Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2094(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0278/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0278/2007

Συζήτηση :

PV 27/09/2007 - 3
CRE 27/09/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2007 - 9.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0422

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 380kWORD 93k
Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (2007/2094(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0278/2007),

Η πάλη κατά της διάκρισης

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί πολιτικό πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και κατά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και το οποίο προωθεί την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων με τις πολιτικές και τους νόμους της, βάσει και του άρθρου 13 της Συνθήκης της ΕΚ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι πολιτικές δηλώσεις σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων να συνάδουν προς την προοδευτική ανάπτυξη και την πλήρη και ορθή εφαρμογή πολιτικών και νόμων, καθώς και των οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των σχεδίων προώθησης της ισότητας, όπως το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους,

C.  Εφαρμογή της οδηγίας για φυλετική ισότητα

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας για το 2006 επιβεβαιώνει ότι οι διακρίσεις παραμένουν σοβαρό πρόβλημα στα κράτη μέλη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 64% των πολιτών σε 25 κράτη μέλη πιστεύουν ότι οι διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής είναι ακόμη πολύ διαδεδομένες,

Ε.   εκτιμώντας ότι η έγκριση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής(1), μπορεί να θεωρηθεί πολύ σημαντικό βήμα για την ανύψωση του επιπέδου προστασίας των θυμάτων διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και για να τους δοθούν περισσότερες δυνατότητες αποκατάστασης,

Το βάρος αποδείξεως

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η διάταξη της οδηγίας σχετικά με το βάρος αποδείξεως αποτελεί καίριο στοιχείο της, διότι συμβάλλει στην πραγματική εφαρμογή της προστασίας που παρέχει η οδηγία,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία όσον αφορά το βάρος αποδείξεως δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει δεκτό ως εκ πρώτης όψεως αποδεικτικό στοιχείο από τα δικαστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με το θέμα αυτό, με σκοπό να διαπιστώσουν εάν είναι δυνατό να ευθυγραμμιστούν οι δικαστικές διαδικασίες,

Η.   εκτιμώντας ότι η ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της ισότητας θα γίνει ευχερέστερη εάν οι κανόνες σχετικά με το βάρος αποδείξεως σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις επεκταθούν και στις δικαστικές διατάξεις για την προστασία από αντίποινα,

Φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν πλέον φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ή έχουν αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα σε υπάρχοντες φορείς,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνονται να προβαίνουν στο εξαιρετικά θετικό βήμα της διεύρυνσης της εντολής των φορέων τους για την προώθηση της ισότητας, ώστε να περιλαμβάνονται οι διακρίσεις για λόγους εκτός της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους, τόσο ανθρώπινους όσο και χρηματικούς,

ΙΒ.   εκτιμώντας ότι οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από το κράτος και να γίνονται αντιληπτοί ως ανεξάρτητοι –δηλαδή όχι κρατικοί– φορείς,

ΙΓ.   εκτιμώντας ότι, παρά την ύπαρξη εξειδικευμένων φορέων για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, ο αριθμός των καταγεγραμμένων καταγγελιών παραμένει χαμηλός σε ορισμένα κράτη μέλη,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πράξη, οι φορείς για την προώθηση της ισότητας δυστυχώς εισάγουν μόνο λίγες υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, λόγω ελλείψεως οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι ΜΚΟ παρέχουν στα θύματα των διακρίσεων πλήρη υποστήριξη μέχρι την περάτωση των δικών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η κατάρτιση δημόσιων υπαλλήλων στους σκοπούς της οδηγίας αυτής, λόγω της ευθύνης τους για στην εφαρμογή της,

Πεδίο εφαρμογής

P.  ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε δυνατός ο διαχωρισμός μεταξύ διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και διακρίσεων λόγω θρησκείας, πεποιθήσεων ή εθνικότητας,

ΙΖ.   εκτιμώντας ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο να διαπιστωθεί αν ο λόγος της διάκρισης είναι το φύλο, η εθνότητα, η φυλή, οι κοινωνικές συνθήκες, ο γενετήσιος προσανατολισμός ή άλλοι παράγοντες,

Διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην ΕΕ δεν είναι επαρκώς γνωστή και ότι, κατά μέσον όρο, μόνο το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν εάν πέσουν θύματα διακρίσεων ή παρενόχλησης,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναλάβει ευρείες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (διαδίκτυο, εκστρατείες ενημέρωσης, διαφημίσεις στην τηλεόραση και τις εφημερίδες),

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναλάβει τη σημαντική πρωτοβουλία να ενσωματώσουν στην εθνική τους νομοθεσία την υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν τους εργαζόμενους των επιχειρήσεών τους σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ειδικευμένοι φορείς στα κράτη μέλη έχουν καθιερώσει τηλεφωνικές γραμμές άμεσης επικοινωνίας, μέσω των οποίων προσφέρουν πληροφορίες και υποστήριξη στα θύματα διακρίσεων,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη, όμως, ότι υπάρχουν και ορισμένα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόσθηκαν μάλλον περιορισμένης έκτασης εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενώ, για κάποιες χώρες, δεν έχει γίνει γνωστό ότι έχει πραγματοποιηθεί εκστρατεία ευαισθητοποίησης,

ΚΓ.   εκτιμώντας ιδίως ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ισότητα Ευκαιριών, τόσο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη, θα πρέπει να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες με στόχο να ενημερωθούν οι πολίτες για τα δικαιώματά τους, και εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που ανελήφθησαν το 2007 θα συνεχιστούν το 2008, το Ευρωπαϊκό Έτος για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο,

Συλλογή στοιχείων

ΚΔ.   εκτιμώντας ότι η συλλογή στοιχείων έχει ουσιώδη σημασία στον αγώνα κατά των διακρίσεων, και τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται ανά εθνικότητα μπορούν να είναι ουσιώδη για την απόδειξη έμμεσης διάκρισης, την πολιτική ενημέρωσης και την ανάπτυξη στρατηγικών θετικής δράσης, αλλά ταυτόχρονα θέτει διάφορα ζητήματα ηθικής και νομικής φύσεως,

ΚΕ.   εκτιμώντας ότι η συλλογή στοιχείων τέτοιου είδους δεν πρέπει να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή αποκαλύπτοντας ταυτότητες ατόμων ή να χρησιμοποιείται ως βάση για εθνοτικό ή φυλετικό χαρακτηρισμό,

Νομική επανόρθωση

Z.  ΚΣΤ. εκτιμώντας ότι οι εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών δεν πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση στα δικαστήρια,

ΚΖ.   εκτιμώντας ότι μεγάλος αριθμός θυμάτων διακρίσεων δεν υποβάλλουν καταγγελία στα δικαστήρια για διάφορους λόγους, περιλαμβανομένων των εξόδων και του φόβου για αντίποινα,

ΚΗ.   εκτιμώντας ότι οι στόχοι της καταπολέμησης των διακρίσεων μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν τα νομικά μέτρα συνδυάζονται με θετικές δράσεις στο επίπεδο της ΕΕ και των κρατών μελών,

ΚΘ.   εκτιμώντας ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει το καθήκον να συλλέγει και να αναλύει σχετικές, αξιόπιστες, συγκρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα,

1.   επαναλαμβάνει τη σημασία της οδηγίας 2000/43/ΕΚ·

2.   υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2000/43/ΕΚ παρέχει το ελάχιστο επίπεδο προστασίας και ότι, συνεπώς, θα πρέπει να λειτουργήσει ως θεμέλιο, πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί ολοκληρωμένη πολιτική κατά των διακρίσεων·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (COM(2006)0643), σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, με στόχο να κατοχυρωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ισονομίας, της ισότητας ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, σε πνεύμα σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές παραδόσεις και διαδικασίες· μολονότι εκτιμά την επισκόπηση που πραγματοποιείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, επισημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει επίσης λεπτομερής περιγραφή της μεταφοράς των διατάξεων της οδηγίας 2000/43/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, όπως προβλέπει η ίδια η οδηγία· επισημαίνει επίσης ότι η Επιτροπή είχε αναλάβει τη δέσμευση όχι μόνο να συγκεντρώσει αναλυτικές πληροφορίες, αλλά και να υποβάλει σχετική αναφορά στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ότι το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμα της 14ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους - στρατηγική-πλαίσιο(2), καλούσε την Επιτροπή "να εξετάσει επειγόντως την ποιότητα και το περιεχόμενο των νόμων διά των οποίων εφαρμόζονται οι οδηγίες κατά των διακρίσεων'·

4.   καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο όλη την κοινοτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων με την πρώτη ευκαιρία και να αξιοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της θετικής δράσης, για τη διασφάλιση της ισότητας στην πράξη·

5.   τονίζει ότι η οδηγία δεν περιορίζεται στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση και στις θέσεις εργασίας, αλλά καλύπτει και πεδία όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική προστασία, περιλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της ιατρικής περίθαλψης, τα κοινωνικά πλεονεκτήματα καθώς και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και η προσφορά τους, ώστε να διαφυλαχθεί η ανάπτυξη δημοκρατικών και ανεκτικών κοινωνιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής·

6.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν δραστηριοποιηθεί για την εφαρμογή της οδηγίας, εκφράζει όμως την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι λίγα μόνο έχουν μεταφέρει πλήρως όλες τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο·

7.   επισημαίνει, ιδίως, ότι, σε πολλά κράτη μέλη, ορισμένες διατάξεις της οδηγίας όπως οι ορισμοί της άμεσης και έμμεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και του βάρους αποδείξεως δεν έχουν μεταφερθεί ορθά·

8.   ζητεί , ειδικότερα, αυστηρό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή του κανόνα της μερικής αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, ιδιαίτερα αποτελεσματικού όταν πρόκειται για διαφορές σχετικές με την απασχόληση·

9.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περισσότερους τομείς δραστηριότητας απ" ό,τι θα ήταν επιθυμητό ή δικαιολογημένο·

10.   υπενθυμίζει ότι η οδηγία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ότι τα κράτη μέλη είχαν δεσμευτεί να την εφαρμόσουν πριν από τον Ιούνιο του 2003, διέθεταν δηλαδή αρκετό χρόνο για τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο ενεργό προσέγγιση, για παράδειγμα εκδίδοντας ερμηνευτικές ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη και ορθή εφαρμογή από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να παρακολουθεί με προσοχή την ορθή εφαρμογή της οδηγίας, να δημοσιεύσει τη μελέτη αξιολόγησής της το συντομότερο δυνατόν και να υποβάλει προσφυγές λόγω παραβάσεως, εφόσον απαιτείται, και πάντως πριν από το τέλος του 2007·

11.   επαναλαμβάνει ότι οι κυρώσεις που ισχύουν για παραβιάσεις εθνικών διατάξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/43/ΕΚ πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές·

12.   ζητεί την κατάρτιση εθνικών ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών διακρίσεων·

13.   καλεί τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν ή θεσπίζουν εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων να ενσωματώσουν συνιστώσες που θα καλύπτουν τη συλλογή, τον έλεγχο και την παρακολούθηση δεδομένων σε βασικούς τομείς πολιτικής όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων και η ισότητα, η κοινωνική ένταξη, η κοινοτική συνοχή, η ενσωμάτωση, το φύλο, η εκπαίδευση και η απασχόληση·

14.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ειδικό σχέδιο δράσης σχετικά με τους μηχανισμούς και τις μεθόδους παρακολούθησης και περιγραφής των επιπτώσεων των εθνικών μέτρων εφαρμογής· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης μηχανισμών συγκέντρωσης στοιχείων σχετικά με τις διακρίσεις, ιδίως δε όσες αφορούν το πεδίο των εργασιακών σχέσεων με επίκεντρο τη "μαύρη", αδήλωτη, κακοπληρωμένη και ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, ως χρήσιμο μέσο για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την επανεξέταση των πολιτικών και των διαδικασιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων, σε πνεύμα σεβασμού των εθνικών προτύπων ενσωμάτωσης· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί κοινά πρότυπα δεδομένων, ώστε να καταστούν πραγματικά συγκρίσιμες οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η σημασία της εξέτασης όχι μόνο του νομοθετικού περιεχομένου της μεταφοράς, αλλά και του βαθμού αποτελεσματικότητάς του·

15.   καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλύουν, με τις ετήσιες εκθέσεις τους για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων όσον αφορά την καταπολέμηση των προτύπων συστηματικού διαχωρισμού των μειονοτήτων και των γυναικών, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την ιατρική περίθαλψη και τα αγαθά και τις υπηρεσίες, και να ενσωματώσει περαιτέρω την προοπτική ισότητας των φύλων στις εκθέσεις της, ως μέσο περιορισμού των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν πολλά άτομα·

16.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να λάβει έγγραφο στο οποίο θα απαριθμούνται οι εξαιρέσεις που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη στις νομοθεσίες τους, ώστε να ακολουθήσει δημόσιος διάλογος για τις εξαιρέσεις αυτές·

17.   υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την πραγματοποίηση ανεξάρτητων ερευνών όσον αφορά τις επιπτώσεις των εθνικών χρονικών ορίων και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την προστασία από αντίποινα·

18.   εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των γνώσεων των πολιτών της ΕΕ στα κράτη μέλη για την ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ανύψωση του επιπέδου αυτού ενημέρωσης·

19.   θεωρεί ότι η κοινότητα των Ρομά, όπως και οι άλλες αναγνωρισμένες εθνοτικές κοινότητες, χρειάζονται ιδιαίτερη κοινωνική προστασία, ιδίως μετά τη διεύρυνση, διότι τα ζητήματα της εκμετάλλευσης, της διάκρισης και του αποκλεισμού έναντί τους έχουν οξυνθεί·

20.   επισημαίνει ότι οι νόμοι είναι αποτελεσματικοί μόνον όταν οι πολίτες γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και έχουν ευχερή πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, δεδομένου ότι το σύστημα προστασίας που προβλέπει η οδηγία κινητοποιείται κατόπιν πρωτοβουλίας των πολιτών·

21.   υπενθυμίζει ότι το άρθρο 10 της οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν τους πολίτες, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, σχετικά με το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν σειρά ελαχίστων προτύπων στο πλαίσιο της μεθόδου ανοικτού συντονισμού, ώστε να διασφαλίσουν την πρόσβαση παιδιών από εθνικές μειονότητες –ιδίως κοριτσιών– σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και συνθήκες ισότητας, και να θεσπίσουν θετική νομοθεσία που να καθιστά υποχρεωτικό τον τερματισμό του διαχωρισμού σε σχολεία και τον καθορισμό λεπτομερών σχεδίων για να παύσει η παροχή ξεχωριστής, χαμηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης σε αγόρια και κορίτσια εθνικών μειονοτήτων·

23.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη την υποχρέωσή τους να παρέχουν σχετικές πληροφορίες σε πολίτες και να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την υπάρχουσα εθνική νομοθεσία και τους φορείς που ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων·

24.   καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα άτομα εθνοτικών μειονοτήτων –ιδίως οι γυναίκες– έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, προληπτικής και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν πολιτική που διασφαλίζει ότι ακόμη και οι πιο αποκλεισμένες κοινότητες θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, και να διοργανώσουν μαθήματα κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για εργαζομένους στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης, με σκοπό την παύση των προκαταλήψεων·

25.   καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να διασφαλίσουν ισότιμη μεταχείριση και ευκαιρίες στο πλαίσιο πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης, για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά υψηλών ποσοστών ανεργίας που καταγράφονται συγκεκριμένα μεταξύ των γυναικών από εθνοτικές μειονότητες και, ειδικότερα, για την αντιμετώπιση των σοβαρών εμποδίων που εγείρονται από άμεσες διακρίσεις σε διαδικασίες πρόσληψης·

26.   είναι πεπεισμένο για τη ζωτική σημασία που έχει να εξασφαλισθεί ότι οι υπάλληλοι ενημερώνονται για τους στόχους και το περιεχόμενο της οδηγίας, λόγω της ευθύνης που επωμίζονται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, αλλά και για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ρατσιστικών συμπεριφορών μέσα στα ίδια τα κρατικά όργανα· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν τους αναγκαίους πόρους για την πραγματοποίηση της κατάρτισης αυτής και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταρτίσουν ευρωπαϊκά προγράμματα για ανταλλαγές μεταξύ των διαφόρων εθνικών κυβερνητικών φορέων·

27.   καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν, να συγκεντρώνουν και να δημοσιεύουν ετησίως ολοκληρωμένες, ακριβείς, αξιόπιστες στατιστικές καταγεγραμμένες ανά φύλο σχετικά με την αγορά εργασίας, τη στέγαση, την εκπαίδευση και κατάρτιση, τις παροχές υγείας και κοινωνικού χαρακτήρα, τη δημόσια πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, την αστική και πολιτική συμμετοχή, και να θέσουν σαφείς, ποσοτικούς στόχους και δείκτες στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση με την κατάσταση των μεταναστών και/ή των μειονοτήτων·

28.   συνιστά στα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης με τους αναγκαίους πόρους και αρμοδιότητες, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν αποτελεσματικά τα σημαντικά καθήκοντά τους και ώστε, εφόσον οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης έχουν πράγματι ουσιαστικές αρμοδιότητες, να τις ασκούν πλήρως·

29.   συνιστά στα κράτη μέλη να παράσχουν πόρους και αρμοδιότητες στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην ενημέρωση των πολιτών και στην παροχή νομικής αρωγής σε θύματα διακρίσεων·

30.   τονίζει ότι κατά την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή νομικής αρωγής, οι ΜΚΟ επωμίζονται δυσανάλογο μερίδιο του βάρους χωρίς να χαίρουν αντιστοίχου κύρους και χρηματοδότησης από τις αρχές των κρατών μελών·

31.   συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την ανεξάρτητη λειτουργία των φορέων για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης· προς τον σκοπό αυτόν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως σημείο αναφοράς τις αρχές που σχετίζονται με το καθεστώς των εθνικών θεσμικών οργάνων ("αρχές των Παρισίων"), όπως εγκρίθηκαν με το ψήφισμα 48/134 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, που περιλαμβάνει και αρχές για την κατάλληλη χρηματοδότηση τέτοιων φορέων·

32.   υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη θέση του Κοινοβουλίου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι ανεξάρτητοι φορείς διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους, τουλάχιστον για να είναι δυνατή η αδάπανη εξέταση των καταγγελιών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν οικονομική συνεισφορά, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, μαζί με τα κράτη μέλη, τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού·

33.   συνιστά στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών μελών όπως, για παράδειγμα, η παροχή της δυνατότητας στους φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης να κινούν νομικές διαδικασίες εκ μέρους των θυμάτων ή να συμμετέχουν ως amicus curiae σε δίκες·

34.   συνιστά τα δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες και σχετικά με το αποτέλεσμα των σχετικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίων, ειδικευμένων φορέων ή άλλων οργανισμών, να καταγράφονται κατά είδος διάκρισης, ώστε να βελτιωθεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της νομοθεσίας, ιδίως σε χώρες στις οποίες οι ειδικευμένοι φορείς και/ή τα δικαστήρια εξετάζουν τις καταγγελίες για όλα τα είδη διακρίσεων·

35.   συνιστά στα κράτη μέλη να παράσχουν στους φορείς τους για την προώθηση της ισότητας επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν αποτελεσματικά τον σημαντικό τους ρόλο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κατάλληλης βοήθειας σε θύματα διακρίσεων· θεωρεί ότι οι φορείς αυτοί πρέπει επίσης να διαθέτουν τις απαραίτητες εξουσίες για τη διερεύνηση υποθέσεων·

36.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τον διάλογο με ΜΚΟ που καταπολεμούν όλες τις μορφές διακρίσεων και να τις καταστήσουν ενεργό τμήμα πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

37.   τονίζει ότι θα πρέπει να προσφέρεται νομική υποστήριξη στα θύματα των διακρίσεων και υπενθυμίζει ότι, από την άποψη αυτή, τόσο οι επίσημοι οργανισμοί όσο και ανεπίσημοι φορείς μπορούν να προσφέρουν πραγματική αρωγή·

38.   καλεί τα κράτη μέλη να συλλέξουν και να παράσχουν σχετικές και αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)·

39.   συνιστά στα κράτη μέλη να διαθέσουν τους κατάλληλους πόρους προς αυτούς τους επίσημους και ανεπίσημους φορείς·

40.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τα διάφορα νομικά ζητήματα και παραμέτρους που αφορούν τη συλλογή στοιχείων και να προτείνει τρόπους για τη βελτίωση της καταγραφής των περιπτώσεων διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι η συλλογή αυτή στοιχείων δεν θα παραβιάζει την ιδιωτική ζωή αποκαλύπτοντας ταυτότητες ατόμων και δεν θα χρησιμοποιείται ως βάση για εθνοτικό ή φυλετικό χαρακτηρισμό· θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις για να διατεθούν συγκρίσιμες δέσμες δεδομένων από όλα τα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα κράτη μέλη και τα συγκρίσιμα στοιχεία είναι εξαιρετικά σημαντικά για την παροχή σταθερής βάσης επί της οποίας θα είναι δυνατή η χάραξη πολιτικής·

41.   τονίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων που σχετίζονται με τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, και υπενθυμίζει τη δυνατότητα εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία των δεδομένων σε δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία κατά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να παρασχεθούν επιπλέον εγγυήσεις για δεδομένα σχετικά με τη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, καθώς τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να διοχετευτούν και να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, για παράδειγμα με σκοπό τον εθνοτικό χαρακτηρισμό· επαναλαμβάνει το αίτημά του για την έγκριση απόφασης-πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, καθώς και για τη διασφάλιση ότι κάθε διάδραση δεδομένων μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα θα υπάγεται σε αυστηρούς κανόνες προστασίας δεδομένων·

42.   συνιστά στα κράτη μέλη να εξετάσουν τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε να αποκλείεται η απόδοση εθνοτικού χαρακτηρισμού, για την εκπροσώπηση εθνικών και φυλετικών ομάδων σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, και για την ανάπτυξη πολιτικών, βάσει των στοιχείων αυτών, με στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση, στην αυτοαπασχόληση, στις θέσεις εργασίας, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ασφάλιση, στις κοινωνικές παροχές και στην πρόσβαση σε αγαθά, καθώς και στην παροχή τους·

43.   καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη για να εξετάσει ποια κράτη μέλη έχουν διατάξεις θετικής δράσης, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, πώς έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις αυτές στην πράξη από κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, και πόσο αποτελεσματικές υπήρξαν·

44.   καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν δημόσια διαθέσιμες λεπτομερείς στατιστικές σχετικά με τα εγκλήματα λόγω ρατσισμού και να πραγματοποιήσουν έρευνες εγκλημάτων και/ή θυμάτων εγκλημάτων που να καθιστούν δυνατή τη συλλογή ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με θύματα εγκλημάτων ρατσισμού·

45.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει και να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις·

46.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά τις συγκεκαλυμμένες μορφές διακρίσεων βάσει "ουσιωδών και καθοριστικών επαγγελματικών προϋποθέσεων", τη διάδραση μεταξύ διακρίσεων που βασίζονται στην εφαρμογή της εξαίρεσης αυτής για θρησκευτικούς λόγους στο πλαίσιο της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)(3) και τις συνέπειές της στη φυλή και την εθνοτική καταγωγή, και να δώσει ιδιαίτερη σημασία στις διακρίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης·

47.   επαναλαμβάνει ότι είναι πολιτικά, κοινωνικά και νομικά επιθυμητό να παύσει η ιεράρχηση της προστασίας από διακρίσεις αναλόγως της αιτιολόγησής τους και χαιρετίζει, από την άποψη αυτή, την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει πρόταση για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, ώστε να περιλάβει και όλους τους άλλους λόγους διακρίσεων, όπως ορίζει το ετήσιο νομοθετικό της πρόγραμμα για το 2008· ως εκ τούτου, αναμένει από την Επιτροπή να ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες ήδη φέτος ώστε να εκδώσει την πρότασή της το συντομότερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2008·

48.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον της Επιτροπής στο ζήτημα των πολλαπλών διακρίσεων, μεταξύ άλλων με τη δρομολόγηση σχετικής μελέτης· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει ευρεία έννοια της πολλαπλής διάκρισης που θα λαμβάνει υπόψη την έκθεση σε περισσότερους του ενός παράγοντες κινδύνου διάκρισης·

49.   καλεί τα κράτη μέλη να αποδώσουν μεγαλύτερη σημασία στην απόδειξη των διακρίσεων· συνιστά να ακολουθήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την απόδειξη διακρίσεων που έχει συντάξει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, όπως προτείνει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να εκπαιδεύσουν άτομα ώστε να παράσχουν αποδείξεις στους βασικούς τομείς της απασχόλησης και της εργασίας, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της φιλοξενίας, της υγείας, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, και της ρατσιστικής βίας·

50.   καλεί την Επιτροπή να καταστήσει ενεργή τη συμμετοχή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο κατά των διακρίσεων με τρόπο που να συνάδει προς την αποστολή του φορέα, ώστε να μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο παρέχοντας τακτική ροή ακριβών και επίκαιρων πληροφοριών, σημαντικών για την κατάρτιση περαιτέρω νομοθεσίας·

51.   καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την κατάσταση των εθνοτικών μειονοτήτων, και ιδίως των γυναικών και των ανηλίκων, ως κριτήριο για τις υποψήφιες χώρες, με σκοπό την αξιολόγηση της ετοιμότητας για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

52.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 180, 19.7.2000, σ. 22.
(2) ΕΕ C 300 Ε, 9.12.2006, σ. 259.
(3) ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου