Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0351/2007

Keskustelut :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Äänestykset :

PV 26/09/2007 - 6.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0412

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 50k
Keskiviikko 26. syyskuuta 2007 - Strasbourg
Kiinassa valmistetut vaaralliset lelut
P6_TA(2007)0412RC-B6-0351/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. syyskuuta 2007 tuotteiden ja varsinkin lelujen turvallisuudesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3. toukokuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY(1) (leludirektiivi),

–   ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY(2),

–   ottaa huomioon komission tieteellisten komiteoiden lausunnot sekä erilaiset tutkimukset, joita komissio on teettänyt lelujen turvallisuuteen liittyen,

–   ottaa huomioon voimassa olevat kansainväliset sopimukset, jotka on tehty kolmansien maiden kanssa tuotteiden, varsinkin lelujen turvallisuudesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että elo- ja syyskuussa 2007 terveydelle vaarallisia leluja koskeva laajamittainen, vapaaehtoinen lelujen poistaminen markkinoilta kiinnitti yleisön huomion Euroopan unionissa,

B.   ottaa huomioon, että tällainen lelujen poistaminen markkinoilta on lisännyt tietoisuutta siitä ongelmasta, että tuotteiden yhdenmukaistamisesta ja EU:n laajuisesta markkinaseurantajärjestelmästä huolimatta vaarallisia tuotteita yhä valmistetaan ja pidetään markkinoilla EU:ssa ja niitä tuodaan EU:hun,

C.   katsoo, että vastuu kuluttajansuojan korkeasta tasosta on poliittinen ja yhteiskunnallinen prioriteetti ja kuuluu lainsäätäjälle, jonka on varmistettava tuoteturvallisuus koko taloudellisten toimijoiden ketjussa (tavarantoimittajat, valmistajat, maahantuojat),

D.   ottaa huomioon, että lelujen vapaaehtoinen poistaminen markkinoilta johtuu osittain lelujen aiheuttamista vahingoista ja osittain asianomaisten yritysten seurannasta, mutta että siihen ei päädytty tehokkaan markkinaseurannan ansiosta; ottaa huomioon, että on olemassa todellinen huoli siitä, että kaikki valmistajat ja maahantuojat eivät toimi sääntöjen mukaisesti,

E.   ottaa huomioon, että 48 prosenttia vuonna 2006 havaituista vaarallisista tuotteista oli peräisin Kiinasta, 21 prosenttia 25 jäsenvaltion EU:sta ja että 17 prosentin alkuperä oli tuntematon, ottaa huomioon, että 24 prosenttia kaikista vaarallisiksi havaituista tuotteista on lasten leluja, ottaa huomioon, että hyvin suuri osa Euroopan unionissa myydyistä leluista on peräisin Kiinasta,

F.   toteaa, että vaarallisten lelujen poistaminen markkinoilta on täysin perusteltua, mutta se on vain viimeinen toimenpide, joka ei tarjoa tehokasta kuluttajansuojaa, sillä tällaisia toimia toteutetaan usein liian myöhään ja lelujen keskimääräinen palautusaste on hyvin matala, minkä vuoksi valtaosa vaarallisista leluista jää tavallisesti kuluttajille,

G.   ottaa huomioon, että markkinoiden valvonta ja EU:hun tuotavien tuotteiden valvonta sekä viallisten tuotteiden myynnin kieltäminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle,

H.   ottaa huomioon, että komissio on esittänyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista (KOM(2007)0053) ja ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista (KOM(2007)0037,

1.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimet sen varmistamiseksi, että EU:ssa markkinoilla pidettävät kulutustavarat ovat kaikilta osin EU:n voimassa olevien normien mukaisia eivätkä myöskään aiheuta vaaraa kuluttajien terveydelle tai turvallisuudelle;

Leludirektiivin tarkistaminen

2.   kehottaa komissiota antamaan suunnitteilla olevan ehdotuksen leludirektiivin tarkistamisesta vuoden 2007 loppuun mennessä ja varmistamaan, että se sisältää tehokkaita tuoteturvallisvaatimuksia; katsoo, että koska kansanterveyteen ja kuluttajansuojaan liittyvät seikat ovat keskeisiä leludirektiivissä, tarvitaan selvempiä säännöksiä, jotta varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja jotta kuluttajat voivat luottaa siihen, että niiden käyttö on turvallista;

3.   kehottaa komissiota noudattamaan leludirektiivin tarkistamisessa menettelytapaa, jossa keskeisiä vaatimuksia koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet hyväksytään komiteamenettelyllä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, sillä tämä antaa parlamentille mahdollisuuden lelujen turvallisuutta koskevien säännösten täytäntöönpanon tietyntasoiseen valvontaan;

4.   kehottaa komissiota leludirektiivin tarkistamisen yhteydessä esittämään ehdottomia kieltoja tietyille vaarallisille kemikaaleille, esimerkiksi kaikille ryhmään 1, 2 tai 3 kuuluville syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaville tai lisääntymiselle vaarallisille aineille, ja muille vastaaville vaarallisille aineille, esimerkiksi hormonaalisille haitta-aineille, herkistäville aineille ja hajusteille;

5.   kehottaa komissiota parantamaan direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä, mukaan lukien tehokkaat seuraamukset direktiivin noudattamatta jättämisestä;

CE-merkinnän ja muiden merkintöjen valvonta

6.   kehottaa komissiota varmistamaan, että CE-merkintä takaa EU:n teknisen lainsäädännön noudattamisen, ja korostaa, että CE-merkintä perustuu itsesääntelyyn, minkä vuoksi sitä ei milloinkaan ole tarkoitettu EU:n laajuisesti käytettäväksi turvallisuusmerkinnäksi;

7.   kehottaa komissiota arvioimaan lisäarvoa, joka saataisiin ottamalla käyttöön kaikkien talouden toimijoiden käytettäväksi tarkoitettu CE-merkintää täydentävä yhteinen Euroopan laajuinen kuluttajaturvallisuusmerkki, jolla kuluttajia autettaisiin tekemään tietoon perustuvia valintoja tuotteiden välillä;

8.   korostaa, että tämän eurooppalaisen kuluttajaturvallisuusmerkin on oltava vapaaehtoinen ja että kun tuottaja hyväksyy sen, olisi sen korvattava kaikki kansalliset turvallisuusmerkinnät;

9.   kehottaa komissiota puuttumaan asiaan päättäväisesti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kuluttajien oikeuksien puolustamiseksi aina, kun ulkomaiset tuottajat ja maahantuojat ovat todistetusti syyllistyneet petokselliseen menettelyyn ja/tai vilpillisten tai harhaanjohtavien alkuperämerkintöjen käyttöön;

10.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään CE-merkinnän uskottavuutta hyväksymällä pikaisesti käsiteltävänä olevia lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat tehokkaampaa markkinoiden pakollista valvontaa ja seurantaa, jota tuetaan toimivilla tulli- ja valvontamekanismeilla;

11.   kehottaa komissiota täsmentämään valmistajien ja maahantuojien vastuun CE-merkinnän väärinkäyttötapauksissa; katsoo, että on otettava käyttöön asianmukaiset seuraamukset väärinkäytöksistä; kehottaa tekemään rangaistavaksi myös muiden vapaaehtoisten merkintöjen väärinkäytön;

RAPEX-järjestelmä

12.   kehottaa komissiota tehostamaan RAPEX-järjestelmää sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot pystyvät havaitsemaan mahdollisimman monet vaaralliset tuotteet, jotta niitä ei päästetä markkinoille tai ne voidaan poistaa markkinoilta;

13.   kehottaa komissiota sisällyttämään RAPEX-järjestelmään seurannan ja kertomusten laadinnan, jotta voitaisiin tutkia tuotteiden markkinoilta poistamisen tehokkuutta;

Tuotteiden jäljitettävyys ja tuoteväärennösten torjuntatoimenpiteet

14.   katsoo, että kuluttajilla on oikeus tietää Euroopan unioniin tuotujen tuotteiden alkuperä ja että valvontaviranomaisilla on oltava asianmukaista tietoa tuotteiden alkuperän jäljittämiseksi;

15.   kehottaa neuvostoa hyväksymään viipymättä komission tämänhetkisen ehdotuksen neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (KOM(2005)0661);

16.   panee merkille yhä kasvavan uhan, joka tuoteväärennöksistä aiheutuu kuluttajansuojalle, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota lisäämään tietojenvaihtoa ja rajatylittävää yhteistyötä tuoteväärennösten tuonnin valvomiseksi ja tällaisten tuotteiden hävittämiseksi;

Vaarallisten kulutustavaroiden tuonnin kieltäminen

17.   kehottaa komissiota selventämään menettelyä tuontikieltojen asettamiseksi tapauskohtaisesti silloin, kun turvallisuusnormeja ei säännönmukaisesti noudateta;

18.   vaatii komissiota käyttämään toimivaltaansa vaarallisiksi havaittujen kulutustavaroiden kieltämiseksi markkinoilta;

Yhteistyö Kiinan ja muiden kolmansien maiden kanssa

19.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden asiasta vastaavien viranomaisten kanssa, jotka ovat pääasiallisia kulutustavaroiden tuojia EU:hun, erityisesti Kiinan laadunvalvonta-, tarkastus- ja takuuviraston (AQSIQ) kanssa, ja antamaan teknistä apua, jotta voidaan soveltaa terveys- ja turvallisuusmääräyksiä ja parantaa tulliyhteistyötä;

20.   kehottaa komissiota tarjoamaan teknistä apua kolmansien maiden viranomaisille terveys- ja turvallisuussääntöjen täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikkialla tuotantoketjussa ja tarkastusten sekä tulliyhteistyön parantamiseksi;

21.   kehottaa komissiota selkeyttämään nykyistä kauppapolitiikkaansa mahdollisesti vaarallisten tuotteiden osalta yleensä ja lelujen ja tekstiilien osalta erityisesti sekä selvittämään, kuinka se aikoo varmistaa, että nykyisten sääntöjen rajoitettu soveltaminen sopii yhteen sen kanssa, että on ehdottoman välttämätöntä taata unionin kansalaisten oikeus turvallisiin tuotteisiin;

22.   kehottaa komissiota sisällyttämään yleiset terveys- ja turvallisuusnormit seuraavan sukupolven kumppanuus- ja yhteistyösopimuksista ja vapaakauppasopimuksista käytäviin neuvotteluihin ja luomaan mekanismeja, joilla valvotaan, miten näitä normeja noudatetaan;

23.   kehottaa jäsenvaltioita toimimaan aktiivisessa yhteistyössä kaikkien kauppakumppanien kanssa markkinaseurantaa ja tuoteturvallisuutta koskevissa kysymyksissä; kehottaa transatlanttista talousneuvostoa (TEC) sisällyttämään kyseiset seikat harkintaa edellyttävien asioiden luetteloon;

Jäsenvaltioiden rooli

24.   kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan tuoteturvallisuuslakien noudattamisen tiukan valvonnan erityisesti lelujen osalta ja tehostamaan toimia markkinaseurannan ja varsinkin kansallisten tarkastusten parantamiseksi;

25.   kehottaa jäsenvaltioita asettamaan käytettäväksi riittävästi voimavaroja kattavien ja tehokkaiden tarkastusten tekemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan aktiivisesti kaikkia viallisiin tuotteisiin kohdistettavia tutkimuksia, mukaan lukien epäilyttävien kulutustavaroiden testaaminen;

26.   kehottaa jäsenvaltioita yhteisön lainsäädäntöä noudattaen käyttämään kaikkia laillisesti niiden käytettävissä olevia mahdollisuuksia sen varmistamiseksi, että lelujen, jotka eivät täytä vaatimuksia tai ovat vaarallisia, markkinoille saattaminen estetään tai että ne vedetään pois markkinoilta;

27.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EYVL L 187, 16.7.1988, s. 1.
(2) EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö