Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2040(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0296/2007

Indgivne tekster :

A6-0296/2007

Forhandlinger :

PV 26/09/2007 - 16
CRE 26/09/2007 - 16

Afstemninger :

PV 27/09/2007 - 9.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0416

Vedtagne tekster
PDF 40kWORD 62k
Torsdag den 27. september 2007 - Strasbourg
Digitale biblioteker
P6_TA(2007)0416A6-0296/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 27. september 2007 om i2010: mod et europæisk digitalt bibliotek (2006/2040(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om i2010: digitale biblioteker (KOM(2005)0465),

-   der henviser til Kommissionens henstilling 2006/585/EF af 24. august 2006 om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og digital opbevaring(1),

-   der henviser til Rådets konklusioner om digitalisering af og onlineadgang til kulturelt materiale og om digital opbevaring(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet(3),

-   der henviser til rapporten af 18. april 2007 fra ekspertgruppen på højt niveau om ophavsret, digital bevaring og forældreløse og udgåede værker,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse om videnskabelig information i den digitale tidsalder: adgang, formidling og bevarelse (KOM(2007)0056),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkningen fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0296/2007),

A.   der henviser til, at kulturen er et samlingspunkt og grundlag for udvekslinger og fællesskab, som bidrager til at bringe Den Europæiske Union tættere på sine borgere og til at fremme styrkelsen og tilkendegivelsen af en sand europæisk identitet,

B.   der henviser til, at det er nødvendigt at sikre, at den europæiske kulturarvs rigdom og diversitet fremmes, beskyttes og formidles i størst muligt omfang,

C.   der henviser til, at medlemsstaterne og kulturinstitutionerne, især bibliotekerne, spiller en vigtig rolle på området, på nationalt såvel som på regionalt og lokalt plan,

D.   der henviser til, at det er nødvendigt at tage hensyn til den hurtige udvikling af nye teknologier og den udvikling af de kulturelle traditioner, som følger heraf,

E.   der henviser til, at internettet for mange borgere, særligt de unge, er blevet et af de vigtigste redskaber til at få adgang til viden og indsigt,

F.   der henviser til, at det er afgørende i det digitale samfund at garantere adgang for alle til den europæiske kulturarv og at sikre, at denne bevares for kommende generationer og således kan udgøre vores kollektive hukommelse,

G.   der henviser til, at en omfattende digitalisering af og online-adgang til den europæiske kulturarv udgør de vigtigste midler til at sikre denne bevarelse,

H.   der henviser til, at adgangen til den europæiske kulturarv afspejler Europas mangfoldighed, og at den derfor bør være flersproget,

I.   der henviser til, at det er nødvendigt under streng overholdelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder at indføre sammenhængende politikker om digitalisering og opbevaring af digitaliserede værker for at undgå uoprettelige tab af kulturelt indhold,

J.   der henviser til, at digitaliseringen af den europæiske kulturarv ikke kun bidrager med fundamentale kulturelle egenskaber, men også vil gavne andre aktivitetssektorer, særligt uddannelses-, viden-, forsknings-, turisme- og mediesektorerne,

K.   der henviser til, at den omfattende digitalisering af kulturelt indhold ikke har til formål at erstatte eller konkurrere med traditionelt kulturelt indhold, men at producere pålideligt digitalt indhold af høj kvalitet sideløbende med det traditionelle indhold,

L.   der henviser til, at den digitale teknologi desuden udgør et fremragende værktøj til gavn for handicappede, som gør det muligt at tilpasse indholdet til denne gruppes behov,

M.   der henviser til, at det imidlertid kun er meget lille del af den europæiske kulturarv, der indtil nu er blevet digitaliseret, og at medlemsstaterne gør fremskridt med meget forskellig hastighed,

N.   der henviser til, at de offentlige midler, der er bevilget til massedigitaliseringen, er utilstrækkelige til et projekt af dette omfang,

O.   der henviser til, at digitaliseringsinitiativerne fortsat er stærkt opsplittede, og at størstedelen af de erfaringer, der allerede er gjort på fællesskabsplan, stadig ikke er særligt kendte og ikke tilbyder en let, direkte og flersproget adgang til de værker, der udgør den europæiske kulturarv,

P.   der henviser til, at det er nødvendigt at introducere et værktøj, som er rettet mod hele offentligheden, og som kan garantere en universel og øjeblikkelig adgang til Europas kulturarv, uanset hvor brugeren befinder sig, og bidrage til en fremskyndelse af digitaliseringen,

Q.   der henviser til, at det i denne sammenhæng er nødvendigt at tage udgangspunkt i de eksisterende europæiske initiativer, der skal bidrage til den første udvikling af det europæiske digitale bibliotek, som TEL-projektet (det europæiske bibliotek), der allerede giver adgang til dokumenterne i de nationale, europæiske bibliotekers samlinger og bl.a. gør det muligt at foretage en søgning blandt de digitale eller bibliografiske ressourcer i 23 ud af 47 nationale biblioteker, TEL-ME-MOR-projektet, som har til formål at fremme inddragelsen af de ti nationale biblioteker i de nye medlemsstater, EDL-projektet, som sigter mod at integrere ni andre nationale biblioteker inden for EU/EFTA, samt Europeana-projektet, der samler Frankrigs, Ungarns og Portugals nationale biblioteker,

Det europæiske digitale bibliotek - Europa forenet i sin mangfoldighed

1.   anbefaler, at et europæisk digitalt bibliotek etableres etapevis i form af en fælles, direkte og flersproget indgangsportal til den europæiske kulturarv;

2.   understreger, at selvom målet på lang sigt er udarbejdelse af et værktøj, der dækker alle kategorier af kulturelt materiale, herunder audiovisuelt indhold, bør det europæiske digitale bibliotek i første omgang koncentrere sig om det potentiale, som findes i tekstmateriale, der ikke er ophavsretligt beskyttet;

3.   opfordrer derfor alle europæiske biblioteker til at stille de ikke ophavsretligt beskyttede værker, som de råder over i digital form, til rådighed for det europæiske digitale bibliotek;

4.   opfordrer de europæiske universiteter og andre højere læreanstalter til at give adgang til doktorafhandlinger og andre videnskabelige arbejder, som omhandler emner og områder, der er forbundet med den europæiske kulturarv, på betingelser, som skal fastsættes, og under fuld overholdelse af ophavsretten;

5.   tilskynder de andre europæiske kulturinstitutioner, herunder regionale og lokale institutioner, til at deltage i dette projekt, for at det kan blive repræsentativt for den europæiske kulturarvs rigdom og mangfoldighed; opfordrer desuden museerne til at digitalisere deres arkiver, således at de kan integreres i dette projekt;

6.   understreger desuden, at det europæiske digitale bibliotek ikke har til formål at være enedistributør af indhold, men at koordinere adgangen til de digitaliserede værker;

7.   opfordrer til, at de fælles standarder vælges og anvendes på grundlag af de eksisterende og tilpassede formater med henblik på at sikre indholdets indbyrdes anvendelighed, som er nødvendig for, at det europæiske digitale bibliotek kan fungere tilfredsstillende, ved gradvist at tage stabiliserede metadatastandarder (f.eks. Dublin Core) i brug;

8.   opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte deres bestræbelser og fremskynde digitaliseringen af kulturelt indhold for at opnå en tilstrækkelig mængde indhold;

9.   tilskynder med henblik herpå medlemsstaterne til i samråd med kulturinstitutionerne at udarbejde planer for digitaliseringen på nationalt eller regionalt plan for at iværksætte en europæisk kortlægning af alle digitaliseringsaktiviteterne og således skabe synergi, mens der hele tiden sørges for, at der ikke sker en overlapning af indsatsen og udgifterne i mange offentlige og private institutioner med henblik på digitalisering af deres samlinger, forstået på den måde, at det er tvingende nødvendigt at foretage en registrering efter institutionstype og det arbejde, der allerede er blevet udført;

10.   opfordrer til et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne og kulturinstitutionerne og til udveksling af god praksis i forbindelse med digitaliseringen og adgangen til værkerne samt den digitale opbevaring af disse værker;

11.   understreger desuden, at det europæiske digitale bibliotek vil fremme forskningen inden for digitalisering, interoperabilitet og digital opbevaring, bl.a. gennem de kompetencecentre, som Kommissionen har etableret, da det europæiske digitale bibliotek ikke ville kunne realiseres uden et væsentligt bidrag fra forsknings- og udviklingsområdet;

12.   understreger, at det er nødvendigt at støtte nytænkningen og forskningen inden for flersprogethed;

13.   minder om, at selvom fællesskabsprogrammerne ikke muliggør finansiering af digitaliseringen som sådan, er det stadig nødvendigt at udvikle nye finansieringsformer blandt andet sammen med den private sektor, mens det så vidt muligt undgås, at digitaliseringen sker med forskellige hastigheder i de enkelte medlemsstater;

Det europæiske digitale biblioteks struktur og indhold - en fælles flersproget indgangsportal til den europæiske kulturarv

14.   opfordrer til, at der etableres en fælles grænseflade, der giver adgang til et indhold, hvis kvalitet og pålidelighed er garanteret via en integreret søgemaskine, som er et værktøj til søgning i metadata og direkte søgning i tekster i digitaliserede dokumenter i tekstformat;

15.   understreger vigtigheden af at indføre en flersproget grænseflade, der gør det muligt at få direkte adgang til det ønskede indhold på alle Den Europæiske Unions sprog, så det sikres, at der ud over den traditionelle søgning på forfatter eller titel også kan søges på emne eller nøgleord, og at resultaterne af disse søgninger indeholder dataene fra alle de deltagende biblioteker og på alle katalogets sprog;

16.   tilskynder endvidere til, at der oprettes en række innovative og moderne funktioner, der er tilpasset alle brugere;

17.   understreger betydningen af, at det europæiske digitale bibliotek udformes og organiseres ud fra en række ressourcer og teknologier, der vil gøre det lettere at skabe, søge i og anvende oplysningerne, og ikke blot består af et digitalt katalog over de europæiske værker;

18.   fastslår i øvrigt, at det vil være ønskeligt, at den europæiske kulturarv ikke begrænses til kun at omfatte værker fra lande i Den Europæiske Union, men at kulturelle bidrag fra andre europæiske lande også medtages;

19.   fastslår desuden, at selvom den europæiske kulturarv i høj grad består af værker, der er offentligt tilgængelige, begrænser den sig ikke kun til denne ene kategori;

20.   betoner derfor om, at der bør skelnes mellem værker, der er offentligt tilgængelige, og værker, der er ophavsretligt beskyttet, herunder forældreløse og udgåede værker, og at der for hver kategori af værker bør fastsættes forskellige modeller, der er tilpasset de enkelte aktivitetssektorer;

21.   bifalder oprettelsen af den nævnte ekspertgruppe på højt niveau, og tilslutter sig især dens forslag, som har til formål at registrere de forældreløse og udgåede værker og at udarbejde en række mekanismer, der skal lette arbejdet med at finde rettighedshaverne;

22.   understreger, at de forslag, som er udarbejdet af ekspertgruppen på højt niveau i dens første rapport, primært omhandler bogforlagsbranchen, og at afgørelsen om, hvorvidt disse forslag skal udvides til andre sektorer, bør træffes i samråd med repræsentanter fra disse sektorer;

23.   påpeger, at det senere hen vil være ønskeligt, at det europæiske digitale bibliotek, hvis det er muligt, kan tilbyde adgang til ophavsretligt beskyttede dokumenter parallelt med de dokumenter, der ikke er underlagt en sådan beskyttelse, under streng overholdelse af medlemsstaternes, Fællesskabets og den internationale lovgivning om intellektuel ejendomsret;

24.   understreger, at enhver beslutning herom bør træffes i samarbejde med alle de berørte aktører, særligt forfatterne, forlagene og boghandlerne;

25.   mener, at brugeren skal kunne finde de digitaliserede dokumenter fra det europæiske digitale bibliotek i billed- og i tekstform, uanset hvilken slags dokument det drejer sig om, og have fri adgang til dem, enten i deres helhed, hvis der er tale om ubeskyttede værker, eller i form af korte uddrag med tilladelse fra rettighedshaverne, hvis der er tale om ophavsretligt beskyttede værker;

26.   foreslår, at der åbnes mulighed for virtuelt at gennemblade de værker, som er ophavsretligt beskyttet, via særlige sider, der yder de sikkerhedsgarantier, som rettighedshaverne kræver;

27.   foreslår, at det europæiske digitale bibliotek i sidstnævnte tilfælde blot optræder som formidler af information;

28.   påpeger, at der kunne gives adgang til ophavsretligt beskyttede dokumenter i deres helhed fra særlige sider efter aftale med rettighedshaverne og mod betaling af et rimeligt vederlag;

Forvaltning og opfølgning

29.   opfordrer til, at der nedsættes en styringskomité, hvor kulturinstitutionerne skal spille en vigtig rolle, og som skal fastsætte de prioriteter og retningslinjer, der skal gælde for det europæiske digitale bibliotek, samtidig med at koordineringen og forvaltningen af samt opfølgningen på bibliotekets aktiviteter sikres;

30.   opfordrer til, at de grupper, som Kommissionen har nedsat, navnlig medlemsstaternes ekspertgruppe for digitalisering og digital opbevaring og den omtalte ekspertgruppe på højt niveau, koordineres for at opnå en reel synergi på europæisk plan;

31.   foreslår, at der på europæisk plan oprettes et koordineringsorgan svarende til TEL for nationale museer og arkiver, som kan administrere digitale elementer af enhver type, der er forbundet med den europæiske kulturarv, med henblik på at integrere dem i søgesystemet i det europæiske digitale bibliotek;

32.   understreger i øvrigt, at det europæiske digitale bibliotek kan gøre det lettere at nå de unge i Europa og bringe dem tættere på deres kulturarv og litteratur, hvis biblioteket integreres i uddannelsessystemerne på en sammenhængende måde, hvilket samtidig vil træne de unge i de nye teknologier og bekæmpe den digitale kløft;

33.   vurderer, at det er tvingende nødvendigt at intensivere udvekslingen af erfaringer og god praksis med andre europæiske institutioner såsom the European Commission on Preservation and Access, med institutioner i tredjelande såsom det amerikanske kongresbibliotek, med internationale foreninger såsom the International Federation of Library Associations og med offentlige eller private institutioner såsom the Online Computer Library Center med flere, og stræbe efter i størst muligt omfang at anvende software og løsninger, der allerede er afprøvet og er funktionsdygtige;

34.   opfordrer til, at det europæiske digitale bibliotek fremmes og gøres synligt og mere tilgængeligt gennem en bred oplysning på alle planer og udformningen af et logo, der gør det muligt at identificere biblioteket;

35.   anbefaler i den forbindelse, at en del af de økonomiske midler, der er afsat til det europæiske digitale bibliotek, anvendes til at fremme kendskabet til det hos så stor en del af offentligheden som muligt;

36.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 236 af 31.8.2006, s. 28.
(2) EUT C 297 af 7.12.2006, s. 1.
(3) EFT L 167 af 22.6.2001, a. 10.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik