Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2629(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0357/2007

Keskustelut :

PV 25/09/2007 - 10
CRE 25/09/2007 - 10

Äänestykset :

PV 27/09/2007 - 9.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0418

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 37k
Torstai 27. syyskuuta 2007 - Strasbourg
Kuolemanrangaistusta koskevaa moratoriota koskevan neuvoston päätöksen täytäntöönpano
P6_TA(2007)0418RC-B6-0357/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. syyskuuta 2007 kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 1. helmikuuta 2007(1) ja 26. huhtikuuta 2007(2) hyväksymänsä päätöslauselmat Italian aloitteesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi yleismaailmallisesti,

–   ottaa huomioon 3. kesäkuuta 1998 annetut EU:n suuntaviivat, jotka koskevat suhteita yhteisön ulkopuolisiin maihin kuolemanrangaistukseen liittyvissä kysymyksissä,

–   ottaa huomioon EU:n puheenjohtajavaltion YK:n yleiskokoukselle 19. joulukuuta 2006 toimittaman kuolemanrangaistuksen poistamista koskevan julkilausuman, jonka alun perin allekirjoitti 85 maata kaikista maantieteellisistä ryhmistä,

–   ottaa huomioon julkilausuman, jonka EU:n puheenjohtajavaltio luki Euroopan unionin puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston neljännessä istunnossa 29. maaliskuuta 2007,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin äskettäisellä Rooman-vierailullaan julkisesti ilmaiseman tuen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämiselle,

–   ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksen vastaista eurooppalaista teemapäivää aletaan viettää vuosittain 10. lokakuuta, mitä myös puheenjohtajakokous asettui kannattamaan 12. heinäkuuta 2007,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan(3) 2 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   katsoo, että kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallista keskeyttämistä koskeva vaatimus merkitsee selkeää poliittista päätöstä, jolla pyritään kuolemanrangaistuksen poistamiseen kaikissa maissa,

B.   ottaa huomioon, että 1. helmikuuta 2007 ja 26. huhtikuuta 2007 hyväksymissään päätöslauselmissa parlamentti kehotti EU:n puheenjohtajavaltiota antamaan kiireesti päätöslauselmaesityksen YK:n nyt koolla olevalle yleiskokoukselle ja tiedottamaan parlamentille saavutetuista tuloksista; ottaa huomioon, että YK:n nyt koolla olevalle yleiskokoukselle ei vielä ole esitetty päätöslauselmaa,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin YK:n yleiskokouksessa 19. joulukuuta 2006 esittämän kuolemanrangaistusta koskevan julkilausuman on nyt allekirjoittanut 95 maata kaikista maantieteellisistä ryhmistä,

D.   ottaa huomioon, että neuvosto antoi EU:n puheenjohtajavaltiolle tehtäväksi laatia ja esittää yhdessä Italian kanssa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon kansainvälistä keskeyttämistä koskeva teksti, joka lähetetään Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukselle,

1.   muistuttaa EU:n puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltioita siitä, että päätöslauselman tärkeimpänä poliittisena sisältönä on oltava maailmanlaajuinen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttäminen, mikä on ratkaiseva askel kohti kuolemanrangaistuksen poistamista;

2.   kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltioita esittelemään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 62. istunnon avajaisissa otsakkeen "ihmisoikeudet" yhteydessä, jotta se voidaan hyväksyä vuoden 2007 loppuun mennessä; toistaa EU:n puheenjohtajavaltiolle esittämänsä pyynnön, että päätöslauselman taakse olisi saatava mahdollisimman paljon maita;

3.   kehottaa puheenjohtajavaltiota kannustamaan maita, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet ja ratifioineet kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toista valinnaista pöytäkirjaa, samoin kuin jäsenvaltioita, jotka eivät ole allekirjoittaneet kuolemanrangaistusta koskevaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13. lisäpöytäkirjaa, tekemään niin;

4.   toistaa antavansa täyden tukensa sille, että EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot ottavat yhdessä Euroopan neuvoston kanssa käyttöön vuosittain 10. lokakuuta vietettävän kuolemanrangaistuksen vastaisen eurooppalaisen teemapäivän; pitää valitettavana, että asiasta ei olla yksimielisiä neuvostossa, ja kehottaa Puolan tulevaa hallitusta antamaan täyden tukensa kyseiselle aloitteelle, sillä se ilmentää Euroopan unionin perusarvoja; kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja jäsenvaltiota yhdessä Euroopan neuvoston kanssa tukemaan edelleen kyseistä aloitetta ja valtuuttaa puhemiehen edistämään tätä poliittista aloitetta;

5.   kehottaa neuvostoa ja komissiota tukemaan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämistä ja kuolemanrangaistuksen poistamista ajavien alueellisten koalitioiden perustamista;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle sekä YK:n jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0018.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0166.
(3) EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö