Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2040(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0296/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0296/2007

Συζήτηση :

PV 26/09/2007 - 16
CRE 26/09/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0416

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 74k
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Ψηφιακές βιβλιοθήκες
P6_TA(2007)0416A6-0296/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο "i2010: προς μια ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη" (2006/2040(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "i2010: Ψηφιακές βιβλιοθήκες" (COM(2005)0465),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/585/ΕΚ της Επιτροπής της 24ης Αυγούστου 2006 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(1),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(3),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, της 18ης Απριλίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού, την ψηφιακή διαφύλαξη και τα έργα χωρίς δημιουργό καθώς και τα εξαντλημένα,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "οι επιστημονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση, διάδοση και διαφύλαξη" (COM(2007)0056),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0296/2007),

A.   εκτιμώντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί παράγοντα συνοχής, ανταλλαγών και συμμετοχικότητας συμβάλλοντας στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της καθώς και στην ενίσχυση και την έκφραση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ταυτότητας,

B.   εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί, να διασωθεί και να διαδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο πλούτος και η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς,

Γ.   εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και οι πολιτιστικοί φορείς, και κυρίως οι βιβλιοθήκες, οφείλουν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

Δ.   εκτιμώντας ότι καθίσταται απαραίτητο να ληφθούν υπόψη η ταχύτατη πρόοδος των νέων τεχνολογιών καθώς και η συνακόλουθη εξέλιξη των πολιτιστικών πρακτικών,

E.   εκτιμώντας ότι το διαδίκτυο έχει πλέον γίνει για μεγάλο αριθμό πολιτών, και ιδίως τη νεολαία, ένα από τα κύρια μέσα πρόσβασης στη γνώση,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό, στο πλαίσιο αυτού του ψηφιακού περιβάλλοντος, να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης όλων στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά καθώς και η διαφύλαξή της για τις επόμενες γενιές και την συγκρότηση με τον τρόπο αυτό της συλλογικής μας μνήμης,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η μεγάλης κλίμακας ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική προσβασιμότητα στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν βασικά μέσα για την επίτευξή της,

Η.   εκτιμώντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής ηπείρου και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι πολύγλωσση,

Θ.   εκτιμώντας ότι καθίσταται απαραίτητη η εφαρμογή συντονισμένης πολιτικής ως προς την ψηφιοποίηση και τη διαφύλαξη των ψηφιακών έργων προκειμένου να προληφθεί ενδεχόμενη ανεπανόρθωτη απώλεια του πολιτιστικού υλικού τους, με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος του δημιουργού και των συναφών δικαιωμάτων,

Ι.   εκτιμώντας ότι εκτός από τις υπόλοιπες βασικές πτυχές της, η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς πρόκειται να ωφελήσει και άλλους τομείς όπως την παιδεία, την επιστήμη, την έρευνα, τον τουρισμό και τα ΜΜΕ,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι ο στόχος της μαζικής ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού δεν είναι να αντικαταστήσει ή να ανταγωνιστεί το παραδοσιακό πολιτιστικό υλικό αλλά να παραγάγει, παράλληλα με αυτό, αξιόπιστο ψηφιακό υλικό υψηλής ποιότητας,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί, εκτός των άλλων, και χρησιμότατο εργαλείο στην υπηρεσία των ατόμων με ειδικές ανάγκες προσαρμόζοντας το υλικό στις ανάγκες τους,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι παρ" όλα αυτά, μόνο ένα ελάχιστο μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και ότι τα κράτη μέλη προχωρούν με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι τα κρατικά κονδύλια που έχουν διατεθεί για τη μαζική ψηφιοποίηση δεν επαρκούν για να καλύψουν ένα σχέδιο τέτοιας εμβέλειας,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι οι πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης εξακολουθούν να είναι μεμονωμένες και ότι το μεγαλύτερο μέρος των εμπειριών που έχουν ήδη αποκτηθεί σε κοινοτικό επίπεδο δεν είναι ακόμα ιδιαίτερα γνωστό και δεν προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης, άμεσης και πολύγλωσσης πρόσβασης στο σύνολο των έργων που συνθέτουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά,

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο "για όλο το κοινό" που θα διασφαλίζει την καθολική και άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς τον παραμικρό περιορισμό ως προς τις μετακινήσεις και το οποίο θα επιταχύνει τη διαδικασία ψηφιοποίησης,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι γι" αυτό το λόγο θα ήταν πρόσφορο να βασιστούμε σε ήδη υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, που θα συντελέσουν στην αρχική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, όπως η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη (TEL), η οποία προσφέρει ήδη πρόσβαση στα έγγραφα των συλλογών των εθνικών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη και επιτρέπει τη διεξαγωγή ερευνών μέσω των πόρων, ψηφιακών ή βιβλιογραφικών, εικοσιτριών από τις σαρανταεπτά εθνικές βιβλιοθήκες, τα προγράμματα TEL-ME-MOR, που αποσκοπούν να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των δέκα εθνικών βιβλιοθηκών των νέων κρατών μελών, το πρόγραμμα EDL, που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση εννέα άλλων εθνικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο ΕΕ/ΕΖΕΣ και το πρόγραμμα Europeana που ενώνει τις εθνικές βιβλιοθήκες της Γαλλίας, της Ουγγαρίας και της Πορτογαλίας,

Η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, πρόσωπο μιας Ευρώπης ενωμένης μέσα στην πολυμορφία της

1.   προτείνει τη σταδιακή εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης με τη μορφή σημείου άμεσης και πολύγλωσσης μοναδικής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά·

2.   υπογραμμίζει ότι, αν ο στόχος είναι να επιτευχθεί τελικά η χρήση μέσου που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες του πολιτιστικού υλικού, όπως το οπτικοακουστικό, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη θα πρέπει να εστιάσει αρχικά στις δυνατότητες που προσφέρουν τα κείμενα που δεν δεσμεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

3.   καλεί γι" αυτό το λόγο όλες τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες να θέσουν στη διάθεση της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης όλα τα ψηφιακά έργα που δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα και που έχουν ήδη στην κατοχή τους·

4.   καλεί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στις διδακτορικές διατριβές και άλλες επιστημονικές εργασίες που αφορούν θέματα και γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, βάσει προϋποθέσεων που πρέπει να καθορισθούν και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού,

5.   καλεί και τα άλλα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών, να συμμετάσχουν στο εν λόγω σχέδιο προκειμένου αυτό να καταστεί αντιπροσωπευτικό του πλούτου και της πολυμορφίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού· παροτρύνει επίσης τα μουσεία να προχωρήσουν σε ψηφιοποίηση του αρχείου τους έτσι ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στο σχέδιο αυτό·

6.   υπογραμμίζει επίσης ότι ο στόχος της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης δεν είναι η αποκλειστικότητα στη διάδοση του υλικού αλλά ο συντονισμός της δυνατότητας πρόσβασης στα ψηφιοποιημένα έργα·

7.   ενθαρρύνει την επιλογή και τη χρήση κοινών κανόνων, βάσει των ήδη υπαρχόντων και ειδικά προσαρμοσμένων προτύπων, με σκοπό τη διασφάλιση της απαραίτητης διαλειτουργικότητας του υλικού για την ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης, υιοθετώντας σταδιακά σταθεροποιημένες γλώσσες μεταστοιχείων (Dublin Core, κλπ.)·

8.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους και να επιταχύνουν το ρυθμό ψηφιοποίησης του πολιτιστικού υλικού με σκοπό ικανοποιητικό όγκο υλικού·

9.   ενθαρρύνει, γι" αυτό το λόγο, τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, από κοινού με τα πολιτιστικά ιδρύματα, σχέδια ψηφιοποίησης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο έτσι ώστε να καταγραφούν όλες οι ευρωπαϊκές δράσεις ψηφιοποίησης και να καταστεί δυνατή η συνεργασία, επιδιώκοντας πάντοτε να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών και των δαπανών που έχουν καταβληθεί από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ψηφιοποίηση των συλλογών τους, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η καταλογογράφηση, κατά είδος φορέα, των εργασιών που έχουν ήδη ολοκληρωθεί·

10.   ενθαρρύνει την στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτιστικών φορέων καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών ψηφιοποίησης και πρόσβασης στα έργα, καθώς και πρακτικών ψηφιακής διαφύλαξης·

11.   υπογραμμίζει, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη θα ενισχύσει την έρευνα στους τομείς της ψηφιοποίησης, της διαλειτουργικότητας και της ψηφιακής διαφύλαξης, ιδίως μέσω των κέντρων δεξιότητας που θα θέσει σε λειτουργία η Επιτροπή, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα χωρίς μία ισχυρή συνιστώσα έρευνας και ανάπτυξης·

12.   υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η καινοτομία και η έρευνα στο πεδίο της πολυγλωσσίας·

13.   σημειώνει ότι τα κοινοτικά προγράμματα δεν επιτρέπουν την χρηματοδότηση αυτής καθεαυτής της ψηφιοποίησης και ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν νέες μορφές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν μία ψηφιοποίηση διαφορετικών ταχυτήτων μεταξύ των κρατών μελών·

Δομή και υλικό της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης – Ένα κοινό σημείο πολύγλωσσης πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά

14.   ενθαρρύνει την εφαρμογή κοινής διεπαφής που θα παρέχει πρόσβαση σε περιεχόμενα με εγγυημένη ποιότητα και αξιοπιστία, και τούτο μέσω ενσωματωμένης μηχανής αναζήτησης, η οποία θα αποτελεί εργαλείο αναζήτησης επί των μετα-πληροφοριών και άμεσης αναζήτησης επί του κειμένου στην περίπτωση ψηφιακών εγγράφων σε μορφή κειμένου·

15.   υπογραμμίζει τη σημασία δημιουργίας μιας πολύγλωσσης διεπαφής που θα παρέχει άμεση πρόσβαση στο υλικό της αναζήτησης σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλίζεται πέραν της συνήθους αναζήτησης κατά συγγραφέα ή κατά τίτλο, η έρευνα κατά θέμα ή κατά λέξεις-κλειδί, οπότε τα αποτελέσματα θα πρέπει να ενσωματώνουν τα στοιχεία όλων των συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών και σε όλες τις γλώσσες του καταλόγου·

16.   προτείνει την εφαρμογή καινοτόμων και σύγχρονων λειτουργικών δυνατοτήτων που θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων των επισκεπτών·

17.   υπογραμμίζει ότι είναι χρήσιμο η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη να σχεδιασθεί και να οργανωθεί με βάση ένα σύνολο πηγών και τεχνικών ικανοτήτων, κατάλληλων να διευκολύνουν τη δημιουργία, την έρευνα και την χρησιμοποίηση των πληροφοριών ώστε να μην περιορίζεται σε απλό ψηφιακό κατάλογο των ευρωπαϊκών έργων·

18.   διευκρινίζει ότι θα ήταν προτιμότερο να μην περιοριστεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά στα έργα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να συμπεριληφθούν και αυτά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών·

19.   διευκρινίζει επίσης ότι, ακόμα και αν η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από έργα σχετικά με τον δημόσιο τομέα, τούτο δεν σημαίνει ότι περιορίζεται σε αυτή την κατηγορία·

20.   σημειώνει δε, ως προς αυτό, ότι είναι καλύτερα να διαχωρίζονται τα έργα του δημόσιου τομέα και αυτά που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των "ορφανών" έργων και των εξαντλημένων, και να εφαρμόζονται διαφορετικά πρότυπα για το καθένα, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε τομέα δραστηριότητας·

21.   εγκρίνει τη σύσταση της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου και στηρίζει τις προτάσεις της με σκοπό την καταλογογράφηση των "ορφανών" έργων και των εξαντλημένων καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών για την αναζήτηση όσων προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα·

22.   υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου στην πρώτη έκθεσή της αφορούν κυρίως τον τομέα της έκδοσης βιβλίων και ότι η επέκτασή τους σε άλλους τομείς πρέπει να αποφασισθεί σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των·

23.   τονίζει ότι, δευτερευόντως, θα ήταν προτιμότερο η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη να μπορεί να προτείνει, πέρα από τα έγγραφα που δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα, και έγγραφα που προστατεύονται από αυτά τα δικαιώματα σε απόλυτη συμμόρφωση με την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία·

24.   υπογραμμίζει ότι κάθε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν συνεννόησης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως τους συγγραφείς, τους εκδότες και τους βιβλιοπώλες·

25.   προτείνει μέσω της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης να παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη να εντοπίζει όλα τα ψηφιοποιημένα έγγραφα σε μορφή εικόνας και κειμένου και να τα συμβουλεύεται ελεύθερα, είτε ολόκληρα – στην περίπτωση των έργων που δεν δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα – είτε βραχέα αποσπάσματά τους – για τα προστατευμένα έργα με τη σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε δικαιούχων·

26.   προτείνει να προβλεφθεί η δυνατότητα ψηφιακού ξεφυλλίσματος του έργου για το οποίο ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα, μέσω των ειδικευμένων ιστοσελίδων οι οποίες θα παρέχουν τις εγγυήσεις ασφάλειας που απαιτούνται από τους δικαιούχους·

27.   προτείνει, σε αυτή την περίπτωση, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη να λειτουργεί ως απλός φορέας της πληροφορίας·

28.   τονίζει ότι η πρόσβαση σε ολόκληρο το προστατευμένο έγγραφο θα μπορούσε να γίνεται μέσω ειδικών ιστοσελίδων με τη σύμφωνη γνώμη του πνευματικού δικαιούχου και έναντι λογικού αντιτίμου·

Διαχείριση και παρακολούθηση

29.   προτείνει τη σύσταση διοικούσας επιτροπής, στο πλαίσιο της οποίας οι πολιτιστικοί φορείς θα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κατευθύνσεων που θα πρέπει να δοθούν στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν τον συντονισμό, την διαχείριση και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της·

30.   προτείνει τον συντονισμό των ομάδων που δημιουργήθηκαν από την Επιτροπή, και συγκεκριμένα της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών για την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή διαφύλαξη και της προαναφερθείσας ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ώστε να επιτευχθεί πραγματική συνέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

31.   προτείνει την δημιουργία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συντονιστικού οργανισμού, ανάλογου προς την TEL, για τις συλλογές των εθνικών μουσείων και αρχείων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, προκειμένου να τα εντάξει στο σύστημα έρευνας της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης·

32.   υπογραμμίζει δε ότι, ως οργανικά ενσωματωμένο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη θα μπορεί να απευθύνεται πιο εύκολα στους νέους Ευρωπαίους, θα τους φέρνει πιο κοντά στην πολιτιστική και λογοτεχνική κληρονομιά τους, διαμορφώνοντας παράλληλα νέες τεχνολογίες και περιορίζοντας το ψηφιακό χάσμα·

33.   εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενταθούν οι ανταλλαγές εμπειριών και ορθών πρακτικών με άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Διαφύλαξη και την Πρόσβαση (ECPA), με φορείς από τρίτες χώρες, όπως η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, με διεθνείς ενώσεις, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκαρίων και Βιβλιοθηκών (IFLA), με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως η Online Computer Library Center (OCLC) και άλλοι, προσπαθώντας να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν λογισμικά και λύσεις που έχουν ήδη δοκιμασθεί και έχει αποδειχθεί η λειτουργικότητά τους·

34.   ενθαρρύνει την προώθηση, την προβολή και την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη μέσω της επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα καθώς και μέσω της δημιουργίας ενός χαρακτηριστικού λογοτύπου·

35.   συνιστά, για το λόγο αυτό, να διατεθεί τμήμα των πόρων που προορίζονται για την ψηφιακή βιβλιοθήκη για την προβολή της στο ευρύτερο δυνατό κοινό·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 236, 31.8.2006, σ. 28.
(2) ΕΕ C 297, 7.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου