Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2006(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0291/2007

Predkladané texty :

A6-0291/2007

Rozpravy :

PV 22/10/2007 - 14
CRE 22/10/2007 - 14

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0467

Prijaté texty
PDF 302kWORD 84k
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg
Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov
P6_TA(2007)0467A6-0291/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o tematickej stratégii trvalo udržateľného využívania pesticídov (2007/2006(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov (KOM(2006)0372),

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva(1),

–   so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre akciu Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného využívania pesticídov (KOM(2006)0373),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (KOM(2006)0388),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prípravkov na ochranu rastlín (KOM(2006)0778),

–   so zreteľom na článok 175 zmluvy,

–   so zreteľom na článok 6 zmluvy, na základe ktorého musia byť požiadavky ochrany životného prostredia začlenené do vymedzenia a vykonávania politík Spoločenstva, predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu(2),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva(3) (rámcová smernica o vodnom hospodárstve), smernicu Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu(4), smernicu Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúcu sa požadovanej kvality povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch(5) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality(6),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry(7) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. 1907/2006(8),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd(9), smernicu 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(10) a smernicu Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva(11),

–   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie a holandského ministerstva bývania, územného plánovania a životného prostredia a ministerstva poľnohospodárstva, prírodného manažmentu a rybolovu, s názvom Možnosti pre budúcu environmentálnu politiku EÚ v oblasti prípravkov na ochranu rastlín (1997),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0291/2007),

A.   keďže prípravky na ochranu rastlín (POR) sa medzi rokmi 1992 a 2003 v EÚ naďalej využívali vo veľkej miere a ich používanie sa neznížilo napriek aktívnym politikám, ktoré sa v niektorých členských štátoch EÚ úspešne uplatňovali na zníženie úrovne využívania poľnohospodárskych pesticídov,

B.   keďže v životnom prostredí, najmä v pôde a vode, sa stále nachádzajú neželané množstvá určitých pesticídov; keďže v poľnohospodárskych výrobkoch sa stále nachádzajú rezíduá prekračujúce predpísané hraničné hodnoty,

C.   keďže napriek nepopierateľným výhodám, ktoré vyplývajú z využívania pesticídov, a úlohe, ktorú zohrávajú pri zabezpečení efektívnej a trvalo udržateľnej konkurencieschopnej poľnohospodárskej výroby v Európe, by mala byť široká verejnosť lepšie informovaná o možných rizikách pre zdravie a životné prostredie a krátkodobých a dlhodobých nepriaznivých účinkoch spojených s ich využívaním,

D.   keďže je potrebné, aby sa ďalšie využívanie pesticídov umožnilo len pri zachovaní zásady predbežnej opatrnosti s ohľadom na ľudské zdravie a ochranu vodného a krajinného ekosystému; keďže to znamená, že pesticídy sa nemajú používať predtým, ako sa vykoná hodnotenie vplyvu na zdravie a životné prostredie; a keďže by sa malo podporovať porovnávanie údajov a osvedčených postupov v oblasti obmedzovania využívania pesticídov v jednotlivých členských štátoch a malo by sa zohľadniť ako referenčný bod,

E.   keďže chýba transparentný systém predkladania správ a monitorovania využívania pesticídov a hladín rezíduí vo výrobkoch vrátane vypracovania vhodných ukazovateľov,

1.   uznáva potrebu európskeho právneho rámca v oblasti využívania pesticídov, keďže platné právne predpisy sa ukázali byť nedostačujúce na prevenciu nebezpečenstiev a rizík pre zdravie a životné prostredie vyplývajúcich z využívania pesticídov;

2.   považuje za dôležité prijať nové právne predpisy založené na prístupe, ktorý bude viac zameraný na zníženie využívania pesticídov a bude ambicióznejší pokiaľ ide o ochranu životného prostredia, a to prostredníctvom poskytnutia zmysluplnej podpory pre organické poľnohospodárstvo a integrované výrobné postupy;

3.   víta Tematickú stratégiu trvalo udržateľného využívania pesticídov (ďalej len "Tematická stratégia"), ktorá identifikuje nedostatky existujúcich právnych predpisov Spoločenstva a navrhuje regulovať fázu využitia s cieľom vyplniť medzeru medzi uvedením POR na trh na jednej strane a koncom ich životného cyklu na strane druhej;

4.   poukazuje na to, že EÚ doteraz vydala viac ako desiatku právnych aktov, ktoré priamo alebo nepriamo regulujú využívanie POR; zdôrazňuje, že pripravované nariadenia na využívanie POR postupujú správnym smerom;

5.   berie na vedomie, že Tematická stratégia zahŕňa iba prípravky na ochranu rastlín, ktoré predstavujú iba časť pesticídov; vyzýva Komisiu, aby okamžite zaradila prípravky na kontrolu škodcov (biocídne prípravky typu 14 – 19) vymedzené v prílohe V smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES z 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh(12) do rozsahu tematickej stratégie, keďže predstavujú podobné riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie a nalieha na Komisiu, aby čo najskôr rozšírila rozsah tematickej stratégie aj na iné biocídy;

6.   považuje za nevyhnutné zlepšiť správanie používateľov pesticídov, aby sa zabránilo ich zneužívaniu, nadmernému používaniu a prípadom otravy; víta vytvorenie školiaceho a vzdelávacieho systému pre profesionálnych používateľov pesticídov, pre ktorých má Komisia zostaviť usmernenia, v ktorých zohľadní rozdiely medzi rôznymi európskymi regiónmi; domnieva sa, že nevyhnutnou podmienkou činnosti profesionálnych používateľov pesticídov musí byť osvedčovanie a odborné vzdelávanie a že sa má tiež zabezpečiť sústavný profesijný rast s cieľom aktualizovať ich technické zručnosti a poznatky a zabezpečiť bezpečné a účinné využívanie pesticídov; navrhuje, aby sa zriadili alebo posilnili poradenské služby pre poľnohospodárov s cieľom zvýšiť ich informovanosť o bezpečnom využívaní pesticídov a podporovať výmenu osvedčených postupov;

7.   vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí" zvážila vhodné spôsoby účasti výrobcov POR alebo ich aktívnych zložiek na riešení alebo náprave škôd na ľudskom zdraví alebo životnom prostredí, ktoré môžu byť spôsobené využívaním POR;

8.   odporúča, aby sa predaj a distribúcia pesticídov vykonávali pod dohľadom kvalifikovaného odborníka alebo profesionála a aby sa tieto transakcie zaznamenávali v registri s cieľom zabezpečiť primeranú kontrolu predaja a využívania takýchto výrobkov;

9.   zdôrazňuje, že minimalizáciu nebezpečenstiev a rizík pre zdravie a životné prostredie vyplývajúcich z využívania pesticídov nemožno dosiahnuť bez konštruktívneho dialógu s tretími krajinami a budovania kapacít vrátane finančných stimulov v týchto krajinách spolu s prísnymi kontrolami výrobkov dovezených do EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž;

10.   vyzýva Komisiu, aby vo vzťahu k susedným krajinám EÚ sformulovala politiku ochrany a spolupráce pri využívaní pesticídov a POR;

11.   zdôrazňuje význam úlohy, ktorú zohrávajú médiá v informovaní širokej verejnosti, a najmä neprofesionálnych používateľov pesticídov, o otázkach súvisiacich s pesticídmi; navrhuje, aby boli vytvorené kampane na informovanie verejnosti a zvyšovanie informovanosti;

12.   víta vo všeobecnosti opatrenia, ktoré zvolila Komisia; zdôrazňuje však, že ďalekosiahle národné akčné plány členských štátov sú kľúčovými prvkami v celom procese;

13.   ľutuje však, že sa Komisia rozhodla pre vylúčenie kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií z národných akčných plánov, čím znížila stupeň ich dosahu;

14.   zdôrazňuje, že bez kvantitatívneho stanovenia cieľov zníženia využívania pesticídov v národných akčných plánoch je vymedzenie pojmu "zníženie nebezpečenstiev, rizík a závislosti od pesticídov" veľmi nepresné a nejasné a nebude nútiť členské štáty k tomu, aby znižovali množstvá používaných pesticídov alebo aby uprednostňovali nechemické alternatívy ochrany rastlín, ochrany plodín a ochrany proti škodcom;

15.   navrhuje, aby Komisia v národných akčných plánoch spojila odstránenie nebezpečenstiev, rizík a závislosti od pesticídov s kvantitatívnymi kritériami, ustanovením, že členské štáty musia stanoviť vlastné vnútroštátne ciele, časové rozvrhy a kritériá pre zníženie využívania pesticídov, pričom zohľadní pozitívne skúsenosti niektorých členských štátov, ktoré už používajú kvantitatívne ciele zníženia, čo ukázalo, že využívanie pesticídov možno znížiť bez toho, aby farmári museli vynaložiť značné náklady;

16.   zdôrazňuje, že záväzok obmedziť využívanie POR s cieľom znížiť ich nebezpečnosť a hľadať alternatívne prostriedky ochrany rastlín, zdroje a spôsoby, ktoré sú ekologickejšie a menej škodlivé pre ľudí a zvieratá, prinesie okrem zlepšenia životného prostredia a verejného zdravia tiež vyššiu kvalitu európskych poľnohospodárskych výrobkov a zvýši ich pridanú hodnotu v dôsledku širšej informovanosti verejnosti a citlivosti spotrebiteľov v súvislosti s týmito otázkami;

17.   súhlasí, že národné akčné plány je potrebné prispôsobiť špecifickým podmienkam týkajúcim sa podnebia, poľnohospodárstva a škodcov v jednotlivých členských štátoch, kde sú potrebné určité osobitné postupy a najmä v prípade plodín menšieho významu;

18.   dúfa, že Komisia určí finančnú pomoc Spoločenstva, ktorú môžu členské štáty využiť na uskutočnenie štúdií, zostavenie databáz a rozšírenie poznatkov týkajúcich sa pesticídov;

19.   víta stanovisko Komisie, že najdôležitejším očakávaným výsledkom tematickej stratégie je zníženie negatívnych vplyvov využívania pesticídov na ľudské zdravie;

20.   ľutuje, že napriek tomu, že pesticídy majú nežiaduce imunologické a endokrinologické účinky, spôsobujú neurotoxické poruchy a rakovinu(13), zdravie sa v tematickej stratégii spomína iba okrajovo;

21.   zdôrazňuje, že látky, ktoré sú karcinogénne, mutagénne alebo toxické z hľadiska reprodukcie, alebo perzistentné, bioakumulatívne či toxické, alebo ktoré vykazujú vlastnosti narúšajúce endokrinný systém, nesmú byť schválené ako aktívne látky pesticídov;

22.   poukazuje na to, že embryá, dojčatá, deti, ako aj tehotné ženy, starší ľudia, chronicky chorí a ľudia s už existujúcimi zdravotnými ťažkosťami a tiež používatelia pesticídov, obyvatelia vidieka a vidiecke spoločenstvá sú zraniteľnejší a väčšmi vystavení pesticídom, najmä kumulatívnym účinkom rôznych druhov pesticídov, ako zvyšok obyvateľstva;

23.   upozorňuje, že predpokladom využívania POR je jeho predošlé schválenie a že také schválenie je založené na vedeckom posúdení POR a jeho aktívnych zložiek, počas ktorého sa prípravok skúša s cieľom určiť, aké riziká predstavuje pri riadnom používaní pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie;

24.   považuje za nevyhnutné pokračovať vo výskume účinkov využívania pesticídov na zdravie, a najmä ich kombinovaného a kumulatívneho využívania;

25.   víta zákaz látok na základe ich vnútorných rizík a takzvanú "zásadu nahrádzania", podľa ktorej sú nebezpečnejšie látky odstránené z trhu, kde existujú bezpečnejšie alternatívy vrátane nechemických;

26.   vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi a s priemyselným odvetvím prijala opatrenia proti dovozu falšovaných a/alebo nepovolených POR, ako aj proti ich uvedeniu na trh;

27.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ak sa zistí prekročenie hraničných hodnôt na dovezených potravinách alebo v nich, uplatnia sa rovnaké opatrenia a sankcie, ako v prípade produktov vyrobených v EÚ; žiada, aby sa bezodkladne zabezpečila častá kontrola dovážaného tovaru (na ktorý sa zvyčajne vzťahujú miernejšie právne predpisy o využívaní POR, v dôsledku čoho je riziko v súvislosti s nezákonnými hladinami rezíduí väčšie) rovnako vo všetkých členských štátoch s cieľom zabrániť znevýhodneniu európskych poľnohospodárov a výrobcov a vytvoriť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre všetkých jej účastníkov v rámci EÚ;

28.   vyzýva na primerané kontroly a zákaz dovozu potravín do EÚ, ktoré boli vypestované s použitím tých POR a tých pesticídov, ktorých použitie a predaj na trhu v EÚ nie je povolený;

29.   žiada vytvorenie koordinovaných systémov zhromažďovania informácií o výrobe, dovoze a vývoze, predaji, distribúcii a používaní bežne dostupných pesticídov;

30.   domnieva sa, že je potrebné označiť oblasti – vrátane chránených oblastí určených na zachytávanie pitnej vody – so zníženým alebo nulovým využívaním pesticídov a zvýšenou ochranou vodného prostredia pred znečistením pesticídmi, aby sa zabránilo nechcenému vystaveniu nebezpečenstvu; domnieva sa, že je potrebné zriadiť "nárazníkové zóny" s primeranou rozlohou, pričom treba zohľadniť rôzne poľnohospodárske, geografické a poveternostné podmienky; domnieva sa, že využívanie pesticídov by malo byť zakázané v mestských obytných oblastiach, verejných parkoch, športových ihriskách, školských pozemkoch, detských ihriskách a v ich okolí, keďže Komisia uznala, že riziká pre verejnosť v dôsledku pôsobenia pesticídov v takýchto oblastiach sú vysoké;

31.   berie na vedomie znečistenie európskych podzemných a povrchových vôd pesticídmi a zdôrazňuje potrebu posilnenia súdržnosti tematickej stratégie s rámcovou smernicou o vodnom hospodárstve; poukazuje na to, že väčšinou sa čistia iba vody určené pre ľudskú spotrebu, pričom zvyšná znečistená voda sa dostáva do ľudského tela z flóry a fauny a má za následok vysoké liečebné náklady;

32.   uznáva nevyhnutnosť zákazu leteckých postrekov; domnieva sa však, že postreky sa môžu používať vtedy, keď poskytujú jasné výhody pre životné prostredie alebo keď neexistujú iné realizovateľné alternatívy, ale súčasne by malo byť povinné upovedomiť širokú verejnosť o čase postrekov, množstvách a druhu pesticídov;

33.   vyzýva Komisiu, aby urýchlila harmonizáciu maximálnych hladín rezíduí v rámci Spoločenstva, pretože v súčasnosti nie sú podmienky hospodárskej súťaže rovnaké pre všetkých jej účastníkov, čo bráni obchodu a spôsobuje neistotu u spotrebiteľov;

34.   nalieha na Komisiu, aby stanovila maximálne hladiny rezíduí čo najnižšie, pokiaľ nemožno dokázať, že ani najlepšia dostupná technológia a postupy nemôžu zabrániť rezíduám pod určitou hladinou; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby zlepšili monitorovanie koncentrácie pesticídov v potravinových výrobkoch a životnom prostredí;

35.   víta návrh, aby boli členské štáty vyzvané odstrániť ustanovenia, ktoré im umožňujú uplatňovať na pesticídy zníženú sadzbu DPH; domnieva sa, že Komisia by mala pomôcť členským štátom zaviesť vhodné podporné opatrenia pre poľnohospodárov, financované v rámci rozvoja vidieka;

36.   vyzýva Komisiu, aby podporila členské štáty v zriadení systému daní alebo poplatkov s cieľom kvantitatívne a kvalitatívne ovplyvniť používanie pesticídov;

37.   žiada, aby Komisia navrhla jasné vymedzenia a minimálne kritériá pre integrovanú ochranu proti škodcom (IPM) berúc na vedomie rastúci podiel oblastí s organickým poľnohospodárstvom v Európe a uplatnením povinných všeobecných noriem IPM a noriem IPM pre konkrétne plodiny na všetku obrábanú pôdu okrem pôdy s organickým poľnohospodárstvom;

38.   uznáva, že mnohé environmentálne záujmy sú zahrnuté v rôznych nariadeniach, ktoré tvoria spoločnú poľnohospodársku politiku a vďaka ktorým sú postupy v poľnohospodárskej výrobe šetrnejšie k životnému prostrediu;

39.   poukazuje na potrebu šírenia takých poľnohospodárskych postupov, ktoré podporujú používanie nižších dávok pesticídov (okrem iného integrovaná výroba a organické poľnohospodárstvo), čo prispeje k celkovému poklesu objemu používaných pesticídov;

40.   nalieha na členské štáty, aby podporovali pestovanie plodín s nízkym vstupom pesticídov alebo organické pestovanie plodín a zaručili, aby profesionálni používatelia pesticídov prešli k využívaniu všetkých dostupných metód na ochranu plodín šetrnejších k životnému prostrediu a uprednostnili pritom nechemické metódy ochrany rastlín, kontroly škodcov a riadenia pestovania plodín, napríklad striedanie plodín a odburiňovanie pred systematickým využívaním pesticídov;

41.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli dostatočné prostriedky na výskum rezistencie, na pestovanie a dodávky širokej škály plodín s rôznymi rezistentnými vlastnosťami, na výskum striedania plodín a spôsobov obrábania pôdy s cieľom bojovať proti škodcom a chorobám rastlín a na inovácie v oblasti ochrany rastlín (vrátane nechemických alternatív);

42.   zdôrazňuje, že globálne otepľovanie pravdepodobne povedie k nárastu populácií škodcov, čo môže zvýšiť častosť a intenzitu premnožení; v tejto súvislosti požaduje preskúmanie vplyvu klimatických zmien nielen na poľnohospodársku výrobu, ale aj z hľadiska ochrany životného prostredia;

43.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili bezpečné skladovanie a zaobchádzanie s pesticídmi a aby sa kontrolovalo zbieranie nepoužitých pesticídov po uplynutí dátumu spotreby a prázdnych balení a aby sa so zastaranými pesticídmi zaobchádzalo v súlade s predpismi uplatňovanými na nebezpečný odpad;

44.   žiada, aby sa existujúce finančné prostriedky Spoločenstva využili na bezpečnú likvidáciu starých pesticídov vzhľadom na skutočnosť, že v EÚ sa viac než 200 000 ton pesticídov ešte stále uchováva v podzemných aj v otvorených skládkach;

45.   uznáva, že dobre udržiavané aplikačné zariadenie je nevyhnutné na zníženie škodlivých vplyvov pesticídov na zdravie a životné prostredie, najmä pokiaľ ide o príslušných zamestnancov, poľnohospodárov a obyvateľov, a zdôrazňuje, že aplikačné zariadenie sa musí pravidelne kontrolovať;

46.   nalieha na Komisiu, aby zohľadnila nesmierne znepokojivú otázku úmrtnosti včiel domácich, problému spojeného s využívaním určitých systémových insekticídov (obsahujúcich aktívne látky fipronil a imidacloprid) na ošetrovanie semien slnečnice a kukurice;

47.   zdôrazňuje potrebu zmeniť a doplniť európske obchodné normy týkajúce sa tvaru, veľkosti a estetických kvalít čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré podporujú intenzívne využívanie pesticídov;

48.   nalieha na Komisiu, aby navrhla tematickú stratégiu ako všeobecný rámec existujúcich a budúcich právnych predpisov; nabáda k navrhnutiu vynútiteľnej kombinácie nástrojov, ktoré nebudú vo vzájomnom rozpore, ale budú sa navzájom dopĺňať;

49.   víta skutočnosť, že Komisia na základe tematickej stratégie predložila úplný právny rámec Spoločenstva pre opatrenia určené na zabezpečenie trvalo udržateľného využívania POR;

50.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
(3) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(4) Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.
(5) Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 26.
(6) Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.
(7) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851. Opravené v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 281.
(9) Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56.
(10) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(11) Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.
(12) Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.
(13) Oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre životné prostredie a zdravie, KOM(2003)0338, s. 5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia