Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/0132(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0347/2007

Внесени текстове :

A6-0347/2007

Разисквания :

PV 22/10/2007 - 14
CRE 22/10/2007 - 14

Гласувания :

PV 23/10/2007 - 9.9
CRE 23/10/2007 - 9.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0444

Приети текстове
PDF 590kWORD 268k
Вторник, 23 октомври 2007 г. - Страсбург
Рамкова директива за устойчиво използване на пестициди ***I
P6_TA(2007)0444A6-0347/2007
Резолюция
 Консолидиран текст
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0373),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0246/2006),

–   като взе предвид становището на Комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

–   като взе предвид членове 51 и 35 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0347/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 23 октомври 2007 г. с оглед приемането на Директива 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди
P6_TC1-COD(2006)0132

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 152, параграф 4 и член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията║,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите(2),

като действат в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора(3),

като имат предвид, че:

(1)  В съответствие с член 2 и член 7 от Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда(4), следва да се създаде обща правна рамка, за да се постигне устойчива употреба на пестициди, като се вземе предвид принципът на предпазните мерки.

(2)  Мерките, предвидени в настоящата директива, следва да допълват, а не да засягат мерките, посочени в други подобни разпоредби на общностното законодателство, по-специално Регламент (EО) № […] на Европейския парламент и на Съвета от ... относно пускане на пазара на продукти за растителна защита(5), Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите(6), Регламент (EО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във или върху храни и фуражи от растителен и животински произход ║(7), както и в разпоредбите на законодателството в областта на храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните(8).

(3)  За да се улесни прилагането на настоящата директива, държавите-членки следва да използват национални планове за действие, които са насочени към определяне на количествени общи цели, цели, графици и показатели за предотвратяване едновременно на здравни и екологични рискове, към съставяне на графици и показатели за рисковете и интензивността на употребата на пестициди, като се посочват финансовите ресурси и бюджетни редове за постигане на това в предвидения срок, както и към поощряване и насърчаване на въвеждането на нехимическа растителна защита и борба с вредителите. Националните планове за действие следва да бъдат координирани с изпълнителни планове, които прилагат други разпоредби, свързани с общностното законодателство, и могат да бъдат използвани за обединяване на целите, поставени в рамките на други общностни разпоредби, свързани с пестицидите.

(4)  Обменът на информация за постигнатите цели и за обхвата на действията, които държавите-членки определят в своите национални планове за действие, е много важен елемент за постигане на целите на настоящата директива. Следователно е целесъобразно да се изисква държавите-членки да се отчитат редовно пред Комисията и другите държави-членки, по-специално относно прилагането и резултатите от техните национални планове за действие и техния опит.

(5)  При подготовката и промяната на националните планове за действие е целесъобразно да се предвиди прилагането на Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на директиви 85/337/EИО и 96/61/EО на Съвета!(9).

(6)  Желателно е държавите-членки да създадат системи за обучение и допълнително обучение на дистрибутори, консултанти и професионални ползватели на пестициди, така че тези, които използват или ще използват пестициди, да са напълно осведомени за възможните рискове за човешкото здраве и околната среда, както и за подходящите мерки за намаляване на рисковете, доколкото е възможно. Дейностите за обучение на професионални ползватели следва да бъдат координирани с тези, организирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)(10).

(7)  Употребата на незаконни(фалшифицирани) пестициди излага на опасност устойчивата употреба на пестицидите и представлява значителен риск за околната среда, човешкото здраве и здравето на животните. На този проблем спешно трябва да се намери решение.

(8)  Като се вземат предвид рисковете от употребата на пестициди, особено техните остри и хронични последици за здравето и последиците за околната среда, потребителите и обществеността следва да бъдат информирани, по-специално чрез медиите, но и посредством кампании за повишаване на осведомеността, информация, разпространявана от търговците на дребно и чрез други подходящи мерки за здравните и за екологичните рискове и за краткосрочните и дългосрочни вредни последици, свързани с употребата на пестициди, и за нехимическите заместители. Държавите-членки следва да наблюдават и събират данни за въздействието на употребата на пестициди, включително за случаи на натравяне, както и да насърчават дългосрочните изследователски програми относно последиците от употребата на пестициди.

(9)  Доколкото работата с пестициди и прилагането им налагат определянето на минимални изисквания по отношение на здравословни и безопасни условия на работното място, които обхващат рисковете, произтичащи от експозицията на работниците на такива продукти, както и общи и специфични предпазни мерки за намаляване на тези рискове, тези мерки са уредени от Директива 98/24/EО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място(11) и от Директива 2004/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа(12).

(10)  Тъй като Директива 2006/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно машините ║(13) ще съдържа правила, свързани с пускането на пазара на оборудване за прилагане на пестициди, което ще позволи на ползвателите на пестициди да оптимизират ефективността на обработката, като по този начин се гарантира изпълнението на изискванията за околната среда, е целесъобразно - с цел допълнително намаляване на вредните въздействия на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда, причинени от такова оборудване, да се предвидят системи за редовна техническа инспекция на използваното към момента оборудване за прилагане на пестициди.

(11)  Въздушното пръскане на пестициди е в състояние да навреди осезаемо на човешкото здраве и на околната среда, по-специално поради разнасянето на спрея. Ето защо следва да се наложи обща забрана за въздушно пръскане с възможност за изключение ▐, когато не съществува друго надеждно решение, използва се най-добрата налична технология за намаляване на разнасянето на спрея (напр. дюзи за ниско разпръскване) и не се засяга здравето на живущите или страничните лица.

(12)  Водната среда е изключително чувствителна към пестициди. Следователно е необходимо да се обърне особено внимание на избягване на замърсяването на повърхностните или подпочвени води чрез предприемане на подходящи мерки, каквито са например изграждането на буферни ивици или засаждането на жив плет по протежението на реките, за да се намали излагането на водните маси на разнасянето на спрея. Размерите на буферните зони следва да зависят, по конкретно от почвените характеристики, геоложките и топографските особености, климата, обема на водното течение, както и от селскостопанските характеристики на засегнатите площи. Употребата на пестициди в зоните за каптиране на питейна вода, върху или по протежението на транспортни маршрути, каквито са железопътните линии, както и върху непромокаеми или много пропускливи повърхности, може да засили риска от замърсяване на водната среда. Поради това употребата на пестициди в тези зони следва да се намали във възможно най-голяма степен или да се отстрани, ако е необходимо.

(13)  Употребата на пестициди може да се окаже особено опасна на много чувствителни места, каквито са областите от мрежата Натура 2000, защитени съгласно Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици(14) и Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(15). Мерките за защита, необходими за постигането на природозащитни цели следва да се вземат в съответствие с тези директиви. На други места като жилищни райони, обществени паркове, площадки за спорт и отдих, училищни комплекси, детски площадки за игра, както и в близост до обществени здравни заведения (клиники, болници, рехабилитационни центрове, курорти, хосписи), рисковете от излагане на обществеността на пестициди са високи. Поради това употребата на пестициди в тези зони следва да се намали във възможно най-голяма степен или да се отстрани, ако е необходимо.

(14)  При работата с пестициди, включително разреждането и смесването на химическите вещества, почистването на оборудването за прилагането им след употреба, източването на излишъка от резервоара, изхвърлянето на празните опаковки и на неизползваните пестициди, съществува особено висок риск от нежелателно излагане на хората и околната среда. Ето защо е целесъобразно да се предвидят специфични мерки, отнасящи се до тези дейности и допълващи мерките, предвидени в членове 4 и 8 от Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците(16), и в членове 2 и 5 от Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци(17). Тези специфични мерки следва да се отнасят също за непрофесионалните ползватели, тъй като вероятността от неправилна работа при тази група ползватели е голяма поради липсата на познания.

(15)  Прилагането на общи и специфични за отделните култури стандарти на интегрирана борба с вредителите от всички земеделски стопани би довело до по-целенасочено използване на всички налични мерки за контрол на вредителите, включително на пестициди. Следователно, то допринася за допълнително намаляване на рисковете за човешкото здраве и за околната среда и за намаляване на употребата на пестициди. Държавите-членки следва да поощряват ниско равнище на употребата на пестициди в земеделието, по-специално общи и специфични за отделните култури стандарти на интегрирана борба с вредителите и увеличаването на площите за биологично земеделие и да създадат необходимите условия за прилагане на техники за интегрирана борба с вредителите. Освен това, държавите-членки следва да прилагат задължителни стандарти за интегрирана борба с вредителите, специфични за отделните култури. Държавите-членки следва да използват икономически инструменти за насърчаване на интегрираната борба с вредителите за осигуряване на консултации и обучение за земеделските стопани и за намаляване на рисковете от употребата на пестициди. Налог върху продуктите, съдържащи пестициди, следва да бъде обмислен като една от мерките за финансиране на прилагането на общи и специфични за отделните култури методи и практики за интегрирана борба с вредителите и увеличението на площите за биологично земеделие.

(16)  Необходимо е да се оценява постигнатият напредък в предотвратяване на употребата на пестициди и на рисковете и ▐вредните въздействия от нея върху човешкото здраве и околната среда. Подходящи средства са хармонизираните показатели за употребата и риска, които ще бъдат установени на общностно равнище. Държавите-членки следва да използват тези показатели, за да управляват намаляването на употребата на пестициди и намаляването на рисковете на национално равнище и за целите на отчитането, а Комисията следва да изчислява показатели за оценка на постигнатия напредък на равнище на Общността. До приемането на общи показатели държавите-членки следва да имат право да използват националните си показатели, които трябва да са в съответствие с изискванията на настоящата директива и да са свързани както със здравето, така и с рисковете за околната среда, причинени от употребата на пестициди.

(17)  С оглед на прилагането на принципа "замърсителят плаща" Комисията следва да разгледа подходящи начини за ангажиране на производителите на пестициди и/или на техни активни съставки в дейността по преодоляване или отстраняване на вредите за човешкото здраве или околната среда, които могат да бъдат нанесени вследствие на употребата на пестициди.

(18)  Държавите-членки следва да установят система от санкции за нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят прилагането на разпоредбите. Санкциите следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

(19)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно - защита на човешкото здраве и на околната среда от възможни рискове, свързани с употребата на пестициди, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците от действията, могат да бъдат по-добре постигнатина общностно равнище║, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези общи цели.

(20)  Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати ║от Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално, това цели да поощри интегрирането в общностните политики на висока степен на опазване на околната среда в съответствие с принципа на устойчиво развитие, установен в член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(21)  Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(18),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава I

Общи разпоредби

Член 1

Предмет

Настоящата директива определя рамката за постигане на по-устойчива употреба на пестициди, като намалява употребата и рисковете и въздействията от употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда в съответствие с принципа на предпазните мерки и насърчава популяризирането и приемането на нехимически заместители на пестицидите.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага по отношение на пестицидите, използвани под формата на:

   а) продукти за растителна защита, съгласно Регламент (EО) № … [относно пускането на пазара на продукти за растителна защита], за употреба, свързана със селското стопанство или различна от него;
   б) биоциди, съгласно определението в Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди(19), спадащи към видовете продукти 14-19, определени в Приложение V към директивата.

2.  Настоящата директива се прилага, без да засяга други свързани разпоредби на законодателството на Общността или национални фискални мерки за насърчаване на употребата на пестициди с по-слабо вредно въздействие.

3.  Държавите-членки могат да предоставят субсидии или да предприемат фискални мерки за насърчаване на употребата на пестициди с по-слабо вредно въздействие. Това би могло да включва въвеждането на пестициден налог върху всички продукти, с изключение на нехимическите продукти или нискорискови продукти за растителна защита, съгласно определението в член [50, параграф 1] от Регламент (ЕО) № ...[относно пускането на пазара на продукти за растителна защита].

4.  Разпоредбите на настоящата директива не препятстват държавите-членки да прилагат принципа на предпазните мерки като ограничават или забраняват на употребата на пестициди.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

   1) "употреба" означава всички операции, извършвани с пестицид, като складиране, работа, разреждане, смесване и прилагане;
   2) "▐ползвател" означава всяко физическо или юридическо лице, което използва пестициди в рамките на своята дейност, независимо дали това лице е самостоятелно заето, служител или наето за конкретна задача; по отношение на "професионалните ползватели" държавите-членки могат да правят разграничение между такива, които имат право да използват пестициди само в рамките на своята собственост, и такива, които имат право да предлагат услуги с пестициди в рамките на собствеността на трети лица.

В допълнение, за ползватели се считат също бизнесът свързан със свободното време като игрища за голф, тенис кортове, както и местните власти с обществени паркове и инфраструктурни обекти, като паркинги, пътища, железопътни линии и други;

   3) "дистрибутор" означава всяко физическо или юридическо лице, което предлага на пазара пестициди, включително търговци на едро, търговци на дребно, продавачи, доставчици;
   4) "консултант" означава всяко физическо или юридическо лице, което има ниво на инструктаж и обучение, изисквани от държавите-членки, за да му бъде разрешено да предлага консултации относно употребата на пестициди в рамките на употребата, разрешена от държавата, в която пестицидът е произведен, както и по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества, определени от Общността;
   5) "оборудване за прилагане на пестициди" означава всяко съоръжение, което се използва за прилагането на пестициди или на продукти, съдържащи пестициди;
   6) "принадлежности за прилагане на пестициди" означава приспособления, които могат да бъдат монтирани към оборудването за прилагане на пестициди, които са от съществено значение за доброто му функциониране, като дюзи, манометри, филтри, сита и приспособления за почистване на резервоари;
   7) "въздушно пръскане" означава всяко прилагане на пестициди с въздушни средства;
   8) "интегрирана борба с вредителите" означава интегрирана борба с вредители съгласно определението на член [3, точка 23] от Регламент (EО) № …[относно пускането на пазара на продукти за растителна защита];
   9) "показател за риска" означава параметър, който може да се използва за оценка на въздействието на употребата на пестициди върху човешкото здраве и околната среда;
   10) "нехимически методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите" означава използването на техники за контрол и управление на вредителите, които не разчитат на химически свойства. Нехимическите методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите включват сеитбооборот, ръчен и механичен контрол и управление на естествените врагове на вредителите;
   11) "честота на прилагане" означава показател за използване, който отразява средния брой пъти на обработване на парцел земеделска земя с предписаната доза, изчислен въз основа на общите количества на всеки един продаден пестицид;
   12) "пестицид'означава продукт за растителна защита съгласно определението в Регламент (ЕО) № ...[относно пускането на пазара на продукти за растителна защита];
   13) "намаляване на употребата" означава намаляване на приложенията на пестициди и не зависи непременно от обема;
   14) "индексът за честота на обработване" се основава на определената стандартна доза активно вещество на хектар, необходима за една обработка срещу въпросния вредител. Поради това той не зависи непременно от обема и може да се използва за оценка на намаляването на употребата.

Член 4

Национални планове за действие за намаляване на рисковете и употребата на пестициди

1.  Не по късно от ... (20)държавите-членки приемат информационен доклад в съответствие с Приложение III с определяне на националните тенденции по отношение на употребата на пестициди и рисковете, както и приоритетните области и култури, които следва да бъдат разгледани в националните планове за действие.

2.  След провеждане на консултации със сдружения на земеделски стопани и винопроизводители, природозащитни организации, както и промишлените и други заинтересовани отрасли държавите-членки приемат и прилагат незабавно национални планове за действие, за определяне на цели, мерки и графици, насочени към намаляване на рисковете, включително опасностите, и зависимостта от пестициди. Националните планове за действие включват най-малко:

   а) за вещества, различни от биологичните пестициди и нискорисковите продукти за растителна защита, съгласно определението в член [50 параграф 1] на Регламент (ЕО) №... ...[относно пускането на пазара на продукти за растителна защита] - цели за количествено намаляване на употребата, изразено чрез индекс за честота на обработването. Индексът за честота на обработване ще бъде приспособен към специфичните условия във всяка държава-членка. Индексът за честота на обработване ще трябва да се съобщи незабавно на Комисията за получаване на нейното одобрение. За активни вещества, пораждащи сериозно безпокойство, целта за намаляване на употребата на пестициди е намаляване с най-малко 50 % до края на 2013 г. по отношение на индекса за честота на обработване, изчислен за 2005 г. освен ако държавата-членка може да докаже, че вече е постигнала сравнима или по-висока цел, основаваща се на друга референтна година от периода 1995-2004 г.;
   б) за формули на пестициди, класифицирани като токсични или силно токсични съгласно Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни препарати(21) - цел за намаляване на употребата на пестициди под формата на обем на продажбите. Тази цел е намаляване с най-малко 50 % до края на 2013 г., изчислено по отношение на 2005 г., освен ако държавата-членка може да докаже, че вече е постигнала сравнима или по-висока цел, свързана с намаляване на употребата на пестициди и основаваща се на друга референтна година от периода 1995-2004 г.

Държавите-членки могат също така да изберат да определят същите цели за намаляване на риска вместо цели за намаляване употребата на пестициди. Намаляването на рисковете се измерва чрез използването на показателите за риска както е предвидено в член 15, а държавите-членки, които изберат намаляване на риска, избират референтна година от периода 1995-2005 г.

Националните планове за действие включват интегрирана борба с вредителите, както се посочва в член 14, като се отдава приоритетно значение на нехимическите мерки за защита на културите и мерки за насърчаване на земеделските стопани, които изберат да използват нехимически продукти за растителна защита.

3.  Базисната година съответства на средната употреба и рискове през последните три календарни години (считано от януари до декември) преди влизане в сила на настоящата директива.

4.  При съставянето и преразглеждането на националните си планове за действие държавите-членки надлежно вземат под внимание въздействието върху общественото здраве, социалното, икономическото и екологичното въздействие на набелязаните мерки, както и специфичните национални, регионални и местни условия и всички съответни заинтересовани групи. В документа с насоки в Приложение IV са изброени минималните изисквания за националните планове за действие.

Националните планове за действие съдържат, доколкото е необходимо, информация относно посочените в членове 5-14 аспекти. Те вземат предвид планове съгласно други разпоредби от законодателството на Общността относно употребата на пестициди, като например мерки, планирани съгласно Директива 2000/60/ЕО.

Мерките, които се съдържат в националните планове за действие, могат да бъдат по-специално от законодателен, данъчен или доброволен характер и следва да се основават на резултатите от съответните оценки на риска.

Държавите-членки установяват механизъм за финансиране на въвеждането на националните планове за действие.

5.  Не по късно от ... (22) държавите-членки съобщават на Комисията и останалите държави-членки своите национални планове за действие.

Националните планове за действие се преразглеждат най-малко на всеки три години и се осъвременяват в зависимост от постигането на целите. Наблюдението включва и анализ на това, дали рисковете в плановете за действие са надлежно отчетени или дали трябва да се оценят отново. Всички промени на националните планове за действие, както и основните резултати от наблюдението, се докладват на Комисията незабавно.

Държавите-членки осигуряват на разположение на обществеността докладваната съгласно настоящия параграф информация, като я поместват на интернет страница.

▐Комисията предоставя на трети страни и на обществеността информацията, съобщена съгласно настоящия параграф.

6.  На всеки две години Комисията съставя доклад, който представя резултатите от прилагането на националните планове за действие.

Комисията създава интернет портал, за да информира обществеността за националните планове за действие, евентуални промени и съществените резултати от тяхното изпълнение.

7.  Разпоредбите относно участието на обществеността, посочени в член 2 от Директива 2003/35/EО, се прилагат при изготвянето и промяната на националните планове за действие.

8.  Държавите-членки повишават своите усилия за наблюдение и предотвратяване на незаконната употреба на пестициди в сътрудничество със съответните заинтересовани страни.

Държавите-членки докладват редовно относно съществуващите контролни механизми по отношение на незаконната употреба.

Глава II

Обучение, осведомителни програми и продажба на пестициди

Член 5

Обучение

1.  Държавите-членки следят за това, всички професионални ползватели, дистрибутори и консултанти да имат достъп до подходящи и независимо организирани инструктажи и обучение или допълнително обучение, включително. редовно осъвременяване за налична нова информация относно устойчивата и правилна употреба на пестициди, което е съобразено с равнището на отговорност на заинтересованите лица и конкретната им роля в интегрираната борба с вредителите. За тази цел се определят минимални изисквания, които са задължителни в рамките на цялата Общност.

По отношение на земеделските стопанства или винарските изби, спадащи към микропредприятията, държавите-членки гарантират, че по едно лице от тях, работещо като професионален ползвател по смисъла на член 3, точка 2, има достъп до такова обучение.

Обучението или допълнителното обучение е предназначено да осигури придобиването на достатъчно познания по изброените в Приложение I теми.

2.  Държавите-членки гарантират, че професионалните ползватели, дистрибуторите и консултантите са осведомени за съществуването и рисковете от незаконни (фалшифицирани) пестициди и да са надеждно обучени, за да разпознават такива продукти.

3.  Не по-късно от ...(23) държавите-членки създават система за оценяване. За удостоверяване на познанията по темите, посочени в Приложение I, се издават съответните свидетелства. Системата съдържа правила относно условията за издаване, срока на валидност и отнемането на свидетелствата.

Свидетелството, издадено на обучаващ се (в случаите, в които този обучаващ се е професионален ползвател от земеделско стопанство или винарска изба, спадащи към микропредприятията), е валидно за съответното земеделско стопанство или винарска изба, като се вземат предвид по-специално разпоредбите, установени в член 6, параграф 2.

4.  Комисията може, съгласно процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2, да измени Приложение I, за да го адаптира към научно-техническия прогрес.

Вследствие на това от притежателите на посочените в Приложение І свидетелства се изисква да преминават опреснително обучение, ако и когато това бъде счетено за необходимо от компетентните национални органи.

Член 6

Изисквания за продажба на пестициди

1.  Държавите-членки гарантират, че дистрибуторите, които продават ▐ пестициди ▐имат поне един назначен служител, който да притежава свидетелството, посочено в член 5, параграф 3, и който да присъства и да е на разположение на мястото за продажби за предоставяне на информация на клиентите относно употребата на пестициди, както и здравните и екологични рискове и потенциалните неблагоприятни последици, свързани с тях. Свидетелството не трябва да е издадено преди повече от 7 години.

2.  Държавите-членки вземат необходимите мерки за да гарантират, че продажбите на разрешени пестициди са ограничени за употреба само от професионални ползватели, които притежават свидетелството, посочено в член 5, параграф 3, и в съответствие с консултацията на подходящо квалифицирани, компетентни специалисти, определени от държавите-членки.

3.  Държавите-членки изискват от дистрибуторите, които предлагат на пазара пестициди за непрофесионална употреба, да осигурят обща информация относно рисковете и възможните неблагоприятни въздействие върху здравето и околната среда от употребата на пестициди, по-специално относно опасностите, излагането, правилното складиране, работата, прилагането и изхвърлянето. Същото важи и за продажбата по интернет. Ако купувачът притежава свидетелство, издадено съобразно член 5, параграф 3, то представянето на това свидетелство е достатъчно за покупката на пестициди.

Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, се определят не по-късно от ...(24).

4.  Държавите-членки гарантират прилагането в пълна степен на съществуващите мерки за инспекции и за провеждане в изпълнение с цел да се гарантира, че не се предлагат за продажба незаконни (фалшифицирани) пестициди.

Член 7

Информационни програми, наблюдение и научни изследвания

1.  Държавите-членки поощряват и улесняват реализирането на информационни програми и осигуряването на предназначена за обществеността информация относно употребата и рисковете от пестицидите, както и относно възможното остри и хронични последици за здравето и околната среда вследствие на тяхната употреба. В допълнение се предоставя информация за ролята на пестицидите в селското стопанство и в производството на хранителни продукти, за отговорната употреба на пестициди, за опасностите и за нехимическите им заместители.

2.  Държавите-членки създават задължителни системи за събиране на информация относно случаите на остро и хронично натравяне с пестициди, по-специално сред опeраторите, работниците, живущите и всички други групи, които могат редовно да бъдат изложени на пестициди.

3.  Държавите-членки редовно наблюдават и събират информация относно показателни видове, изложени на пестициди, и относно пестициди в околната среда, например в сладките и морските води, почвата и въздуха, и редовно докладват тази информация на Комисията.

4.  Държавите-членки провеждат дългосрочни научно-изследователски програми в конкретни ситуации, в които е била установена връзка между употребата на пестициди и въздействия върху човешкото здраве и околната среда, включително проучвания относно групите, изложени на висок риск, биологичното разнообразие и ефектите от комбинирането.

5.  За да се повиши сравнимостта на информацията, Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, изготвя не по късно от ...(25) стратегически документ с насоки относно наблюдението и проучванията на въздействието от употребата на пестициди за човешкото здраве и околната среда.

Глава III

Оборудване за прилагане на пестициди

Член 8

Инспекция на използваното оборудване

1.  Държавите-членки следят за това, оборудването за прилагане на пестициди и принадлежностите към него за професионална употреба да подлежат на задължителни инспекции през равни интервали от време, не по-дълги от 5 години.

За тази цел те установяват системи за издаване на свидетелства, които дават възможност за потвърждение на инспекциите.

2.  Инспекциите имат за цел да установят дали оборудването за прилагане на пестициди и принадлежностите към него отговарят на основните изисквания за здравето и безопасността и на изискванията за околната среда, изброени в Приложение II.

Оборудването за прилагане на пестициди и принадлежностите към него, които отговарят на хармонизираните стандарти, разработени съгласно член 19, параграф 1, се приемат за отговарящи на основните изисквания за здравето и безопасността и на изискванията за околната среда, уредени чрез такъв хармонизиран стандарт.

3.  Не по-късно от ...(26)* държавите-членки следят за това, оборудването за прилагане на пестициди и принадлежностите към него за професионална употреба да бъдат инспектирани поне веднъж и за това, само успешно преминали инспекцията оборудване за прилагане на пестициди и принадлежностите към него да бъдат използвани за професионална употреба. Впоследствие на това, задължителни инспекции трябва да се провеждат най-малко веднъж на всеки пет години.

4.  Държавите-членки определят органите, отговорни за извършване на инспекциите, и информират Комисията за това.

5.  Комисията може, в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2, да внесе изменения в Приложение II, за да го адаптира към техническия прогрес.

Глава IV

Специфични практики и приложения

Член 9

Въздушно пръскане

1.  Държавите-членки забраняват въздушното пръскане при спазване на параграфи 2-6.

2.  Държавите-членки определят и оповестяват културите, площите и специалните изисквания за прилагане, при които може да се разреши въздушно пръскане, чрез дерогация от параграф 1.

3.  Държавите-членки определят органите, компетентни за наблюдение на въздушното пръскане, и информират Комисията за това.

4.  Дерогации могат да се предоставят, само когато са изпълнени следните условия:

   а) трябва да липсват надеждни заместители или да са налице ясни предимства като намалено въздействие върху човешкото здраве и околната среда в сравнение с наземното прилагане на пестициди;
   б) за използваните пестициди трябва да има изрично разрешение за въздушно пръскане; веществата, класифицирани като силно токсични (R50) за водните организми, не се разрешават за въздушно пръскане;
   в) летецът или операторът, който подготвя и извършва въздушното пръскане, трябва да притежава посоченото в член 5, параграф 3 свидетелство;
   г) компетентните органи трябва да бъдат уведомени предварително за въздушното пръскане и издават разрешително за извършването му;
   д) трябва да бъдат предприети всички необходими мерки с цел да се осигури навременно предупреждение на живущи и странични лица, както и за опазване на околната среда в близост до обработваната площ;
   е) обработваната площ не трябва да бъде в непосредствена близост до обществени места или жилищни райони и не трябва да има последици за здравето на живущите или страничните лица;
   ж) въздушното средство трябва да бъде оборудвано с най-добрата налична технология за намаляване на разнасянето на спрея (например дюзи за ниско разпръскване); при използване на вертолети е необходимо пръскащите им устройства да са оборудвани с впръскващи дюзи с цел намаляване на разнасянето;
   з) социално-икономическите ползи и ползите за околната среда трябва да надвишават възможните последици за здравето на живущите и страничните лица.

5.  Професионален ползвател, който желае да прилага пестициди чрез въздушно пръскане, подава молба до компетентния орган, придружена от информация, доказваща, че посочените в параграф 4 условия са изпълнени. Уведомлението съдържа информация за времето на пръскането, както и за количествата и за вида на прилаганите пестициди.

6.  Компетентните органи съхраняват документация за предоставените дерогации и я оповестяват публично.

Член 10

Информация за обществеността

Държавите-членки могат да включат в своите национални планове за действие разпоредби относно информирането на съседи, които биха могли да бъдат изложени на разнасянето на спрея.

Член 11

Специални мерки за опазване на водната среда

1.  Държавите-членки гарантират, че когато пестицидите се използват в близост до водни маси, по-специално такива с питейна вода, предимство да имат:

   а) продукти, при които няма голям риск от постъпване във водната среда;
   б) най-ефикасните техники за прилагане, включително използването на техника за ниско разпръскване.

2.  Държавите-членки предприемат необходимите действия за защитата на водни маси, по-специално като осигурят създаването на ▐буферни зони, където не трябва да се прилагат или съхраняват пестициди, на територии по протежение на течащи води и по-специално в съседство със санитарно-охранителни зони, учредени за извличане на питейна вода в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

Големината на буферните зони се определя в зависимост от рисковете от замърсяване и селскостопанските и климатични характеристики на засегнатата площ.

В допълнение, държавите-членки гарантират, че в санитарно-охранителни зони, учредени за извличане на питейна вода в съответствие с член 7, параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО се вземат допълнителни мерки за предотвратяване на замърсяването на водата с пестициди, включително, при необходимост, по-строги ограничения за употребата на някои високорискови продукти, засилено използване на буферни зони, специално обучение и осведоменост на консултанти и оператори за дейности по пръскане и строго прилагане на най-добри практики при пълнене, смесване и изхвърляне на пестициди.

Държавите-членки могат да създадат свободни от пестициди зони, каквито счетат за необходими за опазване на ресурсите от питейна вода.Такива свободни от пестициди зони могат да обхващат територията на цялата държава-членка.

3.  Държавите-членки осигряват вземането на подходящи мерки за ограничаване на разнасянето по въздуха и пренасянето на големи разстояния на пестициди, най-малко върху разположени непосредствено по протежение на или в близост до течащи води вертикални култури, включително овощни градини, лозя и хмелни насаждения, като гарантират, че в такива зони употребата на пестициди е сведена до минимум и че се използват нехимически заместители.

4.  Държавите-членки осигуряват намаляването на прилагането на пестициди, доколкото е възможно, или прекратяването му ▐върху или по протежение на пътища, железопътни линии, ▐ повърхности, изградени от пропускливи скали, в полегати райони или друга инфраструктура, разположена в близост до повърхностни или подпочвени води, или върху непромокаеми повърхности, при които има голям риск от оттичане в повърхностните води или в канализационните мрежи. Във всички посочени зони следва да се насърчава употребата на нехимически заместители.

Член 12

Намаляване на употребата на пестициди в чувствителни области

1.  Държавите-членки следят, при надлежно отчитане на необходимите изисквания за хигиената и обществената безопасност, за приемането на следните мерки:

   а) употребата на пестициди се забранява или ограничава до необходимия минимум във всички зони, използвани от обществеността или от чувствителни групи от населението, най-малко в жилищни райони, паркове, обществени градини, площадки за спорт и отдих, училищни комплекси и детски площадки, както и в близост до обществени здравни заведения (клиники, болници, рехабилитационни центрове, курорти, хосписи), както и в значими зони, в които пръскането е забранено, включително пространствата около тези зони, с цел по-специално, макар и не единствено, да се защитят чувствителни групи като бебета, деца, бременни жени, лица в напреднала възраст и такива със съществуващи здравословни проблеми, които може да вземат лекарства;
   б) употребата на пестициди се забранява или силно се ограничава в ▐защитени територии или други територии, посочени с цел установяване на необходимите мерки за опазване в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 79/409/ЕИО и членове 6, 10 и 12 от Директива 92/43/ЕИО.

2.  Забраната или ограничаването ▐се основават на резултатите от съответни оценки на риска.

Член 13

Работа и съхранение на пестициди, тяхното пакетиране и остатъчни количества

1.  В рамките на своите национални планове за действие държавите-членки приемат мерките, които въз основа на съответни оценки на риска се оказват необходими да се гарантира, че следните операции, извършвани от ползватели, не застрашават здравето или безопасността на хората и околната среда:

   а) безопасно съхранение, работа, разреждане и смесване на пестициди преди прилагане;
   б) безопасна работа с опаковки и остатъчни количества от пестициди;
   в) обработка на смеси, останали след прилагането;
   г) подготовка, работа, почистване и съхраняване на оборудването, използвано за прилагане и на всички принадлежности, включително оборудване за пръскане и химически вещества.

2.  По отношение на разрешени за употреба с непрофесионална цел пестициди държавите-членки вземат всички необходими мерки за предотвратяване на опасни операции при работа.

3.  В своите национални планове за действие държавите-членки предприемат мерките, които въз основа на съответни оценки на риска се оказват необходими да се гарантира, че площите за съхранение на пестициди са изградени така, че да се предотврати нежелано изтичане.

Член 14

Интегрирана борба с вредителите

1.  Държавите-членки вземат необходимите мерки, включително използване на икономически инструменти, за насърчаване на нископестицидно земеделие, включително. интегрирана борба с вредителите, като дават предимство на нехимически методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите, и за гарантиране, че професионалните ползватели на пестициди се пренасочват възможно най-бързо към по-екологично използване на всички налични мерки за растителна защита, като дават предимство на ниско рискови заместители, когато е възможно, а в противен случай - на ║продукти ║за един и същ проблем с вредителите, които имат най-малко въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

2.  Държавите-членки насърчават употребата на нискорискови продукти за растителна защита, съгласно член [50, параграф 1] от Регламент (ЕО) № …[относно пускането на пазара на продукти за растителна защита].

3.  Държавите-членки създават или поддържат създаването на всички необходими условия за прилагането на интегрирана борба с вредителите и нехимически методи за растителна защита, за борба с вредителите и за управление на културите и съставят описания на най-добрите практики за интегрирана растителна защита, като дават приоритет на нехимическата растителна защита.

4.  По-специално, държавите-членки осигуряват земеделските стопани да имат на свое разположение системи, включително обучение в съответствие с член 5 и инструменти за наблюдение на вредителите и за вземане на решения, както и консултантски услуги за нехимически методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите.

5.  До 30 юни 2011 г. държавите-членки докладват на Комисията относно прилагането на параграфи 3 и 4 и по-специално дали са налице необходимите условия за прилагане на интегрирана борба с вредителите.

6.  Минималните изисквания за развитието на общи стандарти за интегрирана борба с вредителите са определени в Приложение V.

7.  Държавите-членки гарантират, че най-късно до 1 януари 2014 г. всички професионални ползватели на пестициди да прилагат общите стандарти за интегрирана борба с вредителите.

8.  Изменения на Приложение V се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2.

9.  Държавите-членки създават подходящи стимули, мерки за обучение и финансови мерки за подпомагане на ползвателите да прилагат специфични за отделните култури или за отделните сектори насоки за интегрирана борба с вредителите, които отчитат общите критерии, описани в Приложение V. В националните си планове за действие в съответствие с член 4 държавите-членки се позовават на съответните насоки.

10.  Общите стандарти за интегрирана борба с вредителите ▐се разработват в съответствие с процедурата, посочена в член [58] от Регламент (ЕО) № …[относно пускането на пазара на продукти за растителна защита], с публично участие на заинтересованите страни.

11.  Специфичните за отделните култури стандарти за интегрирана борба с вредителите, посочени в параграф 9, могат да бъдат разработени в съответствие с процедурата по член 6, параграф 3 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество(27).

Глава V

Показатели, докладване и обмен на информация

Член 15

Показатели

1.  В съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 20, параграф 2, Комисията разработва хармонизирани показатели за риска и употребата. До приемането на тези показатели, държавите-членки могат да продължат да използват съществуващи национални показатели или да приемат други подходящи показатели.

2.  Държавите-членки използват статистически данни, събрани в съответствие с Регламент (ЕО) № [...] на Европейския парламент и на Съвета от ... относно статистическите данни относно продуктите за растителна защита(28) за следните цели:

   а) изчисляване на общи и хармонизирани показатели за риска и употребата на национално равнище;
   б) установяване на тенденции в употребата на отделни активни вещества, по-специално когато решения за ограничение на употребата са взети на общностно равнище в съответствие с разпоредбите на Регламент (EC) № […] [статистически данни относно продуктите за растителна защита];
   в) установяване на тенденции в появата на вредители и болести, както и в развитието на гъбички;
   г) установяване на приоритетни активни вещества или приоритетни култури, или неустойчиви практики, които изискват специално внимание, или добри практики, които могат да бъдат представени като примери за постигане на целите на настоящата директива за предотвратяване на рисковете за здравето и за околната среда, включително опасностите и на зависимостта от пестициди; популяризиране и насърчаване на приемането на нехимически заместители на пестициди;
   д) оценка и адаптиране на националните планове за действие.

3.  Държавите-членки съобщават на Комисията и на останалите държави-членки резултатите от извършените в съответствие с параграф 2 оценки и я правят обществено достояние.

Резултатите се публикуват чрез интернет портала, посочен в член 4, параграф 6.

4.  Комисията използва събраните в съответствие с Регламент (EC) № [...] [статистически данни относно продуктите за растителна защита] статистически данни и информацията по параграф 3 за изчисляване на показателите за риска и употребата на общностно равнище с цел оценка на тенденциите при рисковете от употребата на пестициди.

Посочените данни и информация се използват от Комисията и за оценка на напредъка в постигането на целите на други общностни политики, насочени към намаляване на въздействието на пестициди върху човешкото здраве и здравето на животните и върху околната среда.

Резултатите се правят обществено достояние посредством интернет портала, посочен в член 4, параграф 2.

5.  За целите на параграф 2, буква а) и параграф 3 показателите за риска и употребата се изчисляват въз основа на подадени данни във връзка с опасност и излагане, документация за употреба на пестициди, данни за характеристиките на пестициди, метеорологични данни и данни за почвата.

6.  Събирането на данни не може да обременява земеделските стопани и винопроизводителите в Общността с допълнителни изисквания, свързани с документи или прекомерни изисквания за предоставяне на информация.

Член 16

Съхраняване на документация и докладване

1.  Търговците на пестициди съхраняват документация за получаване, продажба, доставка или друг вид разпореждане за всички пестициди или оборудване за прилагане на пестициди за период от две години.

2.   На всеки три години Комисията ▐представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка в прилагането на настоящата директива и оценка на националните планове за действие, придружени, по целесъобразност, от предложения за изменения.

3.  Държавите-членки докладват ежегодно на Комисията относно своите национални планове за действие.

Член 17

Обмен на информация и най-добри практики

Комисията създава платформа за обмен на информация и най-добри практики в областта на устойчивата употреба на пестициди и интегрираната борба с вредителите.

Глава VI

Заключителни разпоредби

Член 18

Санкции

1.  Държавите-членки определят санкции, приложими по отношение на нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и вземат всички необходими мерки за гарантиране осигуряване прилагането на тези санкции. Наложените санкции ║са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите-членки нотифицират на Комисията ║тези разпоредби не по-късно от ...(29) и също така я уведомяват незабавно за всяко последващо изменение, касаещо тези разпоредби.

Член 19

Стандартизация

1.  Стандартите по член 8, параграф 2 от настоящата директива се установяват в съответствие с процедурата, предвидена в член 6, параграф 3 от Директива 98/34/ЕО.

Искането за разработване на тези стандарти може да се състави в консултация с комитета по член 20, параграф 1.

2.  Комисията публикува позоваванията на стандартите в Официален вестник на Европейския съюз.

3.  Когато държава-членка или Комисията счете, че даден стандарт не изпълнява напълно основните изисквания, които урежда, Комисията или въпросната държава-членка поставя въпроса пред комитета, създаден с Директива 98/34/ЕО, като посочва аргументите си. Комитетът дава становището си незабавно.

С оглед на становището на горепосочения комитет, Комисията решава дали да публикува, да не публикува, да публикува с ограничение, да запази, да запази с ограничение или да оттегли позоваванията на въпросния хармонизиран стандарт т Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Комитет

1.  Комисията се подпомага от Постоянния комитет по въпросите на хранителната верига и здравето на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002║.

2.  При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 21

Разходи

С цел подкрепа на установяването на хармонизирана политика и системи в областта на устойчивата употреба на пестициди, Комисията може да финансира:

   а) разработването на хармонизирана система, включително подходяща база данни за събиране и съхраняване на цялата информация, свързана с показателите за риска и употребата на пестициди, както и за предоставяне на такава информация на компетентните органи, на други заинтересовани страни и на обществеността;
   б) извършването на проучвания, необходими за подготовката и разработването на законодателство, включително адаптирането на приложенията към настоящата директива към техническия прогрес;
   в) разработването на насоки и най-добри практики за улесняване на прилагането на настоящата директива;
   г) създаването на интернет портал съгласно член 4, параграф 6.

Член 22

Транспониране

1.  Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от ...(30). Те незабавно съобщават на Комисията текстовете на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.  Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 23

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 24

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ║на,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 161, 13.7.2007 г., стр. 48.
(2) OВ C 146, 30.6.2007 г., стр. 48 .
(3) Позиция на Европейския парламент от 23 октомври 2007 г.
(4) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(5) ОВ L […].
(6) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, ║изменена с Решение № 2455/2001/EО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).
(7) ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 178/2006 на Комисията (ОВ L 29, 2.2.2006 г., стр. 3).
(8) OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).
(9) ОВ L 156, 25.6.2003, стр. 17.
(10) ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2012/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 8).
(11) OВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11. Директива, последно изменена с Директива 2007/30/EО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21).
(12) ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50. Поправена в ОВ L 204, 4.8.2007 г., стр. 28.
(13) ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 24. Поправена в ОВ L 76, 16.3.2007 г., стр. 35.
(14) ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО (OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 368).
(15) ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7. Директива, последно изменена с Директива 2006/105/ЕО.
(16) OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
(17) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).
(18) OВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23. Решение, изменено с Решение № 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).
(19) OВ L 123, 24.4.1998 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/47/ЕО (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21).
(20)* Една година след влизането в сила на настоящата директива.
(21) OВ L 200, 30.07.99 г., стp. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(22)* Три години след влизането в сила на настоящата директива.
(23)* Пет години след влизането в сила на настоящата директива.
(24)* Четири години след влизането в сила на настоящата директива.
(25)* Три години след влизането в сила на настоящата директива .
(26)** Седем години след влизането в сила на настоящата директива.
(27) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 2006/96/EC на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81).
(28) ОВ L ...
(29)* Три години след влизането в сила на настоящата директива.
(30)* Две години след влизането в сила на настоящата директива.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Програми за обучение и допълнително обучение

Програмите за обучение и допълнително обучение са предназначени да гарантират придобиването на достатъчно познания по следните теми:

   1. цялото съответно законодателство, свързано с пестицидите и тяхната употреба, пестицидни етикети и системи за етикетиране, пестицидна терминология, пестицидна безопасност, токсичност и еко-токсичност;
  2. опасностите и рисковете, свързани с пестицидите, както и начините за установяването и контрола им, по-специално:
   a) рискове за хора (оператори, живущи, странични лица, лица, влизащи в обработени площи, както и такива, които работят с или консумират обработени обекти) и всички потенциални остри и хронични дългосрочни неблагоприятни последици за здравето вследствие на излагане и засилването им под влияние на фактори като пушене, хранене или неносене на подходящо защитно оборудване;
   б) симптоми на натравяне с пестициди и мерки за първа помощ и симптоми на хронични последици за здравето;
   в) рискове за растения, които не са обект на обработка, полезни насекоми, дивата природа, биологичното разнообразие и околната среда като цяло, със специално внимание върху неблагоприятните последици от употребата на пестициди в селското стопанство, например загуба на естествените врагове на вредителите и намаляване на опрашването от насекоми.
   3. идеи относно стратегии и техники за интегрирана борба с вредителите, стратегии и техники за интегрирано управление на културите,▐ принципи на биологичното земеделие и нехимическа растителна защита, по-специално методи за превенция и биологичен контрол; информация относно общите и специфичните за отделните култури стандарти и практики за нехимически методи за растителната защита, борбата с вредителите и управление на културите;
   4. въведение в сравнителната оценка на равнището на ползвателите с цел подпомагане на професионалните ползватели да направят най-подходящия избор сред всички продукти, разрешени за даден проблем с вредители в дадена ситуация, като изберат най-безопасния за човешкото здраве и околната среда продукт;
   5. мерки за свеждане до минимум на рисковете за хора, видове, които не са обект на обработка, и околната среда: безопасни трудови практики за съхраняване, работа с и смесване на пестициди, както и за изхвърляне на празни опаковки, други замърсени материали и остатъчни пестициди (включително смеси в резервоари), независимо дали като концентрати или в разредена форма; препоръчителен начин за контрол на излагането на оператори (средства за лична защита); познания за всички потенциални фактори за излагане, включително дългосрочно излагане на пестициди във въздуха, излагане на изпарения след прилагане, възвръщане към активно състояние, утаяване, пренасяне на пестициди от външно прилагане и преразпределение в затворена въздушна среда, излагане на смеси, остатъци от пестициди, пренасяни от полен или от прах от културите (например при прибиране на реколта), разпространение на заразена почва и пренасяне на голямо разстояние;
   6. процедури за подготовка за работа на оборудването за прилагане, включително калибрирането му, както и за оперирането с него с минимални рискове за ползвателя, за други хора, за животински и растителни видове, които не са обект на обработка, за биологичното разнообразие, ▐за околната среда и за водните ресурси;
   7. използване на оборудване за прилагане и неговата поддръжка, както и на специфични техники за пръскане за намаляване на употребата на пестициди, на разнасянето и на рисковете (напр. пръскане с малки обеми, дюзи за ниско разпръскване), както и целите на техническата проверка на използваните пулверизатори и начините за подобряване на качеството на разпръскване;
   8. спешни действия за защита на човешкото здраве, околната среда и водните ресурси в случай на случайно изтичане, замърсяване и крайни климатични явления, които биха довели до рискове от просмукване на пестициди;
   9. структури за наблюдение на здравословното състояние и за подаване на информация за евентуални инциденти или тревоги;
   10. съхраняване на документация за всяка употреба на пестициди, според съответното законодателство;
   11. специални грижи в защитените територии, установени съгласно членове 6 и 7 от Директива 2000/60/ЕО;
  12. специфичните категории, за които оператор на пестициди може да е лицензиран, които може да включват:
   a) контрол на вредителите в селското стопанство;
   б) контрол на вредителите в горското стопанство;
   в) обработка на семена;
   г) контрол на вредителите по водите;
   д) контрол на вредителите в обществени площи земя;
   е) контрол на вредителите, засягащи общественото здраве;
   ж) контрол на вредителите с оглед регулиране на гризачите.
   13. подходи, основани на риска, които вземат предвид променливите местни характеристики на водосборните басейни, като например климат, почви и видове култури, склонове.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Здравословни и безопасни условия, както и екологични изисквания, свързани с проверката на оборудването за прилагане на пестициди

Проверката на оборудването за прилагане на пестициди обхваща всички аспекти, които са важни за постигането на висока степен на безопасност и защита на човешкото здраве и околната среда и пълна ефективност на операцията по прилагането чрез осигуряване на правилно функциониране, по целесъобразност, на следните устройства и функции:

(1)  Задвижващи части

Защитните кожуси на карданните валове и на съединителните валове са годни и в добро състояние, а защитните устройства и всички движещи се или въртящи се части за задвижване работят изправно с цел осигуряване на защита на оператора.

(2)  Помпа

Капацитетът на изпомпване съответства на потребностите на оборудването, а помпата трябва да функционира правилно с цел осигуряване на стабилен и надежден темп на прилагане. От помпата не трябва да има изтичане.

(3)  Разбъркване

Устройствата за разбъркване трябва да осигуряват правилна циркулация в затворен цикъл с цел постигане на равномерна концентрация в резервоара на целия обем на пръскателния разтвор.

(4)  Резервоар за течности за пръскане

Резервоарите на пръскачките, включително показателят за съдържанието на резервоара, устройствата за пълнене, ситата и филтрите, устройствата за изпразване и за разбъркване, функционират по начин, който свежда до минимум възможностите за случайно изтичане, за неравномерно разпределение на концентрацията, за излагане на оператора на въздействие и за остатъчни количества.

(5)  Системи за измерване, контрол и регулиране

Всички устройства за измерване, включване и изключване, за настройка на равнището на налягане и/или на поток функционират надеждно и без да позволяват изтичане. Контролът на налягането и функционирането на устройствата за настройка на налягането следва да са лесно изпълними по време на прилагането. Устройствата за настройка на налягането поддържат постоянно работно налягане при постоянно въртене на помпата, за да се гарантира стабилен темп на прилагане на количествата.

(6)  Тръби и маркучи

Маркучите и тръбите следва да са в добро състояние, за да се предотвратят нарушения в потока на течността или случайно изтичане при повреда. От тръбите или маркучите не следва да има изтичане, когато оперират при максимално възможното за системата налягане.

(7)  Филтри

С цел предотвратяване на вихрови движения и неравномерно разпръскване, филтрите следва да са в добро състояние, а размерът на мрежите на филтрите следва да отговаря на размера на монтираните на пръскачката дюзи. Показателите за запушване на филтрите следва да функционират правилно.

(8)  Щанги на пръскачки (за техника, която разпръсква пестициди чрез хоризонтално монтирани щанги, разположени в близост до обработваните растения или обекти)

Щангата на пръскачката трябва да е в добро състояние и да е стабилна във всички посоки. Системите за закрепване и настройка и устройствата за намаляване на нежелани движения и за балансиране на наклони трябва да работят надеждно.

(9)  Дюзи

Дюзите трябва да работят правилно, за да се контролира капенето, когато пръскането бъде преустановено. С цел равномерно разпръскване темпът на поток на всяка отделна дюза следва да се отклонява с не повече от 5 % от данните в предоставените от производителя таблици за темповете на поток.

(10)  Разпределение

Напречното или вертикално (в случай на прилагане при вертикални растения) разпределение на сместа за пръскане и разпределението в посоката на движение трябва да са равномерни. Трябва да се осигури подходящо количество и разпределение на сместа за пръскане върху обработваната площ.

(11)  Вентилатор (за съоръжения, разпръскващи пестициди с помощта на въздух)

Вентилаторът трябва да е в добро състояние и да гарантира стабилна и надеждна въздушна струя.


ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ

Минимални елементи на националните информационни доклади

Част А: Елементи, които следва да се съдържат в първоначални национални проучвания за намаляване на употребата на пестициди

Описание на настоящите условия:

   - Известна информация относно производството, вноса, износа, продажбите и разпространението на пестициди;
   - Настоящи схеми на потреблението на пестициди (общо количество на използвани активни съставки; конкретни количества на използвани пестициди в специфични приложения на всички основни култури и за употреби, различни от тези в селското стопанство, по-специално в обществените пространства; изчисление на индекса за честота на обработване);
   - Описание на въздействието на настоящите схеми за употребата на пестициди, върху околната среда, хранителната верига и човешкото здраве, въз основа на данните, събрани посредством съществуващи програми за наблюдение;
   - Преглед на настоящото законодателство и политически инструменти, както и на тяхната ефективност;
   - Оценка на необходимостта от пестициди;
   - Открити пропуски в някой от елементите на горепосочената информация.

Сценарии за намаляване на пестицидите:

-   намаляване с 30 % и 50 % на употребата на пестициди, измерено посредством индекса за честота на обработване.

Оценка на последиците от прилагането на различните сценарии:

   - Последици за околната среда (включително потребление на енергия, парникови газове);
   - Последици за общественото здраве (работници, живущи, странични лица, остатъци върху храни);
   - Последици за земеделската продукция;
   - Икономически разходи и ползи (включително намаляване на скритите разходи) при различните сценарии.

Идентифициране и оценка на елементите, необходими за постигане на сценариите:

   - Въздействие на елементите, посочени в директивата, за постигане на намаляване на употребата на пестициди;
   - Необходимост от допълнителни научни данни и начините за тяхното събиране, например допълнителен капацитет за извършване на наблюдение, научно-изследователски съоръжения;
   - Допълнителен капацитет, необходим за изпълнение на намаляването на употребата на пестициди, например селскостопански информационни служби, инспектори за контрол на употребата на пестициди;
   - Възможни източници на финансиране, включително от такси, за прилагане на различните сценарии.

Заключения

   Постижими цели за намаляване на употребата на пестициди при специфични култури и ситуации, в които се прилага контрол на вредителите извън селското стопанство, също на национално равнище, които, като минимум, изпълняват задължителните цели за намаляване, заложени в член 4, и които целят постигането на допълнително намаляване на употребата с течение на времето.

Част Б: Елементи, които следва да се включат в последващи национални проучвания за намаляване на употребата на пестициди

   - Оценка на опита от предишните три години относно изпълнението на програмата за намаляване на пестицидите.
   - Други елементи като тези по част А.
   - Определяне на нови цели за следващия период.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Минимални елементи на националните планове за действие за намаляване на риска и на употребата на пестициди

Качествени и количествени цели:

   - Междинни цели за намаляване на риска и на употребата, измерени посредством индекса за честота на обработване;
   - Цели за конкретни целеви групи или употреби, като например обществени органи, земеделски стопани, транспортни пътища;
   - Цели, свързани с намаляване на употребата на пестициди в зони, чувствителни към пестициди;
   - Цели, свързани с постепенното премахване на пестицидите и техните остатъчни количества от подпочвените води и други естествени среди;
   - Цели, свързани с проблематични култури и/или области.

Контрол над употребите:

   - Мерки за гарантиране на прилагането на практиките на интегрираната борба с вредителите;
   - Контрол като забрани за прилагане на пестициди в близост до източници на питейна вода или в чувствителни към пестициди зони, например природни местности и буферни зони;
   - Контрол, включващ забрани за прилагане на пестициди на площи с висока степен на риск при излагането на пестициди, например училища, паркове и други обществени места, крайпътни пространства и др.

Научни изследвания и разпространение:

   - Научни изследвания, насочени към нехимическите заместители на пестициди;
   - Демонстрационни програми относно начините за намаляване на честотата на прилагане, посредством употребата на нехимически методи и системи за борба с вредителите;
   - Обучение на консултанти в областта на селското стопанство по отношение на нехимическите методи и системи за контрол на вредителите;
   - Научноизследователска дейност, насочена към възможното намаляване на употребата посредством прилагане на по-добро оборудване, методи и техники за пръскане.

Информация, образование и обучение:

   - Образование на всички оператори на пестициди относно рисковете за здравето, които представляват пестицидите, както и относно нехимическите методи и системи за контрол на вредителите;
   - Насоки за операторите на пестициди, например относно съхраняването и работата с пестициди.

Оборудване за прилагане на пестициди

   - Инспекции на използваното оборудване.

Финансови инструменти:

   - Финансова помощ за прилагане на стандарти и практики за интегрирана борба с вредителите;
   - Финансова помощ за други мерки за намаляване на употребата на пестициди;
   - По-широко прилагане на механизми за кръстосано спазване.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Елементи за общи и специфични за отделните култури критерии за интегрирана борба с вредителите

Интегрираната борба с вредителите включва най-малко следните общи критерии:

a)   избягването и/или потискането на вредни организми следва да се постига или подкрепя, наред с другото, най-вече чрез:

   - използване на оптимален сеитбооборот за постигане на балансирана популация на почвени организми и поддържане на здрава почва с цел предотвратяване на появата на вредители по почвата и прекратяване на употребата на почвени фумиганти и други химически вещества за почвата;
   - изграждане на почвена структура, която може да поддържа здрави култури, например чрез стимулиране на процентното съдържание на органичната материя, ограничаване на дълбочината на оране, предотвратяване на ерозията, прилагане на оптимален сеитбооборот;
   - използване на подходящи техники на култивиране, например техника на предварително подготвени разсадни лехи, време и гъстота на сеитба, подсяване, оптимално разстояние между културите, консервационна оран, хигиенни мерки, подрязване на дървета;
   - използване на най-добри налични устойчиви/издръжливи култивирани растения и на одобрен/лицензиран посевен и посадъчен материал;
   - прилагане на балансирано торене въз основа на информация относно хранителните елементи, които вече са в почвата и почвената структура, обработка с вар и практики за напояване/дренаж за намаляване на предразположението към вредители и болести. Употребата на подпочвена вода за напояване следва да се избягва;
   - предотвратяване на разпространението на вредители чрез машини и оборудване;
   - опазване и стимулиране на важни полезни организми, например чрез използване на екологични инфраструктури в и извън обработваемите площи, определяне на минимален процент земя за угар от общата площ, засаждане на сортове растения, които да привличат естествени врагове на вредителите;

б)   вредителите трябва да се наблюдават с подходящи методи и средства. Такива средства следва да включват научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране, когато е възможно, както и ползването на професионални консултации като осигуряваните от държавни и частни информационни експертни служби;

в)   въз основа на резултатите от наблюдението професионалният ползвател трябва да реши дали и кога да прилага мерки за растителна защита. Строгите и научнообосновани прагови стойности са ключов фактор при вземането на решения. По отношение на вредителите трябва да се вземат предвид, при възможност преди обработване, определените за региона прагови равнища;

г)   биологични, физически, механични и други нехимически методи трябва, по възможност, да бъдат предпочитани пред химическите методи. Срещу плевели следва да се предпочита механичното плевене или други нехимически методи като прилагане на висока температура. Изключения следва да се допускат само в случаите на продължителни неблагоприятни климатични условия, което прави невъзможно механичното плевене;

д)   прилаганият пестицид следва да бъде възможно най-специализиран по отношение на целта и да има минимални странични ефекти върху човешкото здраве и околната среда, като например растителни и дървесни екстракти, минерални вещества за предотвратяване на развитието на гъбички;

е)   професионалният ползвател следва да ограничава употребата на пестициди и други форми на интервенция до необходимата степен, например посредством намалени дози, намалена честота на прилагане или частично прилагане, като отчита, че степента на риск за растителността трябва да остане приемлива и че не бива да се увеличава опасността от развитие на устойчивост сред популации на вредни организми;

ж)   когато опасността от развитие на устойчивост по отношение на мярка за растителна защита е известна и равнището на вредни организми изисква нееднократно прилагане на пестициди върху растителните култури, следва да се прилагат налични стратегии срещу развитието на устойчивост, с цел запазване на ефективността на продуктите. Това може да включва употребата на многобройни пестициди с различни начини на действие;

з)   професионалните ползватели следва да водят отчетност относно всички използвани пестициди, съобразно тяхното поле на приложение. Въз основа на отчетността относно употребата на пестициди и на наблюдението на вредните организми, професионалният ползвател следва да проверява доколко са успешни прилаганите мерки за растителна защита.

Правна информация - Политика за поверителност