Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2094(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0278/2007

Předložené texty :

A6-0278/2007

Rozpravy :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Hlasování :

PV 27/09/2007 - 9.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0422

Přijaté texty
PDF 326kWORD 96k
Čtvrtek, 27. září 2007 - Štrasburk
Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2007 o provádění směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (2007/2094(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na stanoviska Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0278/2007),

Boj proti diskriminaci

A.   vzhledem k tomu, že EU je politickým projektem založeným na společných hodnotách, jako je ochrana lidských práv a základních svobod, jak stanoví článek 6 Smlouvy o EU a Listina základních práv, a že EU prostřednictvím svých politik a právních předpisů podporuje rovnost a nediskriminaci, a to také na základě článku 13 Smlouvy o ES,

B.   vzhledem k tomu, že je důležité, aby politickým prohlášením o boji proti diskriminaci odpovídal postupný rozvoj a úplné a správné provádění politik a právních předpisů, a zejména směrnic proti diskriminaci a projektů na podporu rovnosti, jakým je např. Evropský rok rovných příležitostí pro všechny,

C.  Provádění směrnice o rasové rovnosti

C. vzhledem k tomu, že výroční zpráva Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rok 2006 potvrzuje, že diskriminace v členských státech zůstává vážným problémem,

D.   vzhledem k tomu, že nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že se 64 % dotázaných občanů z 25 členských států domnívá, že diskriminace na základě etnického původu je stále rozšířena,

E.   vzhledem k tomu, že přijetí směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1), lze chápat jako významný krok ke zvýšení úrovně ochrany obětí diskriminace na základě rasy nebo etnického původu a ke zlepšení jejich možností využít opravné prostředky,

Důkazní břemeno

F.   vzhledem k tomu, že ustanovení o důkazním břemenu je klíčovým prvkem směrnice, protože přispívá k efektivnímu vymáhání ochrany, kterou tato směrnice poskytuje,

G.   vzhledem k tomu, že judikatura týkající se důkazního břemene ukazuje, že mezi členskými státy nadále existují značné rozdíly v tom, co soudy uznávají jako přímý důkaz; vzhledem k tomu, že by tedy měly být členské státy povzbuzovány k tomu, aby si na toto téma vyměňovaly názory, a pokusily se tak hledat možnosti sblížení soudních řízení,

H.   vzhledem k tomu, že by účinnému uplatňování zásady rovnosti napomohlo rozšíření pravidel, která se týkají důkazního břemene v občanskoprávních a administrativních případech, na soudní ustanovení chránící před pronásledováním,

Subjekty na podporu rovného zacházení

I.   vzhledem k tomu, že téměř všechny členské státy nyní mají subjekty na podporu rovného zacházení nebo přidělily funkce těchto subjektů již existujícím subjektům,

J.   vzhledem k tomu, že je třeba povzbudit všechny členské státy k tomu, aby učinily nesmírně pozitivní krok spočívající v rozšíření působnosti subjektů na podporu rovného zacházení tak, aby do ní spadala i diskriminace z jiných důvodů, než je rasový nebo etnický původ,

K.   vzhledem k tomu, že by subjekty na podporu rovného zacházení měly mít k dispozici odpovídající lidské a finanční zdroje,

L.   vzhledem k tomu, že by subjekty na podporu rovného zacházení měly působit nezávisle na vládě a měly by tak být i vnímány, tj. neměly by být součástí vlády,

M.   vzhledem k tomu, že navzdory existenci subjektů proti diskriminaci a na podporu rovného zacházení je počet zaevidovaných stížností v mnoha členských státech nadále nízký,

N.   vzhledem k tomu, že ve skutečnosti subjekty na podporu rovného zacházení bohužel předkládají k soudu jen malý počet případů z důvodu nedostatku finančních a personálních zdrojů; vzhledem k tomu, že to jsou často nevládní organizace, kdo obětem diskriminace pomáhá až do konce řízení,

O.   vzhledem k tomu, že školení úředníků veřejné správy o cílech této směrnice má zásadní význam vzhledem k odpovědnosti, kterou mají za její uplatňování,

Rozsah působnosti

P.   vzhledem k tomu, že není vždy možné rozlišit diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu od diskriminace na základě náboženského vyznání, přesvědčení nebo národnosti,

Q.   vzhledem k tomu, že není vždy snadné určit, zakládá-li se diskriminace na pohlaví, etnickém původu, rase, sociálních podmínkách, sexuální orientaci nebo dalších faktorech,

Šíření informací a zvyšování informovanosti

R.   vzhledem k tomu, že nedávný průzkum Eurobarometru potvrdil, že informovanost o existenci právních předpisů namířených proti diskriminaci je v EU poměrně nízká a že v průměru pouze jedna třetina občanů EU uvedla, že zná svá práva v případě, že by se stala obětí diskriminace nebo obtěžování,

S.   vzhledem k tomu, že některé členské státy zahájily širokou škálu iniciativ zaměřených na poskytování informací a zvyšování informovanosti (webové stránky, kampaně, televizní spoty, inzerce v tisku),

T.   vzhledem k tomu, že některé členské státy přišly s důležitou iniciativou spočívající v začlenění povinnosti zaměstnavatelů informovat své zaměstnance o zákonech namířených proti diskriminaci do svých vnitrostátních právních předpisů,

U.   vzhledem k tomu, že některé specializované orgány v členských státech zavedly linky důvěry, kde poskytují informace a podporu obětem diskriminace,

V.   vzhledem k tomu, že několik členských států se v oblasti poskytování informací a zvyšování informovanosti angažovalo v poměrně omezeném rozsahu a některé země neohlásily vůbec žádné kampaně na zvyšování informovanosti,

W.   vzhledem k tomu, že zejména v souvislosti s Evropským rokem rovných příležitostí by měly orgány EU a členské státy usilovně informovat občany o jejich právech, a vzhledem k tomu, že by členské státy měly v roce 2008, který byl vyhlášen Evropským rokem mezikulturního dialogu, zajistit kontinuitu s činnostmi zahájenými v roce 2007,

Shromažďování údajů

X.   vzhledem k tomu, že shromažďování údajů má zásadní význam v boji proti diskriminaci a statistické údaje vedené odděleně podle etnické příslušnosti mohou mít zásadní význam při prokazování nepřímé diskriminace, pro politiku poskytování informací a při vytváření pozitivních akčních strategií, avšak zároveň vedou k několika etickým a právním otázkám,

Y.   vzhledem k tomu, že toto shromažďování údajů nesmí narušit soukromí osob tím, že by odhalovalo jejich totožnost nebo sloužilo jako podklad pro vytváření etnických nebo rasových profilů,

Právní opravné prostředky

Z.   vzhledem k tomu, že alternativní postupy pro řešení sporů by neměly bránit přístupu k soudům,

AA.   vzhledem k tomu, že z mnoha obětí diskriminace jich jen malá část předkládá své stížnosti soudu, a to z řady důvodů, mezi něž patří náklady a obava z pronásledování,

AB.   vzhledem k tomu, že cílů boje proti diskriminaci lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li právní opatření doplňována pozitivními opatřeními na úrovni EU a členských států,

AC.   vzhledem k tomu, že úkolem Agentury Evropské unie pro základní práva je shromažďování a rozbor relevantních, spolehlivých a srovnatelných informací a údajů vztahujících se k základním právům,

1.   znovu upozorňuje na význam směrnice 2000/43/ES;

2.   připomíná, že směrnice 2000/43/ES představuje minimální standard, a proto by měla sloužit jako základ pro vytváření souhrnné politiky namířené proti diskriminaci;

3.   vítá sdělení Komise o provádění směrnice 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada o rovném zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ (KOM(2006)0643), jejímž záměrem je stanovit rámec pro potírání diskriminace založené na rase nebo etnickém původu s cílem upevnit v členských státech zásadu rovnosti před zákonem, zásadu rovných příležitostí a zásadu rovného zacházení při plném respektování zásady subsidiarity a v souladu s příslušnými tradicemi a postupy v jednotlivých státech; ačkoliv oceňuje přehled provádění směrnice obsažený ve sdělení Komise, připomíná, že by rovněž bylo užitečné mít k dispozici podrobný popis způsobu, jakým byla ustanovení směrnice 2000/43/ES začleněna do vnitrostátního práva, jak je uvedeno ve směrnici samotné; dále připomíná, že se Komise zavázala nejen ke shromažďování podrobných informací, ale i k tomu, že o nich i podá zprávu Parlamentu a Radě, a že Parlament ve svém usnesení ze dne 14. června 2006 o rámcové strategii pro zákaz diskriminace a pro rovné příležitosti pro všechny(2) požádal Komisi, aby "neprodleně přezkoumala kvalitu a obsah zákonů, které provádějí antidiskriminační směrnice";

4.   naléhá na členské státy, aby při nejbližší příležitosti provedly veškeré právní předpisy Společenství proti diskriminaci a aby k zajištění rovnosti v praxi využívaly veškeré dostupné nástroje, včetně pozitivních opatření;

5.   zdůrazňuje, že se směrnice neomezuje na přístup k zaměstnání, k samostatné výdělečné činnosti a k povolání, ale že se vztahuje i na oblasti, jako je vzdělávání, sociální ochrana včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, sociální výhody a přístup ke zboží a službám, aby se zajistilo utváření demokratických a tolerantních společností, na nichž se budou moci podílet všichni občané bez ohledu na rasu nebo etnický původ;

6.   s uspokojením konstatuje, že většina členských států podnikla kroky k provádění této směrnice, ale je zklamán tím, že pouze několik z nich náležitě převedlo všechna její ustanovení v plném rozsahu do vnitrostátního práva;

7.   zdůrazňuje zejména skutečnost, že v mnoha členských státech nebyla řádně provedena řada ustanovení směrnice, jako je definice přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování a důkazní břemeno;

8.   vyzývá zejména k přísné kontrole provádění pravidla částečného obrácení důkazního břemene, které je zvláště účinné v případě sporů souvisejících se zaměstnáním;

9.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že členské státy vyňaly z působnosti směrnice více oblastí činností, než je žádoucí a opodstatněné;

10.   připomíná, že tato směrnice byla přijata v červnu 2000 a že členské státy byly povinny ji provést do června 2003, což jim poskytlo dostatek času k přijetí nezbytných prováděcích opatření; vyzývá Komisi, aby zaujala konstruktivnější přístup, například aby vydala interpretační sdělení a pokyny pro provádění, jež by zajistily úplné a správné provedení směrnice členskými státy; žádá Komisi, aby nadále bedlivě dohlížela na správné provádění této směrnice a vydala o něm hodnotící studii, jakmile to bude možné, a v nutných případech neprodleně zahájila řízení pro nesplnění povinnosti, v každém případě do konce roku 2007;

11.   opakuje, že sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě směrnice 2000/43/ES musejí být účinné, přiměřené a odrazující;

12.   požaduje vytvoření vnitrostátních integrovaných akčních plánů s cílem účinně řešit všechny formy diskriminace;

13.   vyzývá členské státy, které provádějí nebo zavádějí národní akční plány pro boj proti rasismu a diskriminaci, aby do nich začlenily oddíly týkající se shromažďování, ověřování a monitorování údajů v klíčových oblastech politiky, jako je například zákaz diskriminace a rovnost, sociální začlenění, soudržnost Společenství, integrace, rovné postavení mužů a žen, vzdělávání a zaměstnanost;

14.   žádá Komisi, aby předložila Parlamentu a Radě zvláštní akční plán týkající se mechanismů a metod sledování a popisu dopadu prováděcích opatření na úrovni jednotlivých států; zdůrazňuje, že je důležité vytvořit mechanismy, pokud jde o shromažďování údajů o diskriminaci, které se týkají zejména pracovních vztahů, se zaměřením na ilegální, nenahlášené, špatně placené a nepojištěné pracovníky – v souladu s právními předpisy o ochraně údajů – jakožto účinný nástroj k identifikaci, kontrole a přezkumu politik a postupů souvisejících s potíráním diskriminace; vyzývá Komisi, aby stanovila obecné standardy pro údaje, aby přenášené informace mohly být účinně porovnávány; klade důraz na přezkum nejen obsahu prováděcích právních předpisů, ale také jejich efektivity;

15.   žádá Komisi, aby vyzvala členské státy, aby ve svých ročních zprávách o provádění směrnice 2000/43/ES analyzovaly účinnost právních předpisů proti diskriminaci v oblasti boje proti systematické segregaci menšin a žen, zejména v odvětví vzdělávání, a co se týče přístupu na trh práce, ke zdravotní péči a zboží a službám, a dále je vyzvala, aby ve zprávách zohlednily hledisko rovného postavení žen a mužů jako způsobu vedoucího ke zmírnění mnohonásobné diskriminace, s níž se řada lidí potýká;

16.   připomíná Komisi skutečnost, že Parlament by rád obdržel dokument uvádějící seznam výjimek zavedených v právních předpisech členských států, aby o těchto výjimkách mohla proběhnout veřejná diskuse;

17.   připomíná, že by členské státy měly provést nezávislé revize dopadu vnitrostátních lhůt a účinnosti ochrany před pronásledováním;

18.   je znepokojen nízkou úrovní informovanosti občanů v členských státech o právních předpisech namířených proti diskriminaci; a vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí o zlepšení úrovně informovanosti;

19.   domnívá se, že romská komunita potřebuje společně s ostatními uznanými etnickými komunitami zvláštní sociální ochranu, zejména po rozšíření, neboť problémy vykořisťování, diskriminace a vyčlenění se staly v jejich případě naléhavějšími;

20.   zdůrazňuje, že právní předpisy jsou účinné jen tehdy, pokud občané znají svá práva a mají snadný přístup k soudům, protože systém ochrany stanovený touto směrnicí je založen na iniciativě občanů;

21.   připomíná, že článek 10 směrnice ukládá členským státům povinnost šířit informace o příslušných ustanoveních mezi veřejností všemi vhodnými způsoby;

22.   naléhavě žádá členské státy, aby v rámci otevřené metody koordinace přijaly soubor minimálních norem, které zaručí dětem z etnických menšin – zvláště dívkám – přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání a rovné podmínky, a aby přijaly pozitivní právní předpisy, podle nichž bude povinné ukončit segregaci ve školách a které stanoví podrobné plány, jak skoncovat s odděleným a málo kvalitním vzděláváním chlapců a dívek z etnických menšin;

23.   připomíná členským státům jejich povinnost šířit mezi občany příslušné informace a podněcovat a podporovat činnosti zvyšující informovanost o stávajících vnitrostátních právních předpisech a orgánech, které se zabývají bojem proti diskriminaci;

24.   naléhavě žádá členské státy, aby zajistily všem příslušníkům etnických menšin – zvláště ženám – přístup k primárním, preventivním a pohotovostním zdravotnickým službám, aby vytvářely a prováděly politiky, které zajistí, že i nejvíce vyloučená společenství budou mít úplný přístup ke zdravotnickému systému, a aby organizovaly kurzy odborné přípravy a informovanosti pro zdravotnické pracovníky, jež budou mít za cíl odbourat předsudky;

25.   naléhavě žádá vlády členských států, aby v rámci politik zaměstnanosti a sociálního začlenění zajistily rovné zacházení, aby řešily extrémně vysokou míru nezaměstnanosti zaznamenanou mezi ženami pocházejícími z etnických menšin, a zejména aby odstranily závažné bariéry způsobené přímou diskriminací při přijímacím řízení;

26.   je pevně přesvědčen o tom, že je nezbytně nutné, aby byli úředníci veřejné správy školeni o cílech a ustanoveních této směrnice vzhledem k odpovědnosti, kterou mají za její uplatňování v celé společnosti, a s cílem odstranit všechna rizika umožňující vznik rasismu v samotných vládních orgánech; vyzývá členské státy, aby do tohoto školení investovaly a vybízí je, jakož i Komisi, aby zavedly evropské programy výměn mezi různými vnitrostátními úřady;

27.   vyzývá členské státy, aby shromažďovaly, sestavovaly a každoročně zveřejňovaly komplexní, přesné a spolehlivé statistiky rozlišené podle pohlaví, jež se budou týkat trhu práce, bydlení, vzdělávání a odborné přípravy, zdravotních a sociálních dávek, veřejného přístupu ke zboží a službám, systému trestního soudnictví a občanské a politické účasti, a aby stanovily jasné a kvantitativní cíle a ukazatele v rámci hlavních směrů zaměstnanosti a sociálního začlenění, které jim umožní změřit pokrok, pokud se týká situace migrantů a menšin;

28.   doporučuje, aby členské státy svým subjektům na podporu rovného zacházení poskytly přiměřené zdroje a udělily pravomoci potřebné k tomu, aby mohly svou důležitou funkci efektivně vykonávat, a pokud tyto subjekty dostatečně významné pravomoci mají, aby je mohly vykonávat plně;

29.   doporučuje, aby členské státy poskytly zdroje a udělily pravomoci nevládním organizacím, které aktivně informují státní příslušníky a poskytují jim právní pomoc ve věcech týkajících se diskriminace;

30.   zdůrazňuje, že nevládní organizace nesou nadměrnou zátěž při poskytování informací a právní pomoci občanům, aniž by za to získaly odpovídající status nebo financování od orgánů členských států;

31.   doporučuje, aby Komise důkladně kontrolovala nezávislé působení subjektů na podporu rovného zacházení, přičemž pro tento účel může jako srovnání použít Zásady týkající se postavení vnitrostátních orgánů ("Pařížské zásady"), které Valné shromáždění OSN přijalo ve své rezoluci č. 48/134 ze dne 20. prosince 1993 a které zahrnují zásady přiměřeného financování těchto subjektů;

32.   připomíná Komisi názor Parlamentu, že členské státy musejí zajistit, aby nezávislé subjekty měly k dispozici dostatečné finanční zdroje, aby mohly zaručit alespoň bezplatné přezkoumání stížností v případě občanů, kteří si je nemohou dovolit sami zaplatit, a vyzývá Komisi, aby diskutovala s členskými státy o tom, jak lze tohoto cíle dosáhnout;

33.   doporučuje, aby členské státy využívaly osvědčené postupy jiných členských států, jako je např. možnost subjektů na podporu rovného zacházení zahájit soudní řízení jménem obětí nebo se jako amicus curiae účastnit soudních řízení;

34.   doporučuje, aby byly údaje o stížnostech a výsledky příslušných soudních řízení, specializovaných orgánů a dalších subjektů či soudů vedeny odděleně podle důvodu diskriminace, což by zlepšilo hodnocení účinnosti při uplatňování právních předpisů, zejména v zemích, kde se specializované orgány nebo soudy zabývají všemi druhy diskriminace;

35.   doporučuje, aby členské státy svým subjektům na podporu rovného zacházení poskytly přiměřené zdroje a udělily pravomoci potřebné k tomu, aby mohly účinně vykonávat svou důležitou funkci, včetně poskytování náležité pomoci obětem diskriminace; má za to, že by těmto subjektům rovněž měly být uděleny vyšetřovací pravomoci nezbytné k prověřování jednotlivých případů;

36.   vybízí členské státy, aby posílily dialog s nevládními organizacemi, které bojují proti všem formám diskriminace, a aby je úzce zapojily do politik usilujících o podporu zásady rovného zacházení;

37.   zdůrazňuje, že by obětem diskriminace měla být poskytována pomoc při soudních řízeních, a připomíná, že v tomto ohledu mohou být obětem skutečně nápomocny státní i nestátní organizace;

38.   vyzývá členské státy, aby shromažďovaly relevantní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje a poskytovaly je Agentuře Evropské unie pro základní práva;

39.   doporučuje, aby členské státy pro tyto státní i nestátní organizace zajistily přiměřené zdroje;

40.   vyzývá Komisi, aby důkladně prozkoumala různé právní otázky a parametry týkající se shromažďování údajů a aby předložila návrhy, jak zlepšit vedení záznamů o případech diskriminace a současně zajistit, aby takové shromažďování údajů neporušovalo soukromí osob tím, že by odhalovalo jejich totožnost nebo sloužilo jako podklad pro vytváření etnických nebo rasových profilů; je třeba přijmout opatření, která by zpřístupnila srovnatelné soubory údajů ze všech členských států. V současnosti tyto údaje nejsou pro všechny členské státy k dispozici, a přitom jsou srovnatelné údaje zcela nezbytné pro vytvoření solidního základu, na němž by bylo možno budovat politiku;

41.   zdůrazňuje, že nakládání s údaji o rase a etnickém původu je citlivé, a připomíná, že se na nakládání s údaji podle této směrnice vztahuje směrnice o ochraně údajů; zdůrazňuje, že je třeba stanovit dodatečné záruky ohledně údajů o rase a etnickém původu, jelikož mohou být rozšířeny a použity k jiným účelům v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, například k vytváření etnických profilů; opakuje svou žádost o přijetí rámcového rozhodnutí o ochraně údajů, které by rovněž zajistilo, aby se na jakoukoli interakci mezi prvním a třetím pilířem vztahovala přísná pravidla na ochranu údajů;

42.   doporučuje, aby členské státy zvážily možnost shromažďování statistických údajů za použití vhodných opatření na ochranu osobních údajů, aby se vyloučilo využívání etnických profilů, přičemž by se tyto údaje měly týkat zastoupení etnických a rasových skupin v různých oblastech společnosti, včetně veřejného i soukromého sektoru, a dále doporučuje, aby členské státy na základě těchto údajů vytvořily politiky, jejichž cílem by bylo zajistit rovný přístup k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti, povolání, vzdělávání, sociální ochraně a zabezpečení, sociálním výhodám a rovněž přístup ke zboží a jeho dodávky;

43.   vyzývá Komisi, aby vypracovala studii za účelem zjištění, které členské státy mají ustanovení týkající se pozitivních opatření, jaké podmínky je při jejich použití třeba splnit, jak jsou tato ustanovení používána v praxi vládními a nevládními subjekty a jak jsou účinná;

44.   vyzývá členské státy, aby veřejnosti zpřístupnily podrobné statistiky rasově motivovaných trestných činů a aby vypracovaly studie týkající se trestných činů a/nebo obětí trestných činů, které umožní shromažďování kvantitativních a srovnatelných údajů o obětech rasově motivovaných trestných činů;

45.   žádá Komisi, aby se věnovala tématu mnohonásobné diskriminace a poskytla o ní informace;

46.   žádá Komisi, aby pečlivě monitorovala skrytou diskriminaci založenou na "skutečných a určujících pracovních požadavcích" a na interakci mezi diskriminací vycházející z použití této výjimky z náboženských důvodů v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)(3) a jejími důsledky pro otázky spojené s rasou a etnickým původem a aby věnovala zvláštní pozornost diskriminaci v oblasti vzdělávání;

47.   opakuje, že z politického, sociálního a právního hlediska je žádoucí zrušit hierarchii ochrany před různými příčinami diskriminace, a v tomto ohledu vítá záměr Komise předložit návrh na rozšíření působnosti směrnice 2000/43/ES na všechny ostatní příčiny diskriminace, jak je uvedeno v ročním legislativním plánu na rok 2008; v důsledku toho očekává, že Komise zahájí přípravné práce již v tomto roce, aby mohla vypracovat svůj návrh co nejdříve, v každém případě však do konce roku 2008;

48.   vítá zájem Komise o otázku několikanásobné diskriminace, včetně zahájení studie na toto téma; vyzývá Komisi, aby přijala široké pojetí několikanásobné diskriminace, schopné zohlednit možnost současné existence rizika diskriminace jedince z několika důvodů najednou;

49.   vyzývá členské státy, aby přikládaly větší význam dokazování diskriminace; doporučuje, aby se řídily pokyny vztahujícími se na dokazování diskriminace vypracovanými Mezinárodní organizací práce, jak navrhlo Agentura Evropské unie pro základní práva, a aby zahájily odbornou přípravu osob tak, aby byly schopny dokázat diskriminaci v klíčových oblastech zaměstnanosti a práce, vzdělávání, bydlení a ubytování, zdravotnictví a přístupu ke zboží a službám a v případě rasově motivovaného násilí;

50.   vyzývá Komisi, aby do stávajícího legislativního rámce Společenství pro boj proti diskriminaci zapojila Agenturu Evropské unie pro základní práva, a to způsobem, který odpovídá jejímu poli působnosti, aby mohla plnit významnou úlohu prostřednictvím pravidelného poskytování přesných a aktuálních informací, jež by byly relevantní pro vypracovávání budoucích právních předpisů;

51.   naléhavě žádá orgány EU, aby i nadále přistupovaly k situaci etnických menšin v kandidátských zemích – zejména žen a nezletilých osob – jako ke klíčovému kritériu pro účely posouzení, zda jsou tyto země připraveny na přistoupení k Evropské unii;

52.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 259.
(3) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.

Právní upozornění - Ochrana soukromí