Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2006(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0291/2007

Внесени текстове :

A6-0291/2007

Разисквания :

PV 22/10/2007 - 14
CRE 22/10/2007 - 14

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0467

Приети текстове
PDF 318kWORD 97k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди
P6_TA(2007)0467A6-0291/2007

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно "Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди" (2007/2006(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите "Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди" (COM(2006)0372),

-   като взе предвид Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шестата програма за действие на Общността за околната среда(1),

-   като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използване на пестициди (COM(2006)0373),

-   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на продукти за растителна защита на пазара (COM(2006)0388),

-   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни за продуктите за растителна защита (COM(2006)0778),

-   като взе предвид член 175 от Договора,

-   като взе предвид член 6 от Договора, който гласи, че изискванията относно опазването на околната среда трябва да бъдат интегрирани в определянето и осъществяването на политиките и действията на Общността, в частност за да се подпомага устойчивото развитие,

-   като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни и фуражи от растителен или животински произход(2),

-   като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта за водите(3) (Рамкова директива за водите), Директива 98/83/EО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за качеството на водите, предназначени за консумация от човека(4), Директива 75/440/EИО на Съвета от 16 юни 1975 г. относно изискванията за качеството на повърхностните води, предназначени за производство на питейна вода в държавите-членки(5) и Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно опазването на подпочвените води от замърсяване и влошаване на качеството им(6),

-   като взе предвид Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикалите(7) и Директива 2006/121/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за изменение на Директива 67/548/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества, с оглед да я адаптира към Регламент (EО) № 1907/2006(8),

-   като взе предвид Директива 2004/35/EO на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети(9), Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(10) и Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици(11),

-   като взе предвид синтезирания доклад на Европейската комисия и на министерствата на Нидерландия по жилищни въпроси и пространствено планиране и околната среда, управлението на природата и рибното стопанство, озаглавен "Възможности за бъдеща политика на ЕС в областта на околната среда относно продуктите за растителна защита"(1997 г.),

-   като взе предвид член 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните и становището на Комисията за земеделие и развитие на селските райони (A6-0291/2007),

А.   като има предвид, че използването на продукти за растителна защита (ПРЗ) в ЕС в периода 1992-2003 г. остава значително и не намалява въпреки проактивната политика, прилагана успешно в някои държави-членки с цел намаляване на употребата на пестициди в селското стопанство;

Б.   като има предвид, че в околната среда, и по-специално в почвите и водите все още могат да бъдат открити нежелани количества от някои пестициди; като има предвид, че в селскостопанската продукция все още се откриват остатъчни вещества, надхвърлящи нормативно определените допустими граници;

В.   като има предвид несъмнената полза от използването на пестициди и ролята им за осигуряване на ефикасна и устойчива конкурентна земеделска продукция в Европа, обществеността трябва да бъде по-добре информирана относно възможните рискове за здравето и околната среда, както и краткосрочните и дългосрочни нежелани ефекти, свързани с тяхното използване;

Г.   като има предвид, че по-нататъшното използване на пестициди следва да бъде възможно единствено при зачитане на предохранителния принцип по отношение както на човешкото здраве, така и на опазването на водната и земната екосистема; като има предвид, че това означава, че пестицидите могат да се използват едва след извършване на всички оценки на въздействието върху здравето и околната среда; и като има предвид, че съпоставката на данни и най-добри практики за намаляване на използването на пестициди в различните държави-членки следва да се насърчава и да се взема предвид като отправна точка;

Д.   като има предвид липсата на прозрачна система за съобщаване и мониторинг на използването на пестициди и на остатъчните им нива в продуктите, включително и липсата на разработени подходящи индикатори;

1.  Признава необходимостта от изработване на европейска правна рамка в областта на използването на пестициди, тъй като действащото законодателство се оказва недостатъчно за свеждане до минимум на злополуките и рисковете за здравето и околната среда от използването на пестициди;

2.  Счита за важно да се приеме ново законодателство, основаващо се на подход, който е по-целенасочен спрямо намаляването на използването на пестициди и по-амбициозен по отношение на въздействието върху околната среда, посредством осигуряване на необходимата подкрепа за биологичното земеделие и интегрираните методи на производство;

3.  Приветства Тематичната стратегия относно устойчивото използване на пестициди ("Тематичната стратегия"), която идентифицира недостатъците на действащото общностно законодателство и предлага начин за регламентиране на фазата на използване на пестициди с цел "запълване на празнината", която съществува между етапите на пускането на ПРЗ на пазара, от една страна, и края на жизнения цикъл на тези продукти, от друга;

4.  Отбелязва, че междувременно ЕС прие над дванадесет законови акта, които пряко или косвено уреждат използването на ПРЗ; подчертава, в същото време, че планираните разпоредби за използването на ПРЗ са стъпка в правилната посока;

5.  Отбелязва, че Тематичната стратегия обхваща единствено ПРЗ, които съставляват само част от всички пестициди; призовава Комисията да включи незабавно продуктите за борба с вредителите (биоцидни продуктови типове от 14 до 19), определени в Приложение V на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди(12), в рамките на приложното поле на Тематичната стратегия, тъй като те създават сходни рискове за човешкото здраве и околната среда, и приканва настойчиво Комисията да разшири обхвата на Тематичната стратегия, като включи в нея възможно най-скоро и други биоциди;

6.  Счита за съществено да се подобри поведението на потребителите на пестициди с оглед предотвратяване неправилната употреба, свръхупотребата и отравянията с пестициди; приветства създаването на система за обучение и образование за професионалните потребители на пестициди, чиито основни насоки Комисията следва да разработи с отчитане на различията между отделните европейски региони; счита, че сертифицирането и обучението трябва да бъдат необходимо условие за назначаването на професионални потребители на пестициди, както и че трябва да се осигурява непрекъснато професионално развитие с цел актуализиране на техническите умения и познания на тези лица и гарантиране на безопасното и ефективно използване на пестицидите; предлага да се създадат или стимулират консултантските услуги за селскостопанските производители с цел повишаване на тяхната осведоменост за безопасното използване на пестицидите и насърчаване на обмена на добри практики;

7.  Призовава Комисията да обмисли, в съответствие с принципа "замърсителят плаща", подходящи начини за ангажиране на производителите на ПРЗ и/или техни активни съставки в работата по преодоляване или отстраняване на вредите за човешкото здраве или околната среда, които могат да бъдат нанесени вследствие използването на ПРЗ;

8.  Препоръчва продажбата и разпространението на пестициди да се извършва под надзора на квалифициран професионалист или практикуващ лекар, като въпросните операции се вписват в регистър с цел осигуряване на необходимия контрол при търгуването и използването на подобни продукти;

9.  Подчертава, че свеждането до минимум на злополуките и рисковете за здравето и околната среда от използването на пестициди не може да бъде ефективно без провеждане на конструктивен диалог и изграждане на съответен капацитет, включително финансово стимулиране, с трети страни, наред с извършването на строги проверки на внасяните в ЕС продукти с цел гарантиране на равни условия за конкуренция;

10.  Призовава Комисията да изработи политика на закрила и сътрудничество по отношение на съседните на ЕС държави във връзка с използването на пестициди и ПРЗ;

11.  Подчертава значението на ролята на медиите за информиране на обществеността и особено непрофесионалните потребители на пестициди относно проблемите, свързани с използването на пестициди; и предлага разработването на обществени информационни и осведомителни кампании;

12.  Като цяло приветства избраните от Комисията мерки; въпреки това подчертава, че амбициозните национални планове за действие на държавите-членки са ключови елементи на цялостния процес;

13.  Освен това изказва съжаление, че Комисията предпочита да изключи количествените и качествени критерии от националните планове за действие, като ограничи по този начин високите изисквания, заложени в тях;

14.  Подчертава, че без наличието на количествени цели за намаляване на използването в националните планове за действие понятието "намаляване на злополуките, рисковете и зависимостта от пестициди" е много неточно и двусмислено формулирано и не е в състояние да принуди държавите-членки да намалят количеството на използваните пестициди или да отдадат предимство на нехимичните заместители на продуктите за растителна защита, борбата с вредителите и растениевъдството;

15.  Предлага Комисията да съчетае в националните планове за действие отстраняването на злополуките, рисковете и зависимостта от пестициди с количествени критерии, като задължи държавите-членки да определят свои национални цели, графици и критерии за намаляването на използването на пестициди, при отчитане на положителния опит на някои държави-членки, които вече прилагат количествени цели за намаляване на използването на пестициди и които вече са показали, че използването на пестициди може да бъде намалено без съществени загуби за селскостопанските производители;

16.  Подчертава, че ангажиментът за ограничаване използването на ПРЗ, за намаляване на опасността, която носят, и за търсене на алтернативни продукти, ресурси и методи, които по-малко застрашават околната среда и са по-безвредни за хората и животните, ще доведе, в допълнение към ползите за общественото здраве и околната среда, до подобряване на качеството на европейските селскостопански продукти и до повишаване на тяхната добавена стойност, като резултат от широката обществена заинтересованост и потребителския интерес по тези въпроси;

17.  Изразява съгласие, че националните планове за действие трябва да бъдат адаптирани към специфичните климатични и селскостопански условия и положението с вредителите във всяка държава-членка, когато е необходим определен вид специална обработка и особено по отношение на маловажните култури;

18.  Изразява надежда, че Комисията конкретно ще посочи общностните финансови помощи, които държавите-членки могат да ползват за провеждане на проучвания, съставяне на бази данни и подобряване на познанията за пестицидите;

19.  Приветства изявлението на Комисията, че най-важният очакван резултат от прилагането на Тематичната стратегия е намаляването на негативното влияние на използването на пестициди върху здравето на човека;

20.  Изразява съжаление от факта, че въпреки връзката между пестицидите и някои ефекти върху имунната система, смущения върху ендокринната система, невротоксични нарушения и рак(13), здравето остава в периферията на Тематичната стратегия;

21.  Подчертава, че веществата, които са канцерогенни, мутагенни, токсични за репродукцията или устойчиви, биоакумулиращи или токсични, или които проявяват свойства, предизвикващи смущения на ендокринната жлеза, не трябва да бъдат одобрявани като активни съставки в пестицидите;

22.  Отбелязва, че ембрионите, новородените, децата, а също така и бременните жени, възрастните хора, хронично болните и лицата с предшестващи здравословни проблеми, потребителите на пестициди, жителите в селските райони, както и селските общности, са по-уязвими и по-податливи на въздействие от страна на пестицидите, особено на кумулативния ефект на различните видове пестициди, отколкото останалата част от населението;

23.  Изтъква, че е необходимо предварително разрешение за използването на ПРЗ, като това разрешение се дава на базата на научна оценка на ПРЗ и неговите активни съставки, чрез тестване на продукта, за да се определи риска, който той представлява за околната среда и здравето на човека и животните при правилно използване;

24.  Смята за съществено провеждането на по-нататъшни изследвания върху въздействията от използването на пестициди върху здравето на човека и по-специално от комбинираното и кумулативно използване;

25.  Приветства горещо забраната на вещества въз основа на вътрешноприсъщите им опасности (ограничителни критерии) и т. нар. "принцип на заместването", при който по-опасните вещества ще бъдат изтегляни от пазара, в случаите когато съществуват по-безопасни алтернативи, включително и нехимични заместители;

26.  Призовава Комисията, съвместно с държавите-членки и промишления отрасъл, да вземе мерки за предотвратяване на вноса и предлагането на пазара на фалшифицирани и/или неразрешени ПРЗ;

27.  Призовава Комисията да следи, когато на и във вносни хранителни продукти бъдат установени количества пестициди над максимално допустимите норми, да се вземат същите мерки и да се налагат същите санкции, както в случаи на произведени в ЕС продукти; призовава за незабавни мерки за осъществяване на достатъчно чест контрол на вносни стоки (те обикновено не подлежат на толкова строги законови изисквания относно използването на ПРЗ, което означава, че съществува по-висока степен на риск от наличие на незаконосъобразни равнища на остатъчни вещества) по идентичен начин във всички държави-членки, така че европейските селскостопански и други производители да не бъдат поставени в неизгодно положение и да се създадат условия на равнопоставеност в рамките на ЕС;

28.  Призовава за подходящ контрол и за забрана на вноса в ЕС на хранителни продукти, произведени при употреба на ПРЗ и пестициди, чието използване и предлагане на пазара са забранени в ЕС;

29.  Призовава за създаване на координирана система за събиране на информация относно производството, вноса, износа, продажбата, разпространението и използването на общодостъпни пестициди;

30.  Вярва, че определянето на зони, включително опазването на водосборни зони с питейна вода, с намалено или нулево използване на пестициди и засилени действия по опазване на водната среда от замърсяване с пестициди са необходими с оглед избягване на нежелано излагане; счита, че трябва да бъдат създадени "буферни зони" с подходяща големина при отчитане на различните селскостопански, географски и климатични условия; счита, че употребата на пестициди трябва да се забрани в градските жилищни райони и около тях, обществените паркове, спортните терени, училищни и детски площадки, тъй като Комисията призна, че рисковете за обществеността, произлизащи от излагане на действието на пестициди в тези райони, са големи;

31.  Отбелязва замърсяването на европейските подпочвени и повърхностни води с пестициди и подчертава необходимостта от засилване на сближаването на Тематичната стратегия с Рамковата директива за водите; изтъква, че пречистването на водите се извършва най-вече с оглед на бъдеща консумация от хора, докато останалата част от замърсените води прониква в човешкия организъм чрез флората и фауната, което води до повишаване впоследствие на високите разходи за лечение;

32.  Признава, че забраната за въздушно пръскане с пестициди е неизбежна; счита обаче, че пръскането може да бъде прилагано в случаите, когато води до несъмнено благоприятни последици за околната среда и когато няма подходящи алтернативи, но в същото време задължително трябва да се уведомява обществеността за времето на пръскане, количествата и вида на използвания пестицид;

33.  Призовава Комисията да ускори хармонизацията на равнището на Общността на максималните нива на остатъчни вещества, тъй като съществуващата в момента ситуация създава неравностойни условия в рамките на ЕС, а по този начин се поставят бариери пред търговията и се поражда объркване сред потребителите;

34.  Настойчиво приканва Комисията да определи възможно най-ниски максимални граници на остатъчните вещества, освен ако не се докаже, че дори и с помощта на най-добрите налични техники и методи не може да се постигне снижаването на остатъчните вещества под определено ниво; в тази връзка призовава държавите-членки да подобрят мониторинга върху концентрациите на пестициди в хранителните продукти и околната среда;

35.  Приветства предложението за отправяне на покана към държавите-членки да премахнат разпоредбите, които позволяват прилагането на намалена ставка на ДДС за пестицидите; счита, че Комисията трябва да помогне на държавите-членки да въведат подходящи мерки за подкрепа на селскостопанските производители, които да бъдат финансирани по развитието на селските райони;

36.  Призовава Комисията да подкрепи държавите-членки в изграждането на система от данъци или такси, за да се повлияе на количествата и качеството на пестицидите, които се използват;

37.  Настоява Комисията да предложи ясни дефиниции и минимални критерии за ИБВ, при отчитане на нарастващия процент райони с биологично земеделие в Европа и чрез прилагане на задължителните общи и специфични за отделните култури стандарти за ИБВ за всички култивирани площи, с изключение на използваните за биологично земеделие площи;

38.  Признава, че многобройните съображения относно опазването на околната среда трябва да бъдат интегрирани в различните регламенти, които съставят Общата селскостопанска политика, като по този начин направят методите за земеделско производство по-щадящи за околната среда;

39.  Посочва необходимостта от разпространението на селскостопански практики, насърчаващи използването на по-малки количества пестициди (интегрирано производство и биологично земеделие, наред с други практики), които ще допринесат за цялостно намаляване на използването на пестициди;

40.  Настойчиво приканва държавите-членки да насърчават нископестицидното и биологичното земеделие и да гарантират, че професионалните потребители на пестициди ще преминат постепенно към по-щадящо околната среда използване на всякакъв вид налични методи за растителна защита, като бъде даден приоритет на нехимичните методи за растителна защита, борба с вредителите и управление на културите, напр. сеитбооборота и борбата с плевелите за сметка на системното използване на пестициди;

41.  Призовава Комисията и държавите-членки да осигурят достатъчно ресурси за изследване на резистентността, за отглеждане и снабдяване с широка гама от растителни култури, притежаващи различни типове резистентност, за извършване на научни изследвания върху сеитбооборота и методите за обработка на почвата за целите на борбата с вредителите и болестите по растенията и за иновации в областта на растителната защита, в т.ч. нехимични заместители;

42.  Подчертава, че глобалното затопляне вероятно ще доведе до увеличаване на популациите на вредителите, което може да повиши честотата и интензивността на епидемиите; в тази връзка призовава за проучване на въздействието от изменението на климата не само върху селскостопанското производство, но също и в контекста на опазването на околната среда;

43.  Настойчиво приканва държавите-членки да гарантират безопасното съхранение и боравене с пестициди и контрола върху събирането на неизползваните пестициди, тези с изтекъл срок и празните опаковки от пестициди, както и да се погрижат за това остарелите пестициди да се третират в съответствие с правилата за опасни отпадъци;

44.  Призовава за използване на съществуващото финансиране на равнището на Общността за безопасното обезвреждане пестициди с изтекъл срок, като се има предвид, че над 200 000 тона пестициди в рамките на ЕС все още се съхраняват както в подземни сметища за опасни отпадъци, така и в открити хранилища;

45.  Признава, че добре поддържаното оборудване за прилагане на пестициди е жизненоважно за намаляване на нежеланите ефекти от пестицидите върху здравето на човека и околната среда и по-специално върху работниците, селскостопанските производители и засегнатите жители, и подчертава, че оборудването за прилагане на пестициди трябва да се проверява периодично;

46.  Настоятелно призовава Комисията да вземе под внимание изключително тревожния въпрос за смъртността при домашните пчели, проблем, който се свързва с използването на някои системни инсектициди (съдържащи активните съставки Фипронил и Имидаклоприд) при обработването на слънчогледови и царевични семена;

47.  Подчертава необходимостта да се изменят европейските търговски стандарти относно формата, размера и естетическите качества на пресните плодове и зеленчуци, които насърчават интензивната употреба на пестициди;

48.  Настойчиво приканва Комисията да разработи Тематичната стратегия като чадър за съществуващото и бъдещо законодателство; предлага въвеждането на приложима комбинация от инструменти, които да не бъдат в противоречие един с друг, а взаимно да се допълват;

49.  Приветства факта, че въз основа на Тематичната стратегия, Комисията предложи цялостна правна рамка на Общността за мерки за постигане на устойчиво използване на ПРЗ;

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) OВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(2) OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(3) OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
(4) OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.
(5) OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 26.
(6) OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.
(7) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(8) OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 850. Поправка публикувана в OВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 281.
(9) OВ L 143, 30.04.2004 г., стр. 56.
(10) OВ L 206, 22.07.1992 г., стр. 7.
(11) ОВ L 103, 25.4.1979 г., стp. 1.
(12) ОВ L 123, 24.4.1998 г., стp. 1.
(13) Съобщение на Комисията, озаглавено "Европейска стратегия за околна среда и здраве", COM(2003)0338, стр. 5.

Правна информация - Политика за поверителност