Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2178(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0401/2007

Teksty złożone :

A6-0401/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/10/2007 - 8.13
CRE 24/10/2007 - 8.13

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0458

Teksty przyjęte
PDF 204kWORD 38k
Środa, 24 października 2007 r. - Strasburg
Projekt budżetu korygującego nr 6/2007
P6_TA(2007)0458A6-0401/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie projektu budżetu korygującego nr  6/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, Sekcja III - Komisja (13851/2007 – C6-0351/2007 – 2007/2178(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 14 grudnia 2006 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr  6/2007 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 przedstawiony przez Komisję dnia 13 września 2007 r. (COM(2007)0527),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr  6/2007 sporządzony przez Radę dnia 17 października 2007 r. (13851/2007 – C6-0351/2007)

–   uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0401/2007),

A.   mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2007 obejmuje:

   uruchomienie Funduszu Solidarności UE na kwotę 172 200 000 EUR w ramach środków na zobowiązania, odnoszące się do poważnego w skutkach huraganu, który nawiedził Niemcy w styczniu 2007 r. oraz cyklonu tropikalnego we Francji (Reunion) w lutym 2007 r.;
   utworzenie nowego artykułu budżetowego 14 03 03 w celu wsparcia zobowiązań finansowych wynikających z przystąpienia Wspólnot Europejskich do Światowej Organizacji Ceł;
   uruchomienie nowych funduszy w wysokości 35 500 000 EUR w ramach środków na zobowiązania objętych pozycją 26 01 50 07 w celu wypłaty odszkodowań przyznanych skarżącym na mocy ostatecznych wyroków Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawach T-45/01 Sanders i in. przeciwko Komisji oraz T-144/02 Eagle i in. przeciwko Komisji; odpowiadające im środki na płatności zostaną przegrupowane;
   włączenie do budżetu na rok 2007 dostosowań technicznych, koniecznych w związku z przyjęciem decyzji Rady nr 2007/162/WE, Euratom z dnia 5 marca 2007 r. ustanawiającej Instrument Finansowy Ochrony Ludności na lata 2007-2013(4) oraz rozporządzenia (WE) nr 614/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie instrumentu finansowego na rzecz środowiska (LIFE+)(5);

B.   mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 6 jest formalnie wpisanie tych środków budżetowych i dostosowań technicznych do budżetu na rok 2007,

1.   przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 6/2007;

2.   zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 6/2007 bez poprawek;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).
(2) Dz.U. L 77 z 16.3.2007, str. 1.
(3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.
(4) Dz.U. L 71 z 10.3.2007, str. 9.
(5) Dz.U. L 149 z 9.6.2007, str. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności