Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0108(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0358/2007

Pateikti tekstai :

A6-0358/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2007 - 8.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0465

Priimti tekstai
PDF 303kWORD 62k
Trečiadienis, 2007 m. spalio 24 d. - Strasbūras
Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirta ryšių infrastruktūra (reglamentas) *
P6_TA(2007)0465A6-0358/2007

2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo (COM(2007)0311 – C6-0216/2007 – 2007/0108(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2007)0311),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 67 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0216/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0358/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   mano, kad Komisijos pasiūlyme nurodyta preliminari orientacinė lėšų suma turi būti suderinta su Daugiametės finansinės programos nustatyta didžiausia leistina 3a išlaidų kategorijos suma, ir nurodo, kad klausimas dėl metinės sumos bus sprendžiamas taikant metinę biudžeto sudarymo procedūrą ir laikantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) 38 punkto nuostatų;

3.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

4.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
7 konstatuojamoji dalis
(7)  SISNET sutartyje taip pat numatyta tinklo paslaugas ir susijusias apsaugos paslaugas teikti VISION tinklui, kuris pagal Šengeno konvencijos 17 straipsnio 2 dalį naudojamas valstybių narių centrinių institucijų konsultacijoms dėl vizų, tačiau šis tinklas nepatenka į šio pasiūlymo taikymo sritį, nes pagal 2001 m. balandžio 24 d. Reglamentą (EB) Nr. 789/2001, paliekantį Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą, Taryba yra kompetentinga institucija, atsakinga už VISION tinklo perkėlimui į kitą ryšių infrastruktūrą būtinus pakeitimus.
(7)  SISNET sutartyje taip pat numatyta tinklo paslaugas ir susijusias apsaugos paslaugas teikti VISION tinklui, kuris pagal Šengeno konvencijos 17 straipsnio 2 dalį naudojamas valstybių narių centrinių institucijų konsultacijoms dėl vizų. Iš principo faktiškai VISION tinklas nepatenka į šio pasiūlymo taikymo sritį, nes pagal 2001 m. balandžio 24 d. Reglamentą (EB) Nr. 789/2001, paliekantį Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą, Taryba yra kompetentinga institucija, atsakinga už VISION tinklo perkėlimui į kitą ryšių infrastruktūrą būtinus pakeitimus. Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 789/2001 ir siekiant išlaikyti SIS1+ suderinamumą ir nuoseklumą, Komisija turėtų integruoti VISION tinklą į naująjį s-Testa ryšių tinklą ir pasinaudoti įgyvendinimo įgaliojimais.
Pakeitimas 9
1 straipsnio 5 dalis
5.  Ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo išlaidos padengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto.
5.  Ryšių infrastruktūros įrengimo, veikimo ir valdymo išlaidos padengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto. Kiekviena valstybė narė padengia išlaidas, susijusias su nacionaline duomenų baze ir jos sujungimu su SIS arba S-Testa ryšių infrastruktūra.
Pakeitimas 2
1 straipsnio 5 a dalis (nauja)
(5a)  SIS buvo sukurta vadovaujantis Šengeno konvencijos IV antraštine dalimi. Tačiau po to, kai Šengeno acquis buvo perkelta į Sutartis, o jam buvo suteiktas teisinis pagrindas, bet kokiam pakeitimui būtina nauja teisinė priemonė, kuri turės būti patvirtinama pagal EB sutarties 67 straipsnio 2 dalies 2 įtrauką.
Pakeitimas 3
3 straipsnio 3 dalis
3.  Taryba koordinuoja valstybių narių atliekamus bandymus ir tvirtina bandymų rezultatus bei reguliariai teikia susijusią informaciją Komisijai.
3.  Taryba koordinuoja valstybių narių atliekamus bandymus ir tvirtina bandymų rezultatus reguliariai teikdama susijusią informaciją Komisijai ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 10
5 straipsnio 1 a dalis
1a.  1 dalyje minėta sutartis atitinka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 88–107 straipsnius.
Pakeitimas 4
5 straipsnio 2 dalis
2.  Šio straipsnio 1 dalyje minėtų subjektų išlaidos, patirtos vykdant to paties straipsnio 1 dalyje nurodytus uždavinius, dengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje minėtų subjektų išlaidos, patirtos vykdant to paties straipsnio 1 dalyje nurodytus uždavinius, dengiamos iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto, laikantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, su pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu 1995/2006/EB.
Pakeitimas 5
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie 1 dalyje minimos sutarties sąlygas ir apie tai, kokia nacionalinė institucija yra sutarties šalis.
Pakeitimas 6
5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Saugumas
Komisija patvirtina būtinas su ryšių infrastruktūra susijusias priemones, įskaitant saugumo planą.
Pakeitimas 11
7 straipsnio 2 dalis
2.  Tarybos sprendimu 2000/265/EB sudaryto biudžeto likutis pagal 4 straipsnio 1 dalį nustatytą dieną grąžinamas valstybėms narėms. Grąžintinos sumos apskaičiuojamos atsižvelgiant į valstybių narių įnašus, apskaičiuojamus pagal Tarybos sprendimo 2000/265/EB 26 straipsnį.
2.  Tarybos sprendimu 2000/265/EB sudaryto biudžeto likutį pagal 4 straipsnio 1 dalį nustatytą dieną Komisija panaudoja ryšių infrastruktūrai plėtoti.
Pakeitimas 7
9 straipsnio 2 dalis
2.  Šis reglamentas taikomas, tik jeigu Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojas pateikia pranešimą Komisijai, kad nebuvo sudarytas joks susitarimas arba sutartis dėl tinklo ir apsaugos paslaugų, skirtų 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenų mainams, teikimo pagal Tarybos sprendimus 2007/149/EB ir 2000/265/EB.
2.  Šis reglamentas taikomas nuo jo paskelbimo dienos ir po to, kai Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojas pateikia pranešimą Komisijai, kad nebuvo sudarytas joks susitarimas arba sutartis dėl tinklo ir apsaugos paslaugų, skirtų 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems duomenų mainams, teikimo pagal Tarybos sprendimus 2007/149/EB ir 2000/265/EB.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika