Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 25 април 2007 г. - Страсбург
 Предаване на данни от националните счетоводни сметки ***I
 Mногостранно споразумение относно създаването на общоевропейско авиационно пространство *
 Адаптиране на разпоредбите относно Съда на Европейските общности в областите, включени в дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност *
 Рамково споразумение за многостранна ядрена програма, съобразена с опазването на околната среда в Руската федерация *
 Общи правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 ***II
 Оценка и управление на риска от наводнения ***II
 Лекарствените продукти за съвременно лечение ***I
 Наказателни мерки, предназначени да гарантират упражняването на правата върху интелектуална собственост ***I
 Изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация ***I
 Разследване на произшествия в областта на морския транспорт ***I
 Отговорността на превозвачите на пътници по море и вътрешни водни пътища в случай на аварии ***I
 Контрол от държавата на пристанището ***I
 Общи правила и стандарти за организациите, извършващи проверки и прегледи на кораби, и за съответните дейности на морските администрации ***I
 Създаване на временна комисия по изменение на климата
 Зелена книга относно исковете за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на ЕО
 Многостранно споразумение за създаване на общо европейско въздушно пространство (ЕСАА)
 Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси
 Трансатлантически отношения
 Доклад за напредъка на Хърватия - 2006 г.
Текстове (1214 kb)
Правна информация - Политика за поверителност