Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2119(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0343/2007

Внесени текстове :

A6-0343/2007

Разисквания :

PV 22/10/2007 - 16
CRE 22/10/2007 - 16

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.24
CRE 24/10/2007 - 8.24
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0469

Приети текстове
PDF 481kWORD 122k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Стратегия на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили
P6_TA(2007)0469A6-0343/2007

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (2007/2119(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно резултатите от прегледа на стратегията на Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили (COM(2007)0019),

–   като взе предвид оценката на въздействието, свързана с гореспоменатото съобщение (SEC(2007)0060),

–   като взе предвид шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда(1),

–   като взе предвид Шеста(2) и Седма(3) рамкови програми за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности,

–   като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2005 г. относно успешната борба срещу глобалното изменение на климата(4)

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно ограничаването на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий: Пътят до 2020 година и след това (COM(2007)0002),

–   като взе предвид резолюцията си относно изменението на климата от 14 февруари 2007 г.(5),

–   като взе предвид заключенията на председателството от Европейския съвет, проведен на 8 и 9 март 2007 г., относно обновената стратегия на ЕС за устойчиво развитие (м. юни 2006 г.) и относно ролята на съобразените с околната среда технологии и иновации за постигане на целите на Лисабонската стратегия за растеж и заетост,

–   като взе предвид доклада от 31 октомври 2006 г., изготвен в рамките на Европейската програма относно изменението на климата, със заглавие "Преглед и анализ на възможностите и разходите за технологични и други мерки за намаляване на емисиите на СО2 от пътническите леки автомобили"(6),

–   като взе предвид Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили(7),

–   като взе предвид Директива 98/70/EО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива(8)и предложението на Комисията за Директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 98/70/EО и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от употребата на горива за пътен транспорт (COM(2007)0018),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и (A6-0343/2007),

A.   като има предвид, че около 19 % от емисиите на CO2 в Европейския съюз се дължат на пътническите леки и лекотоварните автомобили, като в абсолютно изражение те продължават да нарастват, главно поради увеличаване на броя и мощността на новите автомобили;

Б.   като има предвид, че най-рентабилният и ефективен начин да се намалят общите емисии на СО2 от пътническите автомобили е да се увеличи делът на обществения транспорт; като има предвид, че поради това е важно с оглед на намаляването на емисиите на СО2 да се предприемат мерки за насърчаване и подобряване на качеството и разнообразието на видовете обществен транспорт, с цел да се направи по-привлекателно преминаването от ползване на лично превозно средство към ползване на обществения транспорт и по този начин да се намали общото количество емисии на СО2 от лицата, пътуващи до и от работните си места;

В.   като има предвид, че досега в рамките на стратегията на ЕС за намаляване на емисиите на СО2 от автомобилите не се е обръщало внимание нито на поведението на водачите на пътни превозни средства, нито на инфраструктурните мерки въпреки големия им потенциал за ограничаване на емисиите на СО2;

Г.   като има предвид, че 60 % от общото потребление на петрол в ЕС се дължи на автомобилния транспорт, а неефективното използване на горивата увеличава заплахата по отношение на енергийната сигурност и способства за високи експлоатационни разходи и изчерпване на световните запаси от петрол;

Д.   като има предвид, че на настоящия етап са необходими законодателни мерки за насърчаване на конструктивните и технологични промени, за да може отрасълът да спомогне за постигане на целта на ЕС да намали до 2020 г. емисиите на CO2 поне с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г.;

Е.   като има предвид, че доброволният подход не е постигнал успех, тъй като очевидно автомобилната промишленост няма да успее да изпълни доброволния ангажимент за 140 г СО2 /км през 2008 г.; като има предвид, че целта от 120 г СО2 /км беше предложена за пръв път през 1995 г. и потвърдена от Съвета и Парламента през 1996 г., с краен срок на постигане през 2005 г. и не по-късно от 2010 г.;

Ж.   като има предвид, че в своето съобщение, озаглавено "Конкурентна нормативна рамка за автомобилостроенето през 21-ви век" (COM(2007)0022), Комисията излага ключовите елементи за бъдещата стратегия за намаляване на емисиите на СО2 от моторните превозни средства въз основа на интегриран подход, който има за цел постигане на целта на ЕС от 120 г/км CO2 до 2012 г. чрез съчетаване на действия от страна на Европейския съюз и държавите-членки;

З.   като има предвид, че е необходимо да се предприемат действия, за да се намалят емисиите на СО2 от пътническите леки автомобили чрез интегриран подход, който включва предприемане на мерки относно двигателите, допълнителни мерки, използване на биогорива, съобразено с околната среда управление на пътни превозни средства и инфраструктурни мерки;

И.   като има предвид, че в абсолютно изражение емисиите на СО2 от автомобилите зависят от сложното взаимодействие между коефициента на полезно действие на двигателите, въглеродната наситеност на горивата, поведението на водачите на превозни средства, изминатия километраж, качеството/претовареността на инфраструктурата и нивото на емисиите на СО2 от различните компоненти;

Й.   като има предвид, че е доказано, че чрез последователно спазване на ограниченията на скоростта във всички държави-членки би се постигнало значително намаление на емисиите на СО2;

К.   като има предвид, че достъпността и подновяването на автомобилния парк са от изключително значение за намаляване на емисиите на СО2 и подобряване на качеството на въздуха и показателите за безопасност на автомобилите по пътищата;

Л.   като има предвид, че данъчното облагане и етикетирането се оказаха неспособни да допринесат за постигане на основаната на три стълба стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на СО2 от автомобилите;

М.   като има предвид решаващото значение на приемането на обвързващи и ясно формулирани цели във връзка с емисиите на СО2от пътническите леки автомобили с оглед както на гладкото функциониране на вътрешния пазар в областта на автомобилостроенето, така и на предоставянето на потребителите на цялостна информация, която да им позволява да правят съзнателен избор при покупката на автомобили и по този начин да оказват значителен принос за намаляване на емисиите на СО2;

Н.   като има предвид недостатъчната ефективност и нееднаквото транспониране от страна на държавите-членки на Директива 1999/94/ЕО;

О.   като има предвид успешното въвеждане за редица продукти (напр. електроуреди и домакински уреди) на категории за енергийна ефективност, които предлагат на европейските потребители практическа помощ при избора им при покупка чрез лесно разбираеми буквени или цветови кодове, като по този начин им се предоставя възможност да пестят енергия и намалят емисиите на СО2;

П.   като има предвид, че всички категории превозни средства трябва да допринесат за намаляване на емисиите на СО2 , тъй като количеството автомобили на пазара също е от голямо значение за намаляване на емисиите на СО2;

Р.   като има предвид, че целите от Лисабон за устойчив растеж и работни места следва определено да бъдат спазвани, като се избягват мерки, които биха увеличили натиска за съкращаване на работни места в Европа в областта на автомобилната промишленост и застрашили международната й конкурентоспособност,

График и цели

1.  Отчита, че на производителите са необходими от пет до седем години, за да внесат промени в конструкцията на превозните средства по най-икономичния начин, и като приема, че средните емисии на CO2 от предлаганите през 2008 г. на пазара в ЕС автомобили вероятно ще превишават 150 г/км, приветства плана на Комисията да представи законодателна рамка на ЕС за намаляване на емисиите на СО2, включително обвързващи мерки за подобряване на разхода на гориво от леки автомобили посредством подобрения в технологията на двигателите, други технологични подобрения и използване на биогорива; припомня, че средното ограничение за емисии на CO2 за автомобилния парк в ЕС от 120 г/км на пътнически лек автомобил беше одобрено от Съвета през 1996 г. и от Парламента през 1997 г. с първоначален срок 2005 г. и окончателен краен срок 2010 г.;

2.  Настоява предлаганите "допълнителни мерки" за постигане на предварително съгласуваната цел за свеждане на емисиите на CO2 до 120г/км до 2012 г. да станат възможни с помощта на количествено определени норми и счита, че законодателството трябва да определя ясни и измерими цели за намаляване на емисиите, което да се постигне с технически средства;

3.  Предлага да се определят задължителни годишни цели за намаляване на емисиите, които да влязат в сила от 2011 г., с цел да се насърчават техническите подобрения на превозните средства, така че само чрез тази мярка средните емисии на CO2 от всички пътнически леки автомобили, пускани на пазара на ЕС през 2015 г., да не превишават 125 CO2 г/км;

4.  Призовава Комисията да представи конкретни законодателни предложения и мерки, които да гарантират, че може да бъде постигнато намаление на емисиите в размер на най-малко 10г CO2/км чрез прилагане на допълнителни мерки в рамките на интегрирания подход с цел постигане на целта за свеждане на емисиите на CO2 до 120г/км;

5.  Настоява на становището си, че от 1 януари 2020 г. средните емисии на CO2 не трябва да превишават 95 г/км и счита, че ЕС следва да осигури подкрепа чрез Седмата рамкова програма за научни изследвания за необходимото насърчаване на иновациите в тази област; Подчертава необходимостта от интензивно насърчаване на научните изследвания и развитие на превозни средства с нулеви емисии, например превозни средства с електрическо задвижване;

6.  Припомня гореспоменатата си резолюция от 16 ноември 2005 г. относно успешната борба срещу глобалното изменение на климата, в която се призовава за "задължителни ограничения за емисиите на CO2 от новите превозни средства от порядъка на 80-100 г/км за ново превозно средство в средносрочен план"; Подкрепя намерението на Комисията за насърчаване на научните изследвания, развойната и демонстрационните дейности в областта на съвременните технологии, по-специално с оглед постигане на по-амбициозни цели през 2020 г.; Призовава Комисията да разгледа възможността за допълнително постепенно намаляване на емисиите след 2012 г. посредством използването на по-леки материали в автомобилостроенето, като същевременно се гарантира спазването на настоящото законодателство, без да се компрометира пътната безопасност за пътниците и уязвимите участници в движението;

7.  Изтъква, че вече съществува широкомащабно серийно производство на компактни автомобили за къси разстояния с ниско ниво на емисии, със стойности за емисиите на CO2 под 90 г/км (т.нар.Gentlecars) и поради това призовава Комисията да подкрепи, наред с всички останали мерки, действия, които да осигурят възможно най-често използване на Gentlecars вместо превозните средства, които отделят големи количества СО2;

8.  Счита, че Комисията следва да потвърди или преразгледа по-дългосрочните цели не по-късно от 2016 г., въз основа на подробна оценка на въздействието на разходите и ползите и благодарение на споразумението, постигнато след Киото, и очаква, че тези цели вероятно ще изискват по-нататъшно намаляване на емисиите на CO2 до 70 г/км или по-малко до 2025 г.;

9.  Призовава Комисията да вземе предвид техническата осъществимост, рентабилността, влиянието върху околната среда и достъпността на цените на новите автомобили през целия им жизнен цикъл при приемане на каквито и да е обвързващи законодателни мерки, които могат да повлияят върху скоростта на подновяване на автомобилния парк;

10.  Отбелязва, че законодателството на Общността регулира пазар от 17 до 18 милиона превозни средства годишно, който е равностоен на пазара на пътнически леки автомобили в Съединените щати; очаква, че амбициозната политика на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове ще стимулира основаващ се на познания икономически растеж и разкриване на работни места в предприятията ‐ доставчици за автомобилната промишленост и ще има положително влияние в световен мащаб по отношение на намаляването на емисиите от транспорта;

11.  С оглед на затрудненията, които някои специализирани производители могат да срещнат по отношение на намаляване в предвидените срокове на средните емисии за ограничения набор от произвеждани от тях автомобили, препоръчва всеки производител или вносител да има право да изключи 500 определени превозни средства годишно от броя, използван за изчисляване на средните емисии, при условие че емисиите и разходът на гориво за тези автомобили се обозначават и рекламират за купувачите в съответствие с обичайните законови изисквания;

12.  Освен това, с оглед на затрудненията, които някои неголеми производители (максимално 300 000 единици продукция) и нови производители с пазарен дял по-малък от 1 % могат да изпитат по отношение на намаляване в предвидените срокове на средните емисии за ограничения набор от произвеждани от тях автомобили, препоръчва Комисията да обмисли възможността за включване на предложения в законодателството, които ще осигурят на тези специализирани производители амбициозни цели за намаляване на емисиите;

13.  Отбелязва важната роля, която специализираните производители на първокласни и висококачествени автомобили играят при въвеждането на съвременни технологии, поддържането на висококвалифициран персонал, генерирането на продажби в световен мащаб и предоставянето на ползи за европейската икономика, и отбелязва, че опитът на тези производители следва да окаже значителен принос за намаляване на емисиите на СО2 от автомобили;

14.  Настоятелно призовава за това, че всички мерки трябва да защитават вътрешния пазар и че държавите-членки следва да прилагат правилата на ЕС в единен срок и чрез единни методи с цел да се избегне разпокъсването и нарушаването на състоянието на пазара;

Поделяне на задачите между производителите

15.  Признава, че съществуват значителни различия в предпочитанията на потребителите относно пътническите леки автомобили и набора модели на отделните производители; настоятелно призовава за това, че намаляването на емисиите на CO2 трябва да се постигне при всички автомобили, предлагани на пазара, и поради това следва да се допусне известно разграничаване според показател за полезност, без това да неутрализира усилията за намаляване на нивото на емисиите на СО2 от автомобилите или да поставя в неблагоприятно положение първите реализирали намаления производители;

16.  Подчертава значението на това да се позволи на определени автомобили да превишат допустимото ниво на емисии, за да се избегне прекомерното смущаване на автомобилния пазар, като едновременно с това търси начини за въвеждане на силни стимули за намаляване на емисиите и поради това предлага определянето на целите за намаляване на средните емисии до 2012 г. и до 2020 г., както и на съответните междинни годишни цели, за всички автомобили, продавани от производителите и вносителите, да се извършва в съответствие с крива на граничните стойности, чието начало отговаря на характеристиките на автомобилния парк от нови пътнически леки автомобили към 1 януари 2009 г.

17.  Препоръчва кривата на граничните стойности да се определя чрез математическа формула във вид на функция, свързваща емисиите на CO2 от всеки автомобил с неговия отпечатък (произведението на следата и колесната база);

18.  Призовава Комисията да гарантира подходящи усилия за всички производители, както и стимули за намаляване на емисиите на парникови газове за целия автомобилен парк; счита въпреки това, че бъдещата схема не следва пряко или непряко да облагодетелства производителите на превозни средства, които в миналото са замърсявали околната среда в по-голяма степен, че от превозните средства с по-високи емисии на CO2 трябва също така да се изисква да допринасят повече за намаляване на емисиите, и че схемата следва да поощрява авангардните технологии и алтернативни горива в зависимост от техните показатели за отделяне на парникови газове (хибриди, водород, автомобили с електрическо задвижване или други алтернативни горива);

19.  Призовава Комисията, след като вземе предвид възгледите на заинтересованите страни, да представи за разглеждане от Съвета и Европейския парламент предложения за гарантиране на това, че при определяне на кривата се отчитат разликите в размерите на автомобилите и технологичните разходи за намаляване на емисиите, както и достъпността на цените на новите леки автомобили за различните видове потребители, като се гарантира както разнообразие, така и социална равнопоставеност;

20.  Отбелязва различните законодателни възможности за постигане на целта; счита, че е от съществено значение, както заявява Комисията в своето съобщение, да се гарантират "цели за намаление на емисиите, които ще бъдат еднакво справедливи за различните представители на европейската автомобилна индустрия", както и ефективно да се поощрява високият коефициент на полезно действие на превозните средства;

21.  Предлага от 1 януари 2011 г. да се въведе нов затворен пазарен механизъм ‐ система за намаляване на допустимите въглеродни емисии (CARS), чрез който производителите и вносителите ще трябва да заплащат парични глоби, пропорционални на превишението на границата на допустимите емисии за продаден автомобил, и че тези глоби ще могат да се погасяват с компенсационни кредити, предоставяни за всеки нов регистриран пътнически лек автомобил от същия производител, чиито емисии са под кривата на граничните стойности; счита, че наложените глоби при превишаване на граничните стойности (CO2 г/км) следва да надвишават предлаганите стимули;

22.  Подчертава, че следва да се прави разграничение между всяка една система за търговия на квоти между производителите на автомобили и схемата на ЕС за търговия с емисиите или която и да е друга схема за "въглеродни кредити" или компенсации;

23.  Призовава Комисията да въведе специални кредити за ранно предприемане на действия във връзка с въвеждането на технологии с крайно ниски емисии на CO2 като водорода, горивните клетки и превозните средства, захранвани от електрическата мрежа, като съгласно тези кредити всяко едно превозно средство от този тип, въведено в срок до първата година на прилагане, следва да се счита в рамките на процедурата за контрол на емисиите на CO2 за равностойно на, например, 40 конвенционални превозни средства, с намаляване на кредитите за последващите години;

24.  Счита, че глобите следва да се определят по предсказуем и строг начин за автомобилната промишленост и предлага Комисията да представи подходящи предложения за размерът на глобите/кредитите, изразени в EUR/г CO2;

25.  Приема, че е възможно кривата на граничните стойности и размерът на глобите да се наложи да бъдат периодично коригирани, за да се отчетат промените в автомобилните технологии и за да се ограничи всяко забавяне на темпото на намаляване на емисиите;

26.  Препоръчва приходите от паричните глоби да се използват както за научноизследователска и развойна дейност в областта на намаляване на емисиите на CO2, така и за подпомагане на местния обществен транспорт;

27.  Счита, че размерът на кредитите, посочван първоначално от Комисията, следва да се определя от пазара, както и че с цел осигуряване на по-голяма гъвкавост и по-широк набор от възможности за производителите и вносителите кредитите могат да се пренасят за следващите години, да се продават или да се прехвърлят на други предприятия или поделения в рамките на схемата;

28.  Призовава да се предоставя информация на обществеността относно показателите за емисиите за всеки отделен автомобил и производител, представена в леснодостъпен вид, с цел гарантиране на прозрачността и улесняване на съпоставката между отделните автомобили и производители;

29.  Препоръчва производителите и вносителите да могат да използват гъвкави възможности като групово осредняване, кредити за използващите възобновяеми горива автомобили и прехвърляне на такива кредити, както и да избират дали регистрираният в системата търговски субект да е основното дружество или различните филиали и поделения, носещи пряка отговорност за производството на съответните автомобили;

Технически изпитвания, наблюдение на данните и технически изисквания за превозните средства

30.  Настоява, че трябва да се реши въпросът за общите емисии на парникови газове за отделните автомобили, включително емисиите от климатичните инсталации; освен това настоятелно призовава Комисията да направи предложения с оглед осъвременяване на изпитателния цикъл, за да се бъдат отразени по-добре действителните условия на управление на пътни превозни средства;

31.  Подкрепя преразглеждането на изпитателните процедури за по-точно възпроизвеждане на действителните условия на експлоатация и отправя искане за изменения в Европейския демонстрационен цикъл с цел отчитане на технологичния напредък, например инсталирането на шеста предавка;

32.  Насърчава Комисията да въведе нови измервания и стандарти, които да позволяват количествена оценка за целите на свързването на намаляването на емисиите на CO2 с полезните технически подобрения, чието използване може да зависи от поведението на отделния водач, например индикатори за превключване на предавката, индикатори за разхода на гориво, високо ефективни климатични инсталации, подобрени смазочни материали, системи за автоматично изключване/включване на двигателя при спиране, гуми с ниско съпротивление при търкаляне и системи за контрол върху тяхното налягане; препоръчва също въвеждането на технологии в превозните средства за насърчаване на съобразено с околната среда поведение на водачите, например индикатори за разхода на гориво и свързаните с него разходи за изминавана отсечка, съвместно със съответните стойности за често изминавани отсечки, предупредителни устройства, свързани с ограниченията на скоростта, и помощни устройства за водача за контролиране на скоростта, включително устройства за ограничаване на скоростта;

33.  Призовава Съвета да преразгледа изпитателните процедури с цел да определи дали се съблюдават производствените стандарти и да гарантира, че няма разминавания между подходите, възприети от упълномощените органи в различните държави-членки;

34.  Подчертава, че е важно да се разгледат неотложните проблеми, свързани с енергийната сигурност, както и необходимостта да се намали зависимостта на Европа от вносните горива, да се намалят емисиите на CO2 чрез подобряване на коефициента на полезно действие на превозните средства и да се подобри пътната безопасност;

35.  Счита, че всякакви мерки за енергоспестяване, които водят до по-ниско потребление на гориво, ще имат изключително благоприятно въздействие върху сигурността на енергоснабдяването, като намаляват както зависимостта на Общността от вноса на източници на първична енергия, така и международните цени на въглеводородите;

Рекламиране и етикетиране

36.  Тъй като не е убеден във вероятната ефективност на предложеното доброволно споразумение за рекламиране на нови автомобили, призовава Комисията да измени Директива 1999/94/ЕО и да въведе правни изисквания за етикетиране, рекламиране и предлагане на пазара на нови автомобили на вътрешния пазар на ЕС, по-специално с оглед на гарантиране на правилното й транспониране, с цел да се предоставя ясна и пълна информация на потребителите;

37.  Препоръчва да се определят задължителни и единни минимални изисквания към представянето на информация за разхода на гориво (л/100 км) и емисиите от CO2 (г/км) на новите автомобили, на превозните средства и в рекламите, в търговските и рекламните печатни материали и в автомобилните магазини, която да бъде обозначавана на самите превозни средства в ясно видимо, достъпно и по възможност използващо цветови кодове оформление; счита, че системата означения A‐G за сравняване на енергийната ефективност на някои електрически уреди може да служи като образец за изискваното представяне на информацията;

38.  Призовава Комисията да предложи разпоредби със сходни цели, които да се прилагат по отношение на области извън обхвата на съществуващото законодателство, като материалите, разпространявани по телевизията, радиото и интернет, както и рекламите на почти нови автомобили;

39.  Разглежда като полезен пример законодателните мерки, изискващи наличие на предупредителни надписи по отношение на здравето върху кутиите с цигари, и предлага не по-малко от 20 % от повърхността или времето, използвани за рекламиране на новите автомобили чрез реклами, търговски печатни материали или излагане на модели в автомобилните магазини, да съдържат данни в одобрен формат относно разхода на гориво и емисиите на CO2;

40.  Препоръчва резултатите от изпитванията на климатичните инсталации да бъдат включени в информацията за разхода на гориво във всички търговски и рекламни печатни материали и в автомобилните магазини;

41.  Предлага въвеждането на задължителен кодекс за рекламирането, който забранява неверните твърдения за безвредност по отношение на околната среда, и с цел да се насърчи по-голямо търсене на превозни средства с ниски стойности на емисиите на СО2, препоръчва въвеждане на система за класиране чрез "зелени звезди" въз основа на свързаните с околната среда показатели, при която се отчитат всички подобни показатели, включително емисиите на СО2 (г/км) и други замърсители, разхода на гориво (л/100 км), тегло, аеродинамични свойства, ефективност на пространственото разпределение, шум и помощни устройства за съобразено с околната среда управление на пътни превозни средства;

Насърчаване на потребителския интерес

42.  Признава значимата роля на държавите-членки за насърчаване на потребителския интерес към превозните средства от обществения транспорт и личните превозни средства с по-ниски емисии и призовава за изработване на национални планове за действие, посочващи мерките, които ще се предприемат в това отношение;

43.  Подкрепя по-специално използването на данъчни мерки и насърчава държавите-членки да въведат данъци както върху покупката, така и върху използването на превозни средства, чиито емисии са над средните;

44.  Признава факта, че възрастта на автомобилния парк и управлението на пътни превозни средства с прекалено висока скорост оказват въздействие върху емисиите; призовава Комисията и държавите-членки да въведат икономически мерки за поощряване на извеждането от употреба на стари автомобили и да гарантират, че част от данъците за превозните средства варира в зависимост от емисиите на CO2 и други замърсители; посочва, че паралелно с постепенното навлизане на технологии с нулеви емисии на CO2, в дългосрочен план свързаният с емисиите на CO2 данъчен компонент следва да изчезне;

45.  Призовава с оглед на предотвратяване на разпокъсването на вътрешния пазар да се определи единна дефиниция за целия ЕС за стойностите на емисиите на CO2, която да може да се използва от държавите-членки при определяне на свързаните с емисиите данъчни стимули;

46.  Подкрепя обвързаното с емисиите на CO2 данъчно облагане на автомобилите и алтернативните горива, чрез което да се определят правилните стимули за потребители и производители;

Лекотоварни автомобили (N1) и други категории

47.  Подкрепя намерението на Комисията да регулира емисиите на CO2 от лекотоварните автомобили и настоятелно я приканва да представи предложения в тази връзка едновременно с предложенията, предвидени за пътническите леки автомобили;

48.  Признава, че характеристиките и пазарът на лекотоварните автомобили се различават от тези на пътническите леки автомобили; отбелязва липсата на данни за средните емисии от този сектор и разходите за постигане на тяхното намаление, но счита, че доколкото е възможно стандартите и изискванията за тези автомобили следва да съответстват на тези за пътническите леки автомобили;

49.   Припомня, че Европейският парламент е приканил неколкократно Комисията да разгледа мерки за ограничаване на емисиите на CO2 за всички категории пътни превозни средства и поради това настоятелно призовава Комисията да представи подходящи предложения за регулиране на тежкотоварните и двуколесните превозни средства не по-късно от 1 януари 2009 г.;

Допълнителни мерки

50.  Счита, че мерките, които биха могли да способстват за намаляване на емисиите на CO2 от превозните средства, но които не могат да бъдат оценени количествено, трябва да се разглеждат като допълнителни и да не се включват в настоящото законодателно предложение;

51.  Счита, че съпътстващи мерки, които предвиждат насърчаване на по-ефективно управление на пътните превозни средства, използване на биогорива и особено подобряване на системите за управление на движението, също могат да допринесат за свеждане на емисиите на CO2 до минимум;

52.  Насърчава държавите-членки да ограничат обема на превозваните с тежкотоварни автомобили стоки в полза на железопътния и водния транспорт, което би довело до спад на емисии на замърсители и би намалило търсенето на петрол;

53.  Изразява безпокойство във връзка с това, че увеличеното използване на биогорива може да предизвика нарастване на цените на храните за населението и животните, като по този начин се засяга тежко населението с най-ниски доходи и се ускорява унищожаването на тропическите гори, и призовава Комисията да предложи строги правила за издаване на свидетелства за вносните биогорива, с цел да се избегнат отрицателните последици за обществото и околната среда;

54.  Счита във всеки случай, че ползите от биогоривата по отношение на намаляването на емисиите на СО2 следва да се разглеждат в контекста на преразглеждането на Директива 98/70/ЕО;

55.  Настоява за разработването на система за издаване на свидетелства на устойчиво произведени биогорива; призовава Комисията да предвиди в законодателно предложение, че единствено биогоривата със свидетелства за това, че са произведени при устойчиви условия, могат да участват в постигането на целите, свързани с ограничаване на емисиите; подчертава, че биогоривата от второ поколение, които се добиват от растения или растителни съставки, не са в пряка конкуренция с използването на последните като хранителни продукти и осигуряват повишена ефективност, следва да бъдат допълнително развивани и насърчавани;

56.  Препоръчва определянето на допълнителни цели, свързани с коефициента на използване на горивото, отвъд 2012 г., с оглед на допълнителното намаляване на емисиите от превозните средства, като същевременно се гарантира по-голяма сигурност за всички заинтересовани страни;

57.  Призовава Комисията да проучи ролята и потенциала на газообразните алтернативни горива като втечнения петролен газ и природния газ, които могат да спомогнат за незабавно намаляване на емисиите на CO2 и за разнообразяване на енергийните доставки;

58.  Призовава Комисията и държавите-членки да имат предвид необходимостта от задълбочени познания в областта на новите технологии за моторни превозни средства и, по-специално, да осигурят обучения за конкретни групи (например семинари за инженери или технически услуги);

59.  Призовава Комисията незабавно да започне да подготвя кампания за съобразено с околната среда управление на пътните превозни средства в целия ЕС като част от стратегията за намаляване на емисиите на CO2 от автомобилите;

60.  Призовава Комисията да докладва на Европейския парламент относно начините за наблюдение на ползите от съобразеното с околната среда управление на пътни превозни средства по отношение на CO2 и в случай че Комисията не е убедена в това, да обясни защо финансира проекта ECODRIVEN, който има за цел постигане на измеримо намаление на емисиите на CO2 чрез съобразено с околната среда управление на пътни превозни средства;

61.  Подкрепя принципа, че завършването на курс по съобразено с околната среда управление на пътни превозни средства следва да стане задължително изискване за притежанието на шофьорска книжка;

o
o   o

62.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(2) OВ L 232, 29.8.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ C 280 E, 18.11.2006 г., стр. 120.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0038.
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf.
(7) OВ L 12, 18.1.2000, стр. 16. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).
(8) OВ L 350, 28.12.1998, стр.58. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003.

Правна информация - Политика за поверителност