Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2014(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0367/2007

Ingivna texter :

A6-0367/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.11
CRE 24/10/2007 - 8.11

Antagna texter :

P6_TA(2007)0456

Antagna texter
PDF 110kWORD 36k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier
P6_TA(2007)0456A6-0367/2007

Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2007 om begäran om samråd om Gian Paolo Gobbos immunitet och privilegier (2007/2014(IMM))

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–   med beaktande av begäran från domaren vid den inledande förhandlingen i distriktsdomstolen i Verona (Italien), om samråd om Gian Paolo Gobbos parlamentariska immunitet, i samband med brottmålsförfarande nr 81/96 R.G.N.R., som tillkännagavs vid parlamentets plenarsammanträde den 18 januari 2007,

–   efter att ha hört Gian Paolo Gobbo i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet och artikel 6.2 i rättsakten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare till Europaparlamentet,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 68 i Italienska republikens konstitution,

–   med beaktande av artikel 3 i den italienska lagen nr 140 av den 20 juni 2003,

–   med beaktande av artiklarna 6.1 och 7.13 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0367/2007), och av följande skäl:

A.  Gian Paolo Gobbo är en ledamot av Europaparlamentet vars valprövning genomfördes av parlamentet den 15 januari 2007.

B.  Gian Paolo Gobbo har – tillsammans med många andra personer, varav en del har identifierats och andra inte – åtalats för brottet att främja, inrätta, leda och delta i en paramilitär förening med politiska mål, med titeln "Grönskjortorna".

C.  Enligt det italienska åklagarämbetet var Grönskjortornas mål att skapa en hierarkiskt organiserad enhet som tränades att vidta gemensamma åtgärder av våldsam eller hotfull karaktär och som även användes för att hota medlemmar i rörelsen som motsatte sig de politiska direktiv som utfärdades av dess ledare och hindra dem från att delta i debatter inom rörelsen, vilket bidrog till att införa en bestämd politisk hållning till rörelsen "Lega Nord" genom att tysta varje avvikande mening om den.

D.  Enligt artikel 9 i protokollet om privilegier och immunitet har ledamöterna bara fullt skydd mot rättsliga förfaranden när det gäller yttranden som gjorts eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

E.  Deltagandet i en uniformerad förening av halvmilitär typ som uppenbarligen gav intrycket att den hade för avsikt att uppnå sina mål genom en potentiell eller faktisk användning av våld står tydligt i strid med och är oförenligt med den roll och det ansvar som följer med ett parlamentsmandat och kan därför inte betraktas som ett legitimt utövande av yttrandefrihet eller generellt som ett normalt utövande av ämbetet för ledamöter i en vald församling som företräder medborgarna.

F.  Enligt artikel 10 i protokollet om privilegier och immunitet, som är den enda tillämpliga bestämmelsen, åtnjuter Europaparlamentets ledamöter under Europaparlamentets sessioner vad avser deras egen stats territorium den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. Detta kan dock inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

G.  Enligt artikel 68 i den italienska konstitutionen åtnjuter ledamöterna i det italienska parlamentet inte straffrättslig immunitet, utom när det gäller yttranden som görs eller röster som avläggs av dem i utövandet av deras ämbete, vilket inte är fallet här.

1.  Europaparlamentet anser att parlamentarisk immunitet i den mening som avses i artikel 9 i protokollet om Europeiska gemenskapernas privilegier och immunitet och, i den mån den är relevant, artikel 68 första stycket i den italienska konstitutionen inte omfattar de omständigheter som anförts mot Gian Paolo Gobbo, och beslutar därför att inte fastställa hans immunitet och privilegier.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och betänkandet från det ansvariga utskottet till de behöriga myndigheterna i Italienska republiken.

(1) Mål 101/63 Wagner mot Fohrmann och Krier, REG (1964) s. 195; svensk specialutgåva s. 203, och mål 149/85 Wybot mot Faure m.fl., REG (1986) s. 2391; svensk specialutgåva s. 703.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy