Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2629(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0357/2007

Debatter :

PV 25/09/2007 - 10
CRE 25/09/2007 - 10

Omröstningar :

PV 27/09/2007 - 9.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0418

Antagna texter
PDF 110kWORD 48k
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg
Ett moratorium mot dödsstraff
P6_TA(2007)0418RC-B6-0357/2007

Europaparlamentets resolution av den 27 september 2007 om genomförandet av rådets beslut om ett moratorium mot dödsstraff

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner av den 1 februari 2007(1) och den 26 april 2007(2) om det italienska initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff,

–   med beaktande av riktlinjerna av den 3 juni 1998 för EU:s politik gentemot tredjeländer avseende dödsstraff,

–   med beaktande av det uttalande om avskaffande av dödsstraffet som EU:s ordförandeskap gjorde den 19 december 2006 i FN:s generalförsamling och som från början undertecknades av 85 länder från alla geografiska grupper,

–   med beaktande av det uttalande som EU:s ordförandeskap gjorde för Europeiska unionens räkning vid FN:s människorättsråds fjärde session den 29 mars 2007,

–   med beaktande av stödet för ett moratorium, vilket FN:s generalsekreterare offentligt gav uttryck för under sitt besök i Rom nyligen,

–   med beaktande av förslaget att utnämna den 10 oktober varje år till Europadagen mot dödsstraff, vilket även fick stöd av parlamentets talmanskonferens den 12 juli 2007,

–   med beaktande av artikel 2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(3),

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förespråkandet av ett allmänt moratorium för dödsstraff är ett tydligt politiskt beslut som syftar till att avskaffa dödsstraffet i alla länder.

B.  I sina resolutioner av den 1 februari 2007 och den 26 april 2007 uppmanade parlamentet EU:s ordförandeskap att utan dröjsmål lägga fram en resolution för FN:s pågående generalförsamling och att hålla parlamentet informerat om uppnådda resultat. Hittills har ingen resolution lagts fram för FN:s pågående generalförsamling.

C.  Det uttalande om dödsstraffet som Europeiska unionen gjorde vid FN:s generalförsamling den 19 december 2006 har nu undertecknats av 95 länder från alla geografiska grupper.

D.  EU:s ordförandeskap har fått i uppdrag av rådet att i samarbete med Italien utarbeta och lägga fram en text om ett internationellt moratorium för dödsstraff som ska skickas till FN:s generalförsamling.

1.  Europaparlamentet erinrar EU:s ordförandeskap och medlemsstaterna om att det politiska kärnbudskapet i den resolution som ska läggas fram i FN:s generalförsamling måste vara att införandet av ett världsomfattande moratorium är ett avgörande steg i riktning mot dödsstraffets avskaffande.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU:s ordförandeskap och medlemsstaterna att lägga fram en resolution om ett moratorium under punkten "mänskliga rättigheter" vid FN:s generalförsamlings 62:a möte, så att den kan antas före utgången av 2007. Parlamentet upprepar att EU:s ordförandeskap måste göra sitt yttersta för att få så många länder som möjligt att ställa sig bakom resolutionen.

3.  Europaparlamentet uppmanar ordförandeskapet att uppmuntra de länder som ännu inte har undertecknat och ratificerat det andra frivilliga protokollet till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter att göra detta, och att uppmuntra de medlemsstater som inte har undertecknat protokoll nr 13 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna avseende dödsstraff att göra det.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd till förslaget om att EU:s institutioner och medlemsstaterna tillsammans med Europarådet ska utnämna den 10 oktober varje år till Europadagen mot dödsstraff. Europaparlamentet beklagar bristen på enhällighet i rådet i denna fråga och uppmanar den blivande polska regeringen att ge sitt fulla stöd till detta initiativ som återspeglar Europeiska unionens grundläggande värderingar. Parlamentet uppmanar alla EU:s institutioner och medlemsstater att tillsammans med Europarådet fortsätta att stödja initiativet, och ger sin talman i uppdrag att vidta åtgärder för att främja detta politiska initiativ.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stödja inrättandet av regionala koalitioner som arbetar för införande av ett moratorium och avskaffande av dödsstraffet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s medlemsstaters regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamling samt till FN:s medlemsländers regeringar.

(1) Antagna texter, P6_TA(2007)0018.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0166.
(3) EUT C 364, 18.12.2000, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy