Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0362/2007

Keskustelut :

PV 26/09/2007 - 11
CRE 26/09/2007 - 11

Äänestykset :

PV 27/09/2007 - 9.4
CRE 27/09/2007 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 208kWORD 45k
Torstai 27. syyskuuta 2007 - Strasbourg
ETPP-operaatio Tšadin itäosassa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa
P6_TA(2007)0419RC-B6-0362/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. syyskuuta 2007 Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta ETPP-operaatiosta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Darfurin konfliktin ja sen laajemman alueellisen vaikutuksen erityisesti Tšadin itäosaan ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosaan,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 31. elokuuta 2006 antaman päätöslauselman 1706 (2006), jossa painotetaan, että alueelliset turvallisuusnäkökohdat on otettava huomioon kestävän rauhan aikaan saamiseksi Darfuriin,

–   ottaa huomioon 23. ja 24. heinäkuuta 2007 kokoontuneen yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston päätelmät, joissa pyydettiin sen toimivaltaisia elimiä jatkamaan suunnittelua, jotta Euroopan unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) puitteissa voidaan tehdä mahdollinen päätös väliaikaisesta operaatiosta, jolla tuetaan YK:n monitahoista läsnäoloa itäisessä Tšadissa ja koillisessa Keski-Afrikan tasavallassa näiden alueiden turvallisuuden parantamiseksi,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 31. heinäkuuta 2007 antaman päätöslauselman 1769 (2007), jolla käynnistetään 12 kuukauden pituiseksi ensimmäiseksi jaksoksi Afrikan unionin ja YK:n yhteinen operaatio Darfurissa (UNAMID),

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 10. elokuuta 2007 esittelemän raportin, jossa suositeltiin kansainvälisten joukkojen sijoittamista itäiseen Tšadiin ja Keski-Afrikan tasavallan koillisosiin, jotta parannetaan pakolaisten ja siirtymään joutuneen väestön turvallisuutta, helpotetaan humanitaarisen avun antamista ja luodaan olosuhteet jälleenrakentamiselle ja kehitysyhteistyölle näillä alueilla,

–   ottaa huomioon Darfurissa 3.–6. elokuuta 2007 järjestetyn Arushan rauhankonferenssin,

–   ottaa huomioon, että kaikki hallitsevat ja oppositiota edustavat Tšadin poliittiset puolueet allekirjoittivat N'Djamenassa 13. elokuuta 2007 kansainvälisen yhteisön ja Tšadin valtionpäämiehen presidentti Idriss Deby Itnon läsnä ollessa poliittisen sopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan Tšadin demokraattista prosessia,

–   ottaa huomioon 27. elokuuta 2007 annetun YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan lausunnon, jossa vahvistetaan sen valmius käynnistää YK:n operaatio Tšadissa ja tuetaan EU:n aikomusta tarjota tukea sotilaallisen ETPP-operaation muodossa,

–   ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 10. syyskuuta 2007 "kriisinhallintakäsitteen" kirjallisella menettelyllä,

–   ottaa huomioon Sudanissa ja Tšadissa 30. kesäkuuta – 6. heinäkuuta 2007 vierailleen kehitysyhteistyövaliokunnan Darfur-valtuuskunnan työn tulokset,

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Darfurin tilanteesta(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   on äärimmäisen huolissaan humanitaarisen tilanteen heikkenemisestä Tšadissa, jossa Darfurin konfliktin ja sen rajat ylittävien seurausten johdosta noin 238 000 pakolaista Sudanista, 44 600 pakolaista Keski-Afrikan tasavallasta ja 170 000 maansisäistä pakolaista on majoitettu 12 leiriin Tšadin Sudanin vastaiselle itärajalle,

B.   on huolissaan Tšadin itäosan turvallisuustilanteesta, joka on heikentynyt vuoden 2006 jälkeen Tšadin turvallisuusjoukkojen ja tšadilaisten kapinallisten välisten yhteenottojen sekä aseistettujen Janjaweed-joukkojen ja sudanilaisten aseistettujen ryhmien hyökkäysten vuoksi, joihin on lisättävä ryöstely ja humanitaarisia järjestöjä vastaan kohdistetut iskut,

C.   ottaa huomioon, että myös Keski-Afrikan tasavallan koillisosan väestö on joutunut kärsimään Sudanin kapinallisjoukkojen hyökkäyksistä,

D.   katsoo, että tämän Darfurin konfliktista kärsineen alueen turvallisuutta on edistettävä osana yleistä ja alueellista lähestymistapaa,

E.   katsoo, että pitkäkestoinen vakaus Sudanissa, Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa edellyttää ihmisoikeuksien, oikeusvaltion periaatteiden ja hyvän hallintotavan kunnioittamista,

F.   pitää tervetulleena YK:n päätöslauselmaa 1769 (2007), jolla valtuutetaan sijoittamaan Darfuriin 26 000 Afrikan unionin ja YK:n sotilasta, jotka osaltaan rauhoittavat koko aluetta samalla kun alueelle sijoitetaan YK:n poliisivoimia ja kun toteutetaan suunniteltu ETPP-operaatio Tšadin itäosassa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa,

G.   ottaa huomioon, että Tšadin ja Keski-Afrikan tasavallan viranomaiset ovat vahvistaneet YK:n pääsihteerille suostuvansa EU:n joukkojen lähettämiseen,

H.   tukee YK:n pääsihteerin Ban Ki-Moonin pyrkimyksiä päästä Darfurin konfliktissa neuvotteluratkaisuun edistämällä Sudanin viranomaisten ja eri kapinallisryhmien välisiä yhteyksiä,

I.   pitää tervetulleena, että kaikki Tšadin poliittiset puolueet allekirjoittivat N'Djamenassa 13. elokuuta 2007 sopimuksen, jolla pyritään vahvistamaan Tšadin demokraattista prosessia,

J.   panee merkille alueellisten toimijoiden pyrkimykset päästä Tšadin sisäisessä konfliktissa ratkaisuun niiden ryhmien kanssa, jotka eivät allekirjoittaneet edellistä sopimusta,

K.   suhtautuu myönteisesti 25. syyskuuta 2007 annettuun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1778 (2007), jolla Euroopan unioni valtuutetaan lähettämään Tšadiin ja Keski-Afrikan tasavaltaan rauhanturvajoukkoja, joilla on kattava mandaatti,

1.   muistuttaa, että mikään rauhanturvaoperaatio Tšadin itäosassa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosassa ei voi olla menestyksekäs ilman aitoa poliittista sovinnontekoprosessia;

2.   kehottaa siksi neuvostoa, komissiota ja YK:ta koordinoimaan pyrkimyksensä, jotta voidaan luoda olosuhteet, jotka antavat Darfurin, Tšadin itäosien ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosien laajemman alueen konfliktin eri osapuolille mahdollisuuden päästä poliittiseen ratkaisuun, jolla tehdään loppu epävarmuudesta ja siitä aiheutuvasta inhimillisestä katastrofista, jolloin mahdollistetaan pakolaisten ja maansisäisten pakolaisten paluu asuinsijoilleen;

3.   antaa hyväksyntänsä Tšadin itäosissa ja Keski-Afrikan tasavallan pohjoisosissa toteutettavalle ETPP-operaatiolle, joka kestää vuoden ajan, mutta asettaa lopullisen hyväksyntänsä ehdoksi seuraavaa:

   a) eurooppalaisten EUFOR-joukkojen tehtävänä on oltava luoda olosuhteet YK:n poliisivoimien turvalliselle työskentelylle, maansisäisten pakolaisten kotiinpaluulle, humanitaarisen avun toimittamiselle, humanitaarisen avustushenkilöstön vapaalle liikkumiselle ja alueen poliittisten voimien keskinäisen vuoropuhelun jatkamiselle,
   b) on äärimmäisen tärkeää, että EUFORia pidetään puolueettomana; EUFOR-joukkojen kokoonpanon on siten oltava monipuolinen ja jäsenvaltioiden olisi täydennettävä tarvittavia joukkoja mahdollisimman pian,
   c) jotta EUFORista itsestään ei tule kohdetta, sen on samalla pysyteltävä puolueettomana suhteessa alueen monimutkaiseen poliittiseen tilanteeseen välttäen osallistumista hallituksen viranomaisten ja kapinallisryhmien välisiin taisteluihin,
   d) noudattaen täysimääräisesti kansainvälisen oikeuden periaatteita EUFORin ei pidä puuttua Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toimivien hallituksista riippumattomien järjestöjen tehtäviin, jotta ei vaaranneta kyseisten järjestöjen asemaa,
   e) EUFORin on luotava tehokas koordinointi UNAMIDin kanssa sen vastuulla olevan alueen turvaamiseksi tehokkaimmalla tavalla,
   f) EUFORin on toimittava pelotteena, mikä merkitsee sitä, että sillä on oltava Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan VII luvun mukainen kattava valtuutus ja selkeät voimankäyttösäännöt, jotka mahdollistavat voimankäytön tarvittaessa ja erityisesti iskujen estämiseksi siviilejä, leirejä ja kyliä, avustustyöntekijöitä ja YK:n poliisivoimia vastaan sekä itsepuolustukseksi,
   g) mahdollisten hyökkääjien pelottamiseksi EUFORilla on oltava riittävä määrä asianmukaisesti varustettuja joukkoja; sen on pystyttävä turvaamaan huoltoreittinsä ja suorittamaan pitkän matkan partiointia panssaroiduilla ajoneuvoilla, helikoptereilla (mukaan luettuna kuljetus- ja taisteluhelikopterit) sekä tiedustelulentokoneilla,
   h) EUFORia on pidettävä "väliaikaisena" voimatekijänä, jolla on väliaikaiset toimintavaltuudet; siksi ennen joukkojen lähettämistä on määriteltävä selkeä poistumisstrategia, jossa olisi määrättävä EUFORin korvaamisesta sitä seuraavalla operaatiolla (Afrikan unioni, YK tai yhdistelmä), jotta sen valtuutus voidaan viedä menestyksekkäästi loppuun ja jotta lähetetyt joukot voidaan kotiuttaa ajoissa;

4.   pahoittelee, että tätä ETPP-operaatiota ei voida monista syistä toteuttaa Euroopan unionin vasta perustetusta operaatiokeskuksesta Brysselissä;

5.   korostaa, että parlamentin operaatiolle antama lopullinen hyväksyntä edellyttää, että sille tiedotetaan täysin operaation valmistelun eri vaiheista (kriisinhallinnan konsepti, yhteinen toiminta, operaation konsepti, operaatiosuunnitelma, joukkojen muodostamisprosessi jne.);

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, Afrikan unionille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille sekä Tšadin, Keski-Afrikan tasavallan ja Sudanin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0342.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö