Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0108(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0358/2007

Внесени текстове :

A6-0358/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.20
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0465

Приети текстове
PDF 378kWORD 60k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Комуникационна инфраструктура за Шенгенската информационна система (регламент) *
P6_TA(2007)0465A6-0358/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно предложението за регламент на Съвета относно инсталирането, функционирането и управлението на комуникационна инфраструктура за средата на Шенгенската информационна система (ШИС) (COM(2007)0311 – C6-0216/2007 – 2007/0108(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2007)0311),

–   като взе предвид член 66 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6-0216/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0358/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Счита, че примерната финансова референтна сума, посочена в предложението на Комисията, трябва да бъде съвместима с горната граница на функция 3а от новата многогодишна финансова рамка (МФР) и изтъква, че решението относно годишната сума ще бъде взето в рамките на годишната бюджетна процедура в съответствие с разпоредбите на точка 38 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, съвета и комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление от 17 май 2006 г.(1);.

3.  Призовава Комисията съответно да промени предложението си съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

4.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

5.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Съображение 7
(7)  Споразумението за SISNET осигурява мрежови и свързани услуги за защита и за мрежата VISION, която поддържа процедурите за визови справки между централните органи на държавите-членки съгласно член 17, параграф 2 от Шенгенската конвенция, но тя остава извън обхвата на това предложение, тъй като Съветът, в съответствие с Регламент (EО) № 789/2001 от 24 април 2001 г., който запазва за Съвета правомощията за приложения в областта на визовата политика съгласно някои подробни разпоредби и практически процедури за проверки на кандидатстване за визи, е компетентния орган, който прилага необходимите изменения относно миграцията на VISION към друга комуникационна структура.
(7)  Споразумението за SISNET осигурява мрежови и свързани услуги за защита и за мрежата VISION, която поддържа процедурите за визови справки между централните органи на държавите-членки съгласно член 17, параграф 2 от Шенгенската конвенция. Фактически мрежата VISION по принцип остава извън обхвата на това предложение, тъй като Съветът, в съответствие с Регламент (EО) № 789/2001 от 24 април 2001 г., който запазва за Съвета правомощията за приложения в областта на визовата политика съгласно някои подробни разпоредби и практически процедури за проверки на кандидатстване за визи, е компетентният орган, който прилага необходимите изменения относно миграцията на VISION към друга комуникационна структура. Независимо от Регламент (EО) № 789/2001 и с цел запазване на съгласуваността и последователността на ШИС 1+, Комисията следва да интегрира VISION в новата комуникационна мрежа s-Testa и да упражни изпълнителни правомощия.
Изменение 9
Член 1, параграф 5
5.  Разходите за инсталиране, функциониране и управление на комуникационната инфраструктура се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.
5.  Разходите за инсталиране, функциониране и управление на комуникационната инфраструктура се поемат от общия бюджет на Европейския съюз. Всяка държава-членка е отговорна за поемането на разходите по националната база данни и по свързването с комуникационната инфраструктура ШИС или S-Testa.
Изменение 2
Член 1, параграф 5 а (нов)
5a.  ШИС беше създадена съгласно дял IV от Шенгенската Конвенция. Въпреки това, в резултат на интегрирането в Договорите на достиженията на правото от Шенген и определянето на правното му основание, всяка промяна ще изисква нов правен инструмент, който ще трябва да се приеме в съответствие с член 67, параграф 2, второ тире от Договора за ЕО.
Изменение 3
Член 3, параграф 3
3.  Съветът съгласува дейностите по изпитванията на държавите-членки и одобрява резултатите, като информира непрекъснато Комисията.
3.  Съветът съгласува дейностите по изпитванията на държавите-членки и одобрява резултатите, като информира непрекъснато Комисията и Европейския парламент.
Изменение 10
Член 5, параграф 1 а (нов)
1a.  Договорът, по параграф 1, е в съответствие с разпоредбите на членове от 88 до 107 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
Изменение 4
Член 5, параграф 2
2.  Разходите, направени от органите, посочени в параграф 1 с цел изпълнение на задачите от този параграф се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.
2.  Разходите, направени от органите, посочени в параграф 1 с цел изпълнение на задачите от този параграф, се поемат от общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г.
Изменение 5
Член 5, параграф 2 а (нов)
2a.  Комисията информира Европейския парламент и Съвета за условията на договора, посочен в параграф 1, и кой национален орган е изпълнител.
Изменение 6
Член 5 a (нов)
Член 5a
Сигурност
Комисията приема необходимите мерки във връзка с комуникационната инфраструктура, включително план за сигурност.
Изменение 11
Член 7, параграф 2
2.  Остатъкът от бюджета, установен с Решение 2000/265/EО на Съвета, се възстановява на държавите-членки на датата, определена в съответствие с член 4, параграф 1. Сумите за връщане се изчисляват на основата на вноските на държавите-членки, предвидени в член 26 от Решение 2000/265/EО на Съвета.
2.  Остатъкът от бюджета, установен с Решение 2000/265/EО на Съвета, към датата, определена в съответствие с член 4, параграф 1, се използва от Комисията за развитие на комуникационната инфраструктура..
Изменение 7
Член 9, параграф 2
2.  Прилагането на настоящия регламент подлежи на нотификация от страна на заместник-генералния секретар на Съвета до Комисията, в случай че не бъде сключен договор или споразумение за осигуряване на мрежови и защитени услуги за обмен на данни, посочени в член 1, параграф 1 съгласно Решения 2007/149/EО и 2000/265/EО на Съвета.
2.  Настоящият регламент се прилага от деня на неговото публикуване, след нотификация от страна на заместник-генералния секретар на Съвета до Комисията, в случай че не бъде сключен договор или споразумение за осигуряване на мрежови и защитени услуги за обмен на данни, посочени в член 1, параграф 1 съгласно Решения 2007/149/EО и 2000/265/EО на Съвета.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност