Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2094(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0278/2007

Indgivne tekster :

A6-0278/2007

Forhandlinger :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Afstemninger :

PV 27/09/2007 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0422

Vedtagne tekster
PDF 56kWORD 92k
Torsdag den 27. september 2007 - Strasbourg
Ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 27. september 2007 om anvendelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (2007/2094(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0278/2007),

Bekæmpelse af diskrimination

A.   der henviser til, at EU, som det fremgår af EU-traktatens artikel 6 og af chartret om grundlæggende rettigheder, er et politisk projekt, der er baseret på fælles værdier som f.eks. respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og at EU fremmer lige vilkår og bekæmpelse af forskelsbehandling gennem sine politikker og sin lovgivning, også på grundlag af EF-traktatens artikel 13,

B.   der henviser til, at det er vigtigt, at politiske erklæringer om bekæmpelse af forskelsbehandling følges op af progressiv udvikling og fuldstændig og korrekt gennemførelse af politikker og lovgivning, og navnlig direktiver til bekæmpelse af forskelsbehandling og projekter til fremme af lige vilkår som f.eks. det europæiske år for lige muligheder for alle,

C.  Gennemførelsen af direktivet om ligebehandling uanset race

C. der henviser til, at den årlige beretning for 2006 fra Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad bekræfter, at forskelsbehandling stadig er et alvorligt problem i medlemsstaterne,

D.   der henviser til, at en undersøgelse foretaget for nylig af Eurobarometer viser, at 64 % af borgerne i de 25 medlemsstater, der var omfattet af undersøgelsen, mener, at forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse stadig er udbredt,

E.   der henviser til, at vedtagelsen af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1) kan betragtes som et stort skridt i retning af at højne beskyttelsesniveauet for ofre for forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse og give dem bedre muligheder for at indgive klager,

Bevisbyrde

F.   der henviser til, at bestemmelsen om bevisbyrde er et af direktivets nøglepunkter, fordi det bidrager til den reelle håndhævelse af den beskyttelse, det tilbyder,

G.   der henviser til, at retspraksis om bevisbyrde viser, at der stadig er betragtelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvad der godtages som prima facie-beviser fra domstolene, og at medlemsstaterne derfor bør opfordres til at udveksle synspunkter om dette spørgsmål med henblik på at undersøge, om det er muligt at tilpasse retsprocedurerne efter hinanden,

H.   der henviser til, at den effektive gennemførelse af ligestillingsprincippet ville blive hjulpet, hvis reglerne om bevisbyrde i civil- og forvaltningsretlige sager blev udvidet til at omfatte retsbeskyttelse mod repressalier,

Organer for ligebehandling

I.   der henviser til, at næsten alle medlemsstater nu har organer for ligebehandling eller har tildelt allerede eksisterende organer disse funktioner,

J.   der henviser til, at alle medlemsstaterne bør opfordres til at tage det yderst positive skridt at udvide deres ligestillingsorganers kompetenceområde til at omfatte forskelsbehandling af andre årsager end race eller etnisk oprindelse,

K.   der henviser til, at ligebehandlingsorganer bør have tilstrækkelige ressourcer, hvad angår såvel personale som finansielle midler,

L.   der henviser til, at ligebehandlingsorganer bør være i stand til at fungere uafhængigt af regeringen og bør betragtes som fungerende uafhængigt, dvs. ikke som værende en del af regeringen,

M.   der henviser til, at antallet af registrerede klager stadig er lavt i en række medlemsstater, til trods for at der findes specialiserede anti-diskriminations- og ligestillingsorganer,

N.   der henviser til, at ligestillingsorganer i praksis desværre kun bringer et lille antal sager for retten på grund af manglende finansielle og menneskelige ressourcer, og at det ofte er ngo'er, der bistår ofre for forskelsbehandling hele vejen igennem en sag,

O.   der henviser til, at det er af yderste vigtighed, at offentlige embedsmænd efteruddannes i direktivets målsætninger, eftersom de har ansvaret for dets gennemførelse,

Anvendelsesområde

P.   der henviser til, at det ikke altid er muligt at skelne mellem forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse og forskelsbehandling på grund af religion, anskuelse eller nationalitet,

Q.   der henviser til, at det ikke altid er let af fastslå, hvorvidt forskelsbehandling sker på grund af køn, etnisk oprindelse, race, sociale omstændigheder, seksuel orientering eller andre faktorer,

Formidling af information og bevidstgørelse

R.   der henviser til, at den nylige Eurobarometer-undersøgelse bekræfter, at der ikke er nogen særlig udbredt viden om eksistensen af lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling i EU, og at gennemsnitlig kun en tredjedel af EU's borgere mener at kende til deres rettigheder, hvis de skulle blive ofre for forskelsbehandling eller chikane,

S.   der henviser til, at nogle medlemsstater imidlertid har igangsat en lang række informations- og bevidstgørelsesinitiativer (websteder, kampagner, tv-spots og annoncer i dagblade),

T.   der henviser til, at nogle medlemsstater har taget det vigtige initiativ i deres nationale lovgivning at indarbejde et krav til arbejdsgiverne om at informere deres ansatte om lovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling,

U.   der henviser til, at nogle specialiserede organer i medlemsstaterne har etableret hotlines, der informerer og yder støtte til ofre for forskelsbehandling,

V.   der henviser til, at der også er en række medlemsstater, der kun har gennemført temmelig begrænsede informations- og bevidstgørelsesaktiviteter, og at der for nogle landes vedkommende slet ikke er meldinger om nogen bevidstgørelseskampagner,

W.   der henviser til, at både EU's institutioner og medlemsstaterne især i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle bør gøre en stor indsats for at informere borgerne om deres rettigheder, og at medlemsstaterne bør sikre, at foranstaltningerne fra 2007 fortsætter ind i 2008, der er det europæiske år for interkulturel dialog,

Dataindsamling

X.   der henviser til, at indsamling af data er af afgørende betydning for bekæmpelsen af forskelsbehandling, og at statistiske oplysninger, der er opdelt på etnisk oprindelse, kan være afgørende for at bevise indirekte forskelsbehandling, informere politikere og udvikle positive handlingsstrategier, men samtidig rejser adskillige etiske og juridiske spørgsmål,

Y.   der henviser til, at sådanne dataindsamlinger ikke må krænke privatlivets fred ved at afsløre personers identitet eller tjene som grundlag for etnisk eller racemæssig profilering,

Adgang til klage og domstolsprøvelse

Z.   der henviser til, at alternative procedurer for bilæggelse af tvister ikke bør forhindre adgang til domstolene,

AA.   der henviser til, at mange ofre for forskelsbehandling ikke indgiver klager for domstolene af forskellige årsager, herunder omkostninger og frygt for repressalier,

AB.   der henviser til, at målene for bekæmpelsen af forskelsbehandling kun kan nås, hvis de lovgivningsmæssige foranstaltninger kombineres med positive tiltag på EU-plan og i medlemsstaterne,

AC.   der henviser til, at Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har til opgave at indsamle og analysere relevante, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data om grundlæggende rettigheder,

1.   understreger endnu en gang, hvor vigtigt direktiv 2000/43/EF er;

2.   minder om, at direktiv 2000/43/EF angiver minimumsnormer og derfor bør anvendes som grundlag for en omfattende politik vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling;

3.   hilser med tilfredshed Kommissionens beretning om anvendelsen af direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (KOM(2006)0643), som har til formål at fastlægge en ramme for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse med henblik på at sikre, at princippet om lighed for loven, lige muligheder og ligebehandling stadfæstes i medlemsstaterne under fuld overholdelse af subsidiaritetsprincippet og i overensstemmelse med de respektive nationale traditioner og procedurer; glæder sig over den oversigt over direktivets gennemførelse, der findes i Kommissionens beretning, men bemærker, at det også ville have været nyttigt, hvis det havde fået en detaljeret beskrivelse af, hvordan bestemmelserne i direktiv 2000/43/EF var blevet indarbejdet i national lovgivning, som det er foreskrevet i selve direktivet; bemærker endvidere, at Kommissionen ikke blot forpligtede sig til at indsamle detaljeret information, men også at underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom, og at Parlamentet i sin beslutning af 14. juni 2006 om ikke-forskelsbehandling og lige muligheder for alle - en rammestrategi(2) - opfordrede Kommissionen til "som hasteforanstaltning at undersøge kvalitet og indhold af love til gennemførelse af direktiverne mod forskelsbehandling";

4.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre al fællesskabslovgivning til bekæmpelse af forskelsbehandling hurtigst muligt og benytte sig af alle de instrumenter, der er til rådighed, herunder positive særforanstaltninger, for at sikre ligestilling i praksis;

5.   understreger, at direktivet går videre end adgang til lønnet beskæftigelse, udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed og et fag og også gælder områder som uddannelse, social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedsydelser, sociale ydelser og adgang til og levering af varer og tjenesteydelser med henblik på at sikre, at der udvikles demokratiske og tolerante samfund, hvor alle kan deltage uanset race eller etnisk oprindelse;

6.   bemærker med tilfredshed, at de fleste medlemsstater har taget skridt til at gennemføre direktivet, men er skuffet over, at kun få af dem har indarbejdet alle dets bestemmelser fuldt ud i deres lovgivning;

7.   understreger især, at flere af direktivets bestemmelser, såsom definitionerne på direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane og bevisbyrde, i mange medlemsstater ikke er blevet gennemført korrekt;

8.   opfordrer navnlig til nøje overvågning af anvendelsen af bestemmelsen om delvis omvendt bevisbyrde, der er særlig effektiv i forbindelse med ansættelsesrelaterede tvister;

9.   udtrykker sin bekymring over, at nogle medlemsstater har undtaget flere indsatsområder fra direktivets anvendelsesområde, end det er ønskeligt eller forsvarligt;

10.   erindrer om, at direktivet blev vedtaget i juni 2000, og at medlemsstaterne skulle gennemføre det inden juni 2003, hvilket gav dem tilstrækkelig tid til at vedtage de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger; opfordrer Kommissionen til at anlægge en mere proaktiv tilgang, f.eks. ved at udstede fortolkende meddelelser og retningslinjer for gennemførelsen for at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse fra medlemsstaternes side; anmoder Kommissionen om at forsætte med nøje at overvåge, at direktivet gennemføres korrekt, at offentliggøre sin evalueringsrapport hurtigst muligt og om nødvendigt straks og under alle omstændigheder inden udgangen af 2007 at indlede overtrædelsesprocedurer;

11.   gentager, at de sanktioner, som skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af de nationale bestemmelser, der vedtages i henhold til direktiv 2000/43/EF, skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning;

12.   opfordrer til udarbejdelse af nationale integrerede handlingsplaner med henblik på effektiv håndtering af alle former for forskelsbehandling;

13.   anmoder de medlemsstater, som gennem- eller indfører nationale handlingsplaner til bekæmpelse af racisme og forskelsbehandling, om at lade disse omfatte indsamling, kontrol og overvågning af oplysninger inden for vigtige politikområder som f.eks. ikke-forskelsbehandling og ligestilling, social integration, samhørighed i samfundet, integration, kønsaspektet, uddannelse og beskæftigelse;

14.   anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet og Rådet en specifik handlingsplan om mekanismer og metoder til observation og beskrivelse af virkningen af de nationale gennemførelsesforanstaltninger; fremhæver, at det er vigtigt, at der i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen udvikles mekanismer til indsamling af data, navnlig vedrørende arbejdsmarkedsforhold med fokus på illegalt, sort, dårligt betalt og ikke-forsikret arbejde, som et effektivt instrument til at finde frem til, kontrollere og efterprøve politikker og procedurer til bekæmpelse af forskelsbehandling, samtidig med at de nationale integrationsmodeller respekteres; opfordrer Kommissionen til at fastsætte fælles standarder for data, så de oplysninger, der fremsendes, reelt kan sammenlignes; opfordrer til hensyntagen til nødvendigheden af ikke blot at undersøge gennemførelseslovgivningens indhold, men også dens effektivitet;

15.   opfordrer Kommissionen til at kræve, at medlemsstaterne i deres årlige rapporter om gennemførelsen af direktiv 2000/43/EF analyserer effektiviteten af lovgivningen om ikke-forskelsbehandling med hensyn til bekæmpelse af mønstre med mindretals og kvinders systematiske udskillelse, navnlig på uddannelsesområdet, og hvad angår adgangen til arbejdsmarkedet, sundhedsydelser samt varer og tjenesteydelser; opfordrer ligeledes til at indarbejde et perspektiv om ligestilling mellem kønnene i rapporterne for at mindske udbredelsen af de mange forskellige former for forskelsbehandling, som mange oplever;

16.   minder Kommissionen om, at Parlamentet ønsker at modtage et dokument med en liste over de undtagelser, der er indført i medlemsstaternes lovgivning, således at der kan skabes en offentlig debat om sådanne undtagelser;

17.   erindrer om, at medlemsstaterne bør foretage uafhængige undersøgelser af virkningen af nationale tidsfrister og effektiviteten af beskyttelse mod repressalier;

18.   er bekymret over det ringe kendskab blandt EU's borgere til lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forstærke deres bestræbelser på at øge dette kendskab;

19.   mener, at romaerne og andre anerkendte etniske samfund har behov for særlig social beskyttelse, navnlig som følge af udvidelsen, eftersom problemerne med udnyttelse, forskelsbehandling og udstødelse for dem er blevet mere akutte;

20.   understreger, at love kun er effektive, hvis borgerne er bevidste om deres rettigheder og har let adgang til domstolene, eftersom det system til beskyttelse, direktivet omhandler, er afhængigt af, at borgerne tager initiativet;

21.   erindrer om, at direktivets artikel 10 pålægger medlemsstaterne pligt til ved hjælp af alle egnede midler at bringe oplysninger om direktivets relevante bestemmelser til offentlighedens kendskab;

22.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at vedtage en række minimumsstandarder som led i den åbne koordineringsmetode med henblik på at sikre børn fra etniske minoriteter - især piger - adgang til undervisning af høj kvalitet og lige vilkår samt vedtage positiv lovgivning, der forpligter til ophævelse af elevadskillelse på skoler og fastlæggelse af detaljerede planer om at bringe særskilt, dårligere undervisning af drenge og piger fra etniske minoriteter til ophør;

23.   minder medlemsstaterne om deres pligt til at udbrede relevant information til borgerne og fremme og støtte oplysningskampagner om gældende national lovgivning og organer, der er engageret i bekæmpelsen af forskelsbehandling;

24.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre alle personer fra etniske minoriteter - især kvinder - adgang til primære, forebyggende og akutte sundhedsydelser, at udarbejde og gennemføre politikker, som sikrer, at også de mest udstødte befolkningsgrupper har fuld adgang til sundhedssystemet, samt at organisere uddannelses- og bevidstgørelseskurser for ansatte inden for sundhedssektoren med henblik på at udrydde fordomme;

25.   opfordrer indtrængende medlemsstaternes regeringer til at sikre ligebehandling og lige muligheder i forbindelse med deres politikker for beskæftigelse og social integration og bekæmpe den ekstremt høje arbejdsløshed, der især konstateres blandt kvinder tilhørende etniske minoriteter, herunder navnlig fjerne de alvorlige hindringer, som opstår gennem direkte forskelsbehandling i ansættelsesprocedurer;

26.   er af den klare opfattelse, at det er yderst vigtigt, at embedsmænd i betragtning af deres ansvar for direktivets gennemførelse i samfundet bliver uddannet i direktivets målsætninger og bestemmelser med henblik på at fjerne alle risici for institutionel racisme inden for selve regeringsorganerne; opfordrer medlemsstaterne til at investere i en sådan uddannelse og tilskynder dem og Kommissionen til at indføre EU-udvekslingsprogrammer de forskellige nationale administrationsorganer imellem;

27.   opfordrer medlemsstaterne til hvert år at indsamle, bearbejde og offentliggøre komplette, nøjagtige, pålidelige og kønsopdelte statistiske oplysninger om arbejdsmarkedet, boligmarkedet, uddannelse og efteruddannelse, sundhedsydelser og sociale ydelser, offentlig adgang til varer og tjenesteydelser, strafferetssystemet og mulighederne for at deltage i det civile og politiske liv samt til ud fra retningslinjerne for beskæftigelse og social integration at udarbejde klare kvantitative målsætninger og indikatorer, som giver dem mulighed for at måle fremskridt for migranters og/eller minoriteters forhold;

28.   anbefaler, at medlemsstaterne giver deres ligebehandlingsorganer tilstrækkelige midler og beføjelser, således at de kan udøve deres vigtige funktion ordentligt og, hvor de allerede har omfattende beføjelser, også udøver disse i fuldt omfang;

29.   anbefaler, at medlemsstaterne giver de ngo'er, der arbejder med at informere borgerne og yde retshjælp i diskriminationsspørgsmål, tilstrækkelige midler og beføjelser;

30.   påpeger, at ngo'erne i kraft af deres arbejde med at informere borgerne og yde retshjælp bærer en uforholdsmæssigt stor del af byrden uden at nyde nogen tilsvarende status eller få tildelt tilsvarende finansielle midler fra medlemsstaternes myndigheder;

31.   anbefaler, at Kommissionen nøje kontrollerer, at ligebehandlingsorganer fungerer uafhængigt, idet de her kan anvende de principper for nationale institutioners status (Paris-principperne), der vedtoges af FN's Generalforsamling i sin resolution 48/134 af 20. december 1993, som fastlægger principper for tilstrækkelig finansiering af sådanne organer;

32.   minder Kommissionen om, at det er Parlamentets holdning, at medlemsstaterne skal sikre, at uafhængige organer har tilstrækkelige finansielle midler til rådighed, så de som minimum kan garantere gratis behandling af klager i tilfælde af, at klageren ikke selv kan bidrage økonomisk, og opfordrer Kommissionen til at drøfte med medlemsstaterne, hvordan dette mål kan nås;

33.   anbefaler, at medlemsstaterne anvender andre medlemsstaters bedste praksis som f.eks. at tillade ligebehandlingsorganer at anlægge søgsmål på ofres vegne eller deltage som amicus curiae i retssager;

34.   anbefaler, at data om klager og om resultatet af relevante sager ved domstole, specialiserede organer, andre organer eller instanser opdeles ud fra grundlaget for forskelsbehandling, hvilket vil forbedre vurderingen af effektiviteten af lovgivningens gennemførelse, navnlig i lande, hvor specialiserede organer og/eller instanser tager sig al forskelsbehandling, uanset på hvilket grundlag den sker;

35.   anbefaler, at medlemsstaterne giver deres ligebehandlingsorganer tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til at kunne udøve deres vigtige funktion effektivt, herunder at yde hensigtsmæssig bistand til ofre for forskelsbehandling; mener, at disse organer også bør tildeles de nødvendige beføjelser til at undersøge sager;

36.   opfordrer medlemsstaterne til at styrke dialogen med ngo'er, der kæmper mod alle former for forskelsbehandling, og inddrage dem nært i de politikker, hvormed det tilstræbes at fremme ligebehandlingsprincippet;

37.   understreger, at ofre for forskelsbehandling bør hjælpes i forbindelse med retssager, og minder i denne sammenhæng om, at organisationer med og uden vedtægter kan være til reel hjælp for ofre;

38.   opfordrer medlemsstaterne til at indsamle og indsende relevante og pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data til Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (Agenturet for Grundlæggende Rettigheder);

39.   anbefaler, at medlemsstaterne sikrer, at der ydes tilstrækkelige midler til sådanne organisationer med og uden vedtægter;

40.   anmoder Kommissionen om nøje at undersøge de forskellige juridiske problemstillinger og parametre i forbindelse med dataindsamling og fremlægge forslag til forbedring af registrering af sager om forskelsbehandling og i den forbindelse sikre, at sådan dataindsamling ikke krænker privatlivets fred ved at afsløre enkeltpersoners identitet eller tjener som grundlag for etnisk eller racemæssig profilering; det bør sikres, at der foreligger sammenlignelige datasæt fra alle medlemsstaterne; i øjeblikket foreligger der ikke sådanne oplysninger for alle medlemsstaters vedkommende, og sammenlignelige data er afgørende for at skaffe et solidt grundlag, som politikken kan bero på;

41.   understreger, at behandling af data vedrørende race og etnisk oprindelse er et følsomt spørgsmål, og minder om, at direktiverne om databeskyttelse finder anvendelse på data, der behandles som led i anvendelsen af direktivet; understreger, at der bør sørges for yderligere garantier for data om race og etnisk oprindelse, da disse oplysninger kunne havne et forkert sted og anvendes til andre formål på området for retlige og indre anliggender, f.eks. til etnisk profilering; gentager sin anmodning om, at der vedtages et rammedirektiv om databeskyttelse, også med henblik på at sikre, at enhver data-vekselvirkning mellem første og tredje søjle bliver omfattet af strenge databeskyttelsesregler;

42.   anbefaler medlemsstaterne - med en passende garanti for beskyttelse af personoplysninger for at udelukke etnisk profilering - at overveje indsamling af statistiske data om, hvordan forskellige etniske og racemæssige grupper er repræsenteret forskellige steder i samfundet, herunder både den offentlige og private sektor, og på grundlag af disse oplysninger at udvikle politikker med henblik på at sikre lige adgang til beskæftigelse, selvstændig erhvervsvirksomhed og et fag, uddannelse, social beskyttelse og socialsikring, sociale ydelser samt adgang til og levering af varer;

43.   opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke medlemsstater der har bestemmelser om positiv særbehandling, hvilke kriterier der skal være opfyldt, hvordan regeringsorganer eller ikke-statslige organer i praksis har anvendt disse bestemmelser, og hvor virkningsfulde de har været;

44.   opfordrer medlemsstaterne til at gøre detaljerede statistikker om racistisk kriminalitet offentligt tilgængelige og udarbejde undersøgelser om kriminalitet og/eller ofre for kriminalitet, der giver mulighed for indsamling af kvantitative og sammenlignelige oplysninger om ofre for racistisk kriminalitet;

45.   opfordrer Kommissionen til at se nærmere på samt fremlægge oplysninger om multipel diskrimination;

46.   opfordrer Kommissionen til opmærksomt at overvåge skjult forskelsbehandling, der bygger på "faktiske og afgørende beskæftigelsesmæssige krav" og på vekselvirkningen mellem forskelsbehandling på grundlag af anvendelsen af denne undtagelse af religiøse grunde inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning)(3) og følgerne heraf for race og etnisk oprindelse, samt være særlig opmærksom på forskelsbehandling på uddannelsesområdet;

47.   gentager endnu en gang, at det er politisk, socialt og juridisk ønskværdigt at få sat en stopper for den hierarkiske beskyttelse af forskellige former for forskelsbehandling, og glæder sig i den forbindelse over Kommissionens planer om at fremlægge et forslag om udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2000/43/EF til alle andre former for diskrimination, som fastsat i dens årlige lovgivningsprogram for 2008; forventer derfor, at Kommissionen indleder det forberedende arbejde allerede i år med henblik på at forelægge sit forslag snarest muligt og under alle omstændigheder inden udgangen af 2008;

48.   glæder sig over Kommissionens interesse for spørgsmålet om multipel diskrimination, herunder indledningen af en undersøgelse af dette emne; opfordrer Kommissionen til at anvende en bred definition af multipel diskrimination, hvor der tages hensyn til muligheden for, at enkeltpersoner risikerer at blive forskelsbehandlet af flere forskellige årsager samtidig;

49.   opfordrer medlemsstaterne til at lægge større vægt på beviser på forskelsbehandling; anbefaler, at de følger de retningslinjer vedrørende beviser på forskelsbehandling, der er udarbejdet af Den Internationale Arbejdsorganisation, hvilket også foreslås af Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, og at de uddanner personer til at fremlægge beviser på centrale områder som beskæftigelse og arbejde, uddannelse, bolig og forplejning, sundhed, adgang til varer og tjenesteydelser samt racistisk vold;

50.   opfordrer Kommissionen til at inddrage Agenturet for Grundlæggende Rettigheder i Fællesskabets eksisterende lovgivningsrammer til bekæmpelse af forskelsbehandling på en måde, der harmonerer med agenturets beføjelser, således at det får mulighed for at spille en vigtig rolle ved at levere en jævn strøm af nøjagtige og opdaterede oplysninger af relevans for udformningen af yderligere lovgivning;

51.   opfordrer indtrængende EU-institutionerne til fortsat at anvende etniske minoriteters og navnlig kvinders og børns vilkår som et kriterium i evalueringen af, hvorvidt ansøgerlandene er forberedt på at tiltræde Den Europæiske Union;

52.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet ogKommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(2) EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 259.
(3) EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik