Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2636(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0375/2007

Ingivna texter :

B6-0375/2007

Debatter :

PV 10/10/2007 - 18
CRE 10/10/2007 - 18

Omröstningar :

PV 11/10/2007 - 8.1
CRE 11/10/2007 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0430

Antagna texter
PDF 119kWORD 36k
Torsdagen den 11 oktober 2007 - Bryssel
Den humanitära situationen i Gaza
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

Europaparlamentets resolution av den 11 oktober 2007 om den humanitära situationen i Gaza

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionerna av den 2 februari 2006 om resultaten av valet till det palestinska lagstiftande rådet och situationen i östra Jerusalem(1), den 1 juni 2006 om den humanitära krisen i de palestinska territorierna och EU:s roll(2), den 7 september 2006 om situationen i Mellanöstern(3), den 16 november 2006 om situationen på Gazaremsan(4) och den 21 juni 2007 om Medaprogrammet och det ekonomiska stödet till Palestina: utvärdering, genomförande och kontroll(5), och den 12 juli 2007 om Mellanöstern(6),

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (1967) och 338 (1973),

–   med beaktande av kvartettens uttalande av den 23 september 2007,

–   med beaktande av slutsatserna från rådets (yttre förbindelser) möte den 23 och 24 juli 2007,

–   med beaktande av uttalandet om Mellanöstern av FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den 21 september 2007,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den humanitära krisen på Gazaremsan har nått en katastrofal nivå till följd av embargot på rörligheten för människor och varor, den omfattande förstörelsen av offentliga byggnader och privata, verksamheten vid sjukhus, kliniker och skolor avbrutits, befolkningen delvis nekats tillgång till rent dricksvatten, livsmedel och el samt jordbruksmark förstörts.

B.  Gränsövergångarna Karni och Rafah har varit stängda i flera månader. Embargot på rörligheten för människor och varor har ytterligare förlamat ekonomin och i hög grad bidragit till att arbetslösheten är extremt hög på Gazaremsan.

C.  Vatten- och avfallsvattensektorn befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Eftersom det råder brist på vatten och finns risk för att avloppssystemen svämmar över kan denna situation föranleda ytterligare miljökriser och humanitära kriser.

D.  Hälso- och sjukvårdssystemet är under mycket stor press, och en betydande del av befolkningen får inte den vård eller de mediciner som den absolut behöver.

E.  Utbildningssystemet uppvisar allvarliga brister eftersom grundläggande material saknas och kvaliteten på utbildningen sjunker. Denna situation kommer att ha allvarliga konsekvenser för framtiden för de unga palestinier som bor på Gazaremsan.

F.  Under de senaste åren har EU beviljat omfattande finansiellt stöd till palestinierna. EU:s tidsbegränsade internationella mekanism och projektfinansiering har varit av avgörande betydelse för att undvika en humanitär katastrof på Gazaremsan och Västbanken sedan 2006.

G.  Embargot på rörligheten för människor och varor och den inre osäkerheten försvårar i mycket hög grad det arbete som generaldirektoratet för humanitärt bistånd, FN-organ, Röda korset, Röda halvmånen och andra humanitära organisationer som ger stöd och bistånd till människorna på Gazaremsan utför. Kommissionen, FN:s utvecklingsprogram UNDP, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar UNRWA och Världsbanken har avbrutit flera infrastrukturprojekt eftersom det är omöjligt att importera råmaterial. Trots alla hinder fortsätter dessa humanitära byråer, kontor och organisationer sin verksamhet. Det bör understrykas att de finansiella åtaganden för dessa verksamheter som EU och dess medlemsstater gjort bör uppfyllas.

H.  I sitt uttalande av den 23 september 2007 uttryckte kvartetten sin djupa oro över villkoren på Gazaremsan, enades om att det var viktigt att katastrofbiståndet och det humanitära biståndet fortsatte utan hinder och krävde att grundläggande tjänster tillhandahålls även i fortsättningen.

I.  Om man ska få till stånd en rättvis och hållbar fred mellan israeler och palestinier måste levnadsvillkoren för de palestinier som bor på Gazaremsan och på Västbanken förbättras, fredsprocessen återupplivas och fungerande palestinska institutioner inrättas.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över den humanitära krisen på Gazaremsan och de eventuella allvarliga konsekvenserna av den. Parlamentet understryker att de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten måste respekteras fullt ut i detta område, och upprepar sin vädjan till alla parter att avstå från våld.

2.  Europaparlamentet uppmanar Israel att i enlighet med Genèvekonventionen uppfylla sina internationella åtaganden att garantera att den humanitära hjälpen, det humanitära biståndet och grundläggande förnödenheter, t.ex. el och bränsle, når fram till Gazaremsan. Parlamentet kräver att blockaden av Gazaremsan ska hävas. Parlamentet uppmanar Israel att se till att människor och varor kan röra sig fritt över gränsövergången Rafah, i enlighet med överenskommelsen om transport och tillträde och EU:s gränsuppdrag samt att varor kan transporteras vid gränsövergången Karni. Parlamentet uppmanar rådet, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och kommissionen att fullt ut ta sitt ansvar för att detta avtal genomförs. Parlamentet uppmanar Israel att garantera att finansiella tillgångar når Gazaremsan, något som har hållits inne sedan den 25 september 2007. Parlamentet anser att avsaknaden av finansiella tillgångar har en stor effekt på det ekonomiska, sociala och dagliga livet för det palestinska folket.

3.  Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndigheten och Hamas att trots det politiska dödläget göra det lättare för de offentliga institutionerna att fungera genom att tillhandahålla grundläggande tjänster och underlätta verksamheten för de internationella humanitära kontor, byråer och organisationer som arbetar för att förbättra levnadsförhållanden för de palestinier som bor i området.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att även i fortsättningen, tillsammans med det internationella samfundet, garantera grundläggande humanitärt bistånd till den palestinska befolkningen och särskilt beakta de mycket sårbara gruppernas behov. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i enlighet med associeringsavtalet Europa-Medelhavet med staten Israel(7) och Europa-Medelhavsinterimsavtalet med den palestinska myndigheten(8) åstadkomma full respekt för internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter i området, även när det gäller icke-statliga aktörer, för att inrätta det utrymme som den humanitära rätten ger.

5.  Europaparlamentet önskar att ansträngningarna att få till stånd en internationell fredskonferens kommer att bidra till att finna en rättvis och hållbar fred mellan israelerna och palestinierna som baserar sig på relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd, staten Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser och palestiniernas rätt till en livskraftig stat.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens sändebud till Mellanöstern, ordföranden för den parlamentariska församlingen EU-Medelhavsområdet, palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet, den israeliska regeringen och Knesset samt Egyptens regering och parlament.

(1) EUT C 288 E, 25.11.2006, s. 79.
(2) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 223.
(3) EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 236.
(4) EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 324.
(5) Antagna texter, P6_TA(2007)0277.
(6) Antagna texter, P6_TA(2007)0350.
(7) EGT L 147, 21.6.2000, s. 3.
(8) EGT L 187, 16.7.1997, s. 3.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy