Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0036(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0232/2007

Ingivna texter :

A6-0232/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.19

Antagna texter :

P6_TA(2007)0464

Antagna texter
PDF 193kWORD 34k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
P6_TA(2007)0464A6-0232/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, när det gäller de genomförandebefogenheter som överförts till kommissionen (KOM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0093),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0088/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0232/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 24 oktober 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter
P6_TC1-COD(2007)0036

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 2008/12/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy