Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2636(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0375/2007

Indgivne tekster :

B6-0375/2007

Forhandlinger :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Afstemninger :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0430

Vedtagne tekster
PDF 20kWORD 47k
Torsdag den 11. oktober 2007 - Bruxelles
Den humanitære situation i Gazaområdet
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Europa-Parlamentets beslutning af 11. oktober 2007 om den humanitære situation i Gaza

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Mellemøsten, især beslutning af 2. februar 2006 om resultatet af det palæstinensiske valg og situationen i Østjerusalem(1), beslutning af 1. juni 2006 om den humanitære krise i de palæstinensiske områder og EU's rolle(2), beslutning af 7. september 2006 om situationen i Mellemøsten(3), beslutning af 16. november 2006 om situationen i Gaza(4), beslutning af 21. juni 2007 om Meda og økonomisk støtte til Palæstina - evaluering, gennemførelse og kontrol(5) og beslutning af 12. juli 2007 om situationen i Mellemøsten(6),

-   der henviser til resolution 242 (1967) og 338 (1973) fra FN's Sikkerhedsråd,

-   der henviser til kvartettens erklæring af 23. september 2007,

-   der henviser til konklusionerne fra mødet i Rådet (eksterne forbindelser) den 23. og 24. juli 2007,

-   der henviser til den erklæring om Mellemøsten, som FN's højkommissær for menneskerettigheder fremsatte den 21. september 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at som et resultat af blokeringen af den frie bevægelighed for personer og varer, den massive ødelæggelse af offentlige faciliteter og private hjem, forstyrrelse af driften af hospitaler, klinikker og skoler og den delvise afbrydelse af forsyningerne af drikkevand, levnedsmidler og elektricitet samt ødelæggelsen af landbrugsarealer, har den humanitære situation i Gaza nået et katastrofalt niveau,

B.   der henviser til, at Karni- og Rafah-grænseovergangene har været lukket i flere måneder, og at blokeringen af den frie bevægelighed for personer og varer har ført til en yderligere lammelse af økonomien og i høj grad har været medvirkende til den ekstremt høje ledighed i Gaza,

C.   der henviser til, at vandforsyningen og spildevandssektoren befinder sig i en yderst kritisk situation og til, at situationen på grund af vandmangel og oversvømmelse af kloaksystemet kan føre til yderligere miljøproblemer og humanitære kriser,

D.   der henviser til, at sundhedssystemet er under alvorligt pres, og at en stor del af befolkningen lider under, at den ikke kan få den behandling og de lægemidler, som den har akut behov for,

E.   der henviser til, at uddannelsessystemet lider under alvorlige mangler på grund af mangelen på de grundlæggende midler, der er nødvendige for, at det kan fungere, og at undervisningens kvalitet er faldende; der henviser til, at denne situation vil få alvorlige fremtidige konsekvenser for den unge generation af palæstinensere bosat i Gaza,

F.   der henviser til, at EU i de seneste år har ydet omfattende finansiel støtte til palæstinenserne; der henviser til, at EU's midlertidige internationale mekanisme og projektfinansiering har spillet en vigtig rolle for afværgelsen af en humanitær katastrofe i Gaza og på Vestbredden siden 2006,

G.   der henviser til, at blokaden mod personers og varers frie bevægelighed og den interne usikkerhed i Gaza i væsentlig grad modvirker den indsats, som Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand, FN's underorganisationer, Røde Kors, Røde Halvmåne og andre humanitære organisationer yder i form af hjælp og bistand til befolkningen i Gaza; der henviser til, at Kommissionen, FN's Udviklingsprogram, FN's Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten og Verdensbanken har indstillet flere infrastrukturprojekter, da det ikke er muligt at importere råmaterialer; der henviser til, at de humanitære hjælpekontorer, -organer og -organisationer fortsætter deres aktiviteter på trods af alle forhindringer; der understreger behovet for at overholde de tilsagn om økonomisk bistand, som Den Europæiske Union og dets medlemsstater har afgivet;

H.   der henviser til, at kvartetten i sin erklæring af 23. september 2007 gav udtryk for sin dybe bekymring over forholdene i Gaza, var enig om nødvendigheden af fortsat nødhjælp og humanitær bistand, uden at der lægges hindringer i vejen, og opfordrede til, at der fremover ydes de mest nødvendige tjenester,

I.   der henviser til, at en forbedring af levevilkårene for palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden samt en genoplivelse af fredsprocessen og etableringen af velfungerende palæstinensiske institutioner er helt afgørende for bestræbelserne på at opnå en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere,

1.   giver udtryk for dyb bekymring over den humanitære krise i Gaza og dens mulige alvorlige konsekvenser; fremhæver, at menneskerettigheder og den internationale humanitære folkeret skal overholdes fuldt ud i området; gentager sin opfordring til alle parter om at afstå fra voldsanvendelse;

2.   opfordrer Israel om at overholde sine internationale forpligtelser i medfør af Genève-konventionerne for at sikre, at der uhindret kan ydes humanitær bistand og de mest nødvendige tjenester som elektricitet og brændstoffer til Gaza; opfordrer til, at blokaden af Gaza ophæves; opfordrer Israel til at sikre den frie bevægelighed for personer og varer ved Rafah i overensstemmelse med aftalen om bevægelighed og adgang og EU's grænsebistandsmission, samt fri bevægelighed ved Karni; opfordrer Rådet, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og Kommissionen til at vedstå sig deres fulde ansvar for aftalens gennemførelse; opfordrer Israel til at sikre uhindret adgang for finansielle aktiver til Gaza, idet disse har været suspenderet siden den 25. september 2007, og er af den opfattelse, at den manglende adgang til finansielle aktiver har alvorlige konsekvenser for det palæstinensiske folks økonomiske og sociale situation og dagligliv;

3.   opfordrer Den Palæstinensiske Myndighed og Hamas til på trods af det politiske dødvande at fremme offentlige institutioners ydelser af de nødvendigste tjenester og de humanitære hjælpekontorers, -organers og -organisationers arbejde med henblik på at forbedre levevilkårene for alle palæstinensere i området;

4.   opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med det internationale samfund fortsat at sikre grundlæggende humanitær bistand for den palæstinensiske befolkning, især med henblik på særligt udsatte gruppers særlige behov; opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i overensstemmelse med Euro-Middelhavs-associeringsaftalen med Staten Israel(7) og Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen med den Palæstinensiske Myndighed(8) at sikre, at den humanitære folkeret og menneskerettighederne overholdes fuldt ud i området, herunder af ikke-statslige aktører, med henblik på oprettelse af et humanitært område;

5.   håber, at bestræbelserne på at indkalde en international fredskonference vil bidrage til at tilvejebringe en retfærdig og varig fred mellem israelere og palæstinensere på grundlag af de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, til Staten Israels ret til at leve inden for sikre og internationalt anerkendte grænser og til palæstinensernes ret til en levedygtig stat;

6.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær, kvartettens udsending til Mellemøsten, formanden for Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet, præsidenten for Den Palæstinensiske Myndighed, Det Palæstinensiske Lovgivende Råd, den israelske regering og Knesset og Egyptens regering og parlament.

(1) EUT C 288 E af 25.11.2006, s. 79.
(2) EUT C 298 E af 8.12.2006, s. 223.
(3) EUT C 305 E af 14.12.2006, s. 236.
(4) EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 324.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0277.
(6) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0350.
(7) EFT L 147 af 21.6.2000, s. 3.
(8) EFT L 187 af 16.7.1997, s. 3.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik