Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/2178(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0401/2007

Ingediende teksten :

A6-0401/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0458

Aangenomen teksten
PDF 203kWORD 34k
Woensdag 24 oktober 2007 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Resolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2007 over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, Afdeling III - Commissie (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op artikel 272 van het EG-Verdrag en artikel 177 van het Euratom-Verdrag,

–   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name op de artikelen 37 en 38,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, definitief vastgesteld op 14 december 2006(2),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007, ingediend door de Commissie op 13 september 2007 (COM(2007)0527),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007, opgesteld door de Raad op 17 oktober 2007 (13851/2007 – C6-0351/2007),

–   gelet op artikel 69 en Bijlage IV van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A6-0401/2007),

A.   overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007 de volgende onderwerpen betreft:

   De beschikbaarstelling van 172 200 000 EUR aan vastleggingskredieten uit het Solidariteitsfonds van de EU voor een zware storm in Duitsland in januari 2007 en een tropische cycloon in Frankrijk (Réunion) in februari 2007.
   De opneming van een nieuw artikel 14 03 03 ter dekking van de financiële verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding van de Europese Gemeenschappen tot de Werelddouaneorganisatie.
   De beschikbaarstelling van een bedrag van 35 000 000 miljoen EUR aan vastleggingskredieten op begrotingspost 26 01 50 07 ter betaling van schadevergoedingen ingevolge de definitieve arresten van het Gerecht van eerste aanleg van 12 juli 2007 in zaken T-45/01 en T-144/02, Sanders e.a. en Eagle e.a. tegen de Commissie. De overeenkomstige betalingskredieten zullen via herschikking worden gezocht.
   Het aanbrengen van de nodige technische aanpassingen in de begroting 2007 ten gevolge van de aanneming van Beschikking 2007/162/EG, Euratom van de Raad van 5 maart 2007 tot instelling van een financieringsinstrument voor civiele bescherming(4) en de aanneming van Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+)(5),

B.   overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 tot doel heeft deze begrotingsmiddelen en technische aanpassingen formeel te integreren in de begroting 2007,

1.   neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007;

2.   hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007 zoals ingediend;

3.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).
(2) PB L 77 van 16.3.2007, blz. 1.
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.
(4) PB L 71 van 10.3.2007, blz. 9.
(5) PB L 149 van 9.6.2007, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid