Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2178(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0401/2007

Esitatud tekstid :

A6-0401/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0458

Vastuvõetud tekstid
PDF 195kWORD 37k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 6/2007 projekt
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2007 projekti kohta , III jagu – komisjon (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 14. detsembril 2006;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 13. septembril 2007. aastal esitatud Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta paranduseelarve nr 6/2007 esialgset projekti (KOM(2007)0527);

–   võttes arvesse nõukogu 17. oktoobril 2007. aastal koostatud paranduseelarve nr 6/2007 projekti (13851/2007 – C6-0351/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0401/2007),

A.   arvestades, et paranduseelarve nr 6/2007 projekt hõlmab järgmisi punkte:

   ELi solidaarsusfondist 172 200 000 euro suuruse summa kasutuselevõtt kulukohustuste assigneeringutena seoses 2007. aasta jaanuaris Saksamaad tabanud tugeva tormiga ja Prantsusmaad (La Réunioni) 2007. aasta veebruaris tabanud troopilise keeristormiga.
   Uue eelarverea 14 03 03 loomine rahaliste kohustuste katmiseks, mis tulenevad Euroopa ühenduste liitumisest Maailma Tolliorganisatsiooniga.
   Uute 35 500 000 euro suuruste rahaliste vahendite kasutuselevõtt kulukohustuste assigneeringutena eelarvereal 26 01 50 07, et maksta hagejatele hüvitist tulenevalt Esimese Astme Kohtu 12. juuli 2007. aasta lõplikust otsusest kohtuasjades T-45/01 ja T-144/02, Sanders jt ja Eagle jt versus komisjon. Vastavad maksete assigneeringud paigutatakse ümber.
   Vajalike tehniliste kohanduste tegemine 2007. aasta eelarvesse seoses nõukogu 5. märtsi 2007. aasta otsuse 2007/162/EÜ, Euratom (kodanikukaitse rahastamisvahendi kehtestamise kohta)(4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta määruse (EÜ) nr 614/2007 (keskkonna rahastamisvahendi (LIFE+) kohta)(5) vastuvõtmisega.

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 6/2007 projekti eesmärk on ametlikult kirjendada need eelarvevahendid ja tehnilised kohandused 2007. aasta eelarves,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 6/2007 projekti;

2.   kiidab paranduseelarve nr 6/2007 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(2) ELT L 77, 16.3.2007, lk 1.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) ELT L 71, 10.3.2007, lk 9.
(5) ELT L 149, 9.6.2007, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika