Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0351/2007

Forhandlinger :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Afstemninger :

PV 26/09/2007 - 6.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0412

Vedtagne tekster
PDF 31kWORD 52k
Onsdag den 26. september 2007 - Strasbourg
Farligt legetøj fremstillet i Kina
P6_TA(2007)0412RC-B6-0351/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 26. september 2007 om produktsikkerhed, især sikkerhedskrav til legetøj

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj(1) (legetøjsdirektivet),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed(2),

-   der henviser til udtalelser fra Kommissionens videnskabelige udvalg og til en række undersøgelser iværksat af Kommissionen om spørgsmålet om legetøjs sikkerhed,

-   der henviser til eksisterende internationale aftaler med tredjelande vedrørende produktsikkerhed, især legetøj,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at en række omfattende frivillige tilbagekaldelser af sundhedsskadeligt legetøj i august og september 2007 har givet anledning til bekymring blandt befolkningen i EU,

B.   der henviser til, at disse tilbagekaldelser har øget bevidstheden om, at der stadig fremstilles, importeres og sælges farlige produkter på det indre marked på trods af produktharmonisering og indførelsen af et markedsovervågningssystem for hele EU,

C.   der henviser til, at ansvaret for et højt forbrugerbeskyttelsesniveau er prioriteret højt på både politisk og socialt plan og påhviler de lovgivende myndigheder, som er forpligtet til at garantere produktsikkerhed i hele kæden af økonomiske aktører (leverandører, producenter, importører),

D.   der henviser til, at disse frivillige tilbagekaldelser delvis skyldes skader, delvis overvågning af de pågældende virksomheder, men at de ikke er resultatet af en effektiv markedsovervågning; der endvidere henviser til, at der hersker reel bekymring over, at ikke alle producenter og importører retter sig efter de gældende bestemmelser,

E.   der henviser til, at i 2006 var 48 % af de produkter, der er konstateret farlige, fremstillet i Kina og 21 % i EU-25, og at det ikke vides, hvor 17 % af produkterne er fremstillet; der endvidere henviser til, at 24 % af alle afslørede farlige produkter omfatter legetøj til børn; der endelig henviser til, at en meget stor del af det legetøj, der sælges på det indre marked, stammer fra Kina,

F.   der henviser til, at tilbagekaldelser af farligt legetøj er fuldt velbegrundet, men kun er en sidste udvej, som ikke sikrer en effektiv forbrugerbeskyttelse, både fordi de ofte finder sted sent, og fordi den gennemsnitlige returneringsandel for tilbagekaldt legetøj er meget lav, hvilket betyder, at langt størstedelen af det farlige legetøj normalt forbliver hos forbrugerne,

G.   der henviser til, at markedsovervågning, importkontrol og forbud mod markedsføring af farlige produkter henhører under medlemsstaternes ansvarsområde,

H.   der henviser til, at Kommissionen har forelagt et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter (KOM(2007)0053) og et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring af produkter (KOM(2007)0037);

1.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage alle nødvendige lovgivningsmæssige og administrative skridt til at sikre, at forbrugsgoder, der markedsføres inden for EU, ikke blot er i fuld overensstemmelse med gældende EU-standarder, men at de heller ikke udgør en sundheds- og sikkerhedsmæssig risiko for forbrugeren;

Genbehandling af legetøjsdirektivet

2.   opfordrer Kommissionen til at forelægge den planlagte revision af legetøjsdirektivet inden udgangen af 2007 og at sikre, at det ændrede direktiv indeholder effektive krav vedrørende produktsikkerhed; da offentlig sundhed og forbrugerbeskyttelse spiller en vigtig rolle i legetøjsdirektivet, er der behov for meget klarere bestemmelser, som garanterer produktsikkerhed og giver forbrugerne tillid til, at sådanne produkter kan bruges uden nogen form for risiko;

3.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af legetøjsdirektivet at følge en metode, hvor særlige foranstaltninger til gennemførelse af centrale krav skal vedtages ved komitologi efter forskriftsproceduren med kontrol, hvilket giver Parlamentet en vis grad af kontrol med gennemførelsen af sikkerhedsbestemmelser for legetøj;

4.   opfordrer Kommissionen til i forbindelse med revisionen af legetøjsdirektivet at foreslå ubetingede forbud mod visse farlige kemikalier såsom kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer i kategori 1, 2 eller 3 og forbud mod andre giftige stoffer, der ligeledes giver anledning til stor bekymring, som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, sensibilisatorer og duftstoffer;

5.   opfordrer Kommissionen til at forbedre legetøjsdirektivets bestemmelser om håndhævelse, herunder effektive sanktioner, hvis bestemmelserne tilsidesættes;

Kontrol med CE-mærket og andre mærker

6.   opfordrer Kommissionen til at sikre, at CE-mærket udgør en garanti for opfyldelse af EU's tekniske lovgivning, og understreger, at CE-mærket, i og med at det er en selvregulerende ordning, aldrig var tænkt som et EU-dækkende mærke;

7.   opfordrer endvidere kraftigt Kommissionen til at vurdere fordelene ved at indføre et fælleseuropæisk produktsikkerhedsmærke, der supplerer CE-mærket, for alle økonomiske aktører, og som vil hjælpe forbrugeren med at træffe et informeret valg mellem produkter;

8.   understreger, at dette europæiske produktsikkerhedsmærke bør være obligatorisk og erstatte alle nationale sikkerhedsmærker, når det først er godkendt af en producent;

9.   opfordrer Kommissionen til at gribe kraftigt ind sammen med medlemsstaterne for at beskytte forbrugernes rettigheder, når der er beviser for, at udenlandske producenter og importører har udvist vildledende adfærd og/eller anvendt svigagtig eller vildledende oprindelsesmærkning;

10.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke CE-mærket troværdighed med en hurtig vedtagelse af de fremsatte forslag til retsakter om øget obligatorisk kontrol med og overvågning af markedet, understøttet af fyldestgørende toldkontrol- og gennemførelsesmekanismer;

11.   opfordrer Kommissionen til at præcisere producenters og importørers ansvar i tilfælde af misbrug af CE-mærket; mener, at der bør indføres passende sanktioner for misbrug; opfordrer til, at der også indføres sanktioner for misbrug af andre frivillige mærkningsordninger;

RAPEX-systemet

12.   opfordrer Kommissionen til at øge effektiviteten af det hurtige varslingssystem for nonfoodprodukter (RAPEX-systemet) for at sikre, at medlemsstaterne får mulighed for at opspore, fjerne eller tilbagekalde så mange farlige produkter som muligt;

13.   opfordrer Kommissionen til at indføje kontrol og rapportering i RAPEX for at gøre det muligt at måle virkningen af produkttilbagekaldelser;

Produkters sporbarhed og foranstaltninger mod efterligninger

14.   mener, at forbrugerne har ret til at få oplyst oprindelsesstedet for produkter, der importeres til EU, og at tilsynsmyndigheder bør have fyldestgørende information, som giver dem mulighed for at opspore produkternes oprindelsessted;

15.   opfordrer Rådet til snarest at blåstemple Kommissionens forslag til Rådets forordning om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet for visse varer, der importeres til EU fra tredjelande (KOM(2005)0661);

16.   henleder opmærksomheden på truslen mod forbrugernes sikkerhed fra varemærkeforfalskede varer og opfordrer Rådet og Kommissionen til at intensivere informationsudveksling og grænseoverskridende samarbejde for at føre kontrol med og destruere importerede varemærkeforfalskede varer;

Forbud mod import af farlige forbrugsgoder

17.   opfordrer Kommissionen til at klarlægge proceduren for importforbud i de enkelte sager, når sikkerhedsnormerne ikke opfyldes normalt;

18.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at anvende sine beføjelser til at forbyde forbrugsgoder på markedet, hvis det konstateres, at de er farlige;

Samarbejde med Kina og andre tredjelande

19.   opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med de relevante myndigheder i tredjelande, som er vigtige eksportører af forbrugsgoder til EU, og især den kinesiske generaladministration for kvalitetsovervågning, inspektion og karantæne (Chinese General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ), navnlig ved at yde faglig bistand med henblik på at gennemføre sikkerheds- og sundhedsbestemmelserne og forbedre toldsamarbejdet;

20.   opfordrer Kommissionen til at yde faglig bistand til tredjelandsmyndigheder med henblik på indførelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser i hele produktionskæden, såvel som forbedringer i inspektioner og toldsamarbejde;

21.   opfordrer Kommissionen til at klarlægge sin gældende handelspolitik i forbindelse med potentielt farlige produkter i almindelighed og legetøj og tekstilvarer i særdeleshed, og hvordan den påtænker at sikre overensstemmelse mellem den restriktive anvendelse af gældende bestemmelser og den tvingende nødvendighed af at sikre europæiske borgeres ret til sikre produkter;

22.   opfordrer Kommissionen til at medtage fælles sundheds- og sikkerhedsnormer i forhandlingerne om den næste generation af partnerskabs-, samarbejds- og frihandelsaftaler og fastlægge mekanismer til overvågning af, hvorvidt disse normer overholdes;

23.   opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde aktivt med alle handelspartnere inden for markedsovervågning og produktsikkerhed; opfordrer Det Transatlantiske Økonomiske Råd til at opføre disse punkter på sin dagsorden;

Medlemsstaternes rolle

24.   opfordrer medlemsstaterne til at sikre konsekvent overholdelse af produktlove, især love om legetøjs sikkerhed, og øge bestræbelserne på at forbedre markedsovervågningen og især de nationale inspektioner;

25.   opfordrer medlemsstaterne til at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed til at kunne gennemføre en omfattende og effektiv kontrol; tilskynder medlemsstaterne til aktivt at følge alle henvisninger vedrørende mangelfulde produkter og bl.a. kontrollere potentielt farlige forbrugsgoder;

26.   opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen fuldt ud at gøre brug af alle retlige muligheder, som står til deres rådighed for at sikre, at legetøj, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne eller er farlige, forhindres i at blive bragt i omsætning eller fjernes eller tilbagekaldes fra markedet;

27.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1.
(2) EUT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik