Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2169(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0351/2007

Внесени текстове :

A6-0351/2007

Разисквания :

PV 10/10/2007 - 17
CRE 10/10/2007 - 17

Гласувания :

PV 11/10/2007 - 6.6
CRE 11/10/2007 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0429

Приети текстове
PDF 376kWORD 85k
Четвъртък, 11 октомври 2007 г. - Брюксел
Състав на Европейския парламент
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007
Резолюция
 Приложение
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 11 октомври 2007 г. относно състава на Европейския парламент (2007/2169(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 11 юли 2007 г. относно свикването на междуправителствена конференция (МПК): становище на Европейския парламент (член 48 от Договора за ЕС)(1),

–   като взе предвид член I-20, параграф 2 от Договора от 29 октомври 2004 г. за създаване на Конституция за Европа и Протокол № 34 към същия Договор(2),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел от 21 и 22 юни 2007 г.(3),

–   като взе предвид член първи, точка 15 от Проекта на Договор за изменение на Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност (Договор за реформа)(4),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A6-0351/2007),

А.   като има предвид, че Европейският съвет от 21 и 22 юни 2007 г. прикани Европейския парламент да представи до октомври 2007 г. проект на инициатива за решение относно бъдещия състав на Европейския парламент, както се предвижда в Протокол № 34, договорен на Междуправителствената конференция от 2004 г.;

Б.   като има предвид, че разпределението на местата за парламентарния мандат 2009 - 2014 г. понастоящем е определено в член 9, параграф 2 от Договора от 25 април 2005 г. относно условията на присъединяването към Европейския съюз на Република България и на Румъния, и в измененията на договорите, на които се основава Европейският съюз;

В.   като има предвид, че с проекта на Договор за реформа се предлага изменение на Договора за Европейския съюз (нов член [9а]), като се създава нова процедура за определяне на състава на Европейския парламент, която предвижда общо ограничение от 750 места, с възможност дадена държава-членка да разполага най-много с 96 и най-малко с 6 места, както и принципа на "дегресивна пропорционалност";

Г.   като има предвид, че принципът на дегресивната пропорционалност не е определен в Договора и, че той трябва да бъде установен ясно и обективно, така че да служи като ръководно начало при всяко преразпределение на местата в Европейския парламент;

Д.   като има предвид, че принципът на дегресивна пропорционалност, както е заложен в първичното право и определен в настоящата резолюция, ще послужи за параметър при оценката на съответствието на решението, което компетентните институции следва да вземат за определянето на състава на Европейския парламент;

Е.   като има предвид, че всяко нарушение на този принцип би могло дори да бъде санкционирано от Съда на Европейските общности;

Ж.   като има предвид, че при настоящите обстоятелства е важно да се постъпи така, че на никоя държава-членка да не бъде налагано допълнително намаляване на местата спрямо намаляването, дължащо се на последното разширяване;

З.   като има предвид, че на този етап не е целесъобразно да се вземат предвид последиците от бъдещи разширявания, които не могат да бъдат предвидени и чиито последици могат да бъдат надлежно отразени в съответните договори за присъединяване чрез временно надвишаване на максималния брой от 750 места, както това беше направено при последното разширяване;

И.   като има предвид, че една ясна, разбираема и прозрачна система трябва да може да се адаптира към промените в броя на населението на държавите-членки без нови преговори по същество;

Й.   като има предвид, че справедлива, разбираема и трайна система на разпределение на местата в Европейския парламент ще бъде необходима за засилване на демократичната легитимност на народното представителство и ще е условието за това Европейският парламент да поеме своята роля и да участва в процеса на формиране на мнението и в законодателния процес в Европа;

К.   като има предвид, че настоящият брой на местата в Европейския парламент дава основание да се счита, че е уместно и обосновано да се предвиди брой на местата за избираемия през 2009 г. парламент, който да осигури преход от настоящото положение към броя, който би бил установен въз основа на по-траен режим, основан на "дегресивната пропорционалност";

1.  Споделя волята на Европейския съвет да бъде постигнато още отсега политическо споразумение, което да позволи съставът на Европейския парламент да бъде приведен в съответствие с духа и буквата на новия договор, и това споразумение да придобие официален характер след влизането в сила на новия договор в разумен срок преди изборите за Европейски парламент през 2009 г.;

2.  Счита, че определянето на нов състав на Европейския парламент, който се приближава в по-голяма степен до демографската действителност и отразява по-добре европейското гражданство, ще укрепи демократичната легитимност на Европейския парламент в момент, когато той ще трябва да упражнява засилените правомощия, които ще му бъдат предоставени от новия договор;

3.  Потвърждава, че предвиденият в Договора за присъединяване на България и Румъния състав на Европейския парламент при всички положения трябва незабавно да бъде изменен след влизането в сила на Договора за реформа;

4.  Потвърждава, че член [9а] от Договора за Европейския съюз, така, както е включен в проекта на Договор за реформа, определя рамка, която предвижда общо ограничение до 750 места, с възможност държавата-членка с най-многобройно население да разполага с 96, а държавата-членка с най-малобройно население - с 6 места, както и че той поставя представителство на европейските граждани в зависимост от принципа на дегресивната пропорционалност, без да определя по-точно този принцип;

5.  Отбелязва, че рамката на горепосочения член [9а] позволява съчетаването на принципите на ефикасност, чрез ограничаването на броя на членовете на Европейския парламент до равнище, което все още е съвместимо с ролята на законодателен орган, на плурализъм - чрез възможността за всяка държава-членка да бъде представена от широк спектър основни политически направления, и най-вече от мнозинството и опозицията, и на солидарност, по силата на който държавите с по-многобройно население приемат да бъдат представени в по-малка степен, за да се позволи по-добро представителство на държавите с по-малобройно население;

6.  Счита, че принципът на дегресивна пропорционалност означава, че съотношението между населението и броя на местата, определени за всяка държава-членка, следва да се променя в зависимост от съответното население, така че представител на държава-членка с по-многобройно население да представлява повече граждани отколкото представител на държава-членка с по-малобройно население, и обратно, като същевременно държава-членка с по-малобройно население следва да разполага с не повече места от държава-членка с по-многобройно население;

7.  Подчертава, предвид настоящата недостатъчна хармонизация на понятието за гражданство между държавите-членки, че когато става въпрос за населението на дадена държава-членка, следва да се извършва позоваване на цифрите, предоставени от Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат), които се взимат под внимание от Съвета на Европейския съюз при проверка на процента на общото население на Съюза в случаите на вземане на решение с квалифицирано мнозинство;

8.  Счита за уместно, на този етап от процеса на европейска интеграция, да не предлага за нито една държава-членка намаляване на определения за нея брой места, спрямо местата, определени в Договора за присъединяване на България и Румъния, с изключение на налагащото се въз основа на мандата относно Договора за реформа намаляване на местата за държавата-членка с най-голямо население, Германия - от 99 на 96;

9.  Счита също така за уместно при настоящите обстоятелства, че не би следвало броят на местата в Европейския парламент, и следователно представителството на европейските граждани в ЕС, да се намаляват с оглед на бъдещи разширявания, датите за които все още не могат да бъдат предвидени;

10.  Предлага следователно местата в бъдещия Европейски парламент да бъдат разпределени въз основа на 750 членове на Парламента и счита, че присъединяването на бъдещи държави-членки би могло да доведе до временно надвишаване на това ограничение до края на съответния законодателен период, както беше направено в случая на България и Румъния, което да бъде последвано от общо преразглеждане на разпределението на местата за изборите за Европейски парламент след разширяването;

11.  Припомня, че неспазването на така определения принцип на дегресивна пропорционалност в бъдеще би могло да бъде санкционирано от Съда на Европейските общности, след като актът за определяне на състава на Европейския парламент стане акт на вторичното право, който следва да зачита рамките и принципите, определени в Договора;

12.  Настоява Междуправителствената конференция да възпроизведе, съдържащото се в приложение І към настоящата резолюция проекторешение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент в приложена към заключителния акт на въпросната конференция декларация относно член [9а], параграф 2 от Договора за Европейски съюз, така, както е възпроизведен в проекта за Договор за реформа, при положение, че официалното му приемане съгласно установената в горепосочения член [9а], параграф 2 процедура стане веднага след влизането в сила на Договора за реформа; задължава се, от своя страна, да предприеме бързи действия веднага след влизането в сила на Договора за реформа; призовава Европейският съвет да приложи горепосочената декларация веднага след влизането в сила на Договора за реформа и в съответствие с неговите разпоредби, за да може държавите-членки своевременно да постановят необходимите вътрешни разпоредби за организацията на изборите за Европейски парламент за парламентарен мандат 2009-2014 г.;

13.  Настоява преразглеждането, предвидено в член 3 от горепосоченото проекторешение на Европейския съвет, да бъде приложено по най-добър начин, така че да се проучат техническите и политическите възможности за замяна на вземането предвид на броя жители, така, както е определен ежегодно от Евростат, с броя на европейските граждани; за тази цел призовава своите представители на Междуправителствената конференция да й предадат на проекта за декларация по член 2 от проекта на Протокол № 10 относно преходните разпоредби (Дял І: Разпоредби относно Европейския парламент), съдържаща се в приложение ІІ към настоящата резолюция, и призовава Конференцията да приложи тази декларация към своя заключителен акт;

14.  Обръща внимание на политическата връзка между предложеното ново разпределение на местата съобразно принципа на дегресивна пропорционалност и общия пакет за реформа за институциите на ЕС, по-специално на принципа на "двойното мнозинство" за определянето на мнозинство в Съвета (член [9в], параграф 4 от Договора за Европейския съюз, така както е включен в проекта на Договор за реформа), и на състава на Комисията (член [9г], параграф 5 от горепосочения договор), и подчертава необходимостта този пакет да бъде вътрешно непротиворечив, като същевременно отчита специфичния правен характер на всяка институция; изразява съгласие, че реформата на гласуването с мнозинство в Съвета и на състава на Комисията следва да влезе в сила едва през 2014 г., докато новото разпределение на местата в Парламента - през 2009 г.; при все това си запазва правото да даде съгласието си по Решението на Европейския съвет съобразно горепосочения член [9а] от Договора за Европейския съюз относно разпределението на местата в Европейския парламент с оглед реформите, установени в Договора за реформа, които засягат институциите на ЕС;

15.  Осъзнава, че така предложеният състав на Европейския парламент е обективно приложение на разпоредбите, предвидени в проекта на Договор за реформа, но в бъдеще ще се наложат усилия за приспособяване, така че да бъдат посрещнати новите предизвикателства в дългосрочен план, най-вече в хода на бъдещи разширявания; счита, че при такава бъдеща реформа във всички случаи трябва да се предприеме корекция на възможни неравенства при третирането, които се дължат на исторически причини;

16.  Предлага на Европейския Съвет да разглежда, съвместно с Европейския парламент и в разумен срок всеки път преди избори за Европейски парламент, наличните цифри за броя на населението, така че да се определи основата за изчисленията;

17.  В тази връзка възнамерява да проучи възможността част от членовете на Европейския парламент да бъдат избирани от транснационални избирателни листи; счита, че това ще допринесе изборният дебат да придобие истинско европейско измерение, най-вече като се повери централна роля на европейските политически партии;

18.  Потвърждава, че настоящото предложение е тясно свързано с влизането в сила на Договора за реформа; счита, че ако ратификацията на Договора за реформа не може да приключи успешно преди изборите за Европейски парламент през 2009 г., би трябвало да важи предвиденото в съществуващите договори разпределение на местата;

19.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и цитирания преди това доклад на комисията по конституционни въпроси, на Междуправителствената конференция, на Европейския съвет, на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на страните-кандидатки за членство.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0328.
(2) ОВ C 310, 16.12.2004 г., стр. 1.
(3) 11177/1/07 REV 1.
(4) CIG 1/1/07, 5 октомври 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проекторешение на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид член [9а], параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

като взе предвид инициативата на Европейския парламент,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид следното:

(1)  Решението, предвидено в член [9а], параграф 2, алинея втора от Договора за Европейски съюз, следва да бъде прието в най-кратки срокове, така че да се позволи на държавите-членки да приемат необходимите вътрешни разпоредби за организирането на избори за Европейски парламент за парламентарния мандат 2009 - 2014 г.

(2)  Цитираното решение трябва да спазва критериите, определени в параграф 2, алинея първа на същия член, а именно общият брой на представителите на гражданите на Съюза да не надхвърля седемстотин и петдесет членове, като това представителство се осигурява чрез дегресивна пропорционалност, при минимален праг от шест членове на ЕП за държава-членка, като същевременно на нито една държава-членка няма да бъдат предоставени повече от деветдесет и шест места.

(3)  На този етап следва да не бъде взимано под внимание влиянието на евентуални бъдещи разширявания, което би могло да бъде отразено в съответните договори за присъединяване чрез временно надвишаване на максималния брой от седемстотин и петдесет места, както беше направено при присъединяването към Европейския съюз на България и Румъния,

РЕШИ:

Член 1

Принципът на "дегресивна пропорционалност", предвиден в член [9а] от Договора за Европейския съюз, се прилага по следния начин:

   - минималните и максималните цифри, определени от Договора, трябва да бъдат изцяло използвани, за да се гарантира, че разпределението на местата в Европейския парламент отразява във възможно най-голяма степен населението на държавите-членки;
   - колкото по-голям е броят на населението на дадена държава-членка, толкова по-голям е броят на местата, на които тя има право;
   - колкото по-голям е броят на населението на дадена държава-членка, толкова по-голям е броят на гражданите, представлявани от нейните членове на Европейския парламент.

Член 2

В съответствие с член 1, броят на представителите в Европейския парламент, избрани от всяка държава-членка, считано от парламентарния мандат 2009 - 2014 г., се определя, както следва:

Белгия

22

България

18

Чешка република

22

Дания

13

Германия

96

Естония

6

Гърция

22

Испания

54

Франция

74

Ирландия

12

Италия

72

Кипър

6

Латвия

9

Литва

12

Люксембург

6

Унгария

22

Малта

6

Нидерландия

26

Австрия

19

Полша

51

Португалия

22

Румъния

33

Словения

8

Словакия

13

Финландия

13

Швеция

20

Обединеното кралство

73

Член 3

Настоящото решение ще бъде преразгледано в достатъчно дълъг срок преди началото на парламентарния мандат 2014 - 2019 г. с цел да бъде определена система, която ще позволи в бъдеще всеки път преди нови избори за Европейски парламент да бъде осъществявано обективно преразпределение на местата между държавите-членки въз основа принципа на дегресивната пропорционалност, определен в член 1, като се отчита евентуалното увеличение на техния брой и надлежно констатираните демографски промени.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел, на

За Европейския съвет

Председател


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проект на декларация към Протокол № 10 относно преходните разпоредби (Дял I: Разпоредби относно Европейския парламент)

Без да се накърнява решението на Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент за парламентарния мандат 2009 - 2014 г., Междуправителствената конференция приканва Парламента да изготви, в съответствие с член 190, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за избиране на неговите членове чрез всеобщи преки избори, което да дава по-точно определение на термина "граждани", упоменат в член 9а, параграф 2 от Договора за Европейския съюз. Това предложение следва да бъде изготвено достатъчно навреме преди следващите избори през 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност