Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0127(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0317/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0317/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/10/2007 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0426

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 252kWORD 33k
Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007 - Βρυξέλλες
Συλλογή και διαχείριση των δεδομένων σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική *
P6_TA(2007)0426A6-0317/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1543/2000 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή και τη διαχείριση των δεδομένων που απαιτούνται για την άσκηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM2007)0369),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0235/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0317/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου