Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2094(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0278/2007

Внесени текстове :

A6-0278/2007

Разисквания :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0422

Приети текстове
PDF 395kWORD 104k
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург
Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО)
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

Резолюция на Европейския парламент от 27 септември 2007 г. за изпълнението на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (2007/2094(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и становищата на Комисията по правата на жените и равенството между половете и на Комисията по заетост и социални въпроси (A6-0278/2007),

Борба срещу дискриминацията

А.   като има предвид, че Европейският съюз представлява политически проект, основаващ се на общи ценности като защитата на правата и основните свободи, както се посочва в член 6 от Договора за ЕС и в Хартата за основните права, и насърчава равенство и липса на дискриминация в цялото си законодателство и във всички свои политики, включително на основание член 13 от Договора за ЕО;

Б.   като има предвид, че е важно политическите декларации във връзка с борбата срещу дискриминацията да бъдат съчетани с прогресивното развитие и пълното и правилно прилагане на законодателството и на политиките, преди всичко на директивите, насочени срещу дискриминацията, и на проектите, насърчаващи равенството, като например Европейската година на равни възможности за всички;

В.   като има предвид, че годишният доклад за 2006 г. на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията потвърждава, че дискриминацията все още представлява сериозен проблем в държавите-членки;

Прилагане на директивата за расовото равенство

Г.   като има предвид, че неотдавна проведено изследване на "Евробарометър" показва, че 64 % от гражданите, участвали в проучването в двадесет и пет държави-членки, смятат, че дискриминацията, основаваща се на етническия произход, все още е широко разпространена;

Д.   като има предвид, че приемането на Директива 2000/43/ЕО на Съвета, от 29 юни 2000 г., относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(1), може да се счете за сериозна стъпка в посока към повишаване на нивото на закрила за жертвите на дискриминация, основаваща се на расов или етнически произход, както и по отношение на предоставянето им на по-добри възможности за правна защита и обезщетяване;

Тежест на доказване

Е.   като има предвид, че разпоредбата, засягаща тежестта на доказване, представлява основен аспект на директивата, тъй като допринася за ефективно прилагане на предоставената закрила;

Ж.   като има предвид, че съдебната практика, касаеща тежестта на доказване, показва, че все още съществуват значителни различия между държавите-членки, що се отнася до доказателствата, които се приемат за prima facie доказателства от съдилищата; като има предвид, че държавите-членки следователно трябва да бъдат поощрявани да обменят гледни точки по този въпрос с цел да се провери дали е възможно те да приведат съдебните процедури в съответствие една с друга;

З.   като има предвид, че разпростирането на правните решения относно тежестта на доказване по административни и граждански дела по отношение и на наказателните разпоредби, насочени срещу виктимизацията би могло да се спомогне за ефективното прилагане на принципа на равенството;

Органи, занимаващи се с проблемите на равенството

И.   като има предвид, че понастоящем в почти всички държави-членки съществуват органи, занимаващи се с проблемите на равенството, или държавите-членки са възложили функциите, които следва да се изпълняват от подобни органи, на други съществуващи органи;

Й.   като има предвид, че всички държави-членки следва да бъдат насърчавани да предприемат една изключително положителна стъпка, състояща се в разширяване на компетенцията на техните органи, занимаващи се с проблемите на равенството, включвайки в нея други основания за дискриминация, различни от дискриминацията, основаваща се на расов или етнически произход;

К.   като има предвид, органите, че занимаващи се с проблемите на равенството, следва да разполагат с адекватни ресурси по отношение както на личния състав, така и на финансирането;

Л.   като има предвид, че трябва да се осигури възможност за органите, занимаващи се с проблемите на равенството, да функционират независимо от правителството, като освен това те следва да се възприемат като независимо функциониращи органи, тоест органи, които не са част от изпълнителната власт;

М.   като има предвид, че въпреки съществуващите специализирани органи, занимаващи се с проблемите на равенството и борбата срещу дискриминацията, броят на регистрираните жалби остава нисък в редица държави-членки;

Н.   като има предвид, че за съжаление органите, занимаващи се с проблемите на равенството, на практика завеждат малък брой съдебни дела поради липса на финансови и човешки ресурси; като има предвид, че често неправителствените организации са тези, които предоставят на жертвите на дискриминация съдействие в хода на цалото съдебно производство;

О.   като се има предвид, че обучението на държавни служители във връзка с целите, поставени от директивата, е от жизненоважно значение поради отговорността, която те носят по отношение на нейното прилагане;

Обхват

П.   като има предвид, че не винаги е възможно да се разграничи дискриминация, основаваща се на расов или етнически произход, и дискриминация, основаваща се на вероизповедание, възгледи или националност;

Р.   като има предвид, че не винаги може с лекота да се определи дали дискриминацията се основава на пола, етническия произход, расата, социалните условия, сексуалната ориентация или други фактори;

Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността

С.   като има предвид, че неотдавна проведеното от "Евробарометър" проучване потвърждава, че осведомеността за съществуването на насочено срещу дискриминацията законодателство в ЕС е на доста ниско ниво, като средно едва една трета от гражданите на ЕС твърдят, че знаят какви са правата им, в случай че се окажат жертви на дискриминация или бъдат подложени на тормоз;

Т.   като има предвид, обаче, че някои държави-членки са предприели широк спектър от инициативи, насочени към повишаване на информираността/осведомеността (уебсайтове, кампании, телевизионни съобщения, обяви във вестниците);

У.   като има предвид, че определени държави-членки са предприели важната инициатива да включат в националното си законодателство задължение, изискващо от работодателите да осведомяват служителите си относно законите, свързани с дискриминацията;

Ф.   като има предвид, че определени специализирани органи в държавите-членки са създали "горещи" телефонни линии, предоставящи информация и помощ на жертвите на дискриминация;

Х.   като има предвид, че редица държави-членки са провели съвсем ограничен брой дейности, свързани с повишаване на информираността/осведомеността, като за някои страни не се съобщава въобще за никакви проведени кампании във връзка с повишаването на осведомеността;

Ц.   като има предвид, че както институциите на ЕС, така и държавите-членки, особено в контекста на Европейската година на равните възможности за всички, следва да положат значителни усилия, за да информират гражданите относно техните права, както и това, че е необходимо държавите-членки да гарантират продължаването на започналите през 2007 г. мерки и през 2008 г. - Европейската година на междукултурния диалог;

Събиране на данни

Ч.   като има предвид, че събирането на данни е от съществено значение за борбата срещу дискриминацията, като категоризираните по етноси статистически данни могат да бъдат важни за доказването на косвената дискриминация, за осведомяването относно политиката и за разработването на стратегии за положителни действия, но то същевременно повдига някои въпроси, свързани както с етиката, така и с правото;

Ш.   като има предвид, че събирането на данни не трябва да нарушава правото на личен живот, като разкрива самоличността на физически лица или служи като база за определяне на общи расови или етнически характеристики;

Правна помощ

Z.  Щ. като има предвид, че алтернативните процедури за разрешаване на спорове не би трябвало да възпрепятстват достъпа до съдилищата;

AA.  Ъ. като има предвид, че голям брой жертви на дискриминация не подават жалби в съда поради различни причини, сред които са разноските и страхът от репресии;

AB.  Ь. като има предвид, че целите на борбата срещу дискриминацията могат да бъдат постигнати единствено ако правните мерки се съчетаят с положителни действия на равнище ЕС и на равнище държави-членки;

Ю.   като има предвид, че Агенцията по основните права в Европейския съюз е натоварена със задачата да събира и анализира важни, достоверни и съпоставими сведения и данни, свързани с основните права;

1.  Отново изтъква важността на Директива 2000/43/EО;

2.  Припомня, че Директива 2000/43/EО представлява един минимален стандарт и, следователно, трябва да функционира като основа за изграждането на всеобхватна политика, насочена срещу дискриминацията;

3.  Приветства съобщението на Комисията за изпълнението на Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (COM(2006)0643), чиято цел е създаването на рамка за борбата срещу дискриминацията, основаваща се на расов или етнически произход, с цел да се гарантира, че принципът на равенство пред закона, равни възможности и равно третиране е затвърден в държавите-членки, като същевременно напълно се съблюдава принципът на субсидиарност и се зачитат различните национални традиции и процедури; въпреки че оценява високо прегледа на изпълнението на директивата, който се съдържа в съобщението на Комисията, отбелязва, че би било полезно в него да се представи и подробно описание на начина, по който разпоредбите на Директива 2000/43/ЕО са включени в състава на националното законодателство, както се уточнява в самата директива; в допълнение отбелязва, че Комисията се е ангажирала не само със събирането на подробна информация, но и с изготвянето на доклад относно нея и представянето му на Парламента и Съвета, както и това, че Парламентът, в своята резолюция от 14 юни 2006 г. относно липсата на дискриминация и равните възможности за всички – рамкова стратегия(2), поиска от Комисията да "разгледа като спешен проблем качеството и съдържанието на законодателството за прилагане на директивите, насочени срещу дискриминацията";

4.  Настоятелно призовава държавите-членки да транспонират възможно най-скоро цялото законодателство на Общността, насочено срещу дискриминацията, и да се възползват от всички налични инструменти, включително положителни действия, за да се гарантира равенството на практика;

5.  Подчертава факта, че директивата излиза извън рамките на осигуряването на достъп до трудова заетост на базата на трудов договор, самоосигуряване и упражняване на свободни професии, като освен това е приложима спрямо области като образованието, социалната защита, включително обществено осигуряване и здравеопазване, социални помощи, както и снабдяването със стоки и услуги и гарантирането на тяхната достъпност, с цел да се защити развитието на демократични и толерантни общества, които позволяват равноправно участие на всички хора в техния живот, независимо от расовия им или етнически произход;

6.  Отбелязва със задоволство, че повечето държави-членки са предприели действия с цел прилагане на директивата, но същевременно изразява разочарованието си от това, че едва няколко държави са транспонирали изцяло всички разпоредби, съдържащи се в директивата;

7.  По-специално отбелязва, че редица разпоредби на директивата - като определенията за пряка и косвена дискриминация, тормоз и тежест на доказване - не са били правилно транспонирани в много държави;

8.  По-специално призовава за стриктно наблюдение и контрол над прилагането на правилото за частичното изместване на тежестта на доказване, което е особено ефективно в случаи на трудови спорове;

9.  Изразява своето безпокойство, породено от факта, че държавите-членки са освободили от обхвата на приложение на Директивата повече области, отколкото е желателно или оправдано;

10.  Припомня, че директивата бе приета през юни 2000 г. и че държавите-членки бяха задължени да я приложат преди юни 2003 г., с което им се предостави достатъчно време за приемане на необходимите мерки по прилагането на директивата; призовава Комисията да предприеме по-новаторски подход, например чрез издаване на тълкувателни съобщения и насоки за прилагане, за да се гарантира цялостно и правилно прилагане от страна на държавите-членки; изисква от Комисията да продължи бдително да контролира правилното прилагане на директивата, да публикува своето проучване-оценка колкото е възможно по-скоро и да започне при необходимост производства за нарушение, без забавяне и във всички случаи преди края на 2007 г.;

11.  Отново подчертава, че санкциите, приложими при нарушение на национални разпоредби, приети в съответствие с Директива 2000/43/ЕО, трябва да бъдат ефективни, съразмерни и с разубеждаващо действие;

12.  Призовава за създаване на комплексни планове за действие на национално ниво с цел ефективно справяне с всички форми на дискриминация;

13.  Призовава държавите-членки, които прилагат или въвеждат национални планове за действие за борба с расизма и дискриминацията, да включат елементи, обхващащи събирането, проверката и контрола на данните в ключови политически области като липсата на дискриминация и равенството, социалното приобщаване, сближаването в рамките на Общността, интеграцията, равнопоставеността на половете, образованието и трудовата заетост;

14.  Призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета конкретен план за действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на въздействието на националните мерки за прилагане на директивата; подчертава значението на разработването на начини за събиране на информация относно дискриминацията, по-специално във връзка с трудовите правоотношения, обръщайки особено внимание на нелегалната, недекларирана, лошо заплатена и неосигурена трудова дейност, в съответствие със законодателството, което урежда защитата на данните, като полезен инструмент за идентифициране, наблюдение и преразглеждане на политики и процедури за борба с дискриминацията, като същевременно се зачитат националните интеграционни модели; призовава Комисията да определи общи стандарти за данните, така че да може ефективно да се сравнява предаваната информация; призовава да се вземе предвид значението на проверката не само на съдържанието на законодателството, свързано с прилагането на директивата, но и на неговата ефективност;

15.  Призовава Комисията да изиска от държавите-членки да анализират в техните годишни доклади относно прилагането на Директива 2000/43/EО ефективността на законодателството, насочено срещу дискриминацията, по отношение на елиминирането на моделите на систематична сегрегация на малцинства и жени, особено в сектора на образованието и по отношение на достъпа до пазара на труда, здравеопазването и стоките и услугите, както и да включат в своите доклади перспектива за равенството между половете като начин за намаляване на многостранната дискриминация, с която мнозина се сблъскват;

16.  Припомня на Комисията, че Парламентът би желал да получи документ, изброяващ случаите на освобождаване от задължения, които са създадени във вътрешното законодателство на държавите-членки, така че да се предостави възможност за провеждането на публичен дебат относно тези случаи;

17.  Напомня, че държавите-членки следва да се ангажират с извършване на независим преглед на въздействието на времевите срокове на вътрешнодържавно ниво, както и на ефективността на защитата на жертвите от преследване;

18.  Изразява своята загриженост във връзка с ниското ниво на информираност сред гражданите на държавите-членки, що се отнася до законодателството, насочено срещу дискриминацията, и призовава Комисията и държавите-членки да засилят усилията си в посока към повишаване на нивото на осведоменост;

19.  Счита, че ромската общност, както и други признати етнически общности, се нуждае от особена социална закрила, по-специално във връзка с разширяването, тъй като проблемите, свързани с експлоатацията, дискриминацията и социалната изолация са се изострили още повече;

20.  Изтъква факта, че законите са ефективни само когато гражданите разполагат с информация за своите права и им е осигурен лесен достъп до съдилищата, тъй като системата за защита, предвидена в директивата, зависи от гражданите, които следва да поемат инициативата;

21.  Припомня, че член 10 от директивата налага на държавите-членки задължение за разпространяване на информация пред обществеността по отношение на съответните разпоредби, съдържащи се в директивата, използвайки всички подходящи за целта средства;

22.  Настоятелно призовава държавите-членки да приемат набор от минимални стандарти, в съответствие с метода на откритата координация, с цел да се гарантира достъпът на децата от етническите малцинства - предимно момичета - до висококачествено образование и равнопоставени условия, да приемат положителни законодателни мерки, които да наложат премахването на сегрегацията в училищата, и да създадат подробни планове за прекратяване на разделното, по-нискокачествено образование, предлагано на децата от етническите малцинства;

23.  Припомня на държавите-членки за тяхното задължение да разпространяват важна информация за гражданите и да поощряват и подкрепят кампании за повишаване на осведомеността относно съществуващото национално законодателство и органите, ангажирани с борбата срещу дискриминацията;

24.  Настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че всички лица от етнически малцинства – особено жените – имат достъп до здравни услуги, свързани с първа медицинска помощ, профилактика и спешна медицинска помощ, да формулират и прилагат политики, гарантиращи, че дори най-изолираните общности получават пълен достъп до системата на здравеопазването, както и да организират курсове за обучение и за повишаване на информираността на здравните работници с оглед на изкореняването на предразсъдъците;

25.  Настоятелно призовава правителствата на държавите-членки да осигурят равно третиране и равни възможности, в съответствие с политиките по трудовата заетост и социалното приобщаване, и да обърнат внимание на изключително високите нива на безработицата, регистрирани предимно сред жените от етнически малцинства, като по-конкретно се заемат с разрешаването на проблема със сериозните пречки, издигани чрез пряка дискриминация при процедурите по набиране на служители;

26.  Твърдо вярва, че е жизненоважно служителите да бъдат обучавани относно целите и разпоредбите на директивата с оглед на тяхната отговорност за прилагането на директивата в обществото като цяло и с цел да се елиминират всички рискове от институционален расизъм в рамките на самите държавни органи; призовава държавите-членки да инвестират в подобно обучение и поощрява тях и Комисията да създават европейски програми за обмен между различните национални административни органи;

27.  Призовава държавите-членки да събират, компилират и публикуват всяка година цялостна, прецизна, достоверна и класифицирана по полове статистика, отнасяща се до следното: пазара на труда, жилищните въпроси, образованието и обучението, здравеопазването и социалните помощи, публичния достъп до стоки и услуги, наказателноправната система , както и гражданското и политическо участие, като определят ясни, количествено дефинирани цели и показатели, в рамките на насоките за трудовата заетост и социалното приобщаване, позволяващи им да измерват напредъка в положението на мигрантите и/или малцинствата;

28.  Препоръчва на държавите-членки да обезпечат с ресурси нормалното функциониране на органите им, занимаващи се с проблемите на равенството, и да им предоставят необходимите правомощия, за да бъдат те в състояние да изпълняват ефективно важната си функция, така че когато органите, занимаващи се с проблемите на равенството, притежават значителни правомощия, да могат да ги упражняват с пълната им сила;

29.  Препоръчва на държавите-членки да обезпечат с ресурси и да предоставят необходимите правомощия на неправителствените организации, които работят активно в областта на осведомяването на гражданите и предоставянето им на правна помощ по въпросите на дискриминацията;

30.  Отбелязва, че неправителствените организации са поели несъразмерен дял от тежестта на осведомяването на гражданите и предоставянето им на правна помощ, без да се ползват със съответен статут и финансиране от страна на властите на държавите-членки;

31.  Препоръчва на Комисията да наблюдава внимателно осъществяването на независимата дейност на органите, занимаващи се с проблемите на равенството, като за тази цел тя може да използва за справка принципите, отнасящи се до Статута на националните институции ("Парижките принципи"), приети с резолюция 48/134 на Общото събрание на ООН от 20 декември 1993 г., които включват принципи, отнасящи се до адекватното финансиране на подобни органи;

32.  Припомня на Комисията за позицията на Парламента, изискваща от държавите-членки да осигурят наличието на адекватни финансови ресурси, предоставени на разположение на независимите органи, за да може поне да се гарантира, че жалбите ще се разглеждат безплатно в случаите на лица, които не са в състояние лично да допринесат с финансово участие, като призовава Комисията да обсъди с държавите-членки как да се постигне тази цел;

33.  Препоръчва на държавите-членки да се възползват от най-добрите практики на останалите държави-членки, например като позволят на органите, занимаващи се с проблемите на равенството, да завеждат съдебни дела от името на жертви или да участват в съдебни производства в качеството на наблюдатели и консултанти (amicus curiae);

34.  Препоръчва данните по жалбите, както и изходът от съответните съдебни производства, разглеждани от съдилища, специализирани органи, друг вид органи или трибунали, да се класифицират отделно според основанието за дискриминация, което би подобрило оценяването на ефективността при прилагането на законодателството, особено в държавите, в които специализирани органи и/или трибунали разглеждат всички видове основания за дискриминация;

35.  Препоръчва на държавите-членки да осигурят за своите органи, занимаващи се с проблемите на равенството, достатъчно финансови и човешки ресурси, за да бъдат те в състояние да изпълняват ефективно важната си роля, включително осигуряването на подходящо съдействие на жертвите на дискриминация; счита, че на тези органи трябва да се предоставят и необходимите правомощия за разследване на определени случаи;

36.  Насърчава държавите-членки да засилят диалога с неправителствените организации, борещи се с всички форми на дискриминация, като ги ангажират с тясно участие в политики, стремящи се да поощряват принципа на равното третиране;

37.  Подчертава, че жертвите на дискриминация трябва да получават съдействие при съдебни производства, като напомня, че в това отношение истински полезни на жертвите могат да бъдат както нормативно установените, така и други организации;

38.  Призовава държавите-членки да събират и предоставят важни, достоверни и съпоставими сведения и данни на Агенцията по основните права в Европейския съюз (Агенция за основните права);

39.  Препоръчва на държавите-членки да подсигурят адекватно ресурсно обезпечаване за тези организации - както за нормативно установените, така и за организациите, които не са учредени със закон;

40.  Приканва Комисията да проучи внимателно различните правни въпроси и параметри, свързани с проблема, отнасящ се до събирането на данни, както и да представи предложения за подобряване на регистрирането на случаите на дискриминация, включително за да се гарантира, че събирането на такива данни не нарушава правото на личен живот, като разкрива самоличността на физически лица или служи като база за определяне на общи расови или етнически характеристики; следва да се предвидят съпоставими групи данни, които да бъдат предоставени на разположение от 27-те държави-членки; понастоящем тези данни не са на разположение по отношение на всички държави-членки, а съпоставимите данни са изключително важни за осигуряването на стабилна платформа, върху която да се гради политика;

41.  Подчертава чувствителния характер на обработката с данни, свързани с расовия или етнически произход, и припомня приложимостта на директивите за защита на данните спрямо данните, които се обработват при прилагането на директивата; подчертава, че е необходимо да се предоставят допълнителни гаранции относно данните за расовия или етнически произход, тъй като тези данни биха могли да бъдат отклонени и използвани за други цели в областта на правосъдието и вътрешните работи, например за определяне на общи етнически характеристики; отново заявява своето искане за приемане на рамково решение относно защитата на данните, за да се гарантира и това, че всяко взаимодействие на данни между първия и третия стълб попада в обхвата на строги правила за защита на данните;

42.  Препоръчва държавите-членки да обмислят събирането на статистически данни, като използват подходящи предпазни мерки за защита на личните данни, за да се изключи възможността за създаване на общи етнически характеристики, за представителство на етническите и расови групи в различните сфери на обществото, включвайки в това число както публичния, така и частния сектор, както и да разработят въз основа на тези данни политики, насочени към осигуряване на равен достъп до трудова заетост на базата на трудов договор, самоосигуряване, упражняване на свободни професии, образование, социална защита и обществено осигуряване, социални помощи, снабдяване със стоки и осигуряване на тяхната достъпност;

43.  Призовава Комисията да извърши проучване, което да провери кои държави-членки разполагат с разпоредби за положително действие, какви са тестовете, които трябва да бъдат успешно преминати, как тези разпоредби се прилагат на практика от правителствени органи или неправителствени организации и колко ефективни са били;

44.  Призовава държавите-членки да предоставят на разположение на обществеността подробна статистика относно престъпленията, извършени на расистка основа, и да разработят изследвания на престъпността и/или на жертвите на престъпността, позволяващи да се събират количествени и съпоставими данни, свързани с жертвите на престъпления на расистка основа;

45.  Призовава Комисията да проучи многостранната дискриминация и да предостави данни относно нея;

46.  Приканва Комисията да наблюдава внимателно прикритата дискриминация, основаваща се на "реални професионални изисквания, които са от определящо значение", както и на взаимодействието между дискриминацията, основаваща се на прилагането на това освобождаване от задължение поради причини, свързани с вероизповедание, в рамките на Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена)(3), и нейните последици по отношение на расовата и етническа принадлежност, както и да обърне особено внимание на дискриминацията в областта на образованието;

47.  Отново подчертава колко желателно е от политическа, социална и правна гледна точка да се премахне йерархичната структура на защитата срещу различните основания за дискриминация и приветства в това отношение намерението на Комисията да представи предложение за разширяване на приложното поле на Директива 2000/43/ЕО с цел да се обхванат всички други основания за дискриминация, както се посочва в нейната Годишна законодателна програма за 2008 г.; в резултат на това очаква Комисията да започне още през тази година подготвителната работа, за да издаде своето предложение колкото е възможно по-скоро и при всяко положение преди края на 2008 г.;

48.  Приветства интереса на Комисията във връзка с въпроса за многостранната дискриминация, включително започването на проучване по този въпрос; призовава Комисията да приеме широко понятие относно многостранната дискриминация, която е в състояние да вземе предвид вероятността определени лица да бъдат дискриминирани на няколко основания едновременно;

49.  Призовава държавите-членки да придадат по-голямо значение на доказателствата за дискриминация; препоръчва те да следват насоките във връзка с доказателствата за дискриминация, изготвени от Международната организация на труда, в съответствие с предложението на Агенцията за основните права, и да обучават хора да представят доказателства в ключовите области - заетост и труд, образование, жилища и жилищно настаняване, здравеопазване, достъп до стоки и услуги и насилие на расистка основа;

50.  Призовава Комисията да включи Агенцията по основните права в законодателната рамка на Общността, насочена срещу дискриминацията, по начин, съответстващ на компетенцията на този орган, за да му се предостави възможност да изпълнява важна роля, осигурявайки редовен поток от прецизна и актуализирана информация, която е от значение за създаването на нови законопроекти;

51.  Настоятелно призовава институциите на ЕС да продължават да използват положението на етническите малцинства в страните-кандидатки, особено на жените и малолетните деца, като критерий за целите на оценяването на тяхното ниво на подготвеност за присъединяване към Европейския съюз;

52.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 180 от 19.7.2000 г., стр. 22.
(2) ОВ C 300 E, 9.12.2006 г., стр. 259.
(3) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

Правна информация - Политика за поверителност