Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 25. april 2007 - Strasbourg
Prenos podatkov o nacionalnih računih ***I
 Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) *
 Prilagoditev določb iz naslova IV Pogodbe ES - Sodišče Evropskih skupnosti *
 Okvirni sporazum o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji *
 Skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva ***II
 Ocena in obvladovanje poplavne ogroženosti ***II
 Zdravila za napredno zdravljenje ***I
 Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (kazenski ukrepi) ***I
 Sistem spremljanja in obveščanja Skupnosti za ladijski promet ***I
 Preiskave nesreč ***I
 Odgovornost prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč ***I
 Pomorska inšpekcija ***I
 Organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ***I
 Začasni odbor za podnebne spremembe
 Zelena knjiga: Odškodninske tožbe zaradi kršitve pravil o konkurenci
 Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora
 Tematska strategija za trajnostno rabo naravnih virov
 Čezatlantski odnosi
 Poročilo o napredku Hrvaške

Prenos podatkov o nacionalnih računih ***I
PDF 266kWORD 76k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o prenosu podatkov o nacionalnih računih (KOM(2005)0653 – C6-0438/2005 – 2005/0253(COD))
P6_TA(2007)0138A6-0122/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0653),(1)

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 285(1) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C6-0438/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A6-0122/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, da zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.   poziva Svet in Komisijo, naj se obvežeta, da bosta med izvajanjem spremenjene uredbe začela brez odlašanja dodatno izboljševati primerljive in splošne nacionalne računovodske podatke na področju zdravja, izobraževanja in socialnih politik kot pomembno statistično podlago za strukturno in makroekonomsko presojo politik v okviru Lizbonske strategije;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o prenosu podatkov o nacionalnih računih

P6_TC1-COD(2005)0253


(Ker je bil sprejet dogovor med Parlamentom in Svetom, stališče Parlamenta iz prve obravnave odgovarja končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. .../2007.)

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) *
PDF 192kWORD 33k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi večstranskega sporazuma med Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Republiko Hrvaško, Evropsko skupnostjo, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Srbijo in Črno goro, Romunijo in Začasno misijo Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) (KOM(2006)0113 – C6-0218/2006 – 2006/0036(CNS))
P6_TA(2007)0139A6-0060/2007

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2006)0113)(1),

–   ob upoštevanju člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2), in člena 300(4) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0218/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0060/2007),

1.   odobri sklenitev sporazuma;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Albanije, Bosne in Hercegovine, Republike Hrvaške, Republike Islandije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Republike Črne gore, Kraljevine Norveške, Republike Srbije in Začasni misiji Združenih narodov na Kosovu.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Prilagoditev določb iz naslova IV Pogodbe ES - Sodišče Evropskih skupnosti *
PDF 188kWORD 33k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o osnutku Sklepa Sveta o prilagoditvi določb iz naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v zvezi s Sodiščem Evropskih skupnosti (KOM(2006)0346 – C6-0304/2006 – 2006/0808(CNS))
P6_TA(2007)0140A6-0082/2007

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta, priloženega sporočilu Komisije (KOM(2006)0346 - C6-0304/2006),

–   ob upoštevanju druge alineje člena 67(2) Pogodbe ES, v skladu s katero se je Svet posvetoval s Parlamentom,

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6-0082/2007),

1.   odobri osnutek sklepa Sveta;

2.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

3.   poziva k uvedbi spravnega postopka v skladu s skupno izjavo z dne 4. marca 1975, če Svet namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti osnutek sklepa;

5.   poziva Svet, da pohiti z uporabo premostitvenih klavzul, s čimer bi odpravil omejitve pristojnosti Sodišča Evropskih skupnosti v zvezi z naslovom IV Pogodbe, obenem pa opozarja, da je Parlament že pozval Svet, naj te omejitve odpravi;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Okvirni sporazum o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji *
PDF 188kWORD 32k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi v imenu Evropske skupnosti Okvirnega sporazuma o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji in Protokola k Okvirnemu sporazumu o večstranskem jedrsko-okoljskem programu v Ruski federaciji v zvezi z zahtevki, sodnimi postopki in odškodninami (KOM(2006)0665 – C6-0475/2006 – 2006/0227(CNS))
P6_TA(2007)0141A6-0126/2007

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM (2006)0665)(1),

–   ob upoštevanju člena 181a in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0475/2006),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0126/2007),

1.   se strinja s sklenitvijo okvirnega sporazuma in protokola k temu sporazumu;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic ter Norveške in Rusije.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva ***II
PDF 480kWORD 212k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191(COD))
P6_TA(2007)0142A6-0134/2007

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (14039/1/2006 – C6-0041/2007),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2005)0429)(2),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6-0134/2007),

1.   odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002

P6_TC2-COD(2005)0191


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(3),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Zaradi zaščite oseb in blaga v Evropski uniji bi bilo treba preprečiti dejanja nezakonitega vmešavanja v civilno letalstvo, ki ogrožajo njegovo varnost, in to z določitvijo skupnih pravil za varovanje civilnega letalstva. Ta cilj bi bilo treba doseči z vzpostavitvijo skupnih pravil in skupnih osnovnih standardov na področju varovanja letalstva ter mehanizmov spremljanja skladnosti.

(2)  Zaželeno je, da se v interesu varovanja civilnega letalstva na splošno zagotovi osnova za skupno razlago Priloge 17 k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu z dne 7. decembra 1944.

(3)  Uredba (ES) št. 2320/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva(5) je bila sprejeta zaradi dogodkov 11. septembra 2001 v Združenih državah.

(4)  Vsebino Uredbe (ES) št. 2320/2002 bi bilo treba revidirati glede na pridobljene izkušnje in jo zaradi poenostavitve, uskladitve in pojasnitve obstoječih pravil ter izboljšanja ravni varovanja razveljaviti ter nadomestiti s to uredbo.

(5)  Glede na potrebo po večji prožnosti pri sprejemanju ukrepov in postopkov varovanja zaradi izpolnjevanja nastajajočih ocen tveganja in zaradi omogočanja uvajanja novih tehnologij bi morala ta uredba določiti osnovna načela o tem, kaj je treba storiti za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, brez poseganja v tehnične in postopkovne podrobnosti o tem, kako se jih bo izvajalo.

(6)  Ta uredba naj bi se uporabljala za letališča, ki služijo civilnemu letalstvu in se nahajajo na ozemlju države članice, za operatorje, ki nudijo storitve na takšnih letališčih, ter za subjekte, ki zagotavljajo blago in/ali storitve na takšnih letališčih ali prek njih.

(7)  Brez poseganja v Konvencijo o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letalih (Tokio, 1963), Konvencijo o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov (Haag, 1970) in Konvencijo o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva (Montreal, 1971) bi morala nova uredba zajemati tudi ukrepe varovanja, ki se uporabljajo na krovu zrakoplovov letalskih prevoznikov Skupnosti ali med njihovim letom.

(8)  Vsaka država članica se lahko sama odloči, ali bo na zrakoplove, registrirane v tej državi članici, in na zrakoplove letalskih prevoznikov, ki jim je podelila licenco, napotila častnike za varovanje med letom.

(9)  Različne vrste civilnega letalstva ne predstavljajo nujno enake stopnje nevarnosti. Pri določitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja letalstva bi bilo treba zaradi omogočanja dodelitve odstopanj upoštevati velikost zrakoplova, naravo letalskega prevoza in/ali pogostost operacij na letališčih.

(10)  Državam članicam bi bilo treba prav tako dovoliti, da na podlagi ocene tveganja uporabijo ukrepe, ki so strožji od ukrepov, ki jih določa ta uredba. Vendar pa bi bilo treba razlikovati med skupnimi osnovnimi standardi in strožjimi ukrepi, podobno razlikovanje pa bi bilo treba vzpostaviti tudi pri njihovem financiranju.

(11)  Tretje države lahko zahtevajo uporabo ukrepov, ki se razlikujejo od ukrepov, določenih v tej uredbi, v zvezi z leti z letališča v državi članici v ali čez to tretjo državo. Vendar pa bi brez poseganja v morebitne dvostranske sporazume, katerih pogodbenica je Skupnost, Komisija morala imeti možnost preučiti ukrepe, ki jih zahteva tretja država, ter odločiti, ali posamezna država članica, operator ali subjekt lahko še naprej uporablja zahtevane ukrepe.

(12)  Čeprav sta lahko v eni sami državi članici v varovanje letalstva vključena dva ali več organov ali subjektov, bi morala vsaka država članica imenovati en organ, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja varnostnih standardov.

(13)  Zaradi opredelitve odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov in da bi se opisalo, kateri ukrepi se v ta namen zahtevajo od operatorjev in drugih subjektov, bi morala vsaka država članica pripraviti nacionalni program varovanja civilnega letalstva. Poleg tega bi moral vsak upravljavec letališča, letalski prevoznik in subjekt, ki uporablja standarde s področja varovanja v letalstvu, pripraviti, uporabljati in vzdrževati program varovanja, ki naj mu omogoča usklajenost tako s to uredbo kot z ustreznim nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva.

(14)  Zaradi spremljanja skladnosti s to uredbo in nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva bi morala vsaka država članica pripraviti in zagotoviti izvajanje nacionalnega programa za preverjanje stopnje varovanja civilnega letalstva.

(15)  Da bi spremljala, kako države članice uporabljajo to uredbo, in da bi podala priporočila za izboljšanje varovanja letalstva, bi morala Komisija opravljati inšpekcije, vključno z nenapovedanimi inšpekcijami.

(16)  Glede na prihodnjo razširitev pristojnosti Evropske agencije za varnost v letalstvu bi se v zvezi z njo morale postopno začeti izvajati dejavnosti spremljanja skladnosti s skupnimi določbami o varnosti civilnega letalstva.

(17)  Izvedbeni akti, ki določajo skupne ukrepe in postopke za izvajanje skupnih osnovnih standardov in vsebujejo občutljive varnostne podatke, skupaj s poročili o inšpekcijah Komisije ter odgovori ustreznih organov, bi se morali šteti za "tajne podatke EU" v smislu Sklepa Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom, z dne 29. novembra 2001 o spremembah njenega poslovnika(6). Ti podatki se ne bi smeli objaviti; na razpolago bi smeli biti le tistim operatorjem in subjektom, ki imajo upravičen interes.

(18)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji dodeljenih izvedbenih pooblastil(7).

(19)  Še posebej bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila za določitev pogojev, pod katerimi naj se sprejemajo ukrepi iz členov 4(5) in 13(2). Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe oziroma njenemu dopolnjevanju z dodajanjem nebistvenih določb, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(20)  Za namen omogočanja izvzetja tranzitnih potnikov in tranzitne prtljage iz pregleda ob prihodu z letom iz tretje države, kar je poznano kot koncept "enkratnega varnostnega pregleda", ter za omogočanje potnikom, ki prispejo na takih letih, da se pomešajo z odhajajočimi potniki, ki so bili pregledani, je ustrezno spodbujati sporazume med Skupnostjo in tretjimi državami, ki priznavajo, da so varnostni standardi, ki se uporabljajo v tretji državi, enakovredni standardom Skupnosti.

(21)  Treba bi si bilo prizadevati za uresničitev cilja "enega varnostnega pregleda" za vse lete v Evropski uniji.

(22)  Ta uredba ne posega v uporabo pravil o varnosti letalstva, vključno s tistimi, ki se nanašajo na prevoz nevarnih snovi.

(23)  Za kršitve določb te uredbe bi bilo treba določiti kazni. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(24)  Ministrska izjava o gibraltarskem letališču, dogovorjena na prvem ministrskem srečanju Foruma za dialog o Gibraltarju v Kordovi 18. septembra 2006, bo nadomestila Skupno izjavo o gibraltarskem letališču, podano v Londonu 2. decembra 1987, njeno polno spoštovanje pa se bo štelo kot spoštovanje izjave iz leta 1987.

(25)  Treba bi bilo razmisliti o ustanovitvi solidarnostnega mehanizma za pomoč po hujših terorističnih dejanjih na področju prevoza.

(26)  Ker ciljev te uredbe, in sicer varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja in zagotovitve osnove za skupno razlago Priloge 17 k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te uredbe lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilji

1.  Ta uredba določa skupna pravila za zaščito civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo njegovo varnost.

Zagotavlja tudi osnovo za skupno razlago Priloge 17 k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu.

2.  Načini za doseganje ciljev, navedenih v odstavku 1, so:

   a) določitev skupnih pravil in skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva;
   b) mehanizmi za spremljanje skladnosti.

Člen 2

Področje uporabe

1.  Ta uredba se uporablja za:

   a) vsa letališča ali dele letališč, ki služijo civilnemu letalstvu in se nahajajo na ozemlju države članice;
   b) vse operatorje, vključno z letalskimi prevozniki, ki opravljajo storitve na letališčih, navedenih v točki (a);
   c) vse subjekte, ki uporabljajo standarde s področja varovanja v letalstvu in ki izvajajo operacije iz prostorov, ki se nahajajo v letaliških prostorih ali zunaj njih, in zagotavljajo blago in/ali storitve prek letališč ali na letališčih, navedenih v točki (a).

2.  Uporaba te uredbe za gibraltarsko letališče ne posega v pravni položaj Kraljevine Španije in Združenega kraljestva v zvezi s sporom o suverenosti nad ozemljem, na katerem je letališče.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

   ( 1) "civilno letalstvo" pomeni kakršen koli zračni prevoz, tako komercialni kot nekomercialni, ter redni ali izredni prevoz, vendar pa izključuje operacije, ki jih opravljajo državni zrakoplovi iz člena 3 Čikaške konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu;
   ( 2) "varovanje letalstva" pomeni kombinacijo ukrepov, osebja in materialnih virov, namenjenih za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo njegovo varnost;
   3) "letališče" je vsako kopensko [ali vodno] področje, ki je posebno prilagojeno za pristajanje, vzletanje in manevriranje letala, vključno s pomožnimi objekti, ki jih lahko ti postopki vključujejo za potrebe letalskega prometa in storitev, ter z objekti, potrebnimi za pomoč komercialnim storitvam zračnega prevoza;
   ( 4) "operator" pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki opravlja ali želi opravljati operacijo zračnega prevoza;
   ( 5) "letalski prevoznik" pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco ali enakovrednim dokumentom;
   ( 6) "letalski prevoznik Skupnosti" pomeni letalskega prevoznika z veljavno operativno licenco, ki jo je dodelila država članica v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2407/92 z dne 23. julija 1992 o licenciranju letalskih prevoznikov(8);
   ( 7) "subjekt" pomeni osebo, organizacijo ali podjetje, ki ni operator;
   ( 8) "prepovedani predmeti" pomenijo orožje, eksplozive ali druge nevarne naprave, predmete ali snovi, ki se lahko uporabijo za dejanje nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varnost;
   ( 9) "varnostni pregled" pomeni uporabo tehničnih ali drugih sredstev za odkrivanje in/ali zaznavanje prepovedanih predmetov;
   ( 10) "varnostni nadzor" pomeni uporabo sredstev, s katerimi se lahko prepreči vnos prepovedanih predmetov;
   ( 11) "nadzor dostopa" pomeni uporabo sredstev, s katerimi se prepreči vstop nepooblaščenih oseb ali nepooblaščenih vozil ali obojih;
   ( 12) "nadzorovani del letališča" pomeni območje gibanja zrakoplovov na letališču, bližnje zemljišče in stavbe ali njihove dele, do katerih je dostop omejen;
   ( 13) "javni del letališča" pomeni tiste dele letališča, bližnje zemljišče in stavbe ali njihove dele, ki niso nadzorovani del letališča;
   ( 14) "varnostno območje omejenega gibanja" pomeni tisto območje nadzorovanega dela letališča, kjer poleg tega, da je dostop omejen, velja nadzor dostopa;
   ( 15) "razmejeno območje" pomeni območje, ki ni dostopno širši javnosti in je ločeno od varnostnega območja omejenega gibanja ali, če je razmejeno območje samo varnostno območje omejenega gibanja, od drugih varnostnih območij omejenega gibanja na letališču;
   ( 16) "preverjanje preteklosti" pomeni dokazljivo preverjanje identitete osebe, vključno z njeno morebitno kriminalno preteklostjo in podatki obveščevalnih služb;
   ( 17) "transferni potniki, prtljaga, tovor ali pošta" pomenijo potnike, prtljago, tovor ali pošto, ki odhajajo na zrakoplovu, ki ni isti kot tisti, na katerem so prispeli;
   ( 18) "tranzitni potniki, prtljaga, tovor ali pošta" pomenijo potnike, prtljago, tovor ali pošto, ki odhajajo na istem zrakoplovu, na katerem so prispeli in z isto številko leta;
   ( 19) "potencialno težaven potnik" pomeni potnika, ki je bodisi deportiranec, oseba, ki se šteje, da nima vstopa iz razlogov priseljevanja, ali oseba, ki ji je bila zakonito odvzeta prostost;
   ( 20) "ročna prtljaga" pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v potniški kabini zrakoplova;
   ( 21) "oddana prtljaga" pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova;
   ( 22) "spremljana oddana prtljaga" pomeni prtljago, namenjeno za prevoz v prtljažnem prostoru istega zrakoplova, s katerim potnik, ki jo je oddal, potuje;
   ( 23) "pošta letalskega prevoznika" pomeni pošto, ki izvira in je hkrati namenjena letalskemu prevozniku;
   ( 24) "material letalskega prevoznika" pomeni material, ki izvira in je hkrati namenjen letalskemu prevozniku, ali material, ki ga uporablja letalski prevoznik;
   ( 25) "pošta" pomeni pisemske pošiljke, pisma, pakete in druge oblike pošiljk, ki so namenjene za dostavo podjetjem za izvajanje poštnih storitev, ki morajo z njimi ravnati v skladu z določbami Svetovne poštne zveze (UPU);
   ( 26) "tovor" pomeni vsako premoženje, namenjeno za prevoz z zrakoplovom, razen prtljage, pošte, pošte letalskega prevoznika, materiala letalskega prevoznika in zalog za oskrbo med letom;
   ( 27) "regulirani agent" pomeni letalskega prevoznika, agenta, odpravnika tovora ali drug subjekt, ki zagotavlja varnostni nadzor nad tovorom ali pošto v skladu s to uredbo;
   ( 28) "znani pošiljatelj" pomeni pošiljatelja, ki pošilja tovor ali pošto in čigar postopki izpolnjujejo skupna pravila in standarde varovanja v zadostni meri, da omogočajo prevoz tovora ali pošte na katerem koli zrakoplovu;
   ( 29) "stalni pošiljatelj" pomeni pošiljatelja, ki pošilja tovor ali pošto in čigar postopki izpolnjujejo skupna pravila in standarde varovanja v zadostni meri, da omogočajo prevoz tega tovora na zrakoplovu, ki prevaža le tovor, in na zrakoplovu, ki prevaža le pošto;
   ( 30) "varnostno preverjanje zrakoplova" pomeni pregled tistih delov notranjosti zrakoplova, do katerih so potniki morebiti imeli dostop, skupaj s pregledom prtljažnih prostorov zrakoplova, z namenom odkriti prepovedane predmete in nezakonita vmešavanja , ki ogrožajo varnost zrakoplova;
   ( 31) "varnostna preiskava zrakoplova" pomeni pregled notranjosti in dostopne zunanjosti zrakoplova z namenom odkriti prepovedane predmete in nezakonita vmešavanja, ki ogrožajo varnost zrakoplova;
   ( 32) "častnik za varovanje med letom" pomeni osebo, ki jo zaposli država članica, da potuje na zrakoplovu letalskega prevoznika, ki mu je izdala licenco, z namenom varovanja tega zrakoplova in oseb, ki so na njem, pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varnost leta.

Člen 4

Skupni osnovni standardi

1.  Skupni osnovni standardi za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo njegovo varnost, so določeni v Prilogi.

2.  Države članice in uporabniki si delijo stroške izvajanja skupnih osnovnih standardov za preprečevanje nezakonitega vmešavanja. Da bi se izognili izkrivljanju konkurence med državami članicami in med letališči, letalskimi prevozniki in drugimi zadevnimi subjekti v Skupnosti ter med državami članicami in tretjimi državami, Komisija čim prej poda predlog za uvedbo enotne ureditve za financiranje teh varnostnih ukrepov.

3.  Podrobni ukrepi za izvajanje skupnih osnovnih standardov iz odstavka 1 se določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2).

Ti ukrepi zadevajo zlasti:

   a) metode varnostnih pregledov, nadzora dostopa in drugih varnostnih nadzorov;
   b) metode izvajanja varnostnih preverjanj zrakoplova in varnostnih preiskav zrakoplova;
   c) prepovedane predmete;
   d) merila za preverjanje zmogljivosti opreme in testiranje njene sprejemljivosti;
   e) zahteve za zaposlovanje in usposabljanje osebja;
   f) opredelitev kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja;
   g) obveznosti in postopke preverjanja reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in stalnih pošiljateljev;
   h) kategorije oseb, blaga in zrakoplovov, za katere se iz objektivnih razlogov uporabljajo posebni varnostni postopki, oziroma so izvzeti iz varnostnih pregledov, nadzora dostopa ali drugih varnostnih nadzorov;
   i) preverjanje preteklosti.

4.  Podrobni ukrepi za izvajanje skupnih osnovnih standardov potečejo šest mesecev po začetku njihove veljavnosti. Podrobni ukrepi se lahko ohranijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2), vendar le po temeljiti ponovni oceni varnostnih tveganj ter temeljiti oceni stroškov in operativnih učinkov, ki so povezani s temi ukrepi.

5.  Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3) določi merila, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov iz odstavka 1 ter sprejmejo ukrepe varovanja, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite na letališčih ali njihovih razmejenih območjih na podlagi lokalne ocene tveganja. Takšni alternativni ukrepi se utemeljijo z razlogi, ki se nanašajo na velikost zrakoplova, na naravo letalskega prevoza, obseg in/ali pogostnost letalskih prevozov na zadevnih letališčih.

6.  Države članice zagotovijo uporabo skupnih osnovnih standardov iz odstavka 1.

7.  Podrobni ukrepi in postopki izvedbe skupnih osnovnih standardov, navedenih v odstavku 1, se opredelijo na podlagi ocene tveganja in učinkov. Ocena vključuje oceno stroškov.

8.  Države članice obvestijo Komisijo o tistih ukrepih, določenih v odstavku 3, pri katerih ob njihovem izvajanju nastanejo takšni finančni in drugi stroški, ki so nesorazmerni glede na dodatno varnost, ki jo ustvarijo ti ukrepi, če ta sploh nastane. V takšnih primerih Komisija dovoli državam članicam odstopanje od skupnih osnovnih standardov v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Člen 5

Preglednost pri zaračunavanju

Če so v ceno letalske vozovnice vključeni stroški za varnost na letališču ali med letom, se jih na vozovnici navede ločeno ali se jih potniku prikaže drugače.

Člen 6

Namenskost taks in pristojbin za varnost

Ne glede na to, ali jih obračuna država članica ali letalski prevoznik oziroma subjekt, morajo biti takse in pristojbine za varnost pregledne. Uporablja se jih izključno za kritje stroškov za varnost na letališču ali med letom in ne smejo presegati stroškov izvajanja skupnih osnovnih standardov iz člena 4.

Člen 7

Ukrepanje ob kršitvah s področja varovanja

Kadar imajo države članice razlog za domnevo, da je bila raven varnosti ogrožena s kršitvijo s področja varovanja, zagotovijo takojšnje in ustrezne ukrepe za popravo te kršitve in zagotovitev trajne varnosti civilnega letalstva.

Člen 8

Strožji ukrepi držav članic

1.  Države članice lahko uporabljajo ukrepe, ki so strožji od skupnih osnovnih standardov iz člena 4. Pri tem delujejo na podlagi ocene tveganja in skladno s pravom Skupnosti. Strožji ukrepi so ustrezni, objektivni, nediskriminatorni in sorazmerni s tveganjem.

2.  Komisija lahko preuči uporabo odstavka 1 in se po posvetovanju z odborom, navedenim v členu 19, lahko odloči, ali je državi članici dovoljeno še naprej uporabljati ukrepe.

Komisija mora o svoji odločitvi obvestiti Svet in države članice.

V roku enega meseca potem, ko je Komisija sporočila odločitev, lahko država članica predloži odločitev Svetu. Svet lahko s kvalificirano večino v roku treh mesecev sprejme drugačno odločitev.

3.  Odstavek 2 se ne uporablja, če so strožji ukrepi omejeni na določen let na določen datum.

4.  Države članice poravnajo stroške uporabe strožjih ukrepov iz odstavka 1.

Člen 9

Ukrepi varovanja, ki jih zahtevajo tretje države

1.  Brez poseganja v morebitne dvostranske sporazume, katerih pogodbenica je Skupnost, država članica uradno obvesti Komisijo o ukrepih, ki jih zahteva tretja država v zvezi z leti iz letališča v državi članici v ali čez to tretjo državo, če se ti razlikujejo od skupnih osnovnih standardov iz člena 4.

2.  Komisija na področjih, ki jih ureja ta uredba, sodeluje z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo. Za olajšanje takšnega sodelovanja je Komisija pooblaščena, da sklepa sporazume z Mednarodno organizacijo za civilno letalstvo za namene izmenjave informacij in vzajemno podporo v zvezi z revizijami in inšpekcijami. Komisija se o teh sporazumih pogaja s pomočjo odbora iz člena 19.

3.  Komisija na zahtevo zadevne države članice ali na lastno pobudo preuči uporabo odstavka 1 in lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2) ter po posvetovanju s tretjo državo pripravi ustrezen odgovor tretji državi.

Komisija mora o svoji odločitvi obvestiti Svet in države članice.

4.  Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata, če:

   a) zadevna država članica uporablja zadevne ukrepe v skladu s členom 8; ali
   b) je zahteva tretje države omejena na določen let na določen datum.

Člen 7

Nacionalni organ

Če sta v eni državi članici dve ali več teles, ki so zadolžena za varovanje civilnega letalstva, ta država članica imenuje en organ (v nadaljnjem besedilu "ustrezni organ"), ki je pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja skupnih osnovnih standardov iz člena 4.

Člen 11

Programi

Države članice, upravljavci letališča, letalski prevozniki in drugi subjekti, ki uporabljajo standarde letalske varnosti, so odgovorni za pripravo, uporabo in vzdrževanje svojih programov varovanja na način, določen v členih 12 do 16.

Države članice dodatno opravljajo širšo funkcijo nadzora kakovosti, določeno v členu 17.

Člen 12

Nacionalni program varovanja civilnega letalstva

1.  Vsaka država članica pripravi, uporablja in vzdržuje nacionalni program varovanja civilnega letalstva.

V tem programu se opredelijo odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov iz člena 4 in opišejo ukrepi, ki se zahtevajo od operatorjev in subjektov za ta namen.

2.  Ustrezni organ v pisni obliki na podlagi "potrebe po seznanitvi" da na razpolago ustrezne dele nacionalnega programa varovanja civilnega letalstva operatorjem in subjektom, ki imajo upravičen interes.

Člen 13

Nacionalni program za nadzor kakovosti

1.  Vsaka država članica pripravi, uporablja in vzdržuje nacionalni program za nadzor kakovosti.

Ta program zaradi spremljanja skladnosti s to uredbo in z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva omogoča državi članici preverjanje kakovosti varovanja civilnega letalstva.

2.  Specifikacije za nacionalni program za nadzor kakovosti se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Program omogoča takojšnje odkrivanje in odpravo pomanjkljivosti. Določa tudi, da vsa letališča, operatorje in subjekte, odgovorne za izvajanje standardov s področja varovanja v letalstvu, ki se nahajajo na ozemlju zadevne države članice, redno spremlja bodisi ustrezni organ neposredno bodisi se spremljanje izvaja pod njegovim nadzorom.

Člen 14

Program varovanja letališča

1.  Vsak upravljavec letališča pripravi, uporablja in vzdržuje program varovanja letališča.

V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora upravljavec letališča upoštevati zaradi skladnosti s to uredbo in z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva države članice, kjer se nahaja letališče.

Program opisuje tudi, kako upravljavec letališča spremlja skladnost s temi metodami in postopki.

2.  Program varovanja letališča se predloži ustreznemu organu.

Člen 15

Program varovanja letalskega prevoznika

1.  Vsaka država članica zagotovi, da letalski prevozniki, ki opravljajo storitve iz te države, izvajajo in vzdržujejo program varovanja letalskega prevoznika, ki omogoča izpolnjevanje zahtev nacionalnih programov varovanja civilnega letalstva.

V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora letalski prevoznik upoštevati zaradi skladnosti s to uredbo in z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva države članice, iz katere opravlja storitve.

Program opisuje tudi, kako letalski prevoznik spremlja skladnost s temi metodami in postopki.

2.  Na zahtevo se program varovanja letalskega prevoznika predloži ustreznemu organu.

3.  Če program varovanja letalskega prevoznika Skupnosti potrdi ustrezni organ države članice, ki je izdala operativno licenco, se ta prizna v vseh državah članicah. Takšno potrjevanje in priznavanje ne velja za tiste dele programa, ki so povezani s strožjimi ukrepi, ki jih je treba uporabiti v državi članici, ki ni tista, ki je izdala operativno licenco.

Člen 16

Program varovanja reguliranega agenta, ki uporablja standarde s področja varovanja v letalstvu

1.  Vsak reguliran agent, ki mora v okviru nacionalnega programa varovanja civilnega letalstva iz člena 12 uporabljati standarde s področja varovanja v letalstvu, pripravi, uporablja in vzdržuje program varovanja.

V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora reguliran agent upoštevati predvsem zaradi skladnosti z nacionalnim programom varovanja civilnega letalstva zadevne države članice glede svojih operacij v tej državi članici in s to uredbo.

Program opisuje tudi, kako reguliran agent sam spremlja skladnost s temi metodami in postopki.

2.  Na zahtevo se program varovanja reguliranega agenta, ki uporablja standarde s področja varovanja v letalstvu, predloži ustreznemu organu.

Člen 17

Inšpekcije Komisije

1.  Komisija Evropski agenciji za varnost v letalstvu naroči, da v sodelovanju z ustreznim organom zadevne države članice izvaja inšpekcije, vključno z inšpekcijami letališč, operatorjev in subjektov, ki uporabljajo standarde s področja varovanja v letalstvu, s katerimi spremlja uporabo te uredbe v državah članicah, opredeli šibke točke varovanja letalstva in, kjer je to potrebno, daje priporočila za izboljšanje varovanja letalstva. V ta namen ustrezni organ pisno obvesti Komisijo o vseh letališčih na svojem ozemlju, ki služijo civilnemu letalstvu, razen tistih, ki so zajeta v členu 4(3).

Postopki za izvajanje inšpekcij Komisije se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2).

2.  Inšpekcije letališč, operatorjev in subjektov, ki uporabljajo standarde s področja varovanja v letalstvu, s strani Komisije niso napovedani.

3.  Vsako poročilo Komisije o inšpekciji se posreduje ustreznemu organu zadevne države članice, ki v odgovoru navede ukrepe, sprejete za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.

Poročilo se skupaj z odgovorom ustreznega organa nato posreduje ustreznim organom drugih držav članic.

4.  Komisija zagotovi, da se na vseh evropskih letališčih, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, inšpekcijski nadzor opravi vsaj enkrat pred ...(9).

Člen 18

Razširjanje informacij

Za namene Sklepa 2001/844/ES, ESPJ, Euratom se naslednji dokumenti štejejo za "tajne dokumente EU" in se ne razkrijejo javnosti:

   a) ukrepi in postopki iz člena 4(3) in (5), če vsebujejo občutljive podatke s področja varovanja;
   b) poročila o inšpekcijah Komisije in odgovori ustreznih organov iz člena 17(3).

Člen 19

Postopek v odboru

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Člen 20

Poročilo

Komisija vsako leto posreduje Evropskemu parlamentu, Svetu, državam članicam in nacionalnim parlamentom poročilo, s katerim jih obvesti o uporabi te uredbe in o njenem vplivu na izboljšanje letalske varnosti, pa tudi, če je to primerno, o slabostih in pomanjkljivostih, na katere so pokazali nadzor in inšpekcije Komisije.

Člen 21

Svetovalna interesna skupina

Brez poseganja v vlogo odbora iz člena 19 Komisija ustanovi svetovalno interesno skupino za varnost v letalskem prometu, ki jo sestavljajo evropske predstavniške organizacije, ki so dejavne na področju varnosti letalstva ali jih ta neposredno prizadeva. Vloga te skupine je izključno svetovati Komisiji. Odbor iz člena 19 med celotnim procesom zakonskega urejanja obvešča svetovalno interesno skupino.

Člen 22

Objava informacij

Komisija vsako leto oblikuje sklepe na podlagi poročil o inšpekcijah in v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije(10) objavi poročilo o izvajanju te uredbe in o položaju Skupnosti v zvezi z varnostjo letalstva.

Člen 23

Tretje države

Sporazume, ki priznavajo, da so standardi varnosti, ki se uporabljajo v tretji državi, enakovredni standardom Skupnosti, bi morali v skladu s členom 300 Pogodbe vključiti v splošne sporazume o letalskem prometu med Skupnostjo in tretjo državo, da bi se za vse lete med Evropsko unijo in tretjimi državami spodbujal cilj "enkratnega varnostnega pregleda".

Člen 24

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 25

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 2320/2002 se razveljavi.

Člen 26

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od … (11), razen členov 4(2), 4(3), 9(2), 13(1) in 15, ki se začnejo uporabljati od ....(12)*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

SKUPNI OSNOVNI STANDARDI ZA VAROVANJE CIVILNEGA LETALSTVA PRED DEJANJI NEZAKONITEGA VMEŠAVANJA (ČLEN 4)

1.  VAROVANJE LETALIŠČA

1.1  Zahteve pri načrtovanju letališča

1.  Pri projektiranju in gradnji novih objektov ali spreminjanju obstoječih objektov na letališču se v celoti upoštevajo zahteve za izvajanje skupnih osnovnih standardov, določenih v tej prilogi ter v aktih za njeno izvedbo.

2.  Na letališčih se vzpostavijo naslednja območja:

   a) javni del letališča;
   b) nadzorovani del letališča;
   c) varnostna območja omejenega gibanja in
   d) kritični deli varnostnih območij omejenega gibanja.

1.2  Nadzor dostopa

1.  Dostop do nadzorovanega dela letališča je omejen, da se prepreči vstop nepooblaščenim osebam in vozilom na ta območja.

2.  Dostop na varnostna območja omejenega gibanja je nadzorovan zaradi zagotovitve, da nepooblaščene osebe in vozila ne vstopijo na ta območja.

3.  Osebam in vozilom se dostop do nadzorovanega dela letališča in do varnostnih območij omejenega gibanja lahko dovoli le, če izpolnjujejo zahtevane pogoje varovanja.

4.  Vse osebje, tudi člani posadke, morajo uspešno prestati preverjanje preteklosti, preden pridobijo identifikacijsko priponko za člane posadke ali za letališče, s katero jim je omogočen dostop do varnostnih območij omejenega gibanja brez spremstva. Identifikacijske priponke lahko poleg organov, ki so jih izdali, priznavajo tudi drugi pristojni organi.

1.3  Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov

1.  Osebe, razen potnikov, se skupaj z njihovimi osebnimi predmeti ob vstopu v varnostna območja omejenega gibanja stalno naključno varnostno pregledujejo zaradi preprečitve vnosa prepovedanih predmetov v ta območja.

2.  Vse osebe, razen potnikov, se skupaj z njihovimi osebnimi predmeti ob vstopu v kritične dele varnostnih območij omejenega gibanja varnostno pregledujejo zaradi preprečitve vnosa prepovedanih predmetov v te dele.

1.4  Preiskava vozil

Vozila, ki vstopajo v varnostna območja omejenega gibanja, se preiščejo zaradi preprečitve vnosa prepovedanih predmetov v ta območja.

1.5  Nadzorstvo, patrulje in druge vrste fizičnega nadzora

Na varnostnih območjih omejenega gibanja in na vseh zemljiščih v njihovi bližini, do katerih je dostop javen, se izvajajo nadzorstvo, patrulje in druge vrste fizičnega nadzora zaradi odkrivanja sumljivega obnašanja oseb, odkrivanja ranljivih mest, ki bi lahko bila zlorabljena za izvedbo dejanja nezakonitega vmešavanja, in da se osebe odvrne od takih dejanj.

2.  RAZMEJENA OBMOČJA NA LETALIŠČIH

Zrakoplovi, parkirani na razmejenih območjih letališč, za katere se uporabljajo alternativni ukrepi iz člena 4(3), so ločeni od zrakoplovov, za katere se v celoti uporabljajo ti skupni osnovni standardi, da se prepreči ogrožanje standardov s področja varovanja, ki se uporabljajo za zrakoplove, potnike, prtljago, in tovor slednjih.

3.  VAROVANJE ZRAKOPLOVA

1.  Če se potniki izkrcajo iz zrakoplova, se pred odhodom opravi varnostno preverjanje zrakoplova zaradi zagotovitve, da na njem ni nobenih prepovedanih predmetov. Zrakoplov se lahko izogne pregledu, če prispe iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, da so bili pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi iz člena 4.

2.  Potnikov, ki se jih zaradi tehničnih težav izkrca iz zrakoplova na verificiranem letališču in pridrži na varnem mestu na letališču, ni treba ponovno pregledovati.

3.  Vsak zrakoplov se varuje pred dejanji nezakonitega vmešavanja. Za zrakoplove, ki se nahajajo na kritičnih delih varnostnega območja omejenega gibanja, se šteje, da so dovolj zaščiteni.

4.  Na vsakem zrakoplovu, ki ni bil varovan pred nezakonitim vmešavanjem, se opravi preiskava.

4.  POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

4.1  Varnostni pregledi potnikov in ročne prtljage

1.  Vsi potniki, ki začenjajo svoje potovanje, transferni in tranzitni potniki in njihova ročna prtljaga se varnostno pregledajo, da se tako prepreči vnos prepovedanih predmetov na varnostna območja omejenega gibanja in v zrakoplov.

2.  Transferni potniki in njihova ročna prtljaga so lahko izvzeti iz varnostnih pregledov, če:

   a) prispejo iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, da so bili varnostno pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali
   b) prispejo iz tretje države, s katero ima Skupnost sklenjen sporazum, ki določa, da so bili ti potniki in njihova ročna prtljaga pregledani v skladu z varnostnimi standardi, ki so enakovredni standardom Skupnosti.

3.  Tranzitni potniki in njihova ročna prtljaga so lahko izvzeti iz varnostnih pregledov, če:

   a) ostanejo v zrakoplovu; ali
   b) se ne pomešajo z varnostno pregledanimi odhajajočimi potniki, razen s tistimi, ki se vkrcajo na isti zrakoplov; ali
   c) prispejo iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, da so bili varnostno pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali
   d) prispejo iz tretje države, s katero ima Skupnost sklenjen sporazum, ki določa, da so bili ti potniki in njihova ročna prtljaga pregledani v skladu z varnostnimi standardi, ki so enakovredni standardom Skupnosti.

4.2  Varovanje potnikov in ročne prtljage

1.  Potniki in njihova ročna prtljaga se varujejo pred nezakonitim vmešavanjem od točke, ko so varnostno pregledani, do odhoda zrakoplova, na katerem potujejo.

2.  Odhajajoči potniki, ki so bili varnostno pregledani, se ne smejo pomešati s prihajajočimi potniki, razen če:

   a) potniki prispejo iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali informacije, da se za te potnike in njihovo ročno prtljago ne more šteti, da so bili varnostno pregledani v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali
   b) potniki prispejo iz tretje države, s katero ima Skupnost sklenjen sporazum, ki določa, da so bili ti potniki pregledani v skladu z varnostnimi standardi, ki so enakovredni standardom Skupnosti.

4.3  Potencialno težavni potniki

Pred odhodom se za potencialno težavne potnike sprejmejo ustrezni ukrepi varovanja.

5.  ODDANA PRTLJAGA

5.1  Varnostni pregledi oddane prtljage

1.  Preden se natovori na zrakoplov, se vsa oddana prtljaga varnostno pregleda.

2.  Transferna oddana prtljaga se lahko izvzame iz varnostnih pregledov, če:

   a) prihaja iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali informacije, da se za to oddano prtljago ne more šteti, da je bila varnostno pregledana v skladu s skupnimi osnovnimi standardi; ali
   b) prispe iz tretje države, s katero ima Skupnost sklenjen sporazum, ki določa, da je bila ta oddana prtljaga pregledana v skladu z varnostnimi standardi, ki so enakovredni standardom Skupnosti.

3.  Tranzitna oddana prtljaga se lahko izvzame iz varnostnih pregledov, če ostane v zrakoplovu.

5.2  Varovanje oddane prtljage

Oddana prtljaga, ki se bo prevažala z zrakoplovom, se varuje pred dejanji nezakonitega vmešavanja od točke, ko je bila varnostno pregledana ali od točke, ko jo je prevoznik sprejel v oskrbo, kar je bilo prej, do odhoda zrakoplova, s katerim se bo prevažala.

5.3  Vezanost prtljage na potnika

1.  Vsak kos oddane prtljage se označi kot spremljan oziroma nespremljan. Oddana prtljaga potnika, ki se je prijavil za let, vendar ga ni v zrakoplovu, se označi kot nespremljana.

2.  Nespremljana oddana prtljaga se ne prevaža, razen če je bila prtljaga ločena od potnika zaradi razlogov, na katere potnik ni mogel vplivati, ali če je bil na njej opravljen ustrezen varnostni nadzor.

6.  TOVOR IN POŠTA

6.1  Varnostni nadzor tovora

1.  Ves tovor se pred natovarjanjem v zrakoplov podvrže varnostnemu nadzoru. Letalski prevoznik ne sprejme tovora ali pošte za prevoz v zrakoplovu, če opravljenega nadzora ne potrdi in zanj ne odgovarja regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj.

2.  Transferni tovor se podvrže varnostnemu nadzoru, ki je podrobno opisan v izvedbenem aktu. Iz varnostnega nadzora se lahko izvzame:

   a) če prihaja iz države članice, razen če sta Komisija ali ta država članica posredovali informacije, da se za ta tovor ne more šteti, da je bil pregledan v skladu s skupnimi osnovnimi standardi iz člena 4, ali
   b) če prihaja iz tretje države, s katero ima Skupnost sklenjen sporazum, ki določa, da je bil tovor pregledan v skladu z varnostnimi standardi, ki so enakovredni standardom Skupnosti, ali
   c) v primerih, ki so podrobneje opisani v izvedbenem aktu.

3.  Tranzitni tovor in tranzitna pošta sta lahko izvzeta iz varnostnega nadzora, če ostaneta v zrakoplovu.

6.2  Varovanje tovora

1.  Tovor, ki se bo prevažal v zrakoplovu, se varuje pred nezakonitim vmešavanjem od trenutka, ko se izvede varnostni nadzor, do odhoda zrakoplova, na katerem se bo prevažal.

2.  Tovor, ki po izvedbi varnostnega nadzora ni dovolj varovan pred nezakonitim vmešavanjem, se varnostno pregleda.

6.3  Varnostni nadzor pošte

1.  Vsa pošta je pred natovarjanjem v zrakoplov podvržena varnostnemu nadzoru. Letalski prevoznik ne sprejme pošte za prevoz v zrakoplovu, razen če ni potrjeno, da je bil zanjo uporabljen ustrezen varnostni nadzor, ki je podrobno opisan v izvedbenem aktu.

2.  Transferna pošta je podvržena varnostnemu nadzoru, ki je podrobno opisan v izvedbenem aktu. Transferna pošta se lahko izvzame iz varnostnega nadzora v skladu z merili o izvzetju, določenimi v drugem odstavku oddelka 5.1, točka 2.

3.  Tranzitna pošta je lahko izvzeta iz varnostnega nadzora, če ostane v zrakoplovu.

7.  POŠTA IN MATERIAL LETALSKEGA PREVOZNIKA

Pošta in material letalskega prevoznika sta podvržena varnostnemu nadzoru in se nato do natovarjanja v zrakoplov varujeta, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov v zrakoplov.

8.  ZALOGE ZA OSKRBO MED LETOM

Zaloge za oskrbo med letom, vključno s hrano, namenjene za prevoz ali uporabo na krovu, so podvržene varnostnemu nadzoru in se nato do natovarjanja v zrakoplov varujejo, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov v zrakoplov.

9.  ZALOGE ZA OSKRBO NA LETALIŠČU

Zaloge, namenjene za prodajo ali uporabo na varnostnih območjih omejenega gibanja na letališčih, vključno z zalogami za brezcarinske trgovine ter restavracije, so podvržene varnostnemu nadzoru, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov na ta območja.

10.  UKREPI VAROVANJA MED LETOM

1.  Brez poseganja v ustrezna pravila o letalski varnosti:

   a) se nepooblaščenim osebam med letom onemogoči vstop v kabino letalske posadke;
   b) se za potencialno težavne potnike med letom uporabljajo ustrezni ukrepi varovanja.

2.  Če potnik med letom skuša storiti dejanje nezakonitega vmešavanja, se sprejmejo ustrezni ukrepi varovanja, da se tako dejanje prepreči.

3.  Z izjemo orožja, ki se nosi kot priglašeni tovor, je na zrakoplovu prepovedano nositi orožje, razen če so izpolnjeni zahtevani varnostni pogoji, ter

   a) je država, ki je zadevnemu letalskemu prevozniku izdala operativno licenco, dala dovoljenje in
   b) so država odhoda in država prihoda ter, kjer je primerno, vsaka država, ki jo zrakoplov preleti ali v kateri so vmesne postaje, dale predhodno odobritev.

4.  Častniki za varovanje med letom opravljajo naloge v zrakoplovu le, če so bili izpolnjeni zahtevani varnostni pogoji in je bilo opravljeno zahtevano usposabljanje. Države članice ohranijo pravico, da ne odobrijo uporabe častnikov za varovanje med letom na letih letalskih prevoznikov, ki so jim izdale licenco.

5.  Odstavek 3 se uporablja tudi za častnike za varovanje med letom, če ti nosijo orožje.

6.  Jasno se opredelijo odgovornosti za ustrezno ukrepanje v primeru, če na civilnem zrakoplovu ali med letom pride do kakršnega koli dejanja nezakonitega vmešavanja, brez poseganja v načelo avtoritete kapitana zrakoplova.

11.  ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE OSEBJA

1.  Osebe, ki izvajajo ali so odgovorne za varnostne preglede, nadzor dostopa ali druge varnostne nadzore, se zaposlijo, usposabljajo in po potrebi pridobijo dokazilo o usposobljenosti, s čimer se zagotovi, da so primerne za zaposlitev in usposobljene za izvajanje dodeljenih nalog.

2.  Osebe, razen potnikov in oseb s spremstvom s kratkotrajno letališko prepustnico, ki morajo imeti dostop na varnostna območja omejenega gibanja, se pred izdajo identifikacijske priponke za letališče ali identifikacijske priponke za člane posadke usposabljajo na področju varovanja, razen če so neprestano v spremstvu ene ali več oseb z identifikacijsko priponko za letališče ali identifikacijsko priponko za člane posadke.

3.  Usposabljanje, omenjeno v odstavkih 1 in 2, se opravi na začetku in nato periodično.

4.  Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanje oseb, omenjenih v odstavkih 1 in 2, imajo potrebne kvalifikacije.

12.  VARNOSTNA OPREMA

Oprema, ki se uporablja za varnostne preglede, nadzor dostopa in druge varnostne nadzore, mora izpolnjevati odobrene specifikacije in imeti zmogljivost za opravljanje zadevnih varnostnih nadzorov.

13.  PREVERJANJE PRETEKLOSTI

Pri vseh pilotih in kandidatih za pridobitev licence za pilota zrakoplova na motorni pogon se opravlja preverjanje preteklosti na enak način in v rednih časovnih presledkih. Pristojne oblasti se pri preverjanju preteklosti odločajo na podlagi enakih meril.

(1) Sprejeta besedila, 15.6.2006, P6_TA(2006)0267.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(3) UL C 185, 8.8.2006, str. 17.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. junija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu), Skupno stališče Sveta z dne 11. decembra 2006 (UL C 70 E, 27.3.2007, str. 21) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) UL L 355, 30.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 1).
(6) UL L 317, 3.12.2001, str. 1.
(7) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(8) UL L 240, 24.8.1992, str. 1.
(9)* Štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe.
(10) UL L 145, 31.5.2001, str. 43.
(11)* Eno leto po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
(12)** Dan začetka veljavnosti te uredbe.


Ocena in obvladovanje poplavne ogroženosti ***II
PDF 264kWORD 67k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))
P6_TA(2007)0143A6-0064/2007

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (12131/6/2006 – C6-0038/2007),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2006)0015)(2),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0064/2007)

1.   odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Direktive /..../ES Evropskega parlamenta in Sveta o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti

P6_TC2-COD(2006)0005


(Ker je bil sprejet dogovor med Parlamentom in Svetom, stališče Parlamenta iz prve obravnave odgovarja končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. .../2007.)

(1) Sprejeta besedila, 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
(2) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Zdravila za napredno zdravljenje ***I
PDF 327kWORD 68k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD))
P6_TA(2007)0144A6-0031/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0567)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0401/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za pravne zadeve (A6-0031/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004

P6_TC1-COD(2005)0227


(Ker je bil sprejet dogovor med Parlamentom in Svetom, stališče Parlamenta iz prve obravnave odgovarja končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. .../2007.)

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (kazenski ukrepi) ***I
PDF 424kWORD 83k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o spremenjenem predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))
P6_TA(2007)0145A6-0073/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0168)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0233/2005),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0073/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih ukrepih za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine

P6_TC1-COD(2005)0127


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V Zeleni knjigi o boju proti ponarejanju in piratstvu na notranjem trgu, ki jo je Komisija predstavila 15. oktobra 1998, je bilo opozorjeno, da sta ponarejanje in piratstvo postala pojav s svetovno razsežnostjo z znatnimi učinki na gospodarskem in družbenem področju ter na področju varstva potrošnikov, zlasti glede javnega zdravja in varnosti. Izdelan je bil Akcijski načrt o spremljanju izvajanja Zelene knjige, ki je bil vključen v Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Ekonomsko-socialnemu odboru z dne 30. novembra 2000 na isto temo.

(2)  V svojih sklepih je Evropski svet v Bruslju 20. in 21. marca 2003 pozval Komisijo in države članice k izboljšanju izkoriščanja pravic intelektualne lastnine s sprejetjem ukrepov proti ponarejanju in piratstvu.

(3)  Na mednarodni ravni so države članice in Skupnost v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti, zavezane s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine ("Sporazum TRIPS"), ki ga je Skupnost sprejela v okviru Svetovne trgovinske organizacije s Sklepom Sveta 94/800/ES(5). Sporazum TRIPS vsebuje zlasti kazenske določbe, ki predstavljajo skupne standarde, ki se uporabljajo na mednarodni ravni, vendar pa ostajajo razlike med državami članicami prevelike in preprečujejo učinkovit boj proti kršitvam intelektualne lastnine, zlasti ko se pojavijo v najhujših oblikah. To vodi k izgubi zaupanja v gospodarska okolja na notranjem trgu in posledično k zmanjšanju naložb v inovativnost in ustvarjalnost.

(4)  Komisija je novembra 2004 sprejela tudi Strategijo za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine v tretjih državah.

(5)  Direktiva 2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine(6) določa civilne in upravne ukrepe, postopke in pravna sredstva. Določbe navedene direktive je treba dopolniti z dovolj odvračilnimi kazenskimi določbami, ki bi se uporabljale na celotnem ozemlju Skupnosti. Približevanje nekaterih kazenskih določb je nujno potrebno za uspešen boj proti ponarejanju in piratstvu na notranjem trgu. Zakonodajalec Skupnosti je pristojen za sprejetje kazenskih ukrepov, potrebnih za zagotovitev popolne učinkovitosti standardov, ki jih sprejme na področju varstva intelektualne lastnine, kakor je opredeljena s to direktivo, razen patentov.

(6)  Svet je 13. marca 2006 na podlagi Sporočila Komisije o odzivu carinskih organov na ponarejanje in piratstvo, sprejetega oktobra 2005, sprejel resolucijo, v kateri poudarja, da je cilje Lizbonske strategije "mogoče doseči le z dobro delujočim notranjim trgom in ustreznimi ukrepi za spodbujanje naložb v na znanju temelječe gospodarstvo ter priznava grožnjo, ki jo velik porast ponarejanja in piratstva predstavlja za na znanju temelječe gospodarstvo Unije in zlasti za zdravje in varnost (…)".

(7)  Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 7. septembra 2006 o ponarejanju medicinskih proizvodov izrazil stališče, da bi morala Evropska skupnost nujno vzpostaviti potrebne instrumente za učinkovit boj proti nezakonitim dejavnostim na področju piratstva in ponarejanja medicinskih proizvodov.

(8)  Treba je doseči približanje zlasti glede višine kazni za fizične in pravne osebe, ki so storile ta kazniva dejanja ali so zanje odgovorne. To približevanje se mora nanašati na zapor, globe in zaplembo.

(9)  Glede oseb, obtoženih, da so zagrešile kazniva dejanja iz te direktive in pri ugotavljanju njihovega namena kršitve zadevne pravice intelektualne lastnine, bi se moral upoštevati obseg, v katerem je obtoženi pred kršitvijo imel utemeljene razloge za zagovarjanje, da je bila zadevna lastninska pravica neveljavna.

(10)  Predvideti je treba določbe, namenjene olajšanju kazenskih preiskav. Države članice zagotovijo sodelovanje imetnikov pravic intelektualne lastnine s skupnimi preiskovalnimi enotami v skladu z ureditvijo, predvideno v Okvirnem sklepu Sveta 2002/465/PNZ z dne 13. junija 2002 o skupnih preiskovalnih enotah(7). Sodelovanje zadevnih imetnikov pravic intelektualne lastnine pomeni podporo, ki ne sme posegati v nevtralnost državnih preiskav.

(11)  Zaradi olajšanja kazenskih preiskav ali postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji glede kršitev na področju intelektualne lastnine, te preiskave ali postopki ne smejo temeljiti na izjavi ali obtožbi osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

(12)  Pri opredeljevanju kaznivih dejanj in sankcij ter med preiskavo in sodnim postopkom je treba v celoti spoštovati pravice, določene v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(13)  Ta direktiva ne vpliva na sisteme odgovornosti, ki so določene za ponudnike internetnih storitev z Direktivo 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu(8)in z Direktivo 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi(9).

(14)  Ker države članice same ne morejo zadovoljivo doseči cilja te direktive in se zato laže doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kakor je določeno v navedenem členu, ta direktiva ne presega okvirov, ki so potrebni za doseganje tega cilja.

(15)  Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije. Ta direktiva si zlasti prizadeva zagotoviti polno spoštovanje intelektualne lastnine v skladu s členom 17(2) Listine.

(16)  Treba je zagotoviti ustrezno zaščito pravic intelektualne lastnine na audio-vizualnem področju, kakor napotuje Direktiva 98/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali vključujejo pogojni dostop(10)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet in področje uporabe

Ta direktiva določa kazenske ukrepe, potrebne za zagotavljanje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, kakor so opredeljene v nadaljevanju, v zvezi s ponarejanjem in piratstvom.

Ti ukrepi se uporabljajo za pravice intelektualne lastnine, predvidene v pravu Skupnosti, razen za patente.

Določbe o pravicah industrijske lastnine, ki izhajajo iz patentov, so izključene iz določb te direktive.

Zlasti se ta direktiva ne uporablja za morebitne kršitve pravic intelektualne lastnine, ki so povezane:

   s patentno pravico, uporabnimi modeli in žlahtniteljsko pravico, vključno s pravicami, ki izhajajo iz dodatnih varstvenih certifikatov;
   z vzporednim uvozom izvirnega blaga iz tretje države, ki ga dovoli imetnik pravice.

Člen 2

Opredelitve

V tej direktivi:

  (a) "pravica intelektualne lastnine" pomeni eno ali več od naslednjih pravic:
   avtorsko pravico,
   avtorski sorodne pravice,
   pravico sui generis ustvarjalca zbirke podatkov,
   pravice ustvarjalca topografije polprevodniškega proizvoda,
   pravice blagovnih znamk, kolikor razširitev kazenskopravne zaščite nanje ni v nasprotju s pravili prostega trga in raziskovalnimi dejavnostmi,
   pravice modela,
   geografske označbe,
   trgovska imena, v kolikor jih zadevna nacionalna zakonodaja ščiti kot izključne pravice lastnine,
   v vsakem primeru pravice, če so določene na ravni Skupnosti, ki zadevajo dobrine v smislu člena 2(1)(a) in (b) Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 z 22. julija 2003, o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno, da je kršilo take pravice(11), z izjemo patentov;
   (b) "kršitve v trgovinsko pomembnem obsegu" pomeni vsako kršitev pravice intelektualne lastnine, storjeno za pridobitev komercialne koristi; to izključuje dejanja, ki jih storijo zasebni uporabniki za osebne in neprofitne namene;
   (c) "namerne kršitve pravice intelektualne lastnine" pomeni vsako premišljeno in namerno kršenje zadevne pravice za pridobitev ekonomske koristi v trgovinsko pomembnem obsegu;
   (d) "pravna oseba" pomeni kateri koli pravni subjekt, ki ima tak status po veljavnem nacionalnem pravu, razen držav in drugih javnih organov, ki imajo javna pooblastila, ter javnih mednarodnih organizacij.

Člen 3

Kazniva dejanja

Države članice zagotovijo, da opredelijo kot kaznivo dejanje katero koli namerno kršitev pravice intelektualne lastnine, storjeno na področju trgovine, pa tudi pomoč oziroma podporo in spodbujanje same kršitve.

Kazenske sankcije se ne uporabijo v primerih vzporednega uvoza izvirnega blaga, ki se trži s privolitvijo imetnika pravice v državi zunaj Evropske unije.

Države članice zagotovijo, da ustrezna uporaba zaščitenega dela, vključno s ponovno proizvodnjo v več izvodih ali v zvočni obliki ali na kakršen koli drug način, za namene kritike, recenzije, informiranja, poučevanja (vključno z več izvodi za uporabo v učilnicah), učenja ali raziskovanja, ni kaznivo dejanje.

Člen 4

Narava kazni

1.  Za kazniva dejanja iz člena 3 države članice določijo naslednje kazni:

   ( a) za fizične osebe: kazni odvzema prostosti;
  ( b) za fizične in pravne osebe:
   ( i) kazenske globe za fizične osebe in kazenske ali nekazenske globe za pravne osebe;
   ( ii) zaplemba predmeta, pripomočkov in izdelkov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, ali premoženja, katerega vrednost ustreza vrednosti teh izdelkov.

2.  Za kazniva dejanja iz člena 3 države članice določijo, da se v ustreznih primerih uporabijo tudi naslednje kazni:

   ( a) uničenje premoženja, vključno z materialom in opremo, ki so bili uporabljeni z namenom kršitve pravice intelektualne lastnine;
   ( b) celotno ali delno, trajno ali začasno zaprtje obrata, s katerim je bila storjena zadevna kršitev;
   ( c) trajna ali začasna prepoved opravljanja gospodarskih dejavnosti;
   ( d) uvedba sodnega nadzora;
   ( e) sodna likvidacija;
   ( f) izvzetje iz upravičenosti do pomoči in javnih subvencij;
   ( g) objava sodnih odločb;
   (h) nalog, s katerim se od kršitelja se zahteva plačilo stroškov za hrambo zaplenjenega blaga.

Člen 5

Višina kazni

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se fizične osebe, ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 3, kaznujejo z najvišjo kaznijo najmanj 4 let zapora, če gre za huda kazniva dejanja v smislu člena 3(5) Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma(12), ali če so ta kazniva dejanja storjena v okviru kriminalne združbe v smislu Okvirnega sklepa 2007/…/PNZ [o boju proti organiziranemu kriminalu], ali če ta kazniva dejanja pomenijo tveganje za zdravje ali varnost ljudi.

2.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se fizične ali pravne osebe, ki so odgovorne za kazniva dejanja iz člena 3, kaznujejo z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi. Te kazni vključujejo kazenske ali nekazenske globe, pri čemer:

   ( a) znaša najvišja najmanj 100 000 EUR za primere, ki niso tisti iz odstavka 1;
   ( b) znaša najvišja najmanj 300 000 EUR za primere iz odstavka 1.

3.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pri določanju kazni iz odstavkov 1 in 2 tega člena upoštevajo kazniva dejanja iz člena 3, ki so jih fizične in pravne osebe ponavljale v drugi državi članici.

Člen 6

Razširjene pristojnosti za zaplembo

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, ki jim omogočijo celotno ali delno zaplembo premoženja fizične ali pravne osebe, ki je obsojena v skladu z določbami iz člena 3 Okvirnega sklepa Sveta 2005/212/PNZ z dne 24. februarja 2005 o zaplembi premoženjske koristi, pripomočkov in premoženja, ki so povezani s kaznivimi dejanji(13), kadargre za huda kazniva dejanja v smislu člena 3(5) Direktive 2005/60/ES ali če so bila ta kazniva dejanja storjena v okviru kriminalne združbe v smislu Okvirnega sklepa 2007/…/PNZ [o boju proti organiziranemu kriminalu], ali če ta kazniva dejanja pomenijo tveganje za zdravje ali varnost ljudi.

Člen 7

Zloraba pravic

Države članice sprejmejo kazenske, civilne in procesne ukrepe za zagotovitev prepovedi in kaznivosti zlorab grožnje s kazenskimi sankcijami.

Države članice prepovejo zlorabe postopka, zlasti če se kazenske sankcije uporabljajo za izvršitev zahtev civilnega prava.

Člen 8

Pravice obtožencev

Države članice zagotovijo ustrezno varstvo in jamstvo pravic obtožencev.

Člen 9

Skupne preiskovalne enote

1.  Države članice zagotovijo, da lahko zadevni imetniki pravic intelektualne lastnine ali njihovi predstavniki ter strokovnjaki prispevajo k preiskavam, ki jih opravljajo skupne preiskovalne enote v zvezi s kaznivimi dejanji iz člena 3.

2.  Države članice vzpostavijo ustrezne varovalne mehanizme, da zagotovijo, da ta prispevek ne poseže v pravice obtoženca, denimo s poseganjem v natančnost, neokrnjenost in nepristranskost dokazov.

3.  Med preiskavo in sodnim postopkom se v celoti spoštuje člen 8 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, ki zadeva varovanje osebnih podatkov, in Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(14).

Člen 10

Pravica do obveščanja s strani policije

Države članice poskrbijo, da v primeru, če organi kazenskega pregona zaplenijo blago, ki krši avtorsko pravico, ali če pridobijo druge dokaze o kršitvah, organi predložijo te dokaze v uporabo v civilnih postopkih, ki so ali še bodo v teku v breme domnevnega kršitelja, ki bo na zahtevo imetnika pravice moral odgovarjati pred sodiščem, ki je pristojno na območju Evropske unije, in da, če je to primerno, ti organi imetnika pravice ali njegovega zastopnika obvestijo, da imajo v posesti tako zblago ali dokaze. Države članice lahko zahtevajo, da se za tako predložitev dokazov morajo izpolniti zahteve na podlagi razumnega dostopa, varnosti ali druge zahteve, da se zagotovi neokrnjenost dokazov in da se ne ogroža kazenski postopek, ki bi lahko sledil.

Člen 11

Uvedba kazenskega postopka

Države članice zagotovijo, da vsaj v primeru storitve dejanj na ozemlju države članice možnost uvedbe kazenskih preiskav ali postopkov v zvezi s kaznivimi dejanji iz člena 3 ne temelji na izjavi ali obtožbi osebe, ki je žrtev kaznivega dejanja.

Člen 12

Prenos

1.  Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do……(15) Komisiji takoj pošljejo besedilo teh predpisov in korelacijsko tabelo med temi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način tega sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice pošljejo Komisiji besedilo predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C [...], [...], str. [...].
(3) UL C [...], [...], str. [...].
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) UL L 336, 23.12.1994, str. 1.
(6) UL L 157, 30.4.2004, str. 45. Popravek objavljen v UL L 195, 2.6.2004, str. 16.
(7) UL L 162, 20.6.2002, str. 1.
(8) UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
(9) UL L 167, 22.6.2001, str. 10.
(10) UL L 320, 28.11.1998, str. 54.
(11) UL L 196, 2.8.2003, str. 7.
(12) UL L 309, 25.11.2005, str. 15.
(13) UL L 68, 15.3.2005, str. 49.
(14) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(15)* Osemnajst mesecev po dnevu sprejetja.


Sistem spremljanja in obveščanja Skupnosti za ladijski promet ***I
PDF 544kWORD 155k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (KOM(2005)0589 – C6-0004/2006 – 2005/0239(COD))
P6_TA(2007)0146A6-0086/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0589)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 80(2) Pogodbe ES, v skladu s katerima je Komisija predložila predlog Parlamentu (C6-0004/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za ribištvo (A6-0086/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet

P6_TC1-COD(2005)0239


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  S sprejetjem Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/75/EGS(5) si je Evropska unija zagotovila dodatna sredstva za preprečevanje razmer, ki ogrožajo varstvo človeškega življenja na morju in varstvo morskega okolja.

(2)  Na podlagi te direktive bi morale obalne države članice biti sposobne izmenjavati informacije, ki jih zberejo v okviru nalog spremljanja pomorskega prometa, ki jih zagotavljajo v svojih območjih pristojnosti. Sistem Skupnosti za izmenjavo informacij SafeSeaNet, ki ga je razvila Komisija v soglasju z državami članicami, vključuje na eni strani mrežo za izmenjavo podatkov in na drugi strani standardizacijo glavnih informacij, ki so na voljo o ladjah in njihovem tovoru (predhodna obvestila in poročila). Tako omogoča, da se natančne in tekoče informacije o ladjah v evropskih vodah, njihovem gibanju in njihovem nevarnem ali onesnaževalnem tovoru ter o dogodkih na morju lokalizirajo na viru in sporočijo vsem organom.

(3)  V tem okviru je za zagotovitev operativne uporabe tako zbranih informacij bistveno, da se infrastrukture, ki so potrebne za zbiranje in izmenjavo podatkov iz te direktive in ki so jih vzpostavile nacionalne uprave, vključijo v sistem Skupnosti za izmenjavo informacij SafeSeaNet.

(4)  Med informacijami, ki se sporočajo in izmenjavajo na podlagi Direktive 2002/59/ES, so zlasti pomembne informacije, ki se nanašajo na natančne lastnosti nevarnega ali onesnaževalnega blaga, ki se prevaža po morju. V tem okviru in glede na nedavne nesreče v pomorskem prometu bi bilo treba obalnim organom omogočiti lažji dostop do lastnosti olj, ki se prevažajo po morju, saj je to bistven element pri izbiri najprimernejših tehnik boja, in jim v nujnih primerih zagotoviti povezavo z upravljavci, ki so najbolje seznanjeni s proizvodi, ki se prevažajo.

(5)  Sistem samodejnega prepoznavanja ladij (AIS – Automatic Identification System) iz Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (Konvencija SOLAS) omogoča ne samo izboljšanje možnosti spremljanja teh ladij, ampak predvsem izboljšanje njihove varnosti v primerih bližnje plovbe. Na podlagi tega je bila oprema vključena v določbe Direktive 2002/59/ES. Glede na veliko število trčenj, v katera so bila vključena ribiška plovila, ki jih trgovska plovila očitno niso zaznala in ki niso zaznala trgovskih plovil okoli sebe, je razširitev tega ukrepa na ribiška plovila, daljša od 15 metrov, močno zaželena. Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je spoznala, da bi lahko bila objava podatkov sistema AIS za komercialne namene na internetu ali kje drugje škodljiva za varnost in zaščito ladij in pristanišč in je pozvala včlanjene vlade, da ob upoštevanju določb nacionalnih zakonov tiste, ki dajejo na razpolago podatke sistema AIS za objavo na spletu ali kje drugje, od tega odvrnejo. Poleg tega razpoložljivost podatkov sistema AIS o poteh ladij in ladijskih tovorih ne sme ovirati poštene konkurence med udeleženci v pomorski industriji.

(6)  Treba je preučiti možne sinergije med sistemom AIS ter sistemi za določanje položaja in sporočanje, ki se uporabljajo v okviru skupne ribiške politike, kot je satelitski sistem za spremljanje plovil (VMS). V skladu z ugotovitvami takšne študije bi bilo treba določiti tudi časovni razpored opremljanja plovil s sistemom AIS. Raziskava za združitev teh sistemov bi morala upoštevati potrebe in zahteve nadzora ribiških flot, zlasti na področju varnosti in zaupnosti posredovanih podatkov.

(7)  Ta direktiva določa, da morajo biti nova plovila opremljena s sistemom AIS. Za opremljanje obstoječe ribiške flote bi bilo treba uvesti posebno proračunsko postavko poleg finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva, kar bi ne glede na geografsko območje omogočilo do 90 % sofinanciranje iz sredstev Skupnosti.

(8)  Člen 16 Direktive 2002/59/ES določa, da države članice sprejmejo posebne ukrepe v zvezi z ladjami, ki bi lahko predstavljale tveganje zaradi njihovega ravnanja ali stanja. Na podlagi tega se zdi zaželeno, da se na seznam teh ladij dodajo tiste, ki ne predložijo zavarovanja ali zadovoljivega finančnega jamstva, in tudi tiste, v zvezi s katerimi piloti ali pristaniške uprave opozorijo, da imajo pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile varnost plovbe ali povzročile tveganje za okolje.

(9)  V skladu s členom 18 Direktive 2002/59/ES o tveganju, ki ga predstavljajo izjemno slabe vremenske razmere, se zdi nujno, da se upoštevajo nevarnosti, ki bi jih za plovbo lahko pomenilo tvorjenje ledu. Če pristojni organ, ki ga imenuje država članica, na podlagi napovedi o stanju ledu, ki jih zagotovi pristojna služba za informiranje, meni, da pogoji plovbe predstavljajo resno tveganje za varnost človeškega življenja ali resno tveganje za onesnaženje, mora o tem obvestiti poveljnike ladij, ki so prisotne v njegovem območju pristojnosti ali ki želijo vpluti v pristanišča v zadevnem območju ali izpluti iz njih. Zadevnemu organu bi moralo biti omogočeno sprejeti vse ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva človeškega življenja in okolja. Da bi se izognili morebitnim težavam s predpisi glede plovbe v ledu, ki jih imajo določeni klasifikacijski zavodi, bi bilo koristno, če bi države standardizirale svoje predpise; s tega stališča bi lahko Mednarodna zveza klasifikacijskih zavodov (IACS) ali drugi vodilni zavodi pripravili enotne zahteve, da bi se izognili takšnim morebitnim sporom.

(10)  Člen 20 Direktive 2002/59/ES določa zlasti, da države članice izdelajo načrte, ki omogočajo, če to zahtevajo razmere, sprejem ladij v stiski v njihova pristanišča ali v katero koli drugo zavarovano območje pod najboljšimi možnimi pogoji, da bi omejile obseg posledic nesreč v pomorskem prometu.

(11)  Vendar pa se z vidika smernic o pribežališčih, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO) po sprejetju Direktive 2002/59/ES in po delu, ki so ga v sodelovanju opravile Komisija, Evropska agencija za pomorsko varnost in države članice, zdi, da je treba določiti bistvene določbe, ki jih morajo vsebovati načrti o "pribežališčih", da bi zagotovili usklajeno in učinkovito izvajanje tega ukrepa in pojasnili pomen obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati države članice.

(12)  Pomembno je, da je v primeru razmere v stiski na morju, to je razmere, ki bi lahko privedla do potopa ali nevarnosti za okolje ali navigacijo, mogoče pozvati neodvisni organ, ki ima pooblastila in znanje, da sprejme vse potrebne odločitve za nudenje pomoči plovilom v stiski, za varovanje človeških življenj in okolja ter da se čim bolj zmanjša gospodarska škoda. Zaželeno je, da je pristojni organ trajne narave. Ta organ bi moral zlasti imeti pooblastila, da sprejme neodvisno odločitev za sprejem ladje v stiski v pribežališče. V ta namen bi moral na podlagi informacij v veljavnem načrtu o "pribežališču" opraviti predhodno oceno razmer.

(13)  V načrtih za sprejem ladij, potrebnih pomoči, bi morala biti natančno opisana veriga odločitev v zvezi z opozorilom in obravnavo zadevnih razmer. Jasno bi morali biti opisani zadevni organi in njihova pooblastila ter tudi sredstva sporočanja med zadevnimi stranmi. Postopki, ki se uporabljajo, bi morali zagotavljati sprejetje hitre odločitve, ki temelji na posebnem pomorskem strokovnem znanju glede obravnavanja dogodkov, kjer se lahko pričakujejo resne škodljive posledice.

(14)  Pri izdelavi načrtov bi morale države članice sestaviti tudi seznam potencialnih pribežališč na obali, da bi pristojnemu organu v primeru nesreče ali izrednega dogodka na morju omogočile, da jasno in hitro prepozna najprimernejša območja za sprejem ladij v stiski. Tak seznam bi moral obsegati zbirko ustreznih podatkov, ki se nanašajo zlasti na fizične, okoljske in gospodarske značilnosti zadevnih krajev ter na opremo in naprave, ki so na voljo za olajšanje sprejema ladij v stiski ali za boj proti posledicam nesreče ali onesnaženja.

(15)  Pomembno je, da se seznam pristojnih organov, zadolženih za odločitev za sprejem ladje v pribežališče, in tudi organov, zadolženih za sprejem in obdelavo opozoril, ustrezno objavi. Države članice bi morale o seznamu potencialnih pribežališč obvestiti tudi Komisijo. Nazadnje se lahko za koristno izkaže tudi, da so ustrezne informacije o načrtih in pribežališčih dostopne tudi stranem, ki sodelujejo v operaciji pomoči na morju, in organom sosednjih držav članic, ki bi jih razmere stiske na morju lahko prizadele. Pomembno je, da strani, ki imajo te podatke, zagotovijo njihovo zaupnost.

(16)  Izvajanje mreže zaščitenih področij morskega okolja bi morali pospešiti, poleg tega pa bi morale države članice z usmerjanjem Komisije pripraviti sezonske zemljevide morskega okolja in človeških virov v indeksni obliki.

(17)  Država članica bi morala ladji v stiski nuditi pomoč in jo sprejeti v pribežališče tudi, če finančna jamstva ali zavarovanje ne obstajajo, če s tem lahko zmanjša nevarnost za posadko in za okolje. Kljub temu, da lahko pristojni organi pred sprejetjem odločitve preverijo, ali ladjo krije zavarovanje ali drugo finančno jamstvo, ki omogoča ustrezno nadomestilo stroškov in škode, povezanih z njenim sprejemom v pribežališče, zahteva po teh podatkih ne bi smela odložiti reševalne akcije.

(18)  Pristanišča, ki sprejmejo ladjo v stiski, morajo imeti možnost, da se zanesejo na hitro povračilo stroškov in vsake škode, ki bi nastala iz te akcije. Zato je pomembno, da se izvaja ne le Direktivo 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij](6) ter ureditev mednarodnih skladov za škodo zaradi onesnaženja z nafto, temveč tudi Mednarodno konvencijo iz leta 1996 o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju ("Konvencija HNS") ter Mednarodno konvencijo iz leta 2001 o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom iz ladijskih rezervoarjev ("Konvencija o gorivih"). Države članice bi morale torej te konvencije čim prej ratificirati. Zaželeno je tudi, da države članice znotraj IMO pozovejo k sprejetju konvencije o odstranitvi razbitin. V izjemnih primerih bi morale države članice zagotoviti nadomestilo stroškov in ekonomske izgube, ki jih utrpi pristanišče zaradi sprejema ladje v stiski, predvsem če finančna jamstva lastnikov ladij in drugi obstoječi mehanizmi za nadomestilo ne krijejo omenjenih stroškov in ekonomske izgube.

(19)  Da se doseže popolno sodelovanje in zaupanje poveljnika in posadke ladje, je treba zagotoviti, da se lahko ta poveljnik in posadka zanesejo na dobro in pošteno ravnanje pristojnih organov države članice, ki je obvezana, da sprejme njihovo ladjo v stiski. Zato je zaželeno, da države članice izvajajo smernice IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov pri pomorski nezgodi.

(20)  Evropska pomorska varnost temelji na nadzoru obal Unije in spremljanju ladij, ki vstopajo v njene ozemeljske vode. Da bi preprečili nekaznovanost ladij in zagotovili, da vsako pribežališče prejme nadomestilo v primeru nesreče, je nujno poostriti obalne preglede in zagotoviti, da v ozemeljske vode Evropske unije ne vstopi nobena ladja, če nima finančnega jamstva v smislu Direktivo 2007/.../ES [o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij](7).

(21)  Posebna naloga spremljanja in organizacije pomorskega prometa je omogočiti državam članicam, da se dejansko spoznajo z ladjami, ki plujejo v vodah pod njihovo jurisdikcijo, in torej da bolje preprečujejo potencialna tveganja, če je potrebno. V tem okviru delitev informacij omogoča izboljšanje kakovosti zbranih podatkov in olajša njihovo obdelavo.

(22)  V skladu z Direktivo 2002/59/ES so države članice in Komisija dosegle velik napredek na področju uskladitve izmenjave podatkov v elektronski obliki, zlasti v zvezi s prevozom nevarnega ali onesnaževalnega blaga. Mreža Skupnosti za izmenjavo informacij, imenovana SafeSeaNet, ki obstaja od leta 2002, bi morala danes biti vzpostavljena kot referenčna mreža na ravni Skupnosti. Pomembno je zagotoviti, da SafeSeaNet ne povzroči večjega upravnega ali stroškovnega bremena za industrijo, da je usklajena z mednarodnimi predpisi in da spoštuje zaupnost v zvezi s kakršnimi koli morebitnimi komercialnimi posledicami.

(23)  Napredek, dosežen v novih tehnologijah in zlasti v njihovih vesoljskih aplikacijah, kot so naprave za spremljanje ladij s sateliti, slikovni sistemi ali Galileo, danes omogočajo razširitev spremljanja pomorskega prometa na odprto morje in tako boljše pokrivanje evropskih voda. Poleg tega je IMO spremenila Konvencijo SOLAS, da se upošteva razvoj v pomorski varnosti in zaščiti in pomorskega okolja z namenom razviti svetovni sistem dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje ladjam (LRIT). V skladu z zgradbo, ki jo je potrdila IMO, ki predvideva možnost vzpostavitve regionalnih podatkovnih centrov LRIT, in ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih s SafeSeaNet, bi bilo treba vzpostaviti evropski podatkovni center LRIT za zbiranje in upravljanje s podatki LRIT. Za pridobivanje podatkov LRIT bodo morale biti države članice povezane z evropskim podatkovnim centrom LRIT.

(24)  Zahteve IMO za opremljanje ladij s sistemom LRIT lahko veljajo le za ladje, ki opravljajo mednarodne plovbe. Vseeno pa bi bilo treba opremiti z LRIT tudi ladje na notranjih plovbah med pristanišči ene države članice, skladno z razporedom, ki ga pravočasno predlaga Komisija, saj tudi te lahko predstavljajo grožnjo za pomorsko varnost in zaščito ter za okolje.

(25)  Da bi na ravni Skupnosti zagotovili optimalno in usklajeno uporabo informacij, zbranih na podlagi te direktive ali drugih aktov, ki se nanašajo na pomorsko varnost, bi morala biti Komisija sposobna zagotoviti, če je potrebno, obdelavo, uporabo in razširjanje teh podatkov organom, ki jih imenujejo države članice.

(26)  Informacije, pridobljene na podlagi te direktive, se lahko razširi in uporabi le za preprečitev položajev, ki ogrožajo varnost človeškega življenja na morju in za zaščito morskega okolja; zato je zaželeno, da Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij razišče možnosti za reševanje težav glede varnosti omrežij in informacij, ki izvirajo iz izvrševanja te direktive.

(27)  V tem okviru je razvoj sistema "Equasis" dokazal pomen spodbujanja kulture varnosti v pomorskem prometu, zlasti pri upravljavcih pomorskega prometa. Komisija bi morala biti sposobna prispevati k razširjanju, zlasti prek tega sistema, vseh informacij pomorskega pomena, ki jih zberejo različni javni ali zasebni organi, vključeni v pomorsko varnost.

(28)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS)(8) centralizira naloge odborov, ustanovljenih v skladu z zakonodajo o pomorski varnosti, preprečevanju onesnaževanja z ladij ter varstvu življenjskih razmer in delovnih pogojev na ladjah. Zato bi bilo treba obstoječi odbor zamenjati z odborom COSS.

(29)  Prav tako bi bilo treba upoštevati spremembe navedenih mednarodnih instrumentov.

(30)  Evropska agencija za pomorsko varnost, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002(9), bi morala nuditi potrebno pomoč za zagotovitev usklajenega in učinkovitega izvajanja te direktive.

(31)  Zato bi bilo treba spremeniti Direktivo 2002/59/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 2002/59/ES se spremeni:

(1)  Uvodna izjava 19 se nadomesti z naslednjim:

"

(19)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil*. Zlasti bi bilo treba Komisijo pooblastiti za pripravo priloge o evropskem sistemu za izmenjavo pomorskih informacij SafeSeaNet in za spremembo prilog I, III in IV ob upoštevanju pridobljenih izkušenj. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, predvidenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES. Komisijo bi bilo treba tudi pooblastiti za določitev zahtev za namestitev opreme LRIT na ladje, ki opravljajo notranje plovbe, ter za spremembo opredelitev, sklicevanj ali prilog z namenom, da se jih uskladi s pravom ES ali mednarodnim pravom. Ti ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 5 Sklepa 1999/468/ES.

_______________

* UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

"

(2)  V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"

Namen te direktive je vzpostaviti sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet v Skupnosti zaradi povečanja varnosti in učinkovitosti pomorskega prometa, povečanja pristaniške in pomorske varnosti, izboljšanja odzivanja organov na izredne dogodke, nesreče ali potencialne nevarne razmere na morju, vključno z iskalnimi in reševalnimi akcijami, ter prispevati k boljšemu preprečevanju in odkrivanju onesnaževanja z ladijami.

"

(3)  Člen 2(2) se spremeni:

   a) uvodno besedilo se nadomesti z "Razen če ni drugače določeno, se ta direktiva ne uporablja za:";
   (b) Točka (c) se nadomesti z naslednjim:"
   c) ladijske zaloge in oprema za uporabo na ladjah.
"

(4)  Člen 3 se spremeni:

  a) točka (a) se spremeni:
   ( i) v uvodnem stavku se besede "naslednje instrumente:" nadomestijo z besedami "naslednje instrumente v najnovejši različici:"
   ( ii) dodajo se naslednje alinee:"
   "Resolucija IMO A.949(23)" pomeni Resolucijo 949(23) Mednarodne pomorske organizacije, ki vsebuje "Smernice o pribežališčih za ladje, ki potrebujejo pomoč
"
   "Resolucija IMO A.950(23)" pomeni Resolucijo 950(23) Mednarodne pomorske organizacije z naslovom "Službe za pomoč na morju (MAS)";
   "Resolucija IMO A.917(22)" pomeni Resolucijo A.917(22) Mednarodne pomorske organizacije z naslovom "Smernice za uporabo sistema AIS na ladji", kakor je bila spremenjena z IMO Resolucijo A.956(23);
   "Resolucija IMO A.987(24)" pomeni Resolucijo Mednarodne pomorske organizacije A.987(24) z naslovom "Smernice o pravičnem ravnanju z mornarji ob pomorski nezgodi".";
   b) dodajo se naslednje točke (s), (t), (u) in (v):"
s)   "SafeSeaNet" pomeni sistem Skupnosti za izmenjavo pomorskih informacij, ki ga je razvila Komisija v sodelovanju z državami članicami, da bi zagotovila izvajanje zakonodaje Skupnosti, kakor določa posebna priloga, ki bo pripravljena v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).
   t) "redna linija" pomeni zaporedje plovb ladje med dvema ali več istimi pristanišči bodisi v skladu z objavljenim voznim redom bodisi plovb, ki so tako redne ali pogoste, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje.
   u) "ribiško plovilo" pomeni katero koli plovilo, ki je opremljeno ali se uporablja v komercialne namene za lovljenje rib ali drugih živih virov morja.

(v)  "LRIT" pomeni sistem, ki samodejno prenaša identifikacijske in sledne podatke dolgega dometa, v skladu z Uredbo 19 iz poglavja V Konvencije SOLAS."

(5)  Vstavi se naslednji člen 6a:

"

Člen 6a

Uporaba sistemov samodejnega prepoznavanja AIS na ribiških plovilih

Vsako ribiško plovilo, ki je daljše od 24 metrov in pluje v vodah pod jurisdikcijo ene države članice, mora biti v skladu s časovnim razporedom iz dela I.(3) Priloge II opremljeno s sistemom samodejnega prepoznavanja (AIS), ki ustreza izvedbenim standardom IMO.

Ribiška plovila, opremljena s sistemom AIS, ta sistem ohranjajo v delujočem stanju, razen ko mednarodni sporazumi, pravila ali standardi predvidevajo zaščito plovnih podatkov.

V skladu s smernicami IMO za uporabo sistema AIS na ladji je možno AIS izklopiti, ko poveljnik meni, da je to potrebno za varnost ali zaščito njegovega plovila.

"

(6)  Vstavi se naslednji člen 6b:

"

Člen 6b

Uporaba sistema dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje ladjam (LRIT)

1.  Ladje, ki opravljajo mednarodne plovbe, razen ko so opremljene s sistemom AIS in ko delujejo le na morskem območju A1, ki ga pokriva omrežje AIS, se opremi s sistemom LRIT v skladu z Uredbo 19 iz poglavja V Konvencije SOLAS ter z izvedbenimi standardi in funkcionalnimi zahtevami, ki jih je sprejela IMO.

Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 28(2) določi zahteve za namestitev opreme LRIT na ladje, ki opravljajo notranje plovbe med pristanišči v državah članicah Evropske unije.

2.  Države članice in Komisija sodelujejo pri vzpostavitvi evropskega podatkovnega centra LRIT do 31. decembra 2008, ki bo odgovoren za obdelavo podatkov dolgega dometa za prepoznavanje in sledenje.

Evropski podatkovni center LRIT je sestavni del evropskega sistema izmenjave pomorskih informacij SafeSeaNet. Stroške, povezane s spremembo nacionalnih elementov v sistemu SafeSeaNet zaradi vključitve podatkov LRIT, nosijo države članice.

Države članice najpozneje do 31. decembra 2008 vzpostavijo povezavo z evropskim podatkovnim centrom LRIT in jo vzdržujejo.

3.  Komisija določi politiko in načela dostopa do podatkov, shranjenih v evropskem podatkovnem centru LRIT, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 28(2).

"

(7)  Člen 12 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"

Člen 12

Obveznosti vkrcevalca

1.  Ladje, ki v pristanišču države članice predložijo v prevoz nevarno ali onesnaževalno blago, ne glede na velikost blaga, poveljniku ali upravljavcu ladje, preden je blago vkrcano na ladjo, izročijo izjavo, ki vsebuje naslednje informacije:

   a) informacije, naštete v Prilogi I(2);
   b) za substance iz Priloge I Konvencije Marpol, podatkovni list o varnosti, ki navaja fizikalno-kemijske lastnosti proizvodov, vključno z njihovo viskoznostjo, izraženo v cSt pri 50°C, in gostoto pri 15°C in druge podatke, vsebovane v podatkovnem listu o varnosti, v skladu z Resolucijo IMO MSC.150(77);
   c) kontaktno številko za klic v sili vkrcevalca ali katerekoli druge osebe ali organa, ki ima informacije o fizikalno-kemijskih lastnostih proizvodov in o ukrepih, ki naj se sprejmejo v nujnih primerih.

2.  Plovila, ki prihajajo iz pristanišča zunaj Skupnosti in so namenjena v pristanišče države članice ali na sidrišče v teritorialnih vodah države članice in ki prevažajo nevarne ali onesnaževalne snovi, morajo imeti deklaracijo vkrcevalca, ki vsebuje naslednje informacije:

   a) informacije, naštete v Prilogi I(3);
   b) informacije iz točk (b) in (c) odstavka 1 tega člena.

3.  Dolžnost in odgovornost vkrcevalca je, da zagotovi, da je pošiljka, predložena v prevoz, res tista, deklarirana v skladu z odstavkoma 1 in 2.

"

(8)  V drugem odstavku člena 14 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

"
   c) vsaka država članica mora imeti možnost, da na zahtevo prek sistema SafeSeaNet nemudoma pošlje informacije o ladji in o nevarnem ali onesnaževalnem blagu na njej nacionalnemu in lokalnemu pristojnemu organu druge države članice. To ne sme voditi do rutinskih zahtev držav članic po informacijah o ladjah in njihovem tovoru, razen če gre za pomorsko varnost, zaščito ali varstvo morskega okolja.
"

(9)  V členu 16(1) se dodata naslednji točki (d) in (e):

"
   d) "ladje, ki niso sporočile ali so brez potrdil o zavarovanju ali finančnem jamstvu na podlagi Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij]*(10);
   e) ladje, glede katerih so piloti ali pristaniške uprave opozorili, da imajo pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrozile varnost plovbe in povzročile tveganje za okolje.
  

______________

  

* UL L ...".

"

(10)  Vstavi se naslednji člen 18a:

"

Člen 18a

Ukrepi v primeru tveganja zaradi prisotnosti ledu

(1)  Če pristojni organi, ki jih imenujejo države članice, glede na stanje ledu menijo, da obstaja resno tveganje za varstvo človeškega življenja na morju ali za varstvo njihovih morskih ali obalnih območij ali morskih ali obalnih območij drugih držav:

   a) poveljnikom ladij, ki se nahajajo v njihovem območju pristojnosti ali želijo vpluti v enega od njihovih pristanišč ali izpluti iz njega, zagotovijo ustrezne informacije o stanju ledu, priporočenih poteh in o storitvah ledolomilcev v njihovem območju pristojnosti;
   b) lahko zahtevajo, da ladje, ki se nahajajo v zadevnih območjih in ki želijo vpluti v pristanišče ali terminal ali izpluti iz njega ali zapustiti območje zasidranja, lahko dokažejo z dokumenti, da so v skladu z zahtevami trdnosti in moči, ki ustrezajo razmeram ledu v zadevnem območju.

(2)  Ukrepi, sprejeti na podlagi določb odstavka 1, temeljijo, kar zadeva podatke o stanju ledu, na napovedih o razmerah ledu in vremenskih razmerah, ki jih zagotovi pristojna služba za vremenske informacije, ki jo priznava država članica.

"

(11)  V členu 19(2) se doda naslednji pododstavek:

"

V ta namen pošljejo pristojnim nacionalnim organom na njihovo zahtevo informacije iz člena 12.

"

(12)  Člen 20 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"

Člen 20

Sprejem ladij v stiski v pribežališča

1.  Države članice določijo pristojni organ, ki ima zahtevano znanje in je neodvisen ter ima pooblastila, da v času reševalne akcije na lastno pobudo sprejema odločitve o sprejemu ladij v stiski z namenom:

   zaščititi človeška življenja,
   zaščititi obalo,
   zaščititi morsko okolje,
   varnosti na morju, in
   zmanjšanja ekonomske izgube.

2.  Organ iz odstavka 1 lahko med drugim:

   a) omeji gibanje ladje ali jo usmeri na določeno pot. Ta zahteva ne vpliva na odgovornost poveljnika za varno upravljanje ladje;
   b) na poveljnika ladje naslovi uradni opomin, naj se preneha z grožnjo okolju ali pomorski varnosti;
   c) stopi na ladjo ali nanjo pošlje ocenjevalno skupino, ki oceni škodo na ladji in stopnjo tveganja, pomaga poveljniku, da uredi razmere ter sproti obvešča pristojno obalno postajo;
   d) zahteva reševalce in jih odpošlje, kamor je potrebno;
   e) naroči, da se ladjo krmari ali vleče.

3.  Z usmerjanjem Komisije države članice pripravijo sezonske (čezmejne) zemljevide morskega okolja in človeških virov v indeksni obliki.

4.  Organ iz odstavka 1 prevzame odgovornost za izvedbo načrtov iz člena 20a.

5.  Na podlagi predhodne ocene okoliščin, organ iz prvega odstavka odloči glede sprejema ladje v stiski v pribežališče.

Na podlagi ocene okoliščin v skladu z načrti iz člena 20a pristojni organ iz prvega odstavka zagotovi, da so ladje v stiski sprejete v pribežališče v vseh primerih, če sprejem omogoča omejitev tveganja, ki ga povzroča njihov položaj.

6.  Države članice pri obravnavanju posadke ladje v stiski v vodah pod njihovo jurisdikcijo upoštevajo smernice IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov pri pomorski nezgodi.

7.  Organi iz odstavka 4 se redno sestajajo za izmenjavo svojega strokovnega znanja in izboljšavo ukrepov, sprejetih na podlagi tega člena. Sestanejo se lahko kadar koli zaradi posebnih okoliščin, na pobudo enega izmed njih ali na pobudo Komisije.

"

(13)  Vstavi se naslednji člen 20a:

"

Člen 20a

Načrti za sprejem ladij v stiski

1.  Države članice izdelajo načrte, da bi se odzvale na tveganja, ki jih povzročajo ladje v stiski, ki se nahajajo v vodah pod njihovo jurisdikcijo, ter da bi varno sprejele ladje in zavarovale človeška življenja.

2.  Načrti iz odstavka 1 se izdelajo po posvetovanju z zadevnimi stranmi ob upoštevanju ustreznih smernic IMO iz člena 3(a) in vsebujejo vsaj naslednje elemente:

   a) identiteto organa ali organov, zadolženih za sprejem in obdelavo opozoril;
   b) identiteto organa, ki je odgovoren za oceno razmer, določitev ustreznega pribežališča in sprejetje odločitve o sprejemu ladje v stiski v določeno pribežališče;
   c) seznam potencialnih pribežališč, ki povzema elemente za lažjo oceno in sprejetje hitrih odločitev, vključno z opisom okoljskih in družbenih dejavnikov ter naravnih pogojev zadevnih potencialnih pribežališč;
   d) ocenjevalne postopke za določitev pribežališča na podlagi potencialnih krajev, navedenih v seznamu;
   e) primerna sredstva in naprave za pomoč, reševanje in boj proti onesnaženju;
   f) morebitne mednarodne mehanizme usklajevanja in odločanja, ki se lahko uporabijo;
   g) opravljene postopke glede finančnih jamstev in odgovornosti v zvezi z ladjami, sprejetimi v pribežališče.

3.  Države članice objavijo ime pristojnega organa iz člena 20(4) in seznam ustreznih kontaktnih točk za sprejem in obdelavo opozoril. Komisiji sporočijo seznam potencialnih pribežališč. Poleg tega ustrezne informacije o načrtih in pribežališčih sporočijo sosednjim državam članicam.

Pri izvajanju postopkov, ki jih predvidevajo načrti za sprejem ladij v stiski, države članice zagotovijo, da so vse ustrezne informacije o načrtih in pribežališčih dane na razpolago stranem, vključenim v operacije, vključno z družbami za pomoč in vleko.

"

Osebe, ki prejmejo ustrezne informacije v skladu s tem odstavkom o načrtih za ravnanje v sili in pribežališčih, morajo zagotoviti zaupnost teh informacij.

(14)  Vstavi se naslednji člen 20b:

"

Člen 20b

Finančna jamstva in nadomestilo

1.  Države članice morajo predhodno oceno in odločitev iz člena 20 opraviti oziroma izdati tudi, če potrdilo o zavarovanju ali finančno jamstvo ne obstaja. To tudi ni zadosten razlog, da država članica zavrne sprejem ladje v stiski v pribežališče.

2.  Brez poseganja v odstavek 1 lahko država članica pred sprejemom ladje v stiski v pribežališče zahteva, da upravljavec, agent ali poveljnik ladje predloži potrdilo o zavarovanju ali finančnem jamstvu v smislu člena 7 Direktive 2007/.../ES [o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij](11), ki krije njegovo odgovornost za škodo, ki jo povzroči ladja. Zahteva po tem potrdilu ne sme povzročiti nobenih zamud pri sprejemu ladje v stiski.

"

3.  Države članice zagotovijo nadomestilo stroškov in možne ekonomske izgube, ki ju utrpi pristanišče zaradi odločitve, sprejete v skladu s členom 20(5), če teh stroškov ali ekonomske izgube v razumnem času ne nadomesti lastnik ali upravljavec ladje v skladu z Direktivo 2007/.../ES [o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladij]+ in z obstoječimi mednarodnimi mehanizmi za nadomestilo.

(15)  Vstavi se naslednji člen 22a:

"

Člen 22a

Evropski sistem izmenjave pomorskih informacij SafeSeaNet

1.  Države članice vzpostavijo nacionalne ali lokalne sisteme upravljanja pomorskih informacij, da bi zagotovile obdelavo informacij iz te direktive.

2.  Komunikacijski sistemi, vzpostavljeni na podlagi odstavka 1, morajo omogočiti operativno uporabo zbranih informacij in izpolnjevati zlasti pogoje, navedene v členu 14 te direktive.

3.  Za dobro izmenjavo informacij iz te direktive države članice zagotovijo, da je nacionalne ali lokalne sisteme, vzpostavljene za zbiranje, obdelavo in hranjenje informacij iz te direktive, mogoče povezati s sistemom Skupnosti za izmenjavo pomorskih informacij, imenovanim SafeSeaNet. Komisija zagotovi, da sistem Skupnosti za izmenjavo pomorskih informacij SafeSeaNet deluje 24 ur dnevno.

4.  Pri sodelovanju znotraj regionalnih dogovorov ali v okviru čezmejnih, medregionalnih ali transnacionalnih projektov države članice zagotovijo, da razviti informacijski sistemi ali omrežja ustrezajo zahtevam te direktive ter so združljivi in povezani z evropskim sistemom za pomorske informacije in upravljanje SafeSeaNet.

5.  Da bi zagotovili dovolj časa za preskus delovanja evropskega sistema za izmenjavo pomorskih informacij SafeSeaNet, le-ta začne v polnosti delovati 1. januarja 2009.

"

(16)  Člen 23 se spremeni:

   a) odstavek (c) se nadomesti z naslednjim besedilom:"
   c) povečati obseg delovanja sistema Skupnosti za spremljanje in obveščanje za ladijski promet in/ali ga ažurirati zaradi izboljšanja prepoznavanja in spremljanja ladij, ob upoštevanju razvoja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. V ta namen države članice in Komisija sodelujejo, da bi po potrebi uvedle sisteme obveznega poročanja, sisteme obveznega nadzora plovbe in ustrezne sisteme organizacije ladijskega prometa, ki jih je treba predložiti IMO v odobritev. V okviru zadevnih regionalnih ali mednarodnih organov sodelujejo tudi pri razvoju naprav dolgega dometa za spremljanje pomorskega prometa in pomorski nadzor.
"
   b) dodajo se naslednje točke (e), (f) in (g):"
   e) zagotoviti medsebojno povezavo in interoperabilnost nacionalnih sistemov, ki se uporabljajo za upravljanje informacij iz Priloge, povezati konvencionalne in satelitske sisteme, ki se uporabljajo za isti namen, ter razviti in posodobiti sistem SafeSeaNet;
   f) preučiti izvedljivost in opredeliti načine združevanja sistemov AIS s sistemi za določanje položaja in sporočanje, ki se uporabljajo v okviru skupne ribiške politike. Ugotovitve te študije so na voljo najpozneje dvanajst mesecev pred začetkom veljavnosti obveznosti iz člena 6a, v vsakem primeru najpozneje do 1. julija 2008.
   g) preučiti in pričeti izvajati postopke, ki bodo bolj učinkovito zagotavljali zaupnost zbranih podatkov.
"

(17)  Vstavi se naslednji člen 23a:

"

Člen 23a

Obdelava in upravljanje informacij o pomorski varnosti

1.  Če je potrebno, Komisija zagotovi organom, ki jih imenujejo države članice, obdelavo, uporabo in razširjanje informacij, ki so bile zbrane na podlagi te direktive ali ki so jih zbrali kateri koli javni ali zasebni organi v okviru svojih zadevnih nalog.

2.  Komisija po potrebi prispeva k razvoju in delovanju sistemov za zbiranje in razširjanje podatkov o pomorski varnosti, zlasti prek sistema "Equasis" ali katerega koli drugega enakovrednega sistema javnega značaja.

"

(18)  Člen 24 se nadomesti z naslednjim:

"

Člen 24

Zaupnost informacij

1.  Države članice v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo sprejmejo vse ukrepe za zagotovitev zaupnosti informacij, ki so jim poslane v skladu s to direktivo.

2.  Države članice v skladu s svojo nacionalno zakonodajo preverijo in potrdijo, da podatki AIS in LRIT, ki jih ladje dajo na razpolago, niso dostopni javnosti ali uporabljeni za namene, ki so v nasprotju s pomorsko varnostjo, zaščito ali varstvom morskega okolja, ali lahko vplivajo na konkurenco med upravljavci ladij. Države članice še zlasti ne dovolijo javnega razširjanja podatkov v zvezi s podrobnostmi o tovoru in osebami na ladji, razen če je poveljnik ali upravljavec plovila privolil v takšno uporabo.

"

V sodelovanju z Agencijo za varnost omrežij in informacij Komisija razišče, kako se boriti s težavami glede varnosti omrežij in informacij, ki so lahko povezane z ukrepi iz te direktive in še posebej iz členov 6, 6a, 14 in 22a Direktive. Najpozneje v enem letu od uveljavitve te direktive Komisija sprejme potrebne ukrepe za boj proti nepooblaščeni ali komercialni zlorabi izmenjanih podatkov na podlagi te direktive.

(19)  V členu 27 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

"

2.  Poleg tega se lahko priloge I, III in IV spremenijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3), ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih s to direktivo, kolikor takšne spremembe ne razširijo področje uporabe te direktive.

"

(20)  Člen 28 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"

Člen 28

Regulativni odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta *.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

______________________

* UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 93/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).

"

(21)  V Prilogi I se alinea X točke 4 nadomesti z naslednjim:

"

   X. razni podatki:

   lastnosti in ocenjena količina goriva v tanku, za ladje, ki prevažajo gorivo v tanku,
   navigacijski status.

"

(22)  V delu I Priloge II se doda naslednja točka 3:

"

3.   Ribiška plovila

Vsako ribiško plovilo, katerega skupna dolžina je enaka ali presega 24 metrov, mora izpolnjevati zahtevo glede nosilnosti iz člena 6a v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

   novo ribiško plovilo, katerega skupna dolžina je enaka ali presega 24 metrov ...*;

–   ribiško plovilo, katerega skupna dolžina je enaka ali presega 24 metrov in manjša od 45 metrov, najpozneje ...**.

_______________

* Dan začetka veljavnosti te direktive.

** Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

"

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do ...(12). Besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo nemudoma sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva

Člen 3

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 318, 23.12.2006, str. 195.
(3) UL C 229, 22.9.2006, str. 38.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) UL L 208, 5.8.2002, str. 10.
(6)+ UL: vstaviti številko in datum.
(7)+ UL: vstaviti številko.
(8) UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).
(9) UL L 208, 5.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1891/2006 (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
(10)+ UL: vstaviti številko in datum.
(11)+ UL: vstaviti številko.
(12)* 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.


Preiskave nesreč ***I
PDF 473kWORD 176k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES (KOM(2005)0590 – C6-0056/2006 – 2005/0240(COD))
P6_TA(2007)0147A6-0079/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0590)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0056/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0079/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES

P6_TC1-COD(2005)0240


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V pomorskem prometu v Evropi bi bilo treba vzdrževati visoko splošno raven varnosti in storiti vse potrebno za zmanjšanje števila pomorskih nezgod in incidentov.

(2)  Hitro izvajanje tehničnih preiskav pomorskih nezgod izboljšuje varnost v pomorskem prometu in prispeva k preprečevanju ponovitve takšnih nezgod, katerih posledica so izguba življenj, ladij in onesnaževanje morskega okolja.

(3)  Evropski parlament je v svoji resoluciji(5) o izboljšanju varnosti na morju Komisijo pozval, naj pripravi predlog direktive o preiskovanju ladijskih nesreč.

(4)  Člen 2 Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu (UNCLOS)(6) iz leta 1982 določa pravice obalnih držav, da preučijo vzroke katere koli pomorske nezgode znotraj njihovih teritorialnih voda, ki bi predstavljala življenjsko nevarnost ali ogrožala okolje, vključevala organe obalne države, pristojne za iskanje in reševanje, ali kako drugače zadevala obalno državo.

(5)  Člen 94 UNCLOS določa, da država zastave sproži preiskavo določenih nezgod ali incidentov plovbe na odprtem morju, ki jo izvede ustrezno usposobljena oseba ali osebe ali je izvedena v njeni/njihovi prisotnosti.

(6)  Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 (pravilo SOLAS I/21), Mednarodna konvencija o tovornih črtah iz leta 1966 in Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaženja morja z ladij iz leta 1973 določajo obveznosti držav zastave, da izvedejo preiskave nezgod in Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) sporočijo rezultate preiskave.

7)   [Osnutek] Kodeksa za izvajanje obveznih instrumentov IMO(7) opozarja na obveznost držav zastave, da zagotovijo, da preiskave o pomorski varnosti vodijo ustrezno usposobljeni preiskovalci, pristojni za zadeve v zvezi s pomorskimi nezgodami in incidenti. Kodeks nadalje od držav zastave zahteva, da so pripravljene na zagotavljanje usposobljenih preiskovalcev v ta namen, ne glede na kraj nezgode ali incidenta.

(8)  Treba bi bilo upoštevati Kodeks o preiskovanju pomorskih nezgod in incidentov, ki ga je IMO sprejela novembra 1997 z Resolucijo skupščine A.849 in določa izvajanje skupnega pristopa k preiskavam pomorskih nezgod in incidentov v zvezi z varnostjo ter sodelovanje med državami pri ugotavljanju dejavnikov, ki povzročajo pomorske nezgode in incidente. Prav tako bi bilo treba upoštevati okrožnico 953 Odbora IMO za pomorsko varnost (MSC), ki vsebuje posodobljene opredelitve izrazov, uporabljenih v Kodeksu, in resoluciji IMO A.861(20) in MSC.163(78), ki navajata opredelitev pojma "zapisovalniki podatkov o plovbi".

(9)  Direktiva Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili(8) od držav članic zahteva, da v okviru svojega notranjega pravnega reda opredelijo pravni status, ki bo njim in vsem drugim utemeljeno zainteresiranim državam članicam omogočal udeležbo, sodelovanje, ali kadar je to predvideno v Kodeksu za preiskovanje pomorskih nezgod, vodenje preiskave o pomorski nezgodi ali incidentu, ki vključuje ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo.

(10)  Direktiva 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet(9) zahteva, da države članice ravnajo v skladu s Kodeksom IMO o preiskovanju pomorskih nezgod in incidentov ter zagotovijo, da se rezultati preiskave nesreče objavijo po zaključku preiskave kakor hitro je mogoče.

(11)  Preiskavo nezgod in incidentov, ki vključujejo morska plovila ali druga plovila v pristanišču ali drugih zaprtih pomorskih območjih, bi moral izvesti neodvisni organ ali subjekt, ki je ima stalno pristojnost za sprejemanje odločitev, ali pa bi morala potekati pod njegovim nadzorom, da se prepreči vsako navzkrižje interesov.

(12)  Države članice bi morale zagotoviti, da bo njihov notranji pravni red njim in drugim utemeljeno zainteresiranim državam članicam omogočal udeležbo ali sodelovanje v preiskavi o nesrečah ali njeno vodenje na podlagi določb Kodeksa IMO o preiskovanju pomorskih nezgod.

(13)  V skladu s pravilom SOLAS V/20 morajo potniške ladje in druge ladje z bruto tonažo 3 000 in več in zgrajene po 1. juliju 2002 imeti zapisovalnike podatkov o plovbi (VDR-je), ki pomagajo pri preiskavah nesreč. Glede na njihovo pomembnost pri oblikovanju politike preprečevanja ladijskih nesreč bi bilo treba takšno opremo sistematično zahtevati na krovu vseh ladij, ki opravljajo nacionalna in mednarodna potovanja in pristanejo v pristaniščih Skupnosti.

(14)  Podatki, posredovani prek sistema VDR ter preko drugih elektronskih naprav, se lahko uporabijo tako naknadno po pomorski nezgodi ali incidentu z namenom preiskave njenih vzrokov, kot tudi preventivno z namenom pridobitve izkušenj o okoliščinah, ki lahko privedejo do teh dogodkov. Države članice bi morale zagotoviti, da se takšni podatki, kadar so na voljo, ustrezno uporabijo v oba namena.

(15)  Preiskati ali preučiti na kakšen drug način bi bilo treba ne le klice v sili, ki prihajajo z ladje, temveč tudi informacije iz katerega koli vira, da je ladja ali osebe na takšni ladji oziroma z nje v nevarnosti ali, da zaradi dogodka, povezanega z delovanjem ladje, obstaja resno potencialno tveganje poškodbe oseb, ladijske konstrukcije ali okolja.

(16)  Uredba (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002(10) zahteva, da Evropska agencija za pomorsko varnost (v nadaljevanju "Agencija") sodeluje z državami članicami za razvoj tehničnih rešitev in nudenje tehnične pomoči v povezavi z izvajanjem zakonodaje Skupnosti. Na področju preiskovanja nesreč ima Agencija posebno nalogo pospeševanja sodelovanja med državami članicami in Komisijo pri razvoju skupne metodologije za preiskovanje pomorskih nesreč v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi načeli, ob upoštevanju različnih pravnih sistemov držav članic.

(17)  V skladu z Uredbo (ES) št. 1406/2002 mora Agencija spodbujati sodelovanje pri zagotavljanju pomoči s strani držav članic v preiskavah glede resnih pomorskih nesreč, in pri analiziranju obstoječih poročil o preiskavi nesreč. Agencija mora tudi, v luči zaključkov, pripravljenih na podlagi analiz, v skupno metodologijo vključiti vsak dejavnik, ki iz njih izhaja in ki bi lahko bil pomemben za preprečevanje novih nezgod in za povečanje pomorske varnosti v EU.

(18)  Smernice IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov pri pomorski nezgodi zmanjšujejo nevarnost kaznovanja kapitana in posadke. Okrepijo lahko njihovo zaupanje v preiskovalne metode, zato bi jih morale države članice uporabljati.

(19)  Države članice in Skupnost bi morale ustrezno upoštevati varnostna priporočila, ki izhajajo iz preiskave nezgode ali incidenta v zvezi z varnostjo.

(20)  Ker je namen tehnične preiskave preprečevanje pomorskih nezgod in incidentov v prihodnje, se zaključkov in varnostnih priporočil ne bi smelo uporabiti za določitev odgovornosti ali pojasnjevanje krivde.

(21)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja te direktive, ki jo je treba izvesti, namreč izboljšanje pomorske varnosti v Skupnosti in s tem zmanjšanje pomorskih nezgod v prihodnje, in ga je torej, glede na obseg in učinke dejavnosti, mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego navedenega cilja.

(22)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za izvajanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(11)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Namen te direktive je izboljšanje pomorske varnosti in zmanjšanje tveganja pomorskih nezgod v prihodnosti z:

   a) pospeševanjem hitrega izvajanja preiskav v zvezi z varnostjo in ustrezno analizo pomorskih nesreč in incidentov ter
   b) zagotavljanjem pravočasnega in natančnega poročanja o preiskavah v zvezi z varnostjo ter predlogi za sanacijske ukrepe.

Preiskave v skladu s to direktivo niso namenjene ugotavljanju odgovornosti ali pojasnjevanju krivde.

Člen 2

Področje uporabe

1.  V skladu z obveznostmi držav članic iz UNCLOS se ta direktiva uporablja za pomorske nezgode, incidente in klice v sili, ki

   a) zadevajo ladje, ki plujejo pod zastavo ene izmed držav članic, ali
   b) do katerih pride na območjih, na katerih lahko države članice izvršujejo pristojnosti, ali
   c) zadevajo druge pomembne interese držav članic.

2.  Ta direktiva se ne uporablja za pomorske nezgode, incidente in klice v sili, ki zadevajo samo:

   a) vojne ladje in ladje za prevoz čet ter druge ladje, ki so v lasti ali upravljanju države članice in se uporabljajo izključno v nekomercialne vladne namene;
   b) ladje, ki jih ne poganjajo mehanska sredstva, preprosto grajene lesene ladje, jahte za prosti čas in športna plovila, razen če imajo ali bodo imele posadko in več kot 12 potnikov v komercialne namene;
   c) plovila, namenjena plovbi po celinskih plovnih poteh;
   d) ribiška plovila, krajša od 24 metrov;
   e) stalne vrtalne enote na morju.

Člen 3

Opredelitve pojmov

Za namene te direktive:

1.   "SOLAS" pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 (SOLAS 74), kakor je bila spremenjena s Protokoloma iz leta 1978 in 1988.

"Kodeks IMO" pomeni Kodeks o preiskovanju pomorskih nezgod in incidentov, ki ga je sprejela Mednarodna pomorska organizacija z Resolucijo skupščine A.849 z dne 27. novembra 1997, kakor je bil spremenjen.

2.  Naslednji izrazi se razumejo v skladu z opredelitvami pojmov, ki so vsebovane v Kodeksu IMO:

   a) "pomorska nezgoda",
   b) "zelo resna nezgoda",
   c) "pomorski incident",
   d) "preiskava pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo",

e)   "utemeljeno zainteresirana država".

3.  Izraza "resna nezgoda" in "manj resna nezgoda" se razumeta v skladu s posodobljenimi opredelitvami iz okrožnice 953 MSC IMO.

4.  Izraza "ro-ro trajekt" in "visokohitrostno potniško plovilo" se razumeta v skladu z opredelitvami iz člena 2 Direktive 1999/35/ES.

5.   "Vodilna preiskovalna država članica" pomeni državo članico, ki mora opraviti ali, v primeru, da obstaja več utemeljeno zainteresiranih držav, voditi preiskavo v zvezi z varnostjo v skladu s to direktivo.

6.   "Zapisovalnik podatkov o plovbi (VDR)" se razume v skladu z opredelitvijo iz resolucij IMO A.861(20) in MSC.163(78).

7.   "Klic v sili" pomeni signal, ki ga odda ladja, ali informacija iz katerega koli vira, ki navaja, da je določena ladja oziroma ljudje na ladji ali z nje v nevarnosti na morju.

8.   "Varnostno priporočilo" pomeni vsak predlog, vključno za namene registracije in nadzora, ki ga da eden od naslednjih subjektov:

   a) preiskovalni organ države, ki opravlja ali vodi preiskavo v zvezi z varnostjo pomorske nezgode ali incidenta, na podlagi podatkov, pridobljenih iz te preiskave ali, kadar je to primerno,
   (b) Komisija, ki deluje s pomočjo Agencije in na podlagi izvlečkov analiz podatkov ter rezultatov opravljenih preiskav.

Člen 4

Status preiskav v zvezi z varnostjo

1.  Države članice v skladu s svojim notranjim pravnim redom določijo pravila za vodenje preiskav pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo. Pri tem zagotovijo, da takšne preiskave:

   a) so neodvisne od preiskav kaznivih dejanj ali drugih preiskav, ki ugotavljajo odgovornost ali pojasnjujejo krivdo ter omogočajo, da le zaključki ali priporočila, ki izhajajo iz preiskav, začetih po tej direktivi, prispevajo k drugim preiskavam; in
   b) niso ovirane, začasno opuščene ali odložene zaradi takšnih preiskav.

Države članice poleg tega zagotovijo, da se tekom takih preiskav prepreči, da organi tretjih držav pridobijo izjave ali druge informacije od prič, da se prepreči, da se take izjave ali informacije uporabi v kazenskih preiskavah v teh državah.

2.  Pravila, ki jih mora določiti država članica, vsebujejo določbe, ki omogočajo:

   a) sodelovanje in vzajemno pomoč v preiskavah pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo, ki jih vodi druga država članica, ali pooblastilo drug državi članici, da v skladu z določbami te direktive prevzame nalogo vodenja takšne preiskave;
   b) usklajevanje dejavnosti njihovih preiskovalnih organov v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev te direktive, v tesnem sodelovanju s Komisijo in
   c) hitro opozarjanje v primeru nezgode ali incidenta.

Člen 5

Obveznost preiskave

1.  Vsaka država članica zagotovi, da preiskavo izvede preiskovalni organ iz člena 8 po resni ali zelo resni pomorski nezgodi, ki:

   a) zadeva ladjo, ki pluje pod njeno zastavo, ne glede na kraj nezgode; ali
   b) se pripeti znotraj območij, na katerih lahko ta država izvršuje pristojnost, ne glede na zastavo ladje ali ladij, vključenih v nezgodo; ali
   c) zadeva pomemben interes države članice, ne glede na kraj nezgode in zastave vpletene ladje ali ladij.

2.  Poleg preiskovanja resnih in zelo resnih nezgod, preiskovalni organ iz člena 8 po ugotovitvi osnovnih dejstev primera odloča tudi o tem, ali se izvede varnostna preiskava manj resne nezgode, pomorskega incidenta ali klica v sili.

Pri svoji odločitvi upošteva resnost nezgode ali incidenta, vrsto plovila in/ali tovora, ki ga klic v sili zadeva, in/ali kakršno koli prošnjo organov, pristojnih za iskanje in reševanje.

3.  Področje uporabe in praktične rešitve za vodenje preiskav v zvezi z varnostjo določi preiskovalni organ vodilne preiskovalne države članice v sodelovanju z ustreznimi organi ostalih utemeljeno zainteresiranih držav na način, ki se mu zdi najbolj primeren za doseganje ciljev te direktive, in z namenom preprečevanja prihodnjih nezgod ali incidentov.

4.  Preiskave v zvezi z varnostjo sledijo skupni metodologiji za preiskovanje pomorskih nezgod in incidentov, razviti v skladu s členom 2(e) Uredbe (ES) št. 1406/2002. O sprejetju, posodobitvi ali spremembi takšne metodologije za namene te direktive se odloča v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 19(3).

5.  Preiskava v zvezi z varnostjo se začne takoj, ko je to mogoče po pomorski nezgodi ali incidentu, vendar v vsakem primeru najpozneje v roku dveh mesecev po tem, ko se je pripetil(-a).

Člen 6

Obveznost poročanja

Država članica v okviru svojega nacionalnega pravnega sistema zahteva, da pristojni organi in/ali vpletene strani nemudoma obvestijo njen preiskovalni organ o nastopu vseh nezgod, incidentov in klicev v sili, ki sodijo v področje uporabe te direktive.

Člen 7

Skupne preiskave v zvezi z varnostjo

1.  V primeru resnih in zelo resnih nezgod, ki vključujejo pomembne interese dveh ali več držav članic, se zadevne države članice hitro sporazumejo o tem, katera bo vodilna preiskovalna država članica. V kolikor zadevne države članice ne določijo države članice, ki naj vodi preiskavo, takoj izvršijo priporočilo Komisije o zadevi, ki bo temeljilo na mnenju Agencije.

Države članice se vzdržijo vodenja vzporednih preiskav v zvezi z varnostjo iste pomorske nezgode ali incidenta. Prav tako se vzdržijo kakršnega koli ukrepa, ki bi lahko ogrozil vodenje preiskave v zvezi z varnostjo, ki sodi v področje uporabe te direktive.

2.  Država članica lahko nalogo vodenja v preiskavi nezgode ali incidenta v zvezi z varnostjo soglasno prenese na drugo državo članico. Drugo državo članico lahko povabi k sodelovanju v takšni preiskavi.

3.  Kadar je v pomorsko nezgodo, incident ali klic v sili vpleten ro-ro trajekt ali visokohitrostno potniško plovilo, sproži preiskovalni postopek država članica, v katere vodah se je nezgoda ali incident zgodil ali, če se je zgodil v eksteritorialnih vodah, država članica, ki jo je trajekt ali plovilo nazadnje obiskalo.

Ta država ostane pristojna za preiskavo in usklajevanje z ostalimi utemeljeno zainteresiranimi državami članicami dokler se medsebojno ne sporazumejo, katera država bo vodila preiskavo.

Člen 8

Preiskovalni organi

1.  Države članice zagotovijo, da je za vodenje preiskav pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo odgovoren preiskovalni organ ali subjekt (v nadaljevanju "preiskovalni organ"), ki ima stalne potrebne pristojnosti in ki vključuje preiskovalce, ki so ustrezno usposobljeni preiskovalci, pristojni za pomorske nezgode in incidente.

Ta preiskovalni organ je funkcijsko neodvisen, zlasti od nacionalnih organov, ki so pristojni za sposobnost ladje za plovbo, certificiranje, inšpekcijski nadzor, število članov ladijske posadke, varno plovbo, vzdrževanje, nadzor pomorskega prometa, pomorsko inšpekcijo, ter delovanje pristanišč, od organov, ki vodijo preiskave za namene ugotavljanja odgovornosti ali kazenskega pregona, in, na splošno, od vseh ostalih strank, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju z nalogo, ki mu je bila zaupana.

2.  Preiskovalni organ zagotovi, da imajo posamezni preiskovalci zadostno znanje in praktične izkušnje na področjih, ki se nanašajo na njihove običajne preiskovalne dolžnosti. Poleg tega preiskovalni organ po potrebi zagotovi hiter dostop do ustreznega strokovnega znanja.

3.  Dejavnosti preiskovalnega organa se lahko razširijo na zbiranje in analizo podatkov o pomorski varnosti, zlasti za preprečevanje nezgod in incidentov, v kolikor te dejavnosti ne vplivajo na njegovo neodvisnost ali ne prinašajo nobenih zakonskih in upravnih pristojnosti ali pristojnosti glede standardizacije.

4.  Države članice v okviru svojega pravnega sistema in po potrebi v sodelovanju z organi, pristojnimi za sodno preiskavo, zagotovijo, da so preiskovalci njihovih preiskovalnih organov ali katerega koli drugega preiskovalnega organa, pooblaščenega za izvedbo preiskave, pooblaščeni, da:

   a) imajo prost dostop do vseh ustreznih območij ali kraja nezgode, kakor tudi vseh ladij, razbitin ali objektov, vključno s tovorom, opremo ali naplavinami;
   b) zagotovijo takojšen popis dokazov in nadzorovano iskanje in odstranitev razbitin, naplavin ali drugih sestavnih delov ali snovi za pregled ali analizo;
   c) zahtevajo preiskavo ali analizo predmetov iz točke (b) in imajo prost dostop do rezultatov takšnih preiskav ali analiz;
   d) imajo prost dostop do, kopijo in uporabo katere koli pomembne informacije in posnetih podatkov, vključno z VDR, podatkov, ki zadevajo ladjo, plovbo, tovor, posadko ali katere koli druge osebe, predmete, pogoje ali okoliščine;
   e) imajo prost dostop do rezultatov preiskav trupel žrtev ali preskusov na vzorcih, vzetih iz trupel žrtev;
   f) zahtevajo in imajo prost dostop do rezultatov preiskav ali preskusov na vzorcih, vzetih iz ljudi, vključenih v delovanje ladje, ali katerih koli drugih ustreznih ljudi;
   g) zaslišijo priče v odsotnosti oseb, katerih interes bi po mnenju preiskovalcev oviral preiskavo v zvezi z varnostjo;
   h) pridobijo dokumentacijo in ustrezne informacije, ki jih imajo država zastave, lastniki, klasifikacijski zavodi ali katere koli druge pomembne stranke, kadar imajo te stranke ali njihovi predstavniki sedež v državi članici;
   i) zaprosijo za pomoč pristojne organe v zadevnih državah, vključno z zastavnimi in pomorskimi inšpektorji, obalnimi stražami, upravljavci sistemov nadzora plovbe, iskalnimi in reševalnimi ekipami, operaterji službe za ladijski promet, piloti ali ostalim pristaniškim ali pomorskim osebjem.

5.  Preiskovalnemu organu se omogoči, da ima možnost ukrepati takoj, ko dobi obvestilo o nezgodi, in pridobiti zadostna sredstva za neodvisno izvedbo svojih nalog. Njegovim preiskovalcem se da položaj, ki jim daje potrebna jamstva neodvisnosti.

6.  Preiskovalni organ lahko po tej direktivi svoje naloge kombinira z delom preiskovanja drugih dogodkov, različnih od pomorskih nezgod, pod pogojem, da takšne preiskave ne ogrožajo njegove neodvisnosti.

Člen 9

Nerazkritje evidenc

Države članice zagotovijo, da so naslednje evidence na voljo izključno za namene preiskave v zvezi z varnostjo:

   a) vsa pričevanja prič in druge izjave, poročila in zapiski, ki jih je preiskovalni organ zabeležil ali prejel v času preiskave v zvezi z varnostjo;
   b) evidence, ki razkrivajo identiteto oseb, ki so pričale v okviru preiskave v zvezi z varnostjo;
   c) zdravstveni ali osebni podatki v zvezi z osebami, vpletenimi v nezgodo ali incident.

Člen 10

Stalni okvir sodelovanja

1.  Države članice v tesnem sodelovanju s Komisijo ustanovijo stalni okvir sodelovanja, ki njihovim organom, ki preiskujejo pomorske nezgode in incidente v zvezi z varnostjo, omogoča medsebojno sodelovanje in sodelovanje s Komisijo v obsegu, ki je potreben za doseganje ciljev te direktive.

2.  Poslovnik stalnega okvira sodelovanja in njegova zahtevana organizacijska ureditev se določita v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2).

3.  Znotraj stalnega okvira sodelovanja se preiskovalni organi v državah članicah in Komisija dogovorijo zlasti o najboljših načinih sodelovanja z namenom:

   a) skupne uporabe naprav, objektov in opreme za tehnično preiskavo razbitin in ladijske opreme ter drugih predmetov, pomembnih za preiskavo v zvezi z varnostjo, vključno s pridobivanjem in vrednotenjem zapisov iz zapisovalnikov podatkov o plovbi ter drugih elektronskih naprav;
   b) drug drugemu zagotoviti tehnično sodelovanje ali strokovno znanje, potrebno za izvajanje posebnih nalog;
   c) pridobivanja in skupne uporabe informacij, ki so potrebne za analizo podatkov o nezgodi in pripravo ustreznih varnostnih priporočil na ravni Skupnosti;
   d) priprave skupnih načel za poznejša varnostna priporočila in prilagoditve preiskovalnih metod razvoju tehnološkega in znanstvenega napredka;
   e) oblikovanja pravil o zaupnosti za skupno uporabo pričevanj prič in obdelavo podatkov;
   f) organiziranja, kadar je to primerno, ustreznih dejavnosti za usposabljanje posameznih preiskovalcev;
   g) spodbujanja sodelovanja s preiskovalnimi organi ali subjekti tretjih držav in z mednarodnimi organizacijami za preiskavo pomorskih nesreč na področjih, ki jih ureja ta direktiva.

4.  Vsaka država članica, katere objekte ali storitve je, ali bi običajno, ladja uporabila pred nezgodo ali incidentom, in ki razpolaga s podatki, ki se nanašajo na preiskavo, takšne podatke sporoči preiskovalnemu organu, ki vodi preiskavo.

Člen 11

Stroški

Države članice storijo vse potrebno, da se izognejo zaračunavanju zagotavljanja kakršne koli pomoči, ki jo zahtevajo druge države članice za vodenje preiskave v zvezi z varnostjo po tej direktivi.

Člen 12

Sodelovanje z utemeljeno zainteresiranimi tretjimi državami

1.  Države članice pri preiskovanju pomorskih nezgod v največji možni meri sodelujejo z utemeljeno zainteresiranimi tretjimi državami.

2.  Utemeljeno zainteresirane tretje države se lahko sporazumno vključijo v preiskavo v zvezi z varnostjo, ki jo vodi država članica v skladu s pogoji te direktive, v kateri koli fazi preiskave.

3.  Sodelovanje države članice v preiskavi, ki jo vodi utemeljeno zainteresirana tretja država, ne posega v zahteve glede vodenja in poročanja o preiskavah glede pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo po tej direktivi.

Člen 13

Zavarovanje dokazov

Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da stranke, udeležene v nezgodah, incidentih ali klicih v sili, za katere velja ta direktiva, storijo vse, kar je v njihovi moči, za doseganje naslednjega:

   a) zaščito vseh informacij s kart, ladijskih dnevnikov, elektronskih in magnetnih zapisov ter video trakov, vključno z informacijami iz zapisovalnika podatkov o plovbi in drugih elektronskih naprav, ki se nanašajo na obdobje pred, med in po nezgodi;
   b) preprečitev popravljanja ali drugačnega spreminjanja takšnih informacij;
   c) preprečitev motenja kakršne koli druge opreme, ki bi se lahko štela za pomembno pri preiskavi nesreče;
   d) hitro in spretno zbiranje in zaščito vseh dokaznih sredstev za namene pomorskih preiskav in incidentov v zvezi z varnostjo.

Člen 14

Poročila o nezgodah

1.  Preiskave pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo, izvedene pod pogoji te direktive, se zaključijo z objavo poročila, ki se predstavi v skladu s smernicami iz Priloge I.

2.  Preiskovalni organ naredi vse, kar je v njegovi moči, da je poročilo javnosti, in zlasti celotnemu pomorskemu sektorju, ki bo moral, ko bo to potrebno, prejeti tudi zaključke in specifična priporočila, dostopno v dvanajstih mesecih od dneva nezgode ali incidenta. V kolikor končnega poročila ni možno pripraviti v tem času, se v dvanajstih mesecih od dneva nezgode ali incidenta objavi vmesno poročilo.

3.  Preiskovalni organ vodilne preiskovalne države članice pošlje Komisiji kopijo končnega ali vmesnega poročila. Morebitne pripombe Komisije za izboljšanje kakovosti poročila upošteva na način, ki najbolje prispeva k doseganju ciljev te direktive.

4.  Vsaka tri leta Komisija pošlje Evropskemu parlamentu poročilo, ki predstavi stopnjo izvajanja in skladnost s to direktivo, kakor tudi nadaljnje ukrepe, ki se v luči priporočil iz poročila zdijo potrebni.

Člen 15

Varnostna priporočila

1.  Država članica zagotovi, da naslovniki ustrezno upoštevajo varnostna priporočila preiskovalnih organov in, kadar je to primerno, ravnajo v skladu z njimi in v skladu s pravom Skupnosti ter mednarodnim pravom. Komisija, ki deluje s pomočjo Agencije, v skupno metodologijo vključi zaključke poročil o nezgodi in varnostna priporočila, ki so v njih vsebovana.

2.  Kadar je to primerno, preiskovalni organ ali Komisija, ki deluje s pomočjo Agencije, pripravi varnostna priporočila na podlagi izvlečkov analize podatkov ter rezultatov opravljenih preiskav.

3.  Varnostno priporočilo ali začasno priporočilo nikakor ne pojasnjuje krivde ali odgovornosti za nezgodo.

Člen 16

Sistem zgodnjega opozarjanja

Če preiskovalni organ države članice v kateri koli fazi preiskave pomorske nezgode zavzame stališče, da je za preprečitev nevarnosti novih nezgod potrebno takojšnje ukrepanje na ravni Skupnosti, hitro obvesti Komisijo o potrebi po zgodnjem opozorilu.

Komisija nemudoma preuči zadevo in po potrebi izda opozorilo, namenjeno pristojnim organom v vseh državah članicah, sektorju pomorskih prevozov in vsem ostalim zadevnim strankam.

Člen 17

Evropska podatkovna baza za pomorske nezgode

1.  Podatki o pomorskih nezgodah in incidentih se shranjujejo in analizirajo s pomočjo evropske elektronske podatkovne baze, ki jo ustanovi Komisija in nosi ime Evropska informacijska platforma za pomorske nezgode (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP).

2.  Države članice obvestijo Komisijo o pristojnih organih, ki bodo imeli dostop do podatkovne baze.

3.  Preiskovalni organi držav članic obvestijo Komisijo o pomorskih nezgodah in incidentih v skladu z obrazcem iz Priloge II. Prav tako Komisiji posredujejo podatke, pridobljene s preiskavami pomorskih nezgod ali incidentov v zvezi z varnostjo, v skladu s sistemom podatkovne baze EMCIP.

4.  Komisija obvesti preiskovalne organe držav članic o zahtevah in časovnem okviru za postopke obveščanja in poročanja.

Člen 18

Pravično obravnavanje pomorščakov

Države članice spoštujejo smernice IMO o pravičnem obravnavanju pomorščakov pri pomorski nezgodi.

Člen 19

Postopek odbora

1.  Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5 novembra 2002(12).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 20

Pristojnosti spreminjanja

Ob upoštevanju omejitev te direktive lahko Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2) posodobi opredelitve pojmov te direktive in sklicevanja na akte Skupnosti in instrumente IMO, da bi jih uskladila z ukrepi Skupnosti in IMO, ki so začeli veljati.

V skladu z istim postopkom lahko Komisija spremeni tudi Prilogi.

Člen 21

Dodatni ukrepi

Nobena določba te direktive ne preprečuje državi članici, da sprejme dodatne ukrepe v zvezi s pomorsko varnostjo, ki niso zajeti v tej direktivi, pod pogojem, da takšni ukrepi ne posegajo v to direktivo ali na kakršen koli način negativno vplivajo na doseganje njenih ciljev ter da ne ogrožajo doseganja ciljev Unije.

Člen 22

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo pri kršitvah nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev njihovega izvajanja. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 23

Spremembe obstoječih aktov

1.  Člen 12 Direktive 1999/35/ES se črta.

2.  Člen 11 Direktive 2002/59/ES se črta.

Člen 24

Prenos direktive

1.  Države članice najpozneje do …(13) sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 25

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 26

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Obrazec in vsebina poročila preiskave v zvezi z varnostjo

Predgovor

V tem delu je opredeljen edini cilj preiskave v zvezi z varnostjo ter navedeno, da varnostno priporočilo v nobenem primeru ne sme spodbuditi domneve o krivdi ali odgovornosti za nesrečo ali incident, in da poročilo, kar zadeva slog in vsebino, ni bilo napisano z namenom uporabe v sodnih postopkih.

(Poročilo se ne sme sklicevati na pričevanja prič niti povezati nikogar, ki je omenjen v poročilu, z osebo, ki je pričala med preiskavo.)

1.  Povzetek

V tem delu so opisana glavna dejstva o pomorski nezgodi ali incidentu: kaj, kdaj, kje in kako se je zgodilo. Navesti je treba tudi, ali je posledično prišlo do smrtnih žrtev, poškodb, poškodovanja ladje, tovora, tretje strani ali okolja.

2.  Dejanski podatki

Ta del vključuje številna ločena poglavja, ki zagotavljajo zadosti informacij, ki jih preiskovalni organ razlaga kot dejanske, s katerimi se zapolnijo vsa ustrezna področja Evropske podatkovne baze za pomorske nezgode, utemelji analiza in olajša razumevanje.

Ta poglavja vključujejo vsaj naslednje podatke:

2.1  Podatki o ladji

–   ladijska zastava/register;

–   identifikacija ladje;

–   glavne značilnosti ladje;

–   lastništvo in upravljanje;

–   podrobnosti konstrukcije;

–   najmanjše število posadke, potrebno za varno plovbo;

–   odobren tovor.

2.2  Podrobnosti o potovanju

–   pristanišča postanka;

–   vrsta potovanja;

–   podatki o tovoru;

–   število članov ladijske posadke.

2.3  Podatki o pomorski nezgodi ali incidentu

–   vrsta pomorske nezgode ali incidenta;

–   datum in čas;

–   položaj in kraj pomorske nezgode ali incidenta;

–   zunanje in notranje okolje;

–   plovba ladje in del potovanja;

–   prostor na krovu;

–   podatki o človeških dejavnikih;

–   posledice (za ljudi, ladjo, tovor, okolje, ostalo).

2.4  Vpletenost obalnih organov in ukrepanje ob nesreči

–   kdo je bil vpleten;

–   uporabljena sredstva;

–   hitrost odziva;

–   sprejeti ukrepi;

–   doseženi rezultati.

Ta del poročila poleg potrebnih podrobnosti in drugih osnovnih podatkov vsebuje tudi rezultate vseh pomembnih preiskav ali preskusov ter vse varnostne ukrepe, ki so morda že bili sprejeti za preprečitev pomorskih nezgod v prihodnje.

3.  Opis

V tem delu je obnovljena pomorska nezgoda ali incident z zaporedjem dogodkov v kronološkem vrstnem redu pred, med in po pomorski nezgodi ali incidentu ter vpletenost vsakega od akterjev (tj. osebe, materiala, okolja, opreme ali zunanjega vpliva). Obdobje, ki ga opis zajema, je odvisen od časa posameznih nezgodnih dogodkov, ki so neposredno prispevali k povzročitvi pomorske nezgode ali incidenta.

4.  Analiza

Ta del vključuje številna nepovezana poglavja, analizo vsakega nezgodnega dogodka s pripombami v zvezi z rezultati vseh pomembnih preiskav ali preskusov, ki so bili opravljeni v času preiskave, in v zvezi z vsemi varnostnimi ukrepi, ki so morda že bili sprejeti za preprečitev pomorskih nezgod v prihodnje.

Ta poglavja morajo zajemati:

–   kontekst in okolje nezgodnih dogodkov;

–   napačna človeška dejanja in opustitve, dogodki, ki vključujejo nevarne snovi, vplivi na okolje, odpovedi opreme in zunanji vplivi;

–   prispevajoči dejavniki, ki vključujejo funkcije, povezane z ljudmi, delovanje na ladji, obalno upravljanje ali regulativni vpliv.

S pomočjo analize in pripomb se v poročilu pride do logičnih zaključkov, ki vključujejo vse prispevajoče dejavnike, vključno z dejavniki tveganja, za katere so zaščita, namenjena preprečevanju nezgodnih dogodkov, in/ali dejavniki, namenjenimi odpravljanju ali zmanjšanju njihovih posledic, ocenjeni kot neustrezni ali manjkajoči.

5.  Zaključki

V tem delu so povzeti ugotovljeni prispevajoči dejavniki in manjkajoča ali neustrezna zaščita (materialna, funkcionalna, simbolična ali postopkovna), za katere je treba razviti varnostne ukrepe za preprečitev pomorskih nezgod v prihodnje.

6.  Varnostna priporočila

Kadar je to primerno, ta del poročila vsebuje varnostna priporočila, izpeljana iz analize in zaključkov ter vezana na posamezna področja, kot so zakonodaja, zasnova, postopki, inšpekcija, upravljanje, zdravje in varnost pri delu, usposabljanje, popravila, vzdrževanje, obalna pomoč in ukrepanje ob nesreči.

Varnostna priporočila so naslovljena na tiste, ki so najbolj primerni, da jih izvedejo, kot so ladjarji, upravitelji, priznane organizacije, pomorski organi, službe za nadzor plovbe, organi za nujno ukrepanje, mednarodne pomorske organizacije in evropske institucije, z namenom preprečevanja pomorskih nezgod v prihodnje.

Ta del vključuje tudi začasna varnostna priporočila, ki so bila morda pripravljena med preiskavo v zvezi z varnostjo.

7.  Priloge

Kadar je to primerno, se priporočilu na papirju ali v elektronski obliki priložijo (nepopoln seznam):

   fotografije, video posnetki, zvočni zapisi, preglednice, risbe;
   veljavni standardi;
   tehnični izrazi in uporabljene okrajšave;
   posebne varnostne študije;
   drugi podatki.

PRILOGA II

PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI OBVESTILO O POMORSKI NEZGODI ALI INCIDENTU

(Del Evropske informacijske platforme za pomorske nezgode)

01.   pristojna država članica / kontaktna oseba

02.   država članica, zadolžena za preiskavo

03.   vloga države članice

04.   prizadeta obalna država

05.   število utemeljeno zainteresiranih držav

06.   utemeljeno zainteresirane države

07.   subjekt obvestila

08.   čas obvestila

09.   datum obvestila

10.   ime ladje

11.   številka IMO / razpoznavne črke

12.   ladijska zastava

13.   vrsta pomorske nezgode ali incidenta

14.   vrsta ladje

15.   datum pomorske nezgode ali incidenta

16.   čas pomorske nezgode ali incidenta

17.   položaj - zemljepisna širina

18.   položaj - zemljepisna dolžina

19.   kraj pomorske nezgode ali incidenta

20.   pristanišče izplutja

21.   namembno pristanišče

22.   shema ločene plovbe

23.   del potovanja

24.   plovba ladje

25.   prostor na krovu

26.   izguba življenj:

· posadka

· potniki

· drugi

27.   resne poškodbe:

· posadka

· potniki

· drugi

28.   onesnaževanje

29.   škoda na ladji

30.   škoda na tovoru

31.   ostala škoda

32.  Kratek opis pomorske nezgode ali incidenta

Opomba: Podčrtane številke pomenijo, da je treba v primeru, ko je v pomorsko nezgodo ali incident vpletena več kot ena ladja, priskrbeti podatke za vsako ladjo posebej.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 318, 23.12.2006, str. 195.
(3) UL C 229, 22.9.2006, str. 38.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) UL C 104 E, 30.4.2004, str. 730.
(6) Sklepna listina tretje konference Združenih narodov o pomorskem pravu 1973–1982, razred št. 341.45 L 412 1997.
(7) Različica IMO FSI 13/WP.3 z dne 9. marca 2005.
(8) UL L 138, 1.6.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).
(9) UL L 208, 5.8.2002, str. 10.
(10) UL L 208, 5.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št 1891/2006, (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
(11) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(12) UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).
(13)* UL: vstaviti datum.


Odgovornost prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč ***I
PDF 582kWORD 218k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč (KOM(2005)0592 – C6-0057/2006 – 2005/0241(COD))
P6_TA(2007)0148A6-0063/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0592)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0057/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0063/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. .../2007/EC Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč

P6_TC1-COD(2005)0241


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 71(1) in 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  V okviru skupne prometne politike je treba za izboljšanje varnosti prometa na morju in po celinskih plovnih poteh sprejeti nadaljnje ukrepe. Ti ukrepi bi morali vključevati pravila o odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, saj je pomembno zagotoviti ustrezno višino odškodnine za potnike, vpletene v nesreče na morju.

(2)  Protokol iz leta 2002 k Atenski konvenciji o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974 je bil sprejet 1. novembra 2002 pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije (IMO). [h kateri je Skupnost pristopila(5)].

(3)  Atenska konvencija o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 2002 (v nadaljevanju Atenska konvencija 2002), se uporablja le za mednarodni promet. Na notranjem pomorskem trgu je bilo razlikovanje med nacionalnim in mednarodnim prometom odpravljeno, zato je primerno, da sta stopnja in vrsta odgovornosti v mednarodnem in nacionalnem prometu v okviru Skupnosti enaki.

(4)  Sistem zavarovanja, kakor ga zahteva Atenska konvencija 2002, mora ustrezati finančnim zmogljivostim ladjarjev in zavarovalnih družb. Ladjarjem mora biti omogočeno, da svoj sistem zavarovanja urejajo gospodarno, zlasti pri malih ladjarskih podjetjih, ki opravljajo storitve domačega prevoza, pa je treba upoštevati, da je njihova dejavnost odvisna od sezone. Prehodno obdobje, ki je predvideno za izvajanje te uredbe, mora biti dovolj dolgo, da se bo obvezno zavarovanje iz Atenske konvencije 2002 lahko izvajalo brez vplivanja na obstoječe sisteme zavarovanja.

(5)  V primeru smrti ali poškodbe potnika je treba prevoznika zavezati k predplačilu, pri čemer predplačilo ne pomeni priznanja odgovornosti.

(6)  Ustrezne, popolne in razumljive informacije o novih pravicah, ki se zagotavljajo potnikom, bi bilo treba slednjim zagotoviti pred začetkom njihovega potovanja.

(7)  Vsaka sprememba Atenske konvencije 2002 bo vključena v zakonodajo Skupnosti, razen če je takšna sprememba izključena v skladu s postopkom, določenim v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij(6).

(8)  Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta(7), bi morala Komisiji pomagati pri pripravi in sestavitvi poročila o delovanju novih pravil in pri predlaganju sprememb k Atenski konvenciji 2002.

(9)  Zaradi potrebe po večjem posvetovanju med državami članicami o zadevah pomorske varnosti, je bistveno, da se ponovno ocenijo pristojnosti Evropske agencije za pomorsko varnost in se morebiti razmisli o razširitvi njenih pooblastil.

(10)  Nacionalni organi, zlasti pristaniški organi, imajo temeljno in odločilno vlogo pri prepoznavanju različnih tveganj za pomorsko varnost ter pri upravljanju z njimi.

(11)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, in sicer vzpostavitve skupnih pravil glede pravic prevoznikov in njihovih potnikov v primeru nesreče, in jih je torej, glede na potrebo, da se zagotovi enake meje odgovornosti v vseh državah članicah, mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, Skupnost sme sprejeti ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta uredba ne sme preseči okvira, ki je potreben za dosego tega cilja

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa ureditev Skupnosti glede enotne odgovornosti za prevoz potnikov po morju.

Uredba s tem namenom vključuje ustrezne določbe Atenske konvencije o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 2002 (v nadaljevanju "Atenska konvencija 2002") ter razširja uporabo navedenih določb tudi na pomorski prevoz znotraj posamezne države članice.

Člen 2

Področje uporabe

Uredba se uporablja za vse mednarodne in domače prevoze po morju, če:

   a) ladja pluje pod zastavo države članice,
   b) je bila prevozna pogodba sklenjena v državi članici, ali
   c) je kraj odhoda ali prihoda, v skladu s prevozno pogodbo, v državi članici.

Člen 3

Odgovornost prevoznika

Odgovornost prevoznika in prevoznika izvajalca je glede odgovornosti do potnikov in njihove prtljage urejena z vsemi določbami Atenske konvencije 2002, ki urejajo takšno odgovornost, vključno s Pridržkom IMO in smernicami za izvajanje Atenske konvencije 2002, ki ga je pravni odbor IMO sprejel 19. oktobra 2006 (v nadaljevanju'Pridržek IMO 2006"). Atenska konvencija 2002 in Pridržek IMO 2006 sta priložena k tej uredbi.

Opredelitve "prevoznika" in "prevoznika izvajalca" se razlaga v skladu z opredelitvami iz člena 1(1)(a) in (b) Atenske konvencije 2002.

Člen 4

Omejitev odgovornosti

Člen 7(2) Atenske konvencije 2002 se za prevoz potnikov v okviru obsega te uredbe ne uporablja, razen če Evropski parlament in Svet ustrezno ne spremenita te uredbe v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Člen 19 Atenske konvencije iz leta 2002 se ne uporablja za prevoz potnikov, ki sodi v področje uporabe te uredbe.

V primeru uničenja ali izgube ali poškodovanja invalidske opreme ali medicinske opreme potnika z zmanjšano gibljivostjo je lahko odškodnina enaka, ne pa višja od nadomestne vrednosti opreme.

Člen 5

Predplačilo

V primeru smrti ali poškodbe potnika, ki je posledica nezgode ali nesreče prevoznega sredstva, prevoznik ali prevoznik izvajalec v 15 dneh po datumu identifikacije osebe, upravičene do odškodnine, izvede predplačilo, ki ustreza pokritju osnovnih ekonomskih potreb. V primeru smrti ali popolne in trajne invalidnosti potnika ali poškodb, ki veljajo za klinično zelo hude in ki obsegajo 75% ali več potnikovega telesa, to plačilo znaša najmanj 21 000 EUR.

Predplačilo ne pomeni priznavanja odgovornosti in se lahko izravna pri kasneje izplačanih zneskih na podlagi te uredbe, vendar ni vračljivo – razen v primerih, ko oseba, ki je prejela predplačilo, ni bila oseba, upravičena do nadomestila, ali ko ni podana krivda prevoznika.

Bodisi plačilo ali prejem predplačila prevozniku, prevozniku izvajalcu in potniku omogoči, da začnejo sodni postopek za ugotavljanje odgovornosti in krivde.

Člen 6

Informiranje potnikov

Prevoznik, prevoznik izvajalec in/ali organizator potovanja potnikom pred začetkom potovanja posredujejo ustrezne, popolne in razumljive informacije o njihovih pravicah v skladu s to uredbo, zlasti informacije o omejitvah odškodnine za primer smrti, osebne poškodbe ali izgube in poškodbe prtljage, o pravici do neposredne tožbe zoper zavarovalnico ali osebo, ki zagotavlja finančno varnost, in o njihovi pravici do predplačila.

Informacije se posredujejo v primerni, popolni in razumljivi obliki ter, v primeru organizatorjev potovanj, v skladu s členom 4 Direktive Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju in organiziranih počitnicah in izletih(8).

Člen 7

Poročilo in spremembe Atenske konvencije 2002

Najkasneje v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe, Komisija pripravi poročilo o njenem izvajanju, ki med drugim upošteva tudi gospodarski razvoj in novosti na mednarodnih forumih.

To poročilo lahko spremlja predlog za spremembo te uredbe ali predlog za predložitev, ki naj jo da Evropska skupnost na ustreznem mednarodnem forumu.

Komisiji pri tem pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002.

Spremembe Atenske konvencije 2002 se lahko skladno s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 2099/2002 izključijo iz področja uporabe te uredbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljala se od ...(9).

Kar zadeva domači prevoz z rednimi trajektnimi povezavami, se začne uporabljati dve leti po ...(10).

Kar zadeva prevoz po celinskih plovnih poteh, se začne uporabljati štiri leta po ...*.

Kar zadeva domači prevoz z rednimi trajektnimi povezavami v regijah, ki jih zajema člen 299(2) Pogodbe ES, se začne uporabljati štiri leta po ...*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

ATENSKA KONVENCIJA O POMORSKEM PREVOZU POTNIKOV IN NJIHOVE PRTLJAGE IZ LETA 2002

(Prečiščeno besedilo Atenske konvencije o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974 in Protokola h konvenciji iz leta 2002)

ČLEN 1

Opredelitve

Za namene te konvencije se uporabljajo naslednji izrazi:

   1. (a) "prevoznik" pomeni osebo, ki je sklenila prevozno pogodbo ali je bila le-ta sklenjena v njenem imenu, ne glede na to, ali prevoz dejansko opravi ta oseba ali prevoznik izvajalec;
   b) "prevoznik izvajalec" pomeni osebo, ki ni prevoznik in je lahko lastnik, zakupnik ali upravljavec ladje, ki dejansko opravi prevoz ali del prevoza;
   c) "prevoznik, ki dejansko opravi prevoz ali del prevoza" pomeni prevoznika izvajalca ali, v primeru, da prevoznik dejansko opravi prevoz, prevoznika;
   2. "prevozna pogodba" pomeni pogodbo, ki jo je sklenil ali je bila sklenjena v imenu pomorskega prevoznika za prevoz potnika ali potnika s prtljago po morju;
   3. "ladja" pomeni pomorsko plovilo razen plovila na zračni blazini;
   4. "potnik" pomeni vsako osebo, ki jo ladja prevaža,
   a) v skladu s prevozno pogodbo, ali
   b) kdor s privolitvijo prevoznika spremlja vozilo ali žive živali, ki so opredeljene v prevozni pogodbi za prevoz blaga, ki ga ne ureja ta konvencija;
  5. "prtljaga" pomeni vsak predmet ali vozilo, ki ga v skladu s prevozno pogodbo prevaža prevoznik, razen:
   a) predmetov in vozil, ki se prevažajo v skladu s pogodbo o zakupu, nakladnico ali drugo pogodbo, prvotno namenjeno za prevoz blaga, in
   b) žive živali;
   6. "kabinska prtljaga" pomeni prtljago, ki jo ima potnik v svoji kabini ali je drugače v njegovi posesti, varstvu ali oblasti. Razen za uporabo odstavka 8 tega člena in člena 8 vključuje kabinska prtljaga tudi prtljago, ki jo ima potnik v ali na svojem vozilu;    7. "izguba ali poškodovanje prtljage" vključuje gmotno škodo, ki je posledica neizročitve prtljage potniku v razumnem času po prihodu ladje, ki je prevažala ali bi morala prevažati prtljago, ne vključuje pa zamud, ki so posledica delovnih sporov;   8. "prevoz" obsega naslednja obdobja:
   a) za potnika in njegovo kabinsko prtljago obdobje, ko sta potnik in/ali njegova kabinska prtljaga na krovu ladje ali v postopku vkrcavanja ali izkrcavanja, in obdobje, ko se potnik in njegova kabinska prtljaga prevažata s kopnega na ladjo ali obratno, če so stroški takšnega prevoza vključeni v ceno vozovnice ali če je plovilo, ki se uporablja za takšen pomožni prevoz, potniku zagotovil prevoznik. Vendar pa za potnika prevoz ne vključuje obdobja, ko je ta v pomorskem terminalu, postaji, na pomolu oziroma na ali v katerem koli drugem pristaniškem objektu;
   b) za kabinsko prtljago prav tako obdobje, ko je potnik v pomorskem terminalu, ali na postaji ali pomolu oziroma na ali v katerem koli drugem pristaniškem objektu, če je prtljago prevzel prevoznik ali njegov uslužbenec ali agent in potniku ni bila ponovno dostavljena;
   c) za ostalo prtljago, ki ni kabinska prtljaga, obdobje od trenutka, ko jo prevzame prevoznik ali njegov uslužbenec ali agent na kopnem ali na krovu, do trenutka, ko jo prevoznik ali njegov uslužbenec ali agent potniku ponovno izroči;
   9. "mednarodni prevoz" pomeni vsak prevoz, v okviru katerega sta, skladno s prevozno pogodbo, kraj odhoda in kraj prihoda v različnih državah ali v isti državi, če je, skladno s prevozno pogodbo ali načrtom potovanja, vmesno pristanišče postanka v drugi državi;    10. "Organizacija" pomeni Mednarodno pomorsko organizacijo;

11.   "Generalni sekretar" pomeni generalnega sekretarja Organizacije.

ČLEN 1a

Priloga

Priloga k tej konvenciji predstavlja sestavni del Konvencije.

ČLEN 2

Uporaba

1.  Ta konvencija se uporablja za vsak mednarodni prevoz, če:

   a) ladja pluje pod zastavo države ali je registrirana v državi, ki je podpisnica te konvencije, ali
   b) je bila prevozna pogodba sklenjena v državi podpisnici te konvencije ali
   c) je kraj odhoda ali prihoda v skladu s prevozno pogodbo v državi podpisnici te konvencije.

2.  Ne glede na odstavek 1 tega člena se Konvencija ne uporablja, kadar za prevoz v skladu s katero koli mednarodno konvencijo o prevozu potnikov ali prtljage z drugo vrsto prevoza velja ureditev civilne odgovornosti v skladu z določbami takšne konvencije, če je uporaba določb zadevne konvencije glede pomorskega prevoza obvezna.

ČLEN 3

Odgovornost prevoznika

1.  Za škodo, nastalo zaradi smrti ali poškodbe potnika, ki je posledica nesreče prevoznega sredstva, prevoznik odgovarja v obsegu, v katerem izguba posameznega potnika v konkretnem primeru ne preseže 250 000 obračunskih enot, razen če prevoznik dokaže, da je nesreča:

   a) posledica vojne, sovražnosti, državljanske vojne, vstaje ali izjemnega, neizogibnega ali neustavljivega naravnega pojava; ali
   b) nastala zaradi dejanja ali opustitve dejanja z namenom povzročitve nesreče s strani tretje osebe.

Če in v kolikor škoda presega zgornjo mejo, prevoznik prav tako odgovarja, razen če dokaže, da je do nesreče, ki je povzročila škodo, prišlo brez krivde ali malomarnosti prevoznika.

2.  Prevoznik odgovarja za škodo, nastalo zaradi smrti ali poškodbe potnika, ki ni posledica nesreče prevoznega sredstva, če je do nesreče, ki je povzročila škodo, prišlo po njegovi krivdi ali zaradi malomarnosti. Breme dokazovanja krivde ali malomarnosti nosi tožnik.

3.  V primeru škode zaradi izgube ali poškodovanja kabinske prtljage prevoznik odgovarja, če je do nesreče, ki je povzročila škodo, prišlo po njegovi krivdi ali zaradi malomarnosti. Za škodo, ki je nastala zaradi nesreče prevoznega sredstva, se domneva, da je nastala zaradi krivde ali malomarnosti prevoznika.

4.  Prevoznik odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube ali poškodovanja prtljage, ki ni kabinska prtljaga, razen če dokaže, da je do nesreče, ki je povzročila škodo, prišlo brez krivde ali malomarnosti prevoznika.

5.  Za namene tega člena:

   a) "nesreča prevoznega sredstva" pomeni brodolom, prevrnitev, trk ali nasedanje ladje, eksplozijo, požar ali okvaro ladje;
   b) "krivda ali malomarnost prevoznika" vključuje krivdo ali malomarnost uslužbencev prevoznika pri opravljanju nalog v okviru njihovega dela;
   c) "okvara ladje" pomeni vsako napako, okvaro ali nespoštovanje ustreznih varnostnih predpisov glede katerega koli dela ladje ali njene opreme, ki se uporablja za reševanje, evakuacijo, vkrcavanje in izkrcavanje potnikov, pogon, krmiljenje, varno navigacijo, privezovanje, sidranje, vplutje ali izplutje iz priveza ali sidrišča, nadzor poplavne škode ali za sprožitev reševalne opreme; in
   d) "škoda" ne vključuje punitivne ali eksemplarne škode.

6.  Odgovornost prevoznika v skladu s tem členom se nanaša le na škodo, nastalo v nesrečah, ki so se zgodile med prevozom. Dokazno breme, da je do nesreče, ki je povzročila škodo, prišlo med prevozom, pa tudi glede obsega škode, nosi tožnik.

7.  Nič v tej konvenciji ne posega v regresno pravico prevoznika zoper katero koli tretjo osebo ali uporabe ugovora sokrivde za malomarnost v skladu s členom 6te konvencije. Konvencija v ničemer ne odreka pravice do omejitve v skladu s členoma 7 ali 8 te konvencije.

8.  Domneva odgovornosti za krivdo ali malomarnost stranke ali preložitev dokaznega bremena na stranko ne preprečujejo upoštevanja dokazov v prid tej stranki.

ČLEN 4

Prevoznik izvajalec

1.  Če je bila izvedba prevoza ali njegovega dela zaupana prevozniku izvajalcu, prevoznik skladno z določbami Konvencije vseeno ostaja odgovoren za celoten prevoz. Poleg tega za prevoznika izvajalca za del prevoza, ki ga opravi, veljajo pravice in dolžnosti, ki mu jih nalagajo določbe Konvencije.

2.  Prevoznik je pri prevozu, ki ga opravi prevoznik izvajalec, odgovoren za dejanja in opustitve dejanja prevoznika izvajalca in njegovih uslužbencev ali agentov, ki jih ti storijo v okviru zaposlitve.

3.  Poseben dogovor, po katerem prevoznik prevzema dolžnosti, ki jih Konvencija ne nalaga, ali se odreka pravicam, zagotovljenim s Konvencijo, zavezuje prevoznika izvajalca le, če se je z dogovorom izrecno pisno strinjal.

4.  Če prevoznik in prevoznik izvajalec odgovarjata in odgovarjata do določene meje, je njuna odgovornost solidarna.

5.  Nič v tem členu ne posega v regresno pravico v razmerju med prevoznikom in prevoznikom izvajalcem.

ČLEN 4a

Obvezno zavarovanje

1.  Pri prevozu potnikov na ladji, ki je v državi podpisnici registrirana za prevoz več kot dvanajst potnikov in se zanjo uporablja ta konvencija, vsak prevoznik, ki prevoz ali del prevoza dejansko opravi, v skladu s Konvencijo za zavarovanje odgovornosti glede smrti ali poškodbe potnikov uredi zavarovanje ali drugo finančno jamstvo, na primer bančno garancijo ali podoben finančni instrument. Obvezno zavarovanje ali drugo finančno jamstvo ne sme biti manjše od 250 000 obračunskih enot na potnika v vsakem posameznem primeru.

2.  Potrdilo, ki potrjuje veljavnost zavarovanja ali drugega finančnega jamstva skladno z določbami Konvencije, se izda za vsako ladjo, potem ko se ustrezen organ države članice prepriča, da so bile upoštevane zahteve iz odstavka 1. Za ladjo, registrirano v državi podpisnici, tako potrdilo izda ali potrdi ustrezen organ države, v kateri je ladja vpisana v register; za ladjo, ki v državi podpisnici ni registrirana, lahko takšno potrdilo izda ali potrdi ustrezen organ vsake države podpisnice. Potrdilo je v obliki vzorca določeno v prilogi Konvencije in vsebuje naslednje podatke:

   a) ime ladje, razlikovalno črkovno ali številčno oznako in pristanišče registracije;
   b) ime in sedež poslovanja prevoznika, ki dejansko opravlja prevoz ali del prevoza;
   c) identifikacijsko številko ladje IMO;
   d) vrsto in trajanje zavarovanja;
   e) ime in sedež poslovanja zavarovalnice ali druge osebe, ki zagotavlja finančno jamstvo, in, če je primerno, se navede kraj poslovanja, kjer je sklenjeno zavarovanje ali drugo jamstvo; in
   f) čas veljavnosti potrdila, ki ne more biti daljši od časa veljavnosti zavarovanja ali drugega finančnega jamstva.

3. (a)  Država podpisnica lahko institucijo ali priznano organizacijo pooblasti, da izda potrdilo. Taka institucija ali organizacija državo obvesti o izdaji vsakega potrdila. V vseh primerih država podpisnica v celoti jamči za popolnost in točnost tako izdanega potrdila ter zagotovi vse potrebno za izpolnitev te obveznosti.

(b)  Država podpisnica generalnemu sekretarju sporoči:

   i) posebne obveznosti in pogoje pooblastila, ki ga je organ dodelil instituciji ali priznani organizaciji;
   ii) preklic takšnega pooblastila; in
   iii) datum začetka veljavnosti ali preklica pooblastila.

Dodeljeno pooblastilo začne veljati šele tri mesece od datuma, ko je bil o navedenem obveščen generalni sekretar.

(c)  Institucija ali organizacija, pooblaščena za izdajo potrdil, je v skladu s tem odstavkom pooblaščena vsaj za preklic tistih potrdil, ki več ne izpolnjujejo pogojev, pod katerimi so bila podeljena. V vseh primerih institucija ali organizacija o preklicu obvesti državo, v katere imenu je potrdilo izdala.

4.  Potrdilo je v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države izdajateljice. Če uporabljeni jezik ni angleščina, francoščina ali španščina, besedilo vsebuje prevod v enega izmed teh jezikov in, če tako določi država, se uradni jezik države lahko izpusti.

5.  Potrdilo se hrani na krovu ladje, kopija pa se vloži pri organu, ki vodi evidenco ladijskega registra, ali če ladja ni registrirana v državi podpisnici, pri organu države, ki je potrdilo izdal ali potrdil.

6.  Zavarovanje ali drugo finančno jamstvo ne izpolnjuje zahtev tega člena, če lahko preneha iz drugih razlogov, kot so potek veljavnosti zavarovanja ali finančnega jamstva, določenega v potrdilu, in to pred potekom treh mesecev od datuma vročitve obvestila o preklicu organu iz odstavka 5, razen če je bilo potrdilo predano organu ali je bilo v navedenem obdobju izdano novo potrdilo. Navedene določbe se podobno uporabljajo za vsako spremembo, katere rezultat je, da zavarovanje ali drugo finančno jamstvo več ne izpolnjuje zahtev tega člena.

7.  Država ladijskega registra v skladu z določbami iz tega člena določi pogoje za izdajo in veljavnost potrdila.

8.  Konvencija v ničemer ne preprečuje državi podpisnici, da se opira na podatke, ki jih pridobi od drugih držav, Organizacije ali drugih mednarodnih organizacij glede finančnega stanja ponudnikov zavarovanj ali drugih finančnih jamstev za namene te konvencije. V teh primerih se država podpisnica, ki se opira na take podatke, ne razbremeni odgovornosti, ki jo ima kot država izdajateljica potrdila.

9.  Potrdila, ki jih izda ali potrdi organ države podpisnice, sprejmejo druge države podpisnice za namene te konvencije in jih obravnavajo enakovredno s potrdili, ki so jih izdale ali potrdile same, četudi so bila izdana ali potrjena za ladjo, ki ni registrirana v državi podpisnici. Država podpisnica lahko kadar koli zahteva posvetovanje z državo izdaje ali potrditve potrdila, če meni, da je zavarovalnica ali porok, naveden v potrdilu, finančno nesposoben izpolniti svoje obveznosti v skladu s Konvencijo.

10.  Vsak odškodninski zahtevek, ki ga krije zavarovanje ali drugo finančno jamstvo v skladu s tem členom, je mogoče vložiti neposredno zoper zavarovalnico ali drugo osebo, ki zagotavlja finančno jamstvo. V takšnem primeru se znesek, določen v odstavku 1, nanaša na omejitev odgovornosti zavarovalnice ali druge osebe, ki zagotavlja finančno jamstvo, četudi prevoznik ali prevoznik izvajalec ni upravičen do omejitve odgovornosti. Toženec lahko uveljavlja sredstva obrambe (razen stečaja ali prisilne poravnave), navedene v odstavku 1, ki bi jih bil v skladu s Konvencijo upravičen uporabiti prevoznik. Toženec lahko uveljavlja ugovor, da je škoda posledica zavestne malomarnosti zavarovanca, vendar toženec ne bo uveljavljal drugih sredstev obrambe, ki bi jih bil upravičen uveljavljati v postopku, ki bi ga zoper njega sprožil zavarovanec. Toženec ima pravico zahtevati, da prevoznik in prevoznik izvajalec skupaj sodelujeta v postopku.

11.  Vsi zneski, ki jih zagotovi zavarovalnica ali drugo finančno jamstvo v skladu z odstavkom 1, so na voljo izključno za poplačilo zahtevkov v skladu s Konvencijo, vsa izplačila takšnih zneskov pa bodo odgovornost, ki izhaja iz Konvencije, razbremenila do višine plačanega zneska.

12.  Država podpisnica ladji pod njeno zastavo, na katero se ta člen nanaša, ne dovoli plovbe, razen če le-ta pridobi potrdilo v skladu z odstavkoma 2 ali 15.

13.  V skladu z določbami tega člena vsaka država podpisnica skladno s svojo nacionalno zakonodajo zagotavlja, da zavarovanje ali drugo finančno jamstvo v obsegu odstavka 1 velja za vsako ladjo, registrirano za prevoz več kot dvanajst potnikov, ne glede na to, kje je registrirana, za prihod ali odhod iz pristanišča na njenem ozemlju,v kolikor se uporablja ta konvencija.

14.  Ne glede na določbe iz odstavka 5 lahko država podpisnica obvesti generalnega sekretarja, da ladjam za namene odstavka 13 ob prihodu ali odhodu iz pristanišč na njenem ozemlju na krovu ni potrebno imeti ali hraniti potrdila, zahtevanega v odstavku 2, če je država podpisnica, ki je potrdilo izdala, generalnega sekretarja obvestila, da vodi evidenco v elektronski obliki, ki je dostopna vsem državam podpisnicam in potrjuje obstoj potrdila ter omogoča državam podpisnicam, da izpolnijo svoje obveznosti skladno z odstavkom 13.

15.  Če zavarovanje ali drugo finančno jamstvo glede ladje v lasti države podpisnice ni urejeno, se ustrezne določbe tega člena za takšno ladjo ne uporabljajo, temveč ustrezen organ ladijskega registra države ladji izda potrdilo, ki navaja, da je ladja v lasti države, zavarovanje odgovornosti pa ustreza znesku, določenem v skladu z odstavkom 1. Takšno potrdilo oblikovno sledi vzorcu potrdila, ki ga določa odstavek 2.

ČLEN 5

Vrednostni predmeti

Prevoznik ne odgovarja za izgubo ali poškodbo denarja, vrednostnih papirjev, zlata, srebrnine, draguljev, okrasnih predmetov, umetnin ali drugih vrednostnih predmetov, razen če so bili vrednostni predmeti zaupani prevozniku v varovanje, pri čemer pa prevoznik odgovarja do zneska, določenega v členu 8(3), razen če je v skladu s členom 10(1) dogovorjen višji znesek.

ČLEN 6

Prispevna krivda

Če prevoznik dokaže, da je potnik k svoji smrti ali poškodbi ali izgubi ali poškodovanju svoje prtljage prispeval ali jo povzročil zaradi svoje krivde ali malomarnosti, lahko pristojno sodišče prevoznika deloma ali v celoti oprosti odgovornosti, skladno s sodno prakso tega sodišča.

ČLEN 7

Omejitev odgovornosti za smrt ali poškodbo

1.  Odgovornost prevoznika za smrt ali poškodbo potnika v skladu s členom 3 ne sme v nobenem primeru preseči 400 000 obračunskih enot na potnika v vsakem posameznem primeru. Če je v skladu s sodno prakso sodišča, ki odloča o primeru, dodeljena odškodnina v obliki večkratnih periodičnih izplačil, skupna vrednost plačil ne sme presegati navedene meje.

2.  Država podpisnica lahko s posebnimi določbami nacionalne zakonodaje uredi mejo odgovornosti, določeno v odstavku 1, pod pogojem, da nacionalna meja odgovornosti, če sploh obstaja, ni nižja od tiste, predpisane v odstavku 1. Država podpisnica, ki izkoristi možnost, navedeno v tem odstavku, obvesti generalnega sekretarja o višini sprejete meje odgovornosti ali o dejstvu, da ta ne obstaja.

ČLEN 8

Omejitev odgovornosti za izgubo ali poškodovanje prtljage in vozil

1.  Odgovornost prevoznika za izgubo ali poškodovanje kabinske prtljage ne sme v nobenem primeru presegati 2 250 obračunskih enot na potnika na prevoz.

2.  Odgovornost prevoznika za izgubo ali poškodovanje vozil, vključno z vso prtljago v ali na vozilu, ne sme v nobenem primeru presegati 12 700 obračunskih enot na vozilo na prevoz.

3.  Odgovornost prevoznika za izgubo ali poškodovanje prtljage, razen prtljage, omenjene v odstavkih 1 in 2, ne sme v nobenem primeru preseči 3 375 obračunskih enot na potnika na prevoz.

4.  Prevoznik in potnik se lahko dogovorita, da prevoznik odgovarja z odbitno franšizo, ki ni večja od 330 obračunskih enot v primeru poškodovanja vozila in ni večja od 149 obračunskih enot na potnika v primeru izgube ali poškodovanja ostale prtljage; ta znesek se odšteje od izgube ali škode.

ČLEN 9

Obračunska enota in pretvorba

1.  Obračunska enota v tej konvenciji je posebna pravica črpanja, skladno z opredelitvijo Mednarodnega denarnega sklada. Zneski, navedeni v členih 3(1), 4a(1), 7(1) in 8 se pretvorijo v nacionalno valuto države pristojnega sodišča na osnovi vrednosti valute v razmerju do posebne pravice črpanja na datum izdaje sodne odločbe ali na datum, ki ga določita stranki. Glede na posebno pravico črpanja se vrednost nacionalne valute države podpisnice, ki je članica Mednarodnega denarnega sklada, izračuna v skladu z metodo ocenjevanja Mednarodnega denarnega sklada na dan njene uporabe in transakcije. Glede na posebno pravico črpanja se vrednost nacionalne valute države podpisnice, ki ni članica Mednarodnega denarnega sklada, izračuna na način, ki ga določi ta država podpisnica.

2.  Kljub temu pa lahko država podpisnica, ki ni članica Mednarodnega denarnega sklada in katere zakonodaja ne dovoljuje uporabe določb odstavka 1, ob ratifikaciji, sprejetju in odobritvi te konvencije ali ob pristopu k njej ali kadar koli kasneje izjavi, da je obračunska enota iz odstavka 1 enaka znesku 15 zlatih frankov. Zlati frank iz tega odstavka je enak petinšestdesetim in pol miligramom zlata čistosti devetsto tisočin. Pretvorba zlatega franka v nacionalno valuto se opravi v skladu z zakonodajo zadevne države.

3.  Izračun iz zadnjega stavka odstavka 1 in pretvorba iz odstavka 2 se opravita tako, da je, kolikor je to mogoče, vrednost za zneske v členih 3(1), 4a(1), 7(1) in 8, izražena v nacionalni valuti države podpisnice, enaka vrednosti, pridobljeni z uporabo prvih treh stavkov odstavka 1. Države podpisnice obvestijo generalnega sekretarja o načinu izračuna po odstavku 1 ali o rezultatu pretvorbe iz odstavka 2, kot je ustrezno, ko deponirajo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k tej konvenciji, in kadar pride do spremembe v kateri izmed njih.

ČLEN 10

Dodatne določbe o omejitvi odgovornosti

1.  Prevoznik in potnik se lahko izrecno in pisno dogovorita za meje odgovornosti, ki so višje od tistih, predpisanih v členih 7 in 8.

2.  Obresti na odškodnino in pravni stroški niso vključeni v omejitve odgovornosti, določene v členih 7 in 8.

ČLEN 11

Obramba in omejitev odgovornosti za uslužbence prevoznika

Če je zoper uslužbenca ali agenta prevoznika ali prevoznika izvajalca vložen tožbeni zahtevek za škodo po tej konvenciji, si tak uslužbenec ali agent, če dokaže, da je deloval v okviru službenih dolžnosti, lahko izkoristi pravico do obrambe in omejitve odgovornosti, do katerih je v skladu s to konvencijo sicer upravičen prevoznik ali prevoznik izvajalec.

ČLEN 12

Združevanje tožbenih zahtevkov

1.  Če se uporabljajo omejitve odgovornosti iz členov 7 in 8, veljajo te tudi za skupno vrednost zneskov, ki se povrne z vsemi vloženimi tožbenimi zahtevki zaradi smrti ali poškodbe vsakega posameznega potnika ali izgube ali poškodovanja njegove prtljage.

2.  Za prevoz, ki ga opravi prevoznik izvajalec, celotna vrednost zneskov, ki se izterjajo od prevoznika, prevoznika izvajalca in od njunih uslužbencev in agentov, ki delujejo v okviru svoje zaposlitve, ne sme presegati najvišjega zneska, ki bi ga moral plačati prevoznik ali prevoznik izvajalec v skladu s Konvencijo, vendar nihče od omenjenih oseb ne odgovarja za znesek, ki je večji od zanj veljavne omejitve.

3.  Vsekakor pa celotna vrednost zneskov, ki se izterjajo od prevoznika ali prevoznika izvajalca in od uslužbenca ali agenta, če je uslužbenec ali agent prevoznika ali prevoznika izvajalca v skladu s členom 11 Konvencije upravičen do uporabe omejitev odgovornosti, določenih v členih 7 in 8, ne sme presegati teh omejitev.

ČLEN 13

Izguba pravice do omejitve odgovornosti

1.  Prevoznik ni upravičen do omejitev odgovornosti, določenih v členih 7, 8 in 10(1), če je dokazano, da je škoda nastala zaradi dejanja ali opustitve dejanja tega prevoznika z namenom povzročiti tako škodo ali iz malomarnosti in ob poznavanju dejstva, da bo po vsej verjetnosti nastala taka škoda.

2.  Uslužbenec ali agent prevoznika ali prevoznika izvajalca ni upravičen do omejitev odgovornosti, če je dokazano, da je škoda nastala zaradi dejanja ali opustitve dejanja tega uslužbenca ali agenta z namenom povzročiti tako škodo ali iz malomarnosti in ob poznavanju dejstva, da bo po vsej verjetnosti nastala taka škoda.

ČLEN 14

Podlaga za tožbene zahtevke

Zahtevek za odškodnino zaradi smrti ali poškodbe potnika ali za izgubo ali poškodovanje prtljage se vloži zoper prevoznika ali prevoznika izvajalca le v skladu s to konvencijo.

ČLEN 15

Obvestilo o izgubi ali poškodovanju prtljage

1.  Potnik pisno obvesti prevoznika ali njegovega agenta:

  a) v primeru očitne poškodbe prtljage:
   i) za kabinsko prtljago pred ali med izkrcanjem potnika;
   ii) za vso ostalo prtljago pred ali ob njeni ponovni izročitvi;
   b) v primeru poškodbe prtljage, ki ni očitna, ali izgube prtljage v petnajstih dneh od datuma izkrcanja ali izročitve prtljage ali od datuma, ko bi morala biti prtljaga izročena.

2.  Če potnik ne upošteva tega člena, se šteje, da je bila prejeta prtljaga nepoškodovana, razen če se dokaže nasprotno.

3.  Pisno obvestilo ni potrebno, če je bila prtljaga ob prejemu skupaj pregledana ali ogledana.

ČLEN 16

Zastaranje zahtevkov

1.  Vsi zahtevki v zvezi s smrtjo ali poškodbo potnika ali izgubo ali poškodovanjem prtljage zastarajo v roku dveh let.

2.  Rok zastaranja se izračuna:

   a) v primeru poškodbe od datuma izkrcanja potnika;
   b) v primeru smrti med prevozom od datuma, ko bi se potnik moral izkrcati, in v primeru poškodbe, nastale med prevozom, katere posledica je smrt potnika po izkrcanju, od datuma smrti, pod pogojem, da to obdobje ni daljše od treh let od datuma izkrcanja;
   c) v primeru izgube ali poškodovanja prtljage od datuma izkrcanja ali od datuma, ko bi do izkrcanja moralo priti, kar koli se zgodi pozneje.

3.  Sodna praksa pristojnega sodišča ureja pogoje za začasno preložitev in prekinitev roka zastaranja, vendar tožbeni zahtevek v skladu s to konvencijo v nobenem primeru ne more biti vložen po izteku naslednjih rokov:

   a) pet let od datuma izkrcanja potnika ali od datuma, ko bi do izkrcanja moralo priti, kar koli se zgodi pozneje; ali, če to nastopi prej
   b) tri leta od datuma, ko je tožnik izvedel ali bi moral izvedeti za poškodbo, izgubo ali škodo, nastalo zaradi nesreče.

4.  Ne glede na odstavke 1, 2 in 3 tega člena se lahko rok zastaranja podaljša z izjavo prevoznika ali s soglasjem strank po nastanku vzroka za tožbo. Izjava ali dogovor sta v pisni obliki.

Člen 17

Pristojnost

1.  Tožbeni zahtevek v skladu s členoma 3 in 4 te konvencije se po izbiri tožnika vloži pri enem izmed spodaj naštetih sodišč, pod pogojem, da se navedeno sodišče nahaja v državi podpisnici Konvencije in zanj velja nacionalna zakonodaja vsake države podpisnice v zvezi s pristojnostjo v državah, ki imajo več vrst sodišč:

   a) sodišče države stalnega prebivališča ali sedeža poslovanja toženca ali
   b) sodišče države odhoda ali prihoda v skladu s prevozno pogodbo ali
   c) sodišče začasnega ali stalnega bivališča tožnika, če ima toženec sedež poslovanja podjetja v tej državi in je podvržen jurisdikciji te države, ali
   d) sodišče države sklenitve prevozne pogodbe, če ima toženec sedež podjetja v tej državi in je podvržen jurisdikciji te države.

2.  Tožbeni zahtevki v skladu s členom 4a te konvencije se po izbiri tožnika vložijo pri enem izmed sodišč, kjer je zahtevek skladno z odstavkom 1 mogoče vložiti zoper prevoznika ali prevoznika izvajalca.

3.  Po nesreči, ki je povzročila škodo, se stranki lahko dogovorita, da se odškodninski zahtevek vloži pri katerem koli sodišču ali arbitraži.

ČLEN 17a

Priznavanje in izvrševanje

1.  Vsaka sodba sodišča s pristojnostjo v skladu s členom 17, ki je izvršljiva v matični državi in proti njej ni več rednih pravnih sredstev, se priznava v vseh državah podpisnicah, razen:

   a) če je bila pridobljena s prevaro; ali
   b) če toženec o tožbi ni bil v razumnem času obveščen in ni imel prave možnosti, da predstavi svoj primer.

2.  Sodba, priznana v skladu z odstavkom 1, je izvršljiva v vsaki državi podpisnici takoj, ko se ugodi vsem uradnim postopkom, ki se zahtevajo v tej državi. Formalni postopek ne dopušča ponovnega odpiranja vsebinskih vprašanj.

3.  Država podpisnica tega protokola lahko za priznanje in izvršitev sodnih odločb uporabi druga pravila, če s tem zagotovi, da so odločbe priznane in izvršene vsaj v enakem obsegu, kot je določeno v odstavkih 1 in 2.

ČLEN 18

Neveljavnost pogodbenih določil

Pogodbene določbe, sklenjene pred nastankom nesreče, ki je povzročila smrt ali poškodbo potnika ali izgubo ali poškodovanje prtljage, katerih namen je katero koli osebo, ki je odškodninsko odgovorna po tej konvenciji, razbremeniti odgovornosti do potnika ali predpisati nižjo omejitev odgovornosti, kot je določena s Konvencijo, razen v primerih iz člena 8(4), in določbe, katerih namen je prevaliti dokazno breme s prevoznika ali prevoznika izvajalca ali katerih posledica je omejitev možnosti, navedenih v členu 17(1) in (2), so nične in neveljavne, vendar pa ničnost določbe ni vzrok za neveljavnost celotne prevozne pogodbe, za katero še naprej veljajo določbe te konvencije.

ČLEN 19

Druge določbe o omejitvi odgovornosti

Konvencija ne spreminja pravic ali dolžnosti prevoznika, prevoznika izvajalca ali njunih uslužbencev ali agentov, določenih z mednarodnimi konvencijami o omejitvi odgovornosti lastnikov pomorskih ladij.

ČLEN 20

Jedrske nesreče

Konvencija ne določa odgovornosti za škodo, nastalo zaradi jedrske nesreče:

   a) če je upravljavec jedrskega objekta odgovoren za škodo v skladu bodisi s Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjih oseb na področju jedrske energije, kot je bila spremenjena z dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964, bodisi z Dunajsko konvencijo z dne 21. maja 1963 o civilni odgovornosti za jedrsko škodo, ali katero koli tovrstno veljavno spremembo ali protokolom; ali
   b) če je upravljavec jedrskega objekta za takšno škodo odgovoren po nacionalni zakonodaji, ki ureja takšno odgovornost, in če je ta zakonodaja v vseh pogledih enako naklonjena prizadetim osebam kot Pariška ali Dunajska konvencija ali katera koli tovrstna veljavna sprememba ali protokol.

ČLEN 21

Trgovinski prevoz, ki ga opravljajo organi oblasti

Konvencija se uporablja za trgovinski prevoz, ki ga v skladu s prevozno pogodbo v smislu člena 1 sklenejo države ali organi oblasti.

ČLEN 22

Izjava o neuporabi

1.  Vsaka podpisnica lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju in odobritvi te konvencije ali ob pristopu k njej poda pisno izjavo, da ne bo uporabljala te konvencije, če sta potnik in prevoznik državljana ali subjekta te podpisnice.

2.  Izjavo, podano v skladu z odstavkom 1 tega člena, se lahko kadar koli prekliče s pisnim obvestilom generalnemu sekretarju.

ČLEN 22a

Končne določbe konvencije

Končne določbe te konvencije so členi 17 do 25 Protokola iz leta 2002 k Atenski konvenciji o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974. Sklicevanje na države podpisnice v tej konvenciji se šteje kot sklicevanje na države podpisnice tega protokola.

KONČNE DOLOČBE

[Členi 17 do 25 Protokola iz leta 2002 k Atenski konvenciji o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974.]

ČLEN 17

Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop

1.  Ta protokol je na voljo za podpis na sedežu Organizacije od 1. maja 2003 do 30. aprila 2004, po tem datumu pa ostane odprt za pristop.

2.  Države lahko izrazijo svoje soglasje o zavezanosti k temu protokolu:

   a) s podpisom brez pridržka do ratifikacije, sprejetja ali odobritve; ali
   b) s podpisom s pridržkom do ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev ali
   c) pristop.

3.  Ratifikacija, sprejem, odobritev ali pristop se opravi z deponiranjem dokumenta pri generalnem sekretarju.

4.  Vsak dokument ratifikacije, sprejema, odobritve ali pristopa, deponiran po začetku veljavnosti sprememb tega protokola za vse obstoječe države podpisnice ali po izvršitvi ukrepov za začetek veljavnosti sprememb za te države podpisnice se uporablja za ta protokol, kakor je bil spremenjen.

5.  Država ne izrazi svojega soglasja o zavezanosti k temu protokolu, razen če se, kot podpisnica, odpove:

   (a) Atenski konvenciji o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974, sprejeti v Atenah dne 13. decembra 1974;
   (b) Protokolu k Atenski konvenciji o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974, sprejetem v Londonu dne 19. novembra 1976; in
   (c) Protokolu iz leta 1990 o spremembi Atenske konvencije o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 1974, sprejetem v Londonu dne 29. marca 1990,
  

z začetkom veljavnosti od datuma, ko ta protokol stopi v veljavo za to državo v skladu s členom 20.

ČLEN 18

Države z več pravnimi sistemi

1.  Če ima država dve ali več ozemeljskih enot, v katerih se glede zadev, obravnavanih v tem protokolu, uporabljajo različni pravni sistemi, lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu izjavi, da se ta protokol uporablja na vseh ozemeljskih enotah ali le na omejenem številu ozemeljskih enot in lahko kadar koli spremeni svojo izjavo s predložitvijo nove izjave.

2.  Takšno izjavo je treba posredovati generalnemu sekretarju in v njej izrecno navesti ozemeljske enote, za katere ta protokol velja.

3.  V zvezi z državo podpisnico, ki je podala tako izjavo:

   a) se sklicevanje na državo ladijskega registra in sklicevanje na državo potrditve ali izdaje potrdila glede potrdila obveznega zavarovanja šteje kot sklicevanje na ozemeljsko enoto, v kateri je ladja registrirana in ki izdaja ali potrjuje potrdila;
   b) se sklicevanje na zahteve nacionalne zakonodaje, nacionalnih omejitev odgovornosti in nacionalne valute, šteje za sklicevanje na zahteve zakonodaje, omejitev odgovornosti in valuto zadevne ozemeljske enote; in
   c) se sklicevanje na sodišča in sodbe, ki jih morajo države podpisnice priznati, šteje kot sklicevanje na sodišča in sodbe zadevne ozemeljske enote.

ČLEN 19

Regijske organizacije za gospodarsko povezovanje

1.  Regijska organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je sestavljena iz suverenih držav, ki so pristojnost glede določenih zadev, urejenih s tem protokolom, prenesle nanjo, lahko podpiše, ratificira, sprejme in odobri ta protokol ali k njemu pristopi. Regijska organizacija za gospodarsko povezovanje, ki je podpisnica tega protokola, ima pravice in obveznosti države podpisnice, v obsegu, v katerem ima regijska organizacija za gospodarsko povezovanje pristojnost v zadevah, ki jih ureja ta protokol.

2.  Če regijska organizacija za gospodarsko povezovanje uveljavlja svojo volilno pravico v zadevah, za katere je pristojna, ji pripada število glasov, ki je enako številu držav podpisnic tega protokola, ki so nanjo prenesle pristojnost glede obravnavanih zadev. Regijska organizacija za gospodarsko povezovanje ne uveljavlja svoje volilne pravice, če jo uveljavljajo njene države članice, in obratno.

3.  Kjer je število držav podpisnic tega protokola pomembno, med drugim pri členih 20 in 23, se regijska organizacija za gospodarsko povezovanje poleg držav, ki so njene članice, ne šteje kot država podpisnica.

4.  Ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu regijska organizacija za gospodarsko povezovanje generalnemu sekretarju poda izjavo, ki navaja zadeve, ki jih ureja ta protokol in glede katerih so države članice, podpisnice ali podpisnice tega protokola, pristojnost in morebitne omejitve obsega pristojnosti prenesle na organizacijo. Regijska organizacija za gospodarsko povezovanje generalnega sekretarja nemudoma obvesti o vseh spremembah glede delitve pristojnosti, vključno z novimi prenosi pristojnosti, določenimi v izjavi iz tega odstavka. Takšne izjave so na voljo pri generalnem sekretarju v skladu s členom 24 tega protokola.

5.  Za države podpisnice, članice regijske organizacije za gospodarsko povezovanje, ki je podpisnica tega protokola, se šteje, da so pristojne odločati v vseh zadevah protokola, glede katerih pristojnost organizacije ni bila izrecno izražena ali določena z odstavkom 4.

ČLEN 20

Začetek veljavnosti

1.  Protokol začne veljati dvanajst mesecev po datumu, ko ga je podpisalo 10 držav brez zadržka do ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali so pri generalnem sekretarju deponirale dokument o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

2.  Za vsako državo, ki ratificira, sprejme in odobri ta protokol ali k njemu pristopi po izpolnitvi pogojev iz odstavka 1, začne ta protokol veljati tri mesece po datumu, ko takšna država deponira ustrezen dokument, vendar ne pred začetkom veljavnosti tega protokola v skladu z odstavkom 1.

ČLEN 21

Odpoved

1.  Vsaka država podpisnica se lahko temu protokolu odpove kadar koli po začetku njegove veljavnosti za zadevno državo.

2.  Odpoved se opravi z deponiranjem dokumenta o odpovedi pri generalnem sekretarju.

3.  Odpoved začne veljati dvanajst mesecev po deponiranju dokumenta o odpovedi pri generalnem sekretarju ali po izteku obdobja, ki je lahko daljše in je določeno v tem dokumentu.

4.  Med državami podpisnicami tega protokola se odpoved Konvenciji katere koli podpisnice v skladu s členom 25 Konvencije ne tolmači kot odpoved Konvenciji, kot je bila spremenjena s tem protokolom.

Člen 22

Revizija in spremembe

1.  Organizacija lahko za revizijo ali spreminjanje tega protokola skliče konferenco.

2.  Organizacija skliče konferenco držav podpisnic tega protokola za revizijo ali spreminjanje tega protokola na zahtevo vsaj tretjine držav podpisnic.

ČLEN 23

Spremembe omejitev

1.  Ne glede na določila člena 22 velja poseben postopek po tem členu zgolj za spreminjanje omejitev, določenih v členih 3(1), 4a(1), 7(1) in 8 Konvencije, kot je bila spremenjena s tem protokolom.

2.  Na zahtevo vsaj polovice vendar ne manj kot šestih držav podpisnic tega protokola generalni sekretar vsak predlog za spremembo omejitev, vključno s franšizami, določenimi v členih 3(1), 4a(1), 7(1) in 8 s tem protokolom spremenjene Konvencije, razpošlje vsem članicam organizacije in vsem državam podpisnicam.

3.  Zgoraj omenjene predlagane in razposlane spremembe se predloži v pregled pravnemu odboru organizacije (v nadaljevanju pravni odbor) vsaj šest mesecev po tem, ko so bile razposlane.

4.  Vse države podpisnice Konvencije, kot je bila spremenjena s tem protokolom, so upravičene sodelovati v postopku pravnega odbora za obravnavo in sprejem sprememb, ne glede na to, ali so članice Organizacije.

5.  Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino držav podpisnic Konvencije, kot je bila spremenjena s tem protokolom, ki so navzoče in glasujejo na pravnem odboru, razširjenem skladno z odstavkom 4, pod pogojem, da je pri glasovanju prisotna vsaj polovica držav podpisnic Konvencije, kot je bila spremenjena s tem protokolom.

6.  Pri obravnavi predlogov o spremembi omejitev pravni odbor upošteva izkušnje pri nezgodah in zlasti višino škode, ki je pri tem nastala, spremembe v denarnih vrednostih ter učinek predlagane spremembe na stroške zavarovanja.

7. (a)  Nobena sprememba omejitev po tem členu se ne sme obravnavati prej kot pet let od datuma, ko je bil ta protokol dan na voljo za podpis, niti prej kot v petih letih od datuma začetka veljavnosti predhodne spremembe po tem členu.

(b)  Nobena omejitev se ne sme zvišati tako, da preseže znesek, ki ustreza omejitvi, predpisani s Konvencijo, kot je bila spremenjena s tem protokolom, povečani za šest odstotkov letno, ob uporabi obrestno obrestnega računa od datuma, ko je bil ta protokol dan na voljo za podpis.

(c)  Nobena omejitev se ne sme zvišati tako, da preseže znesek, ki ustreza omejitvi, predpisani s Konvencijo, kot je bila spremenjena s tem protokolom, pomnoženi s tri.

8.  Organizacija seznani vse države podpisnice z vsako spremembo, sprejeto v skladu z odstavkom 5. Sprememba se šteje za sprejeto po izteku osemnajstmesečnega roka od datuma obvestitve, razen če je v navedenem roku vsaj četrtina držav, ki so bile ob sprejemu spremembe države podpisnice, generalnemu sekretarju sporočila, da spremembe ne bo sprejela. V tem primeru se sprememba zavrne in nima učinka.

9.  Sprememba, sprejeta v skladu s členom 8, začne veljati osemnajst mesecev po sprejemu.

10.  Sprememba zavezuje vse države članice, razen če se v skladu s členom 21(1) in (2) temu protokolu odpovejo vsaj šest mesecev pred začetkom veljavnosti spremembe. Odpoved začne veljati ob začetku veljavnosti spremembe.

11.  Kadar se sprememba sprejeme, vendar se še osemnajstmesečni rok za njeno sprejetje še ni iztekel, mora država, ki postane država podpisnica v tem obdobju, upoštevati to spremembo, če ta začne veljati. Država, ki postane podpisnica po tem obdobju, mora upoštevati spremembo, ki je bila sprejeta v skladu z odstavkom 8. V primerih iz tega odstavka mora država upoštevati spremembo, kadar ta začne veljati ali kadar za zadevo državo začne veljati ta protokol, če je ta datum kasnejši.

ČLEN 24

Deponiranje

1.  Protokol in vse nadaljnje spremembe, sprejete v skladu s členom 23, se deponirajo pri generalnem sekretarju.

2.  Generalni sekretar:

  a) vse države, ki so ta protokol podpisale ali k njemu pristopile, obvesti o:
   i) vsakemu novemu podpisu ali deponiranju dokumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu in datumu le-tega;
   ii) vsaki izjavi in sporočilu v skladu s členi 9(2) in (3), 18(1) in 19(4) Konvencije, kot je bila spremenjena s tem protokolom;
   iii) datumu začetka veljavnosti tega protokola;
   iv) vsakem predlogu sprememb omejitev, podanem v skladu s členom 23(2) tega protokola.
   v) spremembah, sprejetih v skladu s členom 23(5) tega protokola;
   vi) vseh spremembah, za katere se šteje, da so sprejete v skladu s členom 23(8) tega protokola, skupaj z datumom začetka veljavnosti spremembe v skladu z odstavkoma 9 in 10 tega člena;
   vii) deponiranju vsakega dokumenta o odpovedi tega protokola, skupaj z datumom deponiranja in datumom njegovega začetka veljavnosti;
   viii) vsakem sporočilu, zahtevanem v skladu s katerim koli členom tega protokola;
   b) posreduje overjene kopije tega protokola vsem državam podpisnicam ali pristopnicam.

3.  Ob začetkom veljavnosti tega protokola generalni sekretar v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov posreduje besedilo Sekretariatu Združenih narodov, da ga evidentira in objavi.

ČLEN 25

Jeziki

Protokol je napisan v enem izvirniku v arabščini, kitajščini, angleščini, francoščini, ruščini in španščini, pri čemer je vsako od besedil enako verodostojno.

V LONDONU, 1. novembra 2002.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

PRILOGA K ATENSKI KONVENCIJI

POTRDILO O ZAVAROVANJU ALI DRUGEM FINANČNEM JAMSTVU V ZVEZI Z ODGOVORNOSTJO ZA SMRT ALI POŠKODBO POTNIKOV

Sprejeto v skladu z določili člena 4a Atenske konvencije o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 2002

Ime ladje

Razpoznavna črkovna ali številčna oznaka

Identifikacijska številka IMO

Pristanišče registracije

Ime in sedež poslovanja prevoznika, ki dejansko opravlja prevoz

S tem se potrjuje, da je za zgoraj imenovano ladjo sklenjena zavarovalna polica ali drugo finančno jamstvo, ki ustreza zahtevam člena 4a Atenske konvencije o pomorskem prevozu potnikov in njihove prtljage iz leta 2002.

Vrsta zavarovanja …………………………………………………………………………...............

Trajanje zavarovanja ………………………………………………………………………….....

Ime in naslov zavarovalnic(e) in/ali porokov(a)

Ime …………………………………………………………………………………………............

Naslov …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..........

Potrdilo velja do …………….…………………………………………………..............................

Izdala ali potrdila vlada ………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………......................

(celotno poimenovanje države)

ALI

Kadar se država podpisnica sklicuje na člen 4bis(3), bi se moralo uporabiti naslednje besedilo:

To potrdilo je izdano v skladu s pristojnostjo vlade ………………………………………..

(celotno poimenovanje države) po ……………………………….. (ime institucije ali organizacije)

V ………......... dne ……………

(Kraj) (Datum)

…………………………….…………………………….

(Podpis in naziv uradnika, ki izdaja ali potrjuje potrdilo)

Opombe:

1.  Imenovanje države lahko vključuje tudi omembo pristojnega organa države, ki je izdal potrdilo.

2.  Če celoten znesek zavarovanja sestavlja več različnih virov, je treba navesti vsak njihov posamezni znesek.

3.  Če je zavarovanje sestavljeno iz več oblik, je treba te oblike navesti.

4.  Vnos "Trajanje zavarovanja" mora določati datum začetka zavarovanja.

5.  V vnosu "Naslov" zavarovatelja(jev) in/ali poroka(ov) mora biti naveden sedež poslovanja zavarovatelja(jev) in/ali poroka(ov). Če je primerno, se navede sedež poslovanja, kjer je bilo sklenjeno zavarovanje ali drugo jamstvo.

PRILOGA II

Pridržek IMO 2006

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 318, 23.12.2006, str. 195.
(3) UL C 229, 22.9.2006, str. 38.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) Vnesite objavo sklicevanja na sprejet sklep Sveta.
(6) UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2007, (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).
(7) UL L 208, 5.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1891/2006 (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
(8) UL L 158, 23.6.1990, str. 59.
(9)* Datum začetka veljavnosti Uredbe ali datum začetka veljavnosti Atenske konvencije 2002 za Skupnost, glede na to, kateri je kasnejši.
(10)* Datum začetka veljavnosti Uredbe ali datum začetka veljavnosti Atenske konvencije 2002 za Skupnost, glede na to, kateri je kasnejši.


Pomorska inšpekcija ***I
PDF 785kWORD 609k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji (prenovitev) (KOM(2005)0588 – C6-0028/2006 – 2005/0238(COD))
P6_TA(2007)0149A6-0081/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0588)(1),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 80(2) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0028/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0081/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2007/.../ES o pomorski inšpekciji (preoblikovanje)

P6_TC1-COD(2005)0238


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o pomorski inšpekciji na ladjah, ki jo izvaja država pristanišča(5), je bila že večkrat temeljito spremenjena. Ker bo še prišlo do sprememb, jo je treba zaradi jasnosti preoblikovati.

(2)  Skupnost je resno zaskrbljena zaradi nesreč v pomorskem prometu ter onesnaževanja morja in obal držav članic.

(3)  Skupnost je prav tako zaskrbljena zaradi bivalnih in delovnih pogojev na ladjah.

(4)  Varnost, preprečevanje onesnaževanja ter bivalne in delovne pogoje na ladjah je mogoče učinkovito okrepiti z občutnim zmanjšanjem števila podstandardnih ladij v vodah Skupnosti z dosledno uporabo mednarodnih konvencij, kodeksov in resolucij.

(5)  Evropska skupnost zaradi tega želi, da kmalu pride do ratifikacije Konvencije Mednarodne organizacije dela (ILO) o delu na morju iz leta 2006, ki v delu 5.2.1. obravnava dolžnosti države pristanišča.

(6)  Skladnost ladij z mednarodnimi standardi za varnost, preprečevanje onesnaževanja ter bivalne in delovne pogoje na ladjah morajo spremljati predvsem države zastave. Vendar nekatere države zastave niso izvajale in niso uporabljale mednarodnih standardov. Odslej mora država pristanišča prav tako zagotavljati nadzor nad skladnostjo z mednarodnimi standardi za varnost, preprečevanjem onesnaževanja ter bivalnimi in delovnimi pogoji na ladjah, in sicer ob upoštevanju dejstva, da pregledi, ki jih opravi država pristanišča, niso strokovno-tehnični pregledi, da ugotovitve inšpekcije nimajo vrednosti potrdila za plovbo ter da nadzor, ki ga izvaja država pristanišča, ne more nadomestiti odgovornosti, ki jo nosijo države zastave.

(7)  Usklajen pristop držav članic k učinkovitemu izvrševanju teh mednarodnih standardov za ladje, ki plujejo v teritorialnih vodah držav članic in uporabljajo njihova pristanišča, bo onemogočil izkrivljanje konkurence.

(8)  Sektor pomorskih prevozov ogrožajo morebitna teroristična dejanja. Države članice morajo učinkovito izvajati ukrepe za zaščito prevozov in z nadzorom nad izvrševanjem zaščitnih ukrepov skrbno preverjati izpolnjevanje pravil za zaščito.

(9)  Izkoristiti je treba izkušnje, pridobljene med izvajanjem Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, podpisanega v Parizu dne 26. januarja 1982 (Pariški memorandum).

(10)  Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), ki je bila ustanovljena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1406/2002 z dne 27. junija 2002(6), mora zagotoviti potrebno podporo za usklajeno in učinkovito izvajanje sistema pomorske inšpekcije. EMSA mora predvsem prispevati k razvoju usklajene sheme Skupnosti za usposabljanje in izpopolnjevanje pomorskih inšpektorjev.

(11)  Cilj učinkovitega režima pomorske inšpekcije mora biti tudi zagotavljanje rednih inšpekcijskih pregledov vsehladij, ki pristajajo v pristaniščih znotraj Evropske unije. Inšpekcijske preglede je treba izvajati predvsem na ladjah, ki ne ustrezajo standardom, na drugi strani je treba kakovostne ladje, torejladje, ki imajo zadovoljive rezultate inšpekcijskih pregledov ali ki plujejo pod zastavo države, ki se ravna po sistemu pregledov držav članic Mednarodne pomorske organizacije (IMO), nagraditi z manj pogostimi inšpekcijskimi pregledi. Takšna nova ureditev inšpekcijskih pregledov mora biti vključena v režim pomorske inšpekcije v Skupnosti takoj po določitvi njenih različnih vidikov in na podlagi sistema delitve inšpekcijskih pregledov, v katerem vsaka država članica ustrezno prispeva k uresničitvi skupnega cilja Skupnosti, tj. k vzpostavitvi celovitega sistem inšpekcijskih pregledov. Države članice bi morale ob upoštevanju obsega in značilnosti pomorskega prometa v vsakem pristanišču zaposliti potrebno število osebja, vključno s kvalificiranimi inšpektorji.

(12)  Sistem inšpekcijskih pregledov, kot ga vzpostavlja ta direktiva, bi bilo treba uskladiti s postopki iz Pariškega memoranduma. Glede na to, da bi bilo treba na ravni Skupnosti najprej skleniti soglasje o napredku, ki ga prinaša Pariški memorandum, kar je pogoj za njegovo uporabo v Evropski uniji, bi bila zaradi vzpostavitve enotnega inšpekcijskega režima potrebna tesna uskladitev prava Skupnosti in Pariškega memoranduma.

(13)  Pravila in postopki za inšpekcijske preglede države pristanišča, vključno z merili za zadržanje ladij, morajo biti usklajeni z namenom zagotoviti trajno učinkovitost v vseh pristaniščih, kar bo prav tako občutno zmanjšalo selektivno uporabo nekaterih namembnih pristanišč pri izogibanju mreži ustreznega nadzora.

(14)  Nekatere kategorije ladij pomenijo večje tveganje za nezgodo ali onesnaževanje, ko dosežejo neko starost, zato je treba na njih opraviti razširjeni inšpekcijski pregled; podrobnosti takšnega razširjenega inšpekcijskega pregleda je še treba določiti.

(15)  V skladu z inšpekcijskim režimom, določenim v tej direktivi, so časovni presledki med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladij odvisni od profila tveganja, ki je opredeljen v skladu z nekaterimi splošnimi parametri in parametri predhodnih pregledov. Za ladje z velikim tveganjem časovni presledek ne bi smel biti daljši od 6 mesecev.

(16)  Nekatere ladje pomenijo očitno tveganje za varnost v pomorskem prometu in za morsko okolje zaradi svojega slabega stanja, zastave in preteklih dogodkov Tem ladjam bi bilo torej treba zavrniti dostop do pristanišč in sidrišč znotraj Skupnosti, razen če se lahko dokaže, da lahko varno plujejo v vodah Skupnosti. Treba je sestaviti navodila, ki določajo postopke, uporabljene ob uvedbi take prepovedi dostopa in razveljavitve prepovedi. Zaradi boljše preglednosti bi bilo treba objaviti sezname ladij, ki jim je bil zavrnjen dostop do pristanišč in sidrišč znotraj Skupnosti.

(17)  Da bi se zmanjšala obremenitev nekaterih uprav in družb zaradi ponavljajočih se inšpekcijskih pregledov, veljajo uspešno opravljeni pregledi na ro-ro trajektih in visokohitrostnih potniških plovilih v državi gostiteljici, izvedeni na podlagi Direktive Sveta 1999/35/ES z dne 29. aprila 1999 o sistemu obveznih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili(7), kot razširjeni pregledi sistema pomorske inšpekcije.

(18)  Odpraviti je treba neskladnost z določbami ustreznih konvencij. Ladje, ki morajo izpeljati ukrep za odpravo nepravilnosti, kadar opažene pomanjkljivosti očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, je treba zadržati, dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.

(19)  Omogočiti je treba pravico do pritožbe proti odločbam o zadržanju, ki jih sprejmejo pristojni organi, da bi preprečili neutemeljene odločbe, ki lahko povzročijo neupravičeno zadržanje in zamudo.

(20)  Organi in inšpektorji, ki so vključeni v dejavnosti pomorske inšpekcije, ne smejo biti v konfliktu interesov glede pristanišča inšpekcijskega pregleda ali pregledanih ladij in imeti podobnih interesov. Inšpektorji morajo biti ustrezno usposobljeni in imeti zagotovljeno izpopolnjevanje, da ohranijo in še izboljšajo svojo strokovno usposobljenost za opravljanje inšpekcijskih pregledov. Države članice morajo sodelovati pri razvijanju in podpiranju usklajene sheme Skupnosti za usposabljanje in izpopolnjevanje inšpektorjev.

(21)  Piloti in pristaniške oblasti morajo imeti možnost, da zagotovijo koristne podatke o pomanjkljivostih, ugotovljenih na ladjah.

(22)  Pritožbe o bivalnih in delovnih pogojih na ladjah, ki jih vložijo osebe s potrjeno upravičenim interesom, je treba preveriti. Prednostno bi se morale obravnavati pritožbe na ladji. Vsaka oseba, ki vloži pritožbo, mora biti seznanjena o nadaljnjih ukrepih, ki sledijo pritožbi.

(23)  Sodelovanje med pristojnimi organi držav članic in drugimi organi ali organizacijami nujno je zaradi zagotavljanja učinkovitega spremljanja ladij s pomanjkljivostmi, ki jim je bilo dovoljeno nadaljevati plovbo, in za izmenjavo podatkov o ladjah v pristanišču.

(24)  Ker je inšpekcijska baza podatkov bistveni del pomorske inšpekcije, morajo države članice zagotoviti njeno posodabljanje v skladu z zahtevami Skupnosti.

(25)  Objava podatkov o ladjah in njenih upravljavcih ali družbah, ki niso v skladu z mednarodnimi standardi varnosti, zdravja in zaščite morskega okolja, je lahko učinkovito sredstvo odvračanja vkrcevalcev od uporabe takih ladij in spodbuda njihovim lastnikom, da ukrepajo za zboljšanje.

(26)  Vse stroške za inšpekcijske preglede ladij, ki upravičujejo zadržanje, in stroške, nastale ob razveljavitvi zavrnitve dostopa, mora nositi lastnik ali upravljavec ladje.

(27)  Ukrepi, potrebni za izvajanje te Direktive morajo biti sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(8). Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(28)  Z namenom, da se državam članicam brez morskih pristanišč ne naloži nesorazmernega upravnega bremena, bi bilo treba zlasti določiti posebno pravilo, po katerem slednjim ne bi bilo treba upoštevati določb te direktive. Ukrepe, potrebne za izvajanje tega pravila, bi bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom.

(29)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predlaganega ukrepa, tj. zmanjšati število podstandardnih ladij v vodah Skupnosti prek izboljšanega inšpekcijskega sistema Skupnosti za morske ladje in razvoja sredstev za preventivne ukrepe na področju onesnaževanja morij, in jih je zaradi njihovega obsega in učinkov mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za uresničitev navedenih ciljev.

(30)  Obveznost prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo bi morala biti omejena na tiste določbe, ki pomenijo vsebinsko spremembo v primerjavi s prejšnjimi direktivami. Obveznost prenosa nespremenjenih določb je določena s prejšnjo direktivo.

(31)  Ta direktiva ne sme posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo iz dela B Priloge XV.

(32)  V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje(9) bi morale države članice za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripraviti tabele, ki bodo v meri mogočega prikazale skladnost med direktivami in ukrepi za prenos, ter jih objaviti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Namen

Namen te direktive je pripomoči k občutnemu zmanjšanju števila podstandardnega ladjevja v vodah v pristojnosti držav članic:

   a) s povečevanjem upoštevanja mednarodnih in ustreznih predpisov Skupnosti o pomorski varnosti, pomorski zaščiti, varstvu morskega okolja ter bivalnih in delovnih pogojev na ladjah vseh zastav;
   b) z vzpostavitvijo skupnih meril za nadzor ladij države pristanišča in usklajevalnih postopkov za inšpekcijski pregled in zadržanje;
   c) z zagotovitvijo, da so vse ladje, ki pristanejo v pristanišču ali na sidrišču znotraj Skupnosti, inšpekcijsko pregledane tako pogosto, kot zahteva njihov profil tveganja, ladje, ki predstavljajo večjo nevarnost, pa so podvržene pogostejšim in bolj temeljitim inšpekcijskim pregledom;
   d) z uvedbo prvin, ki so povezane z režimom pomorske inšpekcije Skupnosti, katerih namen je določiti skupna merila za pregled ladij s strani države pristanišča, in uskladiti postopke o pregledu in zadržanju.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te direktive:

  1. "Konvencije" pomeni naslednje konvencije skupaj s protokoli in spremembami navedenih konvencij ter pripadajočimi obveznimi kodeksi v njihovi najnovejši različici:
   (a) Mednarodno konvencijo o tovornih črtah, 1966 (LL 66);
   (b) Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju, 1974 (SOLAS 74);
   (c) Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973 in Protokol 1978 k tej konvenciji (Marpol 73/78);
   (d) Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978 (STCW 78);
   (e) Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju, 1972 (Colreg 72);
   (f) Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij, 1969 (ITC 69);
   (g) Konvencijo o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (ILO št. 147);
   (h) Mednarodno konvencijo o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992 (CLC 92).
   2. "Pariški memorandum" pomeni Memorandum o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, podpisan v Parizu, 26. januarja 1982, v najnovejši različici.
   3. "Okvir in postopki za prostovoljni sistem pregledov držav članic IMO" pomeni resolucijo IMO A. 974(24).
   4. "območje, za katerega velja Pariški memorandum", pomeni zemljepisno območje, kjer države podpisnice Pariškega memoranduma izvajajo inšpekcijske preglede v okviru memoranduma.
   5. "Ladja" pomeni katero koli morsko plovilo, za katerega velja ena ali več konvencij, ki pluje pod zastavo države, ki ni država pristanišča.
   6. 6. "Plavajoča naprava" pomeni pritrjeno ali plavajočo ploščad, ki deluje na epikontinentalnem pasu države članice ali nad njim.
   7. "Pristanišče" pomeni območje kopnega in vode, na katerem so zgradbe in oprema, ki v prvi vrsti omogočajo sprejem ladij, njihovo nakladanje in razkladanje, hrambo blaga, prejem in dostavo tega blaga ter vkrcavanje in izkrcavanje potnikov.
   8. "Sidrišče" pomeni prostor v pristanišču ali na drugem območju pod jurisdikcijo pristanišča, primernega za zasidranje ladij.
   9. "Inšpektor" pomeni javnega uslužbenca ali drugo osebo, ki jo pristojni organ države članice pooblasti za opravljanje inšpekcijskih pregledov in je odgovorna tistemu pristojnemu organu.
   10. "Pristojni organ" pomeni pomorski organ, ki je odgovoren za pomorsko inšpekcijo v skladu s to direktivo.
   11. "Pristojni organ za pomorsko zaščito" pomeni pristojni organ za pomorsko zaščito, kot je opredeljen v členu 2 točki 7 Uredbe (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih(10).
   12. "Začetni inšpekcijski pregled" pomeni obisk inšpektorja na ladji zato, da se preveri, ali ladja upošteva zahteve ustreznih konvencij in predpisov, izveden pa mora biti najmanj v obsegu, kot ga določa člen 12(2).
   13. 13. "Podrobnejši inšpekcijski pregled" pomeni inšpekcijski pregled, pri katerem je opravljen temeljit pregled ladje, njene opreme in posadke kot celote ali po potrebi delno v razmerah, naštetih v členu 12(3), ki zajema ladijsko konstrukcijo, opremo, število članov ladijske posadke, bivalne in delovne pogoje ter skladnost z delovnimi postopki na ladji.
   14. 14. "Razširjeni pregled" pomeni inšpekcijski pregled, ki zajema najmanj postavke iz Priloge VIII. Razširjeni pregled lahko vključuje podrobnejši inšpekcijski pregled, če zanj obstajajo upravičeni razlogi v skladu s členom 13.
   15. "Pritožba" pomeni vsakršno informacijo ali poročilo – z izjemo poročila o očitnih pomanjkljivostih ali okvarah, ki ga pripravijo piloti ali pristaniške oblasti, kot to določa člen 22 – katere koli fizične ali pravne osebe z legitimnim interesom za varnost ladje, vključno z interesom za varnost in zdravje njene posadke, bivalne in delovne pogoje na ladjah in preprečevanje onesnaževanja.
   16. 16. "Zadržanje" pomeni uradno prepoved ladji izpluti zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki, posamezno ali skupaj, povzročajo nesposobnost ladje za plovbo.
   17. "Odločba o zavrnitvi dostopa" pomeni odločitev, sporočeno poveljniku ladje, družbi, odgovorni za ladjo, in državi zastave, po kateri bo ladji zavrnjen dostop do vseh pristanišč in sidrišč Skupnosti.
   18. "Prepoved plovbe ladji" pomeni uradno prepoved nadaljevanja plovbe ladji zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti, ki bi, posamično ali skupaj, pomenile nevarnost za nadaljnjo plovbo.
   19. "Družba" pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kot je upravljavec ali zakupnik, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in ki je ob prevzemu te odgovornosti privolila v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, določenih v Mednarodnem kodeksu ravnanja za varno upravljanje ladij ("Kodeks ISM").
   20. "Priznana organizacija" pomeni klasifikacijski zavod ali drugo zasebno organizacijo, ki v imenu uprave države zastave opravlja predpisane naloge.
   21. "Predpisano spričevalo" pomeni spričevalo, ki ga izda država zastave ali je izdano v njenem imenu v skladu z mednarodnimi konvencijami.
   22. "Klasifikacijsko spričevalo" je dokument, ki ga izda priznana organizacija z namenom potrditve skladnosti s konvencijo SOLAS 74, poglavjem II.1, delom A.1, uredbo 3.1.
   23. "Inšpekcijska baza podatkov" pomeni informacijski sistem za izvrševanje režima pomorske inšpekcije znotraj Skupnosti in ob upoštevanju inšpekcijskih pregledov, opravljenih na območju držav podpisnic Pariškega memoranduma.

Člen 3

Področje uporabe

1.  Ta direktiva se uporablja za vsako ladjo in njeno posadko, ki pristaja v pristanišču ali na sidrišču države članice:

Francija lahko odloči, da med pristanišča iz tega odstavka ne spadajo pristanišča v čezmorskih departmajih iz člena 299(2) pogodbe.

Če država članica opravi inšpekcijski pregled ladje v vodah, ki so pod njeno jurisdikcijo, tak pregled velja kot pregled za namene te direktive.

Nič v tem členu ne vpliva na pravice posega, ki so na razpolago državi članici na podlagi ustreznih mednarodnih konvencij.

Države članice, ki nimajo morskih pristanišč, pod določenimi pogoji niso dolžne uporabljati te direktive. Ukrepe za izvajanje mehanizma odstopanja sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2).

2.  Pri ladjah z bruto tonažo manj kakor 500 uporabijo države članice tiste zahteve ustrezne konvencije, ki se uporabljajo, in če se konvencija ne uporablja, lahko ukrepajo, kakor je treba, da zagotovijo, da ladje ne predstavljajo očitne grožnje za varnost, zdravje ali okolje. Pri uporabi tega odstavka se države članice ravnajo po Prilogi 1 k Pariškemu memorandumu.

3.  Pri pregledu ladje, ki pluje pod zastavo države, ki ni podpisnica konvencije, države članice zagotovijo, da se taka ladja in njena posadka ne obravnavata ugodneje kakor ladja, ki pluje pod zastavo države, podpisnice konvencije.

4.  Ribiška plovila, vojne ladje, plovni pripomočki, lesene ladje enostavne gradnje, vladne ladje, uporabljane za netrgovske namene, in jahte za prosti čas, ki se ne uporabljajo v pomorski trgovini, so izvzete iz področja uporabe te direktive.

Člen 4

Pristojnosti inšpekcije

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da pridobijo zakonsko pravico, da v skladu z mednarodnim pravom na krovu tujih ladij izvajajo inšpekcijske preglede, kakor so navedeni v tej direktivi.

2.  Države članice ohranjajo ustrezne pristojne organe ter sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da ti organi izvajajo naloge, določene v tej direktivi. Ob upoštevanju obsega in značilnosti pomorskega prometa v vsakem pristanišču zaposlijo potrebno število osebja, vključno s kvalificiranimi inšpektorji.

Države članice vzpostavijo ustrezno ureditev, s katero zagotovijo, da so inšpektorji usposobljeni za izvajanje začetnih in razširjenih inšpekcijskih pregledov v skladu s členoma 12 in 13 ter Prilogo I, delom II.

Člen 5

Inšpekcijski režim Skupnosti

1.  Države članice izvajajo inšpekcijske preglede v skladu s sistemom izbire, opisanem v členu 12, in z določbami iz Priloge I.

2.  Vsaka država članica vsako leto opravi celotno število inšpekcijskih pregledov, ki ustreza njenemu deležu skupnega števila inšpekcijskih pregledov, ki se vsako leto opravijo v Skupnosti in na območju, za katerega velja Pariški memorandum. Ta delež se opredeli glede na število ladij, ki pristanejo v pristaniščih in na sidriščih določene države članice, v primerjavi s skupnim številom ladij, ki pristanejo v pristaniščih in na sidriščih vseh držav Skupnosti in držav podpisnic Pariškega memoranduma.

Člen 6

Spoštovanje inšpekcijskega režima Skupnosti

V skladu s členom 5 vsaka država članica:

   a) pregleda vse ladje iz prve prednostne skupine iz člena 11(a), ki pristanejo v njenih pristaniščih in na njenih sidriščih in
   b) letno izvede skupno število pregledov ladij prve in druge prednostne skupine iz člena 11(a) in (b), ki ustreza najmanj njeni letni obveznosti inšpekcijskih pregledov.

Člen 7

Okoliščine, v katerih se nekaterih ladij ne pregleda

1.  Država članica se lahko odloči, da odloži pregled ladje iz prve prednostne skupine, v naslednjih primerih:

   i) če je pregled možno izvesti ob naslednjem pristanku ladje v isti državi članici, ob pogoju, da ladja v vmesnem času ne pristane v nobenem pristanišču ali na nobenem sidrišču v Skupnosti ali na območju, za katerega velja Pariški memorandum, preložitev pa ni daljša od petnajstih dni; ali
   ii) če je pregled možno izvesti v roku petnajstih dni v drugem pristanišču znotraj Skupnosti ali območja, za katerega velja Pariški memorandum, v katerem bo ladja pristala, ob pogoju, da je država, v kateri se to pristanišče nahaja, privolila, da bo opravila pregled.

Če je pregled odložen, vendar ni izveden v skladu s točkama (i) in (ii) ter ni zabeležen v inšpekcijski bazi podatkov, se šteje kot neopravljen pregled države članice, ki je odložila pregled.

2.  Neopravljeni pregled ladje iz prve prednostne skupine ob pogoju, da so razlogi za neizvršitev pregleda zabeleženi v inšpekcijski bazi podatkov, iz operativnih razlogov v naslednjih izjemnih primerih ne šteje kot neopravljeni pregled, in sicer če pristojni organ presodi, da bi izvedba pregleda ogrozila varnost inšpektorjev, ladje, njene posadke ali pristanišča oziroma morskega okolja.

3.  Če pregled usidrane ladje ni bil opravljen, ne šteje kot neopravljeni pregled, če je v primeru uporabe točke (ii) razlog za neizvedbo pregleda zabeležen v inšpekcijski bazi podatkov in če:

   i) je ladja pregledana v drugem pristanišču znotraj Skupnosti ali na območju, za katerega velja Pariški memorandum, v skladu s Prilogo I v roku petnajstih dni; ali
   ii) pristojni organ presodi, da bi izvedba pregleda ogrozila varnost inšpektorjev, ladje, njene posadke ali pristanišča oziroma morskega okolja.

4.  Komisija lahko v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2) sprejme ukrepe za izvajanje tega člena.

Člen 8

Najava ladij

1.  Upravljavec, agent ali poveljnik ladje, na kateri bo opravljen razširjeni inšpekcijski pregled po členu 13 in ki je na poti v pristanišče ali na sidrišče države članice, najavi njen prihod v skladu z določbami Priloge III.

2.  Ob prejemu obvestila iz odstavka 1 in člena 4 Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet(11) pristojni pristaniški organ informacijo posreduje pristojnemu organu.

3.  Sporočanje, predvideno v tem členu, poteka elektronsko. Druga sredstva sporočanja se uporabijo le, če elektronska sredstva niso razpoložljiva.

4.  Postopki in formati, ki jih za namen uporabe Priloge III razvijejo države članice, so v skladu z ustreznimi določbami iz Direktive 2002/59/ES.

Člen 9

Profil tveganja ladje

1.  Vsaki ladji, ki pristane v pristanišču ali na sidrišču države članice, je dodeljen profil tveganja, na osnovi katerega se določijo stopnja nujnosti inšpekcijskega pregleda, časovni presledki med pregledi in njihova obsežnost. Profil tveganja vsake ladje je vnešen v inšpekcijsko bazo podatkov.

2.  Profil tveganja ladje se določi ob upoštevanju splošnih parametrov in parametrov preteklih pregledov po naslednjem vzorcu:

(a)  Splošni parametri

Splošni parametri so osnovani na vrsti ladje, njeni starosti, zastavi države, priznanih organizacijah in uspešnosti družbe, kot to določata Priloga I, del I, točka 1, in Priloga II.

(b)  Parametri preteklih inšpekcijskih pregledov

Parametri preteklih pregledov so osnovani na deležu pomanjkljivosti in zadržanj v danem obdobju, kot to določata Priloga I, del I, točka 2, in Priloga II.

3.  V skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2) Komisija opredeli postopke za izvedbo tega člena in zlasti:

   vrednosti posameznega parametra tveganja,
   kombinacijo parametrov tveganja za vsako posamezno stopnjo profila tveganja,
   pogoje za izvajanje meril države zastave iz Priloge I, dela I, točke 1(c)(iii), o dejanskem upoštevanju ustreznih instrumentov.

Člen 10

Pogostost inšpekcijskih pregledov

1.  Ladje, ki pristanejo v pristaniščih ali na sidriščih Skupnosti, so periodično ali dodatno inšpekcijsko pregledane na naslednji način:

   (a) Ladje se periodično inšpekcijsko pregleda v vnaprej določenih časovnih presledkih, ki so odvisni od njihovega profila tveganja, v skladu s Prilogo I, del II, oddelek 1. Časovni presledek med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladje z velikim tveganjem ne sme biti daljši od šestih mesecev. Časovni presledek med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladij z drugačnim profilom tveganja se v skladu s Prilogo I, del II, oddelek 1, podaljša skladno z zmanjšanjem tveganja.
  (b) Ladje so dodatno inšpekcijsko pregledane ne glede na čas, ki je minil od zadnje periodične inšpekcije, v naslednjih okoliščinah:
   i) pristojni organ zagotovi, da so ladje, za katere veljajo obremenilni dejavniki iz Priloge I, del II, oddelek 2.1, inšpekcijsko pregledane,
   ii) ladje, pri katerih nastopijo posebne okoliščine, naštete v Prilogi I, del II, oddelek 2.2, so lahko inšpekcijsko pregledane. Odločitev o izvršitvi dodatnega pregleda je prepuščena strokovni presoji pristojnega organa.

2.  Periodični in dodatni inšpekcijski pregledi obsegajo pregled predhodno določenih delov ladij, odvisno od vrste ladje, vrste inšpekcijskega pregleda in ugotovitev s prejšnjih pregledov pomorske inšpekcije.

V inšpekcijski bazi podatkov so navedeni elementi za določitev področij z večjim tveganjem, ki jih je treba preveriti ob vsakem inšpekcijskem pregledu.

3.  Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2) in ob upoštevanju ustreznih postopkov v okviru Pariškega memoranduma opredeli postopke za izvedbo tega člena in zlasti seznam področij, ki jih je potrebno preveriti glede na vrsto ladje.

Člen 11

Izbira ladij za inšpekcijski pregled

Pristojni organ zagotovi, da so ladje izbrane za inšpekcijski pregled na podlagi njihovih profilov tveganja, kot je navedeno v Prilogi I, delu 1, in ko nastopijo glavni razlogi ali posebne okoliščine v skladu s Prilogo I, del II, oddelek 2.

Za inšpekcijski pregled ladij pristojni organ:

   a) izbere ladje, ki so na vrsti za obvezni pregled, to so ladje prve prednostne skupine, v skladu s sistemom izbire, obrazloženem v Prilogi I, del II, oddelek 3.1,
   b) lahko izbere ladje, ki so primerne za pregled, to so ladje druge prednostne skupine, v skladu s Prilogo I, del II, oddelek 3.2.

Člen 12

Vrste inšpekcijskega pregleda

1.  Države članice zagotovijo, da so ladje, ki so izbrane za inšpekcijski pregled v skladu s členom 11, predmet začetnega inšpekcijskega pregleda, natančnejšega pregleda ali razširjenega pregleda v naslednjih okoliščinah:

2.  Začetni inšpekcijski pregled

(a)  Pri vsakem začetnem inšpekcijskem pregledu ladje pristojni organ zagotovi, da inšpektor najmanj preveri spričevala in dokumente, navedene v Prilogi IV, ki se v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti o pomorski zaščiti in mednarodnimi konvencijami hranijo na ladji;

(b)  Če je ladja dobila dovoljenje za izplutje iz pristanišča pod pogojem, da bodo pomanjkljivosti odpravljene v naslednjem pristanišču, je inšpekcijski pregled v naslednjem pristanišču omejen na preverjanje, ali so bile te pomanjkljivosti odpravljene.

Vendar lahko inšpektor po lastnem strokovnem preudarku presodi, da je treba inšpekcijski pregled razširiti z dodatnimi preverjanji.

3.  Natančnejši inšpekcijski pregled

Opravi se natančnejši inšpekcijski pregled, vključno z dodatnim preverjanjem skladnosti ladje z zahtevami za obratovanje, vedno, kadar po inšpekcijskem pregledu iz odstavka 2(b) obstajajo upravičeni razlogi za domnevo, da stanje ladje bodisi njene opreme ali posadka ladje ne izpolnjujejo ustreznih zahtev konvencije.

"Upravičeni razlogi" obstajajo, kadar inšpektor najde dokaze, ki po njegovem strokovnem mnenju upravičujejo podrobnejši inšpekcijski pregled ladje, njene opreme ali posadke.

Primeri "upravičenih razlogov" so navedeni v Prilogi V in VII, oddelku C.

Člen 13

Razširjeni pregled

1.  Na naslednjih kategorijah ladij se lahko izvede razširjeni pregled v skladu s Prilogo I, del II, oddelek 3, točki (a) in (b):

   ladje s profilom velikega tveganja,
   potniške ladje, naftni tankerji in kemični tankerji, ladje za prevoz plina in ladje za prevoz razsutega tovora, starejše od 12 let,
   ladje s profilom velikega tveganja ali potniške ladje, naftni tankerji in kemični tankerji, ladje za prevoz plina in ladje za prevoz razsutega tovora, starejše od dvanajst let, če so navzoči glavni razlogi ali nepredvideni dejavniki,
   ladje, primerne za ponovni pregled zaradi odločbe o zavrnitvi dostopa, sprejete v skladu s členom 20.

2.  Po prejemu najave ladje, primerne za razširjeni pregled, pristojni organ ladjo takoj obvesti, ali bo inšpekcijski pregled izveden ali ne.

Člen 14

Smernice in postopki po predpisih Skupnosti o pomorski varnosti

1.  Za namene te direktive je treba upoštevati kot primerne tudi ustrezne postopke in navodila za nadzor ladij, navedene v Prilogi VI.

Države članice zagotovijo, da so njihovi pristojni organi ustrezno obveščeni o zadevnih smernicah ali postopkih, ki jih je treba izvesti v skladu z zakonodajo Skupnosti, in preverijo njihovo izvajanje.

2.  V zvezi z zaščitnimi ukrepi velja, da države članice postopke iz Priloge VII uporabijo pri vseh ladjah iz člena 3(1) in (2) Uredbe (ES) št. 725/2004, ki pristanejo v njihovih pristaniščih, razen če plujejo pod zastavo države pomorske inšpekcije.

Te postopke uporabijo za ladje iz odstavka 3 člena 3 Uredbe (ES) št. 725/2004, če so se določbe te uredbe začele uporabljati tudi za ladje, navedene v členu 3, odstavku 3.

3.  Določbe člena 13, ki zadevajo razširjene inšpekcijske preglede, se uporabljajo za trajekte ro-ro in visokohitrostna potniška plovila iz točk (a) in (b) člena 2 Direktive 1999/35/ES.

Ko je bila ladja pregledana v skladu s členoma 6 in 8 Direktive 1999/35/ES, ti posebni pregledi veljajo kot podrobnejši ali razširjeni inšpekcijski pregledi, odvisno od primera, in se kot taki tudi vnesejo v inšpekcijsko bazo podatkov.

Brez poseganja v prepoved delovanja trajekta ro-ro ali visokohitrostnega potniškega plovila, o katerem je bilo odločeno v skladu s členom 10 Direktive 1999/35/ES, se uporabljajo določbe te direktive glede odprave pomanjkljivosti, spremljanja po inšpekcijskih pregledih, zadržanjih in zavrnitvah dostopa.

Člen 15

Ukrepi zavrnitve dostopa za nekatere ladje

1.  Država članica zagotovi, da se kateri koli ladji, ki izpolnjuje merila iz tega odstavka, zavrne dostop do njenih pristanišč in sidrišč, razen v primerih, opisanih v členu 20(6), če ladja:

   pluje pod zastavo države s črnega ali sivega seznama, sprejetega v skladu s Pariškim memorandumom na temelju podatkov iz inšpekcijske baze podatkov; seznama vsako leto objavi Komisija, in
   je bila v preteklih 36 mesecih več kot dvakrat zadržana v pristanišču države članice ali podpisnice Pariškega memoranduma ali ji je bila v tem obdobju na podlagi Direktive 1999/35/ES več kot dvakrat izdana prepoved delovanja.

Za namene uporabe tega odstavka stopi seznam, določen v okviru Pariškega memoranduma, v veljavo vsakokrat na 1. julij.

Odločba o zavrnitvi dostopa preneha veljati šele po preteku treh mesecev od datuma izdaje odločbe in če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov od 4 do 10 Priloge IX.

Če je ladji drugič zavrnjen dostop, se to obdobje podaljša na 12 mesecev. Posledica vsakega nadaljnjega zadržanja v pristanišču Skupnosti je trajna zavrnitev dostopa ladje v katero koli pristanišče ali sidrišče Skupnosti.

2.  Za namene tega člena se države članice ravnajo v skladu s postopki, določenimi v točki B Priloge IX.

Člen 16

Poročilo poveljniku o inšpekcijskem pregledu

Ob zaključku inšpekcijskega pregleda, podrobnejšega ali razširjenega, inšpektor sestavi poročilo v skladu s Prilogo X. Kopijo inšpekcijskega poročila predloži poveljniku ladje.

Člen 17

Pritožbe

Vse pritožbe v smislu člena 2(15) oseb z izkazanim upravičenim interesom o razmerah na ladji so predmet začetne preiskave pristojnega organa.

Z začetno preiskavo se mora v najkrajšem možnem času ugotoviti, ali je pritožba očitno neutemeljena ali zlonamerna.

Če pristojni organ meni, da je pritožba očitno neutemeljena, o svoji odločitvi in o razlogih zanjo obvesti pritožnika.

Identiteta osebe, ki je vložila pritožbo, se ne razkrije poveljniku ali lastniku zadevne ladje. Inšpektor zagotovi, da se med vsemi pogovori s člani posadke ohrani zaupnost.

Država članica obvesti upravo države zastave, po potrebi pošlje kopijo Mednarodni organizaciji dela (ILO), o pritožbah, ki niso očitno neutemeljene, in o nadaljnjih sprejetih ukrepih.

Člen 18

Odprava pomanjkljivosti in zadržanje

1.  Pristojni organ se prepriča, da so ali bodo v skladu s konvencijami odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene ali odkrite z inšpekcijskim pregledom.

2.  V primeru pomanjkljivosti, ki očitno ogrožajo varnost, zdravje ali okolje, odredi pristojni organ države pristanišča, kjer ladjo pregledujejo, zadržanje ladje ali prepove plovbo, med katero so bile odkrite pomanjkljivosti. Zadržanje ali prepoved plovbe je odpravljena, ko je grožnja odstranjena ali ko organ ugotovi, odvisno od vseh potrebnih pogojev, da ladja lahko nadaljuje plovbo ali spet začne pluti, ne da bi bila ogrožena varnost in zdravje potnikov ali posadke ali druge ladje, ali če ni nesprejemljive grožnje za onesnaženje morskega okolja.

3.  Brez poseganja v omejitve zaradi varnostih razlogov, določene v skladu z Uredbo (ES) št. 725/2004, lahko odredba o zadržanju, ki jo izda pristojni organ:

   a) vključuje navodilo, da ladja ostane na istem mestu ali se premakne na neko sidrišče ali privez; in
   b) določi okoliščine, v katerih lahko kapitan ladje iz varnostnih razlogov ali zaradi preprečitve onesnaženja premakne ladjo na drugo lokacijo.

4.  Inšpektor pri strokovnem presojanju o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, uporabi merila, določena v Prilogi XI.

Če inšpekcijski pregled pokaže, da ladja ni opremljena z delujočo napravo za zapisovanje podatkov o vožnji, kadar je njena uporaba obvezna v skladu z Direktivo 2002/59/ES, pristojni organ zagotovi, da se ladja zadrži.

Če pomanjkljivosti, ki upravičujejo zadržanje, ni mogoče hitro odpraviti v pristanišču zadržanja, lahko pristojni organ dovoli ladji nadaljevanje plovbe do najbližje razpoložljive remontne ladjedelnice, kjer so lahko te pomanjkljivosti hitro odpravljene, ali lahko zahteva, da se pomanjkljivosti odpravijo v največ 30 dneh, v skladu s smernicami, ki jih je izdelal Pariški memorandum. V teh primerih se uporabijo postopki, določeni v členu 20.

5.  V izrednih okoliščinah, ko je splošno stanje ladje očitno podstandardno, lahko pristojni organ začasno prekine inšpekcijski pregled ladje, dokler odgovorne osebe ne sprejmejo ukrepov, potrebnih za izpolnitev ustreznih zahtev konvencij.

6.  Če je ladjo treba zadržati, pristojni organ takoj obvesti, pisno in skupaj z inšpekcijskim poročilom, upravo države zastave ali kadar to ni mogoče, konzula ali v njegovi odsotnosti najbližjega diplomatskega predstavnika omenjene države, o vseh okoliščinah, v katerih se je zadržanje izkazalo za potrebno. Prav tako se obvestijo imenovani inšpektorji ali priznane organizacije, odgovorne za izdajo klasifikacijskih spričeval ali predpisanih potrdil, v skladu z mednarodnimi konvencijami.

7.  Določbe te direktive ne vplivajo na dodatne zahteve konvencij, ki se nanašajo na uradno obvestilo in postopke poročanja v zvezi s pregledi pomorske inšpekcije.

8.  Pri opravljanju pregleda pomorske inšpekcije na podlagi te direktive si je treba prizadevati, da se prepreči neupravičeno zadržanje ali zamuda ladje. Če je ladja neupravičeno zadržana ali zamuja, sta lastnik ali upravljavec upravičena do odškodnine za nastalo izgubo ali škodo. V vsakem primeru domnevno neupravičenega zadržanja ali zamude ladje nosi dokazno breme lastnik ali upravljavec ladje.

9.  Pristojni organ v čim krajšem času obvesti pristaniške oblasti, da je bil izdan nalog o zadržanju.

10.  Zaradi zmanjšanja prezasedenosti pristanišča lahko pristojni organ zadržani ladji dovoli premik v drug del pristanišča, če je tak premik varen. Vendar se prezasedenost pristanišča ne more upoštevati kot razlog za zadržanje ali odpravo zadržanja ladje.

Da bi olajšali namestitev zadržanih ladij, pristaniške oblasti sodelujejo s pristojnimi organi.

Člen 19

Pravica do pritožbe

1.  Lastnik ali upravljavec ladje ali njegov zastopnik v državi članici ima pravico do pritožbe zoper odločbo o zadržanju ali zavrnitvi dostopa, ki jo je sprejel pristojni organ. Pritožba ne zadrži izvršitve zadržanja ali zavrnitve dostopa, vendar se vnese v inšpekcijsko bazo podatkov.

2.  Države članice vzpostavijo in ohranijo primerne postopke v ta namen v skladu s svojo nacionalno zakonodajo. Med seboj sodelujejo pri vzpostavitvi koherentnih standardov in postopkov za uporabo določil tega člena z namenom zagotavljanja razumnih rokov za obravnavo pritožb.

3.  Pristojni organ ustrezno pouči poveljnika ladje iz odstavka 1 o pravici do pritožbe in praktičnih postopkih v zvezi z njo.

4.  Če je na podlagi pritožbe ali zahteve, ki jo vloži lastnik ali upravljavec ladje ali njegov zastopnik, odredba o zadržanju ali odločba o zavrnitvi dostopa preklicana ali spremenjena:

   (a) Države članice zagotovijo, da se inšpekcijska baza podatkov takoj ustrezno dopolni,
   (b) Država članica, v kateri je bila izdana odredba o zadržanju ali odločba o zavrnitvi dostopa, v 24 urah po sprejetju takšne odločitve zagotovijo objavo popravka v skladu s členom 25.

Člen 20

Spremljanje po inšpekcijskih pregledih in zadržanjih

1.  Kadar pomanjkljivosti, navedenih v členu 18(2), ni mogoče odpraviti v pristanišču, kjer se opravlja inšpekcijski pregled, lahko pristojni organ te države članice dovoli ladji plovbo neposredno v najbližjo razpoložljivo remontno ladjedelnico po izbiri poveljnika in zadevnih organov, kjer je mogoče sprejeti nadaljnje ukrepe, pod pogoji, ki jih odredi pristojni organ države zastave in s katerimi soglaša zadevna država članica. Taki pogoji zagotavljajo, da ladja lahko nadaljuje plovbo, ne da bi bila ogrožena varnost in zdravje potnikov ali posadke ali druge ladje, ali če ni nesprejemljive grožnje za onesnaženje morskega okolja.

2.  Če je odločitev, da se ladjo pošlje v remontno ladjedelnico, sprejeta zaradi neizpolnjevanja določil resolucije A. 744(18) IMO, in sicer zaradi ladijske dokumentacije ali konstrukcijskih napak ali pomanjkljivosti, lahko pristojni organ zahteva, da se v pristanišču zadržanja opravi merjenje debeline, preden se ladji dovoli odplutje.

3.  V primerih, navedenih v odstavku 1, pristojni organ države članice v pristanišču inšpekcijskega pregleda obvesti pristojni organ države, v kateri je remontna ladjedelnica, stranke, navedene v členu 18(6), in vse druge pristojne organe o vseh pogojih plovbe.

Pristojni organ države članice, ki prejme tako sporočilo, obvesti organ, ki je poslal sporočilo, o sprejetih ukrepih.

4.  Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se dostop do katerega koli pristanišča ali sidrišča znotraj Skupnosti zavrne ladjam, navedenim v odstavku 1, ki nadaljujejo plovbo:

   a) ne da bi izpolnile pogoje, ki jih je odredil pristojni organ katere koli države članice v pristanišču inšpekcijskega pregleda; ali
   b) ki zavrnejo izpolnitev veljavnih zahtev konvencij, tako da ne odplujejo v določeno remontno ladjedelnico.

Takšna zavrnitev ostane v veljavi, dokler lastnik ali upravljavec ne priskrbi dokazov, ki prepričajo pristojni organ države članice, v kateri so bile ugotovljene pomanjkljivosti ladje, da ta popolnoma izpolnjuje vse veljavne zahteve konvencij.

5.  V primerih, navedenih v odstavku 4 (a), pristojni organ države članice, v kateri je bilo ugotovljeno, da ima ladja pomanjkljivosti, takoj opozori pristojne organe vseh drugih držav članic.

V primerih, navedenih v odstavku 4 (b), pristojni organ države članice, v kateri je remontna ladjedelnica, takoj opozori pristojne organe vseh drugih držav članic.

Preden zavrne vplutje, lahko država članica zahteva posvet z upravnim organom države zastave ladje.

6.  Z odstopanjem od določb odstavka 4 lahko ustrezni pristojni organ države pristanišča ali sidrišča dovoli dostop do določenega pristanišča ali sidrišča v primeru višje sile, prevladujočih varnostnih razlogov ali da zmanjša ali omili nevarnost onesnaženja ali da se odpravijo pomanjkljivosti, pod pogojem, da je lastnik, upravljavec ali poveljnik ladje izvedel ustrezne ukrepe za zagotovitev varnega vplutja, ki jih pristojni organ take države članice sprejme kot zadostne.

Člen 21

Strokovne zahteve za inšpektorje

1.  Inšpekcijske preglede izvajajo le inšpektorji, ki izpolnjujejo merila o usposobljenosti, opredeljena v Prilogi XII, in jih je za opravljanje inšpekcijskih pregledov pooblastil pristojni organ države članice.

2.  Kadar pristojni organ države pristanišča ne more zagotoviti zahtevanega poklicnega strokovnega znanja, lahko inšpektorju tega pristojnega organa pomaga vsaka oseba z zahtevanim strokovnim znanjem.

3.  Pristojni organ, inšpektorji za varnost plovbe, ki izvajajo nadzor pomorske inšpekcije, in osebe, ki jim pomagajo, ne smejo imeti nobenega poslovnega interesa bodisi v pristanišču inšpekcijskega pregleda ali na ladjah v pregledu, prav tako inšpektorji ne smejo biti zaposleni ali opravljati dela v imenu nevladnih organizacij, ki izdajajo predpisana in klasifikacijska spričevala ali opravljajo preglede, potrebne za izdajo teh spričeval ladjam.

4.  Vsak inšpektor nosi osebni dokument v obliki osebne izkaznice, ki ga je izdal njegov pristojni organ v skladu z Direktivo Komisije 96/40/ES z dne 25. junija 1996 o izdelavi skupnega vzorca službene izkaznice inšpektorjev, ki bodo opravljali pomorsko inšpekcijo(12).

5.  Države članice zagotovijo preverjanje strokovne usposobljenosti inšpektorjev in preizkus njihovega znanja, kakor je navedeno v Prilogi XII, preden jih pooblastijo za izvajanje inšpekcijskih pregledov, nato pa ponovno vsakih pet let.

6.  Države članice inšpektorjem zagotovijo ustrezno izpopolnjevanje v zvezi s spremembami režima pomorske inšpekcije Skupnosti, kakor so določene v tej direktivi in spremembah konvencij.

7.  Komisija v sodelovanju z državami članicami razvija in podpira usklajene sheme Skupnosti za usposabljanje in izpopolnjevanje inšpektorjev.

Člen 22

Poročila pilotov in pristaniških oblasti

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da njihovi piloti, ki so na ladjah, ki so namenjene v pristanišče znotraj države članice ali v tranzitu, lahko takoj ustrezno obvestijo pristojni organ države pristanišča ali obalne države, kadar koli med običajnimi dolžnostmi izvedo, da obstajajo pomanjkljivosti ali ugotovljene ali očitne okvare, ki lahko škodujejo varni plovbi ladje ali grozijo z onesnaženjem morskega okolja.

2.  Če pristaniške oblasti med opravljanjem običajnih dolžnosti izvedo, da ima ladja v njihovem pristanišču pomanjkljivosti ali ugotovljene ali očitne okvare, ki lahko vplivajo na varnost ladje ali pomenijo nesprejemljivo grožnjo za onesnaženje morskega okolja, tak organ takoj obvesti pristojni organ zadevne države pristanišča.

3.  Države članice zagotovijo, da piloti in pristaniške oblasti posredujejo naslednje podatke, kadar je mogoče v elektronski obliki:

   informacije o ladjah (ime, številka IMO, klicni znak in zastava)
   informacije o plovbi (pristanišče izvora, namembno pristanišče)
   opis pomanjkljivosti ali ugotovljenih ali očitnih okvar, odkritih na krovu.

4.  Komisija lahko v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2) sprejme predpise za izvajanje tega člena, vključno z usklajeno elektronsko obliko in s postopki za obveščanje o pomanjkljivostih ali ugotovljenih ali očitnih okvarah, ki jih odkrijejo piloti in pristaniške oblasti ter o nadaljnjih ukrepih, ki jih sprejmejo države članice

Člen 23

Sodelovanje

1.  Vsaka država članica zagotovi, da njene pristaniške oblasti in drugi pristojni organi ali telesa pristojnemu pomorskemu inšpekcijskemu organu predložijo naslednje vrste podatkov, s katerimi razpolagajo:

   podatke, sporočene v skladu s Prilogo III;
   podatke o ladjah, ki niso izpolnile zahtev glede obveščanja v skladu s to direktivo in direktivama 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora(13) in 2002/59/ES ter, če je primerno, Uredbo (ES) št. 725/2004;
   podatke o ladjah, ki so izplule, ne da bi upoštevale določbe člena 7 ali 10 Direktive 2000/59/ES;
   podatke o ladjah, ki jim je bil zaradi varnostih razlogov zavrnjen vstop v pristanišče ali ki jim je bilo naloženo, da ga zapustijo.

2.  Države članice ohranijo določbe o izmenjavi podatkov in sodelovanju med njihovim pristojnim organom in pristojnimi organi vseh drugih držav članic ter vzdržujejo vzpostavljeno operativno povezavo med njihovim pristojnim organom, Komisijo in inšpekcijsko bazo podatkov.

Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo posodobitev inšpekcijske baze podatkov ob upoštevanju zahtev, ki jih prinaša ta direktiva.

Inšpektorji zaradi izvajanja inšpekcijskih pregledov pregledajo javne in zasebne baze podatkov o inšpekcijskih pregledih ladij, ki so dostopne prek informacijskega sistema Equasis.

3.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo takojšnje posredovanje podatkov o inšpekcijskih pregledih.

Podatki, navedeni v tem odstavku, so tisti, ki so opredeljeni v prilogah X in XIII.

4.  Vsaka država članica zagotovi, da pristojni pomorski inšpekcijski organ pristaniškim oblastem posreduje pomembne informacije, s katerimi razpolaga.

Člen 24

Inšpekcijska baza podatkov

1.  Vzpostavi se podatkovna baza, ki bo skupna baza za Evropsko unijo in podpisnice Pariškega memoranduma. Komisija s pomočjo Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) razvije in vzdržuje inšpekcijsko bazo podatkov. Ta baza podatkov prikazuje profil tveganja ladij, navaja vse ladje, ki so na vrsti za inšpekcijski pregled, izračunava obveznost inšpekcijskega pregleda in je sposobna sprejemati podatke o premikanju ladij.

2.  Baza podatkov se uporablja tudi za razvrstitev zastav držav članic na beli, sivi in črni seznam po metodi izračuna, ki jo določi Evropska komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2).

3.  Jedro sistema so skupne zahteve Pariškega memoranduma in Evropske unije. V primeru posebnih zahtev EU pa je Skupnost upravičena, da z namenom izpolnjevanja zahtev sprejme odločitve o razvoju in morebitni prilagoditvi sistema.

4.  Inšpekcijska baza podatkov mora imeti sposobnost prilagoditve bodočim novostim in povezovanja z drugimi bazami podatkov Skupnosti za pomorsko varnost, ter, kjer je to primerno, z ustreznimi nacionalnimi obveščevalnimi sistemi.

5.  Inšpekcijska baza podatkov vsebuje posebne zahteve Pariškega memoranduma, če je primerno, in lahko prejema informacije o inšpekcijskih pregledih, ki jih za namene te direktive beležijo tretje države, ki so podpisnice Pariškega memoranduma.

6.  Inšpekcijska baza podatkov je upravam članic IMO dostopna le za branje, tako kot tudi organom, za katere je odgovorna organizacija, in zainteresiranim strankam. Tak dostop je odvisen od sporazumov o zaupnosti, ki so podobni tistim, ki se jih zahteva od inšpektorjev držav članic.

Člen 25

Objava podatkov

1.  Pristojni organ vsake države članice sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev objave podatkov o inšpekcijskih pregledih, zadržanjih in zavrnitvah dostopa v skladu s Prilogo XIII.

2.  Določbe tega člena ne vplivajo na nacionalno zakonodajo o odgovornosti.

Člen 26

Črni seznam o delovanju upravljavcev ladij in družb

Komisija vsaj enkrat mesečno sestavi in na javni spletni strani objavi informacijo o družbah, pri katerih bo stopnja uspešnosti v obdobju treh mesecev ali več, opredeljena z namenom določitve stopnje tveganja ladij po postopku iz Priloge I, del I, točka (e), ocenjena kot nizka ali zelo nizka.

Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 30(2) sprejme potrebna pravila za izvajanje določil tega člena.

Člen 27

Povračilo stroškov

1.  Če inšpekcijski pregledi, navedeni v členih 12 in 13, potrdijo ali odkrijejo pomanjkljivosti glede na zahteve konvencije, ki upravičujejo zadržanje ladje, vse stroške, ki se nanašajo na inšpekcijske preglede v nekem običajnem obračunskem obdobju, krije lastnik ladje ali upravljavec ali njegov zastopnik v državi pristanišča.

2.  Vse stroške v zvezi z inšpekcijskimi pregledi, ki jih je izvedel pristojni organ države članice pod pogoji iz člena 20(4) in člena 15, krije lastnik ali upravljavec ladje.

3.  Ob zadržanju ladje nosita vse stroške, nastale v zvezi z zadržanjem v pristanišču, lastnik ali upravljavec ladje.

4.  Zadržanje se ne odpravi, dokler stroški niso v celoti povrnjeni ali ni dano zadostno jamstvo za povračilo stroškov.

Člen 28

Podatki za spremljanje izvajanja

Države članice predložijo Komisiji in Evropski agenciji za pomorsko varnost (EMSA) podatke, navedene v Prilogi XIV, v presledkih, navedenih v omenjeni prilogi.

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi Komisiji in EMSA zagotovijo poln in neomejen dostop do vseh podatkov, ki se obdelujejo v informacijskem sistemu iz člena 23(2).

Člen 29

Spremljanje izpolnjevanja določb in uspešnosti držav članic

Komisija za zagotovitev učinkovitega izvajanja te direktive in spremljanje splošnega delovanja režima pomorske inšpekcije Skupnosti v skladu s členom 2(b)(i) Uredbe (ES) št. 1406/2002 zbira potrebne podatke in opravlja obiske v državah članicah.

Člen 30

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002(14).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, traja tri mesece.

Člen 31

Postopek za spremembo Direktive

Ta direktiva se lahko spremeni brez razširitve področja njene uporabe, v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 30(2), zaradi:

   a) prilagoditve prilog na podlagi izkušenj, pridobljenih pri izvajanju te direktive, in ob upoštevanju razvoja v okviru Pariškega memoranduma;
   b) prilagajanja prilog, razen Priloge I, da bi se upoštevale spremembe pravnih aktov Skupnosti o pomorski varnosti in zaščiti, konvencij, protokolov, kodeksov in resolucij ustreznih mednarodnih organizacij in Pariškega memoranduma, ki so začele veljati;
   c) spreminjanja opredelitev in posodabljanja seznama mednarodnih konvencij, ki so pomembne za namene te direktive.

Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2 se lahko po členu 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izvzamejo s področja uporabe te direktive.

Člen 32

Kazni

Države članice določijo sistem kazni za kršitev nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se te kazni izvajajo. Tako določene kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Komisija zagotovi, da tako določene kazni omogočajo enotno uporabo sistema pregleda v Skupnosti in ne vzpostavljajo razlik med državami članicami.

Člen 33

Pregled

Komisija pregleda izvajanje te direktive najpozneje v 18 mesecih po izteku roka za prenos te direktive. Ta pregled med drugim obsega izpolnjevanje splošne obveznosti inšpekcijskih pregledov Skupnosti iz člena 5, število inšpektorjev pomorske inšpekcije v vsaki državi članici in število opravljenih inšpekcijskih pregledov in delovanje sistema pravičnega deleža za neopravljene inšpekcijske preglede iz člena 7.

Komisija sporoči ugotovitve pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu in na podlagi pregleda določi, ali je treba predlagati spremembo direktive ali nadaljnjo zakonodajo na tem področju.

Člen 34

Izvajanje in uradno obveščanje

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi […] in točkami […] Prilog […] [členi ali podrazdelki te direktive in točkami prilog, ki so bili vsebinsko spremenjeni v primerjavi s prejšnjo direktivo] s to direktivo, najpozneje v 18 mesecih po datumu, določenem v členu 36.

2.  Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Prav tako vključijo izjavo, da se sklici v veljavnih zakonih, uredbah in upravnih določbah na direktive, ki so bile razveljavljene s to direktivo, razlagajo kot sklici na to direktivo. Države članice določijo način sklicevanja in oblikujejo izjavo.

3.  Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

4.  Poleg tega Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o napredku pri izvajanju direktive v državah članicah.

Člen 35

Razveljavitev

Direktiva 95/21/ES, kot je bila spremenjena z direktivami iz dela A Priloge XV, se razveljavi od ...(15), brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv iz dela B Priloge XV v nacionalno zakonodajo.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi XVI.

Člen 36

Začetek veljave

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi […] in točke […] iz prilog […] [členi ali podrazdelki te direktive in točke prilog, ki se v primerjavi s prejšnjo direktivo niso spremenile,] se uporabljajo od...(16).

Člen 37

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

Elementi režima pomorske inšpekcije v Skupnosti

(kakor je navedeno v členu 5)

Naslednji elementi se vključijo v režim pomorske inšpekcije v Skupnosti:

I.  Profil tveganja ladje

Profil tveganja ladje se določi s kombinacijo naslednjih parametrov:

1.  Splošni parametri

(a)  Vrsta ladje

Tveganje je večje pri potniških ladjah, naftnih tankerjih in kemičnih tankerjih, ladjah za prevoz plina in ladjah za prevoz razsutega tovora.

(b)  Starost ladje

Tveganje je večje pri ladjah, starejših od 12 let.

(c)  Uspešnost države zastave

(i)  Tveganje je večje pri ladjah, ki plujejo pod zastavo države z visokim deležem zadržanj v EU in na območju podpisnic Pariškega memoranduma.

(ii)  Tveganje je manjše pri ladjah, ki plujejo pod zastavo države z majhnim deležem zadržanj v EU in na območju podpisnic Pariškega memoranduma.

(iii)  Tveganje je manjše pri ladjah, ki plujejo pod zastavo države, za katere je neodvisni pregled, opravljen v skladu z okvirom in postopki za prostovoljni sistem pregledov držav članic IMO, pokazal upoštevanje ustreznih instrumentov v skladu z ukrepi iz tretje alinee člena 9(3) ali dokler se ne sprejmejo taki ukrepi, če se dokaže, da je bil predložen popravni akcijski načrt.

(d)  Priznane organizacije

(i)  Tveganje je večje pri ladjah, ki so jim spričevalo izdale priznane organizacije, katerih uspešnost je glede na delež zadržanj v EU in na območju podpisnic Pariškega memoranduma nizka ali zelo nizka.

(ii)  Tveganje je manjše pri ladjah, ki so jim spričevalo izdale priznane organizacije, katerih uspešnost je glede na delež zadržanj v EU in na območju podpisnic Pariškega memoranduma visoka.

(iii)  Tveganje je manjše pri ladjah, ki so jim spričevalo izdale organizacije, priznane v skladu s pogoji iz Direktive Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav(17).

(e)  Uspešnost družb

(i)  Tveganje je večje pri ladjah tistih družb, katerih uspešnost je glede na ugotovljene pomanjkljivosti njenih ladij in glede na delež zadržanj v Evropski uniji in na območju podpisnic Pariškega memoranduma nizka ali zelo nizka.

(ii)  Tveganje je manjše pri ladjah tistih družb, katerih uspešnost je glede na ugotovljene pomanjkljivosti njenih ladij in glede na delež zadržanj v Evropski uniji in na območju podpisnic Pariškega memoranduma visoka.

2.  Parametri preteklih inšpekcijskih pregledov

(i)  Tveganje je večje pri ladjah, ki so bile zadržane več kot enkrat.

(ii)  Tveganje je manjše pri ladjah, pri katerih so med inšpekcijskimi pregledi v preteklih 36 mesecih ob posameznem pregledu ugotovili manj kot pet pomanjkljivosti in ki v preteklih 36 mesecih niso bile zadržane.

(iii)  Tveganje je manjše pri ladjah, ki v preteklih 36 mesecih niso bile zadržane.

Na podlagi splošnih parametrov in parametrov preteklih pregledov tveganja iz oddelkov 1 in 2 se določijo naslednji profili tveganja ladje.

   veliko tveganje
   standardno tveganje
   nizko tveganje

Pri določanju navedenih profilov tveganja se bolj upoštevajo parametri vrste ladje, uspešnosti države zastave, priznane organizacije in družbe.

II.  Inšpekcijski pregled ladij

Na ladjah, ki pristajajo v pristaniščih Skupnosti, se v rednih časovnih presledkih izvajajo periodični inšpekcijski pregledi, v posebnih okoliščinah pa dodatni inšpekcijski pregledi.

1.  Periodični inšpekcijski pregledi

Periodične inšpekcije se opravijo v vnaprej določenih časovnih presledkih. Pogostost pregledov se določi na podlagi profila tveganja ladje. Časovni presledek med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladje z velikim tveganjem ne sme biti daljši od 6 mesecev. Časovni presledek med periodičnimi inšpekcijskimi pregledi ladij z drugačnim profilom tveganja se podaljša skladno z zmanjšanjem tveganja.

Države članice opravijo periodični inšpekcijski pregled na:

   Kateri koli ladji s profilom velikega tveganja, ki v preteklih 6 mesecih ni bila pregledana v pristanišču Evropske unije ali na območju podpisnic Pariškega memoranduma. Ladje z velikim tveganjem so primerne za inšpekcijski pregled od petega meseca dalje.
   Kateri koli ladji s standardnim profilom tveganja, ki v preteklih 12 mesecih ni bila pregledana v pristanišču Evropske unije ali na območju podpisnic Pariškega memoranduma. Ladje s standardnim tveganjem so primerne za inšpekcijski pregled od desetega meseca dalje.
   Kateri koli ladji s profilom majhnega tveganja, ki v preteklih 30 mesecih ni bila pregledana v pristanišču Evropske unije ali na območju podpisnic Pariškega memoranduma. Ladje z majhnim tveganjem so primerne za inšpekcijski pregled od štiriindvajsetega meseca dalje.

2.  Dodatni inšpekcijski pregledi

Na naslednjih ladjah, pri katerih so nastopili glavni razlogi ali posebne okoliščine, se inšpekcijski pregledi opravijo ne glede na obdobje od zadnjega periodičnega pregleda:

2.1.  Glavni razlogi

Na ladjah, pri katerih so nastopili naslednji glavni razlogi, se inšpekcijski pregledi opravijo ne glede na obdobje od zadnjega periodičnega pregleda:

–  Ladje, ki so bile po zadnjem inšpekcijskem pregledu v Evropski uniji ali na območju podpisnic Pariškega memoranduma začasno izključene ali umaknjene iz svojega razreda zaradi varnostnih razlogov.

–  Ladje, ki so bile predmet poročila ali obvestila druge države članice.

–  Ladje, ki jih ni v inšpekcijski bazi podatkov.

–  Ladje, ki:

   so bile udeležene v trčenju, brodolomu ali so nasedle na poti v pristanišče;
   so bile obtožene domnevne kršitve predpisov o raztovarjanju škodljivih snovi ali odplak ali
   so nenadzorovano ali nevarno manevrirale, pri čemer niso upoštevale predpisov med plovbo, ki jih je sprejela IMO, ali varne navigacijske prakse in postopkov;

  Ladje, ki niso izpolnile ustreznih zahtev glede obveščanja, navedenih v členu 8 te direktive, v Direktivi 2000/59/ES, Direktivi 2002/59/ES in, če je primerno, Uredbi (ES) št. 725/2004.

  Ladje, pri katerih so bile javljene še ne odpravljene pomanjkljivosti, razen tistih, ki so morale odpraviti pomanjkljivosti v roku 14 dni od odhoda, in tistih, ki so morale odpraviti pomanjkljivosti pred odhodom.

2.2.  Posebne okoliščine

Na ladjah, pri katerih so nastopile naslednje posebne okoliščine, se inšpekcijski pregledi opravijo ne glede na obdobje od zadnjega periodičnega pregleda. Odločitev o izvršitvi dodatnega pregleda pa je prepuščena strokovni presoji inšpektorja.

  Ladje, ki:

   so jih upravljali na način, nevaren za osebe, lastnino ali okolje, ali
   niso upoštevale priporočil o plovbi skozi ožine v Baltiško morje iz prilog k resoluciji MSC.138(76) IMO.

  Ladje s spričevalom, ki ga je izdala organizacija, katere priznanje je bilo odvzeto po zadnjem inšpekcijskem pregledu v Evropski uniji ali na območju podpisnic Pariškega memoranduma.

–  Ladje, za katere so piloti ali pristaniške oblasti poročali, da imajo pomanjkljivosti ali očitne okvare, ki lahko ovirajo njihovo varno plovbo ali grozijo z onesnaženjem okolja v skladu s členom 22 te direktive.

–  Ladje, ki so bile predmet poročila ali pritožbe poveljnika, člana posadke ali katere koli osebe ali organizacije, ki ima upravičen interes za varno delovanje ladje, bivalne in delovne pogoje na ladji ali preprečevanje onesnaževanja, razen če zadevna država članica meni, da sta poročilo ali pritožba očitno neutemeljena.

–  Ladje, ki so bile pred več kot tremi meseci že zadržane.

–  Ladje, pri katerih so bili javljeni problemi v zvezi s tovorom, zlasti s škodljivim in nevarnim tovorom.

–  Ladje, ki so jih upravljali na način, nevaren za osebe, lastnino ali okolje.

  Ladje, za katere se je iz zanesljivih virov izvedelo, da se njihovi parametri tveganja razlikujejo od zabeleženih in da je torej njihova raven tveganja večja.

3.  Sistem izbora

3.1.  Ladje iz prve prednostne skupine bodo inšpekcijsko pregledane na naslednji način:

  a) razširjeni inšpekcijski pregled se opravi:
   na kateri koli ladji s profilom velikega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 6 mesecih,
   na kateri koli potniški ladji, naftnem tankerju, kemičnem tankerju, ladji za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom standardnega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 12 mesecih,
   na kateri koli potniški ladji, naftnem tankerju, kemičnem tankerju, ladji za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom nizkega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 36 mesecih,
  b) začetni ali po potrebi podrobnejši inšpekcijski pregled se opravi:
   na kateri koli ladji, ki ni potniška ladja, naftni tanker, kemični tanker, ladja za prevoz plina ali ladja za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom standardnega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 12 mesecih,
   na kateri koli ladji, ki ni potniška ladja, naftni tanker, kemični tanker, ladja za prevoz plina ali ladja za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom nizkega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 36 mesecih.
  c) v primeru enega izmed glavnih razlogov:
   podrobnejši ali razširjeni inšpekcijski pregled, odvisno od strokovne ocene inšpektorja, se opravi na kateri koli ladji s profilom velikega tveganja in na kateri koli potniški ladji, naftnem tankerju, kemičnem tankerju, ladji za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let;
   podrobnejši inšpekcijski pregled se opravi na kateri koli ladji, starejši od 12 let, ki ni potniška ladja, naftni tanker, kemični tanker, ladja za prevoz plina ali ladja za prevoz razsutega tovora.

3.2.  Pri ladjah druge prednostne skupine se pregledi opravijo, kot sledi:

  a) razširjeni inšpekcijski pregled se opravi:
   na kateri koli ladji s profilom velikega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 5 mesecih,
   na kateri koli potniški ladji, naftnem tankerju, kemičnem tankerju, ladji za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom standardnega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 10 mesecih,
   na kateri koli potniški ladji, naftnem tankerju, kemičnem tankerju, ladji za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom nizkega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 24 mesecih,
  b) začetni ali po potrebi podrobnejši inšpekcijski pregled se opravi:
   na kateri koli ladji, ki ni potniška ladja, naftni tanker, kemični tanker, ladja za prevoz plina ali ladja za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom standardnega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 10 mesecih,
   na kateri koli ladji, ki ni potniška ladja, naftni tanker, kemični tanker, ladja za prevoz plina ali ladja za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let, s profilom nizkega tveganja, ki ni bila pregledana v preteklih 24 mesecih.
  c) v primeru posebne okoliščine:
   podrobnejši ali razširjeni inšpekcijski pregled, odvisno od strokovne ocene inšpektorja, se opravi na kateri koli ladji s profilom velikega tveganja in na kateri koli potniški ladji, naftnem tankerju, kemičnem tankerju, ladji za prevoz plina ali ladji za prevoz razsutega tovora, starejši od 12 let;
   podrobnejši inšpekcijski pregled se opravi na kateri koli ladji, starejši od 12 let, ki ni potniška ladja, naftni tanker, kemični tanker, ladja za prevoz plina ali ladja za prevoz razsutega tovora.

PRILOGA II

Profil tveganja ladje

Profil tveganja

Ladje s profilom velikega tveganja (PVT)

Ladje s profilom standardnega tveganja (PST)

Ladje s profilom nizkega tveganja (PNT)

Splošni parametri

Merila

Ponderji (v točkah)

Merila

Merila

1

Vrsta ladje

Kemični tanker

Ladja za prevoz plina

Naftni tanker

Ladja za prevoz razsutega tovora

Potniška ladja

2

Ni ladja s profilom velikega tveganja in ne ladja s profilom nizkega tveganja

Vse vrste

2

Starost ladje

Vse vrste

> 12 let

1

Vse starosti

3a

Zastava

Črni, sivi in beli seznam

Črni - zelo veliko tveganje

Veliko tveganje

Srednje do veliko tveganje

2

Beli

Črni - srednje tveganje

1

3b

Revizija IMO

-

-

Da

4a

Priznane organizacije

Uspešnost

Visoka

-

-

Visoka

Srednja

-

-

-

Nizka

Nizka

1

-

Zelo nizka

Zelo nizka

-

4b

Priznava EU

-

-

Da

5

Družba

Uspešnost

Visoka

-

-

Visoka

Srednja

-

-

-

Nizka

Nizka

2

-

Zelo nizka

Zelo nizka

-

Parametri preteklih inšpekcijskih pregledov

6

Število zabeleženih pomanjkljivosti pri posameznem pregledu v preteklih 36 mesecih

Pomanjkljivosti

Se ne uporablja

-

≤ 5 (in vsaj en inšpekcijski pregled v preteklih 36 mesecih)

7

Število zadržanj v preteklih 36 mesecih

Zadržanja

≥ 2 zadržanj

1

Brez zadržanj

PVT so ladje, ki izpolnjujejo merila v skupni vrednosti 5 točk ali več.

PNT so ladje, ki izpolnjujejo merila v okviru parametrov, ki se uporabljajo za nizko tveganje.

Pst so ladje, ki niso ne PVT ne PNT.

PRILOGA III

NAJAVA

Zahtevane informacije glede na člen 8(2):

Spodaj navedene informacije so poslane pristaniški oblasti ali organu ali službi, določeni za ta namen, vsaj tri dni pred pričakovanim vplutjem v pristanišče ali sidrišče ali pred izplutjem iz prejšnjega pristanišča ali sidrišča, če se pričakuje, da bo vožnja trajala manj kakor tri dni.

   a) identifikacija ladje (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali številka MMSI);
   b) predvideno trajanje postanka in seznam pristanišč Skupnosti, v katera ladja na svoji poti zaporedno pripluje;
  c) za tankerje:
   i) oblika: enojni trup, enojni trup s SBT, dvojni trup,
   ii) stanje cistern za tovor in balast: polne, prazne, inertne,
   iii) prostornina in vrsta tovora;
   d) načrtovani postopki v namembnem pristanišču ali sidrišču (natovarjanje, raztovarjanje, drugo);
   e) načrtovani predpisani inšpekcijski pregledi in večja vzdrževalna dela ter popravila, ki se bodo izvedla v namembnem pristanišču ali sidrišču;
   f) datum zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda na območju podpisnic Pariškega memoranduma.

PRILOGA IV

SEZNAM SPRIČEVAL IN DOKUMENTOV

(kakor je navedeno v členu 12(2))

1.  Mednarodno izmeritveno spričevalo (1969).

2. –  Spričevalo o varnosti potniške ladje;

–   spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje;

–   spričevalo o varnostni opremi tovorne ladje;

–   spričevalo o zanesljivosti radiotelegrafske naprave tovorne ladje;

–   spričevalo o zanesljivosti radiotelefonske naprave tovorne ladje;

–   spričevalo o zanesljivosti radijske postaje na tovorni ladji;

–   spričevalo o oprostitvi, ki vključuje specifikacijo tovora, če je primerno;

–   spričevalo o varnosti tovorne ladje.

3.  Mednarodno spričevalo o zaščiti ladje (ISSC).

4.  Redni povzetki evidence.

5.  Mednarodno spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo tekočih plinov;

–   spričevalo o sposobnosti za prevoz nepakiranih utekočinjenih plinov.

6.  Mednarodno spričevalo o primernosti za prevoz nepakiranih nevarnih kemikalij;

–   spričevalo o sposobnosti za prevoz nepakiranih nevarnih kemikalij v razsutem stanju.

7.  Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženja z oljem.

8.  Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja pri prevozu nepakiranih škodljivih tekočih snovi.

9.  Mednarodno spričevalo o tovorni črti (1966);

–   mednarodno spričevalo o izvzetju tovornih črt.

10.  Knjiga o oljih, dela I in II.

11.  Knjiga o tovoru.

12.  Listina o minimalnem številu članov posadke, potrebne za varno plovbo.

13.  Spričevala ali drugi dokumenti, izdani v skladu s Konvencijo STCW.

14.  Zdravniška spričevala (glej Konvencijo ILO, št. 73, o zdravniškem pregledu pomorščakov).

15.  Pregled razporeditve dela na krovu (Konvencija ILO št. 180 in STCW 95).

16.  Evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov (Konvencija ILO št. 180).

17.  Knjiga o stabilnosti.

18.  Kopija listine o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju, izdana v skladu z Mednarodnim kodeksom ravnanja za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (SOLAS 74, Poglavje IX).

19.  Spričevala o trdnosti ladje in strojnih naprav, ki jih izda priznana organizacija (in ki se zahtevajo samo tedaj, ko ladja ohrani svoj razred v priznani organizaciji).

20.  Listina o skladnosti s posebnimi zahtevami za ladje, ki prevažajo nevarne snovi.

21.  Varnostno spričevalo hitrega plovila in dovoljenje za upravljanje tega plovila.

22.  Poseben seznam nevarnega blaga ali seznam natovorjenega nevarnega blaga ali podroben tovorni načrt.

23.  Ladijski dnevnik v zvezi s poročili o preskusih in vajah vključno z varnostnim urjenjem ter dnevnik za zapisnike o pregledu in vzdrževanju naprav in programov za reševanje ter naprav za odkrivanje, preprečevanje in gašenje požarov.

24.  Varnostno spričevalo ladje za posebne namene.

25.  Varnostno spričevalo za mobilno vrtalno enoto na morju.

26.  Za naftne tankerje zapis o spremljanju raztovarjanja nafte in sistemu nadziranja zadnjega prevoza z balastom.

27.  Seznam razporeditve ob alarmu, protipožarni načrt in za potniške ladje načrt ukrepov ob poškodbah ladje.

28.  Načrt nujnih ukrepov ob onesnaženju ladje z nafto.

29.  Dokumentacija s poročili o nadzoru (ladij, ki prevažajo razsuti tovor, in naftnih tankerjev).

30.  Poročila o predhodnih pregledih pomorske inšpekcije.

31.  Za ro-ro potniške ladje podatki o največjem razmerju faktorjev pregrajevanja A/A.

32.  Potrdilo o nakladanju sipkega tovora.

33.  Priročnik o zavarovanju tovora.

34.  Načrt ravnanja z odpadki in dnevnik o ravnanju z odpadki.

35.  Računalniško podprt informacijski sistem za pomoč poveljnikom potniških ladij pri odločanju.

36.  Načrt sodelovanja s službami iskanja in reševanja (SAR) za potniške ladje, ki plujejo na rednih progah.

37.  Seznam operativnih omejitev za potniške ladje.

38.  Knjiga ladij, ki prevažajo razsuti tovor.

39.  Načrt natovarjanja in raztovarjanja ladij, ki prevažajo razsuti tovor.

40.  Spričevalo o zavarovanju ali katera koli druga finančna varščina v zvezi s civilno odgovornostjo za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto (Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992).

41.  Obvezno spričevalo v skladu z Direktivo 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o civilni odgovornosti in finančnih jamstvih lastnikov ladje](18).

42.  Obvezno spričevalo v skladu z Uredbo (ES) št. .../2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o odgovornosti prevoznika potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč]+.

PRILOGA V

"UPRAVIČENI RAZLOGI" ZA PODROBNEJŠI INŠPEKCIJSKI PREGLED

(kakor je navedeno v členu 12(3))

1.  Ladje, naštete v Prilogi I, del II, oddelek 2.

2.  Knjiga o oljih ni pravilno vodena.

3.  Pri pregledu spričeval in druge dokumentacije so bile odkrite netočnosti.

4.  Nekateri znaki kažejo na to, da člani posadke ne morejo izpolniti zahtev glede sporazumevanja na krovu iz člena 17 Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov(19).

5.  Spričevalo je bilo pridobljeno z goljufijo ali imetnik spričevala ni oseba, ki ji je bilo spričevalo prvotno izdano,

6.  Spričevalo poveljnika ladje, častnika ali podčastnika je izdala država, ki ni ratificirala konvencije STCW.

7.  Obstajajo dokazi o tem, da se postopki v zvezi s tovorom in drugi postopki ne izvajajo varno ali v skladu s smernicami IMO, npr. vsebina kisika v glavnem dovodu inertnega plina v cisterne za tovor presega najvišjo predpisano stopnjo.

8.  Poveljnik naftnega tankerja ne predloži zapisa o spremljanju raztovarjanja nafte in sistemu nadziranja zadnjega potovanja z balastom.

9.  Seznam razporeditve ob alarmu ni tekoče urejen ali pa člani posadke ne poznajo svojih nalog ob požaru ali ukazu o zapustitvi ladje.

10.  Sproženi so bili lažni signali za klic v sili, ki jim niso sledili pravilni postopki ukinitve.

11.  Manjka glavna oprema ali naprave, ki jih zahtevajo konvencije.

12.  Higienske razmere na ladji so zelo neustrezne.

13.  Iz splošnega vtisa in opažanj inšpektorja za varnost plovbe izhaja, da obstaja resno kvarjenje ali pomanjkljivosti na trupu ali konstrukciji, ki lahko ogrozi konstrukcijo ladje, njeno neprepustnost za vodo ali odpornost proti slabemu vremenu.

14.  Obstajajo podatki ali dokazila o tem, da poveljnik ladje ali ladijska posadka nista seznanjena z bistvenimi postopki na ladji v zvezi z varnostjo ladje ali preprečevanjem onesnaževanja ali da se taki postopki niso izvajali.

15.  Manjka pregled razporeditve dela na krovu ali evidenca delovnega časa ali počitka pomorščakov.

PRILOGA VI

POSTOPKI ZA NADZOR LADIJ

1.  Načela o številu članov ladijske posadke (Resolucija IMO A.890(21), kakor je bila spremenjena).

2.  Določbe Mednarodnega pomorskega kodeksa o nevarnem blagu.

3.  Objava Mednarodne organizacije dela (ILO) "Pregled delovnih razmer na ladjah: smernice za postopke".

4.  Priloga I k pariškemu memorandumu, in sicer "Postopki nadzora, ki jih opravlja inšpekcija za varnost plovbe" in ustrezna navodila ali smernice, ki jih je izdal Pariški memorandum.

5.  Resolucija IMO MSC.159(78) (sprejeta 21. maja 2004) "Začasne smernice o ukrepih v zvezi z nadzorom in skladnostjo za povečanje pomorske zaščite".

PRILOGA VII

Postopki za nadzor ladij v zvezi z zaščito

A.  Pred vkrcanjem

1.  Te smernice se nanašajo samo na ladje, navedene v členu 3.1 in 3.2 ter po potrebi v členu 3.3 Uredbe (ES) št. 725/2004, pod pogojem, da ne plujejo pod zastavo države pristanišča, v katerem se opravlja inšpekcijski pregled.

2.  Inšpektorji morajo biti seznanjeni s stopnjo zaščite pristanišča, v katerem se opravlja inšpekcijski pregled.

3.  Pritožbe ali poročila v zvezi z zaščito, ki jih prejmejo inšpektorji pred vkrcanjem na ladjo, je treba posredovati na pristojni organ za pomorsko zaščito(20), ki odloči o prednosti za inšpekcijski pregled zaščite, ki ga opravi pooblaščeni varnostni častnik.

4.  Čeprav poveljnik ladje presoja o varnosti ladje, ne sme zavrniti prihoda pooblaščenega inšpektorja zaradi izvedbe inšpekcijskega pregleda. Obstajajo lahko primeri, ko je pregled pomorske inšpekcije obvezen, vendar skuša poveljnik zaradi varnostih razlogov omejiti pregled. Če inšpektor meni, da to ni utemeljeno, se mora posvetovati s pristojnim organom za zaščito.

5.  Inšpektorji morajo biti seznanjeni s tem, da se na ladji s stopnjo zaščite 3 lahko z zaščitnimi ukrepi omeji obseg pregleda varnosti pomorske inšpekcije.

Mogoče je, da na primer vaja za primer izrednih dogodkov v polnem obsegu ni dovoljena. Obstajajo lahko tudi okoliščine, v katerih pristojni organ za zaščito omeji dejavnost pomorske inšpekcije.

B.  Začetni inšpekcijski pregled

Med začetnim inšpekcijskim pregledom mora inšpektor:

   1. Med približevanjem ladji, vkrcavanjem nanjo in gibanjem v njeni bližini upoštevati varnostne vidike, kakor so določeni v ustreznih smernicah Pariškega memoranduma, in upoštevati stopnjo zaščite, ki sta jo določila pristanišče in ladja. Inšpektorjem ni treba preizkušati sistema za zaščito, upoštevati morajo samo tiste vidike, ki se primerijo med normalnim obratovanjem na krovu.
   2. Preveriti, ali je na krovu mednarodno spričevalo o zaščiti ladje (ISSC) ali začasno spričevalo ISSC, preveriti njegovo veljavnost, ali ga je izdala uprava ladje, od nje pooblaščena organizacija ali druga država na zahtevo uprave.
   3. Vprašati poveljnika ladje, po kateri stopnji zaščite se ravna ladja, in potrditi, da je stopnja najmanj enaka stopnji, ki jo je določilo pristanišče.
   4. Pri preverjanju druge dokumentacije zahtevati dokaze, da so bila v ustreznih časovnih razmikih izpeljana varnostna urjenja – najmanj vsake 3 mesece in tudi po zamenjavah nekaterih članov posadke – (Kodeks ISPS, oddelek 13 dela A in dela B in odstavki 13.6 in 13.7), in zaprositi za informacije o vajah, v katere je bila vključena ladja.
  5. Preveriti evidenco za vsaj zadnjih deset pristanišč, ki jih je ladja obiskala, vključno s stiki ladja/pristanišče ali ladja/ladja, ki morajo za vsak stik vsebovati naslednje podatke:
   stopnjo zaščite, pod katero je ladja delovala – kakršne koli posebne ali dodatne zaščitne ukrepe, ki jih je uvedla ladja,
   da so bili upoštevani ustrezni ukrepi za ladijsko zaščito med kakršno koli dejavnostjo med dvema ladjama.
   6. Oceniti, ali lahko ključni člani ladijskega osebja vzpostavijo učinkovito medsebojno komunikacijo.

C.  Upravičeni razlogi

1.  1 Inšpektor lahko med začetnim inšpekcijskim pregledom najde naslednje upravičene razloge za nadaljnje nadzorne ukrepe v zvezi z zaščito:

   1.1. ISSC ni veljavno ali mu je potekla veljavnost
   1.2. Ladja ima nižjo stopnjo zaščite kakor pristanišče
   1.3. Urjenja v zvezi z zaščito ladje niso bila izpeljana
   1.4. Evidenca za zadnjih deset stikov ladja/pristanišče ali ladja/ladja je nepopolna
   1.5. Obstajajo dokazi ali ugotovitve, da ključni člani ladijskega osebja ne zmorejo vzpostaviti medsebojne komunikacije.
   1.6. Iz opazovanj izhaja, da obstajajo resne pomanjkljivosti v ureditvi zaščite
   1.7. Obstajajo informacije tretje strani, na primer poročila ali pritožbe, ki zadevajo informacije v zvezi z zaščito
   1.8 Ladja ima drugo ISSC zapored, pri čemer je po strokovni presoji inšpektorja eden od razlogov, zakaj je ladja ali družba prosila za takšno spričevalo, ta, da bi se izognila popolni skladnosti s poglavjem XI-2 SOLAS 74 in delom A kodeksa ISPS po izteku prvega začasnega spričevala. Del A kodeksa ISPS določa okoliščine, ko je mogoče izdati začasno spričevalo.

2.  Če so ugotovljeni upravičeni razlogi, kakor je opisano zgoraj, inšpektor takoj obvesti pristojni organ za zaščito (razen če je inšpektor tudi pooblaščeni varnostni častnik). Pristojni organ za zaščito nato odloči o nadaljnjih potrebnih nadzornih ukrepih, pri čemer upošteva stopnjo zaščite v skladu s pravilom 9 poglavja XI Konvencije SOLAS 74.

3.  O drugih upravičenih razlogih presoja pooblaščeni varnostni častnik.

D.  Nadaljnji nadzorni ukrepi

1.  Če na krovu ni veljavnega ISSC ali veljavnega začasnega ISSC, inšpektor zadrži ladjo in sproži postopek iz Priloge XI k tej direktivi.

2.  O vseh drugih nadzornih ukrepih odloči pristojni organ za zaščito. Ti so navedeni v poglavju XI-2 SOLAS 74.

3.  Ob upoštevanju zahtev veljavnih pravnih aktov Skupnosti, nacionalne zakonodaje in predpisov lahko pristojni organ za zaščito od inšpektorja zahteva nadaljnja preverjanja, preden sprejme svojo odločitev ali preden pridejo na ladjo pooblaščeni varnostni častniki.

Ta preverjanja so omejena na naslednje:

   a) ali je na krovu varnostni načrt in ali je na krovu varnostni častnik ladje (SSO);
   b) ali so poveljnik in ladijsko osebje, zlasti SSO, častnik na dolžnosti in oseba(-e), ki nadzira(-jo) dostop do ladje seznanjeni z osnovnimi postopki zaščite na ladji;
   c) ali je vzpostavljena komunikacija med SSO in varnostnim častnikom pristanišča;
  d) ali obstaja evidenca o vzdrževanju sistema za zaščito ladje, vključno z naslednjim:
   notranjimi pregledi in pregledi zaščitnih dejavnosti
   periodičnimi pregledi ocene varnosti ladje
   periodičnimi pregledi varnostnega načrta ladje
   uresničevanji kakršnih koli sprememb varnostnega načrta ladje
   vzdrževanjem, umerjanjem in preizkušanjem kakršne koli varnostne opreme na krovu, vključno s preizkušanjem ladijskega sistema opozarjanja na nevarnost;
  e) preverjanje evidence o:
   ogrožanjih varnosti
   kršitvah varnosti
   spremembah stopenj zaščite
   obvestilih v zvezi z neposredno varnostjo ladje.

4.  Kadar je edini način za preverjanje ali odpravo neizpolnjevanja zahtev pregled ustreznih zahtev varnostnega načrta ladje, je izjemoma dovoljen omejen dostop do posameznih delov načrta, povezanih z neizpolnjevanjem zahtev, vendar le s soglasjem države zastave ali poveljnika zadevne ladje. Ti posamezni deli so navedeni v delu A Kodeksa ISPS.

5.  Nekatere določbe načrta, ki se nanašajo na nekatere zaupne informacije, se ne pregledujejo, razen če se zadevna država zastave s tem strinja.

Ti posamezni deli so navedeni v delu A Kodeksa ISPS.

6.  Če pristojni organ za zaščito izpelje nadaljnje nadzorne ukrepe, ki omejijo obseg pregleda varnosti pomorske inšpekcije ali preprečijo njen zaključek, mora inšpektor stopiti v stik s pristojnim organom za zaščito in si prizadevati za dokončanje pregleda varnosti, ko ladja dobi dovoljenje za izplutje. Še vedno velja načelo, da ladja ne sme biti neupravičeno zadržana. Vendar odkritje kršitev varnosti običajno pomeni, da lahko inšpektor utemeljeno zaključi začetni inšpekcijski pregled ali da nadaljuje, če obstajajo upravičeni razlogi za podrobnejši inšpekcijski pregled vidikov, ki niso varnostni.

7.  Če pristojni organ za zaščito naloži ladji, da zapusti pristanišče, mora inšpektor zagotoviti, da je pristojni organ za zaščito seznanjen z vsemi možnimi posledicami za varnost in/ali okolje zaradi odločitve, da ladja zapusti privez in/ali odpluje na odprto morje. To lahko vključuje nevarnosti zaradi prekinitve postopkov s tovorom. Pristojni organ za zaščito mora ob upoštevanju vseh nevarnosti odločiti o potrebnih ukrepih.

8.  Če je ladja zadržana zaradi razlogov, ki niso varnostni, nato pa ji je naloženo, da zapusti pristanišče, preden je zadržanje odpravljeno, se zadržanje všteje v zavrnitev dostopa v skladu s členom 15.

PRILOGA VIII

POSTOPKI ZA RAZŠIRJENE PREGLEDE LADIJ

(kakor je navedeno v členu 13)

POSTOPKI V ZVEZI Z RAZŠIRJENIM PREGLEDOM NEKATERIH KATEGORIJ LADIJ

Ob upoštevanju izvedljivosti v praksi ali morebitnih omejitev v zvezi z varnostjo oseb, ladje ali pristanišča, razširjeni pregled obsega vsaj postavke, navedene v nadaljevanju. Inšpektorji se morajo zavedati, da tak pregled lahko ogrozi varno izvajanje nekaterih postopkov na ladji, kakor je npr. ravnanje s tovorom, če se morajo pregledi, ki neposredno vplivajo na te postopke, izvajati med temi postopki.

1.  LADJE NA SPLOŠNO

   Preizkus prekinitve energije,
   pregled zasilne razsvetljave,
   delovanje zasilne požarne črpalke z dvema brizgalnima cevema, priključenima na glavni požarni vod,
   delovanje kalužnih črpalk,
   zapiranje za vodo neprepustnih vrat,
   spust enega rešilnega čolna v vodo,
   preskus daljinske zavore v sili, npr. za kotle, prezračevalne naprave in črpalke za gorivo,
   preskus krmilnih naprav, vključno s pomožnimi krmilnimi napravami,
   pregled zasilnega vira električne energije za radijske naprave,
   pregled in v primernem obsegu preskus ločevalnika v strojnici.

2.  TANKERJI ZA PREVOZ PLINOV IN TANKERJI ZA PREVOZ KEMIKALIJ

Poleg postavk, navedenih v točki 1, morajo biti v razširjeni pregled tankerjev za prevoz plinov in kemikalij vključene naslednje postavke:

   nadzor tovornega tanka in varnostnih naprav v zvezi s temperaturo, tlakom in kalom,
   naprave za analizo kisika in merjenje eksplozivnosti, vključno z njihovim umerjanjem. Razpoložljivost naprav za ugotavljanje prisotnosti kemikalij (mehi) z ustreznim številom primernih cevi za odkrivanje plina pri prevozu določenega tovora,
   opremo za primerno zaščito dihal in oči za vse osebe na ladji (če to zahtevajo izdelki, navedeni v mednarodnem spričevalu o sposobnosti ali v spričevalu o sposobnosti za prevoz nepakiranih nevarnih kemikalij ali kapljivo tekočih plinov, kar je primerno),
   preveriti, če je izdelek, ki se prevaža, naveden v mednarodnem spričevalu o sposobnosti ali v spričevalu o sposobnosti za prevoz nepakiranih nevarnih kemikalij ali kapljivo tekočih plinov, kar je primerno,
   stalne naprave za gašenje požarov na ladji, bodisi da gre za peno ali suhe kemikalije ali drugo, odvisno od izdelka, ki se prevaža.
   3. LADJE ZA PREVOZ RAZSUTEGA TOVORA

Poleg postavk, navedenih v točki 1, morajo biti v razširjeni pregled ladij za prevoz razsutega tovora vključene naslednje postavke:

   morebitna korozija temeljev krovnih strojev,
   morebitna deformacija in/ali korozija pokrovov skladiščnih odprtin,
   morebitne razpoke ali korozija na mestu prečnih pregrad,
   dostop do prostorov za tovor,
   preveritev, ali na ladji obstajajo naslednji dokumenti, njihov pregled in potrditev, da jih je država zastave ali klasifikacijski zavod odobril:
   1) poročila o nadzorih konstrukcije,
   2) poročila o oceni stanja ladje,
   3) poročila o merjenju debeline,
   4) opisni dokument, naveden v Resoluciji IMO A.744(18).
   4. TANKERJI ZA PREVOZ NAFTE

Poleg postavk, navedenih v točki 1, morajo biti v razširjeni pregled naftnih tankerjev vključene naslednje postavke:

   stalen sistem za gašenje s peno na ladji,
   gasilska oprema na splošno,
   pregled dušilnikov ognja v strojnici, črpalni postaji in bivalnih prostorih,
   nadzor pritiska inertnega plina in njegova vsebnost kisika,
   balastni tankerji: pregleda se vsaj en balastni tanker v tovorni coni, najprej skozi vstopno odprtino rezervoarja/dostop s krova in pozneje znotraj, če inšpektor najde upravičene razloge za nadaljnji pregled,
   preveritev, ali na ladji obstajajo naslednji dokumenti, njihov pregled in potrditev, da jih je država zastave ali klasifikacijski zavod odobril:
   1) poročila o nadzorih konstrukcije,
   2) poročila o oceni stanja ladje,
   3) poročila o merjenju debeline,
   4) opisni dokument, naveden v Resoluciji IMO A.744(18).
   5. POTNIŠKE LADJE, KI NISO ZAJETE V DIREKTIVI 1999/35/ES

Poleg postavk, navedenih v točki 1, morajo biti v razširjeni pregled potniških ladij vključene naslednje postavke:

   preskus protipožarnega in alarmnega sistema,
   preskus pravilnega zapiranja požarnih vrat,
   preskus sistema za obveščanje potnikov,
   protipožarne vaje, pri katerih je treba prikazati najmanj vse komplete gasilske opreme in pri katerih sodeluje del strežnega osebja,
   prikaz, da so ključni člani posadke seznanjeni z načrtom ukrepov ob poškodbah ladje.

Če se zdi primerno, se lahko pregled nadaljuje, medtem ko je ladja na poti v pristanišče države članice ali iz njega, s privolitvijo poveljnika ali upravljavca ladje. Inšpektorji ne smejo ovirati plovbe ladje niti povzročati situacij, ki bi po poveljnikovem mnenju lahko ogrozile varnost potnikov, posadke in ladje.

PRILOGA IX

DOLOČBE V ZVEZI Z ZAVRNITVIJO DOSTOPA DO PRISTANIŠČ SKUPNOSTI

(kakor je navedeno v členu 15)

A.  MERILA ZA ZAVRNITEV DOSTOPA (kakor je navedeno v členu 15(1))

1.  Dostop se zavrne vsaki ladji, ki pluje pod zastavo države z deležem zadržanj, zaradi katerega je uvrščena na črni ali sivi seznam, določen s Pariškim memorandumom, in je bila v preteklih 36 mesecih več kot dvakrat zadržana v pristanišču države članice ali podpisnice Pariškega memoranduma ali ji je bila v tem obdobju na podlagi Direktive Sveta 99/35/EC več kot dvakrat izdana prepoved delovanja.

2.  Za namene odstavka 1 stopi seznam, določen v okviru Pariškega memoranduma, v veljavo vsakokrat na 1. julij.

B.  POSTOPKI V ZVEZI Z ZAVRNITVIJO DOSTOPA DO PRISTANIŠČ SKUPNOSTI (kakor je navedeno v členu 15(2))

1.  Če so izpolnjeni pogoji, navedeni v točki A, pristojni organ pristanišča ali sidrišča, v katerem je ladja zadržana tretjič, pisno obvesti poveljnika ladje, da bo izdana odločba o zavrnitvi dostopa, ki bo začela veljati takoj, ko bo ladja izplula iz pristanišča ali sidrišča.. Odločba o zavrnitvi dostopa začne veljati takoj, ko ladja po odpravi pomanjkljivosti zaradi katerih je bila zadržana, izpluje iz pristanišča ali sidrišča.

2.  Pristojni organ pošlje izvod odločbe o zavrnitvi dostopa pristojnemu upravnemu organu države zastave, zadevni priznani organizaciji, drugim državam članicam in drugim podpisnicam Pariškega memoranduma, Komisiji, in Sekretariatu Pariškega memoranduma. Pristojni organ mora inšpekcijsko bazo podatkov tudi takoj posodobiti s podatki o odločbah o zavrnitvi dostopa.

3.  Odločba o zavrnitvi dostopa se razveljavi šele po preteku treh mesecev od datuma izdaje odločbe in če so izpolnjeni pogoji iz odstavkov 4 in 10.

Če je ladji drugič zavrnjen dostop, potem se to obdobje podaljša na dvanajst mesecev. Posledica vsakega nadaljnjega zadržanja v pristanišču Skupnosti je trajna zavrnitev dostopa ladje v katero koli pristanišče ali sidrišče Skupnosti.

4.  Da bi bila odločba o zavrnitvi dostopa razveljavljena, morata lastnik ali upravljavec ladje nasloviti uradno zahtevo na pristojni organ države članice, ki je izdal odločbo o zavrnitvi dostopa. Tej zahtevi mora biti priložen dokument pristojnega upravnega organa države zastave, ki ga je po obisku na krovu ladje izdal inšpektor, ki ga je pooblastil upravni organ države zastave, ki dokazuje, da je ladja popolnoma v skladu z veljavnimi določbami mednarodnih konvencij. Upravni organ države zastave pristojnemu organu predloži dokaz, da je bil opravljen obisk na krovu.

5.  Zahtevi o razveljavitvi odločbe o zavrnitvi dostopa mora biti prav tako priložen, če je primerno, dokument klasifikacijskega zavoda, ki je ladjo klasificirala po obisku inšpektorja klasifikacijskega zavoda na krovu ladje, in ki priča o tem, da je ladja v skladu s klasifikacijskimi standardi, ki jih je ta družba določila. Klasifikacijski zavod pristojnemu organu predloži dokaz, da je bil opravljen obisk na krovu.

6.  Odločba o zavrnitvi dostopa je lahko razveljavljena šele po preteku treh mesecev, kakor je navedeno v odstavku 3 zgoraj, in če ladjo v dogovorjenem pristanišču ali sidrišču ponovno pregledajo inšpektorji.

Če je dogovorjeno pristanišče ali sidrišče v državi članici, lahko pristojni organ te države na zahtevo pristojnega organa, ki je izdal odločbo o zavrnitvi dostopa, dovoli ladji vpluti v dogovorjeno pristanišče zaradi izvedbe ponovnega inšpekcijskega pregleda. V takšnih primerih se v pristanišču do razveljavitve odločbe o zavrnitvi dostopa ne izvajajo nikakršni postopki s tovorom.

7.  Če se je zadržanje, katerega posledica je bila odločba o zavrnitvi dostopa, nanašalo na pomanjkljivosti v ladijski konstrukciji, lahko pristojni organ, ki je izdal odločbo o zavrnitvi dostopa, zahteva, da morajo biti nekateri prostori, vključno s prostori za tovor in rezervoar, dostopni za pregled med ponovnim inšpekcijskim pregledom.

8.  Ponovni inšpekcijski pregled opravi pristojni organ države članice, ki je izdala odločbo o zavrnitvi dostopa, ali pristojni organ namembnega pristanišča ob soglasju pristojnega organa države članice, ki je izdala odločbo o zavrnitvi dostopa. Pristojni organ lahko zahteva, da mora biti ponovni inšpekcijski pregled najavljen do 14 dni vnaprej. Tej državi članici morajo biti predloženi zadostni dokazi, da ladja v celoti izpolnjuje ustrezne zahteve mednarodnih konvencij.

9.  Ponovni pregled obsega razširjeni pregled, ki mora zajeti vsaj ustrezne postavke Priloge VIII.

10.  Vse stroške tega razširjenega inšpekcijskega pregleda nosi lastnik ali upravljavec ladje.

11.  Če rezultati razširjenega inšpekcijskega pregleda zadovoljijo državo članico v skladu s Prilogo VIII mora biti odločba o zavrnitvi dostopa razveljavljena in ladijska družba o tem pisno obveščena.

12.  Pristojni organ prav tako pisno sporoči svojo odločitev pristojnemu upravnemu organu države zastave, zadevnemu klasifikacijskemu zavodu, drugim državam članicam, drugim podpisnicam Pariškega memoranduma, Komisiji in Sekretariatu Pariškega memoranduma. Pristojni organ mora inšpekcijsko bazo podatkov tudi takoj posodobiti s podatki o razveljavitvi odločbe o zavrnitvi dostopa.

13.  Podatki o ladjah, ki jim je bil zavrnjen dostop do pristanišč Skupnosti, morajo biti dostopni v inšpekcijski bazi podatkov in objavljeni v skladu z določbami člena 25 in Priloge XIII.

PRILOGA X

POROČILO O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

(kakor je navedeno v členu 16)

Inšpekcijsko poročilo mora vsebovati vsaj naslednje točke:

I.  Splošno

1.  Pristojni organ, ki je sestavil poročilo

2.  Datum in kraj inšpekcijskega pregleda

3.  Ime pregledane ladje

4.  Zastava

5.  Vrsta ladje (kakor je navedeno v spričevalu o varnem upravljanju)

6.  Številka IMO

7.  Klicni znak

8.  Bruto tonaža (bt)

9.  Nosilnost (če je primerno)

10.  Leto zgraditve, kakor je določeno na podlagi datuma, navedenega v spričevalih o varnosti ladje

11.  Priznana organizacija ali priznane organizacije, odvisno do primera, ki je/so izdal/izdali tej ladji morebitna klasifikacijska spričevala

12.  Priznana organizacija ali priznane organizacije in/ali katera koli druga stranka, ki je/so izdal/izdali tej ladji spričevala v imenu države zastave, v skladu z veljavnimi konvencijami

13.  Ime in naslov družbe ali upravljavca ladje

14.  Ime in naslov zakupnika, odgovornega za izbiro ladje in vrsto zakupa za ladje, ki prevažajo razsuti tovor v tekočem ali trdnem stanju

15.  Končni datum sestave inšpekcijskega poročila

16.  Navedba, da se podrobni podatki o inšpekcijskem pregledu ali zadržanju lahko objavijo.

II.  Podatki o inšpekcijskem pregledu

1.  Spričevala, izdana na podlagi ustreznih mednarodnih konvencij, organ ali organizacija, ki sta izdala zadevno(-a) spričevalo(-a), vključno z datumom izdaje in preteka veljavnosti

2.  Deli ali elementi ladje, ki so bili pregledani (ob podrobnejšem ali razširjenem inšpekcijskem pregledu)

3.  Pristanišče in datum zadnjega vmesnega ali letnega nadzora in ime organizacije, ki je izvedla ta nadzor

4.  Vrsta inšpekcijskega pregleda (inšpekcijski pregled, podrobnejši inšpekcijski pregled ali razširjeni inšpekcijski pregled)

5.  Vrsta pomanjkljivosti

6.  Sprejeti ukrepi.

III.  Dodatni podatki ob zadržanju

1.  Datum odredbe o zadržanju

2.  Datum razveljavitve odredbe o zadržanju

3.  Vrsta pomanjkljivosti, ki upravičuje odredbo za zadržanje (sklicevanje na konvencije, če je primerno)

4.  Navedba, če je primerno, ali sta klasifikacijski zavod ali katera koli druga zasebna organizacija, ki sta izvedli nadzor, odgovorni za pomanjkljivosti, ki so posamično ali skupaj privedle do zadržanja

5.  Sprejeti ukrepi.

PRILOGA XI

MERILA ZA ZADRŽANJE LADJE

(kakor je navedeno v členu 18(4))

Uvod

Preden inšpektor odloči, ali pomanjkljivosti, ugotovljene pri inšpekcijskem pregledu, upravičujejo zadržanje vpletene ladje, mora uporabiti merila, navedena v točkah 1 in 2 spodaj.

Točka 3 zajema primere pomanjkljivosti, ki že sami po sebi upravičujejo zadržanje vpletene ladje (glej člen 18(4)).

Če je razlog za zadržanje posledica naključne škode, utrpele med plovbo ladje v pristanišče, se odredba za zadržanje ne izda, pod pogojem:

   a) da so bile ustrezno upoštevane zahteve pravila I/11(c) SOLAS 74, ki zadevajo obveščanje pristojnega upravnega organa države zastave, imenovanega inšpektorja ali priznane organizacije, odgovorne za izdajo ustreznega potrdila;
   b) da sta poveljnik ali lastnik ladje pred vplutjem v pristanišče predložila pomorskemu inšpekcijskemu organu podrobne podatke o okoliščinah nezgode in utrpeli škodi ter zahtevanem obveščanju pristojnega upravnega organa države zastave;
   c) da so na ladji sprejeti primerni ukrepi za izboljšanje v zadovoljstvo pristojnih organov; in
   d) da pristojni organ zagotovi, po prejemu obvestila o izvršitvi ukrepov za izboljšanje, da so odpravljene pomanjkljivosti, ki so nedvomno ogrožale varnost, zdravje ali okolje.

1.  Glavna merila

Pri strokovni presoji o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, bo inšpektor uporabil naslednja merila:

Določitev časa:

Ladje, ki niso varne za nadaljevanje plovbe, se zadržijo po prvem inšpekcijskem pregledu, ne glede na to, koliko časa bodo v pristanišču.

Kriterij:

Ladja se zadrži, če so pomanjkljivosti na njej dovolj resne, da se mora inšpektor zaradi njih vrniti na ladjo, da se prepriča, ali so bile odpravljene, preden ladja odpluje.

Potreba, da se inšpektor vrne na ladjo, je opredeljena z resnostjo pomanjkljivosti. To ne pomeni take obveznosti v vsakem primeru. Pomeni pa, da bodo organi po možnosti s ponovnim obiskom preverili, ali so bile pomanjkljivosti odpravljene pred odhodom.

2.  Uporaba temeljnih meril

Kadar se inšpektor odloča, ali so pomanjkljivosti, ki jih je odkril na ladji, dovolj resne, da je zaradi njih treba zadržati ladje, naj ugotovi, ali:

   1. ima ladja ustrezne, veljavne listine;
   2. ima ladja posadko, kakor se zahteva v listini o najmanjšem številu članov posadke, potrebnih za varno plovbo.

Med inšpekcijskim pregledom mora inšpektor prav tako oceniti, ali je ladja in/ali posadka sposobna:

   3. varno pluti pri naslednjem prevozu;
   4. varno ravnati s tovorom in ga prevažati ter nadzorovati stanje tovora pri naslednjem prevozu;
   5. varno upravljati strojnico pri naslednjem prevozu;
   6. ohranjati primerno pogonsko moč in krmiljenje pri naslednjem prevozu;
   7. učinkovito gasiti požare v katerem koli delu ladje pri naslednjem prevozu;
   8. hitro in varno zapustiti ladjo ter po potrebi izvesti reševanje pri naslednjem prevozu;
   9. preprečevati onesnaževanje okolja neprestano med naslednjim prevozom;
   10. ohranjati primerno stabilnost pri naslednjem prevozu;
   11. ohranjati primerno neprepustnost za vodo neprestano med naslednjim prevozom;
   12. obveščati v izrednih razmerah po potrebi med naslednjim prevozom;
   13. zagotavljati varne in zdrave razmere na ladji med naslednjim prevozom;
   14. predložiti čim več podatkov ob nezgodi.

Če je, ob upoštevanju vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, rezultat katere koli ocene negativen, je treba resno razmisliti o zadržanju ladje. Tudi kombinacija manj resnih pomanjkljivosti lahko upraviči zadržanje ladje.

3.  V nadaljevanju pomaga inšpektorju pri uporabi teh postopkov navedeni seznam pomanjkljivosti, ki štejejo za tako resne, da lahko upravičijo zadržanje ladje, razvrščenih v skupine po ustreznih konvencijah in/ali kodeksih. Seznam ni izčrpen.

3.1.  Splošno

Odsotnost veljavnih spričeval in listin, kakor jih zahtevajo ustrezni pravni akti. Vendar pa ladje, ki plujejo pod zastavo držav, ki niso članice konvencije (ustreznega akta) ali niso izvršile drugih ustreznih pravnih aktov, nimajo pravice imeti spričeval, zahtevanih v konvenciji ali drugem ustreznem pravnem aktu. Zato odsotnost zahtevanih spričeval sama po sebi ne bi smela biti razlog za zadržanje teh ladij; seveda pa je treba ob upoštevanju klavzule "izključitev ugodnejše obravnave" zahtevati, da ladja v glavnem izpolnjuje določbe, preden odpluje.

3.2.  Področja po konvenciji SOLAS 74

1.  Nepravilno delovanje pogonskih in drugih pomembnih strojev ter električne napeljave.

2.  Nezadostna snaga strojnice, prevelika količina mešanic zaoljene vode v kalužah, izolacija cevi, vključno z izpušnimi cevmi v strojnici, onesnaženi z olji, nepravilno delovanje kalužnih črpalk.

3.  Nepravilno delovanje generatorja v sili, zasilne razsvetljave, akumulatorjev in stikal.

4.  Nepravilno delovanje glavnih in pomožnih krmilnih sistemov.

5.  Odsotnost, nezadostna zmogljivost ali resno poslabšanje stanja osebnih naprav za reševanje, reševalnih plovil in naprav za spuščanje čolnov.

6.  Odsotnost, neustreznost ali znatno poslabšanje stanja naprav za odkrivanje požarov, požarnih alarmov, opreme za gašenje požarov, stalnih naprav za gašenje požarov, prezračevalnih ventilov, dušilnikov ognja, naprav za hitro zapiranje, tako da te ne ustrezajo več svojemu namenu.

7.  Odsotnost, znatno poslabšanje ali pomanjkljivo delovanje krovne protipožarne zaščite na tankerjih.

8.  Odsotnost, neustreznost ali resno poslabšanje stanja luči, signalnih teles ali zvočnih signalov.

9.  Odsotnost ali nepravilno delovanje radijske opreme za komunikacije v sili in komunikacije za zagotavljanje varnosti.

10.  Odsotnost ali nepravilno delovanje navigacijske opreme ob upoštevanju določb pravila V/16.2 konvencije SOLAS 74.

11.  Odsotnost pomorskih kart in/ali drugih ustreznih pomorskih publikacij, potrebnih za načrtovano plovbo, ob upoštevanju, da se kot nadomestilo za klasične karte lahko uporablja homologirani sistem za prikazovanje elektronskih navigacijskih kart in informacij (ECDIS), v katerega so naloženi uradni podatki.

12.  Odsotnost neiskreče izpušne ventilacije v prostorih za prečrpavanje tovora.

13.  Resne pomanjkljivosti glede operativnih zahtev, kakor so opisane v oddelku 5.5 Priloge 1 k Pariškemu memorandumu.

14.  Število, sestava ali usposobljenost posadke ne ustrezajo dokumentu o številu članov ladijske posadke.

15.  Neizvajanje programa povečanega nadzora v skladu s konvencijo SOLAS 74, Poglavje XI, Pravilo 2.

3.3.  Področja po kodeksu IBC

1.  Prevoz snovi, ki ni naveden v spričevalu o sposobnosti ali manjkajo podatki o tovoru.

2.  Manjkajoče ali poškodovane visokotlačne varnostne naprave.

3.  Električna napeljava, ki ni sama po sebi varna ali v skladu z zahtevami v kodeksu.

4.  Viri vžiga na nevarnih mestih.

5.  Kršitve posebnih zahtev.

6.  Prekoračitev največje dovoljene količine tovora v posameznem tanku.

7.  Nezadostna toplotna zaščita občutljivih izdelkov.

3.4.  Področja po kodeksu IGC

1.  Prevoz snovi, ki ni naveden v spričevalu o sposobnosti ali manjkajo podatki o tovoru.

2.  Manjkajo zapiralne naprave za bivalne ali delovne prostore.

3.  Pregrade niso neprepustne za pline.

4.  Pokvarjene zračne zapore.

5.  Manjkajo ali so pokvarjeni ventili za hitro zapiranje.

6.  Manjkajo ali so pokvarjeni varnostni ventili.

7.  Električna napeljava, ki sama po sebi ni varna ali v skladu z zahtevami kodeksa.

8.  Nedelujoči ventilatorji v tovornih prostorih.

9.  Nedelujoči tlačni alarmi v tovornih tankih.

10.  Pokvarjena naprava za odkrivanje plina in/ali strupenega plina.

11.  Prevoz snovi, ki jih je treba inhibirati, brez veljavnega spričevala o uporabi zaviralnih snovi.

3.5.  Področja po konvenciji o tovornih črtah

1.  Velike poškodovane, korodirane ali luknjičaste površine pločevine in pripadajočih ojačitev na krovih in trupu, ki vplivajo na sposobnost ladje za plovbo ali odpornost za lokalne obremenitve, razen če so bila opravljena primerna začasna popravila za plovbo do pristanišča, v katerem bo opravljeno trajno popravilo.

2.  Ugotovljena nezadostna stabilnost.

3.  Odsotnost zadostnih in zanesljivih podatkov v predpisani obliki, ki hitro in preprosto omogočajo poveljniku, da organizira natovarjanje in balastiranje ladje tako, da se ohranja varna stabilnost v vseh fazah in različnih razmerah potovanja ter prepreči nastanek vseh nesprejemljivih obremenitev ladijske konstrukcije.

4.  Odsotnost, znatno poslabšanje ali okvara zapiralnih naprav, naprav za zapiranje tovornih odprtin in za vodo neprepustnih vrat.

5.  Prenatovorjenost.

6.  Odsotnost oznake ugreza ali nečitljiva oznaka ugreza.

3.6.  Področja po konvenciji Marpol, Priloga I

1.  Odsotnost, resno poslabšanje ali nepravilno delovanje opreme za filtriranje zaoljene vode, sistema za spremljanje in nadzor izpusta olj ali alarmnih naprav 15 ppm.

2.  Preostala prostornina prelivnega in/ali zlivnega tanka premajhna za načrtovano potovanje.

3.  Ni knjige o oljih.

4.  Nedovoljena premostitev izliva.

5.  Dokumentacija s poročili o nadzoru manjka ali ni v skladu s Pravilom 13G(3)(b) konvencije Marpol.

3.7.  Področja po konvenciji Marpol, Priloga II

1.  Odsotnost priročnika P&A.

2.  Tovor ni kategoriziran.

3.  Ni knjige o tovoru.

4.  Prevoz oljem podobnih snovi brez izpolnitve zahtev ali brez ustrezno dopolnjenega spričevala.

5.  Nedovoljena premostitev izliva.

3.8.  Področja po konvenciji Marpol, Priloga V

1.  Odsotnost načrta ravnanja z odpadki.

2.  Ni dnevnika o ravnanju z odpadki.

3.  Ladijsko osebje ni seznanjeno z zahtevami iz načrta ravnanja z odpadki v zvezi z odstranjevanjem/odvajanjem.

   3.9. Področja po konvenciji STCW in Direktivi 2001/25/ES

1.  Pomorščaki nimajo spričevala, nimajo ustreznega spričevala, nimajo veljavnega dovoljenja ali ne predložijo dokumentiranega dokazila o tem, da so upravi države zastave predložili vlogo za dovoljenje.

2.  Dokaz da je bilo spričevalo pridobljeno z goljufijo ali imetnik spričevala ni oseba, ki ji je bilo spričevalo prvotno izdano.

3.  Zahteve uprave države zastave v zvezi s številom članov ladijske posadke, ki jih je treba upoštevati, niso izpolnjene.

4.  Določbe v zvezi s stražarjenjem na poveljniškem mostu ali na stroju niso v skladu z zahtevami, ki jih je za ladjo določila uprava države zastave.

5.  Na straži ni osebe, usposobljene za upravljanje opreme, bistvene za varno plovbo, varnostne radijske zveze ali preprečevanje onesnaževanja morja.

6.  Ni predloženo dokazilo o strokovni usposobljenosti za naloge, dodeljene pomorščakom v zvezi z varnostjo ladje in preprečevanjem onesnaževanja.

7.  Ni zagotovljenih oseb za prvo stražo na začetku plovbe in poznejše menjave straže, ki bi bile dovolj spočite in tudi sicer sposobne za delo.

3.10.  Področja po konvencijah ILO

1.  Premalo hrane za plovbo do naslednjega pristanišča.

2.  Premalo pitne vode za plovbo do naslednjega pristanišča.

3.  Zelo nehigienske razmere na ladji.

4.  Ni ogrevanja bivalnih prostorov na ladji, ki pluje v predelih, kjer utegnejo biti temperature zelo nizke.

5.  Preveč odpadkov v prehodih/bivalnih prostorih, z opremo ali s tovorom napolnjeni prehodi/bivalni prostori ali drugače ne dovolj varne razmere v njih.

6.  Jasni dokazi, da je stražarsko osebje in drugo delovno osebje za prvo stražo ali naslednje straže preutrujeno.

3.11.  Področja, ki morda ne upravičujejo zadrževanja ladje, na katerih pa je treba na primer začasno ustaviti postopke s tovorom.

Nepravilno delovanje (ali vzdrževanje) sistema inertnega plina, opreme ali strojev, povezanih s tovorom, se šteje za zadosten razlog za ustavitev postopkov s tovorom.

PRILOGA XII

MINIMALNA MERILA ZA INŠPEKTORJE

(kakor je navedeno v členu 21(1) in (5))

1.  Inšpektorji morajo imeti ustrezno teoretično znanje o ladjah in njihovem delovanju ter praktične izkušnje na tem področju. Usposobljeni morajo biti za uveljavljanje zahtev mednarodnih konvencij in ustreznih postopkov v zvezi z inšpekcijo za varnost plovbe. To znanje in strokovna usposobljenost za uveljavljanja mednarodnih zahtev in zahtev Skupnosti morata biti pridobljeni na dokumentiranih programih usposabljanja, kar vključuje izpit in ponovno preverjanje v časovnih razmikih, določenih v členu 21.

2.  Minimalni pogoji, ki jih morajo inšpektorji izpolnjevati so bodisi:

   a) primerna kvalifikacija, pridobljena na pomorski ali navtični ustanovi, in ustrezne izkušnje kot potrjeni ladijski častnik, ki ima ali je imel veljavno spričevalo o usposobljenosti STCW II/2 ali III/2. ali
   b) opravljen izpit, ki ga priznava pristojni organ za ladjedelskega inženirja, strojnega inženirja ali inženirja na področju pomorskega prometa in najmanj pet let delovnih izkušenj na tem mestu; ali
   c) imeti ustrezno univerzitetno ali enakovredno izobrazbo ter zaključeno izobraževanje in usposabljanje v šoli za inšpektorje za varnost plovbe.

3.  Inšpektor je moral vsaj eno leto službovati kot ladijski inšpektor in opravljati preglede ter izdajati spričevala v skladu s konvencijami.

4.  Inšpektorji za varnost plovbe, navedeni pod 2(a), morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na morju kot častniki krova ali častniki stroja.

5.  Strokovni inšpektorji morajo imeti sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja s pomorščaki v jeziku, ki ga na morju najpogosteje govorijo.

6.  Inšpektorji, ki ne izpolnjujejo navedenih meril, so prav tako sprejemljivi, če jih pristojni organi države članice zaposlijo za opravljanje inšpekcijskih pregledov na dan sprejetja te direktive.

7.  Kadar v državi članici pomorski inšpektorji opravljajo inšpekcijski pregled, imajo ti inšpektorji ustrezne kvalifikacije, kar vključuje zadostna teoretična znanja in praktične izkušnje v pomorski zaščiti. To običajno vključuje:

   a) dobro razumevanje pomorske varnosti in njenega izvajanja na dejavnostih, ki jih pregledujejo;
   b) dobro praktično znanje tehnik in tehnologij na področju varnosti;
   c) poznavanje inšpekcijskih načel, postopkov in tehnik;
   d) praktično znanje o dejavnostih, ki se pregledujejo.

PRILOGA XIII

Objava podatkov o inšpekcijskih pregledih, zadržanjih in zavrnitvah dostopa v pristaniščih držav članic

(kakor je navedeno v členu 25(1))

1.  Države članice v roku 72 ur po zaključku inšpekcijskega pregleda, po razveljavitvi zadržanja ali po izdaji odločbe o zavrnitvi dostopa na javni spletni strani objavijo podatke, navedene v odstavkih 3.1 in 3.2.

2.  Komisija redno na spletni strani objavlja podatke o ladjah, ki jim je bil zavrnjen dostop do pristanišč Skupnosti na podlagi členov 15 in 20.

3.  Podatki, objavljeni v skladu s členom 25(1), morajo vključevati naslednje:

   a) ime ladje,
   b) številko IMO,
   c) vrsto ladje,
   d) tonažo (bt),
   e) leto zgraditve, kakor je določeno na podlagi datuma, navedenega v spričevalih o varnosti ladje,
   f) ime in naslov ladijske družbe,
   g) če ladje prevažajo tekoče ali trdne tovore v razsutem stanju, ime in naslov zakupnika, odgovornega za izbiro ladje in vrsto zakupa,
   h) državo zastave,
   i) klasifikacijska in predpisana spričevala, izdana v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami, in organ ali organizacijo, ki sta izdala posamezno zadevno(-a) spričevalo(-a), vključno z datumom izdaje in preteka veljavnosti,
   j) pristanišče in datum zadnjega vmesnega ali letnega nadzora za spričevala, navedena pod (i) zgoraj, in ime organa ali organizacije, ki je izvedla ta nadzor,
   k) datum, državo, pristanišče ali sidrišče zadržanja.

4.  4 Za ladje, ki so bile zadržane, morajo podatki, objavljeni v skladu s členom 19, vključevati tudi

   a) število zadržanj v preteklih 36 mesecih,
   b) datum razveljavitve zadržanja,
   c) trajanje zadržanja v dnevih,
   d) razloge za zadržanje, navedene jasno in nedvoumno,
   e) navedbo, kadar je primerno, ali je priznana organizacija, ki je izvedla nadzor, odgovorna za pomanjkljivosti, ki so posamično ali skupno privedle do zadržanja,
   f) opis ukrepov, sprejetih za ladjo, ki ji je bilo dovoljeno nadaljevati pot do najbližje ustrezne ladjedelnice,
   g) če se ladji zavrne dostop do katerega koli pristanišča znotraj Skupnosti, razloge za tak ukrep navesti jasno in nedvoumno.

PRILOGA XIV

Podatki, predloženi v okviru spremljanja izvajanja

(kakor je navedeno v členu 28)

1.  Države članice morajo vsako leto predložiti Komisiji naslednje podatke za prejšnje leto, in sicer najpozneje do 1. julija.

1.1.  Število inšpektorjev, ki delujejo v njihovem imenu v okviru pomorske inšpekcije.

Te podatke morajo Komisiji sporočiti z uporabo naslednje vzorčne preglednice 1 2

Pristanišče/območje

Število inšpektorjev s polnim delovnim časom

(A)

Celotno število inšpektorjev s krajšim delovnim časom (B)

Pretvorba (B) v polni delovni čas

(C)

Skupaj

(A+C)

Pristanišče X …

Pristanišče Y …

SKUPAJ

1 Kadar inšpekcijski pregledi, izvedeni v okviru pomorske inšpekcije, predstavljajo samo del inšpektorjevega dela, je treba celotno število inšpektorjev pretvoriti v enakovredno število inšpektorjev s polnim delovnim časom. Kadar isti inšpektor dela v več kot enem pristanišču ali na geografskem območju, je treba ustrezno izračunati ekvivalent krajšega delovnega časa v vsakem pristanišču.

2 Ti podatki morajo biti predloženi na nacionalni ravni in za vsako pristanišče zadevne države članice. V tej prilogi pristanišče pomeni posamezno pristanišče in geografsko območje, ki ga pokriva en inšpektor ali skupina inšpektorjev, obsega pa več posameznih pristanišč, če je primerno.

1.2.  Celotno število posameznih ladij, ki so vplule v njihova pristanišča na nacionalni ravni. Rezultat je enak številu tujih ladij, ki jih zajema direktiva in ki so vplule v pristanišče države članice, pri čemer se upošteva samo eno vplutje na državo.

2.  Države članice morajo :

   a) vsake tri mesece Komisiji predložiti seznam gibanja posameznih ladij, razen za redne trajektne prevoze potnikov in tovora, ki so vplule v njihova pristanišča ali so sporočile pristaniški oblasti svoj prihod na sidrišče, ki za vsak premik ladje vsebuje številko IMO, datum prihoda in pristanišče ali sidrišče. Seznam mora biti predložen v formatu programa za preglednice, ki omogoča samodejni priklic in obdelavo zgoraj navedenih podatkov. Ta seznam se predloži v štirih mesecih od konca obdobja, na katerega se podatki nanašajo.
  

in

   b) predložiti Komisiji ločene sezname rednih trajektnih prevozov potnikov in rednih trajektnih prevozov tovora, navedenih v točki, (a) najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi te direktive, potem pa vsakokrat, kadar nastanejo spremembe pri teh storitvah. V seznamu mora biti za vsako ladjo navedena njena številka IMO, ime in pot, ki jo je opravila. Seznam mora biti predložen v formatu programa za preglednice, ki omogoča samodejni priklic in obdelavo zgoraj navedenih podatkov.

PRILOGA XV

Del A

Razveljavljena direktiva z zaporednimi spremembami

(kakor je navedeno v členu 35)

Direktiva Sveta 95/21/ES

(UL L 157, 7.7.1995, str. 1)

Direktiva Sveta 98/25/ES

(UL L 133, 7.5.1998, str. 19)

Direktiva Komisije 98/42/ES

(UL L 184, 27.6.1998, str. 40)

Direktiva Komisije 1999/97/ES

(UL L 331, 23.12.1999, str. 67)

Direktiva 2001/106/ES Evropskega Parlamenta in Sveta

(UL L 19, 22.1.2002, str. 17)

Direktiva 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 324, 29.11.2002, str. 53)

samo člen 4

Del B

ROKI ZA PRENOS DIREKTIV V NACIONALNO ZAKONODAJO IN NJIHOVO UPORABO

(kakor je navedeno v členu 35)

Direktiva

Roki za prenos v zakonodajo

Direktiva 95/21/ES

30. junij 1996

Direktiva 98/25/ES

30. junij 1998

Direktiva 98/42/ES

30. september 1998

Direktiva 1999/97/ES

13. december 2000

Direktiva 2001/106/ES

22. julij 2003(21)

Direktiva 2002/84/ES

23. november 2003

PRILOGA XVI

primerjalna tabela

Direktiva 95/21/ES

Ta direktiva

člen 1, uvodna besedila

člen 1, uvodna besedila

člen 1, prva alinea

člen 1(a)

člen 1, druga alinea

člen 1(b)

člen 2, uvodna besedila

člen 2, uvodna besedila

člen 2(1), uvodna besedila

člen 2(1), uvodna besedila

člen 2(1), prva alinea

člen 2(1)(a)

člen 2(1), druga alinea

člen 2(1)(b)

člen 2(1), tretja alinea

člen 2(1)(c)

člen 2(1), četrta alinea

člen 2(1)(d)

člen 2(1), peta alinea

člen 2(1)(e)

člen 2(1), šesta alinea

člen 2(1)(f)

člen 2(1), sedma alinea

člen 2(1)(g)

člen 2(1), osma alinea

člen 2(1)(h)

člen 2(2)

člen 2(2)

-

člen 2(5)

člen 2(3)

člen 2(6)

člen 2(4)

člen 2(8)

-

člen 2(9)

člen 2(5)

člen 2(10)

-

člen 2(11)

-

-

člen 2(6)

člen 2(13)

člen 2(7)

člen 2(14)

člen 2(8)

-

-

člen 2(16)

člen 2(9)

člen 2(17)

-

člen 2(18)

člen 2(10)

-

-

člen 2(20)

-

člen 2(21)

-

člen 2(22)

člen 3(1)

člen 3(1)

-

člen 4(1)

člen 4

člen 4(2), prvi pododstavek

-

-

-

-

člen 5(1)

-

-

-

člen 5(2) do 5(5)

-

-

člen 8

člen 6

člen 12

člen 7(1) in (2)

-

člen 7(3)(a)

-

člen 7(3)(b)

-

člen 7(4), prvi pododstavek

-

člen 7(4), drugi pododstavek

-

člen 7(5)

-

člen 7(6)

-

Člen 7a(1)

-

Člen 7a(2)

-

-

-

člen 7a(3) do (5)

-

člen 7b(1) in (2)

-

člen 7b(3)

-

člen 8

člen 16

-

člen 17

člen 9(1) in (2)

člen 18(1) in (2)

-

člen 18(3)

člen 9(3) do (7)

člen 18(4) do (8)

-

člen 18(9)

člen 9a

-

člen 10(1) do (3)

-

-

člen 19(4)

člen 11(1)

člen 20(1)

-

člen 20(2)

člen 11(2)

člen 20(3), prvi pododstavek

člen 11(3), prvi pododstavek

-

člen 11(3), drugi pododstavek

člen 20(3), drugi pododstavek

člen 11(4) do (6)

člen 20(4) do (6)

člen 12(1) do (3)

člen 21(1) do (3)

člen 12(4), prvi pododstavek

člen 21(4), prvi pododstavek

člen 12(4), drugi pododstavek

-

-

člen 21(5) do (7)

člen 13(1)

člen 22(1)

člen 13(2)

člen 22(2)

-

člen 22(3)

člen 14(1)

člen 23(1)

člen 14(2), prvi pododstavek

člen 23(2), prvi pododstavek

-

člen 23(2), drugi pododstavek

člen 14(2), drugi pododstavek

člen 23(2) tretji pododstavek

člen 14(3)

člen 23(3)

člen 15(1)

člen 25(1)

člen 15(2) do (4)

-

člen 15(5)

člen 25(2)

-

člen 26

člen 16(1) in (2)

člen 27(1) in (2)

člen 16(2a)

člen 27(3)

člen 16(3)

člen 27(4)

člen 17

člen 28(1)

-

člen 28(2)

-

člen 29

člen 18

člen 30

člen 19

člen 31

člen 19a

člen 32

člen 3 Direktive 2001/106/ES

člen 33

člen 20

člen 34

-

člen 35

člen 21

člen 36

člen 22

člen 37

Priloga I

-

-

Priloga I

-

Priloga III

Priloga II

Priloga IV

Priloga III

Priloga V

Priloga IV

Priloga VI

-

Priloga VII

Priloga V

Priloga VIII

Priloga VI

Priloga XI

Priloga VII

Priloga XII

Priloga VIII

Priloga XIII

Priloga IX

Priloga X

Priloga X

Priloga XIV

Priloga XI

Priloga IX

Priloga XII

-

-

Priloga XV

-

Priloga XVI

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 318, 23.12.2006, str. 195.
(3) UL C 229, 22.9.2006, str. 38.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) UL L 157, 7.7.1995, str. 1. Direktiva kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29. 11. 2002, str. 53).
(6) UL L 208, 5.8.2002, str. 1; Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1891/2006 (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
(7) UL L 138, 1.6.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).
(8) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(9) UL C 321, 31.12.2003, str. 1.
(10) UL L 129, 29.4.2004, str. 6.
(11) UL L 208, 5.8.2002, str. 10.
(12) UL L 196, 7.8.1996, str. 8.
(13) UL L 332, 28.12.2000, str. 81. Direktiva kakor je bila spremenjena z Direktivo 2002/84/ES (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).
(14) UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).
(15)* Datum začetka veljavnosti te direktive.
(16)* Datum začetka veljavnosti te direktive.
(17) UL L 319, 12.12.1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).
(18)+ UL: vstaviti številko.
(19) UL L 136, 18.5.2001, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/45/ES (UL L 255, 30.9.2005, str. 160).
(20) Organ, ki ga imenuje država zaradi uporabe zaščitnih ukrepov.
(21) V skladu s členom 3 Direktive 2001/106/ES Komisija pregleda izvajanje te direktive najpozneje do 22. julija 2006. Ta pregled med drugim obsega število inšpektorjev pomorske inšpekcije v vsaki državi članici in število opravljenih inšpekcijskih pregledov, vključno z obveznimi razširjenimi pregledi. Komisija sporoči ugotovitve pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu in na podlagi pregleda določi, ali je treba predlagati spremembo direktive ali nadaljnjo zakonodajo na tem področju.


Organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ***I
PDF 521kWORD 261k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne dejavnosti pomorskih uprav (preoblikovanje) (KOM(2005)0587 – C6-0038/2006 – 2005/0237(COD))
P6_TA(2007)0150A6-0070/2007

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0587)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0038/2006),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0070/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 25. aprila 2007 z namenom sprejetja Direktive 2007/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne dejavnosti pomorskih uprav (preoblikovanje)

P6_TC1-COD(2005)0237


(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Direktiva Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav(5) je bila že večkrat temeljito spremenjena. Ker bo še prišlo do sprememb, bi jo bilo treba zaradi jasnosti preoblikovati.

(2)  V svoji resoluciji z dne 8. junija 1993 o skupni varnostni politiki v pomorskem prometu(6) je Svet določil za cilj odstranitev vseh plovil iz voda Skupnosti, ki ne izpolnjujejo standardov, in dal prednost akcijskemu programu Skupnosti, ki naj bi zagotovil učinkovito in enotno izvajanje mednarodnih pravil z izdelavo skupnih standardov za klasifikacijske zavode, opredeljene kot organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ( v nadaljevanju "priznane organizacije").

(3)  Varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja morja se lahko učinkovito izboljšata z dosledno uporabo mednarodnih konvencij, kodeksov in resolucij ob spodbujanju cilja zagotavljanja svobode opravljanja storitev.

(4)  Za kontrolo skladnosti ladij z enotnimi mednarodnimi standardi za varnost in preprečevanje onesnaževanja morja sta odgovorni država zastave in država pristanišča.

(5)  Države članice so pristojne za izdajanje mednarodnih spričeval za varnost in preprečevanje onesnaževanja, predvidenih v konvencijah, kot so Solas 74, Mednarodna konvencija o tovornih črtah 66 in Marpol 73/78, ter za izvajanje določb teh konvencij.

(6)  Vse države članice v skladu s temi konvencijami v različnem obsegu pooblastijo priznane organizacije za potrjevanje take skladnosti in izdajanje ustreznih spričeval o varnosti in preprečevanju onesnaževanja.

(7)  Veliko število obstoječih priznanih organizacij, ki delujejo v imenu nacionalnih uprav, po svetu ne zagotavlja niti ustreznega izvajanja predpisov niti zanesljivosti, ker nimajo primernih struktur in izkušenj, da bi bili zanesljivi in da bi lahko opravljali svoje naloge na visoki strokovni ravni.

(8)  Poleg tega te priznane organizacije predpisujejo in izvajajo pravila glede zasnove, gradnje, vzdrževanja in nadzora ladij in so odgovorne za inšpekcijske preglede ladij v imenu države zastave ter potrjevanje, da te ladje izpolnjujejo zahteve iz mednarodnih konvencij za izdajo ustreznih spričeval. Da bi jim omogočili, da to nalogo opravljajo zadovoljivo, bi morale biti strogo neodvisne, visoko tehnično usposobljene ter natančno upravljati kakovost.

(9)  Priznane organizacije za inšpekcijski pregled in nadzor ladij bi morale nuditi svoje storitve po vsej Skupnosti in tekmovati med seboj ter istočasno zagotavljati enako mero varnosti in varstvo okolja. Strokovni standardi za njihovo dejavnost bi zato morali biti enotno vzpostavljeni in se prav tako enotno uporabljati po vsej Skupnosti.

(10)  Ta cilj bi bilo treba uresničevati z ukrepi, ki so skladni z delom Mednarodne pomorske organizacije (IMO) in ga, kjer je ustrezno, nadgrajujejo in dopolnjujejo.

(11)  Določiti bi bilo treba minimalna merila za priznavanje organizacij.

(12)  Za podelitev prvega priznanja organizacijam, ki želijo biti pooblaščene za delovanje v imenu držav članic, bi lahko Komisija, skupaj z državami članicami, ki so zaprosile za priznanje, na usklajen in centraliziran način bolj učinkovito ocenila, ali so zadevna minimalna merila izpolnjena.

(13)  Priznanje bi moralo biti mogoče podeliti samo na podlagi kakovosti in varnosti, ki bi jo izkazala zadevna organizacija. Treba bi bilo zagotoviti, da je obseg tega priznanja vedno v skladu z dejansko zmožnostjo zadevne organizacije. Priznanje bi prav tako moralo upoštevati različne pravne statuse in podjetniške strukture priznanih organizacij ter istočasno zagotavljati enotno uporabo zgoraj navedenih minimalnih meril in učinkovitosti nadzora Skupnosti.

(14)  Izdaja spričevala o varnosti radijske postaje na tovorni ladji se lahko poveri zasebnim organizacijam, ki imajo dovolj izkušenj in usposobljeno osebje.

(15)  Država članica lahko na podlagi objektivnih in preglednih meril omeji število priznanih organizacij, ki jih pooblasti v skladu s svojimi potrebami, pri čemer Komisija izvaja nadzor v skladu s postopkom odbora;

(16)  Ker ta direktiva zagotavlja svobodo opravljanja storitev v Skupnosti, bi morala biti Komisija upravičena do pogajanj o enakem obravnavanju priznanih organizacij, ki imajo sedež v Skupnosti, s tistimi tretjimi državami, v katerih so locirane nekatere od priznanih organizacij.

(17)  Potrebna je visoka udeležba nacionalnih organov pri nadzoru ladij in izdaji s tem povezanih spričeval, da se zagotovi čim večje izpolnjevanje mednarodnih varnostnih predpisov, četudi države članice prenesejo izvajanje predpisanih nalog na priznane organizacije zunaj njihove uprave. Zato je smiselno vzpostaviti tesno sodelovanje med upravami in od teh pooblaščenimi priznanimi organizacijami, kar bi lahko zahtevalo, da imajo priznane organizacije na ozemlju države članice, v imenu katere opravljajo svoje naloge, lokalno predstavništvo.

(18)  Različnost režimov finančne odgovornosti med priznanimi organizacijami, ki delujejo v imenu držav članic, bi ovirala pravilno izvajanje te direktive. Kot prispevek k reševanju tega problema je smiselno na ravni Skupnosti vzpostaviti določeno stopnjo uskladitve odgovornosti za katero koli pomorsko nezgodo, ki jo povzroči priznana organizacija, o čemer odloča sodišče, vključno z razreševanjem sporov z arbitražnimi postopki.

(19)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(7).

(20)  Predvsem bi bilo treba Komisijo pooblastiti za spremembo te direktive, da bo lahko uporabljala kasnejše spremembe ustreznih, z njo povezanih mednarodnih konvencij, protokolov, kodeksov in resolucij in tako posodabljala merila iz Priloge I ter sprejemala merila za merjenje učinkovitosti priznanih organizacij na področju varnosti in preprečevanja onesnaževanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih elementov te direktive ter njeni dopolnitvi z novimi nebistvenimi elementi, bi jih morali sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, ki ga določa člen 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES.

(21)  V skladu s postopkom odbora bi bilo treba ob upoštevanju napredka v mednarodnih forumih posodabljati določbe iz te direktive in zlasti minimalna merila ter obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati priznane organizacije.

(22)  Zelo je bistvenega pomena, da se neizvajanje obveznosti s strani priznane organizacije obravnava takoj, učinkovito in sorazmerno. Glavni cilj bi moral biti, da se popravijo vse pomanjkljivosti, tako da se je že zelo zgodaj mogoče izogniti potencialnemu ogrožanju varnosti ali okolja. Komisiji bi bilo zato treba podeliti potrebna pooblastila, da od priznane organizacije zahteva sprejem preventivnih in sanacijskih ukrepov, ter da se lahko kot prisilni ukrepi zaračunajo kazni in periodične denarne kazni.

(23)  V skladu s pristopom na ravni Skupnosti se mora odločitev o odvzemu priznanja organizaciji, ki ne izpolnjuje določb te direktive, če se zgoraj navedeni ukrepi izkažejo za neučinkovite ali lahko ravnanje priznane organizacije kako drugače pomeni nesprejemljivo nevarnost za varnost in okolje, sprejeti na ravni Skupnosti, torej jo mora sprejeti Komisija na podlagi postopka odbor a.

(24)  Državam članicam bi bilo vseeno treba pustiti možnost, da začasno odvzamejo svoje pooblastilo priznani organizaciji zaradi resne ogroženosti varnosti ali okolja. Komisija bi se morala po zgoraj navedenem postopku hitro odločiti, ali je treba tak nacionalni ukrep ovreči.

(25)  Vsaka država članica ni morala redno ocenjevati dejavnost priznanih organizacij, ki delujejo v njenem imenu, ter Komisiji in vsem drugim državam članicam pošiljati natančne podatke o taki dejavnosti.

(26)  Podobno se lahko bolj učinkovito na usklajen in centraliziran način zagotovi stalno naknadno spremljanje priznanih organizacij, da se oceni njihovo izpolnjevanje zahtev te direktive. Zato je smiselno, da se ta naloga v imenu celotne Skupnosti poveri Komisiji, skupaj z državami članicami, ki so priznane organizacije pooblastile za delovanje v njihovem imenu.

(27)  Kot del spremljanja dejavnosti priznanih organizacij morajo imeti inšpektorji Skupnosti dostop do ladij in ladijske dokumentacije ne glede na ladijsko zastavo, tako da se lahko preveri, ali priznane organizacije izpolnjujejo minimalna merila, ki jih za vse ladje in njihove specifične kategorije določa ta direktiva.

(28)  Države članice so kot pristaniške oblasti dolžne izboljšati varnost in preprečevanje onesnaževanja voda Skupnosti s tem, da prednostno pregledajo tiste ladje s spričevali priznanih organizacij, ki ne izpolnjujejo skupnih meril, in tako zagotovijo, da ladje, ki plujejo pod zastavo tretje države, niso deležne ugodnejše obravnave.

(29)  Trenutno ni nobenih enotnih mednarodnih standardov za ladijski trup, strojno opremo in električne ter nadzorne naprave, s katerimi bi morale biti usklajene vse ladje v fazi gradnje in njihovi celotni dobi delovanja. Taki standardi so lahko določeni na podlagi pravil priznanih organizacij ali enakovrednih standardov, ki jih določijo nacionalne uprave po postopku iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za predložitev informacij s področja tehničnih standardov in predpisov(8).

(30)  Za varnost ladij, ki jih priznane organizacije pregledujejo in jim izdajajo spričevala, je bistvenega pomena sposobnost organizacij, da hitro ugotovijo in popravijo slabosti v svojih predpisih, postopkih in notranjih nadzorih. To sposobnost bi bilo treba povečati z vzpostavitvijo neodvisnega ocenjevalnega odbora, ki bo deloval samostojno in predlagal ukrepe za trajnostno izboljšanje vseh priznanih organizacij in zagotovil plodno vzajemno delovanje s Komisijo.

(31)  Pravila in predpisi priznanih organizacij so ključni dejavnik varnosti ter preprečevanja nesreč in onesnaževanja. Priznane organizacije so začele postopek, ki bi moral privesti do uskladitve njihovih pravil in predpisov. Ta postopek bi morala zakonodaja Skupnosti spodbujati in podpirati, ker bi imel ugoden vpliv na pomorsko varnost in konkurenčnost evropske pomorske industrije.

(32)  Priznane organizacije bi morale sproti dopolnjevati svoje tehnične standarde in jih dosledno uveljavljati, da bi uskladili varnostne predpise in zagotovili enotno izvajanje mednarodnih predpisov znotraj Skupnosti. Kadar so tehnični standardi priznanih organizacij enaki ali zelo podobni, bi bilo treba v primerih, ko je to mogoče, razmisliti o vzajemnem priznavanju klasifikacijskih spričeval in uporabiti kot vzorec najbolj zahtevna in natančna spričevala.

(33)  Ker so preglednost in izmenjava podatkov med zainteresiranimi strankami in prav tako pravica javnosti do dostopa do informacij temeljnega pomena za preprečevanje nezgod na morju, bi morale priznane organizacije predložiti pomorskim inšpekcijskim organom vse ustrezne predpisane informacije v zvezi s stanjem ladij v njihovem razredu in o tem obvestiti javnost.

(34)  Da se ladjam prepreči spreminjanje razreda zaradi izogibanja popravilom, ki jih pri svojem pregledu zahteva priznana organizacija, je treba vse urediti tako, da bodo priznane organizacije vnaprej med seboj izmenjevale vse ustrezne informacije v zvezi s stanjem ladij, katerih razred se želi spremeniti, in po potrebi vključiti državo zastave.

(35)  Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA), ki je bila ustanovljena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1406/2002(9), bi morala zagotoviti potrebno podporo za izvajanje te direktive.

(36)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja predlaganega ukrepa, namreč sprejeti skupna pravila in standarde za priznane organizacije v Skupnosti za inšpekcijski pregled in nadzor ladij in za s tem povezane dejavnosti pomorskih uprav, in ker je zaradi obsega in učinkov ukrepa cilj mogoče bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kakor je opredeljenem v navedenem členu, se ta direktiva omeji na tisto, kar je nujno za dosego navedenih ciljev.

(37)  Obveznost prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo bi morala biti omejena na tiste določbe, ki pomenijo vsebinsko spremembo v primerjavi z Direktivo 94/57/ES. Obveznost prenosa nespremenjenih določb je določena s to direktivo.

(38)  Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv v nacionalno zakonodajo iz dela B Priloge II –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva določa predpise, ki jih morajo upoštevati države članice in priznane organizacije, ki so jim države članice poverile inšpekcijske preglede, nadzor in potrjevanje ladij zaradi skladnosti z mednarodnimi konvencijami o varnosti na morju in preprečevanju onesnaževanja morja, ob spodbujanju cilja svobode opravljanja storitev. Ta proces vključuje razvoj in izvedbo varnostnih predpisov za trup, strojno opremo in električne, radijske ter nadzorne naprave ladij, ki sodijo na področje uporabe mednarodnih konvencij.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

   ( a) "mednarodne konvencije" pomenijo Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974 z izjemo poglavja XI-2 Priloge in ISPS kode, Mednarodno konvencijo o tovornih črtah iz leta 1966 in Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaženja morja z ladjami iz leta 1973/78, skupaj s protokoli in spremembami teh konvencij ter pripadajočimi kodeksi obveznega značaja v vseh državah članicah, in sicer v najnovejših različicah;
   ( b) "ladja" pomeni ladjo, ki sodi na področje uporabe mednarodnih konvencij;
   ( c) "ladja, ki pluje pod zastavo države članice" pomeni ladjo, ki je registrirana in pluje pod zastavo države članice v skladu z njeno zakonodajo. Ladje, ki ne ustrezajo tej opredelitvi, so izenačene z ladjami, ki plujejo pod zastavo tretje države;
   ( d) "inšpekcijski pregled in nadzor" pomenijo inšpekcijske preglede in nadzor, ki jih je treba na podlagi mednarodnih konvencij ter na podlagi te direktive in drugih predpisov Skupnosti, povezanih s pomorsko varnostjo, obvezno opraviti;
   e) "priznana organizacija" pomeni pravno osebo z vsemi svojimi podorgani in posamezniki, ki spadajo pod njen nadzor in ki skupaj ali ločeno izvajajo dejavnosti, ki spadajo v območje te direktive, in ki je priznana v skladu s to direktivo;
   f) "nadzor" za potrebe točke (e) pomeni pravice, pogodbe ali druga zakonita ali dejanska sredstva, ki ločeno ali v kombinaciji podeljujejo pravni osebi možnost izvajanja odločilnega vpliva ali omogočajo, da ta pravna oseba izvaja naloge, ki spadajo v področje uporabe te direktive;
   ( g) "pooblastitev" pomeni dejanje, s katerim država članica pooblasti priznano organizacijo ali nanjo prenese pooblastila;
   ( h) "predpisano spričevalo" pomeni spričevalo, ki ga izda država zastave ali je izdano v njenem imenu v skladu z mednarodnimi konvencijami;
   ( i) "pravila in predpisi" pomeni zahteve, ki jih določi in javno objavi priznana organizacija glede zasnove, gradnje, opreme, vzdrževanja in nadzora ladij;
   ( j) "klasifikacijsko spričevalo" pomeni dokument, ki ga izda priznana organizacija ter potrjuje primernost ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in predpisi, ki jih določi in javno objavi zadevna priznana organizacija;
   ( k) "spričevalo o varnosti radijske postaje na tovorni ladji" pomeni spričevalo, uvedeno s spremenjenimi uredbami predpisi o radijski postaji Solas 1974/1978, ki jih je sprejela IMO;
   ( l) "država lokacije" pomeni državo statutarnega sedeža, glavne uprave ali glavnega kraja poslovanja priznane organizacije.

Člen 3

1.  Ob prevzemanju odgovornosti in obveznosti v okviru mednarodnih konvencij države članice zagotovijo, da lahko njihove pristojne uprave zagotovijo primerno uveljavitev določb mednarodnih konvencij, zlasti v zvezi z inšpekcijskim pregledom in nadzorom ladij ter izdajo predpisanih spričeval in spričeval o oprostitvi, kot to določajo mednarodne konvencije. Države članice ukrepajo v skladu z ustreznimi določbami Priloge in Dodatka k Resoluciji IMO A.847(20) o smernicah za pomoč državam zastave pri uporabi instrumentov IMO.

2.  Za namene odstavka 1 država članica v zvezi z ladjami, ki plujejo pod njeno zastavo, odloči, da:

   i) pooblasti priznane organizacije, da v celoti ali delno izvedejo inšpekcijske preglede in nadzore v zvezi s predpisanimi spričevali, vključno s tistimi inšpekcijskimi pregledi in nadzori za ugotavljanje skladnosti s členom 19(2), ter da po potrebi izdajo ali obnovijo s tem povezana spričevala; ali
   ii) poveri priznanim organizacijam nalogo, da v celoti ali delno izvedejo inšpekcijske preglede in nadzore iz točke (i).

Pristojna uprava v vseh primerih odobri prvo izdajo spričeval o oprostitvi.

Glede spričevala o varnosti radijske postaje na tovorni ladji pa lahko te naloge poveri zasebni organizaciji, ki jo prizna pristojna uprava in ima dovolj izkušenj in usposobljeno osebje, da v imenu uprave opravlja ocenjevanje varnosti radijskih postaj.

3.  Ta člen ne zadeva potrjevanja posebnih predmetov pomorske opreme.

Člen 4

1.  Države članice, ki želijo pooblastiti še nepriznano organizacijo, vložijo pred Komisijo zahtevek za priznanje skupaj s popolnimi podatki in dokazili o izpolnjevanju meril iz Priloge I ter o zahtevi in sprejetju obveznosti izpolnjevanja predpisov iz členov 20 in 21.

2.  Komisija skupaj z zadevnimi državami članicami, ki vložijo zahtevek, oceni organizacije, za katere je prejela zahtevek za priznanje, da preveri, ali te organizacije izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 in so sprejele obveznost njihovega izpolnjevanja.

Člen 5

Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) ne prizna organizacij, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih v Prilogi I ali zahtev iz členov 20 in 21, kot je opredeljeno v členu 4(1), ali za katere se šteje, da njihovo ravnanje pomeni nesprejemljivo ogrožanje varnosti ali okolja na podlagi meril, določenih v skladu s členom 14.

Člen 6

1.  Priznanje podeli Komisija v skladu s postopkom odbora iz člena 9 (2).

2.  Priznanje se podeli ustreznemu pravnemu matičnemu organu, za vse pravne subjekte, ki sestavljajo priznane organizacije, pri čemer se priznanje razširi na vse pravne subjekte v priznani organizaciji, ki prispevajo k temu, da glavni pravni organ njihove storitve ponuja po vsem svetu.

3.  Komisija lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) in glede na dokazano zmožnost zadevne priznane organizacije kadar koli omeji ali podaljša priznanje glede določene vrste ladij ali velikosti ladij, znamk ali kombinacije le-teh.

4.  Komisija sestavi in redno posodablja seznam organizacij, ki so priznane v skladu s tem členom. Seznam se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

1.  Pri uporabi člena 3(2) države članice v skladu z določbami odstavka 2 tega člena in členov 8 in 16 načelno ne zavrnejo pooblastila za opravljanje takih nalog kateri koli od priznanih organizacij. Vendar pa lahko na podlagi preglednih in objektivnih meril omejijo število priznanih organizacij, ki jih za izvajanje teh nalog pooblastijo v skladu s svojimi potrebami.

Na zahtevo države članice Komisija sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) ustrezne ukrepe.

2.  Preden država članica privoli, da priznana organizacija, locirana v tretji državi, v njenem imenu opravlja vse naloge ali del teh nalog iz člena 3, lahko od zadevne tretje države zahteva vzajemno obravnavanje tistih priznanih organizacij, ki so locirane v Skupnosti.

Poleg tega lahko Skupnost od tretje države, v kateri je locirana priznana organizacija, zahteva vzajemno obravnavanje tistih priznanih organizacij, ki so locirane v Skupnosti.

Člen 8

1.  Države članice, ki se odločijo ravnati po členu 3(2), vzpostavijo delovni odnos med njihovo pristojno upravo in priznanimi organizacijami, ki delujejo v njihovem imenu.

2.  Delovni odnos je urejen s formalnim pisnim in nediskriminacijskim sporazumom ali z drugim enakovrednim pravnim dogovorom, ki določa posebne naloge in funkcije, ki so jih priznane organizacije sprejele, in vključujejo najmanj:

   a) določbe Dodatka II Resolucije IMO A.739(18) o smernicah za pooblaščanje organizacij, ki delujejo v imenu uprave, pri čemer se upoštevajo priloga, dodatki in priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem sporazumu za pooblaščanje priznanih organizacij, ki delujejo v imenu uprave;

Kadar torej priznana organizacija, njeni inšpektorji ali tehnično osebje izdajo zahtevane certifikate v imenu uprave, za njih veljajo enaka pravna jamstva in pravno varstvo, kar vključuje izvedbo vseh dejavnosti obrambe, ki jih lahko uprava in njeni člani uveljavljajo, kadar sami izdajo zahtevane certifikate;

  b) naslednje določbe o finančni odgovornosti:
   i) če sodišče dokončno naloži upravi odgovornost, ki izhaja iz katere koli pomorske nezgode, skupaj z zahtevo, da oškodovancem poravna odškodnino za izgubljeni dobiček ali navadno škodo ali telesno poškodbo ali smrt, za katero je to sodišče dokazalo, da je nastala zaradi namernega dejanja ali opustitve dejanja ali velike malomarnosti priznane organizacije, njenih organov, zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki delujejo v imenu priznane organizacije, ali če ji je taka odgovornost skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine naložena v okviru rešitve spora v arbitražnih postopkih, je uprava od priznane organizacije upravičena zahtevati denarno odškodnino v obsegu, v katerem je po ugotovitvi sodišča priznana organizacija povzročila navedeni izgubljeni dobiček, navadno škodo, poškodbo ali smrt;
   ii) če sodišče dokončno naloži upravi odgovornost, ki izhaja iz katere koli pomorske nezgode, skupaj z zahtevo, da oškodovancem poravna odškodnino za telesno poškodbo brez smrtnega izida, za katero je to sodišče dokazalo, da je nastala iz malomarnosti ali nepremišljenega dejanja ali opustitve dejanja priznane organizacije, njenih zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki delujejo v imenu priznane organizacije, ali če ji je taka odgovornost skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine naložena v okviru rešitve spora v arbitražnih postopkih, je uprava od priznane organizacije upravičena zahtevati denarno odškodnino v obsegu, v katerem je po ugotovitvi sodišča priznana organizacija povzročila navedeno telesno poškodbo; države članice lahko omejijo najvišji znesek, ki ga plača priznana organizacija, pri čemer mora ta znašati vsaj 4 000 000 EUR, razen če se s sodbo ali poravnavo določi nižji znesek, ki potem velja kot odškodnina;
   iii) če sodišče dokončno naloži upravi odgovornost, ki izhaja iz katere koli pomorske nezgode, skupaj z zahtevo, da oškodovancem poravna odškodnino za izgubljeni dobiček ali navadno škodo, za katero je sodišče dokazalo, da je nastala iz malomarnosti ali nepremišljenega dejanja ali opustitve dejanja priznane organizacije, njenih zaposlenih, predstavnikov ali drugih, ki delujejo v imenu priznane organizacije, ali če ji je taka odgovornost skupaj z zahtevo po poravnavi odškodnine naložena v okviru rešitve spora v arbitražnih postopkih, je uprava od priznane organizacije upravičena zahtevati denarno odškodnino v obsegu, v katerem po ugotovitvi sodišča priznana organizacija povzroči navedeni izgubljeni dobiček ali navadno škodo; države članice lahko omejijo najvišji znesek, ki ga plača priznana organizacija, pri čemer mora ta znašati vsaj 2 000 000 EUR, razen če se s sodbo ali poravnavo določi nižji znesek, ki potem velja kot odškodnina;
   c) določbe o rednem nadzoru, s strani uprave ali od uprave imenovanega nepristranskega zunanjega organa, nalog, ki jih priznane organizacije prevzemajo v imenu uprave, kakor je navedeno v členu 16 (1);
   d) možnost naključnih in podrobnih inšpekcijskih pregledov ladij;
   e) določbe o obveznem sporočanju bistvenih podatkov o njihovem klasificiranem ladjevju, spremembah, začasnih odvzemih in umikih klasifikacije, kakor je navedeno v členu 20 (4).

3.  Sporazum ali enakovreden pravni dogovor iz odstavka 2 lahko od priznane organizacije zahtev a ima na ozemlju države članice, v imenu katere opravlja naloge iz člena 3, lokalno predstavništvo. Ta zahteva se lahko izpolni, če ima lokalno predstavništvo v skladu s pravom države članice pravno osebnost in je pod jurisdicijo njenih sodišč.

4.  Vsaka država članica predloži Komisiji natančne podatke o delovnem odnosu, vzpostavljenem po tem členu. Komisija o tem obvesti druge države članice.

Člen 9

1.  Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta(10).

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek veljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES znaša tri mesece.

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 tega sklepa.

Člen 10

1.  Ta direktiva se lahko spremeni po regulativnem postopku s pregledom iz člena 9(3) brez razširitve področja njene uporabe, da bi:

   a) se v to direktivo prevzele poznejše spremembe mednarodnih konvencij, protokolov, kodeksov in resolucij, povezanih s to direktivo in navedenih v členih 2(d), 3(1) in 8(2), ki so začele veljati;
   b) se ažurirala merila v Prilogi I, zlasti ob upoštevanju ustreznih odločitev IMO,
   c) se spremenili zneski, določeni v točkah (ii) in (iii) člena 8 (2)(b).

2.  Po sprejetju novih instrumentov ali protokolov h konvencijam iz člena 2(d) Svet na predlog Komisije in ob upoštevanju parlamentarnih postopkov držav članic, pa tudi ustreznih postopkov IMO, določi podrobnosti ratifikacije teh novih instrumentov ali protokolov, pri čemer zagotovi, da se v državah članicah uporabljajo enotno in sočasno.

Spremembe mednarodnih instrumentov iz člena 2(d) in člena 8 se lahko po členu 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 izvzamejo s področja uporabe te direktive.

Člen 11

Kadar Komisija meni, da priznana organizacija ne izpolnjuje meril iz Priloge I ali svojih obveznosti iz te direktive ali da je občutno poslabšala izvajanje varnosti in preprečevanje onesnaževanja, vendar to ne pomeni nesprejemljive grožnje za varnost ali okolje, zahteva od zadevne priznane organizacije, da ta sprejme potrebne preventivne ukrepe ali sankcije, s katerimi zagotovi popolno skladnost z navedenimi merili in obveznostmi in se zlasti izogne potencialnemu ogrožanju varnosti in okolja, ali kako drugače odpravi vzroke za poslabšanje položaja.

Preventivni ukrepi in sankcije lahko vključujejo začasne varnostne ukrepe, kadar je potencialno ogrožanje varnosti in okolja neposredno.

Ne glede na to in brez poseganja v njihovo takojšnje izvajanje mora Komisija vse države članice, ki so obravnavano priznano organizacijo pooblastile, vnaprej obvestiti o ukrepih, ki jih namerava izvajati.

Člen 12

1.  Komisija lahko poleg ukrepov, sprejetih na podlagi člena 11, naloži kazni priznanim organizacijam,

   a) ki resno oziroma večkrat kršijo merila iz Priloge I ali svojih obveznosti, ki izhajajo iz te direktive, ali katerih zmanjšana učinkovitost razkriva resne hibe v njihovih strukturah, sistemih, postopkih ali notranjih nadzorih ali
   b) ki so Komisiji v času ocenjevanja v skladu s členom 16(3) namerno predložile netočne, nepopolne ali zavajajoče informacije, ali so kako drugače ovirale ocenjevanje.

2.  Brez poseganja v odstavek 1 lahko Komisija, kadar priznana organizacija ne izvaja preventivnih ukrepov ali sankcij, ki jih Komisija zahteva, ali povzroči neupravičene zamude, do izvedbe zahtevanega ukrepa zadevni priznani organizaciji naloži periodične denarne kazni.

3.  Kazni in periodične denarne kazni iz odstavkov 1 in 2 so odvračilne in sorazmerne z resnostjo dogodka in gospodarsko zmogljivostjo zadevne priznane organizacije, zlasti ob upoštevanju stopnje ogrožanja varnosti.

Kazni se predpišejo šele po tem, ko je bila zadevni priznani organizaciji in državam članicam dana možnost, da predložijo svoje opombe.

Skupni znesek kazni in periodičnih denarnih kazni ne presega 5 % skupnega prometa priznane organizacije za dejavnosti v preteklem poslovnem letu, ki spadajo v območje te direktive.

Člen 13

1.  Komisija odvzame priznanja organizacijam:

   a) ki večkrat in resno kršijo merila iz Priloge I ali svojih obveznosti po tej direktivi, tako da njihovo ravnanje pomeni nesprejemljivo ogrožanje varnosti in okolja;
   b) katerih večkratne in resne kršitve pri zagotavljanju varnosti in preprečevanju onesnaževanja so takšne, da pomenijo nesprejemljivo ogrožanje varnosti in;
   c) ki Komisiji preprečujejo ali vedno znova ovirajo ocenjevanje, ali
   d) ki v roku ne poravnajo kazni in/ali periodičnih denarnih kazni iz člena 12(1) in (2).

2.  Komisija bo za namene iz odstavka 1(a) in (b) sprejela odločitev ob upoštevanju vseh naslednjih razpoložljivih informacij:

   a) rezultate lastnega ocenjevanja zadevne priznane organizacije v skladu s členom 16(3);
   b) poročila, ki jih bodo predložile države članice v skladu s členom 18;
   c) analizo nezgod, v katere so bile vpletene ladje, ki so jih klasificirale priznane organizacije;
   d) ponoven pojav pomanjkljivosti iz člena 12(1)(a);
   e) stopnja, do katere je flota v klasifikaciji priznane organizacije prizadeta, in
   f) neučinkovitost ukrepov iz člena 12(2).

3.  O odvzemu priznanja odloča na lastno pobudo ali zahtevo države članice Komisija v skladu s postopkom iz člena 9(2) in po tem, ko je zadevna priznana organizacija dobila priložnost, da predloži svoje pripombe.

Člen 14

Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3) sprejme in objavi:

   a) merila, s katerimi ugotavlja učinkovitost pravil, predpisov in dejavnosti priznanih organizacij v povezavi z varnostjo in preprečevanjem onesnaževanja z ladij, ki so jih klasificirale, ob upoštevanju zlasti podatkov iz pariškega Memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, in/ali drugih podobnih shem, in
   b) merila, s katerimi ugotavlja, kdaj neko izvajanje, opustitev ali zamuda pomeni nesprejemljivo ogrožanje varnosti in okolja. Ta merila lahko upoštevajo posebne okoliščine, ki vplivajo na manjše ali visoko usposobljene priznane organizacije.

Komisija sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) podrobna pravila za izvajanje člena 12 in, če je ustrezno, člena 13.

Člen 15

Ne glede na merila, navedena v Prilogi I, lahko država članica, ki meni, da priznana organizacija ne more biti več pooblaščena za opravljanje nalog iz člena 3 v njenem imenu, začasno odvzame tako pooblastilo po naslednjem postopku:

   a) država članica nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice o svoji odločitvi in navede utemeljene razloge zanjo;
   (b) Komisija mora ob upoštevanju varnosti in preprečevanja onesnaževanja oceniti razloge, ki jih država članica navede za ukinitev pooblastila priznani organizaciji;
   (c) Komisija po postopku iz člena 9 (2) obvesti državo članico, ali je njena odločitev o začasnem odvzemu pooblastila ustrezno utemeljena zaradi resnega ogrožanja varnosti in okolja. Če odločitev ni upravičena, Komisija od države članice zahteva preklic začasnega odvzema. Če je odločitev utemeljena in je država članica v skladu s členom 7(1) omejila število priznanih organizacij, ki delujejo v njenem imenu, Komisija zaprosi državo članico, naj izda novo pooblastilo drugi priznani organizaciji, da nadomesti tisto, ki ji je bilo pooblastilo začasno odvzeto.

Člen 16

1.  Države članice preverijo, ali priznane organizacije, ki delujejo v njihovem imenu za namene člena 3(2), po mnenju njene pristojne uprave zadovoljivo opravljajo naloge iz navedenega člena.

2.  Vsaka država članica spremlja vsako priznano organizacijo, ki deluje v njenem imenu, vsaj na vsaki dve leti ter predloži drugim državam članicam in Komisiji poročilo o rezultatih teh dejavnosti spremljanja najpozneje do 31. marca v letu, ki sledi letu njihove izvedbe.

3.  Komisija redno in vsaj vsaki dve leti oceni vse priznane organizacije, skupaj z državo članico, ki je vložila ustrezno zahtevo za priznanje, da preveri, ali te priznane organizacije izpolnjujejo obveznosti iz te direktive in merila iz Priloge 1. Ocena mora biti omejena na pomorske dejavnosti priznanih organizacij, ki spadajo na področje uporabe te direktive.

Pri izbiranju priznanih organizacij za oceno Komisija posveča posebno pozornost učinkovitosti organizacije pri izvajanju varnosti in preprečevanju onesnaževanja, zapisom o nezgodah in poročilom, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 18.

Ocena lahko vključuje obisk regionalnih podružnic priznane organizacije in prav tako naključni inšpekcijski pregled ladij, kadar obratujejo ali so v izgradnji, da se preveri poslovanje organizacije. V tem primeru, če je to primerno, Komisija obvesti državo članico regionalne podružnice. Komisija predloži državam članicam poročilo o rezultatih ocene.

4.  Vsaka priznana organizacija da odboru, ustanovljenem s členom 9(1), vsako leto na voljo rezultate pregleda svojega upravljanja sistema kakovosti.

Člen 17

1.  Za preprečitev dostopa Komisiji do zahtevanih podatkov, ki so potrebni za ocene iz člena 16(3), se ni mogoče sklicevati na nobeno klavzulo pogodbe, ki jo sklene priznana organizacija s tretjo stranko, ali sporazuma o pooblastilu z državo zastave.

2.  Priznane organizacije v pogodbah s tretjimi strankami za izdajo predpisanih spričeval ali klasifikacijskih spričeval za ladje zagotovijo, da se tako spričevalo izda pod pogojem, da tretje stranke ne nasprotujejo dostopu inšpektorjev Skupnosti na krov ladje za namene iz člena 16(3).

Člen 18

Pri uresničevanju pravic in dolžnosti inšpekcijskega pregleda, ki pripadajo državam pristanišča, države članice poročajo Komisiji in drugim državam članicam ter obvestijo zadevno državo zastave, če odkrijejo, da so priznane organizacije, delujoče v imenu države zastave, izdale veljavna spričevala za ladjo, ki ne izpolnjuje ustreznih predpisov mednarodnih konvencij, ali v primeru katerih koli pomanjkljivostih ladje, ki ima veljavno klasifikacijsko spričevalo, v zvezi s postavkami, za katere to spričevalo velja.

Za namene tega člena se poroča samo o tistih ladjah, ki predstavljajo resno nevarnost za varnost in okolje ali kažejo znake posebno malomarnega ravnanja priznanih organizacij.

Zadevna priznana organizacija se o primeru obvesti v trenutku začetnega inšpekcijskega pregleda, da lahko takoj sprejme ustrezne nadaljnje ukrepe.

Člen 19

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so ladje, ki plujejo pod njeno zastavo, zasnovane, zgrajene, opremljene in vzdrževane v skladu s pravili in predpisi priznane organizacije za ladijski trup, strojno opremo in električne ter nadzorne naprave.

2.  Država članica se lahko odloči za uporabo predpisov, ki so po njenem mnenju enakovredni pravilom in predpisom priznane organizacije, a le pod pogojem, da jih po postopku iz Direktive 98/34/ES takoj uradno sporoči Komisiji in drugim državam članicam, da jim druga država članica ali Komisija ne ugovarja jo ter da po postopku iz člena 9 (2) te direktive 1 niso ugotovljeni kot neenakovredni.

3.  Države članice sodelujejo s priznanimi organizacijami, ki jih pooblastijo, pri oblikovanju pravil in/ali predpisov navedenih organizacij. S priznanimi organizacijami se posvetujejo, da dosežejo usklajeno razlago mednarodnih konvencij v skladu s členom 20(1).

Člen 20

1.  Priznane organizacije se med seboj redno posvetujejo, da bi ohranile enakovrednost in dosegle uskladitev svojih pravil in predpisov in njihovega izvajanja. Priznane organizacije med seboj sodelujejo, da dosežejo usklajeno razlago mednarodnih konvencij in pri tem ne posegajo v pristojnosti držav zastave. Priznane organizacije se po potrebi sporazumejo o tehničnih in postopkovnih pogojih, pod katerimi bodo vzajemno priznavale svoja klasifikacijska spričevala, temelječa na enakovrednih standardih, povzetih po najzahtevnejših in najstrožjih referenčnih modelih, pri čemer upoštevajo morsko opremo z znakom skladnosti v skladu z Direktivo Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi(11).

Komisiji predložijo redna poročila o temeljnem napredku na področju standardov in na področju vzajemnega priznavanja.

2.  Komisija ...(12) predloži Evropskemu Parlamentu in Svetu poročilo, ki temelji na neodvisni študiji in obravnava napredek, dosežen pri usklajevanju pravil in predpisov ter vzajemnem priznavanju. Če priznane organizacije ne izpolnjujejo določb iz člena 20(1), Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga potrebne ukrepe.

3.  Priznane organizacije izrazijo pripravljenost za sodelovanje s pomorskimi inšpekcijskimi upravami, kadar gre za ladjo iz njihovega razreda, zlasti zato, da bi olajšale odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti ali drugih odstopanj.

4.  Priznane organizacije predložijo vsem upravam držav članic, ki so podelile katero koli od pooblastil, predvidenih v členu 3, in Komisiji vse ustrezne o svojem klasificiranem ladjevju, prenosih, spremembah, začasnih odvzemih in umikih klasifikacije, ne glede na zastavo, pod katero plujejo ladje.

Podatki o prenosih, spremembah, začasnih odvzemih in umikih klasifikacije, vključno s podatki o v vseh zapoznelih nadzorih in zapoznelih priporočilih, klasifikacijskih pogojih, operativnih pogojih ali operativnih omejitvah, naloženih njihovim klasificiranim ladjam, se – ne glede na zastavo, pod katero ladje plujejo – elektronsko sporočijo v skupno nadzorno podatkovno bazo, ki jo uporabljajo države članice za izvajanje Direktive 2007/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne ...(13) [o državni kontroli pristanišč](14), ob istem času, ko se zabeleži v lastne sisteme v organizaciji in v vsakem primeru najkasneje v 72 urah po dogodku, na podlagi katerega je nastala obveznost sporočanja podatkov. Te podatke se z izjemo priporočil in klasifikacijskih pogojev, ki niso zapozneli, objavi na spletni strani teh priznanih organizacij.

5.  Priznane organizacije ne izdajo predpisanih spričeval ladji, ne glede na njeno zastavo, ki je deklasificirana ali je spremenila razred iz varnostnih razlogov, preden ne dajo priložnosti pristojnemu organu države zastave, da v razumnem roku da svoje mnenje o tem, ali je potreben celoten inšpekcijski pregled.

6.  Pri prenosu ladje od ene priznane organizacije k drugi odstopna organizacija zagotovi prevzemni organizaciji popolno dokumentacijo o ladji in jo še posebej obvesti o:

   a) vsakem zapoznelem nadzoru;
   b) vsakem zapoznelem priporočilu in klasifikacijskih pogojih;
   c) opearitvnih pogojih, ki so ladji naloženi, in
   d) operativnih omejitvah, ki so ladji naloženi.

Prevzemna organizacija lahko izda nova spričevala za ladjo šele potem, ko je uspešno zaključen vsak zapozneli nadzor in izpolnjena vsa zapoznela priporočila ali klasifikacijski pogoji, ki so bili ladji naloženi predhodno, v skladu z navedbami odstopne organizacije.

Pred dokončno izdelavo novih spričeval mora prevzemna organizacija obvestiti odstopno organizacijo o datumu njihove izdaje in za izvedbo vsakega zapoznelega nadzora, zapoznelega priporočila ali zapoznelega pogoja klasifikacije potrditi sprejete ukrepe, kraj in datum njihovega začetka ter datum njihovega uspešnega zaključka.

Priznane organizacije oblikujejo in izvajajo ustrezne skupne zahteve glede prenosa ladje, kjer so potrebni posebni previdnostni ukrepi. Ti primeri so zlasti tisti, kjer gre za prenos ladje, stare petnajst let ali več, in prenos od nepriznane organizacije k priznani.

Priznane organizacije medsebojno sodelujejo zaradi pravilnega izvajanja določb tega odstavka.

Člen 21

1.  Države članice skupaj s priznanimi organizacijami v...(15) ustanovijo ocenjevalni odbor v skladu s standardi kakovosti EN 45012. Ustrezna poklicna združenja, dejavna v ladijski industriji, lahko sodelujejo v svetovalni vlogi. Ocenjevalni odbor izvaja naslednje naloge:

   a) ureditev in ocenjevanje sistema upravljanja kakovosti priznanih organizacij v skladu s standardi kakovosti ISO 9001;
   b) potrjevanje sistema kakovosti priznanih organizacij;
   c) izdaja zavezujočih razlag mednarodno priznanih standardov upravljanja kakovosti, zlasti za upoštevanje posebne narave in obveznosti priznanih organizacij, in
   d) sprejemanje posameznih in skupnih priporočil za izboljšanje pravil, postopkov in mehanizmov notranjega nadzora priznanih organizacij.

Ocenjevalni odbor je neodvisen, ima potrebne pristojnosti, po katerih lahko deluje povsem je neodvisno od priznanih organizacij in ima potrebna sredstva, da svoje dolžnosti izvaja učinkovito in po najvišjih strokovnih standardih. Odbor opredeli svoje delovne metode in pravila delovanja.

Ocenjevalni odbor vse zainteresirane strani, vključno s Komisijo redno obvešča o svojem letnem delovnem načrtu kot tudi o ugotovitvah in priporočilih, zlasti v zvezi s položaji, kjer je bila varnost morda ogrožena.

2.  Komisija redno pregleduje delovanje ocenjevalnega odbora, kar v skladu s postopkom iz člena 9(2) pomeni, da se lahko zgodi, da bo moral ocenjevalni odbor sprejeti ukrepe, za katere Komisija meni, da so potrebni za zagotavljanje celovite skladnosti z odstavkom 1.

Komisija o rezultatih in spremljanju ocenjevanja poroča državam članicam.

Člen 22

1.  Priznane organizacije, ki so bila ob začetku veljavnosti te direktive dodeljena priznanja v skladu z Direktivo 94/57/ES, ta priznanja obdržijo v skladu z določbami odstavkov 2 in 3.

2.  Priznane organizacije izpolnjujejo nove predpise, določene v tej direktivi, od datuma začetka njene veljavnosti dalje.

3.  Ne glede na člena 11 in 13 Komisija ob upoštevanju člena 6(3) te direktive ponovno pregleda vsa omejena priznanja, ki so bila dodeljena v skladu z Direktivo 94/57/ES, do ...(16), da odloči v skladu s postopkom iz člena 9(2), ali je omejitve treba nadomestiti ali umakniti. Omejitve se uporabljajo vse dokler Komisija ne odloči drugače.

Člen 23

V postopku ocenjevanja na podlagi člena 16(3) Komisija preveri, ali je imetnik priznanja pristojni pravni subjekt v organizaciji, za katero veljajo določbe te direktive. Če imetnik priznanja ni matični subjekt v organizaciji, Komisija z odločbo priznanje ustrezno spremeni.

Če Komisija priznanje spremeni, države članice prilagodijo svoje sporazume s priznano organizacijo, da upoštevajo spremembo.

Člen 24

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o napredku pri izvajanju Direktive v državah članicah.

Člen 25

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s členi […] in točkami […] Priloge I [členi ali delitve členov ter točke Priloge I, ki so bili vsebinsko spremenjeni glede na Direktivo 94/57/ES] najpozneje ... (17). Besedila navedenih predpisov ter tabelo ujemanja med navedenimi predpisi in to direktivo nemudoma sporočijo Komisiji.

2.  Ob sprejetju navedenih predpisov se države članice v njih sklicujejo na to direktivo ali sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Prav tako vključijo izjavo, da se sklici v veljavnih zakonih, uredbah in upravnih določbah na direktive, ki so bile razveljavljene s to direktivo, razlagajo kot sklici na to direktivo. Države članice določijo način sklicevanja in obliko izjave.

3.  Države članice predložijo Komisiji besedila glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 26

Direktiva 94/57/ES, kot je bila spremenjena z direktivami iz dela A Priloge II, se razveljavi z ...(18) brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv iz dela B Priloge II v nacionalno zakonodajo.

Sklicevanja na razveljavljene direktive se razlagajo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 27

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi […] in točke […] Priloge I [členi in delitve členov ter točke Priloge I, ki so v primerjavi z Direktivo 94/57/ES, ostali nespremenjeni] se uporabljajo od ...*.

Člen 28

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA I

MINIMALNA MERILA ZA PRIZNANE ORGANIZACIJE IZ ČLENA 3

(v nadaljevanju "organizacije")

A.  SPLOŠNA MINIMALNA MERILA

1.  Organizacija mora biti pravna oseba v državi, kjer je locirana, če želi pridobiti ali ohraniti priznanje Skupnosti. Njene račune potrjujejo neodvisni revizorji.

2.  Organizacija mora biti zmožna dokazati obširne izkušnje pri ocenjevanju zasnove in konstrukcije trgovskih ladij.

3.  Organizacija mora vedno imeti na razpolago vodstveno in tehnično podporo ter raziskovalno osebje, ki je sorazmerno z velikostjo klasificiranega ladjevja, sestavo organizacije in njenim sodelovanjem pri gradnji in predelavi ladij. Organizacija mora biti zmožna dodeliti za vsako delovno mesto, kadar je potrebno, sredstva in osebje sorazmerno z nalogami, ki jih je treba opraviti v skladu s splošnimi minimalnimi merili 6 in 7 ter s posebnimi minimalnimi merili.

4.  Organizacija in uporabljati izčrpna pravila in predpise za zasnovo, gradnjo in redni nadzor trgovskih ladij, ki jih odlikujejo mednarodno priznani standardi. Ti so objavljeni ter se redno ažurirajo in izboljšujejo z raziskovalnimi in razvojnimi programi.

5.  Organizacija mora vsako leto objaviti svoj register ladij ali ga voditi v elektronski bazi podatkov, dostopni javnosti.

6.  Organizacije nadzirati lastniki ali graditelji ladij ali drugi, ki so komercialno vključeni v gradnjo, opremljanje, popravilo ali obratovanje ladij. Organizacija glede prihodka ni bistveno odvisna od enega samega trgovskega podjetja. Priznana organizacija ne opravlja klasifikacijskih ali predpisanih dejavnosti, če je sama lastnik ali upravljavec ladje ali če ima poslovne, osebne ali družinske vezi z lastnikom ali upravljavcem ladje. Ta nezdružljivost velja prav tako za inšpektorje, ki jih zaposli priznana organizacija.

7.  Organizacija v skladu z določbami Priloge k Resoluciji IMO A.789(19) o specifikacijah nalog priznanih organizacij, ki delujejo v imenu uprave, za izvajanje nadzora in izdajanje spričeval, če te določbe spadajo na področje uporabe te direktive.

B.  POSEBNA MINIMALNA MERILA

1.  Organizacija zagotavlja svetovno mrežo s svojim izključnim tehničnim osebjem ali, v izjemnih in utemeljenih primerih, z izključnim tehničnim osebjem drugih priznanih organizacij.

2.  Organizacijo ureja etični kodeks.

3.  Organizacija se vodi in upravlja tako, da je zagotovljena zaupnost od uprave zahtevanih informacij.

4.  Organizacija predloži upravi, Komisiji in zainteresiranim strankam zadevne informacije.

5.  Organizacija, njeni inšpektorji in tehnično osebje pri svojem delu ne posegajo v pravice intelektualne lastnine ladjedelnic, dobaviteljev opreme in lastnikov ladij, kar vključuje spričevala, licence, znanje in izkušnje ter vse druge oblike znanja, uporaba katerega je na ravni Skupnosti ali na nacionalni ravni pravno zaščitena; organizacija, inšpektorji ali tehnično osebje, ki ga organizacija zaposluje, pod nobenim pogojem in ne glede na člen 17 ne posredujejo ali širijo komercialno pomembnih informacij, ki so jih pridobili med opravljanjem inšpekcij, pregledov in nadzora na ladjah v gradnji ali popravilu.

6.  Vodstvo organizacije je opredelilo in dokumentiralo svojo politiko, cilje in zavezanost glede kakovosti ter zagotovilo, da se ta politika razume, izvaja in vzdržuje na vseh ravneh organizacije. Politika organizacije upošteva cilje in kazalce izvajanja varnosti in preprečevanja onesnaževanja.

7.  Organizacija zagotavlja, da:

   a) se njena pravila in predpisi sestavljajo in vzdržujejo sistematično;
   b) se njena pravila in predpisi upoštevajo in da je uveljavljen notranji sistem merjenja kakovosti storitve glede na ta pravila in predpise;
   c) so predpisi o predpisanih dejavnostih, za katere je organizacija pooblaščena, izpolnjeni, in da je uveljavljen notranji sistem merjenja kakovosti storitve glede na skladnost z mednarodnimi konvencijami;
   d) so pristojnosti, pooblastila in medsebojna razmerja med osebami, katerih delo vpliva na kakovost storitev organizacije, opredeljena in dokumentirana;
   e) celotno delo poteka v nadzorovanih pogojih;
   f) je nadzorni sistem, ki spremlja dejavnosti in delo inšpektorjev ter tehničnega in upravnega osebja, ki ga organizacija zaposli, uveljavljen;
   g) imajo poklicni inšpektorji obširno znanje o določeni vrsti ladje, na kateri izvajajo svoje delo, kolikor je pomembno za izvedbo določenega nadzora, in o zadevnih predpisih, ki se pri tem uporabljajo;
   h) se inšpektorji sistematično izobražujejo in njihovo znanje stalno dopolnjuje;
   i) se beleži doseganje zahtevanih standardov na področjih, ki jih pokrivajo izvedene storitve, in prav tako učinkovito delovanje sistema kakovosti;
   j) obstaja obširen sistem načrtovanih in zabeleženih notranjih pregledov s kakovostjo povezanih dejavnosti na vseh lokacijah;
   k) se predpisani nadzori in inšpekcijski pregledi, ki jih zahteva usklajeni sistem za nadzor in izdajo spričeval, za katere je organizacija pooblaščena, izvajajo v skladu z določbami Priloge in Dodatka k Resoluciji IMO A.948(23) o smernicah za nadzor v okviru usklajenega sistema za nadzor in izdajo spričeval;
   l) so uveljavljene jasne in neposredne odgovornosti in kontrole med osrednjimi in regionalnimi predstavništvi družbe ter med priznanimi organizacijami in njihovimi inšpektorji.

8.  Organizacija razvije, izvaja in vzdržuje učinkovite notranje sisteme nadzora kakovosti, ki temeljijo na ustreznih mednarodno priznanih standardih kakovosti, ter so v skladu z EN ISO/IEC 17020:2004 (inšpekcijski organi) in z EN ISO 9001:2000, kot jih razlaga in potrjuje ocenjevalni odbor iz člena 21(1).

Ker ocenjevalni odbor deluje neodvisno, mora imeti dostop do vseh sredstev, ki jih potrebuje za ustrezno delovanje ter temeljito in dosledno delo. Imeti mora visoko strokovno in obsežno tehnično znanje ter kodeks ravnanja, ki zagotavlja neodvisnost dejavnosti revizorjev.

9.  Pravila in predpisi se izvajajo tako, da organizacija s svojim neposrednim znanjem in po lastni presoji sestavi zanesljivo in objektivno izjavo o varnosti zadevnih ladij, s pomočjo klasifikacijskih spričeval, na podlagi katerih se lahko izdajo predpisana spričevala.

10.  Organizacija ima potrebna sredstva za oceno – z uporabo usposobljenega strokovnega osebja in v skladu z določbami Priloge k Resoluciji IMO A.913(22) o smernicah za izvajanje Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) uprav – uporabe in vzdrževanja sistema za varno upravljanje, na kopnem in na ladjah, o katerem se izdajajo spričevala.

11.  Organizacija mora predstavnikom uprave in drugim zadevnim strankam dovoliti udeležbo pri razvijanju svojih pravil in/ali predpisov.

PRILOGA II

Del A

Razveljavljena direktiva z zaporednimi spremembami

(omenjenimi v členu 26)

Direktiva Sveta 94/57/ES

UL L 319, 12.12.1994, str. 20

Direktiva Komisije 97/58/ES

UL L 274, 7.10.1997, str. 8

Direktiva 2001/105/ES Evropskega Parlamenta in Sveta

UL L 19, 22.1.2002, str. 9

Direktiva 2002/84/ES Evropskega Parlamenta in Sveta

UL L 324, 29.11.2002, str. 53

Del B

Roki za prenos v nacionalno zakonodajo

(kot navedeno v členu 26)

Direktiva

Roki za prenos v zakonodajo

94/57/ES

31. december 1995

97/58/ES

30. september 1998

2001/105/ES

22. julij 2003

2002/84/ES

23. november 2003

PRILOGA III

Tabela ujemanja

Direktiva 94/57/ES

Ta direktiva

člen 1

člen 1

člen 2, uvodno besedilo

člen 2, uvodno besedilo

člen 2, prva alinea

člen 2(a)

člen 2, druga alinea

člen 2(b)

člen 2, tretja alinea

člen 2(c)

člen 2, četrta alinea

člen 2(d)

člen 2, peta alinea

člen 2(e)

––

člen 2(f)

člen 2, šesta alinea

člen 2(g)

člen 2, sedma alinea

člen 2(h)

člen 2, osma alinea

člen 2(i)

––

člen 2(j)

člen 2, deveta alinea

člen 2(k)

člen 2, deseta alinea

člen 2(l)

člen 2, enajsta alinea

člen 2(m)

člen 3

člen 3

člen 4(1), prvi in drugi stavek

Člen 4(1)

člen 4(1), zadnji stavek

Člen 6(1)

člen 4(2) in (3)

––

––

člena 5 in 6 (2) in (3)

člen 4(4)

člen 6(4)

člen 4(5)

––

členi 5, 6, 7 in 8

členi 7, 8, 9 in 10

člen 9

––

––

členi 11 do 14

člen 10(1)

člen 15

člen 10(2), (3) in (4)

––

člen 11

člen 16

––

člen 17

člen 12

člen 18

člen 14

člen 19(1) in (2)

––

člen 19(3)

člen 15

člen 20

––

členi 21 do 24

člen 16

člen 25

––

člen 26

––

člen 27

člen 17

člen 28

Priloga

Priloga I

––

Priloga II

––

Priloga III

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 318, 23.12.2006, str. 195.
(3) UL C 229, 22.9.2006, str. 38.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007.
(5) UL L 319, 12.12.1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).
(6) UL C 271, 7.10.1993, str. 1.
(7) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).
(8) UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.
(9) UL L 208 5.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1891/2006 (UL L 394, 30.12.2006, str. 1).
(10) UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 93/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 12).
(11) UL L 46, 17.2.1997, str. 25. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).
(12)* Tri leta po začetku veljavnosti te direktive.
(13)+ UL: vstaviti datum in številko te direktive.
(14) UL L […], […], str. […].
(15)* 18 mesecih po začetku veljavnosti te direktive.
(16)* 12 mesecev od datuma začetka veljavnosti te direktive.
(17)* 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te direktive.
(18)* Datum začetka veljavnosti te direktive.


Začasni odbor za podnebne spremembe
PDF 188kWORD 36k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o ustanovitvi in določitvi pristojnosti, sestavi in trajanju mandata začasnega odbora za podnebne spremembe
P6_TA(2007)0151B6-0158/2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 175 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju sklepa konference predsednikov z dne 19. aprila 2007, da predlaga ustanovitev začasnega odbora za podnebne spremembe ter določi njegove naloge in sestavo,

–   ob upoštevanju nujne potrebe po tem, da se na vseh ravneh sprejmejo konkretni ukrepi za soočanje s podnebnimi spremembami, in potrebe, da politični voditelji ta proces začnejo,

–   ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta o podnebnih spremembah, zlasti tistih, ki so bile sprejete dne 16. novembra 2005(1), 26. oktobra 2006(2) in 14. februarja 2007(3),

–   ob upoštevanju potrebe po zbiranju in usklajevanju mnenj različnih zadevnih odborov, zato da bi Evropski parlament lahko igral ključno vlogo pri osveščanju in dosegel, da bi se izziv podnebnih sprememb umestil med glavne teme mednarodnih razprav,

–   ob upoštevanju potrebe po tem, da organizira svoje delo in posledično svoje strukture, zlasti z dodeljevanjem dodatnih sredstev, potrebnih za ustrezno reševanje tega vprašanja,

1.   sklene, da ustanovi začasni odbor za podnebne spremembe z naslednjimi nalogami:

   a) oblikovanje predlogov o prihodnji celoviti politiki Evropske unije na področju podnebnih sprememb in usklajevanje stališč Evropskega parlamenta glede pogajanj o mednarodnem okviru podnebne politike za čas po letu 2012;
   b) analiza in ocena stanja na področju podnebnih sprememb ter predlaganje ustreznih ukrepov na vseh ravneh, s hkratnim vrednotenjem njihovega finančnega vpliva ter stroškov neukrepanja;
   c) oblikovanje čim bolj popolnega seznama nedavnih dosežkov in prihodnjih možnosti na področju boja proti podnebnim spremembam, o čemer Parlamentu predloži podrobno analizo, na podlagi katere lahko Parlament prevzame svojo politično odgovornost;
   d) presoja okoljskega, pravnega, ekonomskega, družbenega, geopolitičnega in regionalnega vpliva nedavnih dosežkov in prihodnjih možnosti ter vpliva na javno zdravje;
   e) analiza in ocena dosedanje uporabe zakonodaje Skupnosti na tem področju;
   f) v ta namen vzpostavitev ustreznih stikov in organiziranje predstavitev s parlamenti in vladami držav članic in tretjih držav, z evropskimi institucijami in mednarodnimi organizacijami ter s predstavniki znanstvenih krogov, podjetij in civilne družbe, vključno z mrežami lokalnih in regionalnih oblasti;

2.   sklene, da pristojnosti stalnih odborov Parlamenta, zadolženih za sprejemanje, spremljanje in izvajanje zakonodaje Skupnosti v zvezi s tem vprašanjem, ostanejo nespremenjene, začasni odbor pa lahko oblikuje priporočila za delovanje ali pobude, ki naj bi jih sprožili;

3.   sklene, da mandat začasnega odbora traja dvanajst mesecev, z začetkom 10. maja 2007, ob koncu tega obdobja pa odbor Parlamentu predloži poročilo, ki po potrebi vsebuje priporočila za delovanje ali pobude, ki naj bi jih sprožili;

4.   odloči, da bo začasni odbor štel 60 članov.

(1) UL C 280 E, 18.11.2006, str. 120.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0460.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0038.


Zelena knjiga: Odškodninske tožbe zaradi kršitve pravil o konkurenci
PDF 238kWORD 80k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o Zeleni knjigi: Odškodninske tožbe zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (2006/2207(INI))
P6_TA(2007)0152A6-0133/2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Zelene knjige Komisije o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (KOM(2005)0672) (zelena knjiga o odškodninskih tožbah),

‐   ob upoštevanju poročila Komisije o politiki konkurence za leto 2004 (SEK(2005)0805),

‐   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 1961 v odgovor na zahtevo Sveta ministrov EGS o potrebi posvetovanja s Parlamentom glede predloga za začetno izvedbeno uredbo, ki zadeva člena 85 in 86 Pogodbe EGS(1),

‐   ob upoštevanju sporočila Komisije o sodelovanju med nacionalnimi uradi za konkurenco in Komisijo pri obravnavi primerov, ki spadajo na področje uporabe členov 85 ali 86 Pogodbe ES(2),

‐   ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000, Evropskega sveta v Götheburgu 15. in 16. junija 2001, Evropskega sveta v Laeknu 14. in 15. decembra 2001, Evropskega sveta v Barceloni 15. in 16. marca 2002 in Evropskega sveta v Bruslju 20. in 21. marca 2003, 25. in 26. marca 2004, 22. in 23. marca 2005 ter 23. in 24. marca 2006,

‐   ob upoštevanju poročila, ki ga je novembra 2004 objavila skupina na visoki ravni, z naslovom "Sprejeti izziv - Lizbonska strategija za rast in zaposlovanje",

‐   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe(3), Uredbe Komisije (ES) št. 773/2004 z dne 7. aprila 2004 v zvezi z vodenjem postopkov Komisije v skladu s členoma 81 in 82 Pogodbe ES(4) ter Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij(5),

‐   ob upoštevanju mednarodnih instrumentov, ki priznavajo pravico do učinkovite pravne zaščite, zlasti Splošne deklaracije človekovih pravic, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega pakta o gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah, kot tudi njihovih protokolov,

‐   ob upoštevanju člena 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov,

‐   ob upoštevanju člena 47 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije(6),

‐   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0133/2007),

A.   ker je politika konkurence že od samega začetka sestavni del projekta evropske integracije in je ključnega pomena v procesu izgradnje Evropske unije,

B.   ker je prosta in neovirana konkurenca nujna za doseganje ciljev Lizbonske in Göteborške strategije, vitalnosti notranjega trga, podjetniške odličnosti, interesov potrošnikov in ciljev Evropske unije, medtem ko protikonkurenčno obnašanje neugodno vpliva na te cilje,

C.   ker sta člena 81 in 82 Pogodbe ES določbi javnega reda, ki imata neposredni učinek in bi ju morali pristojni organi avtomatično uporabljati; ker ti določbi ustvarjata pravice med posamezniki, ki jih morajo nacionalni pravosodni organi učinkovito varovati v skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, vključno s sodbo v primeru 26/62 van Gend & Loos(7), ki je pomembna predvsem, ker je predhodnica poznejših primerov,

D.   ker se konkurenčno pravo v državah članicah uveljavlja zlasti prek javnega prava in ker so na ravni držav članic prisotne občutne razlike in ovire, ki morebitne tožnike lahko odvrnejo od tega, da bi zahtevali odškodnino,

E.   ker Sodišče Evropskih skupnosti meni, da mora zaradi odsotnosti pravil Skupnosti, ki bi urejala pravico žrtev do odškodninskega zahtevka pred nacionalnimi pravosodnimi organi, domači pravni sistem držav članic,vzpostaviti pristojna sodišča in določiti natančna postopkovna pravila za varstvo pravic, ki za posameznike izhajajo neposredno iz prava Skupnosti, ob upoštevanju, da takšna pravila niso manj ugodna kot tista, ki urejajo podobne nacionalne postopke (v skladu z načelom enakovrednosti) in da dejansko ne onemogočajo ali prekomerno otežujejo izvajanja pravic, ki izhajajo iz prava Skupnosti (v skladu z načelom učinkovitosti),

F.   ker redka in izjemna raba zasebnih tožb pred nacionalnimi pravosodnimi organi držav članic, kot določa Uredba (ES) št. 1/2003, kaže, da so potrebni ukrepi za olajšanje vložitve odškodninske tožbe; ker bi morali takšni ukrepi povečati skladnost s konkurenčnim pravom ES, upoštevajoč različna postopkovna in dokazna pravila v državah članicah; ker to ne bi smelo voditi v situacijo, kjer bi bila podjetja, ki se poslužujejo zakonitega gospodarskega ravnanja, izpostavljena pretiranim tveganjem zaradi plačevanja neupravičenih zahtevkov ali prisiljena v spremembo svojega ravnanja, da bi se izognila dragim postopkom,

G.   ker bi morali imeti potrošniki in podjetja, ki so zaradi kršitve pravil o konkurenci utrpeli škodo, pravico do odškodnine,

H.   ker razvoj pravil na področju civilnega sodstva EU, zlasti kar zadeva dostop do sodnega varstva, ni šel v korak z nedavnim razvojem na področju konkurenčnega prava Skupnosti na notranjem trgu,

I.   ker je Sodišče Evropskih skupnosti v zadevi C-453/99(8) razsodilo, da posamezniki in podjetja, z namenom zagotoviti popolno učinkovitost člena 81 Pogodbe, lahko zahtevajo nadomestilo za škodo, ki je nastala na podlagi pogodbe ali vedenja, ki omejuje ali izkrivlja konkurenco,

J.   ker obstoječi odškodninski mehanizmi za primere kršitev pravil o konkurenci na evropski ravni ne zagotavljajo popolne učinkovitosti člena 81 Pogodbe, zlasti v zvezi s tistimi, ki so utrpeli škodo,

K.   ker veliko držav članic preučuje načine za boljše varstvo potrošnikov s tem, da omogoča skupinske tožbe, in ker bi različne tožbe lahko vodile do izkrivljanja konkurence na notranjem trgu,

L.   ker mora biti vsak predlog Komisije, na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti na podlagi Pogodbe, v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti,

1.   opozarja, da pravilom Skupnosti o konkurenci primanjkuje odvračilen učinek, njihova učinkovitost pa bi lahko bila ogrožena, če bi oseba, ki deluje na prepovedan način, lahko koristila prednosti na trgu ali uživala imuniteto zaradi svojih kršitev, ker obstajajo ovire pri odškodninskih zahtevkih; meni, da je treba predstavnikom javnega interesa in žrtvam omogočiti vlaganje tožb;

2.   meni, da morajo državljani ali podjetja, ki so oškodovana zaradi kršitev konkurenčnega prava, imeti možnost zahtevati nadomestilo za škodo;

3.   pozdravlja dejstvo, da je Sodišče priznalo pravico žrtvam, ki so utrpele škodo zaradi protikonkurenčnega obnašanja, da vložijo samostojne ali skupinske odškodninske tožbe; zato pozdravlja zeleno knjigo o odškodninskih tožbah in z njo povezana pripravljalna dela;

4.   ker želi spodbuditi konkurenčnost namesto pravdnih postopkov, poziva k hitremu in prijateljskemu izvensodnemu reševanju sporov in olajševanju izvensodnih poravnav pri odškodninskih zahtevkih za škodo, ki izhaja iz protikonkurenčnega ravnanja in poudarja, da je v primeru, ko stranka, ki naj bi kršila konkurenčna pravila, trdi in dokaže, da je bila škoda poplačana pred zaključkom postopka, to lahko olajševalna okoliščina pri določanju višine odškodnine; pozdravlja tudi dejstvo, da uradi za konkurenco v Evropski uniji lahko do neke mere izvajajo institucionalno arbitražno vlogo z upravljanjem arbitražnih postopkov vključno z imenovanjem arbitrov na zahtevo strank;

5.   zato meni, da mora pravni sistem držav članic omogočati učinkovite civilnopravne postopke, v katerih se lahko zahteva nadomestilo za škodo, nastalo zaradi kršitev konkurenčnega prava;

6.   meni, da bi morala pravica do vlaganja zasebnih tožb na združljiv način dopolnjevati javno izvrševanje, ki bi tako lahko postalo bolj strateško in selektivno ter bi se lahko osredotočilo na najbolj pomembna vprašanja in na najbolj važne primere; meni pa, da takšna sprememba pozornosti ne bi smela biti opravičilo za nezadostno dodeljevanje virov uradom za konkurenco;

7.   poziva, da se člena 81 in 82 Pogodbe uporabljata na enak način, ne glede na upravni ali sodni značaj organa, ki odloča; meni, da morajo biti odločbe, ki jih sprejmejo pravosodni organi, skladne in morajo odražati skupna načela varnosti in učinkovitosti, ki se izogibajo izkrivljanju in neskladnostim znotraj Unije; meni, da bi moral biti cilj doseči postopke in stanje, ko je predhodna pravnomočna sodba nacionalnega organa za konkurenco ali nacionalnega pravosodnega organa zavezujoča za vse države članice, če so stranke in okoliščine primera enake;

8.   poudarja, da je bistvenega pomena nuditi pravosodnim organom usposabljanje na področju konkurenčnega prava, da se zagotovi kakovost njihovih sodb, in zagotoviti, da postopke vodijo specializirani ali visoko usposobljeni organi;

9.   meni, da bi morali za zaščito konkurence in pravic žrtev vsi pravosodni organi, ki uporabljajo pravila Skupnosti o konkurenci, biti sposobni, če je treba, sprejeti začasne ukrepe, zahtevati preiskave in izkoristiti svoja preiskovalna pooblastila;

10.   poudarja, da bi za pridobivanje pomembnih dejstev za uporabo členov 81 in 82 Pogodbe, nacionalni pravosodni organi morali uživati primerljive pravice kot tiste, ki so priznane nacionalnim organom za konkurenco, in ker je za zagotavljanje doslednosti potrebno okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi organi za konkurenco in nacionalnimi sodišči ter med samimi nacionalnimi pravosodnimi organi;

11.   poudarja, da bi morali pristojni organi, ki uporabljajo pravila Skupnosti o konkurenci, razpolagati z enotnimi merili za določanje dokaznega bremena; ugotavlja, da bi morda bilo treba upoštevati nesorazmerje informacij, ki so na voljo strankam; predlaga, naj bi bila dejstva v tožbah dokazana takrat, ko je pristojni pravosodni organ zadovoljen z obstojem vzročne povezave med kršitvijo in škodo;

12.   zahteva, naj imajo vsi pravosodni organi, pristojni za uporabo konkurenčnega prava, pooblastila za zahtevanje dostopa do podatkov, ki so pomembni za izid odškodninskih postopkov, za katere velja predhodno zaslišanje druge stranke, razen v nujnih primerih, s sorazmernimi ukrepi v okviru njihovega nadzora; poudarja, da je pri dostopu do podatkov, ki so pomembni za izid postopka, treba spoštovati legitimnost poslovne skrivnosti v odnosih med pravniki in njihovimi strankami, poslovne skrivnosti gospodarskih subjektov in zakonodajo na področju uradnih skrivnosti; poziva Komisijo, naj čim prej pripravi sporočilo o obdelavi zaupnih podatkov s strani organov, ki uporabljajo konkurenčno pravo Skupnosti;

13.   poziva države članice, naj sprejmejo dejstvo, da kršitev, ki jo je ugotovil nacionalni organ za konkurenco, in je dokončna ter je bila, kjer je to ustrezno, potrjena po pritožbi, samodejno predstavlja očiten dokaz krivde v civilnih postopkih, ki zadevajo ista vprašanja, če je tožena stranka imela ustrezno možnost obrambe v upravnih postopkih;

14.   nadalje meni, da na ravni Skupnosti ni potrebno razpravljati in predpisati potrebe po imenovanju strokovnjakov;

15.   meni, da bi predlagana uredba o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) morala zagotoviti zadovoljivo rešitev, razen v primerih, ko protikonkurenčno obnašanje vpliva na konkurenco v več kot eni državi članici, in da bi zato bilo treba razmisliti o vključitvi posebnega pravila za te primere;

16.   poziva nacionalne pravosodne organe k sodelovanju pri zaščiti zaupnih podatkov in pri spodbujanju učinkovitosti programov prizanesljivosti; meni, da je v primeru spora, povezanega z dostopom in z obdelavo tovrstnih podatkov, ki so na razpolago članom Evropske mreže organov za varstvo konkurence, le-tega treba reševati ob upoštevanju interpretacije zakonodaje Skupnosti s strani Sodišča;

17.   poudarja, da morajo imeti tožnikom priznana plačila značaj nadomestila in ne smejo preseči nastale dejanske škode (damnum emergens) in izgubljenega dobička (lucrum cessans), da se tako izognemo neupravičeni obogatitvi, ter da se lahko upošteva dejanska zmožnost žrtve, da škodo in izgube ublaži; kljub temu pa v primeru kartelov predlaga, da prvi prosilec, ki sodeluje s konkurenčnimi organi v okviru programov prizanesljivosti, ne bi bil solidarno odgovoren skupaj s preostalimi kršitelji, in da se obresti zaračunavajo od dneva, ko je bila kršitev storjena;

18.   meni, da mora vsak predlagani ukrep popolnoma spoštovati javni red države članice, zlasti v zvezi z dodatnimi odškodninami;

19.   poudarja, da morajo države članice upoštevati, da bi bila možnost obrambe na podlagi prenosa koristi škodljiva za ugotavljanje obsega škode in vzročne zveze;

20.   soglaša s sodno prakso Sodišča, da imajo vse žrtve pravico vložiti tožbo; meni, da morajo države članice, ki predvidijo ukrepe za posredne izgube, priznati tožencu možnost, da dokaže, da je bila vsa korist ali del koristi, ki je nastala kot rezultat kršitve, prenesena na tretjo stranko ('passing on defence'), da se tako izognemo možnosti neupravičene obogatitve; meni, da je zato potreben mehanizem za obravnavanje več manjših zahtevkov;

21.   meni, da bi zaradi razlogov pravičnosti, gospodarnosti, hitrosti in doslednosti žrtve morale imeti možnost, da prostovoljno vložijo skupne tožbe, tako neposredno kot prek organizacij, ki imajo v svojem statutu le-to predvideno;

22.   opozarja, da bo v številnih primerih prišlo do asimetrije virov pri pritožniku in toženi stranki v sodnih odškodninskih postopkih, ki so sproženi zaradi protikonkurenčnega ravnanja in da v takšnih primerih pritožnik ne bi smel biti odvrnjen od vložitve dobro utemeljene tožbe zaradi bojazni, da bo moral plačati prekomerne pravne stroške, vključno s stroški tožene stranke, če je tožba neuspešna; zato predlaga, naj se pravosodnim organom omogoči, da upoštevajo različne ekonomske položaje strank in naj, kadar je ustrezno, to preverijo ob začetku postopka; meni, da bi morala raven stroškov temeljiti na razumnih in objektivnih merilih, ob upoštevanju narave postopka, ter bi morala vključevati stroške, ki so nastali zaradi pravnih postopkov;

23.   predlaga, naj se v programih javne pomoči, ki so legitimno sprejeti, da se omogoči lažje vlaganje zasebnih odškodninskih tožb zaradi protikonkurenčnega ravnanja, določijo jasni pogoji za nadzor postopkov in povračilo takšne pomoči, še posebej v primerih, ko je o zadevi razsojeno in mora kršitelj plačati stroške;

24.   meni, da bi morali nacionalni zastaralni roki za tožbe zaradi kršitve konkurenčnih pravil Skupnosti omogočati, da se tožba vloži v roku enega leta od odločitve Komisije ali ugotovitve nacionalnega organa za konkurenco, da so bila pravila kršena (ali v primeru pritožbe eno leto od zaključka pritožbenega postopka); meni, da bi moralo biti v primeru, ko ni takšne odločitve, možno vložiti odškodninsko tožbo za kršitev členov 81 ali 82 Pogodbe, konkurenčnih pravil Skupnosti, kadarkoli znotraj obdobja, v katerem je Komisija pooblaščena za sprejemanje odločitev, ki nalagajo kazen za tovrstne kršitve; meni, da bi čas moral prenehati teči v obdobju kakršnihkoli formalnih razprav ali mediacije med strankama;

25.   predlaga, da se rok zastaranja, ki velja za pravico do zahteve za nadomestilo v primeru kršitve konkurenčnega prava, prekine, kadar Komisija ali nacionalnimi organi za konkurenco v eni državi članici ali več državah članicah začnejo preiskavo o takšni kršitvi;

26.   poudarja, da vložitev zasebne odškodninske tožbe ne vpliva na pristojnosti ali odgovornosti, ki jih Pogodba dodeljuje Komisiji na področju konkurenčnega prava;

27.   poziva Komisijo, naj čim prej sprejme smernice, ki bodo strankam pomagale pri določanju višine škode, ki so jo utrpele in pri določanju vzročne povezave; prav tako poziva, da se Komisija prednostno posveti pripravi sporočila o vlaganju neodvisnih tožb, ki vključuje priporočila za vlaganje zahtevkov in primere najpogostejših tožb;

28.   poziva Komisijo, naj pripravi belo knjigo, ki bo vsebovala natančne predloge za olajšanje vlaganja "individualnih" in "skupinskih" zasebnih odškodninskih tožb za ravnanje, ki krši konkurenčna pravila Skupnosti in ki se bo na razumljiv način lotila vprašanj iz te resolucije in bo, kjer je primerno, upoštevala primeren pravni okvir; Komisijo poziva tudi, naj v knjigo vključi tudi predloge za okrepitev sodelovanja med vsemi odgovornimi organi za izvajanje protimonopolnih pravil Skupnosti;

29.   meni, da mora vsaki pobudi Komisije, ki ureja pravico žrtev do zahtevka za nadomestilo škode pred nacionalnimi pravosodnimi organi, biti priložena presoja vpliva;

30.   poziva Komisijo, naj tesno sodeluje s pristojnimi nacionalnimi organi držav članic, da bi ublažila kakršne koli čezmejne ovire, ki državljanom in podjetjem EU preprečujejo, da bi vlagali čezmejne zahtevke za nadomestilo škode v primerih kršitev pravil o konkurenci Skupnosti v državah članicah; meni, da mora Komisija, če je potrebno, sprožiti sodni postopek za odpravo teh ovir;

31.   poziva tiste države članice, v katerih državljani in podjetja še nimajo dejanske pravice zahtevati nadomestila, da prilagodijo civilno procesno pravo;

32.   poudarja, da bi moral Parlament imeti vlogo sozakonodajalca na področju konkurenčnega prava, in ga je zato treba redno obveščati o vlaganju zasebnih tožb;

33.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter socialnim partnerjem.

(1) UL 61, 15.11.1961, str. 1409.
(2) UL C 313, 15.10.1997, str. 3.
(3) UL L 1, 4.1.2003, str. 1.
(4) UL L 123, 27.4.2004, str. 18.
(5) UL L 24, 29.1.2004, str. 1.
(6) UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
(7) Zadeva 26/62 NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend en Loos proti Netherlands Inland Revenue Administration [1963] ECR-1.
(8) Zadeva C-453/99 Courage Ltd proti Créhan [2001] ECR I-6297 in sodba z dne 13. julija 2006 v združenih zadevah C-295/04 do 298/04, Manfredi in drugi proti Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA in drugi [2001] ECR I-6619.


Večstranski sporazum o ustanovitvi skupnega evropskega zračnega prostora
PDF 319kWORD 41k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi večstranskega sporazuma med Republiko Albanijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Bolgarijo, Evropsko skupnostjo, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Srbijo in Črno Goro, Romunijo in Misijo Združenih narodov za začasno upravo Kosova o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA)
P6_TA(2007)0153B6-0148/2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0113)(1),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. januarja 2006 o razvijanju agende za zunanjo letalsko politiko Skupnosti(2),

–   ob upoštevanju člena 103(2) svojega Poslovnika,

A.   ker bi morala biti Romunija zaradi svojega pristopa k EU obravnavana drugače od drugih držav in ker za Bolgarijo kljub njenemu pristopu k EU velja zaščitna klavzula glede varnostih interesov in bi zato morala biti obravnavana kot tretja država,

B.   ker je Svet sprejel prehodni sporazum, ki ga je predlagala Komisija in ga morajo ratificirati vse njegove podpisnice;

C.   ker je sporazum o skupnem evropskem zračnem prostoru (ECAA) pomemben kot okvirni sporazum za reševanje z zračnim prometom povezanih vprašanj zlasti v državah zahodnega Balkana, na Islandiji in Norveškem in ker določa vzorec za prihodnje tovrstne sporazume s tretjimi državami,

Okolje

1.   ugotavlja, da je pomembno, da sporazum ECAA obsega sedanjo in prihodnjo zakonodajo EU o emisijah in drugih ukrepih za zmanjšanje negativnega vpliva letalstva na okolje;

2.   pozdravlja dejstvo, da se države podpisnice strinjajo z možnostjo, da bo letalstvo nekoč vključeno v sistem trgovanja z emisijami,

3.   poudarja pomen sporazuma z vidika ustvarjanja pogojev za širitev enotnega evropskega neba prek meja držav članic;

Varnost in varovanje

4.   poudarja pomen tehnične pomoči in pristopnih pogajanj kot sredstev za pridobitev soglasja, potrebnega za dosego omenjenega cilja, med državami, ki niso partnerice EU in EGP;

5.   vztraja, da morata biti vsa zakonodaja EU na področju varnosti in varovanja ter Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu(3) vključeni v operativno prilogo k sporazumu;

6.   ugotavlja, da je upravljanje zračnega prometa vključeno v sporazum, kar je pomembno s stališča uporabe pravil enotnega evropskega neba, kot je razvoj čezmejnih blokov zračnega prostora;

7.   pozdravlja prednosti vzajemne in dosledne uporabe varnostne presoje Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti(4) s strani vseh podpisnic sporazuma;

8.   opozarja, da uresničevanje cilja enotnega evropskega neba zahteva tudi prilagodljivost zračnega prostora, za kar je potrebno institucionalizirano sodelovanje med vojaškimi in civilnimi organi na področju kontrole zračnega prometa;

Socialna vprašanja

9.   pozdravlja vlogo Evropske agencije za varnost v letalstvu pri usposabljanju strokovnjakov, pripravi priročnikov in zagotavljanju tehničnega svetovanja državam partnericam, pa tudi pri vzpostavljanju mehanizmov za izvajanje;

10.   poudarja, da se mora ustrezna socialna zakonodaja EU upoštevati pri izvajanju sporazuma;

11.   ugotavlja, da sporazum zagotavlja izvajanje Direktive Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva(5);

12.   ugotavlja, da je treba nemudoma začeti z izpolnjevanjem obveznosti iz sporazuma in da se mora Evropskemu parlamentu predložiti poročilo o napredku do 31. decembra 2008;

13.   poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da bodo v sporazumu o evropskem civilnem letalstvu upoštevane te glavne ugotovitve in da bodo vzpostavljeni pogoji za spremljanje izvajanja;

o
o   o

14.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL C 287 E, 24.11.2006, str. 84.
(3) UL L 204, 26.7.2006, str. 1.
(4) UL L 143, 30.4.2004, str. 76. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2111/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 15).
(5) UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 377, 27.12.2006, str. 176).


Tematska strategija za trajnostno rabo naravnih virov
PDF 241kWORD 111k
Resolucija Evropskega parlamentaz dne 25. aprila 2007 o tematski strategiji o trajnostni rabi naravnih virov (2006/2210(INI))
P6_TA(2007)0154A6-0054/2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije k tematski strategiji o trajnostni rabi naravnih virov (KOM(2003)0572),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije "Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov" (KOM(2005)0670),

–   ob upoštevanju Pregleda strategije EU za trajnostni razvoj – prenovljena strategija(1),

–   ob upoštevanju Konvencije o biološki raznovrstnosti, sprejete v Rio de Janeiru leta 1992,

–   ob upoštevanju Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje(2),

–   ob upoštevanju členov 2 in 6 Pogodbe ES, ki določata, da se zahteve za varstvo okolja vključijo v različne sektorje politike Skupnosti za spodbujanje okolju prijaznega razvoja gospodarskih dejavnosti,

–   ob upoštevanju člena 174 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti(3),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije "Nadaljevanje trajnostne uporabe virov: Tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov" (KOM(2005)0666),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2005 o sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o spodbujanju tehnologij za trajnostni razvoj: Akcijski načrt okoljskih tehnologij za Evropsko unijo(4),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0054/2007),

A.   ker bodo v naslednjih desetletjih hitre demografske spremembe povzročile še večji pritisk na podnebje, naravne vire in biološko raznovrstnost ter ker je ta razvoj povezan tudi z razlikami v blaginji med industrializiranim svetom in državami v razvoju,

B.   ker je za zmanjšanje revščine in povečanje blaginje človeka potreben trajnostni gospodarski razvoj v povezavi s pravično in enakopravno delitvijo koristi iz naravnih virov ter dostop do virov in trgov,

C.   ker bo zaradi hitre rasti svetovnega prebivalstva do leta 2010 na Zemlji živelo še 400 milijonov ljudi več; ker v svetu, v katerem vzajemna odvisnost stalno narašča, ne moremo nadaljevati s proizvodnjo in porabo na sedanji način in ker je na svetu ogroženih 15 500 rastlinskih in živalskih vrst; ker v zadnjih desetletjih skoraj vsi tipi ekosistema in vse vrste zelo trpijo in ker je tudi sveža voda dragocen vir, ki je ogrožen; ker je svetovna kriza z vodo grožnja življenju ljudi in trajnostnemu razvoju ter prav gotovo tudi miru in varnosti,

D.   ker povprečna ekološka sled(5) po svetu zdaj znaša 2,2 hektarja na prebivalca, čeprav ne bi smela preseči 1,8 hektarjev, da bi ostala v mejah zemeljske razpoložljivosti z naravnimi viri; ljudje po svetu v enem letu porabimo 25 % več, kot Zemlja proizvede, z drugimi besedami, naš planet potrebuje eno leto in tri mesece, da proizvede, kar smo porabili v enem samem letu (2003) (WWF, Okoljsko poročilo 2006),

E.   ker je sta po poročilu ZN o presoji ekosistemov tisočletja iz leta 2005 dve tretjini vseh ekosistemov od leta 1960 propadli in ker je povpraševanje po naravnih virih v istem obdobju naraslo za 70 %,

F.   ker je po podatkih Evropske agencije za okolje ekološka sled v Evropi leta 1960 prekoračila razpoložljive naravne vire in je danes od teh dvakrat večja; ker to ni združljivo z uravnoteženim trajnostnim razvojem,

G.   ker dejstvo, da se doslej naravnemu kapitalu, zlasti storitvam, ki jih opravljajo ekosistemi, še ni določila vrednost, resno ogroža skupna prizadevanja za oblikovanje sistema trajnostne uporabe naravnih virov,

H.   ker ni nujno, da si trgovinski in ekološki interesi nasprotujejo; ker pa bo trajnostna gospodarska rast v prihodnosti mogoča le v tržno usmerjenem sistemu, kjer so vse oblike kapitala, vključno z naravnim kapitalom, ustrezno ovrednotene in kjer so stroški za škodo, ki jo utrpita zdravje ljudi in okolje, v celoti všteti v ceno proizvodov,

I.   ker bo naraščajoča gospodarska rast v državah v razvoju še dodatno povečala pritisk na okolje,

J.   ker je napredek na področju znanja in tehnologije bistven za dosego ravnovesja med gospodarsko rastjo na eni strani ter socialno in ekološko trajnostjo na drugi,

K.   ker je treba v skladu s členom 6 Pogodbe, ki ga podpira cardifski proces, zahteve za varstvo okolja vključiti v oblikovanje in izvajanje politike EU,

L.   ker se različni mednarodnimi forumi, odgovorni za trajnostni razvoj (Konvencija o biološki raznovrstnosti, Kjotski protokol, Konvencija o boju proti dezertifikaciji itd.), premalo dopolnjujejo in usklajujejo in ker ni orodij, s katerimi bi se ti sporazumi spoštovali po vsem svetu,

M.   ker strategija EU za gospodarsko rast in nova delovna mesta(6), ki jo je potrdil spomladanski vrh leta 2005, daje veliko prednost uporabi naravnih virov in od EU zahteva, da prevzame pobudo za bolj trajnostno porabo in proizvodnjo v svetovnem gospodarstvu,

N.   ob upoštevanju vodilnih načel trajnostnega razvoja, ki jih je Evropski svet sprejel 15. in 16. junija 2006 in bi morala biti osnova za trajnostni razvoj, zlasti tista, ki so povezana s kakovostjo življenja in solidarnostjo med generacijami in znotraj njih,

O.   ker v svojem sporočilu o pregledu strategije trajnostnega razvoja – Izhodišča za ukrepanje (KOM(2005)0658) Komisija navaja, da:

   - morajo EU in države članice nadaljevati z vlaganjem v raziskave in tehnologijo, da bi našle nove načine proizvodnje in potrošnje, ki bodo stroškovno in glede naravnih virov učinkovitejši,
   - si mora EU na področju ekološko učinkovitih in energetsko varčnih tehnologij zagotoviti vodilni položaj na svetu, da zmanjša visoko stopnjo odvisnosti od naravnih virov,
   - mora EU ohraniti sposobnosti Zemlje za ustvarjanje življenja v vsej njegovi raznolikosti, spoštovati omejitev naravnih virov našega planeta in zagotoviti visoke stopnje zaščite in izboljšanja kakovosti okolja,
   - je treba do leta 2012 12 % energije, ki jo porabijo države članice, pridobiti iz obnovljivih virov,
   - da se mora do leta 2010 21 % električne energije, ki jo porabijo države članice, dobiti iz obnovljivih virov,

P.   ker je Evropski svet junija 2006 v prenovljeni strategiji EU za trajnostni razvoj med drugim zahteval naslednje:

   strategijo EU o trajnostni rabi naravnih virov je treba dopolniti s številnimi cilji in ukrepi na evropski ravni,
   bolšjo učinkovitost virov za splošno zmanjšanje uporabe neobnovljivih naravnih virov in s tem povezani vplivi uporabe surovin, kar pomeni, da se obnovljivi naravni viri uporabljajo v takšni meri, da se ne prekorači njihova zmožnost obnove,

Q.   ker šesti okoljski akcijski program:

   - določa program, katerega cilji so v skladu s ključnimi prednostmi Skupnosti, tj. podnebne spremembe, narava in biološka raznovrstnost, okolje, javno zdravje in kakovost življenja, naravni viri ter odpadki,
   - zahteva spodbujanje sprememb subvencijskih shem, ki imajo znaten škodljiv vpliv na okolje in niso združljive s trajnostnim razvojem,
   - navaja, da morajo tematske strategije vsebovati ustrezne kakovostne in količinske okoljske cilje in časovne razporede,
   - med drugim izrecno poziva k pregledu učinkovitosti ukrepov in vpliva subvencij, povezanih z naravnimi viri in odpadki, ter k oblikovanju ciljev za učinkovitost virov in zmanjšanje njihove uporabe, s čimer se loči vez med gospodarsko rastjo in negativnimi vplivi na okolje,

R.   ker je priloga tematske strategije navaja, da:

   bo uporaba virov bolj ali manj stabilna, če se letna učinkovitost virov poveča za 3 % in če je letna gospodarska rast 3 %,
   stabilizacija uporabe surovin ne bo dovolj za zmanjšanje vpliva gospodarstva na okolje in za doseganje ločevanja, če vsi drugi kazalniki ostanejo nespremenjeni,

S.   ker je Evropski parlament v svoji resoluciji z dne 16. novembra 2005 o uspešnem boju proti globalnim podnebnim spremembam(7) navedel, da morajo razvite države močno zmanjšati emisije, in sicer za 30 % do leta 2020 in od 60 % do 80 % do leta 2050,

T.   ker kmetijstvo uporablja 50 % vse zemlje, porabi 30 % vse vode in 20 % vsega kuriva,

U.   ker je prometni sektor najhitreje rastoči sektor končne uporabe in je odgovoren za 40 % celotne svetovne porabe energije, od 40 % do 80 % celotnega onesnaževanja zraka ter 28 % vseh emisij CO2 v Evropi,

V.   ker bi boljše razumevanje delovanja naravnih sistemov omogočalo nove možnosti za uvedbo sistemov ekološko prijazne proizvodnje in porabe; ker poznamo že več kot 2 000 patentiranih tehnologij, ki temeljijo na naravi (biomimikrija),

W.   ker je bil eden od razvojnih ciljev novega tisočletja, ki so jih leta 2000 sprejeli Združeni narodi, zagotavljanje trajnostnega okolja pred letom 2015 prek vključevanja trajnostnega razvoja v nacionalno politiko in programe, zaustavljanja izgube naravnih virov in prepolovitve števila ljudi, ki nimajo dostopa do varne pitne vode; ker se morajo do leta 2020 življenjske razmere za najmanj 140 milijonov prebivalcev revnih območij znatno izboljšati,

X.   ker vsako leto med 5 in 6 milijonov ljudi, predvsem otrok, umre zaradi bolezni, ki jih povzroči onesnaženost vode in zraka; ker 370 000 prezgodnjih smrti v Evropi povzroči onesnažen zrak,

Y.   ker je trajnostna raba naravnih virov osnovni pogoj za dolgoročno blaginjo,

Z.   ker je vzrok večine okoljskih problemov netrajnostna uporaba naravnih virov,

AA.   ker je treba nujno spremeniti sedanji ustroj proizvodnje in potrošnje;

AB.   ker je družba odvisna zlasti od proizvodov, izdelanih iz skupka različnih materialov, kot so biološki, mineralni in sintetični materiali, ki so pogosto združeni v sestavljene materiale in ker je treba z njimi ravnati tako, da ob koncu življenjske dobe izdelkov ne bodo postali neuporabni odpadki,

AC.   ker se morata najpozneje do leta 2015 boljše upravljanje in izogibanje čezmernemu izkoriščanju obnovljivih naravnih virov, kot so staleži rib, biološka raznovrstnost, zrak, zemlja in ozračje, izraziti v ponovni vzpostavitvi poškodovanih morskih ekosistemov v skladu z načrtom za izvajanje, sprejetim na vrhu Združenih narodov o trajnostnem razvoju v Johannesburgu leta 2002,

AD.   ker naš industrijski sistem s trgovino izrablja oddaljene ekosisteme in je pogosto neobčutljiv za njihovo slabšanje; ker mora zato strategija o naravnih virih temeljiti na uporabi metodologije ekološke sledi in mora njen prvotni cilj biti zmanjšanje ekološke sledi EU v svetu ter prevzem vodilne vloge in spodbujanje drugih držav, ki niso članice EU, da storijo enako,

AE.   ker je treba izgubo biološke raznovrstnosti v skladu z načrtom za izvajanje iz Johannesburga zaustaviti najpozneje do leta 2010,

AF.   ker so med državami članicami pomembne razlike v zvezi s produktivnostjo virov; ker bi samo odpravljanje teh razlik pomenilo, da bi izboljšana produktivnost zmanjšala količino porabljenih naravnih virov in posledično zmanjšala pritisk na okolje ter izboljšala konkurenčni položaj držav članic,

AG.   ker so gospodarsko razvite in v storitve usmerjene države članice veliko količino svoje energije in dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire, izvozile v manj razvite države članice EU in tretje države; ker bi Komisija morala upoštevati, da države članice za dosego enake stopnje gospodarske rasti uporabljajo različne količine naravnih virov;

AH.   ker je Johannesburški načrt za izvajanje pozval tudi k ločevanju gospodarske rasti od degradacije okolja, tako da se izboljša učinkovitost in trajnost uporabe virov in proizvodnih procesov ter zmanjša degradacija virov, onesnaževanje in količina odpadkov,

AI.   ker zgoraj navedeni akcijski načrt Evropske unije za ekološke tehnologije:

   - ugotavlja, da učinkovita raba virov in materialov zmanjšuje stroške za industrijo in gospodinjstva, sprosti sredstva in povzroči manjšo odvisnost gospodarstva EU od omejenih virov in zelo nestabilnih trgov,
   - ugotavlja, da omejeni viri v državah v razvoju pogosto povzročajo regionalne konflikte,
   - opozarja na potrebo po spodbujanju tehnologij, namenjenih preprečevanju naravnih nesreč ali dejavnosti, ki lahko povzročijo uničenje naravnih virov ali njihovo poškodovanje,

AJ.   ker se politika lahko izvaja le, če se javnost in potrošnike prav tako spodbuja, da spreminjajo vzorce porabe ob upoštevanju okoljskih in zdravstvenih zahtev,

1.   se z zadržki seznanja z zgoraj navedenim sporočilom Komisije "Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov" in obžaluje pomanjkanje jasne vizije, kako doseči splošni cilj; sprejme sporočilo Komisije, vendar meni, da je treba nanj gledati kot na prvi korak v postopku, ki bo vodil do celovite strategije za trajnostno rabo naravnih virov;

2.   meni, da je izhodišče za ukrepe Komisije pri preučitvi strategije trajnostnega razvoja preveč zadržano in delovanje preveč omejeno, da bi v sedanji obliki prepričala javnost ali tiste, ki sprejemajo politične odločitve, naj sledijo ključnim ciljem, ki so tam zastavljeni;

3.   poziva Komisijo, naj na politični in sektorski ravni oblikuje cilje za učinkovitost virov ter pospeši razvoj ustreznih instrumentov za ohranjanje napredka;

4.   z obžalovanjem ugotavlja, da Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov (Tematska strategija) ne sledi ciljem šestega okoljskega akcijskega programa Evropske skupnosti; meni, da cilji iz tega programa, ki so povezani s trajnostno uporabo naravnih virov, ne bodo doseženi, če usklajeno delovanje, predstavljeno v tematski strategiji, ne bo bolj učinkovito; meni, da to velja zlasti za cilj zagotavljanja, da uporaba naravnih virov in njihov vpliv ne presegata obremenljivosti okolja;

5.   poziva Evropsko unijo, naj okrepi svoja prizadevanja in se odloča tako, da bo z vidika uporabe virov in energije postala najbolj učinkovito gospodarstvo na svetu; poudarja, da bi se z doseganjem takšnih ciljev povečala neodvisnost in varnost oskrbe z viri in energijo ter omogočilo ločevanje gospodarske rasti od izkoriščanja naravnih virov;

6.   poudarja, da onesnaževanje, vse večje pomanjkanje naravnih virov in surovin ter njihova vse težja dostopnost ogrožajo ohranjanje biološke raznovrstnosti in bodo povzročili porast cen, ki bo bolj ali manj močno omajal gospodarske in družbene sisteme v Evropski uniji in tretjih državah ter dajal povod za spore; poziva Komisijo in Evropsko unijo, naj se odzoveta situaciji primerno;

7.   meni, da tudi če obstaja potreba po bolj natančnih podatkih z nekaterih področij, to ne sme biti izgovor za preložitev ukrepov, ki so potrebni za zagotovitev trajnostne rabe naravnih virov; razen tega ugotavlja, da zdaj dostopno znanje zadostuje za omogočanje praktičnih ukrepov, ki se morajo izvesti zdaj za izboljšanje trajnostne porabe naravnih virov;

8.   poudarja bistvene cilje za trajnostno rabo naravnih virov, vključno z visoko stopnjo varstva okolja in javnega zdravja, dostopnostjo naravnih virov za prihodnje generacije, prispevkom k stabilnosti in blaginji našega gospodarskega in socialnega sistema ter omejevanjem rabe virov, da se zmanjša in stabilizira vpliv na okolje;

9.   meni, da mora Komisija resno upoštevati Parlament, evropsko javno mnenje in okolje, ter poziva Komisijo, naj na naslednji načina določi obvezujoče cilje in časovni razpored naravnih virov:

   a) za vsako proizvodno verigo je treba razviti in izvajati najboljše prakse,
   b) treba je doseči količinsko zmanjšanje toplogrednih plinov, vsaj 30 % do leta 2020 in 80 % do leta 2050 v primerjavi z ravnjo iz leta 1990;

10.   spodbuja Komisijo, naj za glavne skupine proizvodov določi najboljše prakse, začenši pri lestvici prvih desetih (izbrala jih je Komisija), ki morajo biti zaključene v treh letih; za določanje najboljših praks je pristojno podatkovno središče za naravne vire (predlagano v tematski strategiji);

11.   spodbuja Komisijo, naj predlaga ukrepe Skupnosti za:

   spodbujanje medsebojnega sodelovanja zainteresiranih skupin in uporabe ocen življenjskega cikla in/ali drugih metod med podjetji ter zagotavljanje informacij na zahtevo,
   oblikovanje ciljev za CO2 na nacionalni in sektorski ravni;

12.   meni, da bi morala Tematska strategija vsebovati smernice, ki bi pojasnile ustrezne ukrepe za določene sektorje in predlagane spremembe ukrepov za trajnostno in učinkovitejšo uporabo virov;

13.   meni, da bo EU s preložitvijo praktičnih ukrepov izgubila svoj konkurenčni položaj na področju inovacij ekološko učinkovitih tehnologij in trgovine z njimi;

14.   meni, da bi morala Evropska unija prevzeti pobudo za iskanje inovativnih rešitev in spodbujanje učinkovitejše uporabe virov ter si prizadevati za to, da postane vodilna sila na področju ekološko učinkovitih tehnologij; ugotavlja, da se bo moral trg za trajnostne proizvode povečati, če bo hotel ustrezati vse večjemu povpraševanju vse številčnejšega srednjega sloja po potrošniškem blagu in storitvah, ki so v skladu z regionalno in svetovno nosilno zmogljivostjo okolja;

15.   pozdravlja potrditev Komisije, da se je politika o trajnostni rabi naravnih virov do zdaj pokazala kot neprimerna;

16.   ob spoznanju, da je delovanje, usmerjeno v trajnostno uporabo naravnih virov, dolgoročen cilj, meni, da je obdobje 25 let, kakor je poudarjeno v sporočilu Komisije, predolgo;

17.   pozdravlja pogled Komisije na koncept življenjskega cilja v celotnem sporočilu in jo spodbuja, naj to načelo upošteva pri dejanskih političnih ukrepih;

18.   poudarja, da je treba prizadevanja raziskav in razvoja usmeriti k večjemu razumevanju delovanja naravnih sistemov, da bodo sistemi proizvodnje in porabe strukturirani po bioloških načelih, kar bo izboljšalo produktivnost virov in zmanjšalo onesnaževanje;

19.   meni, da bo ustanovitev Evropskega podatkovnega središča pred letom 2008 uspešna, če bo v njegovi pristojnosti ocenjevanje in optimiziranje znanih kazalnikov v rednih časovnih presledkih ter razen tega ugotavljanje, kateri nadaljnji kazalniki so še potrebni za lažje uresničevanje pomembnega cilja, tj. zmanjšanje vpliva na okolje in zdravje pri rabi naravnih virov na najnižjo mogočo raven;

20.   se ne strinja s Komisijo, da ni znan noben kazalnik, ki bi omogočil vključitev posebnih, jasnih in časovno razporejenih ciljev v Tematsko strategijo; ugotavlja, da kazalniki, ki so že znani, vključujejo BDP (bruto domači proizvod), DMI (neposredni vnos snovi) in DMC (neposredna poraba snovi); drugi kazalniki, prav tako razpoložljivi in natančni kot zgornji, bi se morali nanašati na različne vidike kakovosti življenja, kot so pogoji javnega zdravstva, socialna vključenost, ozaveščenost družbe glede postopkov odločanja in ekološka sled; izziv pri tem je izboljšanje kakovost življenja z iskanjem bolj nematerialnih ciljev ob uporabi informacijskih in komunikacijskih tehnologij in na splošno manj zahtevnih tehnologij, kar bi zmanjšalo pritisk na naravne vire;

21.   predlaga, naj Komisija v treh letih oceni možnosti in instrumente za ločevanje uporabe naravnih virov od gospodarske rasti; revidirana Tematska strategija naj vključuje te instrumente ločevanja; enak pristop naj se uporabi tudi pri reviziji obstoječih ukrepov;

22.   poudarja, da je treba razviti dopolnilo BDP, ki bo upoštevalo kvalitativne vidike rasti, in v tem postopku še posebej razviti metodologije za določanje vrednosti naravnega kapitala;

23.   meni, da mora raziskava najprej preučiti vpliv na okolje v zvezi z zadevno možnostjo, če zmanjšanje rabe naravnih virov spremlja prehod na drugo možnost;

24.   poziva EU, naj zagotovi, da vsi instrumenti in zakonodaja Skupnosti v celoti prispevajo k ohranitvi naravnih virov in prizadevanju za trajnostni razvoj v EU in državah zunaj EU; meni, da bi morala EU tretje države spodbujati k oblikovanju strategij za vire,

25.   meni, da je treba poleg uporabe naravnih virov Skupnosti (uporabe v EU) urediti tudi uvoz virov iz tretjih držav;

26.   poudarja, da je treba obravnavati očitne pomanjkljivosti sedanjega gospodarskega sistema, ki storitvam ekosistemov ne določa vrednosti, in predstaviti programski okvir, ki bo dajal prednost učinkovitosti virov in postopni strukturiranosti proizvodnih procesov po bioloških načelih;

27.   meni, da se mora uporaba primarnih neobnovljivih virov v EU do leta 2030 zmanjšati za faktor 4 ali pa uporaba naravnih virov do istega leta prepoloviti, hkrati pa povečati svetovna blaginja; ugotavlja, da se lahko uporabijo naslednji kazalniki: TMR (celotne snovne potrebe), DMI (neposredni vnos snovi) in DMC (domača poraba snovi); ugotavlja, da ti kazalniki kažejo, koliko virov se uporablja v gospodarstvu, in da je mogoče izmeriti produktivnost rabe naravnih virov, če se BDP deli s temi kazalniki;

28.   se strinja, da zdaj ni veliko zbirnih kazalnikov vpliva, širše sprejetih za merjenje napredka pri zmanjševanju vpliva na okolje pri rabi virov, t. i. kazalnik ekološke učinkovitosti; ti bi morali biti pripravljeni čim prej in najkasneje do leta 2008; ugotavlja, da je zato treba dejavno spodbujati nadaljnji razvoj ekološke porabe materialov (EMC);

29.   meni, da se lahko tržni instrumenti, zlasti fiskalne narave, in subvencije uporabijo za zmanjšanje uporabe okolju škodljivih virov, zlasti s prerazporeditvijo subvencij in postopnim, vendar naglim krčenjem vseh subvencij za netrajnostne dejavnosti ter podpiranje uvedbe ekološkega davka; Komisija bi morala v pripravo načrta, ki je zahtevan v strategiji trajnostnega razvoja, vključiti odpravo okolju škodljivih subvencij;

30.   meni, da bi lahko s prerazporeditvijo subvencij, na primer s povečanjem subvencij za manjše hidroelektrarne, za vetrno in sončno energijo, pospešili uporabo novih tehnologij in izboljšali konkurenčni položaj Evrope v svetu, hkrati pa zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv, uvoženih iz drugih delov sveta;

31.   ugotavlja, da se zmanjšanje odvisnosti gospodarske rasti in izboljšanje učinkovitosti rabe virov že obravnava kot politični cilj v devetih državah članicah (vključno z Nemčijo in Finsko) in na Japonskem; meni, da ločevanje ni učinkovito, saj je celotna poraba naravnih virov še vedno previsoka; zato poudarja, da se mora politični program o trajnostni rabi naravnih virov osredotočiti na ločevanje gospodarske rasti od rabe naravnih virov, kar omogoča absolutno zmanjšanje rabe virov in njenega vpliva na okolje;

32.   poudarja, da mora EU sprejeti jasen cilj za absolutno zmanjšanje uporabe virov, analiza iz priloge k Tematski strategiji namreč kaže, da je treba učinkovitost virov izboljšati za več kot 3 % letno in da je treba za prepolovitev uporabe virov v obdobju 2005-2030 letno učinkovitost virov izboljšati za skoraj 6 %;

33.   meni, da se mora škodljiv vpliv celotne rabe virov v EU na kategorijo vira prepoloviti, na primer s sektorskim pristopom v gradbeništvu, prometu in drugih sektorjih, da se zmanjša vpliv rabe teh virov in odvisnosti od njih;

34.   meni, da bi morala biti Tematska strategija usmerjena v učinkovitejšo uporabo naravnih virov, boljše ravnanje z njimi in z odpadki, sprejetje bolj trajnostnih načinov proizvodnje in vzorcev potrošnje in zagotoviti, da uporaba naravnih virov ne bo presegla potencialne obremenitve, ki jo okolje lahko prenese;

35.   predlaga, da se za področje prehrane, stanovanj in prometa določijo cilji za zmanjšanje uporabe virov, saj imajo na podlagi nedavnih študij prav ta področja najhujše negativne učinke;

36.   zato poziva Komisijo, naj sprejme tri ključne ukrepe:

   a) opredelitev in razvoj posebne politike in ukrepov za 20 virov (surovin) z največjim učinkom, ki jih mora predložiti najpozneje do leta 2008;
   b) priprava dialoga z zainteresiranimi stranmi o sektorjih, kjer sta pridobivanje in proizvodnja virov najbolj intenzivna, da se opredelijo sektorski cilji in ustrezni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti virov;
   c) razvoj referenčnih meril za trajnostno upravljanje in izkoriščanje bioloških virov (npr. lesa, rib, kmetijskih proizvodov);

37.   poziva Komisijo, naj dejavno spodbuja razvoj novih načinov ponujanja proizvodov na primer preko sistemov storitev proizvodov, kjer bodo potrošniki dajali prednost storitvam in ne proizvodom, ter s tem optimizira uporabo energije in surovin;

38.   poudarja, da je treba pri izvajanju prizadevanj za učinkovitejšo rabo naravnih virov povsem upoštevati vpliv trgovanja in si kot cilj zastaviti postopno zmanjševanje ekološke sledi EU v svetu;

39.   meni, da je treba Tematsko strategijo vključiti na različnih političnih ravneh in v vsa zadevna politična področja; zato morajo imeti cilji EU za preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje ključno vlogo;

40.   poziva Komisijo, naj spodbuja tehnologije, usmerjene v trajne izdelke, ki jih je mogoče popraviti, ponovno uporabiti in reciklirati;

41.   meni, da popravilo in ponovna uporaba proizvodov podaljšata njihovo življenjsko dobo ter sta trajnostna ukrepa za zmanjšanje nastajanja odpadkov in povečanje ohranjanja virov; zato poziva Komisijo in države članice, naj dejavno spodbujajo ponovno uporabo proizvodov v družbi z izobraževalnimi, gospodarskimi in strukturnimi ukrepi, kot je podpora organizacijam in mrežam za ponovno uporabo in popravilo;

42.   podpira pristop Tematske strategije, da se za dvig učinkovitosti te strategije preučijo obstoječi ukrepi, vendar predlaga, naj se že v tej fazi izberejo najpomembnejši obstoječi ukrepi in tisti v pripravi (npr. tematska strategija preprečevanja in recikliranja odpadkov, integrirana politika do proizvodov); in meni, da bi morala biti Tematska strategija usklajena z lizbonskimi cilji;

43.   predlaga, da se ugotovijo pomanjkljivosti obstoječih evropskih politik, ki ovirajo trajnostno uporabo naravnih virov;

44.   ugotavlja, da Komisija načrtuje redno revizijo tematske strategije, ki naj bi se začela leta 2010 in nato ponovila vsakih pet let; meni, da je to pomembno, vendar poudarja, da mora revizija vključevati tudi natančno analizo ukrepov, sprejetih za doseganje trajnostne uporabe naravnih virov, in da je pri reviziji treba upoštevati dejstvo, da se politika na tem področju nenehno razvija v povezavi z znanstvenim napredkom; revizija bi morala preučiti tudi vplive ukrepov v tretjih državah, sprejetih na ravni EU;

45.   meni, da mora biti zlasti kmetijska politika delno usmerjena k zmanjševanju pritiska na okolje prek trajnostne rabe naravnih virov, vključno z zemljo, vodo in kurivi, vendar brez omejitve le na te vire;

46.   poudarja pomen svetovne razsežnosti evropske politike za trajnostno uporabo naravnih virov in potrebo po zagotavljanju, da vsak korak k trajnostni rabi virov v Evropi ne pomeni povečanega vpliva na okolje v tretjih državah;

47.   meni, da je v kmetijstvu potreben zlasti napredek pri raziskovanju ekoloških načinov proizvodnje, ureditvi in spremljanju, med drugim v zvezi z uporabo gnojil, pesticidov in vode, spodbujanju kratkih proizvodnih verig, internalizacijo zunanjih stroškov in povezovanju gospodarske podpore z okoljskimi pogoji;

48.   meni, da je treba priznavati in podpirati pionirsko vlogo organskega in trajnostnega kmetovanja ter njegovo odgovorno uporabo naravnih virov;

49.   meni, da je odgovorna in stroga ribiška politika nujno potrebna, saj nekatere vrste rib zdaj spadajo med najbolj ogrožene trajne vire in bi njihovo izginotje lahko privedlo do novih ekoloških sprememb;

50.   meni, da morajo države članice izvajati strategijo EU o biološki raznovrstnosti na področju ribištva in drugih področjih ter da morajo v sodelovanju s Komisijo sprejeti ukrepe za dosego cilja, ki je zaustavitev upadanja biološke raznovrstnosti, do leta 2010;

51.   pozdravlja predlog mednarodnega foruma, na katerem bodo sodelovali udeleženci iz držav v razvoju in ki bo med drugim razvil merila trajnosti za izkoriščanje, pridobivanje in prevoz materialov in proizvodov izven EU, ki ne vključujejo le standardov kakovosti materialov, ampak tudi standarde kakovosti proizvodnje, ki upoštevajo socialna in okoljska vprašanja;

52.   poudarja potrebo po pomoči državam v razvoju, vzhodnim evropskim in zahodnim balkanskim državam, ki niso članice EU, vendar ne le z izmenjavo tehnologij in znanja; dodaja, da Evropa ne more dostojno uvažati razpoložljivih naravnih virov iz drugih držav, ne da bi trajnostna uporaba virov postala cilj tudi v teh državah in brez zagotovila, da uvaža vire, ki niso pretirano izkoriščeni ali ogroženi;

53.   meni, da države v razvoju potrebujejo pomoč pri doseganju EU standardov in zahtev pri označevanju;

54.   poudarja, da je za Tematsko strategijo pomembna zahteva, ki je že vključena v druge strategije politik, pri kateri se mora do leta 2010 doseči povprečje 12 % porabe energije, ki je pridobljena iz trajnostnih virov, v EU in 21 % porabe električne energije, ki je pridobljena iz trajnostnih virov, v EU, ter da se morajo najnižje številke povečati na 15 % do leta 2015;

55.   si prizadeva, da bi norma EU za zelena javna naročila dosegla stopnjo, ki jo zdaj dosega država članica z najboljšo prakso;

56.   meni, da se mora v skladu s politiko o porabi obnovljivih virov energije do leta 2010 povprečje najmanj 12 % rabljenih obnovljivih virov surovin v EU dobiti iz virov, ki so dokazano trajnostno upravljani, to je povprečje, ki se mora v letu 2015 povečati na najmanj 15 %; obenem poudarja pomen cilja EU za 20 % prihranek energije do leta 2020;

57.   meni, da bi morala EU narediti vse, kar je mogoče, da potrošnikom in proizvajalcem zagotovi primerne informacije o trajnostni rabi naravnih virov, da bi moralo biti okoljsko izobraževanje, zlasti v zvezi s trajnostno porabo, del osnovnošolskega izobraževanja ter da je treba potrošnike in proizvajalce vključiti v zasnovo sprememb, ki vodijo v trajnostno uporabo naravnih virov;

58.   meni, da bi morali proizvajalci javnost obveščati o izvoru in načinu proizvodnje ter proizvodnih verigah svojih izdelkov in storitev, hkrati pa tudi o vplivu proizvoda v celotnem življenjskem ciklu na okolje ter o virih, uporabljenih v postopku proizvodnje ter tudi o obsegu, v katerem je možno proizvode popraviti, ponovno uporabiti in reciklirati;

59.   meni, da mora biti politika EU prilagojena tako, da spodbuja države članice k sprejetju ambicioznejših pristopov za izboljšanje trajnostne rabe naravnih virov, in prav gotovo ne, da jih odvrača od takih dejanj;

60.   meni, da bi morala Komisija do leta 2008 predložiti načrt v vsakem sektorju potrebnih reform za spremembo subvencijskih shem, ki imajo znaten škodljiv vpliv na okolje in so težko združljive s trajnostnim razvojem, zato da jih postopoma odpravi;

61.   pozdravlja kakršno koli pobudo Komisije, ki bi se kazala v trajnostni rabi naravnih virov in zmanjšanju škodljivega vpliva rabe naravnih virov na okolje;

62.   opozarja na potrebo po izboljšanju komunikacije med proizvajalci na drobno in potrošniki; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem sedanjo energijsko označbo (na hladilnikih, avtomobilih, stavbah) do leta 2010 razširi na vse skupine proizvodov, ki uporabljajo energijo;

63.   predlaga, naj Komisija v treh letih razvije metodologijo za merjenje vpliva vsake proizvodne verige na okolje;

64.   predlaga, naj Komisija na tri leta spremlja napredek pri učinkovitosti virov;

65.   priporoča, da se za širjenje najboljših praks in ciljev za CO2 na svetovni ravni uporablja mednarodni forum (kot predlagano v tematski strategiji).

66.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Dokument Sveta 10117/2006, 9.6.2006.
(2) UL L 197, 21.7.2001, str. 30.
(3) UL L 242, 10.9.2002, str. 1.
(4) UL C 157 E, 6.7.2006, str. 77.
(5) "Ekološka sled" izraža, v kolikšnem obsegu ljudje izrabljamo zemeljske vire, in sicer v hektarjih rodovitne zemlje.
(6) Sporočilo spomladanskemu Evropskemu svetu - Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta - Nov začetek za Lizbonsko strategijo (KOM(2005)0024).
(7) UL C 280 E, 18.11.2006, str. 120.


Čezatlantski odnosi
PDF 295kWORD 76k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o čezatlantskih odnosih
P6_TA(2007)0155RC-B6-0149/2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o čezatlantskih odnosih, zlasti dveh resolucij z dne 1. junija 2006 o izboljšanju odnosov med EU in ZDA v okviru Sporazuma o čezatlantskem partnerstvu(1) in o čezatlantskih gospodarskih odnosih med EU in ZDA(2),

–   ob upoštevanju Deklaracije EU-ZDA o boju proti terorizmu z dne 26. junija 2004 in Deklaracije o krepitvi sodelovanja na področju neširjenja orožja za množično uničevanje in boja proti terorizmu z dne 20. junija 2005,

–   ob upoštevanju izidov vrha EU-ZDA na Dunaju dne 21. junija 2006,

–   ob upoštevanju naslednjega vrha EU-ZDA, ki bo potekal dne 30. aprila 2007 v Washingtonu,

–   ob upoštevanju člena 103(4) svojega Poslovnika,

A.   ker je partnerstvo med Evropsko unijo in Združenimi državami, ki temelji na skupnih vrednotah svobode, demokracije, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, temelj varnosti in stabilnosti v evroatlantskem območju,

B.   ker je v boju proti mednarodnemu terorizmu treba nujno poudariti, kako pomembno je polno spoštovanje mednarodnega prava ter pogodb o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,

C.   ker nespremenjene razmere v zalivu Guantanamo in program skrivnih centrov za pridržanje agencije CIA povzročajo napetosti v čezatlantskih odnosih, saj EU takšnih zakonskih nepravilnosti, ki ogrožajo najbolj temeljne vrednote pravne države, ne more sprejeti,

D.   ker v svetovni politični in gospodarski ureditvi trenutno prihaja do velikih sprememb, kar prinaša pomembne politične in gospodarske izzive in predstavlja resne varnostne, družbene in okoljske grožnje,

E.   ker sedanje razmere na Bližnjem vzhodu zahtevajo tesno sodelovanje med EU in ZDA v okviru četverice in z Ligo arabskih držav (LAS), da bi s spodbujanjem miru, demokracije in spoštovanja človekovih pravic zagotovili večjo stabilnost v regiji,

F.   ker je trdno in aktivno partnerstvo med EU in ZDA bistveno za usmerjanje svetovnega razvoja v korist skupnih vrednot ter na podlagi učinkovitega multilaterizma in mednarodnega prava; ker je potrebno močno in dosledno politično vodstvo, da bi partnericama omogočilo doseči ta cilj,

G.   ker ZDA še vedno niso pripravljene razširiti programa oprostitve vizumov (Visa Waiver Programme) in brez vzajemnosti še vedno zahtevajo vizum za državljane enajstih novih držav članic EU, pa tudi Grčije, kar ovira čezatlantske vezi in ohranja neenakost med državljani EU,

H.   ker je čezatlantski trg največje dvostransko trgovinsko in naložbeno razmerje na svetu, ki zagotavlja zaposlitev za 14 milijonov ljudi v EU in ZDA ter predstavlja 40 % svetovne trgovine in ostaja gonilo svetovnega gospodarstva,

I.   ker si čezatlantski partnerici, glede na njuno vlogo v svetovnem gospodarstvu, delita odgovornost, da prek učinkovitega multilateralizma oblikujeta globalen razvoj in upravljanje v korist skupnih vrednot, da bi pravičneje delili blaginjo in se uspešno odzvali na globalne izzive, kot so varnost, globalno gospodarsko upravljanje, okolje in zmanjševanje revščine,

J.   ker so čezatlantski gospodarski odnosi, ki temeljijo na sodelovanju, v skupnem interesu EU in ZDA ter je za krepitev čezatlantskega trga potrebno dosledno politično vodstvo; zato podpira prizadevanja nemškega predsedstva, da bi na bližnjem vrhu doseglo dejanski napredek in močno okrepilo regulativno sodelovanje,

K.   ker je senat ZDA dne 9. decembra 2006 soglasno sprejel resolucijo, v kateri obe čezatlantski partnerici poziva, naj sodelujeta pri krepitvi čezatlantskega trga in naj na vrhu EU - ZDA leta 2007 prevzameta pobudo s tem, da se dogovorita o določitvi ciljnega roka za dokončno vzpostavitev čezatlantskega trga,

L.   ker so finančne storitve osrednje vprašanje za odnose EU-ZDA; ker so v interesu obeh nadaljnje okrepljeno sodelovanje, regulativno usklajevanje in enotni pogoji delovanja na trgu med EU in ZDA na področju urejanja finančnih storitev,

Politična in varnostna vprašanja ter vprašanja človekovih pravic

1.   pozdravlja izboljšano vzdušje v odnosih med EU in ZDA na enakopravni podlagi; meni, da takšno pozitivno ozadje ponuja resno priložnost za EU in ZDA, da tesno sodelujeta na področju številnih političnih izzivov, ki zadevajo obe strani; zlasti lahko skupaj pristopata k obravnavanju zahodnega Balkana, regije južnega Kavkaza, osrednje Azije, Bližnjega vzhoda, Afganistana, Sredozemlja, Latinske Amerike in Afrike;

2.   poziva Svet in ameriško administracijo, naj okrepita prizadevanja v okviru bližnjevzhodne četverice za spodbujanje pogajanj med Izraelci in Palestinci, da bi prišli do celovite mirovne rešitve na podlagi dveh varnih držav, ki bosta sposobni preživeti; podpira poziv četverice k stalni mednarodni pomoči palestinskemu ljudstvu; meni, da bi bilo treba storiti vse za stabilizacijo razmer v Libanonu; pozdravlja ponoven zagon načrta, ki ga je LAS sprejela na vrhu v Riadu; pozdravlja oblikovanje palestinske vlade narodne enotnosti in poziva obe čezatlantski partnerici, naj ob upoštevanju stališča Sveta z njo vzpostavita ploden dialog;

3.   pozdravlja nedavne obiske visokih ameriških in evropskih politikov v Damasku; poziva k usklajenim ukrepom EU-ZDA, da se preskusi brezpogojna pripravljenost Sirije za ponoven začetek pogajanj z Izraelom in tvorno sodelovanje z mednarodno skupnostjo;

4.   odobrava tesno sodelovanje med EU in ZDA glede iranskega jedrskega vprašanja in spodbuja obe partnerici, naj še naprej sodelujeta pri krepitvi Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) ter vzpostavljanju celovitega sistema mednarodnih sporazumov o neširjenju orožja za množično uničevanje, da s skupnimi močmi okrepita Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja kot ključni element za preprečevanje širjenja jedrskega orožja;

5.   obžaluje objavo Irana, da namerava začeti s proizvodnjo obogatenega urana v industrijskem obsegu, saj bi takšen korak te države neposredno nasprotoval večkratnim zahtevam sveta guvernerjev IAEA in obvezujočim pozivom Varnostnega sveta ZN v resolucijah 1737(2006) in 1747(2007), naj Iran preneha z vsemi dejavnostmi, ki so povezane z bogatenjem;

6.   meni, da boj proti terorizmu in širjenju orožja za množično uničevanje ostajata največja varnostna izziva za obe partnerici; zato poudarja potrebo, da obe strani okrepita svoje sodelovanje na tem področju in da podpreta vlogo, ki jo morajo imeti ZN pri spopadanju s temi izzivi;

7.   verjame, da je treba z ZDA opredeliti skupen in enoten okvir, s katerim bi se zavarovale obveze, ki so potrebne v posebnem partnerstvu med EU in ZDA v boju proti terorizmu, in v katerem bi se lahko obravnavali tudi vsi vidiki, ki zadevajo prosto gibanje oseb med EU in ZDA; meni, da bi bilo treba s tega vidika okrepiti stike med Parlamentom in Kongresom;

8.   priznava, da je izmenjava podatkov in informacij uporabno orodje v mednarodnem boju proti terorizmu in z njim povezanemu kriminalu, vendar poudarja, da bi močna jamstva za varstvo podatkov olajšala izmenjavo podatkov in obenem zagotavljala varstvo zasebnosti ter da bi morala takšna izmenjava podatkov v vsakem primeru temeljiti na enem ali več mednarodnih sporazumih, ki bi bili po strukturi podobni sporazumu o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah in izročitvah med ES in ZDA, ki ga trenutno preučuje Kongres;

9.   močno obžaluje, da je zaradi sporazuma o evidenci letalskih potnikov, memoranduma SWIFT in obstoja ameriškega sistema "Automated Targeting System" nastopilo stanje pravne negotovosti, kar zadeva potrebna jamstva o varstvu podatkov pri izmenjavi in prenosu podatkov med EU in ZDA za zagotavljanje javne varnosti ter še posebej za preprečevanje terorizma in boj proti njemu; poudarja, da bi bilo treba podatke izmenjevati po potrebi v skladu z obstoječim sporazumom med EU in ZDA o vzajemni pravni pomoči in izročitvah ter v skladu z zakonodajo ES in EU s področja varstva podatkov; meni, da mora izmenjava osebnih podatkov potekati na ustrezni pravni podlagi, ki je povezana z jasnimi pravili in pogoji, urejati pa jo mora tudi ustrezno varstvo zasebnosti in državljanskih svoboščin posameznih državljanov;

10.   poziva ZDA in vse druge države, ki zahtevajo vstopni vizum za državljane določenih držav članic EU, naj nemudoma odpravijo vizumski režim in naj državljane vseh držav članic EU obravnavajo enakopravno; obžaluje vključitev dodatne "klavzule o izmenjevanju informacij" (klavzula PNR) med predlagane spremembe ameriškega programa oprostitve vizumov;

11.   poudarja dejstvo, da bodo številni ukrepi, zajeti v zakonodajnem predlogu za "izboljšanje zakona o ameriški varnosti" iz leta 2007 (Improving America's Security Act of 2007), po sprejetju v kongresu ZDA neposredno vplivali na države EU, zlasti glede policijskega in sodnega sodelovanja v boju proti terorizmu in pri varstvu temeljnih pravic in jamstev;

12.   pozdravlja zavzetost podpredsednika Komisije F. Frattinija pri nastajanju evroatlantskega okvira za sodelovanje v boju proti mednarodnemu terorizmu z usklajenimi pravili o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin; poziva Komisijo, naj nadaljuje s tem prizadevanji in v to pobudo v celoti vključi Parlament;

13.   se seznani z novo ustanovljeno delovno skupino na visoki ravni, ki jo sestavljajo predstavniki Komisije, Sveta in vladni predstavniki ameriških ministrstev za pravosodje in za domovinsko varnost, saj predstavlja okvir za dialog med EU in ZDA o varnostnih vprašanj; da bi se temu dialogu dala večja demokratična legitimnost, poziva Evropski parlament, da se vanj vključi;

14.   opozarja na resolucije Parlamenta, v katerih je pozival k zaprtju centra za pridržanje Guantánamo Bay; poziva Svet in Komisijo, da vlado ZDA pozoveta, naj najde mehanizem za lažjo obtožbo pridržanih ali za njihovo izpustitev v skladu z mednarodnim pravom; je zaskrbljen, da že sam obstoj centra za pridržanje Guantánamo Bay še naprej daje negativen signal glede načina vodenja boja proti terorizmu; poziva Svet, naj z jasno in odločno izjavo ameriško vlado pozove k prenehanju prakse izrednih aretacij in izročitev ter od ameriške vlade zahteva pojasnila v zvezi z obstojem tajnih zaporov izven ozemlja ZDA;

15.   ponovno poudarja mnenje, da bi moral Nato, ki ostaja pomembna vez med številnimi evropskimi državami in ZDA ter porok evropske varnosti, razviti svoj potencial, ki ga ima kot čezatlantski forum za politično razpravo med enakopravnimi partnerji;

16.   pozdravlja tesno sodelovanje med ZDA in EU v pogajanjih o statusu Kosova in poudarja potrebo po uravnoteženem in izvedljivem izidu glede prihodnjega statusa Kosova; spodbuja obe partnerici, naj na vrhu EU-ZDA, ki bo potekal dne 30. aprila 2007 v Washingtonu potrdita svoje soglasje k Atisarijevem načrtu in nadaljujeta njun dialog z vsemi zadevnimi strankami; v ta namen priporoča tesnejše sodelovanje na področju varnosti med Natom in EU, zlasti zaradi situacije na Kosovu, kjer bo EU od Združenih narodov prevzela Misijo na Kosovu, medtem ko 16 000 vojakov Nato ostaja na Kosovu;

17.   poziva ZDA, naj podvojijo svoja prizadevanja za posvetovanja in pojasnila o načrtovanem sistemu raketne obrambe v okviru Nata, kar bi zavezništvu in Evropi omogočilo, da ostaneta povezana, se upreta tujemu pritisku in se izogneta nesporazumom na različnih varnostnih področjih; poudarja pomen posvetovanj o sistemu v okviru Sveta Nato-Rusija; poudarja, da bi moral biti sistem ZDA usklajen in medoperabilen z Natovim sistemom protiraketnega ščita (TBMD);

18.   poziva predsedstvo EU in ameriško vlado, naj predsedniku Svetovne banke Paulu Wolfowitzu nakažeta, da bi bil njegov odstop s položaja dobrodošel, če naj se prepreči spodkopavanje protikorupcijske politike banke;

Gospodarska in trgovinska vprašanja

19.   poudarja, da bi bilo treba med prihajajočim čezatlantskim srečanjem na vrhu EU-ZDA dati čezatlantskim odnosom nov zagon s posodobitvijo čezatlantske agende;

20.   odločno podpira pobudo nemškega predsedstva Evropskega sveta za novo čezatlantsko gospodarsko partnerstvo s časovnim načrtom za vzpostavitev čezatlantskega trga brez ovir, da bi okrepili položaj obeh partneric v svetovni konkurenci in jima omogočili, da bolje izkoristita potencial svojih gospodarstev, ne da bi to spodkopalo večstranska trgovinska pogajanj, skupaj s krogom pogajanj iz Dohe;

21.   poziva predsednike Evropskega sveta, Evropske komisije in ZDA, naj vrh EU-ZDA izkoristijo za začetek pogajanj o novem čezatlantskem partnerskem sporazumu, skupaj z okrepljenim čezatlantskim trgom med EU in ZDA, ter naj obravnavajo naložbe, intelektualno lastnino, inovacije, javna naročila in odnos med trgovino in varnostjo; obe partnerici poziva, naj pričneta s pogajanji za učinkovit sporazum o regulativnem sodelovanju, skupaj s skupnimi metodologijami, ukrepi za zmanjševanje prihodnjih razhajanj na regulativnih področjih, obvezah za vključitev regulativnih agencij in ukrepi za vključitev industrije, delavskih sindikatov in skupin potrošnikov; poziva, naj bodo zakonodajalci na obeh straneh sistematično vključeni v pogajanja;

22.   vztraja, da pogajanja o čezatlantskem trgu brez ovir ne smejo voditi v uskladitev in oslabitev socialnih, okoljskih in zdravstvenih standardov, ampak je treba ohraniti neodvisnost in celovitost konkurenčne politike EU in njenih pravil o zaščiti javnih storitev in kulturne raznolikosti;

23.   izraža zaskrbljenost, da bi rast zveznega tekočega proračunskega primanjkljaja ZDA utegnila negativno vplivati na svetovno gospodarstvo in stabilnost mednarodnih denarnih trgov; močno spodbuja partnerici, naj se zavežeta k preprečevanju prevelikega javnega primanjkljaja, ki povečuje mednarodno neravnovesje;

24.   pozdravlja odločitev nemškega predsedstva G8, da problem regulacije mednarodnega trga kapitala uvrsti na dnevni red naslednjega srečanja na vrhu G8; izraža zaskrbljenost nad tem, da so ZDA enostransko napovedale nova načela na področju zasebnega kapitala, ki temeljijo na neobvezujočih ukrepih za preglednost; poziva Komisijo, naj za podjetja zagotovi enakovredne pravice do lastništva na ozemlju druge partnerice; je trdno prepričan, da bi bilo treba vzpostaviti dialog o hedge skladih in zasebnih delniških skladih glede na sistemska tveganja, ki jih prinašajo njihove dejavnosti, ter vse širšo razpravo o njihovih širših družbenih in gospodarskih posledicah; sprašuje Komisijo, kako bo glede tega ukrepala ob upoštevanju, da ZDA pripravljajo predloge; opozarja, da imata kar dve tretjini hedge in zasebnih delniških skladov sedež v off-shore centrih, zato zahteva, da se preučijo njihove davčne posledice;

25.   poudarja pomen približevanja nadzornih praks z ozirom na čezatlantsko konsolidacijo borz; zato ponovno opozarja na svojo zahtevo po krepitvi dialoga o ureditvi finančnih trgov prek dveletnega pregleda politike na področju čezatlantskih finančnih storitev pred vsakoletnim vrhom EU-ZDA in po njem; poziva vrh EU-ZDA, naj doseže dogovor o vzajemnem priznavanju računovodskih standardov, ki bo temeljilo na zanesljivem regulativnem nadzoru; izpostavlja, kako pomembno je, da ameriške oblasti izvajajo sporazum Basel II o kapitalskih zahtevah ter da ameriška Komisija za nadzor vrednostnih papirjev priznava Mednarodne standarde računovodskega poročanja; ponovno izraža obžalovanje, da morajo pozavarovalnice iz EU, ki poslujejo v ZDA, v celoti zavarovati tveganja in se soočiti z zelo diskriminatornimi državnimi predpisi; zato vrh ZDA-EU poziva, naj doseže dogovor o prihodnjem vzajemnem čezatlantskem priznavanju in poenotenju zahtev na področju solventnosti in poročanja; poziva Komisijo, naj zagotovi, da čezatlantske združitve in/ali nakupi borz ter drugih finančnih institucij ne bodo neposredno ali posredno vodili k temu, da bi se ameriški zakoni, ureditve ali nadzorne prakse enostransko uveljavili v EU;

26.   obe strani poziva, naj uspešno izvedeta razvojno agendo STO iz Dohe ob polnem upoštevanju razvojne razsežnosti; zato poziva EU in ZDA, naj na vrhu 2007 izrazita polno zavezanost, da bosta delovali za pozitiven premik do poletja 2007 in naj se poleg dostopa do trga in ciljev na področju storitev dogovorita o skupnem pristopu za spodbujanje izvajanja temeljnih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela v STO ter v dvostranskih trgovinskih sporazumih, naj ponovno izrazita svojo zavezanost zeleni škatli subvencij na področju kmetijstva, skupaj s skupno strategijo o navzkrižni skladnosti, bigorivu, dobrem počutju živali, njihovem zdravju in ptičji gripi, ter naj poudarita pomen sporazuma med EU in ZDA o vinu;

27.   poziva Svet in Komisijo, naj s čezatlantskimi partnerji razpravljata o tem, kako napredovati pri vprašanju dostopa držav v razvoju do zdravil, ter naj odločno nasprotujeta pobudi ZDA, da se v vse dvostranske sporazume z državami v razvoju vključi klavzule, s katerimi se te države odrekajo uporabi določb sporazuma iz Dohe, ki jim dovoljujejo proizvodnjo in uvoz generičnih zdravil, potrebnih za reševanje glavnih težav javnega zdravja (AIDS, tuberkuloza itd.); vendar je zaskrbljen zaradi namena Kongresa ZDA, da dovoli vzporedni uvoz zdravil iz držav članic EU, kar lahko ovira njihovo dostopnost za bolnike iz EU in spodbudi ponarejanje zdravil; zato poziva EU, naj na naslednjem srečanju na vrhu načne to vprašanje;

28.   meni, da bi morali EU in ZDA, ki predstavljata 38 % svetovne porabe energije, prevzeti vodstvo in si skupaj prizadevati za razvoj alternativnih načinov pridobivanja energije in energetske učinkovitosti; zato poziva obe partnerici, naj okrepita sodelovanje na področju energije, zanesljivosti oskrbe z energijo in okoljske trajnosti, naj vzpostavita stabilen in predvidljiv svetovni trg z energijo, ki bo temeljil na tržnih pravilih, ter si prizadevata za vključitev določb o urejanju trgovine z energijo v pravila STO;

29.   pri tem vztraja na posebni odgovornosti razvitih držav, da prevzamejo vodilno vlogo pri zmanjševanju emisij; poziva ZDA, da ponovno pretehtajo stališče v zvezi z ratifikacijo Kjotskega protokola; dalje to državo poziva, da sprejme učinkovite notranje ukrepe za brezpogojno zmanjšanje emisij in odigra dejavno vlogo v prihodnjih mednarodnih pogajanjih glede sodelovanja pri prihodnjem režimu za preprečevanje podnebnih sprememb; pozdravlja regionalne pobude za omejitve in trgovino v ZDA in delovanje posameznih zveznih držav za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; poziva ameriško administracijo, Komisijo, Svet in države članice, naj nujno sprejmejo učinkovite ukrepe za zmanjšanje učinka letalskega prometa na podnebne spremembe; poziva, naj se vprašanje podnebnih sprememb redno načenja na ravni medparlamentarnih delegacij in v kontekstu čezatlantskega zakonodajnega dialoga;

30.   pričakuje, da bo prihajajoči vrh EU-ZDA pripravil teren za dogovor na junijskem vrhu G8 o ureditvi režima emisij po Kjotu, v katerega bi bile vključene ZDA in najpomembnejša rastoča gospodarstva, kot so Kitajska, Brazilija, Indija, Mehika, Južna Afrika in Indonezija, ter tudi o učinkovitem sistemu trgovanja z emisijami ogljika in spodbujanju novih tehnologij;

31.   pozdravlja skupno akcijsko strategijo EU in ZDA za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, sprejeto na vrhu EU-ZDA leta 2006; priporoča, naj obe strani proučita reformo patentnega postopka;

32.   ponovno poziva Komisijo(3), naj nujno razišče dejstvo, da je trenutno mogoče prisiliti podjetja in sektorje EU, ki poslujejo v ZDA in niso zajeti v Sporazum o varnem pristanu, da dajo osebne podatke na voljo organom ZDA, kar velja zlasti za ameriške podružnice evropskih bank, zavarovalnih družb, institucij socialne varnosti in ponudnike telekomunikacijskih storitev;

33.   spodbuja administracijo ZDA, predsedstvo EU in Komisijo, naj na prihajajočem vrhu podpišejo Sporazum o zračnem prometu med administracijo ZDA in Komisijo EU z dne 2. marca 2007 kot sporazum prve stopnje novega sodelovanja med ZDA in EU na zelo pomembnem področju čezatlantskega letalstva; upa, da bodo ZDA kmalu ratificirale ta sporazum ter obe strani spodbuja, naj čim prej začneta pogajanja o sporazumu druge stopnje;

34.   poziva evropske in ameriške partnerje, naj v medsebojnih gospodarskih odnosih upoštevajo vlogo in posebnosti kulturnih in izobraževalnih sektorjev;

Institucionalni okvir in vloga Parlamenta

35.   poudarja, da bo samo večja udeležba Kongresa in Evropskega parlamenta na vseh ravneh omogočila dejansko okrepitev celotnega procesa in da je treba obstoječo medparlamentarno izmenjavo postopoma spremeniti v de facto "čezatlantsko skupščino";

36.   poziva prihajajoč vrh EU-ZDA, naj podpre parlamentarno razsežnost čezatlantskega partnerstva, okrepi vlogo zakonodajalcev v dialogu med EU in ZDA ter tesneje vključi civilno družbo z obeh strani Atlantika;

37.   poudarja svojo zavezanost nadaljnji krepitvi in stabilnosti čezatlantskega partnerstva v obliki sodelovanja v čezatlantskem dialogu zakonodajalcev; podpira prizadevanja za vzpostavitev zakonodajnega sistema za zgodnje opozarjanje med Evropskim parlamentom in ameriškim Kongresom;

38.   poziva vrh EU-ZDA, naj se dogovori o zadostni ravni parlamentarne udeležbe na vrhih EU-ZDA, in poziva k temu, da je treba pred vsakim vrhom sklicati tudi srečanje med čezatlantskim dialogom zakonodajalcev (TLD) in skupino na najvišji ravni za izmenjavo mnenj o napredku delovnega programa in pripravah na vrh; ponavlja, da je treba ustvariti stabilen institucionalni parlamentarni okvir;

39.   poziva Komisijo, naj z zadevnimi odbori EP razpravlja o pogajalski strategiji, preden prične s pogajanji z njej enakovrednimi institucijami iz ZDA, kadar gre za pogajanja o zakonodajnih vprašanjih;

40.   svoj zadevni odbor poziva, naj s proračunom za 2007 zagotovi potrebna sredstva za ustanovitev stalnega urada Evropskega parlamenta v Washingtonu DC, ki bi dejavnostim Parlamenta zagotavljal ustrezno ustaljeno obliko in omogočal boljše stike med Evropskim parlamentom in Kongresom ZDA;

o
o   o

41.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku in Kongresu Združenih držav Amerike.

(1) UL C 298 E, 8.12.2006, str. 226.
(2) UL C 298 E, 8.12.2006, str. 235.
(3) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. februarja 2007 o družbi SWIFT, sporazumu PNR in čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih, Sprejeta besedila, P6_TA(2007)0039


Poročilo o napredku Hrvaške
PDF 213kWORD 62k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. aprila 2007 o poročilu o napredku Hrvaške za leto 2006 (2006/2288(INI))
P6_TA(2007)0156A6-0092/2007

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 3. oktobra 2005, da s Hrvaško začne pristopna pogajanja,

–   ob upoštevanju poročila o napredku Hrvaške za leto 2006, ki ga je Komisija objavila 8. novembra 2006 (SEK(2006)1385),

–   ob upoštevanju priporočil skupnega parlamentarnega odbora EU-Hrvaška s 3. in 4. oktobra 2006,

–   ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta 14.-15. decembra 2006,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2006 o sporočilu Komisije o strategiji širitve in glavnih izzivih 2006-2007(1),

−   ob upoštevanju priporočil skupnega parlamentarnega odbora EU–Hrvaška z 20. in 21. marca 2007,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A6-0092/2007),

A.   ker je Hrvaška nadaljevala z doseganjem dobrega napredka po političnih in gospodarskih merilih ter po merilih pravnega reda in bi ji bilo treba čestitati za pomembne ukrepe, ki jih je sprejela na številnih področjih, da bi prilagodila svojo zakonodajo pred preverjanjem njene usklajenosti,

B.   ker bi se morala pogajanja vztrajno nadaljevati in, takoj ko bo Hrvaška izpolnjevala vsa merila in bodo pogajanja končana, pripeljati do njenega pravočasnega pristopa k Evropski uniji, pod pogojem, da se Hrvaška spoprime s pomembnimi izzivi in razvije ustrezne upravne zmogljivosti,

C.   ker bi morala Hrvaška storiti vse, kar je v njeni moči, za izvedbo potrebnih reform, da bi se pogajanja lahko zaključila še pravočasno, da bi Evropski parlament dal svojo privolitev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami EU junija 2009,

D.   ker imajo možnosti pristopa Hrvaške regionalno razsežnost, saj so otipljiv znak, da je, v skladu s sklepi Evropskega sveta v Solunu leta 2003, prihodnost vseh držav zahodnega Balkana v Evropski uniji, kar je v različnih resolucijah potrdil Evropski parlament,

E.   ker Hrvaška izrecno podpira evropska prizadevanja svojih sosed,

F.   ker izkušnje iz preteklih širitev kažejo, da je treba o vsaki državi odločati glede na njene dosežke, da mora dejansko izpolnjevanje köbenhavnskih meril narekovati hitrost pogajanj ter da mora stopnja skladnosti s temi merili določati tudi dokončen datum pristopa,

G.   ker Pogodba iz Nice ne zagotavlja ustrezne osnove za nadaljnje širjenje in ker bi morala zato osrednja vsebina Pogodbe o Ustavi za Evropo začeti veljati pred koncem leta 2008, da se oblikujejo potrebni pogoji za prihodnje širitve in se Uniji omogoči učinkovitejše, bolj transparentno in demokratično delovanje, kar je predpogoj za nadaljnje širjenje; ker morata poleg tega Komisija in Svet intenzivno delovati za ustvarjanje potrebnih predpogojev za širitev – še posebej za pristop Hrvaške k EU,

H.   ker je Evropska unija odgovorna za zagotavljanje svoje sposobnosti za nadaljnje uspešne širitve in ne države kandidatke,

I.   ker je bil oktobra 2006 uspešno zaključen skupni postopek preverjanja in so se nato lahko začela dvostranska pogajanja s Hrvaško o specifičnih vidikih pravnega reda,

J.   ker je bilo doslej odprtih šest različnih poglavij na področju pravnega reda Skupnosti in sta bili dve, povezani z znanostjo in raziskavami ter izobraževanjem in kulturo, začasno zaprti,

K.   ker je Komisija že uporabila merila uspešnosti za spremljanje napredka hrvaških oblasti na ključnih in občutljivih področjih, kot so konkurenčna politika, javna naročila, prost pretok kapitala, pravosodje, svoboda in varnost, socialna politika ter zaposlovanje,

L.   ker je treba prizadevanja Hrvaške za izpolnjevanje meril za pristop podpirati in jih pospremiti z učinkovitimi izvedbenimi ukrepi in primernimi mehanizmi spremljanja,

M.   ker je temeljita reforma javne uprave in sodstva ter policije bistvenega pomena in nujen pogoj za doseganje standardov, potrebnih za pristop k EU,

N.   ker lahko temeljita in objektivna analiza nedavne zgodovine regije, resnična sprava med različnimi narodi in vzpostavitev dobrososedskih odnosov pomembno prispevajo k pristnemu evropskemu procesu povezovanja,

O.   ker sta pregon vojnih zločinov ter ponovno vključevanje beguncev in razseljenih oseb temeljna elementa spravnega procesa,

1.   ugotavlja, da je Hrvaška že znatno napredovala na poti do pristopa k EU;

2.   meni, v skladu s sporočilom Komisije o širitveni strategiji in glavnih izzivih v obdobju 2006-2007 (KOM(2006)0649), da Hrvaška še naprej izpolnjuje politična merila za članstvo in jo je mogoče obravnavati kot delujoče tržno gospodarstvo, ki bi moralo biti sposobno srednjeročno vzdržati pritisk konkurence in tržnih sil v Uniji, če bo država še naprej učinkovito izvajala svoj program reform, da bi odpravila preostale pomembnejše slabosti;

3.   čestita hrvaškim oblastem za hiter napredek, ki so ga dosegle v dosedanjih pristopnih pogajanjih, zlasti pri sprejetju ključnih delov zakonodaje na najbolj pomembnih področjih, kot so javna uprava, delovanje sodišč in protikorupcijska politika;

4.   podpira vlado in opozicijo v njunih prizadevanjih, da navkljub prihajajočim volitvam sprejmeta nujne, pa čeprav včasih težke odločitve, zlasti na področju politike konkurenčnosti in državne pomoči, ter poudarja, da bodo te odločitve pravzaprav koristile vsem hrvaškim državljanom;

5.   prosi hrvaško vlado, naj na vseh področjih in še zlasti na področju okolja okrepi svoje zmogljivosti za izvajanje zakonov, ki jih je prenesla v nacionalno zakonodajo iz pravnega reda Skupnosti;

6.   s tem v zvezi poziva hrvaške oblasti, naj ustrezno upoštevajo zadržke, ki so jih izrazile lokalne skupnosti in javno mnenje, v povezavi s spornimi industrijskimi projekti, ki bi utegnili predstavljati grožnjo okolju ali javnemu zdravju, ter jih poziva, naj oblikujejo jasen in pregleden postopek, s katerim se lahko obveščajo in posvetujejo vse zainteresirane strani in ne zgolj vlagatelji;

7.   s tem v zvezi poziva hrvaško vlado, naj v celoti spoštuje in izvaja mednarodne dokumente, kot je Aarhuška konvencija, ter naj, v skladu z najnovejšimi okoljskimi strategijami EU, sčasoma ratificira Kjotski protokol;

8.   izraža zaskrbljenost zaradi upadajoče javne podpore pristopu Hrvaške k EU in pozdravlja dejstvo, da vlada in opozicija združujeta moči pri razlaganju javnosti o gospodarskih, političnih, socialnih in kulturnih koristih, ki jih bo prinesel pristopni proces; poziva Komisijo, naj okrepi svoje dejavnosti obveščanja o zgoraj omenjenih prednostih;

9.   poudarja, da je treba hitro in učinkovito izvesti reforme, ki so bile doslej sprejete, da se Hrvaška še naprej modernizira in se s tem dodatno okrepi in stabilizira demokracija ter socialno tržno gospodarstvo; v zvezi s tem:

   a) ugotavlja, da bodo določbe Zakona o državni upravi, ki uvajajo preglednost in objektivnost pri imenovanju in ocenjevanju javnih uslužbencev, začele veljati šele po naslednjih volitvah; nadalje ugotavlja, da bi ta odločitev lahko ustvarila vtis odlašanja na tem pomembnem področju in s tem spodbujala mnenje, da odločnost vlade za reformo javne uprave ni povsem iskrena, čeprav je odpravljanje političnega vmešavanja v javno upravo zelo pomembno za sedanjo vlado;
   b) opaža predanost hrvaške ministrice za pravosodje prizadevanjem za napovedano racionalizacijo števila sodišč, ki delujejo v državi, da bi postala bolj profesionalna in učinkovita; opominja ministrico, da mora ta proces potekati vzporedno z oblikovanjem ustreznih postopkov in meril za imenovanje in ocenjevanje sodnega osebja, ki bodo usmerjeni v zagotavljanje zadostnega jamstva glede profesionalnega in neodvisnega sodstva; zato odobrava ustanovitev delovne skupine za oblikovanje novih okvirnih meril za ocenjevanje sodnikov ter spremembo Zakona o sodiščih, ki uvaja obveznost sodnikov, da prijavijo svoje premoženje, in možnost premeščanja sodnikov na sodišča, ki so preobremenjena; je prepričan, da bi bilo treba dodatno reševati sodne zaostanke s spodbujanjem nadomestnih mehanizmov za reševanje sporov s ciljem doseganja učinkovitega sodnega sistema;
   c) izreka pohvalo Hrvaški za njeno popolno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (ICTY); vendar je zaskrbljen, da bi glede na nedavne sodne odločbe učinkoviti pregon vojnih zločinov lahko ogrozile sovražnosti na lokalni ravni, vztrajna pristranskost nekaterih med zaposlenimi v sodstvu glede državljanov, ki niso hrvaške narodnosti, ter nezadostna zaščita prič pred ustrahovanjem; poziva hrvaško vlado, naj še naprej dejavno spodbuja in podpira pregon vojnih zločinov, ne glede na narodno pripadnost storilcev; zaskrbljen je tudi glede določenih pobud, ki jih je sprejela vlada, predvsem glede njene ponudbe, da prispeva za stroške obrambe generalov hrvaške vojske, ter njene zahteve, da deluje v vlogi prijatelja sodišča (amicus curiae) v postopkih, ki tečejo pred ICTY;
   d) meni, da bi morale vse hrvaške institucije in stranke preprečiti javno dojemanje Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo kot sovražne institucije in obveščati o vlogi, ki jo ima ICTY pri pregonu zločinov, storjenih proti hrvaškemu civilnemu prebivalstvu;
   e) ugotavlja, da je vzpostavljen ustrezen pravni okvir za varstvo manjšin in da je prav tako izkazana zavezanost vključevanju manjšin v politični sistem; opozarja na pomen zagotavljanja ustrezne zastopanosti teh manjšin v javni upravi, policiji in sodstvu pa tudi njihove enakopravne obravnave v zadevah, povezanih z lastnino, in v gospodarskih zadevah; poziva, da se na vseh ravneh državne uprave razvije konkreten akcijski načrt za doseganje proporcionalne zastopanosti manjšin, v skladu z določbami ustavnega zakona in z ustreznimi določbami za spremljanje;
   f) z zadovoljstvom opaža pozitiven razvoj dogodkov v procesu vračanja beguncev in razseljenih oseb; poziva vlado, naj še naprej spodbuja vračanje z iskanjem pravičnih, učinkovitih in trajnostnih načinov reševanja stanovanjskega vprašanja in vprašanja zaposlovanja, ki sta poglavitni skrbi morebitnih povratnikov; prosi hrvaške oblasti, naj za vse prizadete vasi zagotovijo storitve oskrbe z vodo in elektriko;
   g) odobrava nov petletni načrt vlade za reševanje vprašanja zagotavljanja namestitve za nekdanje imetnike stanovanjske pravice izven območij, ki so v posebnem interesu države; s tem v zvezi poudarja potrebo po pospešenem izvajanju novega akcijskega načrta, da se začne reševati pereče potrebe zadevnega prebivalstva;
   h) vnovič poziva hrvaške oblasti, naj postavijo nov rok za priznanje delovne dobe ljudem, ki so delali v tako imenovani "Republiki Srpski krajini" med vojno, ter naj omogočijo tudi tem nerezidentom, da zaprosijo za takšno priznanje; opominja oblasti, da bi bil to otipljiv znak pripravljenosti Hrvaške, da premaga delitve, ki jih je povzročila vojna, in spodbuja spravo v državi;
   i) z veseljem opaža stalno večanje gospodarske rasti Hrvaške, ki temelji na ambicioznem programu reform in velikih zasebnih naložbah, ter izraža upanje, da se bo ta rast kmalu začela odražati v povečanem številu delovnih mest in njihovem izboljšanju;
   j) opominja hrvaške oblasti, da je odprto in konkurenčno tržno gospodarstvo temeljni pogoj za članstvo v EU; zato jih poziva, da resneje in hitreje uresničujejo dogovorjene cilje glede prodaje manjšinskih in večinskih deležev države v družbah ter zmanjšanja državnih subvencij, zlasti v ladjedelniškem in jeklarskem sektorju; meni, da bi bilo treba več narediti za odprtje hrvaškega trga tujim vlagateljem in ponudnikom storitev ter da bi ti postali enakopravni nacionalnim operaterjem; poziva Hrvaško, naj s celovito in hitro uporabo svojih obstoječih postopkov dovoli državljanom EU nakup nepremičnin, razen na območjih, ki so iz tega izvzeta; opozarja, da so zgornji cilji že predvideni v stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu s Hrvaško;
   k) poziva hrvaško vlado, naj okrepi svoje upravne zmogljivosti, da bi čim bolj izkoristila instrument za predpristopno pomoč;

10.   želi pohvaliti Hrvaško za pozitivno in vodilno vlogo, ki jo ima v jugovzhodni Evropi in s tem v zvezi pozdravlja dejavnosti hrvaške vlade v njeni trenutni vlogi predsedujočega procesu sodelovanja v jugovzhodni Evropi; poziva Hrvaško in njene sosednje države, naj dokončno rešijo odprta vprašanja meja;

11.   še posebej poziva hrvaško in slovensko vlado, naj za dosego sporazuma o vseh njunih nerešenih vprašanjih meje izkoristita vse razpoložljive možnosti in pri tem upoštevata doslej dosežene sporazume in sklepe Evropskega sveta 17.–18. junija 2004, ter ju prosi, naj se vzdržita kakršnih koli enostranskih dejanj, ki bi lahko ogrozila takšen sporazum;

12.   zahteva, da se posredovanje tretje stranke uporabi, kadar pri odprtih mejnih sporih ni možno najti bilateralnih rešitev s sosednjimi državami;

13.   poziva Komisijo, naj še naprej spodbuja in podpira široko zasnovan proces resnice in sprave na Hrvaškem in po vsem zahodnem Balkanu ter naj, po potrebi, vključi druge sosednje države; je globoko prepričan, da bi moral ta proces vključevati civilno družbo, politične akterje in kulturne osebnosti ter da bi moral pripraviti podlago za trajni mir in stabilnost v regiji; meni, da mora biti ta proces sprave še posebej namenjen mladim ljudem ter da bi moral vključevati temeljit pregled šolskih knjig in učnih načrtov za poučevanje zgodovine;

14.   glede tega spodbuja vsa prizadevanja hrvaške civilne družbe, da bi javnost vključila v razprave in dvignila javno ozaveščenost o nedavni preteklosti zahodnega Balkana; poudarja, da so hrvaške nevladne organizacije temeljen in nepogrešljiv del prave pluralne družbe; poziva hrvaško vlado, naj podpira izobraževanje na področju nedavne zgodovine, ki spodbuja medsebojno razumevanje;

15.   poziva nove države članice, naj igrajo dejavno vlogo pri napredovanju Hrvaške k članstvu in ji omogočijo, da izkoristi njihove izkušnje na področju reform;

16.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Hrvaške.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0568.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov