Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2113(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0326/2007

Внесени текстове :

A6-0326/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 17
CRE 26/09/2007 - 17

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0417

Приети текстове
PDF 375kWORD 71k
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург
Eфикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение
P6_TA(2007)0417A6-0326/2007

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2007 г. относно ефикасността и равнопоставеността на европейските системи за образование и обучение (2007/2113(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено "Ефикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение" (COM(2006)0481),

–   като взе предвид предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (COM(2006)0479),

–   като взе предвид позицията си, приета на второ четене на 25 октомври 2006 г. с оглед на приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за обучение през целия живот(1) и като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обучение на възрастни: никога не е твърде късно за учене" (COM(2006)0614),

–   като взе предвид позицията си, приета на първо четене на 26 септември 2006 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно основните умения за обучение през целия живот(3) и Препоръка 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за обучение през целия живот(4),

–   като взе предвид позицията си, приета на първо четене на 13 октомври 2005 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно бъдещото европейско сътрудничество в осигуряването на качество във висшето образование(5) и като взе предвид Препоръка 2006/143/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно бъдещото европейско сътрудничество в осигуряването на качеството във висшето образование(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по култура и образование и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0326/2007),

А.   като има предвид, че в отговор на съкращаване на публичните бюджети, предизвикателствата на глобализацията, демографските промени и технологичното новаторство в цяла Европа се обръща по-голямо внимание на повишаване на ефективността на образованието и обучението;

Б.   като има предвид, че значителното несъответствие в ефективността на образователните системи в ЕС, представено в доклада Пиза 2003, предизвиква загриженост;

В.   като има предвид, че този фактор може да доведе до увеличаване на различията в икономическото и социалното развитие на държавите-членки и да изложи на риск постигането на целите на Лисабонската стратегия;

Г.   като има предвид, че правото на образование е принцип, признат както на международно равнище, така и по силата на Хартата на основните права на Европейския съюз;

Д.   като има предвид, че повечето настоящи системи за образование и обучение възпроизвеждат и задълбочават съществуващата неравнопоставеност;

Е.   като има предвид, че неравнопоставеността в образованието и обучението води до високи скрити разходи;

Ж.   като има предвид, че инвестициите в образованието и обучението носят дългосрочни икономически и социални ползи и трябва да се планират на дългосрочна основа;

З.   като има предвид, че трябва да се създаде култура на оценяване в системите за образование и обучение, за да се гарантира, че разработването на тези системи може да бъде ефективно контролирано на дългосрочна основа;

И.   като има предвид, че политиките за образование и обучение трябва да се обвържат с политиките за заетост, икономика и социална интеграция;

Й.   като има предвид основната роля на образованието и обучението за процеса на формиране на европейска идентичност, основана на междукултурно образование и мир;

К.   като има предвид, че все още вероятността младите жени да останат безработни е по-голяма от тази при младите мъже, тъй като процентът на безработните млади жени в ЕС–27 през 2006 г. е бил 18,1 % в сравнение с 16,9 % при младите мъже, като има предвид, че младите жени са по-слабо представени на ръководни постове, независимо от факта, че в по-голямата част от държави-членки повече жени, отколкото мъже достигат до степен на висше образование;

Ефикасност и равнопоставеност в обучението през целия живот

1.  Подкрепя процеса на дългосрочно планиране в областта на обучението през целия живот, тъй като инвестициите в тази област носят дългосрочни икономически и социални ползи;

2.  Признава, че инвестирането на едно образователно ниво не само дава възможност да се развиват уменията и способностите на това ниво, но също създава основа за придобиване на допълнителни умения и квалификации на други образователни нива;

3.  Подкрепя плана за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот, която ще улесни признаването на образователните постижения и ще позволи видимо и прозрачно преминаване между различни варианти на обучение;

4.  Счита, че съществува необходимост от култура на оценяване в системите за образование и обучение и следователно ефективните дългосрочни политики трябва бъдат изграждани въз основа на надеждна оценка;

5.  Приветства опита на Комисията да вземе предвид ефикасността и равнопоставеността в образованието при създаване на рамка от показатели и ориентири за контрол на напредъка при постигане на лисабонските цели;

6.  Счита, че с цел оценяване на ефективността/ефикасността и равнопоставеността на образователните системи в Европа следва да бъде изяснена терминологията както за ефективността/ефикасността, така и за равнопоставеността; за оценяване на последното следва да се включат индивидуални характеристики като пол, етнически произход или увреждания (различни от социално-икономическите);

7.  Признава, че инвестирането в обучението през целия живот, насочено към подобряване на достъпа и равнопоставеността, насърчава социалното единство и позволява на отделните личности да разрешават проблеми, да се адаптират, да изграждат самочувствието си и да се справят с промяната, което подобрява тяхното личностно развитие и улеснява справянето им с другите промени в живота им;

8.  Призовава държавите-членки да провеждат политики на обучение и образование, отворени към потребностите на полове и да използват съответните материали като средство за преодоляване на неравенството между половете в образованието и заетостта и за изкореняване на половите стереотипи; настоятелно призовава държавите-членки да стимулират нетипична заетост по отношение на пола (например, повече мъже в сферата на началното училищно образование и повече жени в научната сфера) на младите хора, включително на децата преди възрастта, в която се вземат решения за обучение и бъдеща кариера, като по този начин се намали професионалната сегрегация, основаващата се на различията на половете; подчертава отново, че използването на по-висококачествени данни, в които не се прави полова и възрастова разлика, са предпоставка за провеждането на всяка една политика;

Гарантиране на ефикасността и равнопоставеността в рамките на политиките по отношение на образованието и обучението
Предучилищно образование: акцент върху обучението на много малките деца

9.  Счита, че ефикасността и равнопоставеността могат да се постигнат индивидуално, ако инвестициите и реформите са съсредоточени върху ранните етапи на образование;

10.  Подчертава необходимостта още в предучилищното образование да бъдат начертани действия, насочени към подкрепа на интеграцията на деца, произхождащи от трети държави и пребиваващи на територията на Европейския съюз;

11.  Призовава държавите-членки да инвестират много повече средства в предучилищното образование (включително в детската градина), тъй като това може да бъде ефективен начин за създаване на основа за бъдещо образование, развиване на интелекта на детето, повишаване на нивото на общите умения и може значително да повиши равнопоставеността на образователната система;

12.  Въпреки това счита, че са необходими повече изследвания на равнище ЕС в предучилищното образование, по-специално по отношение на ранните и целенасочени действия, с цел идентифициране на практиките, които водят до очакваните резултати;

13.  Счита, че качеството на предучилищното образование зависи отчасти от подходящо обучени преподаватели, следователно съществува необходимост от използване на финансово надеждна стратегия, която ще доведе едновременно до модерно образование с високо качество и възможност за изграждане на задоволителна преподавателска кариера;

14.  Признава, че трябва да се осигури социално разнообразие на класовете и учебните заведения още в етапа на предучилищната подготовка, с цел избягване на разлики в образователните програми и очакванията;

15.  Счита, че участието на родителите посредством образователните и информационни програми (особено при деца в неравностойно положение) е важно за успеха на предучилищното образование;

16.  Подкрепя всички форми на предучилищно образование и намесата в ранна възраст (когато познавателните способности на децата се развиват), като този етап дава най-високи резултати в целия процес на обучение през целия живот;

17.  Настоятелно призовава държавите-членки да увеличат броя на субсидираните места за предучилищно образование, като по този начин увеличат шансовете на децата в предучилищна възраст в нестабилно финансово положение да получат достъп до образователната система;

Основно и средно образование: подобряване на качеството на основното образование за всички

18.  Подчертава, че задължителното посещение на училище и учебната система следва да предоставят основно образование и ключови умения; подчертава още, че образованието и подходящите ключови умения спомагат за постигането на основните социални и граждански ценности, укрепват социалното единство и спомагат за подобряване на индивидуалното ниво на квалификация и пригодност за работа;

19.  Отбелязва също така, че ролята на училището, най-вече при основното и средно образование, трябва да се съобразява предимно с принципите на културното взаимодействие и възпитанието в ценностите на мира, които характеризират европейската идентичност;

20.  Счита, че преждевременната категоризация има вредно въздействие върху ефикасността и равнопоставеността на образователните системи;

21.  Счита, че равният достъп на хората в неравностойно положение до качествено образование може също така да подобри ефикасността и равнопоставеността на европейските образователни системи;

22.  Подкрепя, от друга страна, създаването на гъвкави граници на възможностите за обучение в средното училище, които не трябва да ограничават избора в последващите образователни нива;

23.  Настоятелно призовава държавите-членки да наблюдават развитието на всички ученици в училище, особено в моменти на избор и ориентиране, както и да гарантират, че образователните им системи оказват подкрепа на учениците и студентите, като поощряват усилията им да постигнат лично развитие;

24.  С оглед на различното ниво на подкрепа, от което се ползва всеки ученик в дома си по време на развитието си в училище, както и понякога твърде различното естество на получаваното обучение, подкрепя усилията за осигуряване на участието на родителите в образователния процес с оглед на значително намаляване на риска от бъдещо социално изключване;

25.  Призовава държавите-членки да подкрепят първоначалната и допълнителната квалификация на учителите, да повишават тяхната мотивация и да подобряват качествените условия на училищния живот, тъй като тези фактори са решаващи за постигането на ефикасност и равнопоставеност;

26.  Настоятелно призовава държавите-членки да насърчават многоезичието във всички степени в образователната система, което ще доведе до увеличаване на мобилността на територията на Европейския съюз, както на децата и младите хора, така и на възрастните, като по този начин ще нарасне ефикасността на образователния процес в рамките на ЕС;

27.  Насърчава държавите-членки да повишат осведомеността на преподавателите и специалистите в образователната сфера по отношение на равнопоставеността на половете, за да бъдат те в състояние да насърчат зачитането на този принцип сред младото поколение;

Университетско образование: увеличаване на инвестициите и разширяване на достъпа

28.  Признава, че университетското образование е ключов аспект на основаващите се на познанието икономика и общество;

29.  Подкрепя плана за модернизиране на университетите с оглед да се гарантира, че университетското образование става по-конкурентноспособно, достъпно за всички на справедлива основа и остава финансово надеждно и ефективно;

30.  Призовава държавите-членки да увеличат ефикасността и равнопоставеността чрез създаване на подходящи условия и стимули за осигуряване на засилено инвестиране от публични и частни източници;

31.  Признава, че осигуряването на безплатно университетско образование не гарантира обезателно равнопоставеност; в тази връзка призовава за по-нататъшни проучвания, които изхождат от презумпцията, че таксите за обучение не са отделен въпрос, а са част от редица фактори, свързани с финансовите стимули в съчетание с придружаващата ги финансова подкрепа, която може да намали неравнопоставеността по отношение на достъпа до университетско образование при групите в неравностойно положение;

32.  Подчертава, че университетите трябва да създадат цялостна политика за информираност и прием, за да са в състояние да реагират бързо на развиващите се социални и икономически потребности;

Професионално образование и обучение: увеличаване на качеството и стойността

33.  Счита, че с оглед на застаряването на населението, проблемът с постоянното високо ниво на безработица сред младите хора става все по-сериозен;

34.  С оглед на проблема на застаряването на населението, подкрепя по-доброто осигуряване на образование на възрастни, за да се помогне на хората да се адаптират към изискванията на пазара на труда и за да могат лицата с по-ниска квалификация да се включат в образователния процес;

35.  Подчертава, че младите хора с най-ниски нива на образователни постижения срещат големи затруднения на пазара на труда и са най-уязвимите в случай на икономически спад, по-застрашени са от безработица и има вероятност да полагат по-нискоквалифициран или непостоянен труд;

36.  Призовава държавите-членки да насърчават достъпа на младите жени, особено от отдалечени райони и от уязвими групи, като жени мигранти, жени от етнически малцинства, жени с увреждания или ниско квалифицирани жени, до обучение и образование; призовава държавите-членки да определят и обменят най-добри практики в тази сфера и настоятелно призовава социалните партньори и частните и публичните предприятия да премахнат всякаква форма на дискриминация и активно да насърчават обучението по месторабота като премахнат всички пречки, свързани с възрастта, както и да подкрепят отпуските с цел обучение на работниците и служителите в неравностойно положение;

37.  Призовава държавите-членки да насърчават достъпа до публично финансираните схеми за обучение на възрастни за безработните жени и за неуспелите да завършат задължителния цикъл на обучение;

38.  Призовава държавите-членки да провеждат политики, които да улесняват прехода на младите хора от училище към работа, като се обръща специално внимание на младите жени, които изпитват по-големи затруднения в тази насока; подчертава, че по-високото качество и по-лесният достъп до обучение и образование, както и инвестициите в младежка възраст се отразяват на по-късен етап върху пазара на труда; отбелязва, че следва да се създаде механизъм за оценка на ефикасността и въздействието на правителствените разходи за образование върху младите хора, които са безработни, и в частност младите жени;

39.  Призовава държавите-членки да подкрепят университетските програми за високи научни постижения, тъй като изискванията на пазара на труда ще бъдат по-ефективно изпълнени чрез осигуряване на висококвалифицирани специалисти в различни области;

40.  Изтъква, че в рамките на образованието и обучението следва да се насърчава равен достъп за мъжете и жените до новите технологии, с цел да се превъзмогне "дигиталната пропаст" между половете;

41.  Настоятелно призовава държавите-членки да увеличат съотношението и заздравят позициите на жените в науката, инженерната област и технологиите; призовава националните правителства да увеличат значително броя на жените на ръководни постове и да отчитат напредъка в тази насока чрез приемането на конкретни качествени и количествени цели;

42.  Препоръчва подобрен достъп до следгимназиално образование и разработването на възможности, които да позволяват на завършилите своето обучение да продължават да учат и да повишават своето образование докато работят;

43.  Подчертава, че предлаганите учебни програми следва да са гъвкави, за да отчетат търсенето на пазара на труда, като това е особено ефективен начин за увеличаване на възможностите за наемане на работа за лица в неравностойно положение; в тази връзка признава, че публичните инвестиции следва да бъдат насочени към целевите групи в най-неравностойно положение, тъй като те са тези, които най-малко се облагодетелстват от продължаващо обучение;

44.  Призовава държавите-членки да предложат съвместно с висшите или професионалните учебни заведения гъвкава организация на обучение, с цел по-добре да отговорят на потребностите на младите мъже и жени, които работят или имат семейни задължения докато учат, и да не позволят те да изоставят преждевременно своето образование;

45.  Призовава държавите-членки да осигурят участието на образователни институции, дружества, социални и други партньори и обществения сектор в съвместно партньорство, което да се занимава с успешното осъществяване на учебните програми;

Действия на Европейския съюз

46.  Подчертава, че основната цел на действията на ЕС е да насърчи сближаването на образователните системи в ЕС, за да се достигат по-високи стандарти на ефективност;

47.  Счита, че за да бъдат насочени по-правилно действията на ЕС ще е необходимо да се разработи процес, основан на доклади, предоставяни периодично от държавите-членки, както и на независими проверки, за да се оцени ефективността на системите за образование и обучение в ЕС, като се обръща особено внимание на придобиването на ключови умения от страна на учениците, както и на постигането на равнопоставеност;

48.  Приканва Комисията да публикува периодично доклади за ефикасността и равнопоставеността в европейските системи за образование и обучение, с цел мониторинг на напредъка в постигането на по-високи стандарти на ефективност;

49.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 313 Е, 20.12.2006 г., стр. 187.
(2) OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(3) ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр. 165.
(4) ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
(5) ОВ С 233 Е, 28.9.2006 г., стр. 100.
(6) OВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60.

Правна информация - Политика за поверителност