Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2179(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0393/2007

Teksty złożone :

A6-0393/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2007 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0457

Teksty przyjęte
PDF 352kWORD 38k
Środa, 24 października 2007 r. - Strasburg
Uruchomienie Funduszu Solidarności UE
P6_TA(2007)0457A6-0393/2007
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ((COM(2007)0526 - C6-0286/2007 - 2007/2179(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2007)0526 - C6-0286/2007),

-   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt. 26,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0393/2007),

1.   przyjmuje decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str.1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt. 26,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(2),

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Unia Europejska ustanowiła Fundusz Solidarności Unii Europejskiej ("fundusz") w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. dopuszcza możliwość uruchomienia funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 1 mld EUR.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 zawiera przepisy umożliwiające uruchomienie funduszu.

(4)  Niemcy i Francja złożyły wnioski o uruchomienie funduszu w związku z dwoma klęskami spowodowanymi, odpowiednio, poważnym huraganem oraz cyklonem tropikalnym,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu uwzględnienia kwoty 172 195 985 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 24 października 2007 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, str. 3.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności