Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2178(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0401/2007

Внесени текстове :

A6-0401/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Приети текстове :

P6_TA(2007)0458

Приети текстове
PDF 281kWORD 39k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 6/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно проект на коригиращ бюджет № 6/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г., раздел ІІІ - Комисия (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година, приет окончателно на 14 декември 2006 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетна дисциплина и добро финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 6/2007 г. на Европейския съюз за финансовата 2007 година, внесен от Комисията на 13 септември 2007 г. (COM(2007)0527),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 6/2007, съставен от Съвета на 17 октомври 2007 г. (13851/2007 – C6-0351/2007),

–   като взе предвид член 69 и Приложение ІV към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0401/2007),

A.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет №6/2007 включва следните елементи:

   Мобилизиране на фонд "Солидарност" на ЕС в размер на  172 200 000 EUR като бюджетни кредити за поети задължения във връзка с тежък ураган в Германия през януари 2007 г. и тропически циклон във Франция (Реюнион) през февруари 2007 г.
   Създаването на нова бюджетна статия 14 03 03 в подкрепа на финансовите задължения, произтичащи от присъединяването на Европейските общности към Световната митническа организация.
   Мобилизиране на нови средства в размер на 35 500 000 EUR като бюджетни кредити за поети задължения по позиция 26 01 50 07 за изплащане на обезщетения на ищци във връзка с окончателни решения на Първоинстанционния съд от 12 юли 2007 г. по дела T-45/01 и T-144/02, Sanders и други и Eagle и други срещу Комисията. Съответните бюджетни кредити за плащания ще бъдат прехвърлени.
   Интегрирането в бюджет 2007 на необходимите технически корекции във връзка с приемането на Решение 2007/162/EО, Евратом на Съвета от 5 март 2007 г. за създаване на финансов инструмент в областта на гражданска защита(4); и приемането на Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и от Съвета от 23 май 2007 относно финансовия инструмент за околната среда (LIFE+)(5).

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 6 е формално да внесе тези бюджетни средства и технически корекции в бюджета за 2007 г.,

1.  Приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 6/2007;

2.  Одобрява проект за коригиращ бюджет № 6/2007 без изменения;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(2) ОВ L 77, 16.3.2007 г., стр. 1.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(4) OВ L 71, 10.3.2007 г., стp. 9.
(5) OВ L 149, 9.6.2007 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност