Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0149(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0379/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0379/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2007 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0452

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 32k
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007 - Στρασβούργο
Θεωρήσεις βραχείας παραμονής μεταξύ ΕΚ και Μαυροβουνίου *
P6_TA(2007)0452A6-0379/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου (COM(2007)0426 – C6-0297/2007 – 2007/0149(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0426),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62, παράγραφος 2, στοιχείο β), περιπτώσεις i) και ii), και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0297/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6-0379/2007),

1.   εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου