Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2636(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0375/2007

Esitatud tekstid :

B6-0375/2007

Arutelud :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Hääletused :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0430

Vastuvõetud tekstid
PDF 117kWORD 41k
Neljapäev, 11. oktoober 2007 - Brüssel
Humanitaarolukord Gazas
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2007. aasta resolutsioon humanitaarolukorra kohta Gazas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta, eriti 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Palestiina valimistulemusi ja olukorda Ida-Jeruusalemmas,(1) 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni humanitaarkriisi kohta Palestiina territooriumidel ja ELi rolli kohta(2) ning 7. septembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas(3), 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gaza sektoris(4), 21. juuni 2007. aasta resolutsiooni MEDA programmi ja rahalise toetuse kohta Palestiinale – hindamine, rakendamine ja järelevalve(5), ning 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas(6);

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 242 (1967) ja 338 (1973);

–   võttes arvesse Lähis-Ida neliku 23. septembri 2007. aasta avaldust;

–   võttes arvesse välissuhete nõukogu 23. ja 24. juuli 2007. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemkomissari 21. septembri 2007. aasta avaldust Lähis-Ida kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise embargo, avalike rajatiste ja kodude ulatusliku laastamise, haiglate, kliinikute ja koolide töö katkestamise, puhta joogivee, toidu ja elektriga varustamise osalise peatamise ning põllumajandusmaa hävitamise tulemusena on humanitaarkriis Gaza sektoris võtnud katastroofilised mõõtmed;

B.   arvestades, et Karni ja Rafah" piiripunktid on olnud mitu kuud suletud ning arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise embargo on majandustegevuse seiskumist veelgi süvendanud ning oluliselt kaasa aidanud töötuse äärmiselt kõrgele määrale Gaza sektoris;

C.   arvestades, et veevarustuse ja reoveetöötluse sektorid on kriitilises olukorras ning arvestades, et nimetatud olukorra tulemusena võivad veepuuduse ja reovee võimaliku uputuse tõttu tekkida uued keskkonna- ja humanitaarkriisid;

D.   arvestades, et tervishoiusüsteem on tõsise surve all ja suur osa elanikkonnast kannatab hädavajaliku ravi ja ravimite puuduse tagajärjel;

E.   arvestades, et haridussüsteemis on selle toimimiseks vajalike põhivahendite puudumise tõttu tõsised vajakajäämised ning et hariduse tase on langemas; arvestades, et olukorral on tõsised tagajärjed Gaza sektoris elavate noorte palestiinlaste tuleviku seisukohast;

F.   arvestades, et Euroopa Liit on viimaste aastate jooksul andnud palestiinlastele olulist rahalist toetust; arvestades, et ELi ajutine rahvusvaheline mehhanism ja ELi poolne projektide rahastamine on aidanud vältida humanitaarkatastroofi Gaza sektoris ja Läänekaldal alates 2006. aastast;

G.   arvestades, et inimeste ja kaupade liikumise embargo ning Gaza sektoris sisemise julgeoleku puudumine takistavad oluliselt komisjoni humanitaarabi peadirektoraadi, ÜRO asutuste, Punase Risti, Punase Poolkuu ning muude humanitaarorganisatsioonide tegevust, kes annavad abi ja toetust Gaza sektoris elavatele inimestele; arvestades, et komisjon, ÜRO Arenguprogramm (UNDP), ÜRO Lähis-Ida Palestiina pagulaste vabastus- ja töödeagentuur (UNRWA) ja Maailmapank on peatanud mitu infrastruktuuriprojekti, kuna nad ei suuda piirkonda viia tooraineid; arvestades, et need humanitaarametid, -asutused ja -organisatsioonid jätkavad kõikidele takistustele vaatamata oma tegevust; rõhutavad vajadust täita nimetatud tegevusega seotuid finantskohustusi, mille Euroopa Liit ja liikmesriigid on võtnud;

H.   arvestades, et 23. septembri 2007. aasta avalduses väljendas Lähis-Ida nelik sügavat muret olukorra pärast Gaza sektoris, oli ühte meelt häda- ja humanitaarabi takistusteta andmise osas ning nõudis hädavajalike teenuste pakkumise jätkamist;

I.   arvestades, et Gaza sektoris ja Läänekaldal elavate palestiinlaste elutingimuste parandamine koos rahuprotsessi taaskäivitamise ja toimivate Palestiina institutsioonide asutamisega on kõige olulisem aspekt püüdlustes, mille eesmärk on saavutada õiglane ja püsiv rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel,

1.   väljendab sügavat muret Gaza sektori humanitaarkriisi ja selle võimalike tõsiste tagajärgede üle; rõhutab, et piirkonnas tuleb täielikult austada inimõigusi ja järgida rahvusvahelist humanitaarõigust; kordab kõikidele pooltele esitatud üleskutset loobuda vägivallast;

2.   kutsub Iisraeli üles täitma omale Genfi konventsioonide raames võetud rahvusvahelisi kohustusi tagada humanitaarabi, humanitaartoetuste ja põhiteenuste, nagu elekter ja kütus, jõudmine Gaza sektorisse; kutsub üles lõpetama blokaadi Gaza sektoris; kutsub Iisraeli üles tagama inimeste ja kaupade liikumist Rafah's liikumise ja juurdepääsu lepingu ja ELi piirihaldamise abimissiooni kohaselt ning võimaldama kaupade liikumist Karnis; kutsub nõukogu, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning komisjoni üles võtma täielikku vastutust nimetatud lepingu rakendamise ees; kutsub Iisraeli üles tagama finantsvarade jõudmine Gaza sektorisse, mis peatati 25. septembril 2007. aastal, ning on arvamusel, et juurdepääsu puudumine finantsvaradele kahjustab oluliselt palestiinlaste majanduslikku, sotsiaalset ja igapäevast elu;

3.   kutsub Palestiina omavalitsust ja Hamasi üles hõlbustama, vaatamata poliitilisele ummikseisule, hädavajalikke teenuseid pakkuvate avalike asutuste ja selles piirkonnas elavate palestiinlaste elutingimusi parandada püüdvate rahvusvaheliste humanitaarametite, -asutuste ja -organisatsioonide tegevust;

4.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkuvalt tagama koos rahvusvahelise üldsusega Palestiina elanikkonnale hädavajalik humanitaarabi, pöörates eritähelepanu eriti kaitsetute rühmade erivajadustele; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon tagaksid vastavalt Iisraeli Riigiga sõlmitud Euroopa-Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingule(7) ja Palestiina omavalitsusega sõlmitud ajutisele assotsiatsioonilepingule(8), et kõik selles piirkonnas, kaasa arvatud valitsusvälised osalejad, austaksid inimõigusi ja järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust, et luua vajalik humanitaarpiirkond;

5.   soovib, et rahvusvahelise rahukonverentsi kokku kutsumise pingutuste tulemuseks oleks õiglane ja püsiv rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel, mis põhineks ÜRO Julgeolekunõukogu vastavatel resolutsioonidel, Iisraeli Riigi õigusel elada turvaliste ja tunnustatud piiride sees ning palestiinlaste õigusel omada toimivat riiki;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Euroopa-Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee eesistujale, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Iisraeli valitsusele ja Knessetile ning Egiptuse valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 288 E, 25.11.2006, lk 79.
(2) ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 223.
(3) ELT C 305 E, 14.12.2006, lk 236.
(4) ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 324.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0277.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0350.
(7) EÜT L 147, 21.6.2000, lk 3.
(8) EÜT L 187, 16.7.1997, lk 3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika