Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2040(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0296/2007

Předložené texty :

A6-0296/2007

Rozpravy :

PV 26/09/2007 - 16
CRE 26/09/2007 - 16

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0416

Přijaté texty
PDF 301kWORD 62k
Čtvrtek, 27. září 2007 - Štrasburk
Elektronické knihovny
P6_TA(2007)0416A6-0296/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2007 o "i2010: směrem k evropské digitální knihovně" (2006/2040(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "i2010 : digitální knihovny" (KOM(2005)0465),

-   s ohledem na doporučení Komise 2006/585/ES ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů(1),

-   s ohledem na závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů(2),

-   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti(3),

-   s ohledem na zprávu skupiny odborníků na vysoké úrovni o autorských právech, uchovávání digitálních záznamů a osiřelých a již nevydávaných dílech ze dne 18. dubna 2007;

-   s ohledem na sdělení Komise k problematice vědeckých informací v digitálním věku: přístup, šíření a uchovávání (KOM(2007)0056),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A6-0296/2007),

A.   vzhledem k tomu, že kultura je faktorem, který umožňuje vzájemné setkávání, výměnu a sdílení, přispívá k přibližování Evropské unie jejím občanům a pomáhá upevnit a vyjádřit skutečnou evropskou identitu,

B.   vzhledem k tomu, že je nutné zajistit co největší propagaci, ochranu a šíření bohatého a rozmanitého evropského kulturního dědictví,

C.   vzhledem k tomu, že členské státy a kulturní instituce – zejména knihovny – musí v této otázce hrát rozhodující roli, a to jak na národní, tak na regionální a místní úrovni,

D.   vzhledem k tomu, že je nutné zohlednit rychlý rozvoj nových technologií a z toho vyplývající vývoj kulturních zvyklostí,

E.   vzhledem k tomu, že internet se pro řadu občanů – zejména těch mladých – stal jedním z hlavních způsobů získávání vědomostí a znalostí,

F.   vzhledem k tomu, že v tomto digitálním prostředí je velmi důležité zaručit všem občanům přístup k evropskému kulturnímu dědictví, zajistit zachování tohoto dědictví pro budoucí generace a utvářet tak naši kolektivní paměť,

G.   vzhledem k tomu, že digitalizace ve velkém měřítku a dostupnost evropského kulturního dědictví on-line jsou hlavními prostředky, jak toho dosáhnout,

H.   vzhledem k tomu, že evropské kulturní dědictví odráží rozmanitost Evropy, a v důsledku toho musí být zpřístupněno v mnoha jazycích,

I.   vzhledem k tomu, že je nutné vytvořit soudržné politiky v oblasti digitalizace a uchovávání digitálních děl, aby nedošlo k nenapravitelné ztrátě kulturního obsahu, a to za přísného dodržování autorských práv a práv souvisejících,

J.   vzhledem k tomu, že vedle vlastních kulturních kvalit bude digitalizace evropského kulturního dědictví představovat přínos i pro další odvětví činnosti, zejména pro vzdělávání, vědu, výzkum, cestovní ruch a sdělovací prostředky,

K.   vzhledem k tomu, že rozsáhlá digitalizace kulturního obsahu nemá nahradit tradiční kulturní obsah nebo mu konkurovat, ale vytvořit souběžně s ním spolehlivý a kvalitní digitální kulturní obsah,

L.   vzhledem k tomu, že digitální technologie představuje mimo jiné skvělý nástroj pro zdravotně postižené osoby, protože umožňuje přizpůsobit obsah jejich potřebám,

M.   avšak vzhledem k tomu, že v současné době je digitalizována pouze nepatrná část evropského kulturního dědictví a že členské státy postupují velmi odlišným tempem,

N.   vzhledem k tomu, že veřejné finance určené na hromadnou digitalizaci jsou pro tak rozsáhlý projekt nedostatečné,

O.   vzhledem k tomu, že iniciativy směřující k digitalizaci jsou stále velmi roztříštěné a že zkušenosti získané na úrovni Společenství většinou nejsou známé a neposkytují jednoduchý, přímý a mnohojazyčný přístup k souboru děl, z nichž se evropské kulturní bohatství skládá,

P.   vzhledem k tomu, že je nutné vytvořit nástroj "pro celou veřejnost", který zaručí všeobecný a okamžitý přístup k evropskému kulturnímu dědictví bez nutnosti přemisťovat se a urychlí digitalizaci,

Q.   vzhledem k tomu, že je vhodné se v této oblasti opřít o stávající evropské iniciativy , které přispějí k počátečnímu rozvoji evropské digitální knihovny, jako je TEL (Evropská knihovna) která již umožňuje přístup k dokumentům sbírek národních evropských knihoven a zejména umožňuje vyhledávání prostřednictvím různých zdrojů, digitálních nebo bibliografických, z dvaceti tří ze čtyřiceti sedmi národních knihoven, projekt TEL-ME-MOR, jenž se snaží napomáhat začlenění deseti národních knihoven nových členských států, projekt EDL, jehož cílem je zapojit dalších devět národních knihoven v rámci EU/ESVO, a Europeana spojující národní knihovny Francie, Maďarska a Portugalska,

Evropská digitální knihovna, podoba Evropy jednotné v rozmanitosti

1.   doporučuje postupné vytváření evropské digitální knihovny, jež by představovala jednotný, přímý a mnohojazyčný přístupový bod k evropskému kulturnímu dědictví;

2.   zdůrazňuje, že přestože konečným cílem je vytvořit nástroj, který by pokrýval všechny kategorie kulturního materiálu, jako je například audiovizuální obsah, musí se evropská digitální knihovna nejprve zaměřit na možnosti, jež jí nabízí textový materiál, na který se již nevztahují autorská práva;

3.   vyzývá proto všechny evropské knihovny, aby evropské digitální knihovně poskytly ta díla, na něž se již nevztahují autorská práva a která už mají v digitální podobě,

4.   vyzývá evropské univerzity a jiné ústavy terciárního vzdělávání, aby umožnily přístup k disertačním a jiným vědeckým pracím, které pojednávají o tématech a otázkách spojených s evropským kulturním dědictvím, a to za podmínek, které je třeba definovat zcela v souladu s autorskými právy,

5.   vyzývá ostatní evropské kulturní instituce, včetně regionálních a místních, k účasti na tomto projektu, aby lépe zastupoval bohatství a rozmanitost evropské kultury; dále vyzývá muzea k digitalizaci jejich archivů, aby mohly být začleněny do tohoto projektu;

6.   zdůrazňuje také, že cílem evropské digitální knihovny není výlučné šíření obsahu, ale koordinace přístupu k digitalizovaným dílům;

7.   podporuje výběr společných standardů, které by vycházely z existujících a přizpůsobených formátů a jejich používání tak, aby byla postupným přijímáním standardů pro metadata (Dublin Core atd.)zajištěna interoperabilita obsahů, jež je pro dobré fungování evropské digitální knihovny nezbytná;

8.   vyzývá členské státy, aby pokračovaly ve svých snahách a pokusily se digitalizaci kulturního obsahu urychlit, aby se tak podařilo dosáhnout dostatečně rozsáhlého obsahu;

9.   vyzývá proto členské státy, aby spolu s kulturními institucemi vytvořily na národní nebo regionální úrovni plány digitalizace, aby se tak na evropské úrovni zmapovaly všechny činnosti v této oblasti a umožnila se jejich koordinace, přičemž je neustále nutné dbát toho, aby se podniknuté úsilí a výdaje veřejných i soukromých institucí na úplnou či částečnou digitalizaci jejich fondů nezdvojovaly a je samozřejmě nezbytné evidovat podle typu instituce již vykonanou práci;

10.   vyzývá k úzké spolupráci mezi členskými státy a kulturními institucemi, jakož i k výměně osvědčených postupů v oblasti digitalizace a zpřístupňování děl a uchovávání digitálních záznamů;

11.   zdůrazňuje mimo jiné, že evropská digitální knihovna bude podporovat výzkum v oblasti digitalizace, interoperability a uchovávání digitálních záznamů, a to zejména prostřednictvím odborných středisek zřízených Komisí, neboť evropská digitální knihovna se nemůže stát skutečností, aniž by v ní byl silně zastoupen aspekt výzkumu a vývoje;

12.   zdůrazňuje, že je nezbytné podporovat inovace a výzkum v oblasti mnohojazyčnosti;

13.   připomíná, že jelikož programy Společenství neumožňují financovat vlastní digitalizaci, je třeba vytvořit nové způsoby financování, a to včetně partnerství se soukromým sektorem, přičemž je třeba v maximální míře předejít vzniku rozdílů v rychlosti digitalizace mezi jednotlivými státy;

Struktura a obsah evropské digitální knihovny – společný přístupový bod k evropskému kulturnímu dědictví v mnoha jazycích

14.   vyzývá k vytvoření společného rozhraní, které by poskytovalo přístup k obsahu, jehož kvalita a spolehlivost by byly zaručeny, a to prostřednictvím integrovaného vyhledávače, který by umožňoval vyhledávání v metainformacích a přímého vyhledávání v textu v případě dokumentů digitalizovaných v textovém režimu;

15.   zdůrazňuje, že je důležité vytvořit mnohojazyčné rozhraní, které by poskytovalo přímý přístup k hledanému obsahu ve všech jazycích Evropské unie, aby tak bylo zajištěno kromě obvyklého vyhledávání podle autora nebo názvu také vyhledávání podle tématu nebo klíčového slova, přičemž v tomto případě musí výsledky obsahovat také údaje o všech partnerských knihovnách ve všech jazycích katalogu;

16.   vyzývá také k vytvoření inovativních, moderních funkčních prvků, jež by byly přizpůsobeny všem návštěvníkům;

17.   zdůrazňuje význam toho, aby byla evropská digitální knihovna pojata a organizována na základě uceleného souboru zdrojů a technických zařízení vhodných k usnadnění tvorby, vyhledávání a používání informací, a neomezila se pouze na digitální katalog evropských děl;

18.   upřesňuje, že by bylo vhodné neomezovat evropské kulturní dědictví na soubor děl pouze ze zemí Evropské unie, ale že by měl být zohledněn také kulturní přínos ostatních evropských zemí;

19.   konstatuje také, že evropské kulturní dědictví se sice z velké části skládá z volných děl, ale není omezeno pouze na tuto kategorii;

20.   připomíná proto, že je vhodné rozlišovat mezi volnými díly a díly, na něž se vztahují autorská práva, včetně osiřelých a již nevydávaných děl, a připravit pro každou z těchto kategorií různé modely, jež by byly přizpůsobeny jednotlivým odvětvím činnosti;

21.   schvaluje vytvoření výše zmíněné skupiny odborníků na vysoké úrovni a podporuje zejména její návrh na sestavení seznamu osiřelých a již nevydávaných děl a vytvoření mechanismů, jež by usnadnily hledání držitelů práv;

22.   zdůrazňuje, že návrhy předložené skupinou odborníků na vysoké úrovni v její první zprávě se týkají především odvětví publikování knih a že o jejich rozšíření na jiná odvětví bude muset být rozhodnuto v součinnosti s jejich zástupci;

23.   konstatuje, že by bylo vhodné, aby po ukončení první fáze mohla evropská digitální knihovna vedle volných děl nabízet pokud možno také dokumenty, na něž se vztahují autorská práva, a to v přísném souladu s právními předpisy jednotlivých států, Společenství a mezinárodními právními předpisy v oblasti duševního vlastnictví;

24.   zdůrazňuje, že každé rozhodnutí v tomto směru bude třeba přijímat ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami, a to zejména s autory, vydavateli a knihkupci;

25.   navrhuje, aby měl uživatel možnost nalézt prostřednictvím evropské digitální knihovny obrázkové a textové digitalizované dokumenty všech typů a volně je konzultovat, a to buď celé (díla, na něž se již nevztahují autorská práva,), nebo se souhlasem držitelů práv jejich krátké úryvky (chráněná díla) ;

26.   navrhuje připravit možnost virtuálně listovat v dílech, na něž se vztahují autorská práva, prostřednictvím speciálních webových stránek, které by poskytly záruky zabezpečení vyžadované držiteli práv;

27.   navrhuje, aby v posledně jmenovaném případě byla evropská digitální knihovna pouhým zprostředkovatelem informací;

28.   uvádí, že by se přístup k celému chráněnému dokumentu mohl uskutečnit prostřednictvím specializovaných webových stránek se souhlasem držitelů práv a za spravedlivou odměnu;

Řízení a sledování

29.   vyzývá k ustavení řídícího výboru, v jehož rámci by připadala hlavní úloha kulturním institucím a který by vymezil priority a orientace evropské digitální knihovny a zároveň zajišťoval koordinaci, správu a sledování jejích činností;

30.   vyzývá ke koordinaci skupin zřízených Komisí, zejména skupiny odborníků na digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů z členských států a výše zmiňované skupiny odborníků na vysoké úrovni, aby bylo dosaženo skutečné součinnosti na evropské úrovni;

31.   navrhuje, aby byl na evropské úrovni vytvořen koordinační subjekt rovnocenný knihovně TEL, a to pro národní muzejní fondy a fondy národních archivů, který by spravoval digitalizované prvky jakékoli povahy, jež jsou spojeny s evropským kulturním dědictvím, za účelem jejich integrace do vyhledávacího systému evropské digitální knihovny;

32.   dále zdůrazňuje, že pokud bude evropská digitální knihovna systémově začleněna na úrovni vzdělávacích systémů, umožní snadněji se dostane k mladým Evropanům a může jim přiblížit jejich kulturní a literární dědictví a zároveň je bude vzdělávat v používání nových technologií a bojovat proti digitální propasti;

33.   považuje za nezbytné, aby zvýšit intenzitu výměn zkušeností a osvědčených postupů s jinými evropskými institucemi, jako je Evropská komise pro zachování a přístupnost, s institucemi třetích zemí, jako je Knihovna Kongresu Spojených států amerických, s mezinárodními asociacemi, jako je Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí, s veřejnými či soukromými organizacemi, jako je Online Computer Library Center a jiné, přičemž je nutno usilovat o co možná největší využití softwarů a řešení, které již byly vyzkoušeny a jsou funkční;

34.   podporuje propagaci, zviditelnění a zpřístupnění evropské digitální knihovny prostřednictvím komunikace na všech úrovních a vytvořením loga, které ji umožní identifikovat;

35.   v této souvislosti doporučuje, aby byla část prostředků určených pro evropskou digitální knihovnu věnována na její propagaci mezi co nejširší veřejností;

36.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 28.
(2) Úř. věst. C 297, 7.12.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

Právní upozornění - Ochrana soukromí