Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2636(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0375/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0375/2007

Keskustelut :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Äänestykset :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0430

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 38k
Torstai 11. lokakuuta 2007 - Bryssel
Gazan humanitaarinen tilanne
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. lokakuuta 2007 Gazan humanitaarisesta tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä ja erityisesti 2. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Palestiinan vaalien tuloksista ja Lähi-idän tilanteesta(1), 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman palestiinalaisalueiden humanitaarisesta kriisistä ja EU:n asemasta(2), 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Lähi-idän tilanteesta(3), 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Gazan tilanteesta(4), 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman MEDA-ohjelmasta ja rahoitustuesta palestiinalaishallinnolle – arviointi, toteuttaminen ja valvonta(5), sekä 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman Lähi-idästä(6),

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967) ja 338 (1973),

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin 23. syyskuuta 2007 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon ulkosuhteiden neuvoston 23. ja 24. heinäkuuta 2007 esittämät päätelmät,

–   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeuskomissaarin 21. syyskuuta 2007 antaman lausunnon Lähi-idästä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että ihmisten ja tavaroiden liikkumisen estäminen, julkisen infrastruktuurin ja yksityisten kotien massiiviset hävitykset, sairaaloiden, klinikoiden ja koulujen toiminnan häiriintyminen, puhtaan juomaveden, elintarvikkeiden ja sähkön saannin osittainen estäminen ja viljelysmaan tuhoaminen ovat johtaneet siihen, että Gazan alueen humanitaarinen kriisi on saavuttanut katastrofaaliset mittasuhteet,

B.   ottaa huomioon, että Karnin ja Rafahin rajanylityspaikat ovat olleet kiinni kuukausia, ja ottaa huomioon, että ihmisten ja tavaroiden liikkumisen estäminen on edelleen pahentanut talouselämän halvaantumista ja vaikuttanut osaltaan merkittävästi Gazan alueen äärimmäisen korkeaan työttömyysasteeseen,

C.   katsoo, että vesi- ja jätevesihuolto ovat kriittisessä tilassa, ja katsoo, että tilanne voi vesipulan ja jäteveden mahdollisen tulvimisen vaaran seurauksena johtaa uusiin ympäristöllisiin ja humanitaarisiin katastrofeihin,

D.   ottaa huomioon, että terveydenhoitojärjestelmään kohdistuu valtavia paineita ja että suuri osa väestöstä kärsii kiireellisesti tarvittavan hoidon tai lääkityksen puutteesta,

E.   ottaa huomioon, että koulutusjärjestelmän toiminnassa on perustarvikkeista vallitsevan pulan johdosta vakavia puutteita ja että koulutuksen taso on laskussa; katsoo, että tällä tilanteella on vakavia seurauksia Gazan alueella elävän nuoren palestiinalaissukupolven tulevaisuuden kannalta,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on antanut palestiinalaisille viime vuosina huomattavaa taloudellista tukea; ottaa huomioon, että väliaikainen kansainvälinen mekanismi ja EU:n tarjoama projektirahoitus ovat merkittävällä tavalla auttaneet välttämään humanitaarisen katastrofin Gazan alueella ja Länsirannalla vuoden 2006 jälkeen,

G.   ottaa huomioon, että tavaroiden ja ihmisten liikkumisen estäminen ja sisäisen turvallisuuden puute haittaavat merkittävästi komission humanitaarisen avun pääosaston, YK:n virastojen, Punaisen ristin ja Punaisen puolikuun ja muiden humanitaaristen järjestöjen toimintaa niiden pyrkiessä tarjoamaan apua ja tukea Gazan alueen asukkaille; ottaa huomioon, että Euroopan komissio, YK:n kehitysohjelma (UNDP), YK:n Palestiinan pakolaisten avustus- ja työelin (UNRWA) ja Maailmanpankki ovat jäädyttäneet useita infrastruktuurihankkeita, koska ne eivät pysty tuomaan alueelle raaka-aineita; ottaa huomioon, että humanitaariset toimistot, virastot ja organisaatiot jatkavat toimintaansa kaikista esteistä huolimatta; korostaa tarvetta täyttää Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden antamat, näihin toimintoihin liittyvät taloudelliset sitoumukset,

H.   ottaa huomioon, että Lähi-idän kvartetti ilmoitti 23. syyskuuta 2007 antamassaan lausunnossa olevansa syvästi huolissaan Gazan alueen tilanteesta, oli yhtä mieltä esteettömän hätäavun ja humanitaarisen avun jatkumisen tärkeydestä, ja kehotti jatkamaan olennaisten palvelujen tarjoamista,

I.   ottaa huomioon, että Gazan alueella ja Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elinolojen parantaminen on yhdessä rauhanprosessin elvyttämisen sekä toimivien palestiinalaisten instituutioiden perustamisen kanssa keskeinen tekijä pyrkimyksissä, joilla tavoitellaan oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa israelilaisten ja palestiinalaisten välille,

1.   on syvästi huolissaan Gazan alueen humanitaarisesta kriisistä ja sen mahdollisista vakavista seurauksista; korostaa, että alueella on täysin kunnioitettava ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta; toistaa kaikille osapuolille osoittamansa kehotuksen pidättyä väkivallasta;

2.   kehottaa Israelia täyttämään sillä Geneven yleissopimusten mukaisesti olevat kansainväliset velvollisuudet turvata humanitaarisen avun ja tuen sekä sähkön ja polttoaineen kaltaisten olennaisten palvelujen toimitukset Gazan alueelle; kehottaa lopettamaan Gazan alueen saarron; kehottaa Israelia mahdollistamaan ihmisten ja tavaroiden liikkumisen Rafahissa liikkumista ja pääsyä koskevan sopimuksen (Agreement on Movement and Access) sekä EU:n rajavalvonnan avustusoperaation mukaisesti, sekä mahdollistamaan tavaroiden liikkumisen Karnissa; kehottaa neuvostoa, ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota kantamaan täyden vastuun kyseisen sopimuksen täytäntöönpanosta; kehottaa Israelia takaamaan varojen toimitukset Gazan alueelle, koska ne ovat olleet keskeytyksissä 25. syyskuuta 2007 alkaen, ja katsoo, että varojen puutteella on merkittävä vaikutus Palestiinan kansan taloudelliseen, sosiaaliseen ja päivittäiseen elämään;

3.   kehottaa palestiinalaishallintoa ja Hamasia tukemaan poliittisesta umpikujasta huolimatta keskeisiä palveluja tarjoavien julkisten instituutioiden toimintaa sekä kansainvälisten humanitaaristen toimistojen, virastojen ja järjestöjen operaatioita, joilla pyritään parantamaan kaikkien alueella elävien palestiinalaisten elinoloja;

4.   kehottaa neuvostoa ja komissiota takaamaan vastedeskin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa välttämättömän humanitaarisen avun toimittamisen palestiinalaisille ottaen erityisesti huomioon erityisen haavoittuvien ryhmien erityistarpeet; kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan sen, että kaikki alueen toimijat, mukaan luettuna ei-valtiolliset toimijat, noudattavat täysin kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksia Israelin valtion kanssa tehdyn Euro-Välimerisopimuksen(7) ja palestiinalaishallinnon kanssa tehdyn väliaikaisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen(8) mukaisesti, jotta tarvittava humanitaarinen tila voidaan säilyttää;

5.   toteaa toivovansa, että pyrkimyksillä kutsua koolle kansainvälinen rauhankonferenssi päästäisiin israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan, joka perustan muodostavat Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston asiaa koskevat päätöslauselmat, Israelin valtion oikeus elää turvallisten ja tunnustettujen rajojen sisällä sekä palestiinalaisten oikeus elinkelpoiseen valtioon;

6.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, parlamentaarisen Euro-Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 288 E, 25.11.2006, s. 79.
(2) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 223.
(3) EUVL C 305 E, 14.12.2006, s. 236.
(4) EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0277.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0350.
(7) EYVL L 147, 21.6.2000, s. 3.
(8) EYVL L 187, 16.7.1997, s. 3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö