Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0351/2007

Arutelud :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Hääletused :

PV 26/09/2007 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0412

Vastuvõetud tekstid
PDF 172kWORD 49k
Kolmapäev, 26. september 2007 - Strasbourg
Hiinas toodetud ohtlikud mänguasjad
P6_TA(2007)0412RC-B6-0351/2007

Euroopa Parlamendi 26. septembri 2007. aasta resolutsioon toodete, eelkõige mänguasjade ohutuse kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 88/378/EMÜ mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta(1) (mänguasjade direktiiv);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta(2);

–   võttes arvesse komisjoni teaduskomiteede arvamusi ja komisjoni tehtud uurimusi mänguasjade ohutuse kohta;

–   võttes arvesse kehtivaid rahvusvahelisi kokkuleppeid kolmandate riikidega tooteohutuse ja eriti mänguasjade ohutuse valdkonnas;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et ELi avalikkuses on tekitanud muret rida ohtlike ja tervist kahjustavate mänguasjadega seotud ulatuslikke vabatahtlikke toodete tagasivõtmisi 2007. aasta augustis ja septembris;

B.   arvestades, et kõnealused tagasivõtmised on tõstnud teadlikkust probleemist, et toodete ühtlustamisele ja ELi turujärelevalve süsteemile vaatamata toodetakse, imporditakse ja turustatakse ELis siiski ohtlikke tooteid;

C.   arvestades, et vastutus kõrgetasemelise tarbijakaitse eest on poliitiline ja sotsiaalne prioriteet, mis lasub seadusandjal, kes peab tagama tooteohutuse kogu ettevõtjate ahela (tarnijad, tootjad ja importijad) ulatuses;

D.   arvestades, et need vabatahtlikud turult tagasivõtmised on tingitud osalt vigastustest, osalt asjassepuutuvate ettevõtjate järelevalvest, kuid mitte tõhusast turujärelevalvest; arvestades tõsist muret, et mitte kõik tootjad ja importijad ei käitu vastavalt eeskirjadele;

E.   arvestades, et 48 % 2006. aastal tuvastatud ohtlikest toodetest on pärit Hiinast, 21 % EL25st ja 17 % on tundmatu päritoluga; arvestades, et 24 % kõikidest tuvastatud ohtlikest toodetest on laste mänguasjad; arvestades, et väga suur osa ELis turustatavatest mänguasjadest on pärit Hiinast;

F.   arvestades, et ohtlike mänguasjade turult tagasivõtmine on täiesti õigustatud, kuid see on üksnes viimane abinõu, mis ei taga tõhusat tarbijakaitset, sest lisaks asjaolule, et tihti toimub tagasivõtmine liiga hilja, on mänguasjade keskmine tagastamismäär väga väike, mis tähendab, et valdav osa ohtlikest mänguasjadest jääb tavaliselt tarbijate kätte;

G.   arvestades, et järelevalve turgude ja ELi importimise üle ning puudusega toodete turustamise keelustamine kuuluvad liikmesriikide vastutusalasse;

H.   arvestades, et komisjon on esitanud ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega sätestatakse toodete turustamise ühine raamistik (KOM(2007)0053), ja ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega (KOM(2007)0037),

1.   palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta kõik vajalikud õigus- ja haldusmeetmed tagamaks, et ELis turustatavad tarbekaubad vastavad täielikult olemasolevatele ELi standarditele ega kujuta endast ohtu tarbijate tervisele ja turvalisusele;

Mänguasjade direktiivi läbivaatamine

2.   palub komisjonil esitada mänguasjade direktiivi kavandatav läbivaadatud versioon 2007. aasta lõpuks ning kanda hoolt, et läbivaadatud direktiiv sisaldab tõhusaid ja tulemuslikke tooteohutuse nõudeid; kuna mänguasjade direktiivi juures on oluline osa rahvatervise ja tarbijakaitsega seotud kaalutlustel, on arvamusel, et on vaja senisest palju selgemaid sätteid tooteohutuse tagamiseks ning selleks, et anda tarbijatele kindlust toodete kasutamise ohutuse osas;

3.   palub komisjonil järgida mänguasjade direktiivi läbivaatamisel lähenemisviisi, mille puhul konkreetsed põhinõuete rakendusmeetmed tuleb vastu võtta komiteemenetluse kontrolliga regulatiivmenetluse abil, võimaldades Euroopa Parlamendil teataval määral kontrollida mänguasjade ohutust reguleerivate sätete rakendamist;

4.   palub komisjonil mänguasjade direktiivi uue versiooni ettepanekus keelustada tingimusteta teatavad ohtlikud kemikaalid, näiteks 1., 2. või 3. kategooria kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained, samuti muud samavõrd ohtlikud mürgised ained, näiteks sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad, sensibiliseerijad ja lõhnaained;

5.   palub komisjonil parandada mänguasjade direktiivi jõustamismeetmeid, muu hulgas sätestades tulemuslikud karistused mittetäitmise eest;

CE-vastavusmärgise ja muude märgiste kontroll

6.   palub komisjonil tagada, et CE-vastavusmärgis on ELi tehniliste õigusaktide täitmise tagatis, ning rõhutab, et CE-vastavusmärgise isereguleerivat olemust arvestades ei olnud märgis kunagi mõeldud kogu ELi hõlmava ohutusmärgisena;

7.   nõuab tungivalt, et komisjon hindaks lisandväärtust, mida annaks ettevõtjatele CE-vastavusmärgist täiendava Euroopa ühise tarbijaohutusmärgise loomine, mis aitaks tarbijatel teha kaupade vahel teabel põhinevaid valikuid;

8.   rõhutab, et see Euroopa tarbijaohutusmärgis peab olema vabatahtlik ning peaks asendama kõiki riiklikke ohutusmärgiseid, juhul kui tootja selle kasutusele võtab;

9.   ergutab komisjoni koos liikmesriikidega jõuliselt sekkuma, et kaitsta tarbijate õigusi, kui on tõendeid välistootjate või importijate poolse pettuse ja/või petliku või eksitava päritolumärgistuse kasutamise kohta;

10.   nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tugevdaksid CE-vastavusmärgise usaldatavust, võttes kiiresti vastu esitatud õigusloome ettepanekud, millega nähakse ette senisest tugevam kontroll ja turujärelevalve, mida toetavad asjakohased tollijärelevalve- ja jõustamismehhanismid;

11.   palub komisjonil muuta selgemaks tootjate ja importijate vastutus CE-vastavusmärgise kuritarvitamise korral; on seisukohal, et tuleks kehtestada asjakohased karistused, mida kohaldatakse kuritarvitamise korral; nõuab, et karistused peaksid kehtima ka muude vabatahtlike märgiste kuritarvitamise suhtes;

RAPEX süsteem

12.   palub komisjonil suurendada ühenduse kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX süsteem) tõhusust, mis võimaldaks liikmesriikidel tuvastada võimalikult suure hulga ohtlikke tooteid, et lasta need turult eemaldada või tagasi võtta;

13.   palub komisjonil lisada RAPEX süsteemi järelevalve ja aruandlus, et oleks võimalik mõõta toodete turult tagasivõtmiste tulemuslikkust;

Toodete jälgitavus ja võltsimisvastased meetmed

14.   on seisukohal, et tarbijatel on õigus teada ELi imporditud toodete päritolu ning et järelevalveasutustel peab olema piisavalt teavet, mille abil toodete päritolu kindlaks teha;

15.   palub nõukogul viivitamatult nõustuda komisjoni ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus teatavate kolmandatest riikidest Euroopa Liitu imporditud kaupade päritoluriigi märkimise kohta (KOM(2005)0661);

16.   märgib, et võltsitud tooted kujutavad tarbijate turvalisusele üha suuremat ohtu, ning palub nõukogul ja komisjonil tõhustada teabevahetust ja piiriülest koostööd, et kontrollida võltsitud toodete importi ja need hävitada;

Ohtlike tarbekaupade impordi keelustamine

17.   palub, et komisjon selgitaks üksikjuhtude kaupa impordikeelu menetlust ohutusnõuete regulaarse eiramise korral;

18.   nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks oma volitusi keelustada ohtlikuks osutunud tarbekaubad turul;

Koostöö Hiina ja muude kolmandate riikidega

19.   palub komisjonil ja liikmesriikidel tugevdada koostööd peamiste tarbekaupu ELi eksportivate kolmandate riikide vastavate ametiasutustega, eelkõige Hiina kvaliteedikontrolli, inspekteerimise ja karantiini peavalitsusega (AQSIQ), eelkõige andes tehnilist abi tervishoiu- ja ohutuseeskirjade rakendamiseks ja tollikoostöö parandamiseks;

20.   palub komisjonil osutada kolmandate riikide ametiasutustele tehnilist abi tervishoiu- ja ohutuseeskirjade rakendamiseks kogu tootmisahela ulatuses ning kontrolli- ja tollialase koostöö parandamiseks;

21.   palub komisjonil selgitada, milline on tema praegune kaubanduspoliitika potentsiaalsete ohtlike toodete osas üldiselt ja eelkõige mänguasjade ning tekstiilitoodete osas, ja kuidas komisjon kavatseb kehtivate eeskirjade piiravat kohaldamist kooskõlastada mõjuva vajadusega kaitsta Euroopa kodanike õigust tervislikele toodetele;

22.   palub komisjonil lisada ühtsed tervishoiu- ja ohutusstandardid uue põlvkonna partnerlus- ja koostöölepingute ja vabakaubanduslepingute üle peetavate läbirääkimiste päevakorda ning luua järelevalvemehhanismid, et jälgida kõnealuste standardite täitmist;

23.   kutsub liikmesriike üles tegema turujärelevalve ja tooteohutuse valdkonnas aktiivselt koostööd kõikide kaubanduspartneritega; palub Atlandi-ülesel majandusnõukogul lisada need küsimused käsitletavate teemade loetellu;

Liikmesriikide roll

24.   palub liikmesriikidel tagada toodete, eriti mänguasjade ohutuse valdkonna õigusaktide range jõustamine ning suurendada jõupingutusi parandamaks turujärelevalvet ja eelkõige riiklikku kontrolli;

25.   palub liikmesriikidel teha kättesaadavaks piisavad vahendid põhjalike ja tõhusate kontrollide tegemise võimaldamiseks; palub liikmesriikidel jälgida aktiivselt kõiki märke, mis viitavad puudusega toodetele, muu hulgas katsetada kahtlaseid tarbekaupu;

26.   palub liikmesriikidel kooskõlas ühenduse õigusega kasutada kõiki neile kättesaadavaid õiguslikke võimalusi tagamaks, et nõuetele mittevastavad või ohtlikud mänguasjad ei jõua turule või eemaldatakse turult või võetakse turult tagasi;

27.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1.
(2) EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika