Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2006/0136(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0359/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0359/2007

Debates :

PV 22/10/2007 - 14
CRE 22/10/2007 - 14

Balsojumi :

PV 23/10/2007 - 9.10
CRE 23/10/2007 - 9.10
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0445

Pieņemtie teksti
PDF 802kWORD 518k
Otrdiena, 2007. gada 23. oktobris - Strasbūra
Augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū ***I
P6_TA(2007)0445A6-0359/2007
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2007. gada 23. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0388),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 37. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0245/2006),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus (A6-0359/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai aizstāt to ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Eiropas Parlamenta nostājapieņemta pirmajā lasījumā 2007. gada 23. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū
P6_TC1-COD(2006)0136

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā ▐152. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 175. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(2) ,

tā kā:

(1)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū(3) paredz noteikumus, kas regulē augu aizsardzības produktus un šo līdzekļu sastāvā esošās aktīvās vielas;

2)   savos secinājumos par progresa ziņojumu(4), kuru Komisija iesniegusi saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK, Eiropas Parlaments un Padome lūdza Komisiju pārskatīt Direktīvu un norādīja uz vairākiem jautājumiem, kurus Komisijai jārisina;

3)   ņemot vērā pieredzi, kas iegūta no Direktīvas 91/414/EEK piemērošanas un jaunākajiem zinātniskajiem un tehniskajiem sasniegumiem, Direktīvu 91/414/EEK jāaizvieto;

4)   vienkāršojot, jaunajam tiesību aktam jāatceļ arī Padomes 1978. gada 21. decembra Direktīva 79/117/EEK, ar kuru aizliedz noteiktas aktīvas vielas saturošu augu aizsardzības produktu laišanu tirgū un izmantošanu(5). Tomēr galvenie Direktīvas 79/117/EEK principi jaunajā tiesību aktā ir jāsaglabā;

5)   lai vienkāršotu jaunā tiesību akta piemērošanu un nodrošinātu saskaņotību visās dalībvalstīs, tam jābūt regulas formā;

6)   augu aizsardzībai Kopienā ir ļoti nozīmīga vieta. Viens no vissvarīgākajiem augu un augu produktu aizsardzības pret kaitīgiem organismiem, tostarp nezālēm, un lauksaimniecības produkcijas uzlabošanas veidiem ir augu aizsardzības līdzekļu izmantošana;

7)   dažādu veidu kultūraugi Kopienā ir nozīmīgi gan ražošanai lielā apjomā, gan nelielā apjomā. Šie atšķirīgie ražošanas veidi ir jāaizsargā, atļaujot izmantot dažādus augu aizsardzības līdzekļus.

8)   šie augu aizsardzības līdzekļi var nelabvēlīgi ietekmēt augkopību; tā kā šo līdzekļu lietošana var būt saistīta ar risku un apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus un vidi, jo īpaši tad, ja tie pirms laišanas tirgū nav oficiāli pārbaudīti un atļauti un ja tos nepareizi lieto. Tādējādi jāpieņem saskaņoti noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū;

9)   šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni, tajā pašā laikā nodrošinot Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju. Īpaša uzmanība jāpievērš iedzīvotāju neaizsargātāko grupu, tostarp grūtnieču, sieviešu, kas baro ar krūti, embriju, augļu, zīdaiņu un bērnu, aizsardzībai. Jāpiemēro piesardzības princips un jānodrošina, ka nozare pierāda, ka vielām vai līdzekļiem, kas tiek ražoti vai laisti tirgū, nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi un nav aizdomu, ka tiem varētu būt šāda ietekme;

10)   lai novērstu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkos veic tikai kā pēdējo iespēju. Šai regulai un tiesību aktiem, kas nosaka datu prasības, par aktīvajām vielām, drošinātājvielām un sinerģistiem, jānodrošina, ka izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem ir samazināti un nenotiek izmēģinājumu pārklāšanās, kā arī jāveicina tādu izmēģinājuma metožu un viedu izmēģinājumu stratēģiju izmantošana, kas nav saistītas ar dzīvniekiem. Jaunu augu aizsardzības līdzekļu izstrādes procesā būtu jādalās ar rezultātiem, kas gūti izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem. Saskaņā ar Padomes 1986. gada 24. novembra Direktīvu 86/609/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz to dzīvnieku aizsardzību, kurus izmanto izmēģinājumos un citiem zinātniskiem mērķiem(6), izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem ir arī jāaizvieto, jāierobežo un jāpadara precīzāki. Ja iespējams, šīs regulas īstenošanā jāizmanto piemērotas alternatīvas izmēģinājumu metodes. Vēlākais...(7). Komisijai jāpārskata noteikumi par to datu aizsardzību, kas gūti izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem, un vajadzības gadījumā šie noteikumi jāmaina;

11)   vielas drīkst tikt iekļautas augu aizsardzības produktos tikai tad, kad ir pierādīts, ka tās noteikti uzlabo augu ražību un ir noteikts, ka tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai kāda neparedzama ietekme uz vidi. Lai sasniegtu augstu un identisku aizsardzības līmeni visās dalībvalstīs, lēmumu par šādu vielu atļaušanu vai neatļaušanu jāpieņem Kopienas līmenī;

(12)  Lai piemērotu principu "maksā piesārņotājs", Komisijai ir jāizskata piemērotie veidi, kā iesaistīt augu aizsardzības līdzekļu vai to sastāvā esošo aktīvo vielu ražotājus, darbā, kas saistīts ar to kaitējumu cilvēka veselībai vai videi novēršanu vai labošanu, ko var izraisīt augu aizsardzības līdzekļu izmantošana.

13)   paredzamības, efektivitātes un saskaņotības interesēs jāizstrādā detalizēta procedūra, lai novērtētu, vai aktīvā viela var tikt apstiprināta. Jānosaka informācija, kas ieinteresētajām pusēm jāiesniedz vielas apstiprināšanas nolūkos. Ņemot vērā darba apjomu, kas saistīts ar apstiprināšanas procedūru, ir piemēroti, ka šādas informācijas novērtēšanu veic dalībvalsts, par to ziņojot Kopienai. Lai nodrošinātu saskaņošanu, drošības novērtējumus jāveic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei ("Iestāde"), kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu(8). Jāpaskaidro, ka Iestāde veic riska novērtējumu, kamēr Komisijai būtu jāveic riska uzraudzība un jāpieņem galīgais lēmums par aktīvo vielu. Jāietver noteikumi, lai nodrošinātu novērtēšanas procesa pārskatāmību;

14)   ētisku apsvērumu dēļ aktīvās vielas vai augu aizsardzības līdzekļa novērtējums nedrīkst būt balstīts uz eksperimentiem vai pētījumiem, kuros ietverta apzināta aktīvās vielas vai augu aizsardzības līdzekļa izmēģināšana uz cilvēkiem, lai noteiktu, vai aktīvā viela atbilst līmenim, kad nav novērojama ietekme uz cilvēkiem. Līdzīgi, ar cilvēku iesaistīšanu veikti toksikoloģiski pētījumi nedrīkst tikt izmantoti, lai pazeminātu aktīvo vielu vai augu aizsardzības līdzekļu drošuma robežas;

(15)  Jāveicina tādu in vitro (mēģeņu) izmēģinājumu metožu izstrāde, kurās netiek izmantoti dzīvnieki, lai iegūtu cilvēkiem atbilstīgākus datus par drošību, atšķirībā no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, kādus izmanto patlaban;

16)   lai paātrinātu aktīvo vielu apstiprināšanu, jānosaka stingri termiņi dažādajiem procedūras posmiem;

17)   drošuma interesēs aktīvo vielu apstiprināšanas periods jāierobežo laikā. Apstiprināšanas periodam jābūt proporcionālam iespējamam riskam, kas saistīts ar šādu vielu izmantošanu un tam jābūt ierobežotam ‐ maksimāli 15 gadi vielām ar zemu riska līmeni, 5 gadi vielām, kas ir aizstāšanas kandidātes un 10 gadi visām pārējām vielām. Pieredze, kas iegūta, reāli izmantojot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur attiecīgās vielas, un jebkādi zinātnes un tehnikas sasniegumi jāņem vērā, kad tiek pieņemts lēmums par apstiprinājuma atjaunošanu. Pēc pirmās atjaunošanas vielas regulāri jāpārskata;

18)   jāparedz iespēja grozīt vai atsaukt aktīvās vielas apstiprinājumu gadījumos, kad apstiprināšanas kritēriji vairs netiek izpildīti vai kad netiek ievērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā(9) un no tās atvasinātās direktīvas;

19)   aktīvās vielas novērtēšanā var atklāties, ka tā saistīta ar ievērojami mazāku risku nekā citas vielas. Lai atbalstītu šādas vielas iekļaušanu augu aizsardzības līdzekļos, ir piemēroti noteikt šādas vielas un atvieglot tās saturošu augu aizsardzības produktu laišanu tirgū;

20)   lai veicinātu augu aizsardzības līdzekļu izstrādi, jārada stimuli, lai tirgū tiktu laisti līdzekļi, kuru kaitīguma pakāpe ir zema vai zemāka nekā tirgū esošajiem līdzekļiem. Līdzekļu kaitīguma pakāpes noteikšanai jānosaka skaidri un objektīvi kritēriji;

21)   noteiktas vielas, kas pārsvarā netiek izmantotas kā augu aizsardzības līdzeklis, var būt vērtīgas augu aizsardzībā, bet ekonomiskais pamatojums to pieteikšanai atļaujas saņemšanai var būt ierobežots. Tāpēc īpašiem noteikumiem jānodrošina, ka tādas vielas, ciktāl ar tām saistīto risku uzskata par pieņemamu visas attiecīgās ieinteresētās personas, arī drīkst apstiprināt izmantošanai augu aizsardzībā;

22)   dažas aktīvas vielas, kas šobrīd ir apstiprinātas, bet ir par pamatu īpašām bažām jānosaka Kopienas un valstu līmenī par aizstāšanas kandidātēm. Dalībvalstīm ▐jāpārbauda ▐šādas aktīvās vielas saturoši augu aizsardzības līdzekļi ar mērķi aizstāt tos ar augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur vielas, kas prasa ievērojami mazāku vai nekādu riska mazināšanu, vai arī izmantojot alternatīvas neķīmiskas lauksaimniecības prakses un augu aizsardzības metodes. Ja pārbaudes rezultāti ir pozitīvi, aktīvās vielas ir jāizstāj nekavējoties;

(23)  Dalībvalstīm jābūt tiesīgām aizliegt vai neatļaut augu aizsardzības līdzekļus, ņemot vērā to īpašos dabiskos, lauksaimnieciskos vai klimatiskos apstākļus, vai arī, ja šo līdzekļu lietošana ir pretrunā ar valsts rīcības plānu samazināt risku, kas saistīts ar pesticīdu lietošanu vai atkarību no tiem, kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes ... Direktīvu 2008/... /EK [ar kuru nosaka pamatprincipus Kopienas rīcībai pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai](10)(11).

24)   papildus aktīvām vielām augu aizsardzības līdzekļi var saturēt drošinātājvielas vai sinerģistus, kuriem jāparedz līdzīgi tiesību akti. Jāizstrādā noteikumi, pamatojoties uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumu, kas nepieciešami šādu vielu pārskatīšanai. Šobrīd tirgū esošās vielas jāpārskata tikai tad, kad šie noteikumi būs izstrādāti;

25)   augu aizsardzības līdzekļi var arī saturēt līdzformulantus. Ir piemēroti pieņemt un darīt sabiedrībai pieejamu pozitīvo līdzformulantu sarakstu, kas var tikt iekļauti augu aizsardzības līdzekļos, kā arī iemeslus, kādēļ to var darīt. Šo informāciju dara pieejamu sabiedrībai. Sīkai informācijai par augu aizsardzības līdzekļos iekļautajiem līdzformulantiem arī jābūt pieejamai sabiedrībai;

26)   augu aizsardzības līdzekļi, kas satur aktīvas vielas, var tikt izstrādāti dažādā veidā un izmantoti dažādu sugu augiem atšķirīgos lauksaimniecības, ekoloģiskajos un klimata apstākļos. Tādēļ augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas atļaujas jāpiešķir dalībvalstīm;

27)   apstiprināšanu regulējošajiem noteikumiem jānodrošina augsts aizsardzības standarts. Jo īpaši, piešķirot atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, mērķim aizsargāt cilvēku vai dzīvnieku veselību un vidi, kā arī ūdens resursus jābūt prioritāram attiecībā pret mērķi uzlabot augu ražību. Tādējādi pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū jāpierāda, ka ▐tiem nav nekādas kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību, tostarp mazākaizsargāto grupu veselību, vai dzīvnieku veselību vai nekādas nepieņemamas ietekmes uz vidi un ūdens resursiem; Dalībvalstīm jābūt tiesīgām aizliegt vai neatļaut augu aizsardzības līdzekļus par kuriem nav skaidrs vai tie nepārprotami uzlabotu augu ražību to teritoriju īpašajos apstākļos;

28)   paredzamības, efektivitātes un saskaņotības nolūkos jāsaskaņo augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanas kritēriju, procedūras un nosacījumi, ņemot vērā vispārējos cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības principus;

29)   aktīvās vielas, kuras satur augu aizsardzības līdzeklis, var tikt ražotas, izmantojot dažādus ražošanas procesus, kā rezultātā specifikācijas atšķiras. Šādām atšķirībām var būt ietekme uz drošumu. Efektivitātes nolūkos Kopienas līmenī jānodrošina saskaņota procedūra šo atšķirību novērtēšanai;

30)   lai izvairītos no nevajadzīgas darba dublēšanās, samazinātu nozares un dalībvalstu administratīvo slodzi un atvieglotu saskaņotāku augu aizsardzības līdzekļu pieejamību, par vienas dalībvalsts izsniegtajām atļaujām jāpaziņo citām dalībvalstīm. Pamatojoties uz katras dalībvalsts lauksaimniecības īpašajām vajadzībām, vai arī lai uzturētu augstāku aizsardzības līmeni saskaņā ar valsts rīcības plānu, ikvienai dalībvalstij jābūt tiesīgai apstiprināt, noraidīt vai ierobežot atļauju, kuru izsniegusi cita dalībvalsts;

(31)  Jāpalielina dalībvalstu laba administratīvā sadarbība visos atļaujas izsniegšanas kārtības posmos un to jāatbalsta Eiropas Palīdzības dienestam;

32)   nozares ekonomiskā ieinteresētība iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai dažos gadījumos ir ierobežota. Lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības un dārzkopības dažādību neapdraudētu augu aizsardzības līdzekļu nepieejamība, jāizstrādā īpaši noteikumi to izmantošanai mazā apjomā;

33)   izņēmuma gadījumos tomēr jādod iespēja atļaut iepriekš minētajiem nosacījumiem neatbilstošus augu aizsardzības līdzekļus, ja to nepieciešams darīt tāpēc, ka augkopību un ekosistēmas apdraud iepriekš neprognozētas briesmas, ar kurām nevar cīnīties ar citu līdzekļu palīdzību. Šādas pagaidu atļaujas jāizskata Kopienas līmenī;

34)   lai veicinātu jauninājumus, jāizstrādā īpaši noteikumi, kas ļauj izmantot augu aizsardzības līdzekļus izmēģinājumos, pat ja tie vēl nav tikuši apstiprināti;

35)   lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, augu aizsardzības līdzekļus jālieto pareizi, saskaņā ar tiem piešķirto atļauju, ievērojot integrētās kaitēkļu kontroles principus un, kur vien iespējams, piešķirot prioritāti neķīmiskām un dabīgām alternatīvām.. Padome likumā noteiktajās prasībās, kas minētas Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem(12), III pielikumā, ietvers integrētās kaitēkļu kontroles principus, ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu apkarošanas un kultūru apsaimniekošana metodes. Tādēļ jāparedz pārejas periods, kad dalībvalstīm ļauj izveidot vajadzīgās struktūras, lai augu aizsardzības līdzekļu lietotāji varētu piemērot integrētās kaitēkļu apkarošanas principus un neķīmiskas augu aizsardzības, kaitēkļu apkarošanas un kultūru apsaimniekošana metodes;

36)   jāizveido informācijas apmaiņas sistēma. Dalībvalstīm savstarpēji, Iestādei un Komisijai jādara pieejama konkrētā informācija un zinātniskā dokumentācija, kas iesniegta saistībā ar iesniegumiem augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai. Pētījumiem un datiem, kas ir būtiski augu aizsardzības līdzekļu toksikoloģiskajam un ekotoksikoloģiskajam novērtējumam, ir jābūt pieejamiem sabiedrībai;

37)   var tikt izmantotas palīgvielas, lai paaugstinātu augu aizsardzības līdzekļu efektivitāti. To laišanu tirgū vai izmantošanu jāaizliedz, ja tās satur kādu aizliegtu formulantu;

38)   pētniecība prasa lielus ieguldījumus. Šie ieguldījumi būtu jāaizsargā, lai veicinātu pētniecību. Šī iemesla dēļ pētījumi, kuros netiek veikti izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, un citi pētījumi, kas var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, kurus veicis kādas dalībvalsts iesniedzējs, jāaizsargā, lai tos neizmantotu citi iesniedzēji. Šī aizsardzība tomēr ierobežojama laika ziņā, lai nodrošinātu konkurenci. Tai arī jāaprobežojas ar pētījumiem, kas ir patiesi vajadzīgi regulēšanas mērķiem, lai izvairītos no tā, ka iesniedzēji mākslīgi pagarina aizsardzības periodu, iesniedzot jaunus pētījumus, kas nav nepieciešami;

39)   jāizstrādā noteikumi, lai izvairītos no pārbaužu un pētījumu dubultošanās. Jo īpaši, jāaizliedz tādu pētījumu atkārtošanās, kas saistīti ar mugurkaulniekiem. Šajā kontekstā jābūt pienākumam ▐ļaut pieeju pētījumiem ar mugurkaulniekiem un citiem pētījumiem, kas var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Lai tirgus dalībnieki varētu zināt, kādus pētījumus veikuši citi, dalībvalstīm jāiesniedz iestādei visi šādi pētījumi, pat ja tos neaptver augstāk minētā obligātās pieejamības sistēma. Iestādei jāizveido centralizēta šādu pētījumu datu bāze;

40)   dalībvalstis, Iestāde un Komisija piemēro atšķirīgus noteikumus attiecībā uz dokumentu pieejamību un konfidencialitāti, ir piemēroti paskaidrot noteikumus attiecībā uz šo iestāžu īpašumā esošo dokumentu informācijas pieejamību un šo dokumentu konfidencialitāti;

(41)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/45/EK (1999. gada 31. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu(13) piemēro pesticīdu klasifikācijai, iepakošanai un marķēšanai. Tomēr, lai turpinātu uzlabot augu aizsardzības līdzekļu izmantotāju, kā arī to iedzīvotāju un klātesošo aizsardzību, kurus varētu skart augu aizsardzības līdzekļi izsmidzināšanas laikā, augu un augu produktu patērētāju un vides aizsardzību, ir piemēroti pieņemt ▐īpašus tiesību aktus, pamatojoties uz Komisijas likumdošanas priekšlikumu, kas ņem vērā augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas īpašos apstākļus;

42)   lai nodrošinātu, ka reklāma nemaldina augu aizsardzības līdzekļu izmantotājus vai sabiedrību, ir piemēroti nodrošināt noteikumus par šo līdzekļu reklāmu;

43)   būtu jāizstrādā noteikumi par informācijas, kas saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, uzglabāšanu, lai uzlabotu cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzības līmeni, nodrošinot iespējamas pakļaušanas iedarbībai izsekojamību, lai paaugstinātu uzraudzības un kontroles efektivitāti un samazinātu ūdens kvalitātes uzraudzības izmaksas;

44)   dalībvalstīm būtu jāveic kontrole un pārbaude attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un izmantošanu, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem▐, lai tādējādi sasniegtu augstu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni;

45)   tirgus dalībniekiem jābūt līdzvērtīgām iespējām piekļūt tirgum, jo īpaši tā, lai var darboties mazie un vidējie uzņēmumi un lai nodrošinātu, ka lauksaimniekiem ir pieejami pietiekami droši un efektīvi augu aizsardzības līdzekļi;

(46)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EC) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, kas veikta, lai nodrošinātu pārliecināšanos par lopbarības un pārtikas likuma, noteikumu par dzīvnieku veselību un labklājību ievērošanu(14) paredz kontroles pasākumus augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai visos pārtikas ražošanas posmos, tostarp informācijas glabāšanu par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Līdzīgi noteikumi būtu jāievieš, pamatojoties uz Komisijas likumdošanas priekšlikumu attiecībā uz tādu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un izmantošanu, kurus neaptver Regula (EK) Nr. 882/2004;

47)   lauksaimniekiem jābūt iespējami mazākam birokrātiskajam slogam;

48)   šajā Regulā noteiktie pasākumi būtu piemērojami, neskarot esošos Kopienas tiesību aktus, jo īpaši Direktīvu 2008/.../EK [ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai](15), Direktīvu 2000/60/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulu (EK) Nr. 396/2005 par maksimālo pesticīdu atlieku daudzumu augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un lopbarībā, ar kuru groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK(16), un Kopienas tiesību aktiem par strādājošo un jebkura iesaistītā aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu organismu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu;

49)   nepieciešams izstrādāt procedūras ārkārtas pasākumu pieņemšanai situācijās, kurās apstiprināta aktīvā viela, drošinātājviela, sinerģists vai augu aizsardzības līdzeklis var veidot nopietnus draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;

50)   dalībvalstīm jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu to īstenošanu;

51)   ražotāju un, ja atbilstīgi, personas, kas atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū vai izmantošanu, vispārējai administratīvajai un kriminālajai atbildībai dalībvalstīs jāpaliek spēkā;

52)   dalībvalstīm jābūt iespējai atgūt izmaksas par procedūrām, kas saistītas ar regulas piemērošanu, no tiem, kas vēlas laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus, un no tiem, kas iesniedz pieteikumus aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu apstiprināšanai;

53)   dalībvalstīm jānozīmē vajadzīgās valsts iestādes;

(54)  Komisijai jāatvieglo šīs regulas piemērošana. Tādējādi ir piemēroti nodrošināt vajadzīgos finanšu līdzekļus un iespēju grozīt dažus regulas noteikumus, ņemot vērā pieredzi, vai izstrādāt tehniskas pamatnostādnes;

(55)  Regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(17). Ir piemēroti pieņemt tīri tehniskus, administratīvus vai steidzamus pasākumus, izmantojot konsultatīvās komitejas procedūru;

(56)  Jo īpaši Komisija jāpilnvaro apstiprināt aktīvās vielas, atjaunot vai pārskatīt to apstiprinājumu, apstiprināt līdzformulantus, pieņemt saskaņotas metodes aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu, un vajadzības gadījumā attiecīgo piemaisījumu vai līdzformulantu pazīmju un daudzuma noteikšanai, ieviest noteikumus domstarpību risināšanai starp dalībvalstīm par līdzvērtīguma novērtējumu, pieņemt pamatnostādnes par savstarpējās atbilstības pārbaužu organizēšanu, atjaunojot atļaujas, pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par izņēmumu pieļaušanu atļauju izsniegšanā augu aizsardzības līdzekļiem pētniecības un attīstības nolūkā, īstenot pasākumus, lai nodrošinātu vienveidīgu augu aizsardzības līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas un izmantošanas uzskaiti, tehniskos un citus vadlīniju dokumentus šīs regulas īstenošanai un apstiprināto aktīvo vielu sarakstu. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus vai arī papildinātu to, pievienojot tai nebūtiskus elementus, tie būtu jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru;

57)   dažiem Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem jāpaliek spēkā pārejas periodā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un mērķis

1.  Šī regula nosaka noteikumus tirdzniecībai Kopienā paredzētu augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai, laišanai tirgū, izmantošanai un kontrolei.

2.  Šī regula nosaka gan noteikumus tādu aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu apstiprināšanai, kurus satur vai no kā sastāv augu aizsardzības līdzekļi, gan noteikumus par palīgvielām un līdzformulantiem.

3.  Šīs regulas mērķis ir nodrošināt augstu cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzības līmeni.

4.  Šī regula pamatojas uz piesardzības principa, lai nodrošinātu, ka vielām vai līdzekļiem, kas tiek laisti tirgū, nav negatīvas ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi.

5.  Šīs regulas mērķis turklāt ir saskaņot noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lai lauksaimniekiem dažādās dalībvalstis padarītu saskaņoti pieejamus augu aizsardzības līdzekļus.

6.  Dalībvalstīm nevar liegt piemērot piesardzības principu, ierobežojot vai aizliedzot pesticīdus.

7.  Dalībvalstis var noteikt jebkādas zonas, kur pesticīdus neizmanto un kuras tās uzskata par vajadzīgām, lai aizsargātu dzeramā ūdens ieguves vietas. Šādas zonas, kurās pesticīdus neizmanto, var aptvert visu dalībvalsts teritoriju.

8.  Dalībvalstis var aizliegt lietot vai laist tirgū ES atļautus pesticīdus, ja tie izmērāmā kvantitātē atrodami ārpus sakņu zonas.

2. pants

Joma

1.  Šī regula attiecas uz produktiem veidā, kādā tie tiek piegādāti izmantotājam, kas satur vai sastāv no aktīvām vielām, drošinātājvielām vai sinerģistiem, un ir paredzēti kādam no šādiem izmantošanas veidiem:

   a) augu vai augu produktu aizsargāšana pret visiem kaitīgiem organismiem vai šādu organismu ietekmes novēršana, ja vien šo līdzekļu galvenais izmantošanas nolūks nav higiēnas vajadzībām, nevis augu vai augu produktu aizsardzībai;
   b) augu dzīves procesa ietekmēšana, piemēram, vielas, kas ietekmē to augšanu citā veidā kā barības vielas;
   c) augu produktu glabāšana, ciktāl uz šādām vielām vai produktiem neattiecas speciāli Padomes vai Komisijas noteikumi par konservantiem;
   d) nevēlamu augu vai augu daļu, izņemot aļģu, iznīcināšana;
   e) nevēlamu augu, izņemot aļģu, augšanas apturēšana vai novēršana.

Šie līdzekļi turpmāk še minēti kā "augu aizsardzības līdzekļi".

2.  Šo regulu piemēro vielām, tostarp mikroorganismiem un vīrusiem, kuriem ir vispārēja vai specifiska iedarbība pret kaitīgiem organismiem vai uz augiem, augu daļām vai augu daļām, turpmāk "aktīvās vielas". Tomēr to pārstāj piemērot mikroorganismiem, vīrusiem, feromoniem un bioloģiskiem produktiem, ja tiek pieņemta īpaša regula par bioloģiskajiem kontroles līdzekļiem.

3.  Šo regulu piemēro attiecībā uz:

   a) vielām vai preparātiem, kas tiek pievienoti augu aizsardzības līdzeklim, lai novērstu vai mazinātu preparāta fitotoksisku iedarbību uz augiem, turpmāk "drošinātājvielas";
   b) vielām vai preparātiem, kuri, lai gan tiem ir vāja iedarbība 1. punkta nozīmē, var uzlabot augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu darbību, turpmāk "sinerģisti";
   c) vielām vai preparātiem, kurus izmanto vai paredz izmantot augu aizsardzības līdzeklī vai palīgvielā, bet kas nav ne drošinātājvielas, ne sinerģisti, turpmāk "līdzformulanti";
   d) vielām vai preparātiem, kas sastāv no līdzformulantiem, vai preparātiem, kas satur vienu vai vairākus līdzformulantus tādā formā, kādā tie tiek piegādāti izmantotājam un laisti tirgū, lai izmantotājs tos sajauktu ar augu aizsardzības līdzekli, lai mainītu tā īpašības vai ietekmi, turpmāk "palīgvielas".

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā lieto šādas definīcijas:

   (1) "Augu aizsardzības līdzekļu atliekas"
  

viena vai vairākas augos vai augu izcelsmes produktos, pārtikā lietojamos dzīvnieku valsts produktos vai citur vidē esošas vielas, kas tur nokļuvušas augu aizsardzības līdzekļu lietošanas rezultātā un ietver šo līdzekļu metabolītus un produktus, kas radušies to noārdīšanās vai reakcijas rezultātā.

   (2) "Vielas"
  

ķīmiski elementi un to savienojumi, tādi, kādi tie sastopami dabā, vai rūpnieciski izgatavoti, ieskaitot jebkādus piemaisījumus, ko izraisa izmantotais ražošanas process.

   3) "Aktīvās vielas"
  

Vielas, tostarp to metabolīti, kas ir klāt to izmantošanas fāzē, mikroorganismi un vīrusi, kam ir vispārīga vai īpaša iedarbība uz mērķa grupas organismiem vai uz augiem, augu daļām vai augu produktiem.

   (4) "Preparāti"
  

Maisījums vai šķīdums, kas sastāv no divām vai vairākām vielām no kurām vismaz viena ir aktīvā viela, kas paredzētas izmantošanai kā augu aizsardzības līdzeklis vai palīgviela.

   (5) "Viela, kas izraisa bažas"
  

Jebkura viela, citāda nekā aktīvā viela, kurai piemīt raksturīga spēja izraisīt kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi ▐.

Šādas vielas ietver, bet neaprobežojas ar vielām, kas klasificētas kā bīstamas saskaņā ar Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu(18), un tāsuzskata par bīstamām Direktīvas 1999/45/EK nozīmē.

Ikvienu vielu, kas ir vai varētu būt kancerogēna, mutagēna, endokrīno sistēmu graujoša, neirotoksiska, imunotoksiska, ar toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu vai genotoksiska, jāuzskata par vielu, kas izraisa bažās.

   6) "izstrādājums"
  

objekts, kam izgatavošanā piešķir īpašu formu, virsmu vai struktūru, kas nosaka tā funkcijas vairāk nekā ķīmiskais sastāvs.

   7) "reklāma"
  

paņēmiens, lai ar drukāto vai elektronisko plašsaziņas līdzekļu starpniecību veicinātu augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu vai lietošanu, kas paredzēts ikvienam, kas nav atļaujas turētājs, persona, kas laiž tirgū augu aizsardzības līdzekli un viņu aģenti.

   (8) "Augi":
  

dzīvie augi un dzīvās augu daļas kopā ar sēklām, kas paredzētas sēšanai, jo īpaši: svaigi augļi, dārzeņi, ziedi, lapas, dzinumi, dzīvie ziedputekšņi, dīgsti, sīpoli un saknes.

   (9) "Augu produkti":
  

augu izcelsmes produkti neapstrādāti vai vienkārši apstrādāti, piemēram, malti, kaltēti vai presēti, bet izņemot pašus augus kā tādus, kādi tie definēti 8. punktā.

   (10) "Kaitīgi organismi":
  

jebkura suga, dzimta vai biotops, kas pieder dzīvnieku vai augu valstij, vai patogēns aģents, kas bīstams augiem vai augu produktiem.

   11) "zema riska"
  

tāds, kam piemītošās raksturīgās spējas visticamāk neizraisīs kaitīgu iedarbību uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai vidi.

   (12) "Dzīvnieki":
  

tādu sugu dzīvnieki, ko cilvēki parasti baro, tur vai lieto pārtikā.

   (13) "Laišana tirgū":
  

pārtikas vai dzīvnieku barības turēšana pārdošanas nolūkā, tostarp piedāvāšana pārdošanai vai jebkura cita veida nodošana par maksu vai bez tās, un pārdošana, izplatīšana un citāda veida nodošana. Šajā regulā augu aizsardzības līdzekļa laišanu brīvā apgrozībā Kopienas teritorijā, kā arī importu uzskata par laišanu tirgū.

   14) "paralēla tirdzniecība":
  

augu aizsardzības līdzekļa imports no dalībvalsts, kurā līdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vai šās regulas noteikumiem, ar nolūku laist tirgū importējošajā dalībvalstī, kurā šis augu aizsardzības līdzeklis vai identisks atsauces līdzeklis ir apstiprināts saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK vai šās regulas noteikumiem.

   15) "identisks":
  

augu aizsardzības līdzekļus uzskata par identiskiem, ja:

   i) to izcelsme ir kopīga,
   ii) tos ir ražojis tas pats uzņēmums vai asociēts uzņēmums vai tie ir ražoti pēc licences ("ražotāja identitātes") un
   iii) tie ir ražoti vismaz saskaņā ar to pašu formulu, izmantojot to pašu aktīvo sastāvdaļu un tiem ir tāda pati ietekme, pienācīgi ņemot vērā it īpaši tās atšķirības, kas var būt apstākļos saistībā ar lauksaimniecību, cilvēku veselību, augu veselību un vidi, jo sevišķi klimatiskajiem apstākļiem.
   (16) "Augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšana":
  

administratīvs akts, ar kuru dalībvalsts kompetentā iestāde atļauj tās teritorijā laist tirgū kādu augu aizsardzības līdzekli.

   (17) "Ražotājs":
  

persona, kas ražo aktīvās vielas, drošinātājvielas, sinerģistus, līdzformulantus, augu aizsardzības līdzekļus vai palīgvielas pats vai kas slēdz līgumu par to ražošanu ar citu personu, vai persona, kuru ražotājs nozīmējis par savu pilnvaroto pārstāvi mērķiem, kas atbilst šai regulai.

   18) "importētāji":
  

persona, kas importē šos līdzekļus komerciālā nolūkā;

   (19) "Piekļuves pilnvara":
  

dokuments, saskaņā ar kuru šīs regulas aizsargāto datu īpašnieks piekrīt, ka kompetentā iestāde izmanto šos datus, lai apstiprinātu kādu augu aizsardzības līdzekli vai aktīvo vielu, sinerģistu vai drošinātājvielu personas labā.

   (20) "Vide"
  

ūdeņi (tostarp grunts, virszemes, pārejas un piekrastes), augsne, gaiss, zeme, brīvdabā dzīvojošas augu un dzīvnieku valsts sugas un jebkādas to savstarpējas attiecības un attiecības ar citiem dzīviem organismiem.

   (21) "Veselība"
  

pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis, ne tikai slimības vai vārguma neesamība.

   (22) "Mazaizsargātas grupas"
  

personas, kurām vajadzīga īpaša uzmanība, novērtējot augu aizsardzības līdzekļu ietekmi akūtu vai hronisku veselības traucējumu izraisīšanā. Pie šīm grupām pieder grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti, embriji un cilvēku augļi, zīdaiņi un bērni, veci cilvēki, kas ir slimi vai lieto zāles, strādnieki un iedzīvotāji, kas ilgu laiku pakļauti pesticīdu iedarbībai.

   (23) "Integrēta kaitēkļu kontrole"
  

visu pieejamo kaitēkļu kontroles metožu uzmanīga izvērtēšana un sekojoša piemēroto pasākumu integrācija, lai novērstu kaitēkļu populāciju attīstību, un citas ekonomiski un ekoloģiski attaisnojama līmeņa intervences formas, lai samazinātu vai minimizētu draudus cilvēku veselībai un videi. Integrēta kaitēkļu kontrole uzsver veselīgas ražas audzēšanu ar mazāko iespējamo kaitējumu lauksaimniecības ekosistēmām, piešķirot prioritāti kultūraugu aizsargpasākumiem un piemērotu šķirņu izmantošanai, kā arī neķīmiskām augu aizsardzības un kaitēkļu un kultūraugu apsaimniekošanas metodēm.

   24) "neķīmiskās augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūraugu apsaimniekošanas metodes"
  

Tādi kaitēkļu kontroles paņēmieni, kuros netiek izmantotas vielas ar ķīmiskām īpašībām. Augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūraugu apsaimniekošanas neķīmiskās metodes ietver augseku, fizisko un mehānisko pārbaudi, kā arī kaitēkļu dabisko apkarošanas līdzekļu izmantošanu.

   (25) "Mikroorganismi"
  

nozīmē šūnas vai cita līmeņa mikrobioloģisku vienību, kas spēj vairoties vai pārnest ģenētisko materiālu.

   (26) "Ģenētiski modificēti organismi"
  

Mikroorganismi, kuros ģenētiskais materiāls ticis mainīts Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvas 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē 2. panta 2. punkta nozīmē(19).

  

   (27) "Laba augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prakse"
  

prakse, saskaņā ar kuru kādas augu sugas apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem atbilstīgi to atļautās lietošanas nosacījumiem tiek izraudzīta, dozēta un piemērota laika ziņā tā, lai nodrošinātu, ka tiek izmantots vienīgi minimālais nepieciešamais daudzums, ņemot vērā vietējos apstākļus, kā arī nepieciešamību novērst rezistences veidošanos un kultūras un bioloģiskās kontroles iespējas un priekšroku dodot neķīmiskām augu aizsardzības, kaitēkļu kontroles un kultūru apsaimniekošanas metodēm.

   (28) "Laba vides aizsardzības prakse"
  

augu aizsardzības prakse, kas ietver augu aizsardzības produktu izmantošanu un piemērošanu tādā veidā, kad vide tiek piesārņota tik maz, cik vien praktiski iespējams.

   (29) "Laba laboratorijas prakse"
  

prakse, kā to nosaka Direktīva 2004/10/EK(20).

   30) "laba eksperimentu prakse":
  

prakse saskaņā ar Direktīvu 2004/10/EK.

   (31) "Datu aizsardzība"
  

datu aizsardzība attiecas uz eksperimentu vai ziņojumu, kas neietver izmēģinājumus ar mugurkaulniekiem un citus izmēģinājumus vai pētījumus, kuri var novērst izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ja tā īpašniekam ir tiesības nepieļaut tā izmantošanu citas personas labā.

(32)  "Ziņotāja dalībvalsts"

dalībvalsts, kura piekrīt uzņemties pienākumu novērtēt aktīvās vielas vai drošinātājvielas vai sinerģistus. Šis pienākums jāpilda profesionāli, un pēc noteikta laika posma jāpublicē novērtējuma ziņojums.

   (33) "Pārbaudes un pētījumi"
  

Pētījums vai eksperiments, kura mērķis ir noteikt aktīvas vielas vai augu aizsardzības līdzekļu īpašības un izturēšanos, paredzēt aktīvo vielu un/vai to atbilstošo metabolītu iedarbību uz tiem, noteikt drošas iedarbības līmeņus, kā arī paredzēt noteikumus augu aizsardzības līdzekļu drošai izmantošanai.

   (34) "Nepieļaujama ietekme uz vidi"
  

Jebkāda ietekme, kas var neatgriezeniski ietekmēt bioloģisko daudzveidību un biotopus, tostarp nopietni ietekmējot atsevišķas sugas, kas var novest pie šo sugu izzušanas.

   (35) "Augu aizsardzības līdzekļa Niecīga izmantošana"
  

Šā līdzekļa izmantošana konkrētā dalībvalstī kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, vai plaši audzētai kultūrai ierobežotas vai sporādiskas un izņēmuma izmantošanas gadījumos.

II NODAĻA

AKTĪVĀS VIELAS, DROŠINĀTĀJI, SINERĢISTI UN LĪDZFORMULANTI

IEDAĻA

Aktīvās vielas

1.Apakšiedaļa

Apstiprināšanas prasības un nosacījumi

4. pants

Aktīvo vielu apstiprināšanas kritēriji

1.  Aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar I pielikumu, ja, ņemot vērā pašreizējās zinātniskās un tehniskās zināšanas, sagaidāms, ka atbilstīgi šī pielikuma 2. un 3. pantā minētajiem kritērijiem šo aktīvo vielu saturoši augu aizsardzības līdzekļi atbildīs 2. un 3. pantā minētajiem nosacījumiem.

2.  Augu aizsardzības līdzekļu atliekas saskaņā ar labai augu aizsardzības praksei atbilstīgu izmantošanu atbilst šādām prasībām:

   a) tām nav kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību, jo īpaši uz izmantotāju, kas ir tiešā kontaktā ar līdzekļiem, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un neaizsargāto grupu veselību, vai dzīvnieku veselību, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi ▐, vai attiecībā uz gruntsūdeņiem;
   b) tām nav kaitīgas ietekmes uz vidi, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi un visus nozīmīgos ceļus kaitīgai iedarbībai uz vides organismiem; metodes šādas ietekmes novērtēšanai nodrošinās Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk - "Iestāde");
   c) jābūt vispārēji izmantojamām, standartizētām metodēm visu apstiprināto vielu atlieku daudzuma mērīšanai, kuras ir pietiekami jutīgas attiecībā uz jebkuru tehniski nosakāmu atliekvielu līmeni, kas varētu būt jebkurā vides un bioloģiskajā elementā. Atliekvielas atklāj ar vispārpieņemtām daudzatlieku noteikšanas metodēm, kuras pielieto Kopienas references laboratorijas.

3.  Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana saskaņā ar to lietošanu atbilstīgi labai augu aizsardzības praksei un ņemot vērā normālus izmantošanas apstākļus atbilst šādām prasībām:

   a) tā ir pietiekami efektīva;
   b) tai nav tūlītējas vai vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku veselību, jo īpaši iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un neaizsargāto grupu veselību, vai dzīvnieku veselību, ne tiešas, ne ar dzeramā ūdens, pārtikas, lopbarības vai gaisa starpniecību, tostarp vietās, kas atrodas tālu no izmantošanas vietas un kurās vielas nonākušas pēc pārneses lielos attālumos, vai seku darbavietā vai citas netiešas ietekmes rezultātā, ņemot vērā zināmo kumulatīvo un sinerģētisko ietekmi, ▐vai attiecībā uz virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem;
   c) tai nav kaitīgas ietekmes uz augiem vai augu produktiem;
   d) tā neizraisa nevajadzīgas kontrolējamo mugurkaulnieku ciešanas un sāpes;
  e) tai nav nepieļaujamas ietekmes uz vidi, jo īpaši ņemot vērā šādus apsvērumus:
   i) tās pastāvēšanu un izplatību vidē, jo īpaši, virszemes ūdeņu, tostarp ieteku un piekrastes ūdeņu, dzeramā ūdens, gruntsūdeņu, gaisa un augsnes piesārņošanu; ņemot vērā vietas, kas atrodas tālu no to lietošanas vietām, pēc to pārneses lielā attālumā;
   ii) iedarbību uz blakussugām, tostarp uz šo sugu uzvedību;
   iii) ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu;
   iv) destruktīva ietekme uz sugām, kurām draud izmiršana.

4.  Aktīvās vielas apstiprināšanai 1., 2. un 3. punkta prasības tiek uzskatītas par izpildītām, kad tas ticis konstatēts attiecībā uz vienu vai vairākiem vismaz viena tāda augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas veidiem, kas satur šo aktīvo vielu.

5.  Attiecībā uz cilvēku veselību nedrīkst tikt izmantoti nekādi dati, kuru iegūšanai izmantoti cilvēki, lai samazinātu drošuma robežas, kas iegūtas eksperimentos vai pētījumos ar dzīvniekiem.

5. pants

Izmēģinājumi ar dzīvniekiem

Lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem šīs regulas nolūkā jāveic tikai kā pēdējais risinājums. Veicina tādu izmēģinājumu stratēģiju izmantošanu, kurās neizmanto dzīvniekus, kā arī viedas izmēģinājumu metodes, un ir aizliegti viena un tā paša veida izmēģinājumi ar mugurkaulniekiem, kas pārklājas.

6. pants

Testa apstiprināšana

Testa apstiprināšanu piešķir uz laika posmu, kas nav ilgāks par desmit gadiem.

7. pants

Nosacījumi un ierobežojumi

Apstiprināšana var būt atkarīga no nosacījumiem un ierobežojumiem, tostarp:

   a) aktīvās vielas obligātu tīrības pakāpi;
   b) noteiktu piemaisījumu īpašībām un maksimālā satura;
   c) ierobežojumiem, kas izriet no 9. pantā minētās informācijas novērtēšanas, ņemot vērā attiecīgos lauksaimniecības, augu veselības un vides (tajā skaitā klimatiskos apstākļus) nosacījumus;
   d) preparāta veida;
   e) pieteikuma veida un nosacījumiem;
   f) turpmākas apliecinošas informācijas iesniegšanas dalībvalstīm un ║ Iestādei ║ , ja novērtēšanas procesā jaunu zinātnes un tehnikas zināšanu ieguves rezultātā tiek pieņemtas jaunas prasības;
   g) izmantotāju kategorijas noteikšanas, piemēram, profesionālie un neprofesionālie izmantotāji;
   h) to vietu noteikšanas, kurās aktīvo vielu saturošie augu aizsardzības līdzekļi drīkst tikt apstiprināti atbilstīgi konkrētajiem apstākļiem;
   i) nepieciešamības īstenot riska mazināšanas pasākumus un uzraudzību pēc izmantošanas;
   j) aktīvo vielu lietošanas ierobežojumi un aizliegums, ja tās neatbilst integrētajiem kaitēkļu kontroles plāniem vai pat kaitē šiem plāniem, kā augsnes apstrāde ar ķīmiskām vielām;
   k) citiem īpašiem nosacījumiem, novērtējot informāciju, kas padarīta pieejama saistībā ar šo direktīvu.

2. apakšiedaļa

Apstiprināšanas procedūra

8. pants

Pieteikumi

1.  Iestāde ir atbildīga par apstiprināšanas procedūras koordinēšanu.

To darot, Iestāde paļaujas uz dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai vai grozījumiem apstiprināšanas nosacījumos aktīvās vielas ražotājs iesniedz Iestādei līdz ar pilnīgu un kopsavilkuma dosjē, kā to paredz 9. panta 1. un 2. punkts vai pieejas vēstuli šādiem dosjē, vai zinātniski pamatotu attaisnojumu par to, kāpēc netiek iesniegtas atsevišķas šo dosjē daļas, pierādot, ka aktīvā viela atbilst apstiprināšanas kritērijiem, kurus nosaka 4. pants. Iestāde informē dalībvalstu kompetentās iestādes par pieteikumiem, kurus tā ir saņēmusi.

Dalībvalsts var izvēlēties aktīvo vielu, par kuru Iestāde ir saņēmusi pieteikumu aktīvās vielas apstiprināšanai, lai kļūtu par dalībvalsti ziņotāju 10. un 12. panta nolūkā.

Gadījumos, ja divas vai vairākas dalībvalstis ir izteikušas interesi būt par ziņotāju dalībvalsti un nespēj vienoties, kura būs kompetentā iestāde, ziņotāju dalībvalsti nosaka saskaņā r 83. panta 3. punktā norādīto regulatīvo procedūru.

Lēmums jābalsta uz objektīviem kritērijiem, piemēram, ģeogrāfiskie, lauksaimnieciskie un klimatiskie apstākļi, jo īpaši attiecībā uz attiecīgajiem organismiem, kompetentās iestādes un references laboratoriju darbību un objektivitāti un nepastāvot interesēm saistībā ar ražošanas uzņēmumiem.

Ražotāju nozīmēta ražotāju asociācija drīkst iesniegt kopīgu pieteikumu, lai atbilstu šai regulai.

2.  Fiziska vai juridiska persona, kas nodibināta ārpus Kopienas un kura iesniedz pieteikumu, ieceļ fizisku vai juridisku personu, kas nodibināta Kopienā, lai tā kā vienīgais šīs personas pārstāvis īstenotu saistības un procedūras saskaņā ar šo regulu.

3.  Pieteikumu var novērtēt kopīgi vairākas dalībvalstis, kuras darbojas kā ziņojuma sastādītājas saskaņā ar kopziņojuma sistēmu.

4.  Četrpadsmit dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dalībvalsts ziņotāja nosūta iesniedzējam rakstisku atzinumu, minot saņemšanas datumu.

5.  Iesniedzot pieteikumu, iesniedzējs saskaņā ar 66. pantu drīkst lūgt saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz atsevišķām dosjē daļām, kas minētas 1. pantā. Viņš paskaidro, kāpēc katrs dokuments vai katra dokumenta daļa tiek uzskatīta par konfidenciālu.

Viņam vienlaicīgi jāiesniedz jebkādas datu aizsardzības prasības atbilstīgi 62. pantam.

Pēc tam, kad iesniedzējam dota iespēja iesniegt komentārus par lēmumu, ko tā plāno pieņemt, dalībvalsts ziņotāja pieņem lēmumu, kāda informācija paliek konfidenciāla. Par savu lēmumu tā informē iesniedzēju un Iestādi.

9. pants

Dosjē

1.  Kopsavilkuma dosjē ietver:

   a) datus attiecībā uz vienu vai vairākiem raksturīgiem vismaz viena aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas gadījumiem plaši izplatītai kultūrai katrā zonā, pierādot, ka ir izpildītas 4. panta prasības; ja iesniegtie dati neaptver visas zonas vai attiecas uz kultūru, kas netiek plaši audzēta, iesniedz šīs pieejas pamatojumu;
   b) par katru punktu 3. punktā minētajās prasībās aktīvai vielai – izmēģinājumu un pētījumu kopsavilkumi un rezultāti, to īpašnieka vārds un persona vai iestāde, kas veikusi izmēģinājumus un pētījumus;
   c) par katru punktu 3. punktā minētajās prasībās augu aizsardzības līdzeklim – izmēģinājumu un pētījumu kopsavilkumi un rezultāti, to īpašnieka vārds un persona vai iestāde, kas veikusi izmēģinājumus un pētījumus atbilstoši kritēriju novērtējumam, kas minēts 4. panta attiecībā uz vienu vai vairākiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir raksturīgi a) apakšpunktā minētajai izmantošanai, ņemot vērā faktu, ka jebkādu datu iztrūkumi dosjē, kā to paredz 2. punkts, kas izriet no piedāvātā ierobežotā aktīvās vielas raksturīgās izmantošanas gadījumu spektra, ir pamats aktīvās vielas apstiprinājuma atteikumam;
   d) katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki, pamatojumu pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un izmēģinājumu ar mugurkaulniekiem pārklāšanās;
   e) kontrolsaraksts, kas pierāda, ka 2. punktā paredzētais dosjē ir pilnīgs;
   f) iemesli, kāpēc iesniegtie ziņojumi par izmēģinājumiem un pētījumiem ir nepieciešami aktīvās vielas testa apstiprināšanai vai apstiprināšanas nosacījumu grozīšanai;
   g) visas iesniegtās informācijas novērtējums.

2.  Pilnīgā dosjē ietilpst pilns atsevišķo izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu teksts attiecībā uz visu 1. panta b) un c) apakšpunktos minēto informāciju. ▐

3.  Kopsavilkuma dosjē un pilnīgā dosjē formu nosaka saskaņā ar 83. panta 2. punktā minēto konsultēšanas procedūru.

Datu prasības, kas minētas 1. punktā, ir jānosaka noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar 83. panta 2. punktā minēto konsultāciju procedūru, pārnesot prasības aktīvām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikumā ar jebkurām izmaiņām, kuras ir nepieciešamas, pārejot no direktīvas uz regulu. Līdzīgas datu prasības nosaka drošinātājvielām un sinerģistiem saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru.

4.  Pieteikuma iesniedzējam dokumentācijai ir jāpievieno visa pieejamā recenzētā zinātniskā literatūra par aktīvajām vielām un to metabolītiem attiecībā uz negatīvu blakus iedarbību uz veselību, vidi un blakus sugām.

10. pants

Pieteikuma pieņemšana

1.  Trīsdesmit dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dalībvalsts ziņotāja, izmantojot 9. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto kontrolsarakstu, pārbauda, vai kopā ar iesniegumu iesniegtie dosjē satur visus 9. pantā paredzētos elementus.

2.  Gadījumā, ja trūkst viens vai vairāki 9. pantā paredzētie elementi, dalībvalsts informē iesniedzēju, nosakot termiņu ne ilgāku par trim mēnešiem to iesniegšanai. Piemēro 8. panta 5. punktu.

Gadījumā, ja šī perioda beigās iesniedzējs nav iesniedzis trūkstošos elementus, dalībvalsts rapporteur informē iesniedzēju, ka iesniegums nav pieņemams.

Jaunu iesniegumu attiecībā uz to pašu vielu var iesniegt jebkurā laikā.

3.  Gadījumā, ja kopā ar iesniegumu iesniegtie dosjē satur visus 9. pantā paredzētos elementus, dalībvalsts ziņotāja informē pieteikuma iesniedzēju, Komisiju, pārējās dalībvalstis un Iestādi, ka iesniegums ir pieņemams, un sāk aktīvās vielas novērtēšanu.

Pēc paziņojuma saņemšanas iesniedzējs nekavējoties nosūta kopsavilkuma dosjē un pilnīgo dosjē pārējām dalībvalstīm, Iestādei un Komisijai.

11. pants

Kopsavilkuma dosjē pieejamība

Iestāde bez kavēšanās padara 9. panta 1. punktā minēto kopsavilkuma dosjē publiski pieejamu, izslēdzot jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla saskaņā ar 66. pantu.

12. pants

Novērtējuma ziņojuma projekts

1.  Ziņotāja dalībvalsts var sākt izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu novērtēšanu tūlīt pēc to saņemšanas no pieteikuma iesniedzēja, tostarp pirms paziņojuma iesniegšanas dienas, kas paredzēta 10. panta 3. punkta 1. apakšpunktā. Divpadsmit mēnešu laikā pēc ║ paziņojuma izdarīšanas datuma, dalībvalsts ziņotāja sagatavo un iesniedz Iestādei ziņojumu (turpmāk - "novērtējuma ziņojuma projekts"), kurā novērtē, vai aktīvā viela var atbilst 4. panta prasībām.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, tā nosaka saprātīgu laika periodu, kurā iesniedzējam tā jāpiegādā kopā ar jebkurām datu aizsardzības prasībām saskaņā ar 62. pantu. Šajā gadījumā divpadsmit mēnešu periodu pagarina par papildu periodu, ko piešķir dalībvalsts. Tā par to informē Komisiju un Iestādi. Iesniedzot papildu informāciju, pieteikuma iesniedzējs tai pievieno prasību par datu aizsardzību saskaņā ar 62. pantu. Piemēro 8. panta 5. punktu.

Dalībvalsts drīkst apspriesties ar Iestādi.

2.  Kopsavilkuma dosjē un pilnīgā dosjē formu nosaka saskaņā ar 83. panta 2. punktā minēto konsultēšanas procedūru.

13. pants

Iestādes secinājums

1.  Iestāde izplata novērtējuma ziņojuma projektu, ko tā saņēmusi no dalībvalsts ziņotājas, iesniedzējam, pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Tā padara to publiski pieejamu pēc tam, kad ir devusi iesniedzējam iespēju saskaņā ar 66. pantu lūgt, lai atsevišķas novērtējuma ziņojuma projekta daļas paliktu konfidenciālas.

Iestāde dod sešdesmit dienas ilgu laika periodu rakstisku komentāru iesniegšanai.

Ja vajadzīgs, Iestāde organizē ekspertu apspriedi, iekļaujot ekspertus no dalībvalsts ziņotājas.

2.  Iestāde izdara secinājumu par to, vai aktīvā viela var atbilst 4. panta prasībām, deviņdesmit dienu laikā pēc tam, kad beidzies šī panta 1. punktā minētais termiņš, to atbilstīgi pamatojot, tostarp ar atsauci uz jebkādu publisku komentāru izskatīšanu, un paziņo par to iesniedzējam, dalībvalstīm un Komisijai. Iestāde publicē slēdzienu vienas nedēļas laikā pēc tā pieņemšanas.

JaIestādei nepieciešamas papildu konsultācijas ar ekspertiem kā norādīts 1. pantā, tā nosaka termiņu konsultāciju pabeigšanai. Šajā gadījumā deviņdesmit dienu periodu pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir Iestāde. Tā par to informē Komisiju un dalībvalstis.

3.  Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā jāpiegādā. Šajā gadījumā, 2. punktā paredzēto deviņdesmit dienu periodu pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir Iestāde, un uz laiku, kas ziņotājai dalībvalstij nepieciešams informācijas novērtēšanai savā novērtējuma ziņojuma projektā. Iestāde par to informē Komisiju un Iestādi.

Ja Iestādei nepieciešams organizēt ekspertu konsultācijas, 2. pantā norādīto deviņdesmit dienu termiņu pagarina uz laiku, kas vajadzīgs šādām konsultācijām. Tā par to informē Komisiju un Iestādi.

Iestāde drīkst lūgt Komisiju apspriesties ar Kopienas references laboratoriju, kas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 882/2004 nozīmēta, lai pārliecinātos, vai iesniedzēja piedāvātā metode atlieku noteikšanai ir apmierinoša un atbilst šīs Regulas 30. panta 1. punkta h) apakšpunkta prasībām. Iesniedzējs, ja to prasa Kopienas references laboratorija, piegādā paraugus un analīzes standartus.

4.  Iestāde izstrādā tās secinājuma formu, kurai jāietver sīka informācija par novērtēšanas procedūru un attiecīgās aktīvās vielas īpašībām.

14. pants

Apstiprināšanas regulēšana

1.  Trīs mēnešu laikā pēc 13. panta 2. punktā paredzētā secinājuma saņemšanas no Iestādes Komisija iesniedz ziņojumu (turpmāk "pārskata ziņojums") 83. panta 1. punktā minētajai Komitejai, ņemot vērā ziņotājas dalībvalsts novērtējuma ziņojuma projektu saskaņā ar 12. pantu un Iestādes secinājumu saskaņā ar 13. pantu.

Iesniedzējam un citiem, kas iesnieguši rakstiskus komentārus saskaņā ar 13. panta 1. punktā minēto procedūru, tiek dota iespēja iesniegt komentārus par pārskata ziņojumu.

Pārskata ziņojums ir pieejams sabiedrībai un to nosūta Eiropas Parlamentam.

2.  Pamatojoties uz 1. punktā paredzēto pārskata ziņojumu, citiem faktoriem, kas likumīgi attiecas uz izskatāmo jautājumu un piesardzības principu, ja atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 1. punkta nosacījumiem, pieņem regulu ar atbilstīgu pamatojumu saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru paredzot, ka:

   a) aktīvo vielu apstiprina saskaņā ar nosacījumiem un ierobežojumiem, kā minēts 7. pantā, ja atbilstīgi; un iekļauts II pielikumā;
   b) aktīvo vielu neapstiprina; vai
   c) apstiprināšanas nosacījumi tiek grozīti.

3.  Komisija uztur apstiprināto aktīvo vielu atjaunotu sarakstu II pielikumā un publicē šo sarakstu internetā.

3. apakšiedaļa

Atjaunošana un pārskatīšana

15. pants

Apstiprinājuma atjaunošana

1.  Iesniegumu aktīvas vielas apstiprinājumam atjauno, ja secina, ka 4. pantā minētie kritēriji ir izpildīti.

4. pantu uzskata par ievērotu, ja šāds secinājums izdarīts attiecībā uz vienu vai vairākiem raksturīgiem vismaz viena šo aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas gadījumiem.

Apstiprinājuma atjaunošanā drīkst iekļaut nosacījumus un ierobežojumus, kas minēti 7. pantā.

2.  Apstiprināšanas periodu var atjaunot vienu vai vairākas reizes laika periodā, kas nepārsniedz 10 gadus.

16. pants

Pieteikšanās atjaunošanai

1.  Iesniegumu, kas minēts 15. pantā, aktīvās vielas ražotājs iesniedz attiecīgajai dalībvalstij, kopiju nosūtot pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei, ne vēlāk kā trīs gadus pirms testa apstiprināšanas termiņa beigām.

2.  Iesniedzot pieteikumu atjaunošanai, iesniedzējs norāda jaunus datus, kurus viņš plāno iesniegt, un pierāda to nepieciešamību saistībā ar datu prasībām vai kritērijiem, kas nebija piemērojami aktīvās vielas testa apstiprināšanā, vai tāpēc, ka tiek izteikts lūgums grozīt apstiprinājumu. Viņš vienlaicīgi iesniedz jaunos vai procesā esošos pētījumu grafikus.

Iesniedzējs norāda, minot iemeslus, tās iesniegtās informācijas daļas, kurām saglabājama konfidencialitāte saskaņā ar 66. pantu.

17. pants

Atjaunošanas pieteikuma pieejamība

Iestāde bez kavēšanās publisko iesniedzēja saskaņā ar 16. pantu iesniegto informāciju, izņemot informāciju, par kuras konfidencialitāti paziņots saskaņā ar 66. pantu.

18. pants

Apstiprināšanas perioda pagarināšana uz procedūras laiku

Gadījumā, ja tādu iemeslu dēļ, kurus iesniedzējs nespēj ietekmēt, sagaidāms, ka apstiprinājuma termiņš beigsies pirms tiks pieņemts lēmums par tā atjaunošanu, saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņem regulu, ar kuru atliek perioda beigu termiņu tā, lai būtu pietiekami daudz laika iesnieguma izvērtēšanai. Jo īpaši, šādu regulu pieņem gadījumā, ja iesniedzēji nav varējuši sniegt paziņojumu trīs gadus iepriekš, kā to prasa 16. panta 1. punkts, jo aktīvā viela iekļauta Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā uz periodu, kas beidzies mazāk nekā trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas datuma.

Šī perioda ilgumu nosaka, pamatojoties uz:

   a) laiku, kas nepieciešams pieprasītās informācijas sniegšanai;
   b) procedūras pabeigšanai nepieciešamo laiku;
   c) nepieciešamību nodrošināt saskaņotas darba programmas izstrādi, kā to paredz 19. pants.

19. pants

Darba programma

Komisija drīkst izveidot darba programmu, grupējot līdzīgas aktīvās vielas. Šī programma var prasīt, lai ieinteresētās personas iesniegtu Komisijai, Iestādei un dalībvalstīm visus nepieciešamos datus programmā paredzētajā laika periodā.

Programma ietver:

   a) procedūras par apstiprinājuma atjaunošanas iesniegumu iesniegšanu un novērtēšanu;
   b) nepieciešamos datus, kas iesniedzami, tostarp pasākumus, lai samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, jo īpaši izmēģinājumu metodes, neiesaistot dzīvniekus, kā arī viedās izmēģinājumu stratēģijas;
   c) termiņus šo datu iesniegšanai;
   d) noteikumus jaunas informācijas iesniegšanai;
   e) noteikumus lūgumiem saglabāt konfidencialitāti saskaņā ar 66. pantu.

20. pants

Īstenošanas pasākumi

Regula, kas pieņemta saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru, nosaka noteikumus, kas nepieciešami atjaunošanas un pārskata procedūras īstenošanai, ietverot, ja atbilstīgi, darba programmas īstenošanu, kā to paredz 19. pants.

21. pants

Regula par atjaunošanu

1.  Saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem regulu ar atbilstīgu pamatojumu, kas paredz, ka:

   a) aktīvās vielas apstiprinājums ir atjaunots, ja atbilstīgi, saskaņā ar nosacījumiem un ierobežojumiem; vai
   b) aktīvās vielas apstiprinājums netiek atjaunots.

2.  Ja iemesli apstiprinājuma neatjaunošanai nav saistīti ar veselības vai vides aizsardzību, 1. punktā minētā regula paredz pārejas periodu attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai, kurš nedrīkst būt ilgāks par vienu gadu. Pēc šī perioda beigām ražotāji nodrošina atbrīvošanos no atlikušajiem krājumiem un drošu likvidēšanu.

3.  Ja apstiprinājumu neatjauno vai atsauc veselības vai vides apsvērumu dēļ, no attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa nekavējoties ir jāatbrīvojas.

22. pants

Apstiprinājuma pārskatīšana

1.  Komisija drīkst jebkurā brīdī pārskatīt aktīvās vielas apstiprinājumu, un ta ir pienācīgi jāizskata dalībvalsts, Eiropas Parlamenta un ieinteresēto pušu iesniegtie pieprasījumi apstiprinājuma pārskatīšanai, balstoties uz pašreizējām zinātniskajām un tehniskajām atziņām un pārraudzības datiem.

Ja tā uzskata, ka ir norādes, ka viela vairs neatbilst 4. panta kritērijiem vai nav nodrošināta nepieciešamā papildu informācija saskaņā ar 7. panta f) apakšpunktu, tā informē dalībvalstis, Iestādi un aktīvās vielas ražotāju, nosakot laika periodu, kurā ražotājam jāiesniedz savi komentāri.

Komisija pārskata aktīvās vielas apstiprinājumu, ja ir pazīmes, ka tiek kavēta Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta i)daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā noteikto mērķu sasniegšana.

2.  Komisija drīkst lūgt Iestādei izteikt tās atzinumu vai sniegt zinātnisku vai tehnisku palīdzību. Iestāde iesniedz tās atzinumu vai darba rezultātus Komisijai trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma.

3.  Ja Komisija secina, ka 4. pantā paredzētie kritēriji vairs netiek izpildīti vai nav nodrošināta nepieciešamā papildu informācija saskaņā ar 7. panta f) apakšpunktu, pieņem regulu par apstiprinājuma atsaukšanu vai grozīšanu saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Piemēro 21. panta 2. punktu.

4.  Ja Komisija secina, ka Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta i)daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā noteiktie mērķi par prioritāro vielu piesārņojuma samazināšanu nevar tikt sasniegti, jāpieņem regula par apstiprinājuma atcelšanu vai grozīšanu saskaņā ar šīs regulas 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

4. apakšiedaļa

Atkāpes

23. pants

Aktīvās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi

1.  Atkāpjoties no 6. panta prasībām, aktīvu vielu, kas atbilst 4. pantā paredzētajiem kritērijiem, apstiprina uz laiku, kas nepārsniedz 15 gadus, ja tai nav kaitīga ietekme uz cilvēku un dzīvnieku veselību un vidi, kā to paredz 50. panta 1. punkts.

Šī atkāpe neattiecas uz aktīvām vielām, kas saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā:

   kancerogēnas,
   mutagēnas,
   reproduktīvai funkcijai toksiskas,
   sensibilizējošas ķimikālijas,
  

vai uz vielām, kas kvalificētas kā:

   noturīgas ar pussabrukšanas periodu, kurš pārsniedz 60 dienas,
   endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāji, kuri iekļauti iespējamo endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītāju ES sarakstā,
   toksiskas,
   bioakumulatīvas un grūti noārdāmas.

Ne vēlāk kā ...(21). Komisija pārskata un vajadzības gadījumā norāda kritērijus aktīvās vielas uzskatīšanai par zemas kaitīguma pakāpes vielu un attiecīgos gadījumos iesniedz priekšlikumus.

2.  Neatkarīgi no 6. panta prasībām, aktīvās vielas, kuru pamatā ir bioloģiskās kontroles aģenti, kuri atbilst 4. pantā minētajam kritērijam, apstiprina uz laiku, kas nepārsniedz 15 gadus, ja paredz, ka augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir šādi bioloģiskās kontroles aģenti, rada tikai nelielu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī videi, kā noteikts 50. panta 1. punktā.

3.  Piemēro 4. panta 4. punktu un 7. līdz 22. pantu.

24. pants

Pamata vielu apstiprināšanas kritēriji

1.  Pamata vielas apstiprina saskaņā ar 2. līdz 6. punktu. ▐Šo punktu nozīmē pamata viela ir aktīva viela, kas:

   a) netiek pārsvarā izmantota kā augu aizsardzības līdzeklis, bet
   b) neskatoties uz to tiek zināmā mērā izmantota kā augu aizsardzības līdzeklis vai nu tieši, vai līdzeklī, kas sastāv no šīs vielas un vienkāršas drošinātājvielas,
   c) nav kaitīga viela, un
   d) netiek tieši tirgota izmantošanai kā augu aizsardzības līdzeklis.

Šajā regulā pamatviela ir aktīvā viela, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 178/2002 2. panta definīcijā "pārtika" ietvertajiem kritērijiem.

2.  Pamata vielu apstiprina saskaņā ar 4. panta prasībām un, ja jebkādi atbilstoši novērtējumi, kas veikti saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, kas regulē šīs vielas izmantošanu mērķiem, kas ir citādi nekā augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas mērķi, parāda, ka vielai nav ne tūlītējas, ne vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, ne arī kaitīgas ietekmes uz vidi, ar nosacījumu, ka tiek izpildīti visi datu pieprasījuma punkti aktīvajām vielām, ko satur augu aizsardzības līdzekļi, un tiek piemērotas tās pašas lēmumu pieņemšanas procedūras.

3.  Iesniegumu pamata vielas apstiprināšanai Komisijai iesniedz jebkura ieinteresēta persona vai dalībvalsts.

Iesniegumu iesniedz kopā ar šādu informāciju:

   a) jebkādiem novērtējumiem, kas veikti saskaņā ar citiem Kopienas tiesību aktiem, kas regulē šīs vielas izmantošanu; vai
   b) informāciju, kas norāda, ka vielai nav ne tūlītējas, ne vēlākas kaitīgas ietekmes uz cilvēku vai dzīvnieku veselību, ne arī kaitīgas ietekmes uz vidi.

4.  Komisija drīkst lūgt Iestādei izteikt tās atzinumu vai sniegt zinātnisku vai tehnisku palīdzību. Iestāde iesniedz tās atzinumu vai darba rezultātus Komisijai trīs mēnešu laikā.

5.  Piemēro 7. un 14. pantu.

6.  Komisija drīkst jebkurā laikā pārskatīt pamata vielas apstiprinājumu.

Ja tā uzskata, ka ir norādes, ka viela vairs neatbilst 1. un 2. punktā minētajiem kritērijiem, tā informē dalībvalstis, Iestādi un ieinteresēto pusi, nosakot laika periodu komentāru iesniegšanai.

Komisija lūdz Iestādei izteikt tās atzinumu vai sniegt zinātnisku vai tehnisku palīdzību. Iestāde iesniedz tās atzinumu vai darba rezultātus Komisijai trīs mēnešu laikā.

Ja Komisija secina, ka 1. punktā minētie kritēriji vairs netiek izpildīti, tā pieņem regulu par apstiprinājuma atsaukšanu vai grozīšanu saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru. Piemēro 21. panta 2. punktu.

25. pants

Aizvietošanas kandidātu apstiprinājuma kritēriji

1.  Atkāpjoties no 6. panta un 15. panta 2. punkta, aktīvo vielu, kas atbilst 4. panta kritērijiem, apstiprina vienreiz uz laika periodu, kas nepārsniedz piecus gadus, ja citas jau apstiprinātas aktīvās vielas vai alternatīvas lauksaimnieciskas metodes vai prakses ir ievērojami mazāk toksiskas patērētājiem vai strādājošajiem, vai ir ievērojami nekaitīgākas videi. Novērtējumā ņem vērā I pielikuma 4. punktā noteiktos kritērijus.

Šādu vielu turpmāk sauc par "aizvietošanas kandidātu".

2.  Piemēro 4. panta 4. punktu un 7. līdz 22. pantu.

2.IEDAĻA

Drošinātājvielas un sinerģisti

26. pants

Drošinātājvielu un sinerģistu apstiprināšana

1.  Drošinātājvielu vai sinerģistu apstiprina, ja tas atbilst 4. pantam.

2.  Drošinātājvielu un sinerģistu apstiprināšanā 1. punktu uzskata par ievērotu, ja atbilstība 4.pantam ir panākta attiecībā uz vienu vai vairākiem raksturīgiem vismaz viena augu aizsardzības līdzekļa katrai atšķirīgai aktīvajai vielai, ar kuru drošinātājviela vai sinerģists ir apvienots, izmantošanas gadījumiem.

3.  Piemēro 6. līdz 22. pantu.

27. pants

Tirgū esošās drošinātājvielas un sinerģisti

Ne vēlāk, kā ...(22) pieņem regulu saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru, izveidojot darba programmu pakāpeniskai tirgū esošo sinerģistu un drošinātājvielu pārskatīšanai, kad šī regula stājas spēkā. Regula ietver datu prasību, tostarp pasākumu, lai samazinātu izmēģinājumus ar dzīvniekiem, paziņošanas, novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procedūru izstrādāšanu. Tā prasa, lai ieinteresētās puses iesniegtu Komisijai, Iestādei un dalībvalstīm visus nepieciešamos datus noteiktā laika periodā.

3.IEDAĻA

Līdzformulanti

28. pants

Līdzformulantu apstiprināšana

1.  Līdzformulantu apstiprina, ja ir konstatēts, ka:

   a) līdzformulantam vai tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar reāliem izmantošanas apstākļiem nav kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai uz gruntsūdeņiem, vai nepieļaujama ietekme uz vidi; un
   b) tā atliekām pēc piemērošanas saskaņā ar labu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas praksi un reālos normālos izmantošanas apstākļos nav kaitīga ietekme uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai nepieļaujama ietekme uz augiem, augu produktiem vai vidi.

2.  Līdzforumulantus, kas ir apstiprināti saskaņā ar 1. punktu, iekļauj III pielikumā atbilstīgi 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

1.  Ja līdzformulantu izmanto augu aizsardzības līdzeklī, kas apstiprināts saskaņā ar šo regulu, tā attiecīgu izmantošanu augu aizsardzības līdzeklī uzskata par reģistrētu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)(23) 15. panta 1. punktu.

III NODAĻA

AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

IEDAĻA

Atļauju piešķiršana

1. apakšiedaļa

Prasības un saturs

29. pants

Atļaujas piešķiršana laišanai tirgū un izmantošanai

1.  Augu aizsardzības līdzekli nedrīkst laist tirgū vai izmantot, ja vien tam attiecīgajā dalībvalstī nav piešķirta atļauja saskaņā ar šo regulu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, atļauja nav nepieciešama šādos gadījumos:

   a) tādu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai, kas satur tikai vienu vai vairākas pamata vielas;

b)   tādu augu aizsardzības līdzekļuizmantošanai, kas paredzēti pētniecības vai izstrādes mērķiem saskaņā ar 57. pantu;

   c) tādu augu aizsardzības līdzekļu ražošanai, uzglabāšanai vai transportēšanai, kas paredzēti izmantošanai citā dalībvalstī ar nosacījumu, ka līdzeklis ir apstiprināts citā dalībvalstī un ka dalībvalsts, kurā notiek tā ražošana, uzglabāšana vai transportēšana īsteno pārbaudes prasības, lai pārliecinātos, ka šis augu aizsardzības līdzeklis netiek lietots tās teritorijā.

30. pants

Prasības

1.  Atļauju augu aizsardzības līdzeklim izsniedz tikai tad, ja tas atbilst šādām prasībām:

   a) tā aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti ir tikuši apstiprināti;
   b) ja tā aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu ražo persona vai saskaņā ar ražošanas procesu, kas atšķiras no tā, kas minēts dosjē, uz kura pamata aktīvā viela, drošinātājviela vai sinerģists, kuru satur augu aizsardzības līdzeklis, tika apstiprināts, un augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošā aktīvā viela, drošinātājviela vai sinerģists būtiski neatšķiras no vielas, drošinātājvielas vai sinerģista apstiprinājuma regulā iekļautās specifikācijas un tā kaitīgā ietekme 4. panta 2. un 3. punkta nozīmē nav lielāka piemaisījumu dēļ, kā tad, ja tas tiktu ražots, izmantojot dosjē noteikto ražošanas procesu;
   c) tā līdzformulanti ir apstiprināti saskaņā ar 28. pantu;
   d) tā (tehniskais) preparāts ir tāds, ka ietekme uz lietotāju vai citi riski ir cik vien iespējams ierobežoti, neietekmējot līdzekļa iedarbību;
   e) ņemot vērā pašreizējās zinātniskās un tehniskās zināšanas, tas atbilst 4. panta 3. punkta prasībām;
   f) tā aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu un, ja atbilstīgi, jebkādu toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgu piemaisījumu un līdzformulantu raksturu un apjomu var noteikt ar pienācīgām metodēm;
   g) visi lietošanas fāzē klātesošie aktīvās vielas (aktīvo vielu) metabolīti ir noteikti un ir saskaņā ar 5. punktā paredzētajiem vienotu principu kritērijiem;
   h) tā atliekas, kas rodas atļautas izmantošanas rezultātā ▐, var noteikt ar vispārēji izmantotām standartizētām metodēm visās dalībvalstīs, un kuras ir pietiekami jutīgas attiecībā uz jebkuru tehniski nosakāmu atliekvielu līmeni, kas varētu būt jebkurā apkārtējās vides un bioloģiskajā elementā. Atliekvielas atklāj ar vispārpieņemtām daudzatlieku noteikšanas metodēm, kuras pielieto Kopienas references laboratorijas;
   i) tā fizikālās un ķīmiskās īpašības ir noteiktas un atzītas par pieņemamām līdzekļa piemērotas izmantošanas un uzglabāšanas mērķiem;
   j) attiecībā uz lopbarības un pārtikas kultūrām, ja atbilstīgi, maksimālie atlieku līmeņi lauksaimniecības produktiem, kurus ietekmē atļaujā minētā izmantošana, ir noteikti vai izmainīti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005;
   k) atļaujas piešķiršana tam nav pretrunā ar valsts rīcības plāniem, kas izstrādi saskaņā ar Direktīvu 2008/.../EK [par sistēmas izveidi Kopienas darbībai, lai panāktu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgu izmantošanu](24).
  

2.  Pieteikuma iesniedzējs pierāda, ka 1. punktā minētās prasības ir izpildītas.

3.  Atbilstību prasībām, kas noteiktas 1. punkta b) apakšpunktā un d) līdz i) apakšpunktā, konstatē ar oficiāliem vai oficiāli atzītiem testiem un analīzēm, kuras veic tādos lauksaimniecības, augu veselības un vides apstākļos, kas atbilst attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai un raksturo apstākļus, kādi pārsvarā ir zonā, kur paredzēts to izmantot.

4.  Attiecībā uz 1. punkta f) apakšpunktu drīkst tikt pieņemtas saskaņotas metodes atbilstīgi 83. panta 4. punktā minētai regulatīvās kontroles procedūrai.

5.  Vienotus principus augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju piešķiršanai nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas pieņemta saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, iekļaujot Direktīvas 91/414/EEK VI pielikuma prasības ar jebkādām nepieciešamām izmaiņām.

Vienotajos principos pienācīgi ņem vērā aktīvo vielu, sinerģistu un līdzformulantu mijiedarbību.

6.  Atkāpjoties no 1.a punkta dalībvalstis var jau iepriekš atļaut kādu līdzekli, ko jau ir izvērtējusi kāda ziņotāja dalībvalsts, pamatojoties uz šajā regulā dotajiem kritērijiem. Iepriekšēju atļauju var piešķirt uz laika posmu, kas nepārsniedz trīs gadus, ja divarpus gadu laikā pēc tam, kad atbilstīgi 8. panta 1. punktam ir iesniegts pieteikums, vēl nav pieņemts lēmums par šīs aktīvās vielas atļaušanu. Dalībvalsts var sākt novērtēšanu saistībā ar iepriekšēju atļauju tiklīdz ir pierādījumi, ka šīs vielas atļaušanai noteiktie termiņi netiks ievēroti. Šī iepriekšējā atļauja jāattiecina tikai uz konkrētām kultūrām:

   a) kuras ziņotāja dalībvalsts jau ir novērtējusi un, ja ziņotāja dalībvalsts uzskata, ka šīs vielas izmantošana konkrētajām kultūrām nav kaitīga, ka aktīvā viela atbilst 4. panta 2. un 3. punkta prasībām un ka šis augu aizsardzības līdzeklis atbilst prasībām, kas minētas šā panta 1. punkta b) līdz i) apakšpunktā, un
   b) ja maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi ir noteikti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 396/2005 un ir iekļauti šīs regulas II. un III. pielikumā.

31. pants

Atļaujas saturs

1.  Atļaujā, kurai izmanto standartizētu formu, nosaka, kādām kultūrām un kādiem mērķiem augu aizsardzības līdzekli drīkst izmantot.

2.  Atļaujā nosaka prasības, kas attiecas uz augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū un izmantošanu. Šīs prasības ietver vismaz:

   a) izmantošanas nosacījumus, kas nepieciešami, lai atbilstu nosacījumiem un prasībām, kas ietvertas regulā, ar kuru apstiprina aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģistus, kā arī prasības un nosacījumus, kas augu aizsardzības līdzekļiem noteikti 4. panta 3. punktā;
   b) augu aizsardzības līdzekļa klasifikāciju saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK;
   c) pareizas lietošanas norādes saskaņā ar integrētas kaitēkļu kontroles principiem, piemērojot tās no 2012. gada.

Jebkurā gadījumā šīs prasībās jāattiecina uz:

   - maksimālo devu uz hektāru katrā pieteikumā;
   - periodu starp pēdējo pieteikumu un ražas laiku;
   - pieteikumu skaitu gadā.

3.   2. punktā minētās prasības var ietvert:

   a) līdzekļa ierobežojumu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanu un izmantošanu, lai aizsargātu attiecīgo izplatītāju, izmantotāju, strādājošo, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un patērētāju veselību, dzīvnieku veselību vai vidi;
   b) pienākumu informēt kaimiņus, kas var tikt pakļauti izsmidzinātajai vielai pirms līdzekļa izmantošanas un kas ir izteikuši lūgumu pēc šādas informācijas.
   c) jebkādus ierobežojumus vai aizliegumus izmantot augu aizsardzības līdzekļus tuvu teritorijām, kuras izmanto sabiedrība vai neaizsargātas grupas, piemēram, dzīvojamo rajonu, parku, dārzu, sporta laukumu, skolu laukumu, bērnu spēļu laukumu un citu teritoriju tuvumā.
   d) citus ierobežojumus vai nosacījumus par atļaujas izsniegšanu un augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu, jo īpaši, ja ierobežojumi vai nosacījumi paredzēti, lai aizsargātu izplatītāju, izmantotāju, strādājošo, iedzīvotāju, apkārtējo cilvēku un patērētāju veselību vai dzīvnieku veselību, vai vidi.

32. pants

Termiņš

1.  Atļaujas darbības termiņu min atļaujā. Atļaujas termiņu nosaka tik ilgu, cik ilgs ir visu šajā augu aizsardzības līdzeklī esošo aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu apstiprinājums.

2.  Atļaujas drīkst izsniegt uz īsāku periodu, lai sinhronizētu līdzīgu produktu pārvērtēšanu salīdzinoša novērtējuma nolūkos tādiem produktiem, kas satur aizvietošanas kandidātus , kā to paredz 53. pants.

3.  Pēc augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošās aktīvās, drošinātājvielas vai sinerģista apstiprinājuma atjaunošanas piešķir papildu atļaujas darbības periodu uz deviņiem mēnešiem, lai ļautu veikt pārbaudi, kā to paredz 44. pants.

2. apakšiedaļa

Procedūra

33. pants

Pieteikuma iesniegšana atļaujas saņemšanai

1.  Persona, kas vēlas laist tirgū augu aizsardzības līdzekli, iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai personiski vai ar pārstāvja starpniecību katrā dalībvalstī, kur paredzēts laist tirgū šo augu aizsardzības līdzekli.

Persona, kas vēlas laist tirgū augu aizsardzības līdzekli, paziņo par to Komisijai. Šajā paziņojumā jāiekļauj 2. punktā noteiktā informācija un 3. punkta a) apakšpunktā noteiktais kopsavilkuma dosjē.

2.  Pieteikumā iekļauj:

   a) ▐zonu un dalībvalstu sarakstu, kur pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis pieteikumu;
  

   b) apliecinātu jebkādu šim augu aizsardzības līdzeklim kādā dalībvalstī jau piešķirtu atļauju kopiju.

3.  Pieteikumu iesniedz kopā ar:

   a) katram augu aizsardzības līdzeklim – pilnīgu un kopsavilkuma dosjē par katru datu prasību punktu attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim;
   b) katrai aktīvajai vielai, drošinātājvielai un sinerģistam, līdzformulantam un palīgvielām, ko satur šis augu aizsardzības līdzeklis – pilnīgu un kopsavilkuma dosjē par katru prasību punktu attiecīgajai aktīvajai vielai, drošinātājvielai un sinerģistam, līdzformulantam un palīgvielām, kā arī pilnīgu un kopsavilkuma dosjē par aktīvās vielas(u), drošinātājvielas(u), sinerģista(u), līdzformulanta(u) un palīgvielas(u,) ko satur šis augu aizsardzības līdzeklis, kopējo efektu;
   c) katram izmēģinājumam vai pētījumam, kurā iesaistīti mugurkaulnieki, pamatojumu pasākumiem, kas veikti, lai izvairītos no izmēģinājumiem ar dzīvniekiem un mugurkaulnieku dubultas testēšanas;
   d) iemesliem, kāpēc iesniegtie izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa atļaujas izsniegšanai vai grozījumiem atļaujas nosacījumos.

4.  Iesniedzot pieteikumu, iesniedzējs saskaņā ar 66. pantu drīkst lūgt, lai tiktu saglabāta konfidencialitāte atsevišķām dosjē daļām, kas minētas 3. punktā. Viņam jāpaskaidro, kurš dokuments vai dokumenta daļa un kāpēc uzskatāms par konfidenciālu.

Viņš vienlaicīgi iesniedz visas prasības par datu aizsardzību saskaņā ar 62. panta 4. punktu.

Pēc tam, kad iesniedzējam dota iespēja iesniegt komentārus par lēmumu, ko tā plāno pieņemt, dalībvalsts ziņotāja nolemj, kāda informācija paliek konfidenciāla. Tā par šo lēmumu informē iesniedzēju un Iestādi.

5.  Ja šādu prasību izsaka dalībvalsts, iesniedzējam jāiesniedz pieteikums šīs dalībvalsts valsts vai oficiālajās valodās vai vienā no šīm valodām.

Pēc pieprasījuma iesniedzējam jānodrošina novērtēšanā iesaistītās dalībvalstis ar augu aizsardzības līdzekļa paraugiem un tā sastāvdaļu analītiskajiem standartiem.

6.  Pēc pieprasījuma pieteikuma iesniedzējs nosūta jebkurai citai dalībvalstij 3.a punktā noteikto pilnīgo dosjē.

7.  Visās dalībvalstīs izmanto vienotas formas pieteikumus.

34. pants

Atbrīvojums

1.  Iesniedzēji tiek atbrīvoti no 33. panta 3. punktā minēto izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu iesniegšanas, ja tie pierāda, ka tiem piešķirta pieeja saskaņā ar 62. 64. vai 65. pantu vai ka beidzies jebkāds datu aizsardzības periods.

2.  Tomēr iesniedzēji, uz kuriem attiecas 1. punkts, nodrošina šādu informāciju:

   a) informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu, ja tie ir tikuši apstiprināti, un noteiktu, vai ir izpildīti apstiprināšanas noteikumi un panākta atbilstība 30. panta 1. punkta b) apakšpunktam, ja atbilstīgi;
   b) datus, kas vajadzīgi, lai pierādītu, ka augu aizsardzības līdzekļa ietekme ir salīdzināma ar tādu augu aizsardzības līdzekli, attiecībā uz kuru ir pieeja aizsargātiem datiem.

35. pants

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu

Pieteikumu izskata ▐dalībvalsts, kurā iesniedzējs iesniedz pieteikumu, ja vien cita ▐dalībvalsts nepiesakās to izskatīt. Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, par to informē iesniedzēju.

Pēc tās dalībvalsts lūguma, kas izskata pieteikumu, pārējās ▐dalībvalstis ▐sadarbojas, lai nodrošinātu darba slodzes godīgu sadalījumu.

Pārējām dalībvalstīm ir tiesības nosūtīt savus komentārus dalībvalstij, kas izskata pieteikumu.

36. panta

Iestādes datu bāze

Līdz ko pieteikuma iesniedzējs ir informēts, kura dalībvalsts izskatīs viņa pieteikumu, viņš nekavējoties nosūta 33. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā noteikto pilnīgu un kopsavilkuma dosjē, kā arī 33. panta 3. punkta c)apakšpunktā noteikto informāciju Iestādei.

Iestāde nekavējoties dara zināmu sabiedrībai kopsavilkuma dosjē, izslēdzot jebkādu informāciju, kura saskaņā ar 66. pantu ir konfidenciāla, kā arī 33. panta 3. punkta c) apakšpunktā noteikto informāciju.

37. pants

Izskatīšana

1.  Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, izdara neatkarīgu, objektīvu un pārskatāmu novērtējumu, ņemot vērā apstiprinātās zinātniskās un tehniskās pamatnostādnes un prasības, kādas pastāv pieteikuma iesniegšanas laikā, neskarot 22. pantu.

Tā piemēro vienotus principus 30. panta 5. punktā minēto augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un atļauju izsniegšanai, nosakot, vai augu aizsardzības līdzeklis atbilst 30. pantā paredzētajām prasībām, ja tās piemērotas saskaņā ar 58. pantu, un visiem reāliem ▐izmantošanas nosacījumiem, un tā izmantošanas sekas atbilst apstiprinātiem nosacījumiem.

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, dara tās novērtējumu pieejamu pārējām ▐dalībvalstīm ▐.

2.  Neskarot 31. un 32. pantu, ja augu aizsardzības līdzeklim atļauja jau ir piešķirta vienā dalībvalstī, otra dalībvalsts 180 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas piešķiršanu vai nepiešķiršanu un par nosacījumiem atļaujas piešķiršanai attiecīgajam augu aizsardzības līdzeklim.

3.  Atkāpjoties no 2. punkta un saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem:

   a) dalībvalstis var noteikt īpašus nosacījumus un izmantošanas ierobežojumus attiecībā uz atļauju, ja ir pamatoti zinātniski pierādījumi, ka specifisku izmantošanas apstākļu, izmantošanas veidu, barošanās paradumu vai citu attiecīgu apstākļu dēļ nosacījumi un ierobežojumi sākotnējā atļaujā nav pietiekami;
   b) papildu nosacījumus drīkst ieviest attiecībā uz 31. panta 3. punkta prasībām.

38. pants

Izskatīšanas ilgums

1.  Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu, divpadsmit mēnešu laikā pēc tā saņemšanas pieņem lēmumu, vai ir izpildītas prasības atļaujas izsniegšanai.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, tā nosaka laika periodu, kurā iesniedzējam tā jāpiegādā. Šajā gadījumā 12 mēnešu periodu pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir dalībvalsts, un kas nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus.

2.  Pirmajā apakšpunktā paredzētos laika ierobežojumus atceļ, piemērojot 39. pantā noteikto procedūru.

3.  Attiecībā uz pieteikumu izsniegt atļauju augu aizsardzības līdzeklim, kas satur vēl neapstiprinātu aktīvo vielu, dalībvalsts sāk novērtēšanu, tiklīdz tā saņēmusi novērtējuma ziņojuma projektu, kas minēts 13. panta 1. punktā. Šajā gadījumā dalībvalsts pieņem lēmumu par pieteikumu, vēlākais, sešu mēnešu laikā pēc aktīvās vielas apstiprināšanas.

39. pants

Līdzvērtīguma novērtējums saskaņā ar 30. panta 1. punkta b) apakšpunktu

1.  Ja ir nepieciešams noteikt, vai augu aizsardzības līdzeklis atbilst 30. panta 1. punkta b) apakšpunktam, to izvērtē dalībvalsts, kas darbojās kā ziņotāja par aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu, kā to nosaka 8. panta 1. punkts║ . Pieteikuma iesniedzējs iesniedz visus nepieciešamos datus šai dalībvalstij.

2.  Pēc tam, kad iesniedzējam dota iespēja iesniegt savus komentārus, kurus iesniedzējam arī jāpaziņo dalībvalstij, kas izskata pieteikumu, dalībvalsts ziņotāja izdara secinājumu, kuru tā paziņo Komisijai, pārējām dalībvalstīm un iesniedzējam.

3.  Ja dalībvalsts, kas izskata pieteikumu atļaujas izsniegšanai, nepiekrīt dalībvalsts ziņotājas secinājumam, tā informē iesniedzēju, pārējās dalībvalstis un Komisiju, minot savus iemeslus.

Dalībvalsts, kas izskata pieteikumu atļaujas izsniegšanai un dalībvalsts ziņotāja cenšas vienoties par to, vai ir ievērots 30. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Tās dod iespēju iesniedzējam iesniegt savus komentārus.

4.  Ja attiecīgās dalībvalstis nevienojas 180 dienu laikā, dalībvalsts, kas izskata pieteikumu atļaujas izsniegšanai iesniedz šo jautājumu Komisijai. Lēmumu par to, vai 30. panta 1. punkta b) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti, pieņem saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru. 180 dienu periods sākas ar datumu, kurā dalībvalsts, kas izskata pieteikumu atļaujas izsniegšanai, informēja dalībvalsti ziņotāju, ka tā nepiekrīt pēdējās secinājumam saskaņā ar 3. punktu.

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas Komisija drīkst lūgt Iestādes atzinumu vai zinātnisku vai tehnisku palīdzību, kas jānodrošina trīs mēnešu laikā pēc lūguma izteikšanas.

5.  Drīkst pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par 1. līdz 4. punkta īstenošanu saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvās kontroles procedūru pēc apspriešanās ar Iestādi.

40. pants

Ziņošana un informācijas apmaiņa par atļaujas saņemšanai iesniegtajiem pieteikumiem

1.  Dalībvalstis veido lietu par katru pieteikumu. Katra lieta ietver:

   a) pieteikuma kopiju;
   b) ziņojumu, kas satur informāciju par augu aizsardzības līdzekļa novērtēšanu un attiecīgo lēmumu;
   c) atskaite par administratīvajiem lēmumiem, ko dalībvalsts pieņēmusi attiecībā uz pieteikumu un dokumentācija, kuru paredz 33. panta 3. punkts kopā ar pēdējā kopsavilkumu.

Komisija ne vēlāk kā ...(25) iesniedz priekšlikumu par standartizētu formātu a), b) un c) apakšpunktā norādītajai dokumentācijai.

2.  Dalībvalstis nekavējoties dara pieejamu Iestādei lietu, kas ietver 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos paredzēto dokumentāciju. Iestāde uztur reģistru, kurā ir reģistrētas visas atļaujas, kādas ir piešķirtas atsevišķās dalībvalstīs.

3.  Lai atvieglotu 37. panta 2. punktā norādīto lēmumu pieņemšanas procesu, dalībvalstis, kuras ir piešķīrušas atļauju, bez kavēšanās dara pieejamu pārējām dalībvalstīm, Iestādei un Komisijai lietu, kas ietver šā panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktos paredzēto dokumentāciju.

4.  Dalībvalstis 12 nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas piešķiršanu augu aizsardzības līdzeklim publicē tīmekļa vietnē administratīvā lēmuma dokumentāciju, kā minēts 1. punkta c) apakšpunktā.

5.  Pēc pieprasījuma pieteikuma iesniedzēji saskaņā ar 33. panta 2. punktu un 34. pantu dalībvalstīm, Iestādei un Komisijai iesniedz kopā ar pieteikumu iesniedzamās dokumentācijas kopiju.

3. apakšiedaļa

Atļauju savstarpējā atzīšana

41. pants

Savstarpējā atzīšana

1.  Atļaujas turētājs drīkst iesniegt pieteikumu tā paša augu aizsardzības līdzekļa apstiprināšanai izmantošanai tai pašā nolūkā citā dalībvalstī saskaņā ar savstarpējās atzīšanas procedūru, kuru paredz šī apakšiedaļa ▐.

2. Savstarpēja atzīšana nav piemērojama augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aizvietošanas kandidātu.

42. pants

Atļauju piešķiršana

1.  Dalībvalsts, kurai saskaņā ar 41. pantu iesniegts pieteikums, rūpīgi izskata atsauces dalībvalsts sniegto vērtējumu, ņemot vērā apstākļus savā teritorijā.

2.  Dalībvalsts piešķir atļauju saskaņā ar nosacījumiem atbilstoši dalībvalstij vai atsakās piešķirt atļauju, ja dalībvalsts nav izpildījusi 30. panta prasības.

3.  Noteikumus, kas izriet no citu pasākumu īstenošanas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem var attiecināt uz atļaujas piešķiršanu saistībā ar augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas un izmantošanas nosacījumiem, kas paredzēti, lai aizsargātu izplatītāju, izmantotāju un strādājošo veselību.

4.  Uz atļaujas piešķiršanu var attiecināt papildus nosacījumus par izmantošanu, ja attiecīgie lauksaimnieciskie, augu veselības un vides (arī klimatiskie) apstākļi dalībvalstīs norāda, ka šie nosacījumi ir nepieciešami, lai ievērotu 30. pantu.

Izmantošanas nosacījumi jebkurā gadījumā attiecas uz:

   vienā reizē apstrādei lietojamo devu;
   laika posmu starp pēdējo apstrādi un ražas novākšanu;
   apstrāžu skaitu gadā;
   prasību veikt izsmidzināšanu;
   cilvēku veselībai radītā apdraudējuma/riska līmeni (kumulatīvais efekts);
   gruntsūdens un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.
   5. Saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem, papildu nosacījumus drīkst noteikt attiecībā uz 31. panta 3. punktā minētajām prasībām.

6.  Ja dalībvalsts uzskata, ka augu aizsardzības līdzeklis, kuram atļauju piešķīrusi cita dalībvalsts, neatbilst 30. pantā noteiktajām prasībām vai ir pretrunā ar valsts rīcības plāna mērķiem, un konsekventi ierosina atteikt atļaujas piešķiršanu, tā paziņo par to Komisijai, pārējām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam.

43. pants

Procedūra

Kopā ar pieteikumu iesniedz:

   a) apliecināta atļaujas kopija, ko izsniegusi atsauces dalībvalsts;
   b) oficiāls paziņojums, ka augu aizsardzības līdzeklis ir identisks tam, kuram izsniegta atļauja atsauces dalībvalstī;
   c) dosjē kopsavilkums, kā to prasa 33. panta 3. punkts;
   d) pēc dalībvalsts pieprasījuma pilnīgu dosjē, kā to nosaka 33. panta 3. punkts.

2.  Dalībvalsts, kurai iesniegts pieteikums saskaņā ar 41. pantu, lēmumu par pieteikumu pieņem 180 dienu laikā.

4. apakšiedaļa

Atjaunošana, grozīšana un atsaukšana

44. pants

Atļaujas atjaunošana

1.  Atļauju atjauno pēc atļaujas turētāja iesnieguma ar noteikumu, ka 30. panta nosacījumi ir izpildīti.

Pieteikumu iesniedz vismaz vienu gadu pirms atļaujas perioda beigām, izņemot gadījumus, kad iesniedzēji nevar ievērot šo termiņu, jo attiecīgās aktīvās vielas tikušas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā uz termiņu, kas beidzies mazāk nekā gadu pēc šīs regulas piemērošanas datuma.

2.  Pieteikumu iesniedz kopā ar šādu informāciju:

   a) augu aizsardzības līdzekļa atļaujas kopiju;
   b) ziņojumu ar uzraudzības rezultātiem gadījumos, kad atļauja bijusi saistīta ar uzraudzību.

3.  Trīs mēnešu laikā pēc aktīvās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista, ko satur augu aizsardzības līdzeklis, apstiprināšanas iesniedzējs nodrošina šādu informāciju:

   a) jebkādu jaunu informāciju, kas minēta 21. pantā norādītajā regulā par atjaunošanu vai kas tiek pieprasīta datu prasību vai kritēriju grozījumu rezultātā;
   b) pamatojumu, ka jaunie iesniegtie dati ir tādu datu prasību vai kritēriju rezultāts, kas nebija spēkā, kad tika piešķirta augu aizsardzības produkta atļauja, vai ir nepieciešami, lai grozītu apstiprināšanas nosacījumus;
   c) jebkādu pieprasītu informāciju, lai pierādītu, ka augu aizsardzības līdzeklis atbilst šai regulā noteiktajām prasībām tā sastāvā esošās aktīvās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista apstiprinājuma atjaunošanai.

4.  Dalībvalstis pārbauda, vai visi augu aizsardzības līdzekļi, kas satur attiecīgo aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu atbilst šai regulā noteiktajiem nosacījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz atļaujas atjaunošanu saskaņā ar 21. pantu.

Dalībvalsts, kas darbojās kā ziņotāja par aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu, koordinē atbilstības pārbaudes veikšanu un rezultātu novērtēšanu. Atbilstības novērtēšanu veic regulā par atļaujas atjaunošanu noteiktajā laika periodā.

5.  Vadlīnijas atbilstības pārbaužu organizācijai drīkst noteikt saskaņā ar 83. panta 4. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

6.  Dalībvalstis pieņem lēmumu par atļaujas atjaunošanu, vēlākais, deviņu mēnešu laikā pēc tā sastāvā esošās aktīvās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista apstiprinājuma atjaunošanas.

7.  Gadījumā, ja tādu iemeslu dēļ, kurus atļaujas turētājs nespēj ietekmēt, nav pieņemts lēmums par atļaujas atjaunošanu pirms tās termiņa beigām, attiecīgā dalībvalsts pagarina atļauju uz laika periodu, kas nepieciešams, lai pabeigtu pārbaudi un pieņemtu lēmumu par atjaunošanu.

45. pants

Atļaujas atsaukšana vai grozīšana

1.  Dalībvalstis drīkst atsaukt atļauju jebkurā laikā, ja ir norādes, ka 30. panta prasības vairs netiek izpildītas.

2.  Dalībvalstis pārskata atļaujas piešķiršanu, ja kaut kas liecina par to, ka var tikt kavēta to mērķu sasniegšana, kuri ir noteikti Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta iv) daļā un b) apakšpunkta i) daļā, kā arī 7. panta 2. un 3. punktā.

3.  Ja dalībvalsts vēlas atsaukt vai grozīt atļauju, tā informē atļaujas turētāju un dod viņam iespēju iesniegt komentārus.

Dalībvalsts drīkst lūgt atļaujas turētājam iesniegt papildu informāciju.

4.  Dalībvalsts atsauc vai groza atļauju, kā tas ir atbilstīgi, ja:

   a) netiek vai vairs netiek izpildītas 30. pantā minētās prasības;
   b) tikusi iesniegta nepatiesa vai maldinoša informācija par faktiem, pamatojoties uz kuriem atļauja tika izsniegta;
   c) nav izpildīts kāds atļaujā iekļauts nosacījums;
   d) pamatojoties uz jaunākajām zinātnes un tehnikas atziņām, ir iespējams mainīt izmantošanas veidu un daudzumus.

5.  Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju saskaņā ar 4. punktu, tā nekavējoties informē šīs atļaujas turētāju, pārējās dalībvalstis, Iestādi un Komisiju ▐.

46. pants

Atļaujas atsaukšana vai grozīšana pēc atļaujas turētāja lūguma

1.  Atļauju drīkst atsaukt vai grozīt pēc atļaujas turētāja lūguma, kuram jāmin šāda lūguma iemesli.

2.  Grozījumus drīkst piešķirt tikai tad, kad tiek konstatēts, ka 30. panta prasības arī turpmāk tiks izpildītas.

47. pants

Atlikšanas periods

Ja dalībvalsts atsauc vai groza atļauju vai to neatjauno, tā drīkst piešķirt atlikšanas periodu esošo krājumu likvidēšanai, uzglabāšanai, laišanai tirgū un izmantošanai.

Ja ▐iemesli atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai nav saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, atlikšanas periodi attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu izmantošanai jāpiešķir uz laiku, kas nav ilgāks par vienu sezonu. Atlikšanas periodu attiecīgo augu aizsardzības līdzekļu krājumu izlietošanai neparedz, ja iemesli aktīvās vielas atļaujas atsaukšanai, grozīšanai vai neatjaunošanai ir saistīti ar cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību, un šādu augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu un izmantošanu nekavējoties pārtrauc, tiklīdz ir pieņemts lēmums apstiprinājumu neatjaunot vai atsaukt.

48. pants

Atbrīvošanās no neatļautiem augu aizsardzības līdzekļiem un to likvidēšana

Neskarot 47. panta noteikumus, no neatļautu augu aizsardzības līdzekļu krājumiem ir droši jāatbrīvojas un tie jālikvidē, atbildību ko atbildīgs ir iepriekšējās atļaujas turētājs.

49. pants

Imports

Importēti nepārtikas materiāli vai izstrādājumi nedrīkst saturēt to aktīvo vielu atliekas, kuras nav apstiprinātas saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

5. apakšiedaļa

Īpaši gadījumi

50. pants

Līdzekļu ar zemu kaitīguma pakāpi laišana tirgū un izmantošana

1.  Ja visas aktīvās vielas, kuras satur augu aizsardzības līdzeklis, ir vielas, kas minētas 23. pantā ("vielas ar zemu kaitīguma pakāpi"), līdzekli, atkāpjoties no 30. panta, atļauj kā augu aizsardzības līdzekli ar zemu riska pakāpi ar noteikumu, ja tiek izpildītas šādas prasības:

   a) aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti, kurus tas satur, ir apstiprināti saskaņā ar II nodaļu;
   b) augu aizsardzības līdzeklī esošajām aktīvajām vielām ar zemu kaitīguma pakāpi, kurām nav negatīva ietekme uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi;
   c) tas nesatur kādu kaitīgu vielu;
   d) tas ir pietiekami efektīvs;
   e) tas neizraisa nevajadzīgas sāpes un ciešanas mugurkaulniekiem, kurus tas kontrolēs;
   f) tas atbilst 30. panta 1. punkta b), c), f) un h) līdz j) apakšpunktiem.

Šie līdzekļi turpmāk tiek minēti kā "augu aizsardzības līdzekļi ar zemu kaitīguma pakāpi".

2.  Pieteikuma iesniedzējs augu aizsardzības līdzekļa ar zemu kaitīguma pakāpi atļaujas saņemšanai pierāda, ka tiek izpildītas 1. punkta prasības un kopā ar pieteikumu iesniedz pilnīgo dosjē un kopsavilkuma dosjē par katru aktīvās vielas un augu aizsardzības līdzekļa datu prasību punktu.

3.  Dalībvalsts pieņem lēmumu 90 dienu laikā par to, vai apstiprināt pieteikumu atļaujas izsniegšanai augu aizsardzības līdzeklim ar zemu kaitīguma pakāpi.

Šis periods ir 60 dienas gadījumā, ja atļauju šim pašam augu aizsardzības līdzeklim ar zemu kaitīguma pakāpi jau piešķīrusi cita dalībvalsts ▐.

Gadījumā, ja dalībvalstij nepieciešama papildu informācija, tā nosaka termiņu, kādā iesniedzējam tā jāiesniedz. Šajā gadījumā 12 mēnešu periodu pagarina uz papildu termiņu, ko piešķir dalībvalsts. Kopējais periods nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus.

4.  Ja vien nav noteikts citādi, piemēro visus noteikumus par atļaujām saskaņā ar šo regulu.

51. pants

Samazinātas kaitīguma pakāpes līdzekļu laišana tirgū un izmantošana

1.  Neatkarīgi no 30. panta augu aizsardzības līdzekli uzskata par samazinātas kaitīguma pakāpes līdzekli, ja tas atbilst šādām prasībām:

   a) vismaz viena no aktīvajām vielām tā sastāvā ir 23. pantā ("Aktīvās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi") definēta viela;
   b) visas tā sastāvā esošās aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti ar zemu kaitīguma pakāpi ir apstiprināti saskaņā ar II nodaļu;
   c) saskaņā ar zinātniskajām un tehniskajām zināšanām tas izraisa ievērojami mazāku risku cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi nekā salīdzināms augu aizsardzības līdzeklis, kas jau ir atļauts;
   d) tas ir pietiekami aktīvs;
   e) tas izpilda 30. panta 1. punkta b), c), f) un h) līdz j) apakšpunkta nosacījumus.

2.  Iesniedzējiem, kuri vēlas saņemt samazinātas kaitīguma pakāpes augu aizsardzības līdzekļa atļauju, jāpamato, kā tas atbilst 1. punkta prasībām, un kopā ar pieteikumu jāiesniedz detalizēti dokumenti un kopsavilkums par katru prasību, kas jāizpilda aktīvajai vielai un augu aizsardzības līdzeklim.

3.  Dalībvalsts 120 dienu laikā pieņem lēmumu, vai apstiprināt pieteikumu samazinātas riska pakāpes augu aizsardzības līdzekļa atļaujai.

Šis periods ir 90 dienas, ja cita dalībvalsts par šo samazinātas kaitīguma pakāpes augu aizsardzības līdzekli jau ir izsniegusi atļauju.

Ja dalībvalstij vajadzīga papildu informācija, tā nosaka termiņu, līdz kuram iesniedzējam šī informācija jāiesniedz. Šajā gadījumā 120 dienu periodu pagarina par attiecīgās dalībvalsts piešķirto papildu periodu.

4.  Ja vien nav norādīts citādi, tiek piemēroti visi šīs regulas noteikumus par atļaujām.

52. pants

Ģenētiski modificētus mikroorganismus saturošu augu aizsardzības līdzekļu laišana tirgū un izmantošana

1.  Augu aizsardzības līdzekli, kas satur mikroorganismu, kuru aptver Direktīvas 2001/18/EK darbības joma, pārbauda attiecībā uz ģenētisko modifikāciju saskaņā ar minēto direktīvu papildus novērtējumam atbilstīgi šai nodaļai.

Atļauju saskaņā ar šo regulu šādiem augu aizsardzības līdzekļiem nepiešķir, ja vien nav piešķirta rakstiska piekrišana, kā to nosaka Direktīvas 2001/18/EK 19. pants.

2.  Ja vien nav noteikts citādi, piemēro visus noteikumus par atļaujām saskaņā ar šo regulu.

53. pants

Salīdzinošais tādu augu aizsardzības līdzekļu novērtējums, kas satur aizvietošanas kandidātus

1.  Dalībvalstis nepiešķir atļauju izmantošanai noteikta kultūrauga apstrādē tādam augu aizsardzības līdzeklim, kas satur vai nu aizvietošanas kandidātu, vai rada paaugstinātu risku, ja salīdzinošais riska un ieguvuma novērtējums, kā to paredz IV pielikums, parāda, ka:

   a) pieteikumā minētājiem izmantošanas gadījumiem jau ir apstiprināts augu aizsardzības līdzeklis vai neķīmiska kontroles vai profilakses metode, kas ir tik pat iedarbīga un ievērojami drošāka cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi;
   b) aizstāšana ar augu aizsardzības līdzekļiem vai neķīmiskās kontroles vai profilakses metodēm, kas minētas a) apakšpunktā, nav saistīta ar ievērojamām ekonomiskām vai praktiskām nepilnībām;
   c) aktīvo vielu ķīmiskā dažādība, ja tas ir būtiski, vai augu pārvaldības un pesticīdu izmantošanas novēršanas metodes un prakses ir piemērotas, lai samazinātu rezistences veidošanos mērķa organismā.

Lai gan dalībvalstis nedrīkst piešķirt atļauju nevienam augu aizsardzības līdzeklim, ja salīdzinošajā novērtējumā redzams, ka pastāv drošākas alternatīvas, tomēr salīdzinošajā novērtējumā un aizvietošanā prioritāte ir jāpiešķir aizvietošanas kandidātiem.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, augu aizsardzības līdzekli, kas satur aizvietošanas kandidātu, apstiprina bez salīdzinoša novērtējuma gadījumos, kad ir nepieciešams vispirms iegūt pieredzi, praktiski izmantojot šo līdzekli.

Šādas atļaujas piešķir uz laika posmu, kas nepārsniedz trīs gadus.

3.  Dalībvalstis atkārto 1. punktā paredzēto salīdzinošo novērtējumu regulāri un, vēlākais, četrus gadus pēc atļaujas piešķiršanas vai atjaunošanas.

Balstoties uz salīdzinošā pētījuma rezultātiem, dalībvalstis atļauju saglabā, atsauc vai groza.

4.  Ja dalībvalsts nolemj atsaukt vai grozīt atļauju atbilstīgi 3. punktam, atsaukšana vai grozījums stājas spēkā divus gadus pēc dalībvalsts lēmuma pieņemšanas vai aizvietošanas kandidāta apstiprinājuma perioda beigās, ja tas beidzas agrāk.

5.  Ja vien nav noteikts citādi, piemēro visus noteikumus par atļaujām saskaņā ar šo regulu.

54. pants

Niecīgai izmantošanai paredzētu atļauju darbības paplašināšana

1.  Šī panta nolūkos niecīga augu aizsardzības līdzekļa izmantošana konkrētā dalībvalstī nozīmē šī līdzekļa izmantošanu kultūrai, ko šajā dalībvalstī plaši neaudzē, vai plaši audzētai kultūrai izņēmuma gadījumā.

2.  Lauksaimnieciskajā darbībā vai profesionālajās lauksaimniecības organizācijās iesaistītās valsts vai zinātniskās struktūras un profesionālie lietotāji var pieprasīt paplašināt attiecīgajā dalībvalstī jau atļauta augu aizsardzības līdzekļa piemērošanas jomu, ieskaitot citus mērķus papildus atļaujā jau ietvertajiem.

3.  Pēc tam, kad Komisija ir piešķīrusi atļauju, dalībvalstis var pieņemt īpašus pasākumus, lai atvieglotu pieteikumu iesniegšanu atļaujas paplašināšanai, kā arī pieteikumu iesniegšanu attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu niecīgā daudzumā.

4.  Dalībvalstis paplašina atļaujas darbību atļauju ar nosacījumu, ka:

   a) paredzētā izmantošana pēc sava rakstura ir niecīga;
   b) tiek izpildīti 4. panta 3. punkta b), d) un e) apakšpunkti un 30. panta 1. punkta j) apakšpunkts;
   c) paplašināšana atbilst sabiedrības interesēm;
   d) dokumentāciju un informāciju, kas pamato izmantošanas paplašināšanu, iesniegušas personas vai struktūras, kas minētas 2. punktā. Zinātniskās iestādes vai organizācijas var veikt nepieciešamos pētījumus, lai noteiktu maksimālo atliekvielu līmeni.

5.  Paplašināšanu drīkst īstenot ar esošās atļaujas grozījumu vai atsevišķas atļaujas izsniegšanu atbilstīgi attiecīgās dalībvalsts administratīvajām procedūrām.

Paplašināšana, pamatojoties uz šo pantu, ir īpaši jāizceļ, un atbildības ierobežojumi ir īpaši jānorāda.

6.  Ja dalībvalsts piešķir niecīgai izmantošanai izsniegtas atļaujas paplašinājumu, tā informē atļaujas turētāju, kurš attiecīgi maina marķējumu.

Ja atļaujas turētājs atsakās to darīt, dalībvalsts nodrošina, ka izmantotāji ir pilnīgi un konkrēti informēti par izmantošanas instrukcijām, izmantojot oficiālu publikāciju vai oficiālu tīmekļa vietni.

Marķējumā norāda, ka šādas izmantošanas iedarbīgums vai fitotoksiskums nav novērtēts. Neskarot 76. pantu, atļaujas turētājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot augu aizsardzības līdzekli atbilstoši atļaujas paplašinājumam.

7.  Dalībvalstis izveido un regulāri atjauno niecīgai izmantošanai izsniegto atļauju sarakstu. Sarakstam jābūt pieejamam plašākai sabiedrībai dalībvalsts un Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē.

8.  Komisija ne vēlāk kā …(26) iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu par Eiropas fonda izveidi niecīgas izmantošanas atbalstam. Fondam ir tiesības finansēt arī papildu testus atlikumiem saistībā ar niecīgu izmantošanu.

9.  Ja vien nav noteikts citādi, piemēro visus noteikumus par atļaujām saskaņā ar šo regulu.

55. pants

Paralēlā tirdzniecība

1.  Augu aizsardzības līdzekli, kas atļauts vienā dalībvalstī (izcelsmes dalībvalstī), atkarībā no tā, vai ir iesniegts pieteikums paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai, var ieviest, laist tirgū un izmantot citā dalībvalstī (ieviešanas dalībvalsts), ja šī dalībvalsts nosaka, ka konkrētais augu aizsardzības līdzeklis sastāva ziņā ir identisks kādam augu aizsardzības līdzeklim, kurš jau ir atļauts ieviešanas dalībvalstī (atsauces līdzeklis). Pieteikums jāiesniedz pārvaldes iestādei (kompetentajai iestādei) ieviešanas dalībvalstī.

2.  Paralēlās tirdzniecības atļauju izsniedz 90 darbadienu laikā pēc pilnīga pieteikuma saņemšanas. Dalībvalstis, ja tiek pieprasīts, sniedz viena otrai identitātes izvērtēšanai nepieciešamo informāciju 10 darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Paralēlās tirdzniecības atļaujas izsniegšanas procedūra jāpārtrauc no datuma, kad izcelsmes dalībvalsts kompetentajai iestādei tiek nosūtīts informācijas pieprasījums, līdz brīdim, kad kompetentā iestāde ir saņēmusi pieprasīto informāciju.

3.  Dalībvalstis izsniedz paralēlās tirdzniecības atļauju, izmantojot vienkāršotu procedūru, ja ieviešamais augu aizsardzības līdzeklis ir identisks atsauces līdzeklim gan pēc preces apraksta, aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu satura, gan pēc pagatavošanas tipa un augu aizsardzības līdzekļa sastāva.

4.  Aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti uzskatāmi par identiskiem atbilstoši 3. punktam, ja:

   a) tos ir saražojis tas pats uzņēmums vai ar to asociēts uzņēmums vai pēc licences atbilstīgi tam pašam ražošanas procesam un
   b) tiem ir vai nu vienāda specifikācija, vai arī šīs specifikācijas ir apstiprinātas kā līdzvērtīgas atbilstīgi 39. pantā dotajai procedūrai.

5.  Ieviešamais augu aizsardzības līdzeklis un atsauces līdzeklis uzskatāmi par identiskiem pēc sastāva atbilstīgi 3. punkta nosacījumiem, ja:

   a) ja līdzformulanti visos aspektos ir identiski vai
   b) atšķirīgajiem līdzformulantiem nav kaitīgāka ietekme 4. panta 3. punkta nozīmē, jo īpaši ņemot vērā atšķirības, kas var pastāvēt ar lauksaimniecību, augu veselību un vidi saistītajos apstākļos, bet jo īpaši klimatiskajos apstākļos, kas saistīti ar līdzekļa pielietojumu.

6.  Kritējus un procedūras, lai noteiktu cik lielā mērā sastāvi ir identiski, var detalizēti aprakstīt atbilstīgi 83. panta 3. punktā minētjai regulatīvajai procedūrai.

7.  Pieteikumā paralēlās tirdzniecības atļaujas saņemšanai jāiekļauj informācija par:

   izcelsmes valsti;

   pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un adresi;
   dalībvalstī atrodošās kontaktpersonas vārdu un adresi, ja pieteikuma iesniedzējs nav tur izveidots;
   nosaukumu, kāds dodams ieviešanas dalībvalstī izplatāmajam augu aizsardzības līdzeklim;
   nosaukumu un reģistrācijas numuru, kāds šim augu aizsardzības līdzeklim dots izcelsmes dalībvalstī;
   izcelsmes dalībvalstī esošā atļaujas turētāja nosaukumu un adresi;
   oriģinālās lietošanas instrukcijām, ar kurām šo ieviešamo augu aizsardzības līdzekli izplata izcelsmes dalībvalstī, ja kompetentā iestāde uzskata to par nepieciešamu izvērtēšanas veikšanai. Kompetentā iestāde var pieprasīt, lai tiktu iztulkotas lietošanas instrukciju attiecīgās daļas;
   atsauces līdzekļa nosaukumu un reģistrācijas numuru;
   atsauces līdzekļa atļaujas turētāja nosaukumu un adresi;
   līdzekļa, ko plāno laist tirgū, etiķetes skici;
   ieviešanai paredzētā līdzekļa paraugu, ja kompetentā iestāde to uzskata par nepieciešamu.

8.  Paralēlās tirdzniecības pieteikuma iesniedzējs, izmantojot visus pieejamo informāciju, var parādīt, ka ieviešanai paredzētais augu aizsardzības līdzeklis atbilstīgi 3., 4. un 5. punkta noteikumiem ir identisks atsauces līdzeklim.

9.  Augu aizsardzības līdzeklis, par kuru ir izsniegta paralēlās tirdzniecības atļauja, jālaiž tirgū un jāizmanto atbilstīgi atsauces līdzekļa atļaujas noteikumiem. Lai īstenotu 30. panta prasības un atbilstīgi 71. panta nosacījumiem veicinātu monitoringu un kontroli, kompetentā iestāde var noteikt papildu prasības ieviešamajam produktam.

10.  Paralēlās tirdzniecības atļauja ir derīga līdz atsauces līdzekļa atļaujas termiņa beigām. Ja atsauces līdzekļa atļaujas turētājs iesniedz pieteikumu par atļaujas atsaukšanu atbilstīgi 46. panta 1. punktam, bet 30. panta prasības joprojām tiek ievērotas, paralēlās tirdzniecības atļaujas derīguma termiņš beigsies dienā, kad būtu jābeidzas atsauces produkta atļaujas termiņam.

11.  Neskarot šī panta īpašos noteikumus, paralēli tirgotajiem augu aizsardzības līdzekļiem atbilstīgi piemēro 45. līdz 47. pantu, 58. pantu un 59. panta 4. punktu, kā arī VI līdz X nodaļu.

12.  Neskarot 45. pantu paralēlās tirdzniecības atļauju var atsaukt, ja

   izcelsmes dalībvalstī tiek atsaukta ieviestā augu aizsardzības līdzekļa atļauja nekaitīguma vai iedarbīguma apsvērumu dēļ;
   pieteikuma iesniedzējs ir ļaunprātīgi izmantojis paralēlās tirdzniecības atļauju, lai ieviestu vai laistu tirgū augu aizsardzības līdzekļus, kuri nav atļauti nevienā no dalībvalstīm.

13.  Ja attiecībā uz 3., 4. un 5. punktā dotajiem kritērijiem ieviešanas dalībvalsts veiktais novērtējums rāda, ka ieviešanai paredzētais līdzeklis atbilstīgi 3., 4. un 5. punkta noteikumiem nav identisks atsauces līdzeklim, ieviešanas dalībvalsts var piešķirt vienīgi atļauju, kas nepieciešama, lai atbilstīgi 29. punktam šo līdzekli laistu tirgū un pielietotu.

14.  Šā panta noteikumi neattiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kurus izcelsmes dalībvalsts ir atļāvusi, ievērojot 56. vai 57. pantu.

6. apakšiedaļa

Atkāpes

56. pants

Atļauju piešķiršana ārkārtas situācijās

1.  Atkāpjoties no 29. panta, īpašos apstākļos dalībvalsts drīkst uz laika periodu, kas nepārsniedz 120 dienas, atļaut laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus ierobežotai un kontrolētai izmantošanai, ja šāds pasākums šķiet nepieciešams, jo radies apdraudējums augu veselībai, kuru nevar novērst ar citiem saprātīgiem līdzekļiem.

Attiecīgās dalībvalstis nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par pieņemto pasākumu, sniedzot sīku informāciju par situāciju un pasākumiem, kas veikti patērētāju aizsardzībai.

2.  Komisija drīkst lūgt Iestādes atzinumu vai zinātnisku vai tehnisku palīdzību.

Iestāde iesniedz Komisijai atzinumu vai darba rezultātus viena mēneša laikā pēc lūguma saņemšanas.

3.  Ja vajadzīgs, pieņem lēmumu saskaņā ar 83. panta 3. pantā minēto regulatīvo procedūru par to, vai

   a) apstrādāto kultūru var droši laist tirgū, un
   b) vai un ar kādiem nosacījumiem dalībvalsts
   i) drīkst pagarināt šī pasākuma veikšanu vai to atkārtot; vai
   ii) tai jāatsauc vai jāgroza šis pasākums.

4.   1. līdz 3. apakšpunktu nepiemēro augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur vai kurus veido ģenētiski modificēti mikroorganismi.

57. pants

Pētniecība un attīstība

1.  Atkāpjoties no 29. panta, eksperimenti vai izmēģinājumi pētniecības vai attīstības mērķiem, kas saistīti ar neapstiprināta augu aizsardzības līdzekļa iekļūšanu vidē, drīkst tikt veikti, ja dalībvalsts, kuras teritorijā eksperiments vai izmēģinājums notiks, ir novērtējusi pieejamos datus un piešķīrusi atļauju izmantošanai izmēģinājumu nolūkos. Jebkādi eksperimenti vai izmēģinājumi ir ļoti stingri jākontrolē, lai nodrošinātu, ka nebūs tūlītējas vai vēlākas kaitīgas iedarbības uz cilvēku veselību, tostarp uz iedzīvotāju un apkārtējo cilvēku, neaizsargātu iedzīvotāju grupu, piemēram, zīdaiņu, bērnu un grūtnieču, kā arī uz vecāka gadagājuma cilvēku, slimu cilvēku un cilvēku, kuri lieto zāles, veselību vai uz dzīvnieku veselību tieši vai netieši, lietojot dzeramo ūdeni, pārtiku vai barību, vai pārnesot pa gaisu, tostarp apvidos, kuri ir tālāk no līdzekļu izmantošanas vietas, vai pēc to pārvadāšanas lielos attālumos, vai darba vietā vai citā netiešā veidā, ņemot vērā kumulatīvo efektu un sinerġisko iedarbību; vai nebūs ietekmes uz gruntsūdeni. Atļauja drīkst ierobežot izmantojamos daudzumus un apstrādājamās teritorijas un drīkst ieviest turpmākus nosacījumus, lai novērstu jebkādu kaitīgu iedarbību uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai jebkādu nepieļaujamu negatīvu ietekmi uz vidi, piemēram, nepieciešamību novērst atliekas saturošas pārtikas un lopbarības iekļūšanu barības ķēdē, ja vien atbilstoši noteikumi jau nav paredzēti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 396/2005.

Dalībvalsts drīkst piešķirt iepriekšēju atļauju eksperimentu vai izmēģinājumu programmai vai prasīt atļaujas izsniegšanu katram eksperimentam vai izmēģinājumam atsevišķi.

2.  Dalībvalstij, kuras teritorijā plānots veikt eksperimentu vai izmēģinājumu, iesniedz pieteikumu kopā ar dosjē, kas satur visus pieejamos datus, lai ļautu novērtēt iespējamo ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai iespējamo ietekmi uz vidi.

3.  Atļauja izmēģinājumu mērķiem netiek piešķirta eksperimentiem vai testiem, kas ietver ģenētiski izmainītu mikroorganismu iekļūšanu vidē, ja vien šāda iekļūšana nav apstiprināta saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK.

4.  Sīki izstrādāti noteikumi šī panta piemērošanai, jo īpaši, maksimālie augu aizsardzības līdzekļu daudzumi, kas drīkst nonākt vidē eksperimentu vai izmēģinājumu laikā un obligātie dati, kurus iesniedz saskaņā ar 2. punktu, drīkst tikt pieņemti saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.

2.IEDAĻA

Izmantošana un informēšana

58. pants

Augu aizsardzības līdzekļu izmantošana

Augu aizsardzības līdzekļus jāizmanto pareizi.

Pareiza izmantošana ietver visu saskaņā ar 31. pantu noteikto nosacījumu izpildi, kas konkretizēti marķējumā, un labu augu aizsardzības principu piemērošanu, kā arī, kur iespējams integrētās kaitēkļu kontroles principus ▐.

Vēlākais līdz 2014. gada 1. janvārim pareizai augu aizsardzības līdzekļu lietošanai jāatbilst integrētās kaitēkļu kontroles principiem, ieskaitot labu augu aizsardzības praksi un labu vides praksi.

Sīki izstrādātus noteikumus šā panta piemērošanai, tostarp obligātās šo principu ievērošanas prasības, drīkst pieņemt saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

59. pants

Informēšana par iespējami kaitīgu ietekmi

1.  Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas turētājs nekavējoties informē dalībvalstis ▐par jebkādu jaunu informāciju attiecībā uz augu aizsardzības līdzekli vai aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu augu aizsardzības līdzekļa sastāvā, kas liecina, ka augu aizsardzības līdzeklim ir kaitīga ietekme, kas var nozīmēt, ka augu aizsardzības līdzeklis vai aktīvā viela, drošinātājviela vai sinerģists vairs neatbilst 30. un 4. pantā noteiktajiem kritērijiem.

Jo īpaši jāziņo par šī augu aizsardzības līdzekļa vai aktīvās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista atlieku iespējami kaitīgo ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai uz virszemes ūdeņiem un gruntsūdeņiem, vai to iespējami nepieļaujamo ietekmi uz augiem, vai augu produktiem un citiem vides elementiem.

Šai nolūkā atļaujas turētājs reģistrē un ziņo par visām iespējami negatīvām ietekmēm uz cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi, kas saistītas ar augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu.

Pienākums ziņot ietver atbilstošo informāciju par lēmumiem vai novērtējumiem, ko izdarījušas valsts iestādes, kas izsniedz atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem vai aktīvām vielām trešajās valstīs.

2.  Paziņojumā iekļauj novērtējumu, vai un kā jaunā informācija nozīmē, ka augu aizsardzības līdzeklis vai aktīvā viela, drošinātājviela vai sinerģists vairs neatbilst attiecīgi 30. un 4. panta nosacījumiem.

3.  Dalībvalsts, kas saņēmusi šādu paziņojumu, to nekavējoties nosūta citām dalībvalstīm. Neskarot dalībvalstu tiesības pieņemt pagaidu aizsardzības pasākumus, dalībvalsts, kas piešķīra atļauju ▐, novērtē saņemto informāciju un informē pārējās ▐dalībvalstis, ja tā ir nolēmusi atsaukt vai grozīt atļauju saskaņā ar 45. pantu.

Tā informē pārējās dalībvalstis, Iestādi un Komisiju, ja tā uzskata, ka vairs netiek īstenoti nosacījumi augu aizsardzības līdzekļa sastāvā esošās aktīvās vielas, drošinātājvielas vai sinerģista apstiprināšanai un piedāvā atsaukt apstiprinājumu vai grozīt tā nosacījumus.

4.  Augu aizsardzības līdzekļa atļaujas turētājs katru gadu dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedz jebkādu pieejamu informāciju, kas attiecas uz gaidītās efektivitātes trūkumu, rezistences attīstību un jebkādu negaidītu ietekmi uz augiem, augu produktiem vai vidi.

60. pants

Pienākums nodrošināt informācijas pieejamību

1.  Dalībvalstis informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, kas ir atļauti vai atsaukti saskaņā ar šo regulu, nodod tālāk Iestādei, kas to padara publiski pieejamu elektroniskā formā, ietverot vismaz:

   a) atļaujas turētāja nosaukumu vai uzņēmuma nosaukumu,
   b) līdzekļa tirdzniecības nosaukumu,
   c) preparāta veidu,
   d) katras tā sastāvā esošas vielas, drošinātājvielas vai sinerģista nosaukumu un daudzumu,
   e) nolūku vai nolūkus, kādiem to paredzēts izmantot,
   f) dalībvalst(i)s, kur augu aizsardzības līdzeklis apstiprināts,
   g) informāciju par galvenajiem riskiem videi un veselībai,
   h) ja atbilstīgi, atļaujas atsaukšanas iemeslus.

2.  Pirmajā punktā minētajai informācijai jābūt vienmēr pieejamai un atjaunotai vismaz reizi trīs mēnešos.

3.  Saskaņā ar 83. panta 2. punktā minēto konsultēšanas procedūru drīkst izveidot standartizētu informācijas sistēmu, lai atvieglotu šā panta 1. un 2. punkta piemērošanu.

IV NODAĻA

PALĪGVIELAS

61. pants

Palīgvielu laišana tirgū un izmantošana

Palīgvielu nedrīkst laist tirgū, ja tā satur līdzformulantu, kas nav apstiprināts saskaņā ar 28. pantu.

V NODAĻA

DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APMAIŅA

62. pants

Datu aizsardzība

1.  Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi bauda datu aizsardzību saskaņā ar šī panta nosacījumiem.

Aizsardzība attiecas uz izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs iesniedzis dalībvalstij saskaņā ar šo regulu (turpmāk "testa iesniedzējs") ar nosacījumu, ka šie izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi ir

   a) nepieciešami atļaujas izsniegšanai vai atļaujas grozīšanai, lai atļautu izmantošanu attiecībā uz citu kultūru un
   b) apliecināts, ka tie atbilst labas laboratorijas prakses vai labas eksperimentu prakses principiem saskaņā ar augu aizsardzības līdzekļu datu prasībām, kas minētas 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

Ja ziņojums ir aizsargāts, to saņēmusī dalībvalsts nedrīkst to izmantot citu pesticīdu pieteikumu iesniedzēju labā, izņemot 65. panta 3. punktā un 84. pantā paredzētos gadījumos.

Datu aizsardzības periods ir desmit gadi, sākot no dienas, kad pirmoreiz apstiprina testu attiecīgajā dalībvalstī, izņemot kā nosaka 65. panta 3. punkts vai 84. pants. Pesticīdiem, kas minēti 50. pantā, šo periodu pagarina līdz 15 gadiem un tiem, kas minēti 51. pantā ‐ līdz 12 gadiem.

Atļaujas atjaunošanai vai pārskatīšanai iesniegtu pētījumu neaizsargā, izņemot gadījumus, kad tas vajadzīgs sakarā ar grozījumu izdarīšanu tiesību aktos.

Datu aizsardzība attiecas arī uz trešām pusēm, kas iesniedz izmēģinājumu vai pētījumu ziņojumus attiecībā uz izmantošanu nelielos daudzumos.

2.  Datu aizsardzības periodu attiecīgajam līdzeklim pagarina, ja pirmais iesniedzējs piesakās uz atļauju atvasinātiem augu aizsardzības līdzekļiem ierobežotai izmantošanai, kā noteikts 54. panta 1. punktā. Datu aizsardzības periodu pagarina par trim mēnešiem par katru jaunu ierobežota izmantojuma līdzekli. Datu aizsardzības periodu var pagarināt ne vairāk kā par trim gadiem.

3.  Pirmo punktu nepiemēro

   a) izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem, par kuriem iesniedzējs iesniedzis vēstuli par pieejamību vai
   b) ja datu aizsardzības periods, kas piešķirts attiecīgajiem izmēģinājumu un pētījumu ziņojumiem attiecībā uz citu augu aizsardzības līdzekli, ir beidzies.

4.  Datu aizsardzību saskaņā ar 1. punktu piešķir tikai tad, ja testa iesniedzējs ir pieprasījis datu aizsardzību laikā, kad viņš iesniedza dosjē vai papildu informāciju, un ir nodrošinājis attiecīgo dalībvalsti ar šādu informāciju par katru izmēģinājumu vai pētījumu:

   a) pamatojumu, ka iesniegtie izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi ir nepieciešami testa apstiprinājumam, atjaunošanai vai pārskatīšanai, vai augu aizsardzības līdzekļa atļaujas grozīšanai; vai saistībā ar izmaiņām tiesību aktos;
   b) apliecinājumu, ka jebkurš izmēģinājuma vai pētījuma ziņojumam piešķirtais aizsardzības periods ir beidzies.

5.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja izmēģinājumu un pētījumu ziņojumi jau ir izmantoti atļaujas piešķiršanai citam augu aizsardzības līdzeklim un aizsardzības periods vēl nav beidzies, ziņojumi ir jāaizsargā visā atlikušajā periodā.

63. pants

Izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu saraksts

1.  Par katru aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu dalībvalstis ziņotājas izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas nepieciešams testa apstiprināšanai, apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai un izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu rezultātu kopsavilkumu, lai noteiktu līdzekļa efektivitāti un tā nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un videi, nodod tālāk Iestādei, kas to padara publiski pieejamu, tad kad tiek publicēts novērtējuma ziņojuma projekts saskaņā ar 13. panta noteikumiem.

2.  Dalībvalstis par katru apstiprināto augu aizsardzības līdzekli nodod iestādei, kas dara pieejamu sabiedrībai, tad kad tiek publicēts novērtējuma ziņojuma projekts saskaņā ar 13. panta noteikumiem:

   a) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kas nepieciešami testa apstiprināšanai apstiprinājuma nosacījumu grozīšanai vai apstiprinājuma atjaunošanai, ▐
   b) to izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu sarakstu, kuriem tiek prasīta aizsardzība saskaņā ar 62. pantu, un jebkādus pamatojumus, kas iesniegti saskaņā ar šo pantu, un
   c) izmēģinājumu un pētījumu ziņojumu rezultātu kopsavilkumu, lai noteiktu līdzekļa efektivitāti un tā nekaitīgumu cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem un videi.

3.  Saraksti, kurus paredz 1. un 2. punkts, ietver informāciju par to, vai šie izmēģinājumu un pētījumu saraksti bija apstiprināti atbilstīgi labas laboratorijas prakses vai labas izmēģinājumu prakses principiem.

64. pants

Vispārēji noteikumi par izvairīšanos no dubultas testēšanas

1.  Jebkuras personas, kas vēlas iegūt atļauju augu aizsardzības līdzeklim, pirms izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas meklē informāciju 36., 60. un 63. pantā minētajā datu bāzē.

2.  Jebkuras personas, kas vēlas iegūt, atjaunot vai pārskatīt atļauju, augu aizsardzības līdzeklim, pirms izmēģinājumu vai pētījumu veikšanas, atsaucoties uz atbilstīgu datu bāzes informāciju, informē dalībvalsts kompetento iestādi, kurā tās plāno iesniegt pieteikumu, ka šajā vai citā dalībvalstī jau nav piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzeklim, kas satur to pašu aktīvo vielu, drošinātājvielu vai sinerģistu. ▐

Varbūtējais iesniedzējs iesniedz visus datus attiecībā uz tās aktīvās vielas identitāti un piemaisījumiem, ko viņš piedāvā izmantot. Jautājumu iesniedz kopā ar apliecinājumu, ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai.

3.  Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas pārliecinās, ka varbūtējais iesniedzējs plāno iesniegt pieteikumu atļaujas saņemšanai vai atjaunošanai, vai pārskatīšanai dara viņam zināmu iepriekšējā vai iepriekšējo atbilstošo atļauju turētāju vārdu un adresi un tai pat laikā informē atļauju turētājus par iesniedzēja vārdu un adresi.

4.  Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs atļaujas saņemšanai, atjaunošanai, vai pārskatīšanai un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji veic visus saprātīgos pasākumus, lai vienotos par jebkādu saskaņā ar 62. pantu aizsargāto izmēģinājumu vai pētījumu ziņojumu apmaiņu, kas nepieciešami iesniedzējam, lai iegūtu, atjaunotu vai pārskatītu augu aizsardzības līdzekļa apstiprinājumu. Šādu vienošanos var aizstāt ar jautājuma iesniegšanu arbitrāžas padomei un arbitrāžas rīkojuma akceptēšanu. Cenšoties panākt, ka izmaksas par dalīšanos ar informāciju tiek noteiktas taisnīgā, pārredzamā un nediskriminējošā veidā, Komisija var saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru pieņemt izdevumu sadales vadlīnijas, kas pamatojas uz šiem principiem.

5.  Ja dalībvalsts uzskata, ka var izveidoties monopols, un ja iespējamais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā ir vienādas aktīvās vielas, drošinātājvielas un sinerģisti, nespēj vienoties par pārbaužu un pētījumu, kas veikti ar mugurkaulniekiem, ziņojumu nodošanu, iespējamais pieteikuma iesniedzējs par to informē dalībvalsts atbildīgo iestādi. Tomēr abas puses vienojas par to, kuru tiesu un tribunālu jurisdikcija tiks piemērota saistībā ar 65. panta 3. punkta otro daļu.

65. pants

Izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņa

1.  Izmēģinājumi un pētījumi, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, nedrīkst tikt atkārtoti šīs regulas mērķiem. Jebkura persona, kas vēlas veikt izmēģinājumus un pētījumus, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, vai šādi izmēģinājumi vai pētījumi jau ir veikti vai sākti, it īpaši, meklējot datu bāzē.

2.  Varbūtējais pieteikuma iesniedzējs un attiecīgo atļauju turētājs vai turētāji dara visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka notiek tādu izmēģinājumu un pētījumu apmaiņa, kuros iesaistīti mugurkaulnieki. Izmaksas par izmēģinājumu un pētījumu rezultātu apmaiņu nosaka godīgā, pārskatāmā un nediskriminējošā veidā. Varbūtējais iesniedzējs piedalās to izmaksu segšanā, kuras radušās sagatavojot informāciju, kuru viņam prasīts iesniegt, lai izpildītu atļaujas saņemšanas prasības.

3.  Ja varbūtējais iesniedzējs un tās pašas aktīvās vielas drošinātājvielas vai sinerģistus saturošo augu aizsardzības līdzekļu atļauju turētājs vai turētāji nespēj vienoties par to izmēģinājumu un pētījumu rezultātu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, apmaiņu, varbūtējais iesniedzējs par to informē dalībvalsts kompetento iestādi. Abas puses, neskatoties uz to, vienojas, kuru tiesu jurisdikciju izmantot otrā apakšpunkta nolūkos.

Nespēja vienoties, kā to paredz 2. punkts, neaizkavē dalībvalsts kompetento iestādi no izmēģinājumu un pētījumu, kuros iesaistīti mugurkaulnieki, ziņojumu izmantošanas varbūtējā iesniedzēja pieteikuma mērķiem. Atbilstošās atļaujas turētājs vai turētāji izvirza prasību varbūtējam iesniedzējam segt vienlīdzīgu viņa izraisīto izmaksu daļu, un šo prasību īsteno dalībvalsts tiesas, kuras puses nozīmējušas saskaņā ar 1. punktu. Šīs tiesas ņem vērā 2. punktā noteiktos principus.

4.  Līdz ...(27) Komisija veic šīs regulas noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz datu aizsardzību testiem un pētījumiem, kas saistīti ar mugurkaulniekiem. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šo novērtējumu un ierosinātos grozījumus par datu aizsardzības ierobežošanu saistībā ar izmēģinājumiem ar dzīvniekiem.

VI NODAĻA

INFORMĀCIJAS PUBLISKA PIEEJAMĪBA

66. pants

Konfidencialitāte

1.  Persona, kas saskaņā ar 8. panta 5. punktu, 13. panta 1. punktu, 16. panta 2. punktu, 17. pantu un 33. panta 4. punktu apgalvo, ka šīs personas atbilstīgi šai regulai iesniegtā informācija jāuztver kā konfidenciāla, nodrošina pārbaudāmu pamatojumu, lai pierādītu, ka šīs informācijas atklāšana negatīvi ietekmētu tās komerciālās intereses, kā to paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem(28) 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums vai jebkādas intereses, kuras aizsargā minētās regulas 4. panta 1. punkts.

2.  Iestādei un Komisijai, jādod iespēja pieteikuma iesniedzējam sniegt komentārus pirms kompetentā iestāde pieņem lēmumu par informācijas konfidencialitāti, kas būs saistoši visām dalībvalstīm. Lēmumā, kurš jāpaziņo pieteikuma iesniedzējam, ir jāiekļauj atbilstošs pamatojums. Pirms šāda lēmuma īstenošanas pieteikuma iesniedzējam dod iespēju iesniegt prasību kompetentajā tiesā, lai tā pārskatītu kompetentās iestādes novērtējumus un lēmumus un lai novērstu attiecīgās informācijas publiskošanu.

3.  Kas attiecas uz 1. punktā minētajām komerciālajām interesēm, tikai šādus elementus uzskata par konfidenciāliem:

   a) ražošanas veids;
   b) aktīvās vielas tīrības specifikācija, izņemot attiecībā uz piejaukumiem, kurus uzskata par toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai ekoloģiski nozīmīgiem;
   c) informācija par augu aizsardzības līdzekļa pilno sastāvu;
   d) iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī personu vārdus un adreses, kuras iesaistītas izmēģinājumos ar mugurkaulniekiem.

4.  Ar izmēģinājuma datiem, tostarp pētījumu ziņojumiem, kurus pieteikuma iesniedzējs nodrošinājis kā pamatojumu lēmuma pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu vai atļaujas grozīšanu augu aizsardzības līdzeklim saskaņā ar šo regulu, ieinteresētās puses var iepazīties Komisijas, Iestādes vai dalībvalsts īpaši norādītās vietās. Šādus datus nedrīkst publiskot, izsniedzot kopijas vai citā veidā (tostarp elektroniski) publicējot tos.

5.  Šis pants neietekmē Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai(29).

VII NODAĻA

AUGU AIZSARDZĪBAS PRODUKTU UN PALĪGVIELU IEPAKOŠANA, MARĶĒŠANA UN REKLAMĒŠANA

67. pants

Iepakošana un prezentācija

1.  Augu aizsardzības līdzekļi un palīgvielas, kuras var sajaukt ar pārtiku, dzērieniem vai lopbarību, iepako tādā veidā, lai samazinātu iespējamību, ka šāda kļūda varētu tikt pieļauta.

2.  Augu aizsardzības līdzekļi un palīgvielas, kas pieejami vispārējai sabiedrībai un var tikt sajaukti ar pārtiku, dzērieniem vai lopbarību, satur sastāvdaļas, kas attur no vai novērš to lietošanu.

3.  Direktīvas 1999/45/EK 9. pants arī attiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kurus neaptver šī direktīva.

68. pants

Marķēšana

1.  Augu aizsardzības līdzekļu marķējums atbilst prasībām, kas noteiktas regulā, kas pieņemta saskaņā ar 83. panta 2. punktā minēto konsultēšanas procedūru.

Šī regula arī ietver standarta frāzes īpaša riska un drošības pasākumu aprakstīšanai, kas papildina Direktīvā 1999/45/EK iekļautās frāzes. Tā pārņem Direktīvas 91/414/EEK IV un V pielikumu tekstus ar jebkādām ▐izmaiņām, kas nepieciešamas, pārejot no direktīvas uz regulu.

2.  Dalībvalstis drīkst pieprasīt iepakojuma paraugus vai maketus un etiķešu un informatīvo lapiņu projektus izskatīšanai pirms atļaujas piešķiršanas.

3.  Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka nepieciešamas papildu frāzes, lai aizsargātu cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi, tā iepriekš par to informē pārējās dalībvalstis un iesniedz papildu frāzi vai frāzes un šo prasību pamatojumu.

Šīs frāzes iekļauj 1. punktā minētajā regulā.

Gaidot to iekļaušanu, dalībvalsts drīkst prasīt papildu frāzes vai frāžu izmantošanu.

4.  Pārtikas produkti, kas neatbilst noteikumiem, kurus izvirza Komisijas Direktīva 2006/125/EK (2006. gada 5. decembris) par apstrādātu graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem(30), jāmarķē "nepiemērots zīdaiņiem un maziem bērniem".

69. pants

Reklāma

1.  Katru augu aizsardzības līdzekļa reklāmu pavada teikumi: "Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstoši drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par produktu." Šiem teikumiem jābūt skaidri saskatāmiem attiecībā uz visu reklāmu. Vārdus "augu aizsardzības līdzeklis" drīkst aizvietot ar produktu veida precīzāku aprakstu, piemēram, fungicīds, insekticīds vai herbicīds.

2.  Reklāmā neiekļauj informāciju, kas var būt maldinoša attiecībā uz iespējamiem draudiem cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi, piemēram, jēdzienus "zemas riska pakāpes", "netoksisks" vai "nekaitīgs".

3.  Dalībvalstis var aizliegt vai ierobežot augu aizsardzības līdzekļu reklamēšanu noteiktos plašsaziņas līdzekļos.

VIII NODAĻA

KONTROLE

70. pants

Informācijas glabāšana

1.  Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji, izplatītāji un profesionāli izmantotāji glabā informāciju par augu aizsardzības līdzekļiem, ko tie ražo, glabā vai izmanto, vismaz 10 gadus pēc ražošanas vai lietošanas beigām.

Viņi padara šo informāciju ▐pieejamu kompetentajai iestādei. Viņi arī nodrošina šīs informācijas pieejamību kaimiņvalstīm, iedzīvotājiem, mazumtirgotājiem vai dzeramā ūdens nozarei, kas lūgusi tai tiešu pieeju. Informāciju par visām augu aizsardzības līdzekļa lietošanas reizēm konkrētajam lauksaimniecības produktam pesticīdu pases formā sniedz mazumtirgotājiem un vairumtirgotājiem.

2.  Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji uzņemas veikt pēcreģistrācijas uzraudzību. Viņi ziņo kompetentajai iestādei jebkuru svarīgu informāciju un glabā informāciju, lai pēc pieprasījuma tā būtu pieejama attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.

3.  Augu aizsardzības līdzekļu ražotāji informē kompetentās iestādes par:

   - konkrētās vielas vai līdzekļa saražotajiem daudzumiem,
   - konkrētās vielas vai līdzekļa daudzumiem, kas piegādāti apstrādātājiem vai vairumtirgotājiem ES,
   - konkrētās vielas vai līdzekļa eksportētajiem daudzumiem.

Kompetentajām iestādēm jānovērtē un jāpublicē šī informācija.

4.  Īstenošanas pasākumus, lai nodrošinātu vienotu 1. un 3. punkta noteikumu piemērošanu, drīkst pieņemt saskaņā ar 83. panta 4. punktā noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

71. pants

Uzraudzība un kontrole

Dalībvalstis veic oficiālu kontroli, lai īstenotu šīs regulas ievērošanu. Šīs kontroles ietver kontroles saimniecībās, lai pārbaudītu lietošanas ierobežojumu ievērošanu. Dalībvalstis sastāda un nosūta Komisijai ziņojumu par šīs kontroles apjomu un rezultātiem sešu mēnešu laikā pēc tā gada beigām, uz kuru attiecas ziņojumi.

Komisijas eksperti veic vispārējas un specifiskas pārbaudes dalībvalstīs, lai pārliecinātos par dalībvalstu veikto oficiālo kontroles pasākumu esamību.

Regula, kas pieņemta saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru, nosaka noteikumus augu aizsardzības līdzekļu ražošanai, iepakošanai, marķēšanai, glabāšanai, transportēšanai, tirdzniecībai, formulu sastādīšanai un izmantošanai. Šī regula satur noteikumus, kas līdzvērtīgi Regulas (EK) Nr. 882/2004 1. līdz 13., 26. pantam, 27. panta 1. punktam, 27. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktam un 27. panta 5. līdz 12. punktam, 28., 29., 32. līdz 45. pantam, 51., 53., 54., 66. pantam un I, II, III, VI un VII pielikumam. Bez tam jābūt arī noteikumiem par informācijas vākšanu un ziņošanu par saindēšanās aizdomām un pēc mediķu pieprasījuma jābūt pieejamai detalizētai informācijai.

IX NODAĻA

ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS

72. pants

Ārkārtas pasākumi

Ja ir skaidrs, ka apstiprināta viela, drošinātājviela, sinerģists vai līdzformulants, kas ir apstiprināts saskaņā ar šo regulu, var radīt nopietnus draudus cilvēku vai dzīvnieku veselībai vai videi un attiecīgās dalībvalstis nespēj šos draudus pietiekami novērst, nekavējoties veic pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu šīs vielas vai līdzekļa izmantošanu un/vai pārdošanu saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru vai nu pēc Komisijas pašas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts pieprasījuma. Pirms šādu pasākumu veikšanas Komisija izskata pierādījumus un var lūgt Iestādes atzinumu. Komisija drīkst noteikt laiku, kādā iesniedz šādu atzinumu.

73. pants

Ārkārtas pasākumi neatliekamā gadījumā

Atkāpjoties no 72. panta, Komisija drīkst pieņemt pagaidu pasākumus, kas minēti 72. pantā, pēc apspriešanās ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm un informējot par to pārējās dalībvalstis.

Cik ātri vien iespējams un, vēlākais, pēc 10 darba dienām, šos pasākumus apstiprina, groza, atsauc vai paplašina saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru.

74. pants

Citi ārkārtas pasākumi

1.  Ja dalībvalsts oficiāli informē Komisiju par nepieciešamību veikt ārkārtas pasākumus un nav veiktas nekādas darbības saskaņā ar 72. vai 73. pantu, dalībvalsts drīkst pieņemt pagaidu aizsardzības pasākumus. Šajā gadījumā tā nekavējoties informē dalībvalstis un Komisiju.

2.  Trīsdesmit darba dienu laikā Komisija izvirza šo jautājumu 83. panta 1. punktā minētajā komitejā saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto regulatīvo procedūru, lai valsts pagaidu aizsargpasākumu paplašinātu, grozītu vai atceltu.

3.  Dalībvalsts drīkst saglabāt tās nacionālo pagaidu aizsargpasākumu, kamēr pieņem Kopienas pasākumus.

X NODAĻA

ADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU NOTEIKUMI

75. pants

Soda sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par soda sankcijām par šīs regulas pārkāpumiem un veic pasākumus, kas nepieciešami to īstenošanai. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām.

Dalībvalstis bez kavēšanās informē Komisiju par šiem noteikumiem un jebkādiem sekojošiem grozījumiem.

76. pants

Civiltiesiskā un kriminālā atbildība

Atļaujas piešķiršana un jebkādi citi pasākumi saskaņā ar šo regulu neierobežo ražotāja un, ja atbilstīgi, personas, kas ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa laišanu tirgū vai izmantošanu, vispārējo civiltiesisko un kriminālo atbildību dalībvalstīs.

77. pants

Fonds, lai droši atbrīvotos no augu aizsardzības līdzekļiem, kuriem ir beidzies derīguma termiņš

Ražotāji un atļauju turētāji veic iemaksas fondā, lai segtu izmaksas par atbrīvošanos no augu aizsardzības līdzekļiem un to likvidēšanu dalībvalstīs un trešās valstīs. Fondā veiktās iemaksas tiek sadalītas godīgā un pārredzamā veidā.

78. pants

Nodevas un maksājumi

1.  Dalībvalstis drīkst nodevu vai maksājumu veidā atgūt izmaksas saistībā ar apstiprināšanu vai atļauju izsniegšanu, kas saistītas ar jebkādu darbu, ko tās veic saistībā ar šīs regulas uzliktajiem pienākumiem.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētā nodeva vai maksājums:

   a) tiek noteikts pārskatāmā veidā; un
   b) atbilst ieguldītā darba patiesajām izmaksām.

Nodeva vai maksājums drīkst ietvert fiksētu maksājumu skalu, balstoties uz 1. punktā minēto darbu.

79. pants

Dalībvalsts iestāde

1.  Katra dalībvalsts nozīmē kompetentu iestādi vai iestādes, lai veiktu dalībvalstu pienākumus, kā to paredz šī regula.

2.  Katra dalībvalsts nozīmē koordinējošu valsts iestādi, lai koordinētu un nodrošinātu visus nepieciešamos kontaktus ar pieteikumu iesniedzējiem, citām dalībvalstīm, Komisiju un Iestādi.

3.  Katra dalībvalsts Komisijai, Iestādei un pārējo dalībvalstu koordinējošām iestādēm iesniedz sīku informāciju attiecībā uz tās valsts kompetento iestādi vai iestādēm un informē par jebkādām izmaiņām šajā jautājumā.

4.  Komisija tās tīmekļa vietnē publicē un regulāri atjauno 1. un 2. punktā minēto iestāžu sarakstu.

80. pants

Komisijas izdevumi

1.  Komisija drīkst uzņemties izdevumus saistībā ar darbībām šīs regulas mērķu īstenošanai, tostarp šādu organizatorisku darbu:

   a) saskaņotas sistēmas, tostarp piemērotas datu bāzes, izstrādāšana, lai vāktu un glabātu visu informāciju, kas saistīta ar aktīvām vielām, drošinātājvielām, sinerģistiem, līdzformulantiem, augu aizsardzības līdzekļiem un palīgvielām, padarītu šo informāciju pieejamu dalībvalstīm, ražotājiem un citām ieinteresētām personām;
   b) pētījumu veikšana, kas nepieciešama, lai sagatavotu un izstrādātu turpmākus tiesību aktus par augu aizsardzības līdzekļu un palīgvielu laišanu tirgū un izmantošanu;
   c) pētījumu veikšana, kas nepieciešama, lai saskaņotu procedūras, lēmumu pieņemšanas kritērijus un datu prasības;
   d) sadarbības koordinēšana, ja nepieciešams, elektroniski, starp dalībvalstīm, Iestādi un Komisiju un pasākumi darba dalīšanas atvieglošanai;
   e) saskaņotas elektroniskas pieteikumu iesniegšanas un novērtēšanas sistēmas izstrādāšana un uzturēšana, lai veicinātu elektronisku dokumentu apmaiņu un darba dalīšanu starp pieteikumu iesniedzējiem, dalībvalstīm, Iestādi un Komisiju;
   f) pamatnostādņu izstrādāšana, lai atvieglotu šīs regulas izmantošanu ikdienā;
   g) ceļojumu un uzturēšanas izdevumi dalībvalstu ekspertiem, kas saistīti ar to, ka Komisija viņus nozīmē, lai palīdzētu tās ekspertiem 71. pantā minēto kontroles pasākumu ietvaros;
   h) kontroles personāla apmācība;
   i) citu pasākumu finansēšana, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu saskaņā ar 71. pantu pieņemtās regulas piemērošanu.

2.  Saskaņā ar 1. punktu pieprasītajiem asignējumiem katru finanšu gadu nepieciešams budžeta iestādes apstiprinājums.

81. pants

Vadības dokumenti

Komisija saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru drīkst pieņemt vai grozīt tehniskas vai citas vadības dokumentus šīs regulas īstenošanai. Komisija drīkst lūgt Iestādei sagatavot vai piedalīties šādu vadības dokumentu sagatavošanā. Iestāde var uzsākt šādu norādījumu sagatavošanu vai pārskatīšanu aktīvo vielu riska novērtēšanai.

82. pants

Grozījumi un īstenošanas pasākumi

1.  Saskaņā ar 83. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem šīs regulas īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

Ne vēlāk kā ...(31) Komisija, pamatojoties uz Līguma 251. pantu, sagatavo likumdošanas priekšlikumus par:

   a) datu prasības aktīvajām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem, kā minēts 9. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktos, tostarp par pasākumiem, lai ierobežotu izmēģinājumus, izmantojot dzīvniekus, jo īpaši par izmēģinājumu metodēm, kurās neizmanto dzīvniekus, un par viedām izmēģinājumu stratēģijām, ņemot vērā zinātniskās un tehniskās zināšanas;

b)   vienotus principus augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanā un apstiprināšanā, kā to paredz 30. panta 5. punkts, ņemot vērā zinātniskās un tehniskās zināšanas;

c)  ▐prasības par augu aizsardzības līdzekļu marķēšanu, kā to paredz 68. panta 1. punkts;

2.  Saskaņā ar 83. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru pieņem regulu, kas satur to aktīvo vielu sarakstu, kas iekļauti Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Šīs vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar šo regulu.

83. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz Pārtikas un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 58. pantu, turpmāk "Komiteja".

2.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 3. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta nosacījumus.

3.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta nosacījumus.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā minēto periodu nosaka trīs mēnešus.

4.  Ja atsaucas uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

5.  Komitejas un tās darba grupas sanāksmes pēc pieprasījuma ir pieejamas Eiropas Parlamenta deputātiem.

XI NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI UN GALĪGIE NOTEIKUMI

84. pants

Pārejas noteikumi

1.  Direktīvu 91/414/EEK ("Direktīva") turpina piemērot attiecībā uz apstiprināšanas procedūru un nosacījumiem aktīvām vielām, par kurām pirms šīs regulas piemērošanas pieņemts lēmums saskaņā ar direktīvas 6. panta 3. punktu.

Balstoties uz pārbaudi, kas veikta saskaņā ar direktīvu, pieņem regulu par šādas vielas apstiprināšanu saskaņā ar šīs regulas 14. panta 2. punktu.

2.  Direktīvas 13. panta 1. līdz 4. punktu un II un III pielikumus turpina piemērot attiecībā uz direktīvās I pielikumā iekļautajām vielām un aktīvajām vielām, kas apstiprinātas saskaņā ar 1. punktu:

   piecus gadus ilgā periodā no to iekļaušanas vai apstiprināšanas datuma attiecībā uz direktīvas 8. panta 2. punktā ietvertajām vielām;
   desmit gadus ilgā periodā no to ieļaušanas vai apstiprināšanas datuma attiecībā uz aktīvām vielām, kuru nebija tirgū divus gadus pēc direktīvas izziņošanas datuma;
   piecus gadus ilgā periodā no iekļaušanas atjaunošanas datuma vai apstiprināšanas atjaunošanas datuma attiecībā uz aktīvām vielām, kuru iekļaušana direktīvas I pielikumā beidzas, vēlākais, divus gadus pēc šīs regulas publicēšanas. Šis noteikums attiecas tikai uz datiem, kas nepieciešami apstiprinājuma atjaunošanai un kas bijuši apstiprināti kā atbilstoši labas laboratorijas prakses principiem vismaz divus gadus pēc šīs regulas publicēšanas.

3.  Ja direktīvas 13. pantu piemēro šā panta 1. vai 2. punkta nozīmē, uz to attiecas jebkādi īpaši noteikumi saistībā ar direktīvu, kas noteikti Pievienošanās aktā, saskaņā ar kuru dalībvalsts pievienojusies Kopienai.

4.  Aktīvām vielām, kurām testa apstiprinājums beidzas, vēlākais, trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā, 15. pantā noteikto pieteikumu aktīvās vielas ražotājs iesniedz dalībvalstij, kopiju nosūtot pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Iestādei ne vēlāk kā divus gadus pirms testa apstiprināšanas beigu termiņa.

5.  Lēmumu par iesniegumiem augu aizsardzības līdzekļu apstiprināšanai saskaņā ar direktīvas 4. pantu, kuri gaida apstiprināšanu dalībvalstīs šīs regulas piemērošanas datumā, pieņem saskaņā ar tai datumā spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem.

Pēc lēmuma pieņemšanas piemēro šo regulu.

6.  Produktus, kas marķēti saskaņā ar direktīvas 16. pantu, drīkst turpināt laist tirgū četrus gadus pēc šīs regulas piemērošanas datuma.

85. pants

Atsaukšana

Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, kuras groza ar V pielikumā minētajiem aktiem, atsauc, atsaukumam stājoties spēkā ar šīs regulas pieņemšanas datumu, neierobežojot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz transpozīcijas termiņiem nacionālajos tiesību aktos un šai pielikumā minēto direktīvu piemērošanu.

Atsauces uz atsaukto direktīvu saprot kā atsauces uz šo regulu.

86. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī.

Komisija ne vēlāk, kā ...(32) pieņem šādas regulas:

   regulu, kas satur šīs regulas publicēšanas brīdī jau apstiprināto aktīvo vielu sarakstu:
   regulu par datu prasībām aktīvām vielām, kā tas minēts 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā;
   regulu par datu prasībām augu aizsardzības līdzekļiem, kā tas minēts 9. panta 1. punkta c) apakšpunktā;
  

   regulu, kas satur prasības augu aizsardzības līdzekļu marķēšanai, kā tas minēts 68. panta 1. punktā.

Ne vēlāk, kā ...(33) Komisija pieņem šādu regulu:

   - regulu par vienotiem principiem augu aizsardzības līdzekļu riska novērtēšanai, kā tas minēts 37. pantā.

Šo Regulu piemēro ... (34) *

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs.

║,

Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā

Priekšsēdētājs – priekšsēdētājs –

(1) OV C 175, 27.7.2007., 44. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2007. gada 23. oktobra Nostāja
(3) OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/52/EK (OV L 214, 17.8.2007., 3. lpp.).
(4) COM(2001)0444 ║ .
(5) OV L 33, 8.2.1979., 36. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 850/2004 (OV L 158, 30.4.2004., 7. lpp., labotā versija OV L 229, 29.6.2004., 5. lpp.).
(6) OV L 358, 18.12.1986., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/65/EK (OV L 230, 16.9.2003., 32. lpp.).
(7)* Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(8) OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).
(9) OV L 327, 22.12.2000, 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2455/2001/EK (OV L 331, 15.12.2001., 1. lpp.).
(10) OV L ...
(11)+ OV: Lūdzu ievietot Direktīvas numuru un datumu.
(12) OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunakie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1276/2007 (OV L 284, 30.10.2007., 11. lpp.).
(13) OV L 200, 30.7.1999., 1. lpp. Direktīva jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.; labotā versija OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.)
(14) OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).
(15)+ OV: Lūdzu ievietot Direktīvas numuru.
(16) OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp. Regulā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 178/2006 (OV L 29, 2.2.2006., 3. lpp.).
(17) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).
(18) OV 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/121/EK (OV L 396, 30.12.2006., 851. lpp.; labota versija OV L 136, 29.5.2007., 281. lpp.).
(19) OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1830/2003 (OV L 268, 18.10.2003., 24. lpp.).
(20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīva 2004/10/EK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz labas laboratoriju prakses principu piemērošanu un šo principu piemērošanas pārbaudi attiecībā uz ķīmisku vielu testēšanu (OV L 50, 20.2.2004., 44. lpp.).
(21)* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(22)* 2 gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(23) OV L 396, 30.12.2006, 1. lpp. Labots OV L 136, 29.5.2007., 3. lpp.
(24)+ OV: Lūdzu ievietot Direktīvas numuru.
(25)* 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(26)* Vienu gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(27)* Septiņus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(28) OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.
(29) OV L 41, 14.2.2003., 26. lpp.
(30) OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.
(31)* Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
(32)* 18 mēnešu laikā pēc šīs Regulas stāšanās spēkā.
(33)* Sešu mēnešu laikā pēc šīs Regulass stāšanās spēkā.
(34)* * 18 mēnešus pēc šīs Regulas stāšanās spēkā.


I PIELIKUMS

Procedūra un kritēriji aktīvo vielu, drošinātājvielu un sinerģistu apstiprināšanai saskaņā ar II nodaļu

1.  Novērtēšana

1.1.  Novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesa laikā, kā to paredz 4. līdz 22. pants, dalībvalsts ziņotāja un Iestāde sadarbojas ar pieteikuma iesniedzējiem, lai ātri atrisinātu jebkādus ar dosjē saistītus jautājumus vai savlaicīgi konstatētu jebkādu papildu pētījumu nepieciešamību dosjē novērtēšanai, tostarp informāciju, kas ļautu atcelt apstiprinājuma ierobežojumu vai grozīt jebkādus piedāvātos nosacījumus augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai vai mainīt tā raksturu vai sastāvu, lai nodrošinātu šīs regulas nosacījumu pilnīgu izpildi.

1.2.  Iestādes un dalībvalsts ziņotājas novērtējums ir balstīts uz zinātniskiem principiem un tiek veikts, izmantojot ekspertu konsultācijas.

1.3.  Novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesa laikā, kuru paredz 4. līdz 22. pants, dalībvalstis un Iestāde ņem vērā jebkādas turpmākās pamatnostādnes, kas izstrādātas Pārtikas un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas ietvaros, lai sīkāk, ja atbilstīgi, izstrādātu riska novērtējumu.

2.  Vispārējie lēmumu pieņemšanas kritēriji

2.1.  Ja, pamatojoties uz iesniegto dosjē, gaidāms, ka atļaujas piešķiršana vismaz vienam šo aktīvo vielu saturošam augu aizsardzības līdzeklim ir iespējama vismaz vienā dalībvalstī attiecībā uz vismaz vienu raksturīgo izmantošanas gadījumu, 8. panta 1. punktu uzskata par ievērotu.

2.2.  Papildu informācijas iesniegšana

Aktīvo vielu principā apstiprina tikai, ja ir iesniegts pilnīgs dosjē.

Izņēmuma gadījumos aktīvo vielu drīkst apstiprināt, arī ja vēl iesniedzama atsevišķa informācija:

   a) datu prasības ir grozītas vai izstrādātas sīkāk pēc dosjē iesniegšanas;
   b) informācija pēc sava rakstura tiek uzskatīta par apstiprinošu, bet nepieciešams palielināt pārliecību par lēmuma pareizību.

Šādos gadījumos dalībvalstij ziņotājai Komisijas noteiktā termiņā iesniedz papildu informāciju. Dalībvalsts ziņo Komisijai par novērtēšanas rezultātiem.

2.3.  Ierobežojumi apstiprināšanai

Ierobežojumus apstiprināšanai vajadzības gadījumā drīkst saistīt ar:

   nepieļaujama riska noteikšanu īpašos apstākļos;
   trūkumiem riska novērtēšanā, kas rodas ierobežota raksturīgo izmantošanas gadījumu un preparātu skaita dēļ, kas iekļauti pieteikuma iesniedzēja paziņojumā.

Ja dalībvalsts ziņotāja uzskata, ka iesniegtajā dosjē trūkst noteiktas informācijas, kā dēļ aktīvo vielu var apstiprināt tikai ar ierobežojumiem, tā agrīnā pieteikuma izskatīšanas posmā sazinās ar pieteikuma iesniedzēju, lai iegūtu vairāk informācijas, kas iespējami drīkst ļaut atcelt šos ierobežojumus.

3.  Kritēriji aktīvas vielas apstiprināšanai

3.1.  Dosjē

Saskaņā ar 8. panta 1. punktu iesniegtie dosjē satur informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu pieļaujamo dienas normu (ADI), pieļaujamo strādājošo saskarsmes līmeni (AOEL) un akūto references dozu (ARfD).

Gadījumā ar aktīvo vielu, attiecībā uz kuru ierobežotais raksturīgo izmantošanas gadījumu spektrs ietver izmantošanu lopbarības vai pārtikas kultūrām vai kas netieši rada atliekas pārtikā vai lopbarībā, saskaņā ar 8. panta 1. punktu iesniegtajam dosjē jāsatur informācija, kas nepieciešama, lai veiktu riska analīzi, un īstenošanas nolūkos.

Dosjē, jo īpaši:

   a) ļauj noteikt jebkādas kaitīgas atliekas;
   b) ticami paredzēt atliekas pārtikā un lopbarībā, tostarp šādām kultūrām;
   c) ticami paredzēt, ja atbilstīgi, atbilstošo atlieku līmeni, kas atspoguļo apstrādes un/vai sajaukšanas ietekmi;
   d) atļaut noteikt preces Maksimālo atlieku līmeni (MRL) un, ja atbilstīgi, dzīvnieku izcelsmes produktiem, vai produkts vai tā daļas tiek izbarots dzīvniekiem;
   e) ļaut, ja atbilstīgi, noteikt koncentrācijas vai šķīšanas faktorus apstrādes vai sajaukšanas rezultātā.

Saskaņā ar 8. panta 1. punktu iesniegtajam dosjē jāļauj, ja atbilstīgi, novērtēt aktīvās vielas likteni un izplatību vidē un tās ietekmi uz sugām, kas nav tās ietekmes mērķis.

3.2.  Iedarbība

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja plašam raksturīgo gadījumu skaitam ir noteikts, ka augu aizsardzības produkts pēc tā piemērošanas saskaņā ar labu augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas praksi un ņemot vērā reālus ▐izmantošanas apstākļus, ir pietiekami efektīvs. Šo prasību novērtē, ņemot vērā vienotus augu aizsardzības līdzekļu vērtēšanas un apstiprināšanas principus, kas minēti 30. panta 5. punktā.

3.3.  Sadalīšanās produktu toksiskā atbilstība

Ja ierobežotais raksturīgo gadījumu skaits ietver lietošanu uz pārtikas vai lopbarības kultūrām, iesniegtajai dokumentācijai jābūt piemērotai, lai noteiktu to sadalīšanās produktu toksikoloģisko atbilstību, kuru klātbūtne konstatēta dzīvniekos, kas izmantoti aktīvās vielas izmēģinājumā vai pētījumos, un kas veidojas apstrādātajos augos vai uz tiem apstrādes rezultātā vai kas atrasti ar lauksaimniecības dzīvniekiem veiktos pētījumos.

3.4.  Aktīvās vielas sastāvs

3.4.1.  Specifikācija nosaka obligāto tīrības pakāpi, piemaisījumu identitāti un maksimālo sastāvu un, ja atbilstīgi, izomērus, diastereoizomērus un piedevas un toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai ekoloģiski kaitīgu piemaisījumu sastāvu pieļaujamās robežās.

3.4.2.  Specifikācija atbilst attiecīgajai Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas specifikācijai, ja tāda pastāv. Tomēr, ja nepieciešams cilvēku vai dzīvnieku veselības vai vides aizsardzības nolūkos, drīkst pieņemt stingrākas specifikācijas.

3.5.  Analīzes metodes

3.5.1.  Aktīvās vielas ražošanas analīzes metodes un toksikoloģiski, ekotoksikoloģiski vai ekoloģiski kaitīgo piemaisījumu noteikšanas metodes vai tādu piemaisījumu noteikšanas metodes, kas veido vairāk nekā 1 g/kg aktīvās vielas ražošanas procesā, jāapstiprina un jāpierāda kā pietiekami specifiskas, lineāras un precīzas.

3.5.2.  Analīzes metode vides formās, kā piemērojami, jāapstiprina un jāpierāda, ka tā ir pietiekam jutīga attiecībā uz kaitīguma līmeņiem.

3.5.3.  Novērtēšana veikt saskaņā ar vienotiem principiem augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanai un apstiprināšanai, kas minēti 30. panta 5. punktā.

3.6.  Ietekme uz cilvēku veselību

3.6.1.  Ja atbilstīgi, nosaka ADI, AOEL un ARfD. Nosakot šis vērtības, nodrošina atbilstošu drošības rezervi, vismaz 100, ņemot vērā seku veidu un smagumu, iespējamu kopējo ietekmi un konkrētu, īpaši riskam pakļautu iedzīvotāju grupu neaizsargātību.

3.6.2.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja augstākas klases genotoksiskuma pētījumā, kas veikts saskaņā ar datu prasībām aktīvām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatu, tā nav saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK noteikumiem klasificēta vai nav jāklasificē kā 1. un 2. kategorijas mutagēns. Šādas aktīvās vielas var apstiprināt tikai gadījumos, ja ▐cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos ▐apstākļos ir niecīga, izmantojot līdzekli slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas izslēdz tā saskarsmi ar cilvēkiem un ja attiecīgās aktīvās vielas atliekas pārtikā vai lopbarībā nepārsniedz robežvērtības, to nosakot ar visjutīgākajām metodēm.

3.6.3.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, pamatojoties uz kancerogēnuma pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu prasībām aktīvām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatu, tā nav saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificēta vai nav jāklasificē kā 1. vai 2. kategorijas kancerogēns. Šādas aktīvās vielas var apstiprināt tikai gadījumos, ja ▐cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos ▐apstākļos ir niecīga, izmantojot līdzekli slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas izslēdz tā saskarsmi ar cilvēkiem un ja attiecīgās aktīvās vielas atliekas pārtikā vai lopbarībā nepārsniedz robežvērtības, to nosakot ar visjutīgākajām metodēm.

3.6.4.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, pamatojoties uz reproduktīvās toksicitātes pētījumiem, kas veikti saskaņā ar datu prasībām aktīvām vielām un augu aizsardzības līdzekļiem un citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatu, tā nav saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK noteikumiem klasificēta vai nav jāklasificē kā 1. vai 2. kategorijas reproduktīvi toksiska viela. Šādas aktīvās vielas var apstiprināt tikai gadījumos, ja ▐cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos ▐apstākļos ir niecīga, izmantojot līdzekli slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas izslēdz tā saskarsmi ar cilvēkiem un ja attiecīgās aktīvās vielas atliekas pārtikā vai lopbarībā nepārsniedz robežvērtības, to nosakot ar visjutīgākajām metodēm.

3.6.5.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, pamatojoties uz Kopienas vai starptautiski pieņemtām pētījumu vadlīnijām vai citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatu, tai nav endokrīni graujošas īpašības, par kurām ir aizdomas, ka tās ir toksikoloģiski nozīmīgas cilvēkiem, tostarp, ja saskarsme ar to, iespējams, notiek embrionālā dzīves periodā un/vai bērnībā, pienācīgi ņemot vērā iespējamās ietekmju kombinācijas. Šādas aktīvās vielas var apstiprināt tikai gadījumos, ja ▐cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos ▐apstākļos ir niecīga, izmantojot līdzekli slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas izslēdz tā saskarsmi ar cilvēkiem un ja attiecīgās aktīvās vielas atliekas pārtikā vai lopbarībā nepārsniedz robežvērtības, to nosakot ar visjutīgākajām metodēm.

3.6.6.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, pamatojoties uz pētījumiem vai citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatu, tai nav neirotoksiskas vai imūntoksiskas īpašības attiecībā uz cilvēkiem, kas apdraudētu attīstību, ņemot vērā saskarsmi ar to embrionālā dzīves periodā un/vai bērnībā, kā arī iespējamās ietekmju kombinācijas. Šādas aktīvās vielas var apstiprināt tikai gadījumos, ja cilvēku saskarsme ar šo augu aizsardzības līdzekļa aktīvo vielu reālos apstākļos ir niecīga, izmantojot līdzekli slēgtās sistēmās vai citos apstākļos, kas izslēdz tā saskarsmi ar cilvēkiem un ja attiecīgās aktīvās vielas atliekas pārtikā vai lopbarībā nepārsniedz robežvērtības, to nosakot ar visjutīgākajām metodēm.

3.7.  Klātbūtne un izturēšanās vidē

3.7.1.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja to, tās pārveidošanās produktus vai atliekas neuzskata par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem.

Noturīgu organismu piesārņotāju definē šādi:

a)   noturīgums:

i)   liecība par to, ka tā DT50 ūdenī pārsniedz divus mēnešus vai tā DT50 augsnē pārsniedz sešus mēnešus, vai tā DT50 nosēdumos pārsniedz sešus mēnešus;

ii)   liecība par to, ka aktīvā viela ir citādi pietiekami noturīga, lai pamatotu tās izslēgšanu no Direktīvas 91/414/EEK I pielikuma vai to izvērtētu saistībā ar Konvenciju par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem; vai

b)   bioakumulācija:

i)   liecība, ka tā biokoncentrācijas faktors vai bioakumulācijas faktors ūdens sugās ir lielāks nekā 2000 vai, šādu datu neesamības gadījumā, atzīmētais Ko/w vai atzīmētais Ko/a ir lielāks nekā 5;

ii)   liecība, ka ķīmiskai vielai ir citi riska faktori, piemēram, augsta bioakumulācija citās sugās ārpus mērķa grupas, augsts toksiskums vai ekotoksiskums; vai

   iii) biotas monitoringa dati, kas parāda, ka aktīvās vielas bioakumulācijas potenciāls ir pietiekami liels, lai to izvērtētu saistībā ar Konvenciju par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem;

c)   ilglaicīgas kustības vidē potenciāls:

i)   izmērītie aktīvās vielas potenciāli kaitīgie līmeņi vietās, kas atrodas tālu no tās izmetes avota;

ii)   uzraudzības dati, kas rāda aktīvās vielas liela rādiusa kustību vidē ar potenciālu pāriet uz saņēmēja vidi, vai tas notiek pa gaisu, ūdeni vai migrējošām sugām; vai

iii)   klātbūtnes vidē īpašības un/vai paraugrezultāti, kas rāda, ka aktīvajai vielai piemīt potenciāls radīt liela rādiusa kustību vidē pa gaisu, ūdeni vai migrējošām sugām ar potenciālu pāriet uz saņēmēju vidi vietās, kas atrodas tālu no vielas izmetes avota. Aktīvām vielām, kas ievērojami migrē pa gaisu, to DT50 gaisā jāpārsniedz divas dienas.

3.7.2.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja to, tās pārveides produktus vai atliekas neuzskata par noturīgām, bioakumulējošām un toksiskām (PBT) vielām.

Viela, kas atbilst visu trīs augstāk minēto iedaļu kritērijiem, ir PBT viela.

3.7.2.1.  Noturīgums

Aktīvā viela atbilst noturīguma kritērijiem, ja:

   tās pussabrukšanas periods jūras ūdenī pārsniedz 60 dienas, vai
   pussabrukšanas periods saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 40 dienas, vai
   pussabrukšanas periods jūras nogulsnēs pārsniedz 180 dienas, vai
   pussabrukšanas periods saldūdens vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 120 dienas, vai
   pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 120 dienas.

Noturīguma vidē novērtējums balstās uz pieejamajiem datiem par pussabrukšanas periodu, kas iegūti atbilstošos apstākļos, kurus apraksta pieteikuma iesniedzējs.

Tā atbilst noturīguma kritērijiem arī tad, ja ir liecība, ka viela citādi ir pietiekami noturīga, lai radītu apdraudējumu.

3.7.2.2.  Bioakumulācija

Aktīvā viela atbilst bioakumulācijas kritērijiem, ja tās biokoncentrācijas faktors (BCF) pārsniedz 2000.

Bioakumulācijas novērtējums balstās uz izmērītajiem biokoncentrācijas datiem jūras iemītniekos. Var izmantot datus gan par saldūdens, gan jūras sugām.

Tā atbilst arī bioakumulācijas kritērijam, ja ir liecība par augstu bioakumulāciju citās sugās vai monitoringa dati biotiskajā vidē parāda, ka vielas bioakumulēšanās potenciāls ir pietiekami liels, lai radītu apdraudējumu.

3.7.2.3.  Toksiskums

Aktīvā viela atbilst toksiskuma kritērijiem, ja:

   ilgtermiņa koncentrācija bez novērota efekta (NOEC) jūras un saldūdens organismos ir mazāka nekā 0,01 mg/l, vai
   vielu klasificē kā kancerogēnu (1., ▐ 2. vai 3. kategorija), mutagēnu (1.,▐2. vai 3. kategorija) vai toksisku reprodukcijai (1., 2. vai 3. kategorija), vai
   ir citas liecības par hronisku toksiskumu, kā to nosaka klasifikācijas T, R48, vai Xn, R48 saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK.

3.7.3.  Aktīvo vielu neuzskata par atbilstīgu 4. panta kritērijiem, ja tā, vai tās pārveides produkti vai atliekas ir ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB).

Viela, kas atbilst abiem zemāk minēto iedaļu kritērijiem, ir vPvB viela.

3.7.3.1.  Noturīgums

Aktīvā viela atbilst liela noturīguma kritērijiem (vP-), ja ir liecība, ka:

–   tās pussabrukšanas periods jūras, saldūdenī vai ietekas ūdenī pārsniedz 60 dienas, vai

–   pussabrukšanas periods jūras, saldūdens vai ietekas ūdens nogulsnēs pārsniedz 180 dienas, vai

–   pussabrukšanas periods augsnē pārsniedz 180 dienas.

Tā atbilst liela noturīguma kritērijiem arī tad, ja ir liecība, ka viela ir citādi pietiekami noturīga, lai radītu apdraudējumu.

3.7.3.2.  Bioakumulācija

Aktīva viela atbilst lielas bioakumulācijas kritērijiem, ja tās koncentrācijas faktors pārsniedz 5000.

Bioakumulācijas novērtējums balstās uz izmērītajiem biokoncentrācijas datiem jūras sugās. Var izmantot datus gan par saldūdens, gan jūras sugām.

Tā atbilst arī lielas bioakumulācijas kritērijam, ja ir liecība par ļoti augstu bioakumulāciju citās sugās vai monitoringa dati biotiskajā vidē parāda, ka vielas bioakumulēšanās potenciāls ir pietiekami liels, lai radītu apdraudējumu.

3.8.  Ekotoksikoloģija

3.8.1.  Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 4. pantam tikai tad, ja riska novērtējums parāda, ka risks ir pieņemams saskaņā ar 37. pantā minētajiem augu aizsardzības līdzekļu vienotās novērtēšanas un apstiprināšanas kritērijiem reālos piedāvātajos aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa izmantošanas apstākļos. Novērtējumā ņem vērā ilgtermiņa ietekmes smagumu uz bioloģisko daudzveidību, datu neskaidrību un to organismu grupu skaitu, kurus aktīvā viela negatīvi ietekmēs plānotās izmantošanas rezultātā.

3.8.2.  Aktīvo vielu uzskata par atbilstošu 4. pantam tikai tad, ja, balstoties uz novērtējumu saskaņā ar Kopienas vai starptautiski atzītām izmēģinājumu pamatnostādnēm, nav uzskatāms, ka tai ir endokrīni graujošas īpašības, kurām būtu toksikoloģiski ievērojama ietekme uz organismiem, ja vien iedarbība ārpus šo aktīvo vielu saturoša augu aizsardzības līdzekļa mērķa grupas, reālos piedāvātajos izmantošanas apstākļos ir niecīga.

3.8.3.  Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja, balstoties uz Kopienas vai starptautiskajā līmenī pieņemtām izmēģinājumu vadlīnijām un citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatiem, to neuzskata par toksisku bitēm un tās apdraudējuma koeficients ir zemāks par 50.

3.9.  Atlieku definīcija

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja ▐iespējams izstrādāt atlieku definīciju un vispārlietojamas analītiskas metodes spēj tās noteikt riska novērtējuma un īstenošanas nolūkos.

3.10.  Ietekme uz barības ķēdi

Aktīvo vielu apstiprina tikai tad, ja uzskata, ka tās ietekme uz augstāko organismu barības ķēdi ir pieņemama, pamatojoties uz zinātniski apstiprinātu riska novērtējuma metodiku, un pēc apstiprināšanas novērtēto ietekmi uz ekosistēmu samazina, izmantojot ietekmes mīkstināšanas un kompensācijas sistēmu.

3.11.  Ūdens politika

Direktīvai 2000/60/EK pievienotajā ūdens politikai prioritāri bīstamo vielu sarakstā, apstiprināt nedrīkst.

Kritēriji aizvietošanas kandidātu apstiprināšanai

Aktīvo vielu nosaka kā aizvietošanas kandidātu saskaņā ar 25. pantu, ja tā atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

   tās ADI, ARfD vai AOEL ir zemāki nekā lielākajā daļā apstiprināto aktīvo vielu, ņemot vērā apkārtējos iedzīvotājus, klātesošos un visvairāk neaizsargāto iedzīvotāju grupas;
   tā atbilst vienam no kritērijiem, lai tiktu uzskatīta par PBT vielu;
   tai ir tendence ieskaloties gruntsūdeņos;
   pastāv iemesli bažām, kas saistīti ar kritisko ietekmi un īpašībām, kas var būt par iemeslu ļoti ierobežojošiem riska kontroles pasākumiem (piemēram, plašiem personiskās aizsardzības līdzekļiem vai ļoti lielām buferzonām);
   tai ir potenciāli endokrīni graujošas, neirotoksiskas vai imūntoksiskas īpašības pieaugušajiem vai attīstības periodā, pamatojoties uz novērtējumu un citiem pieejamiem datiem un informāciju, tostarp zinātniskās literatūras pārskatu;
   tā satur ievērojamo neaktīvo izomēru proporcionālo daļu.


II PIELIKUMS

Aktīvo vielu saraksts, kuras apstiprinātas iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos


III PIELIKUMS

To līdzformulantu, drošinātājvielu un sinerģistu saraksts, kas ▐apstiprināti iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos.


IV PIELIKUMS

Salīdzinošais novērtējums saskaņā ar 53. pantu

1.  Salīdzinošā novērtējuma nosacījumi

Dalībvalstis veic salīdzinošo novērtējumu, novērtējot iesniegumu augu aizsardzības līdzekļa apstiprināšanai. Šajā procesā prioritāte tiek dota augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur aizvietošanas kandidātu.

Ja apsver augu aizsardzības produkta apstiprinājuma atsaukšanu par labu alternatīvam augu aizsardzības līdzeklim (turpmāk "aizvietošana"), alternatīvai, ņemot vērā zinātniskās un tehniskās zināšanas, jāuzrāda ievērojami zemāks risks veselībai vai videi. Alternatīvā augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu veic, lai pierādītu, vai to izmantojot ir līdzīga ietekme uz mērķa organismu un nav ievērojamu ekonomisku un praktisku trūkumu attiecībā uz izmantotāju.

Turpmāki nosacījumi atļaujas atteikšanai vai atsaukšanai:

   a) aizvietošanu piemēro tikai tad, ja aktīvo vielu ▐sastāva atšķirība un citas neķīmiskas augu aizsardzības un kaitēkļu un kultūraugu apsaimniekošanas metodes ir pietiekamas, lai samazinātu mērķa organisma rezistences attīstības gadījumus;
   b) aizvietošanu dalībvalstis var piemērot visām aktīvām vielām, kas, ja tās izmanto apstiprinātos augu aizsardzības līdzekļos, rada ▐augstāku riska līmeni cilvēku veselībai vai videi;
  

2.  Ievērojama riska atšķirība

Ievērojamu riska atšķirību, it īpaši riskiem veselībai, kompetentās iestādes nosaka katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā kumulatīvo un sinerģisko ietekmi. Ņem vērā aktīvās vielas īpašības un iespēju ar to saskarties dažādām iedzīvotāju apakšgrupām (profesionāliem vai neprofesionāliem izmantotājiem, klātesošajiem, strādājošajiem, dzīvojošajiem, īpaši neaizsargātām grupām vai patērētājiem) tieši vai netieši, ar pārtiku, lopbarību, ūdeni vai vidi. Jāņem vērā arī citi faktori, piemēram, īstenoto izmantošanas ierobežojumu stingrība un paredzētie personiskās aizsardzības līdzekļi.

Attiecībā uz vidi par ievērojamu atšķirību riskā, ņemot vērā kumulatīvo un sinerģisko ietekmi, uzskata faktoru, kas atbilst vismaz 3 starp paredzamās koncentrācijas vidē (PEC) un paredzamās koncentrācijas bez ietekmes (PNEC) koeficientiem.

3.  Ievērojami praktiski vai ekonomiski trūkumi

Ievērojamu praktisku vai ekonomisku trūkumu attiecībā uz izmantotāju nosaka kā lielu kvantificējamu darba prakses vai darījumu aktivitātes pasliktināšanos, kas izraisa nespēju pietiekami kontrolēt mērķa organismu. Šāda ievērojama pasliktināšanās varētu būt, piemēram, ja nav pieejamas vai ekonomiski īstenojamas tehniskas iespējas alternatīvās vielas (vielu) izmantošanai.

Ja salīdzinošais novērtējums norāda, ka ierobežojumi/aizliegumi augu aizsardzības līdzekļa izmantošanai varētu radīt šādus trūkumus, to ņem vērā lēmuma pieņemšanas procesā. Šo situāciju nepieciešams pamatot.

Salīdzinošajā novērtējumā ņem vērā apstiprinājumu izmantošanai nelielā daudzumā.


V PIELIKUMS

Atsauktās direktīvas un sekojošie grozījumi tajās

A.Direktīva 91/414/EEK,

Direktīvu 91/414/EEK groza

Termiņš transponēšanai

Direktīva 93/71/EEK

1994. gada 3. augusts

Direktīva 94/37/EK

1995. gada 31. jūlijs

Direktīva 94/79/EK

1996. gada 31. janvāris

Direktīva 95/35/EK

1996. gada 30. jūnijs

Direktīva 95/36/EK

1996. gada 30. aprīlis

Direktīva 96/12/EK

1997. gada 31. marts

Direktīva 96/46/EK

1997. gada 30. aprīlis

Direktīva 96/68/EK

1997. gada 30. novembris.

Direktīva 97/57/EK

1997. gada 1. oktobris

Direktīva 2000/80/EK

2002. gada 1. jūlijs

Direktīva 2001/21/EK

2002. gada 1. jūlijs

Direktīva 2001/28/EK

2001. gada 1. augusts

Direktīva 2001/36/EK

2002. gada 1. maijs

Direktīva 2001/47/EK

2001. gada 31. decembris

Direktīva 2001/49/EK

2001. gada 31. decembris

Direktīva 2001/87/EK

2002. gada 31. marts

Direktīva 2001/99/EK

2003. gada 1. janvāris

Direktīva 2001/103/EK

2003. gada 1. aprīlis

Direktīva 2002/18/EK

2003. gada 30. jūnijs

Direktīva 2002/37/EK

2003. gada 31. augusts

Direktīva 2002/48/EK

2002. gada 31. decembris

Direktīva 2002/64/EK

2003. gada 31. marts

Direktīva 2002/81/EK

2003. gada 30. jūnijs

Direktīva 2003/5/EK

2004. gada 30. aprīlis

Direktīva 2003/23/EK

2003. gada 31. decembris

Direktīva 2003/31/EK

2004. gada 30. jūnijs

Direktīva 2003/39/EK

2004. gada 30. septembris

Direktīva 2003/68/EK

2004. gada 31. marts

Direktīva 2003/70/EK

2004. gada 30. novembris

Direktīva 2003/79/EK

2004. gada 30. jūnijs

Direktīva 2003/81/EK

2005. gada 31. janvāris

Direktīva 2003/82/EK

2004. gada 1. jūlijs

Direktīva 2003/84/EK

2004. gada 30. jūnijs

Direktīva 2003/112/EK

2005. gada 30. aprīlis

Direktīva 2003/119/EK

2004. gada 30. septembris

EK Regula Nr. 806/2003

-

Direktīva 2004/20/EK

2005. gada 1. jūlijs

Direktīva 2004/30/EK

2004. gada 30. novembris

Direktīva 2004/58/EK

2005. gada 31. augusts

Direktīva 2004/60/EK

2005. gada 28. februāris

Direktīva 2004/62/EK

2005. gada 31. marts

Direktīva 2004/66/EK

2004. gada 1. maijs

Direktīva 2004/71/EK

2005. gada 31. marts

Direktīva 2004/99/EK

2005. gada 30. jūnijs

Direktīva 2005/2/EK

2005. gada 30. septembris

Direktīva 2005/3/EK

2005. gada 30. septembris

Direktīva 2005/25/EK

2006. gada 28. maijs

Direktīva 2005/34/EK

2005. gada 30. novembris

Direktīva 2005/53/EK

2006. gada 31. augusts

Direktīva 2005/54/EK

2006. gada 31. augusts

Direktīva 2005/57/EK

2006. gada 31. oktobris

Direktīva 2005/58/EK

2006. gada 31. maijs

Direktīva 2005/72/EK

2006. gada 31. decembris

Direktīva 2006/5/EK

2007. gada 31. marts

Direktīva 2006/6/EK

2007. gada 31. marts

Direktīva 2006/10/EK

2006. gada 30. septembris

Direktīva 2006/16/EK

2007. gada 31. janvāris

Direktīva 2006/19/EK

2006. gada 30. septembris

Direktīva 2006/39/EK

2007. gada 31. jūlijs

B.Direktīva 79/117/EEK,

Direktīvu 79/117/EEK groza

Termiņš transponēšanai

Direktīva 83/131/EEK

1984. gada 1. oktobris

Direktīva 85/298/EEK

1986. gada 1. janvāris

Direktīva 86/214/EEK

-

Direktīva 86/355/EEK

1987. gada 1. jūlijs

Direktīva 87/181/EEK

1988. gada 1. janvāris un 1989. gada 1. janvāris

Direktīva 87/477/EEK

1988. gada 1. janvāris

Direktīva 89/365/EEK

1989. gada 31. decembris

Direktīva 90/335/EEK

1991. gada 1. janvāris

Direktīva 90/533/EEK

1990. gada 31. decembris un 1990. gada 30. septembris

Direktīva 91/118/EEK

1992. gada 31. marts

EK Regula Nr. 807/2003

-

EK Regula Nr. 850/2004

-

Juridisks paziņojums - Privātuma politika