Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2179(ACI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0393/2007

Внесени текстове :

A6-0393/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0457

Приети текстове
PDF 277kWORD 40k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Мобилизиране на фонд "Солидарност" на ЕС
P6_TA(2007)0457A6-0393/2007
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на фонд "Солидарност" на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление ((COM(2007)0526 - C6-0286/2007 -2007/2179(ACI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0526 - C6-0286/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление(1), и по-конкретно точка 26 от него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0393/2007),

1.  Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

2.  Възлага на своя председател да осигури публикуването на същото решение в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 24 октомври 2007 г.

за мобилизиране на фонд "Солидарност" на ЕС съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление(1), и по-специално точка 26 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд "Солидарност" на Европейския съюз,(2)

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският съюз създаде фонд "Солидарност" на Европейския съюз ("Фонда") в израз на солидарност с населението от регионите, засегнати от бедствия.

(2)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на Фонда в рамките на годишен таван от 1 млрд. EUR.

(3)  Регламент (ЕО) № 2012/2002 предвижда разпоредби за мобилизирането на Фонда.

(4)  Германия и Франция внесоха заявления за мобилизиране на Фонда във връзка с две бедствия, причинени съответно от голям ураган и тропически циклон,

РЕШИХА:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година се мобилизират средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз в размер на 172 195 985 EUR като бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 24 октомври 2007 г..

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

Правна информация - Политика за поверителност