Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0108(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0358/2007

Esitatud tekstid :

A6-0358/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0465

Vastuvõetud tekstid
PDF 297kWORD 55k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuur (määrus) *
P6_TA(2007)0465A6-0358/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Schengeni infosüsteemi (SIS) keskkonna andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamise kohta (KOM(2007)0311 – C6-0216/2007 – 2007/0108(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2007)0311);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 66;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 67, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0216/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0358/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et komisjoni ettepanekus osutatud soovituslik lähtesumma peab olema kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3a ülemmääraga, ja rõhutab, et iga-aastast summat puudutav otsus tehakse iga-aastase eelarvemenetluse käigus kooskõlas 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1) punktiga 38;

3.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 7
(7)  SISNETi lepingu alusel osutatakse võrgu- ja sellega seotud turvateenuseid ka võrgule VISION, mis toetab Schengeni konventsiooni artikli 17 lõike 2 kohaselt liikmesriikide keskasutuste vahelist viisakonsultatsioonimenetlust, kuid see jääb käesoleva ettepaneku reguleerimisalast välja, sest kooskõlas 24. aprilli 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 789/2001 (millega viisataotluste läbivaatamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktiliste menetluste rakendamisvolitused jäetakse nõukogule) on nende muudatuste rakendamine, mida on vaja teha VISIONi migreerumise korral teise andmeside infrastruktuuri, nõukogu pädevuses.
(7)  SISNETi lepingu alusel osutatakse võrgu- ja sellega seotud turvateenuseid ka võrgule VISION, mis toetab Schengeni konventsiooni artikli 17 lõike 2 kohaselt liikmesriikide keskasutuste vahelist viisakonsultatsioonimenetlust. Tegelikult jääb VISION käesoleva ettepaneku reguleerimisalast välja, sest kooskõlas 24. aprilli 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 789/2001 (millega viisataotluste läbivaatamise teatavate üksikasjalike eeskirjade ja praktiliste menetluste rakendamisvolitused jäetakse nõukogule) on nende muudatuste rakendamine, mida on vaja teha VISIONi migreerumise korral teise andmeside infrastruktuuri, nõukogu pädevuses. Olenemata EÜ määrusest (EÜ) nr 789/2001 ning selleks, et säilitada SIS1+ sidusus ja järjepidevus, peaks komisjon integreerima VISIONi uude sidevõrku s-Testa ning võtma endale rakendusvolitused.
Muudatusettepanek 9
Artikli 1 lõige 5
5.  Andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamisega seotud kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.
5.  Andmeside infrastruktuuri paigaldamise, rakendamise ja haldamisega seotud kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest. Iga liikmesriik on kohustatud kandma kulud, mis tulenevad riiklikust andmebaasist ja selle ühendamisest SIS või s-Testa andmeside infrastruktuuriga.
Muudatusettepanek 2
Artikli 1 lõige 5 a (uus)
5 a.  SIS loodi Schengeni konventsiooni IV jaotise alusel. Pärast Schengeni acquis" integreerimist ühenduse asutamiselepingutesse ning sellele õigusliku aluse andmist nõuab mis tahes parandus uut õigusakti, mis tuleb vastu võtta EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 2 teises taandes osutatud korras.
Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõige 3
3.  Nõukogu kooskõlastab liikmesriikide katsetamise, kinnitab katsetulemused ja hoiab komisjoni arenguga pidevalt kursis.
3.  Nõukogu kooskõlastab liikmesriikide katsetamise ja kinnitab katsetulemused, hoides komisjoni ja Euroopa Parlamenti arenguga pidevalt kursis.
Muudatusettepanek 10
Artikli 5 lõige 1 a (uus)
1 a.  Lõikes 1 osutatud leping vastab määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklite 88 kuni 107 sätetele.
Muudatusettepanek 4
Artikli 5 lõige 2
2.  Lõikes 1 viidatud asutuste kulud, mis tulenevad lõikes 1 viidatud ülesannete täitmisest, kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.
2.  Lõikes 1 viidatud asutuste kulud, mis tulenevad lõikes 1 viidatud ülesannete täitmisest, kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest vastavalt määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mida muudeti nõukogu 13. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006.
Muudatusettepanek 5
Artikli 5 lõige 2 a (uus)
2 a.  Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu lõikes 1 viidatud lepingu tingimustest ja sellest, missugune riigiasutus on lepingupool.
Muudatusettepanek 6
Artikkel 5 a (uus)
Artikkel 5 a
Julgeolek
Komisjon võtab vajalikud meetmed, mille alla kuulub ka andmeside infrastruktuuri puudutava julgeolekukava vastuvõtmine.
Muudatusettepanek 11
Artikli 7 lõige 2
2.  Nõukogu otsusega 2000/265/EÜ ette nähtud eelarve ülejääk makstakse liikmesriikidele tagasi kuupäeval, mis määratakse kindlaks vastavalt artikli 4 lõikele 1. Tagasi makstavad summad arvutatakse nõukogu otsuse 2000/265/EÜ artiklis 26 sätestatud liikmesriikide osamaksude alusel.
2.  Nõukogu otsusega 2000/265/EÜ ette nähtud eelarves tekkinud ülejääki artikli 4 lõike 1 kohaselt kindlaks määratud kuupäeva seisuga kasutab komisjon andmeside infrastruktuuri rajamiseks.
Muudatusettepanek 7
Artikli 9 lõige 2
2.  Käesoleva määruse kohaldamise eelduseks on nõukogu asepeasekretäri teatis komisjonile, milles kinnitatakse, et nõukogu otsuste 2007/149/EÜ ja 2000/265/EÜ alusel ei ole ühtegi kokkulepet ega lepingut artikli 1 lõikes 1 viidatud andmevahetuse jaoks vajalike võrgu- ja turvateenuste osutamiseks sõlmitud.
2.  Käesolevat määrust kohaldatakse alates selle avaldamise kuupäevast ning pärast nõukogu asepeasekretäri teatist komisjonile, milles kinnitatakse, et nõukogu otsuste 2007/149/EÜ ja 2000/265/EÜ alusel ei ole ühtegi kokkulepet ega lepingut artikli 1 lõikes 1 viidatud andmevahetuse jaoks vajalike võrgu- ja turvateenuste osutamiseks sõlmitud.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika