Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0362/2007

Arutelud :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Hääletused :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 208kWORD 54k
Neljapäev, 27. september 2007 - Strasbourg
Tšaad ja Kesk-Aafrika Vabariik
P6_TA(2007)0419RC-B6-0362/2007

Euroopa Parlamendi 27. septembri 2007. aasta resolutsioon Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsiooni kohta Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse konflikti Dārfūris ja selle laiemat piirkondlikku mõju eelkõige Tšaadi idaosale ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosale;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. augusti 2006. aasta resolutsiooni 1706 (2006), milles rõhutati, et kestva rahu saavutamiseks Dārfūris tuleb tähelepanu pöörata piirkondliku julgeoleku aspektidele;

–   võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 23.–24. juuli 2007. aasta istungi järeldusi, milles paluti pädevatel asutustel jätkata Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) raames võimaliku otsuse kavandamist vaheoperatsiooni kohta, millega toetatakse ÜRO mitmemõõtmelist kohalolekut Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdeosas, et parandada nende piirkondade julgeolekut;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. juuli 2007. aasta resolutsiooni 1769 (2007), millega loodi esialgu 12 kuuks Aafrika Liidu ja ÜRO ühisoperatsioon Dārfūris (UNAMID);

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri poolt 10. augustil 2007. aastal esitatud aruannet Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariigi kohta, milles soovitatakse rahvusvahelist kohalolekut Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi kirdeosas, et suurendada põgenike ja ümberasustatud isikute julgeolekut, lihtsustada humanitaarabi osutamist ning luua nendes piirkondades ülesehitamiseks ja arenguks sobilikud tingimused;

–   võttes arvesse Arushas 3.–6. augustini 2007 toimunud kohtumist rahu saavutamise küsimuses Dārfūris;

–   võttes arvesse rahvusvahelise üldsuse ja Tšaadi presidendi Idriss Deby Itno juuresolekul toimunud poliitilise kokkuleppe allkirjastamist N'Djamenas 13. augustil 2007, mille eesmärk on demokraatliku protsessi tugevdamine Tšaadis kõikide Tšaadi asjassepuutuvate võimul olevate ja opositsiooniparteide osavõtul;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 27. augusti 2007. aasta avaldust, milles kinnitati ÜRO Julgeolekunõukogu valmisolekut ÜRO missiooni käivitamiseks Tšaadis ja tervitati Euroopa Liidu kavatsust seda toetada EJKP sõjalise missiooniga;

–   võttes arvesse nõukogus 10. septembril 2007. aastal kirjaliku menetluse teel vastu võetud kriisiohjamise kontseptsiooni;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi arengukomisjoni delegatsiooni Tšaadis järeldusi, kes külastas Sudaani ja Tšaadi 30. juunist kuni 6. juulini 2007. aastal;

–   võttes arvesse oma 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni olukorra kohta Dārfūris(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   olles sügavalt mures Dārfūri konflikti piiriüleste tagajärgede tõttu humanitaarolukorra halvenemise üle Tšaadis, kus elab idapiiril Sudaaniga asuvas 12 laagris umbes 238 000 põgenikku Sudaanist, 44 600 põgenikku Kesk-Aafrika Vabariigist ja 170 000 riigi sees ümberasustatud isikut;

B.   olles mures Ida-Tšaadis valitseva julgeolekuolukorra pärast, mis on alates 2006. aastast halvenenud Tšaadi julgeolekujõudude ja Tšaadi mässuliste vaheliste kokkupõrgete ning Janjaweedi relvarühmituse ja Sudaanist pärinevate relvastatud rühmituste rünnakute tõttu, millele tuleb lisada banditism ja humanitaarorganisatsioonide ründamised;

C.   arvestades, et Sudaani mässuliste jõud on rünnanud ka Kesk-Aafrika Vabariigi kirdeosa tsiviilelanikke;

D.   arvestades, et osana ülemaailmsest ja piirkondlikust lähenemisest tuleb kaasa aidata Dārfūri konfliktipiirkonna stabiliseerimisele;

E.   arvestades, et pikaajalise stabiilsuse saavutamiseks Sudaanis, Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis on vaja austada inimõigusi, õigusriigi põhimõtteid ja head valitsemistava;

F.   tundes heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1769 (2007) üle, millega antakse luba Aafrika Liidu ja ÜRO 26 000 sõdurist koosneva väeüksuse saatmiseks Dārfūri, mis koos ÜRO politseiüksuse saatmise ja kavandatud EJKP operatsiooniga Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas aitab kaasa rahu saavutamisele kogu piirkonnas;

G.   arvestades, et Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõimud on ÜRO peasekretärile kinnitanud oma nõusolekut ELi mitmemõõtmeliseks missiooniks;

H.   toetades ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni püüdlusi leida Dārfūri konfliktile lahendus läbirääkimiste teel, edendades kontakte Sudaani ametivõimude ja erinevate mässuliste rühmituste vahel;

I.   tundes heameelt kõigi Tšaadi poliitiliste parteide poolt N'Djamenas 13. augustil 2007 allkirjastatud kokkuleppele, mille eesmärk on demokraatliku protsessi tugevdamine Tšaadis;

J.   olles teadlik piirkondlike osaliste jõupingutustest leida Tšaadi sisekonfliktile lahendus nende rühmitustega, kes ei kirjutanud alla eespool nimetatud kokkuleppele,

K.   tundes heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 25. septembri 2007. aasta resolutsiooni 1778 (2007) üle, millega antakse ELile luba saata tugevate volitustega rahuvalvejõud Tšaadi ja Kesk-Aafrika Vabariiki,

1.   tuletab meelde, et ükski rahuvalvemissioon Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas ei saavuta edu ilma tõelise poliitilise lepitusprotsessita;

2.   palub seetõttu nõukogul, komisjonil ja ÜROl kooskõlastada oma tegevus, et luua tingimused, mis võimaldaksid suurt piirkonda Dārfūris, Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas hõlmava konflikti eri osapooltel leida poliitiline lahendus, mis teeks lõpu ebakindlusele ja sellest tulenevale humanitaarkatastroofile piirkonnas, aidates kaasa põgenike ja riigis sees ümberasustatud isikute tagasipöördumisele kodukohta;

3.   kiidab heaks EJKP operatsiooni käivitamise Ida-Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigi põhjaosas, mis kestab üks aasta, kuid annab oma lõpliku heakskiidu ainult juhul, kui on täidetud järgmised punktid:

   a) Euroopa Liidu vägede (EUFOR) missioon peab looma tingimused, et tekiks turvaline keskkond ÜRO politseiüksuse tööks, riigisiseselt ümberasustatud isikute tagasipöördumiseks, humanitaarabi osutamiseks, humanitaarabi töötajate vabaks liikumiseks ning piirkonna poliitiliste jõudude vahelise dialoogi jätkumiseks;
   b) on erakordselt tähtis, et EUFORi peetaks erapooletuks; seetõttu peaks EUFORi koosseis olema mitmekülgne ning liikmesriigid peaksid võimalikult kiiresti eraldama vajalikud üksused;
   c) samal põhjusel ja ka ise märklauaks sattumise vältimiseks peab EUFOR piirkonna keerulise poliitilise olukorra tõttu jääma neutraalseks, vältides sekkumist valitsusasutuste ja mässuliste rühmituste vahelistesse lahingutesse;
   d) järgides täielikult rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtteid, ei tohiks EUFOR olla kaasatud ega sekkuda Tšaadis ja Kesk-Aafrika Vabariigis esindatud valitsusväliste organisatsioonide teostatavatesse ülesannetesse, et neid mitte ohustada;
   e) EUFOR peab saavutama tulemusliku koordineerimise UNAMIDiga, et tagada oma vastutusalas oleva piirkonna julgeolek kõige tõhusamal moel;
   f) EUFOR peab töötama hoiatusjõuna, mis tähendab, et tal peavad olema ÜRO harta VII peatüki kohased tugevad volitused ja selged tegutsemisreeglid, mis võimaldaksid vajadusel kasutada jõudu, eelkõige ennetamaks rünnakuid tsiviilisikute, laagrite, külade, humanitaartöötajate ja ÜRO politseinike vastu ning enesekaitseks;
   g) et hoiatada võimalikku agressorit, peab EUFORil olema vajalik arv sõdureid ja nõuetekohane varustus. Ta peab olema võimeline kaitsma oma varustusteid ja läbi viima pikki patrullreide soomukite, helikopterite (sealhulgas transpordi- ja lahinghelikopterid) ja luurelennukitega;
   h) EUFORi tuleb pidada vahevägedeks ajutise mandaadiga; seetõttu tuleb enne saatmist määratleda selge lahkumisstrateegia, milles tuleks ette näha EUFORi asendamine sellele järgneva operatsiooniga (Aafrika Liit, ÜRO või hübriidüksus), et tagada mandaadi edukas lõpuleviimine ja saadetud sõdurite õigeaegne tagasipöördumine;

4.   kahetseb, et käesolevat EJKP operatsiooni ei ole võimalik paljudel põhjustel juhtida hiljuti loodud Euroopa Liidu operatsioonide keskusest Brüsselis;

5.   rõhutab, et EJKP operatsiooni lõplik heakskiitmine sõltub Euroopa Parlamendi täielikust teavitamisest operatsiooni ettevalmistamise eri etappide kohta, muuhulgas kriisiohjamise kontseptsiooni, ühismeetme, operatsioonide kontseptsiooni, operatsiooni kava ja vägede moodustamise protsessi kohta;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Aafrika Liidule, ÜRO peasekretärile ning Tšaadi, Kesk-Aafrika Vabariigi ja Sudaani presidentidele, valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0342.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika