Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2119(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0343/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0343/2007

Debates :

PV 22/10/2007 - 16
CRE 22/10/2007 - 16

Balsojumi :

PV 24/10/2007 - 8.24
CRE 24/10/2007 - 8.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0469

Pieņemtie teksti
PDF 483kWORD 106k
Trešdiena, 2007. gada 24. oktobris - Strasbūra
Kopienas stratēģija pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai
P6_TA(2007)0469A6-0343/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 24. oktobra rezolūcija par Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai (2007/2119(INI))

Eiropas Parlaments,

-   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par rezultātiem, kas gūti, pārskatot Kopienas stratēģiju pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai (COM(2007)0019),

-   ņemot vērā ietekmes novērtējumu (IN) attiecībā uz iepriekš minēto Komisijas paziņojumu (SEC(2007)0060),

-   ņemot vērā Kopienas Sesto rīcības programmu vides jomā (6. EAP)(1),

-   ņemot vērā Sesto(2) un Septīto(3) pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrējumu jomā,

-   ņemot vērā tā 2005. gada 16. novembra rezolūciju par stratēģiju cīņai ar klimata pārmaiņām pasaulē (4),

-   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Globālo klimata pārmaiņu ierobežošana līdz 2 grādiem pēc Celsija: līdz 2020. gadam un pēc tam īstenojamie pasākumi" (COM(2007)0002),

-   ņemot vērā tā 2007. gada 14. februāra rezolūciju par klimata pārmaiņām(5),

-   ņemot vērā 2007. gada 8. un 9. marta Eiropadomes prezidentūras secinājumus par atjaunoto ES Ilgspējīgas attīstības stratēģiju (2006. gada jūnijs) un par vides tehnoloģiju un ekoinovācijas lomu, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai mērķus,

-   ņemot vērā Eiropas klimata pārmaiņu programmas 2006. gada 31. oktobra ziņojumu "Pārskats un analīze par samazināšanas potenciālu un tehnoloģisko un citu pasākumu radītajām izmaksām, lai samazinātu vieglo automobiļu radītās CO2 emisijas"(6),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 13. decembra Direktīvu 1999/94/EK attiecībā uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 emisiju saistībā ar jaunu vieglo automobiļu tirdzniecību(7),

-   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 13. oktobra Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti(8), kā arī Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei un samazināšanai (COM(2007)0018),

-   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

-   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumus (A6-0343/2007),

A.   tā kā apmēram 19 % CO2 emisiju Eiropas Savienībā rada pasažieru automobiļi un vieglie kravas automobiļi un absolūtie apjomi nepārtraukti pieaug, galvenokārt tāpēc, ka pieaug jaunu automobiļu skaits un jauda;

B.   tā kā visrentablākā un visefektīvākā politikas izvēle, lai samazinātu kopējās pasažieru pārvadāšanas radītās CO2 emisijas, ir palielināt sabiedriskā transporta īpatsvaru; tā kā ir svarīgi veikt pasākumus, lai sekmētu un uzlabotu sabiedriskā transporta kvalitāti un iespējas tā, lai cilvēki labprāt pārietu no personīgo transportlīdzekļu lietošanas uz sabiedriskā transporta izmantošanu un tādējādi samazinātu to satiksmes līdzekļu radīto kopējo CO2 emisiju, kurus izmanto braukšanai uz darbu;

C.   tā kā līdz šim ES stratēģijās nav ņemti vērā autovadītāju paradumi un infrastruktūras pasākumi, lai samazinātu automobiļu radīto CO2 emisiju, bet tie varētu ievērojami palīdzēt CO2 emisiju novēršanā;

D.   tā kā autotransports veido 60 % no visa naftas patēriņa ES un neefektīva degvielas izmantošana palielina draudus enerģijas drošībai, kā arī rada augstas ekspluatācijas izmaksas un pasaules naftas rezervju izsmelšanu;

E.   tā kā šobrīd ir vajadzīgi tiesību akti, lai veicinātu plānošanas un tehnoloģiju izmaiņas, kas vajadzīgas, lai attiecīgā nozare palīdzētu ES sasniegt CO2 emisiju samazināšanas mērķi vismaz par 20 % līdz 2020. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;

F.   tā kā brīvprātīgā pieeja ir izrādījusies neveiksmīga, jo ir skaidrs, ka automobiļu nozare nespēs pildīt savu brīvprātīgo apņemšanos 2008. gadā sasniegt 140 g CO2/km; tā kā mērķis 120 g CO2/km pirmo reizi tika ierosināts 1995. gadā un 1996. gadā to apstiprināja Padome un Parlaments, nosakot par tā īstenošanas termiņu 2005. gadu un vēlākais 2010. gadu;

G.   tā kā Komisija savā paziņojumā ar nosaukumu "Konkurētspējīgas autobūves nozares tiesiskais regulējums 21. gadsimtam" (COM(2007)0022) min galvenos faktorus nākamajai mehānisko transportlīdzekļu radīto CO2 emisiju samazināšanas stratēģijai, pamatojoties uz integrētu pieeju, lai līdz 2012. gadam sasniegtu ES mērķi 120 g CO2/km, apvienojot Eiropas Savienības un dalībvalstu pasākumus;

H.   tā kā ir jārīkojas, lai samazinātu vieglo automobiļu radītās CO2 emisijas, izmantojot integrētu pieeju, kas ietver dzinēja tehniskos pasākumus, papildu pasākumus, biodegvielas, ekobraukšanu un infrastruktūras pasākumus;

I.   tā kā automobiļu radītās absolūtās CO2 emisijas ir atkarīgas no sarežģītas mijiedarbības starp dzinēja efektivitāti, degvielu oglekļa intensitāti, autovadītāja paradumiem, automobiļa nobraukumu, infrastruktūras kvalitāti/pārslogojumu un detaļu CO2 efektivitāti;

J.   tā kā ir pierādīts, ka ievērojamu CO2 emisiju samazinājumu varētu panākt, konsekventi ievērojot ātruma ierobežojumus visās dalībvalstīs;

K.   tā kā pieejama cena un automobiļu parka atjaunošana neapšaubāmi ir risinājums, lai uzlabotu CO2, gaisa kvalitātes un braucošo automobiļu drošības rādītājus;

L.   tā kā nodokļi un marķēšana nav veicinājuši ES 3 pīlāru stratēģiju, lai samazinātu automobiļu radītās CO2 emisijas;

M.   tā kā ir ļoti svarīgi pieņemt vieglajiem automobiļiem saistošo un skaidri definētoCO2 emisiju mērķus, gan nodrošinot vienmērīgu iekšējā tirgus darbību automobiļu rūpniecībā, gan sniedzot visaptverošu informāciju patērētājiem, kas viņiem dod iespēju pieņemt apzinātus lēmumus par transportlīdzekļa iegādi, tādējādi ievērojami sekmējot CO2 emisiju samazināšanu;

N.   tā kā Direktīva 1999/94/EK nav pietiekami efektīva un dalībvalstīm nav izdevies to vienotā veidā transponēt;

O.   tā kā jāatzīmē, ka daudzām precēm (piemēram, elektriskajām un mājsaimniecības ierīcēm) ir veiksmīgi ieviestas energoefektivitātes kategorijas, kas, izmantojot viegli saprotamus apzīmējumus ar burtiem vai krāsu kodu, patērētājiem Eiropā sniedz praktisku palīdzību lēmuma pieņemšanā attiecībā uz pirkumu, nodrošinot viņiem iespēju ietaupīt enerģiju un samazināt CO2 emisiju;

P.   tā kā CO2 samazināšana ir jāveicina visām transportlīdzekļu kategorijām, jo arī tirgus apjoms ir ārkārtīgi svarīgs, samazinot CO2;

Q.   tā kā neatlaidīgi jācenšas sasniegt Lisabonas stratēģijā noteiktos ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības mērķus, šajā nolūkā izvairoties no pasākumiem, kuru rezultātā palielinātos spiediens uz Eiropas automobiļu ražotājiem, liekot tiem samazināt darba vietu skaitu, un kuri apdraudētu Eiropas automobiļu rūpniecības starptautisko konkurētspēju;

Grafiks un mērķi

1.   atzīst, ka ražotājiem nepieciešami pieci līdz septiņi gadi, lai izmainītu transportlīdzekļu konstrukciju visekonomiskākajā veidā, un, apzinoties, ka 2008. gadā ES tirgū laisto automobiļu vidējās emisijas, iespējams, pārsniegs 150 g CO2/km, atzinīgi vērtē Komisijas plānu iesniegt ES tiesisko regulējumu CO2 emisiju samazināšanai, tostarp saistošus pasākumus, lai veicinātu vieglo automobiļu degvielas ekonomiju, uzlabojot dzinēju tehnoloģiju, veicot citus tehnoloģiskus uzlabojumus un izmantojot biodegvielu; atgādina, ka Padome 1996. gadā un Parlaments 1997. gadā apstiprināja ES mērķi samazināt automobiļu parka vidējo CO2 emisiju līmeni uz vienu vieglo automobili līdz 120 g CO2/km, par sākotnējo izpildes termiņu nosakot 2005. gadu, bet galīgo termiņu ‐ 2010. gadu;

2.   uzstāj, ka ierosinātā "papildu pasākumu" izmantošana, lai, kā iepriekš nolemts, sasniegtu 120 g CO2/km emisiju mērķi, ir jāīsteno ar kvantitatīvu standartu palīdzību, un uzskata, ka tiesību aktos ir jānosaka skaidri un izmērāmi mērķi emisiju samazināšanai, kuri sasniedzami ar tehniskiem līdzekļiem;

3.   ierosina noteikt saistošus gada emisiju mērķus, sākot tos īstenot no 2011. gada, lai veicinātu transportlīdzekļu tehnisku uzlabošanu, nodrošinot, ka tikai ar šiem līdzekļiem visu 2015. gadā ES tirgū laisto vieglo automobiļu vidējais emisiju apjoms nepārsniedz 125 g CO2/km;

4.   aicina Komisiju nākt klajā ar konkrētiem tiesību aktu izstrādes priekšlikumiem un pasākumiem, lai nodrošinātu, ka, izmantojot integrētās pieejas papildu pasākumus, emisiju līmeni iespējams samazināt par vismaz 10 g CO2/km, lai tādējādi sasniegtu mērķlielumu 120 g CO2/km;

5.   uzstāj, ka no 2020. gada 1. janvāra šādu emisiju vidējais līmenis nedrīkst pārsniegt 95 g CO2/km, un uzskata, ka ES ir jāatbalsta nepieciešamo jauninājumu veicināšana ar Septītās pētniecības pamatprogrammas palīdzību; uzsver, ka ir pastiprināti jāveicina nulles emisijas transportlīdzekļu, piemēram, elektrisko transportlīdzekļu, pētniecība un izstrāde;

6.   atgādina iepriekš minēto Parlamenta 2005. gada 16. novembra rezolūciju, kurā tas aicina noteikt "obligātus mērķlielumus CO2 emisijām no jauniem transportlīdzekļiem, lai emisiju līmeni 80-100 g CO2/km no jauniem transportlīdzekļiem sasniegtu vidējā termiņā"; atbalsta Komisijas ieceri veicināt moderno tehnoloģiju pētniecību, attīstību un demonstrēšanu, jo īpaši, lai panāktu augstākus mērķus līdz 2020. gadam; aicina Komisiju novērtēt iespēju pakāpeniski samazināt CO2 emisiju pēc 2012. gada, transportlīdzekļu ražošanā izmantojot vieglākus materiālus, vienlaikus nodrošinot, ka pašreizējais tiesību akts ir atbilstīgs un netiek apdraudēta pasažieru un mazāk aizsargātu transporta lietotāju drošība uz ceļa;

7.   norāda, ka jau patlaban lielos apjomos sērijveidā tiek ražoti zemu emisiju kompakti automobiļi vietējai lietošanai ("gentlecars"), kuri rada mazāk par 90 g CO2/km, un tādēļ aicina Komisiju vienlaikus ar visiem pārējiem pasākumiem atbalstīt rīcību, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas biežāk tiek izmantoti šādi automobiļi, nevis lielu CO2 emisiju transportlīdzekļi;

8.   uzskata, ka Komisijai ir jāapstiprina vai jāpārskata ilgtermiņa mērķi ne vēlāk kā līdz 2016. gadam pēc sīki izstrādāta rentabilitātes ietekmes novērtējuma, pateicoties nolīgumam par laikposmu pēc Kioto protokola, un paredz, ka, īstenojot šos mērķus, līdz 2025. gadam, iespējams, būs papildus jāsamazina emisiju apjomi līdz 70 g CO2/km vai mazāk;

9.   aicina Komisiju, lai tā, pieņemot jebkurus saistošus likumdošanas pasākumus, kas varētu ietekmēt transportlīdzekļu parka atjaunošanas tempu, ņemt vērā tehniskas īstenošanas iespējas, jaunu automobiļu rentabilitāti, ietekmi uz vidi un pieejamību cenas ziņā;

10.   atzīmē, ka Kopienas tiesības reglamentē tirgu 17 līdz 18 miljoniem transportlīdzekļu gadā, kas ir līdzvērtīgs vieglo automobiļu tirgum Amerikas Savienotajās Valstīs; pauž cerības, ka plašā ES politika siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai veicinās uz zināšanām balstītas ekonomikas izaugsmi un darba vietu izveidi automobiļu ražošanas nozarē, un tai būs pozitīva ietekme visā pasaulē, samazinot transportlīdzekļu radīto emisiju līmeni;

11.   iesaka, ņemot vērā grūtības, kādas dažiem specializētiem ražotājiem var rasties, samazinot vidējo emisiju līmeni ierobežotam skaitam automobiļu, ko tie ražo paredzētajā laika periodā, ka katram ražotājam vai importētājam jābūt tiesībām katru gadu neiekļaut 500 norādītos transportlīdzekļus šo datu aprēķinos, kurus izmanto, lai noteiktu vidējo emisiju līmeni, ņemot vērā šādu automobiļu emisiju un degvielas ekonomiju, kurus marķē un reklamē patērētājiem saskaņā ar parastajām tiesiskajām prasībām;

12.   papildus iesaka, ņemot vērā grūtības, kādas var būt dažiem nelielu apjomu ražotājiem (ne vairāk kā 300 000 ražojumu vienību) un jauniem ienācējiem, kuru tirgus daļa ir mazāka par 1 %, samazinot vidējo emisiju apjomu ierobežotam skaitam automobiļu, ko tie ražo paredzētajā grafikā, ka Komisijai jāapsver iespēja iekļaut priekšlikumus tiesību aktos, kuri nodrošinās minētajiem specializētajiem ražotājiem vērienīgus samazināšanas mērķus;

13.   atzīmē luksusa klases un augstas klases specializēto automobiļu ražotāju lielo nozīmi modernu tehnoloģiju izstrādāšanā, atbalstot kvalitatīvu nodarbinātību, veidojot globālo noieta tirgu un sekmējot Eiropas ekonomiku, kā arī atzīmē, ka šo ražotāju speciālajām profesionālajām zināšanām jādod ievērojams ieguldījums automašīnu radīto CO2 emisiju samazināšanā;

14.   uzstāj, ka visiem noteikumiem ir jāaizsargā iekšējais tirgus un ka dalībvalstīm ES noteikumi jāīsteno līdz vienai un tai pašai dienai un izmantojot kopējas metodes, lai izvairītos no tirgus traucējumiem un sadrumstalošanās;

Uzdevuma sadale ražotāju starpā

15.   atzīst patērētāju vēlmju krasās atšķirības attiecībā uz pasažieru automobiļiem un ražotāju automobiļu parku atšķirīgo sastāvu; uzstāj, ka CO2 samazinājums ir jāpanāk visos tirgus segmentos, un tādēļ ir jāatļauj noteikts dalījums, pamatojoties uz lietderīguma parametru, bet tas nedrīkst mazināt motivāciju pāriet uz zemāku emisiju transportlīdzekļiem vai nostādīt neizdevīgākā situācijā tos, kas samazinājuši CO2 emisijas ātrāk;

16.   uzsver, ka ir svarīgi ļaut noteiktiem transportlīdzekļiem pārsniegt emisiju ierobežojumus, lai izvairītos no pārlieku lieliem automobiļu tirgus traucējumiem, bet cenšas nodrošināt spēcīgus stimulus, lai panāktu emisiju samazinājumu, un tādēļ ierosina, ka 2012. gada un 2020. gada vidējā emisiju līmeņa samazināšanas mērķi un ikgadējie pagaidu mērķi ir jānosaka, atsaucoties uz robežvērtību līkni visiem to ražotāju un importētāju pārdotajiem transportlīdzekļiem, kam no 2009. gada 1. janvāra kā sākumpunkts jāpieņem jaunu vieglo automobiļu parka profils;

17.   ierosina definēt robežvērtību līkni ar matemātiskas formulas palīdzību, kas izteikta kā funkcija, saistot katra transportlīdzekļa CO2 emisijas ar tā protektora nospiedumiem (attālums starp riteņiem pareizināts ar garenbāzi);

18.   aicina Komisiju visiem ražotājiem nodrošināt atbilstošas prasības un stimulus automobiļu parka radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai; tomēr uzskata, ka jebkādiem turpmākiem mehānismiem nevajadzētu tieši vai netieši atbalstīt vecāku un vairāk piesārņojošu transporta līdzekļu ražotājus un ka jāprasa to transportlīdzekļu īpašniekiem, kas rada lielāku CO2 emisiju apjomu, darīt vairāk, lai šīs emisijas apjomu samazinātu, un arī uzskata, ka attiecīgajā mehānismā jāparedz atlīdzinājums par vismodernāko tehnoloģiju ieviešanu un alternatīvu degvielu izmantošanu atbilstīgi to siltumnīcefekta gāzu emisijas rādītājiem (par hibrīdiem, ūdeņraža un elektriskajiem transportlīdzekļiem vai citu alternatīvu degvielu izmantošanu);

19.   aicina Komisiju pēc tam, kad tā ir ņēmusi vērā ieinteresēto pušu viedokļus, iesniegt priekšlikumus, kas jāizskata Padomei un Parlamentam, lai nodrošinātu, ka attiecīgās līknes veidošanā tiek ņemtas vērā atšķirības starp automobiļu izmēriem un emisiju samazināšanas tehnoloģiskajām izmaksām, kā arī jaunu automobiļu cenas pieejamība dažādu veidu patērētājiem, nodrošinot gan daudzveidību, gan sociālo taisnīgumu;

20.   atzīmē, ka šā mērķa sasniegšanai var izmantot dažādus tiesību aktu veidus; uzskata, ka ir svarīgi, kā teikts Komisijas paziņojumā, "nodrošināt emisijas samazināšanas mērķus, kuri ir atbilstīgi dažādajiem Eiropas automobiļu ražotājiem";

21.   ierosina 2011. gada 1. janvārī ieviest jaunu slēgta tirgus mehānismu – Oglekļa emisiju licencēšanas sistēmu (Carbon Allowance Reductions System (CARS)), kurā ražotājiem un importētājiem būs jāmaksā naudas sodi atbilstīgi visiem pārsniegtajiem emisiju ierobežojumiem par katru pārdoto automobili, un šos sodus varēs dzēst ar kompensācijas punktiem, kas tiks piešķirti par viena ražotāja pirmo reizi reģistrētiem pasažieru automobiļiem, kuru radītās emisijas būs zem robežvērtību līknes; uzskata, ka sodiem par pārsniegtajiem gCO2/km ir jābūt lielākiem, nekā atlīdzinājumiem;

22.   uzstāj, ka jebkāda kvotu tirdzniecības sistēma transportlīdzekļu ražotāju starpā ir jānodala no ES emisiju tirdzniecības sistēmas vai jebkuras citas ārējas oglekļa dioksīda kredīta vai kompensācijas sistēmas;

23.   aicina Komisiju piešķirt īpašus kredītus pasākumiem, lai drīzāk ieviestu ārkārtīgi zemas CO2 emisijas tehnoloģiju, piemēram, ūdeņraža, kurināmā elementu un maināmu elektrisku akumulatoru transportlīdzekļus, un ar šādiem kredītiem katru šāda veida transportlīdzekli, ieviešot to no šā brīža līdz pasākuma pirmajam īstenošanas gadam, CO2 uzraudzības procedūrā varētu pielīdzināt (piemēram) 40 parastajiem transportlīdzekļiem, šos kredītus samazinot turpmākajos gados;

24.   uzskata, ka sodi šajā nozarē jānosaka paredzami un stingri, un ierosina, ka Komisijai jāņem vērā attiecīgi priekšlikumi par sodu/kredītu līmenim, kuru izsaka EUR/g CO2;

25.   pieņem, ka robežvērtību līkne un sodu apjoms var būt periodiski jāpielāgo, lai ņemtu vērā transportlīdzekļu tehnoloģiju attīstību un ierobežotu jebkādas atkāpes no emisiju līmeņa samazinājuma;

26.   iesaka ieņēmumus no soda naudām izmantot gan CO2 emisiju samazināšanas pētniecībai un izstrādei, gan vietējā sabiedriskā transporta atbalstam;

27.   uzskata, ka kredītu cenu pēc Komisijas sākotnējās noteikšanas veido tirgus un ka, lai nodrošinātu ražotājiem un importētājiem lielāku elastīgumu un plašāku iespēju klāstu, kredītus sistēmas ietvaros var pārnest uz nākamajiem gadiem vai pārdot, vai nodot citiem uzņēmumiem vai uzņēmējdarbības vienībām;

28.   aicina viegli pieejamā formātā publiskot informāciju par katra transportlīdzekļa un katra ražotāja emisiju rādītājiem, lai nodrošinātu pārredzamību un veicinātu salīdzināšanu transportlīdzekļu un ražotāju starpā;

29.   ierosina, ka ražotājiem un importētājiem jādod iespēja izmantot tādas alternatīvas kā grupu caurmēra rādītāju noteikšana, punktus par atjaunīgo izejvielu degvielas transportlīdzekļiem un bankas pakalpojumus, kā arī noteikt, vai tie vēlas, lai attiecīgā atzītā tirdzniecības apvienība būtu korporatīva struktūra vai dažādas meitassabiedrības, vai uzņēmējdarbības vienības, kas tieši atbildīgas par attiecīgo transportlīdzekļu ražošanu;

Testēšana, datu uzraudzība un transportlīdzekļu specifikācija

30.   uzskata, ka ir jāņem vērā viena transportlīdzekļa radītās kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas, tostarp gaisa kondicionēšanas sistēmu emisija; turklāt mudina Komisiju izstrādāt priekšlikumus pārbaudes ciklu uzlabošanai, lai nodrošinātu to precīzāku atbilsmi patiesajiem braukšanas apstākļiem;

31.   atbalsta testēšanas procedūru pārskatīšanu, lai labāk imitētu braukšanas apstākļus, un aicina grozīt Eiropas braukšanas ciklu, lai ņemtu vērā tehnoloģiju attīstību, piemēram, sešu pārnesumu ieviešanu;

32.   mudina Komisiju ieviest jaunus mērījumus un standartus, kas ļautu piešķirt fiksētu vērtību, lai apvienotu CO2 emisiju samazināšanu ar tādiem lietderīgiem uzlabojumiem kā ātruma pārslēga indikatoriem, ekonometru izmantošanu, efektīvu gaisa kondicionēšanu, uzlabotām smērvielām, motoriem, kuri izslēdzas automātiski, kad transportlīdzeklis nekustas, zemas ripošanas pretestības riepām un riepu spiediena kontroli, kuru izmantošana var būt atkarīga no individuālu autovadītāju uzvedības uz ceļa; iesaka arī ieviest transportlīdzekļos tehnoloģiju, lai veicinātu ekoloģisku braukšanas stilu, piemēram, ekrānu, kurā ir redzams degvielas patēriņš un izmaksas brauciena laikā līdztekus ar attiecīgajiem rādītājiem biežāk veiktajiem maršrutiem, kā arī pārnesumu pārslēgšanas rādītāji, attiecīgā ātruma ierobežojuma brīdināšanas ierīces, kā arī palīgierīces autovadītājam, lai kontrolētu ātrumu, tostarp ātruma ierobežotāji;

33.   aicina Padomi pārskatīt testēšanas procedūras, lai noteiktu, vai tiek ievēroti ražošanas noteikumi, un lai nodrošinātu, ka dažādu dalībvalstu sertificētās struktūras nepiemēro atšķirīgu pieeju;

34.   uzsver, ka prioritāte ir tādu steidzamu jautājumu risināšanai kā energodrošība un vajadzība samazināt Eiropas atkarību no ievestās degvielas, lai samazinātu CO2 emisijas, uzlabojot automobiļu efektivitāti, un lai uzlabotu drošību uz ceļiem;

35.   uzskata, ka energotaupības pasākums, kas paredz mazāku degvielas patēriņu, ļoti labvēlīgi ietekmēs energoapgādes drošību, samazinot Kopienas atkarību no primāro enerģijas avotu importa un samazinot starptautiskās ogļūdeņraža cenas;

Reklāma un marķēšana

36.   neuzticoties ierosinātā brīvprātīgā nolīguma par jaunu automobiļu reklamēšanu iespējamai efektivitātei, aicina Komisiju ierosināt grozījumus Direktīvā 1999/94/EK un ieviest tiesiskās prasības jaunu automobiļu marķēšanai, reklamēšanai un tirdzniecībai ES iekšējā tirgū, it īpaši nolūkā nodrošināt direktīvas pareizu transponēšanu, lai sniegtu visaptverošu un saprotamu informāciju patērētājiem;

37.   ierosina noteikt obligātas un vienotas prasības, lai uz transportlīdzekļiem un reklāmās, visā tirdzniecības un reklāmas literatūrā un izstāžu zālēs informāciju par jaunu automobiļu degvielas ekonomiju (l/100 km) un CO2 (g/km) emisijām izvietotu skaidri redzamā, lietotājam saprotamā un vēlams ar krāsām marķētā formā, lai būtu iespēja salīdzināt; uzskata, ka A-G formāts, ko izmanto, lai salīdzinātu noteiktu elektronisku produktu energoefektivitāti, der par paraugu vajadzīgās informācijas izvietošanai;

38.   aicina Komisiju ierosināt noteikumus ar līdzīgiem mērķiem, lai aptvertu jomas, ko neaptver pašreizējie tiesību akti, piemēram, TV, radio un interneta materiālus, kā arī gandrīz jaunu automobiļu reklāmu;

39.   ierosina, ka tiesību akti, kuros ir prasība uz cigarešu paciņām izvietot brīdinājumus par apdraudējumu veselībai, noderētu kā piemērs, un ierosina, ka vismaz uz 20 % virsmas, kas veltīta jaunu automobiļu popularizēšanai ar reklāmas, tirdzniecības literatūras, tirdzniecības vietas norāžu izstāžu zālēs palīdzību, apstiprinātā formātā ir jābūt informācijai par degvielas ekonomiju un CO2 emisijām;

40.   iesaka degvielas patēriņa informācijā visā tirdzniecības un veicināšanas literatūrā un izstāžu zālēs iekļaut gaisa kondicionēšanas izmēģinājumu rezultātus;

41.   ierosina ieviest saistošu kodeksu, ar kuru reklāmās aizliedz maldināt ar ekoloģiskiem datiem, un, lai veicinātu patērētāju pieprasījumu pēc transportlīdzekļiem, kuriem ir zems CO2 emisijas līmenis, iesaka ieviest ekoloģisko raksturlielumu vērtēšanas sistēmu "zaļā zvaigzne", kurā ņem vērā visus ekoloģiskās efektivitātes aspektus, tostarp CO2 emisiju (g/km) un emisijas no citiem piesārņotājiem, degvielas patēriņu (l/100 km), svaru, aerodinamiku, ietilpību un ekoloģiska braukšanas stila palīglīdzekļus;

Patērētāju pieprasījuma veicināšana

42.   atzīst ievērojamo nozīmi, kāda dalībvalstīm var būt, veicinot patērētāju pieprasījumu pēc zemāku emisiju sabiedriskā transporta un privātiem transportlīdzekļiem, un aicina sagatavot valstu rīcības plānus, norādot pasākumus, ko plānots veikt šajā sakarā;

43.   īpaši atbalsta fiskālo pasākumu izmantošanu un mudina dalībvalstis ieviest gan iegādes, gan aprites nodokļus transportlīdzekļiem, kuru radītās emisijas pārsniedz vidējo līmeni;

44.   atzīst, ka kopējais automobiļu vecums un braukšana ar pārmērīgi lielu ātrumu ietekmē radīto emisiju apjomu; aicina Komisiju un dalībvalstis ieviest ekonomiskus stimulus vecu automobiļu izņemšanai no aprites un noteikt, ka daļu no transportlīdzekļu nodokļu likmes var mainīt atkarībā no CO2 un citu piesārņojošu vielu emisiju līmeņa; norāda, ka, pakāpeniski ieviešot tehnoloģijas, kas nerada CO2 emisiju, nodokļu daļa, kas attiecas uz CO2 emisijas līmeni, ilgtermiņā tiktu atcelta;

45.   lai novērstu iekšējā tirgus sadrumstalošanos, aicina ieviest visā ES vienotu definīciju CO2 emisijas lielumiem, kuru varētu izmantot dalībvalstis, nosakot nodokļu atvieglojumus saistībā ar CO2 emisiju;

46.   atbalsta uz CO2 emisiju balstītu automobiļu nodokļu sistēmu un alternatīvas degvielas, lai patērētājiem un nozarei radītu pareizu motivāciju;

Vieglie kravas transportlīdzekļi (N1) un citas kategorijas

47.   atbalsta Komisijas nodomu regulēt vieglo kravas transportlīdzekļu CO2 emisijas un mudina Komisiju izvirzīt priekšlikumus vienlaikus ar priekšlikumiem, kas paredzēti vieglajiem automobiļiem;

48.   atzīst, ka vieglo kravas transportlīdzekļu raksturlielumi un tirgus atšķiras no vieglo automobiļu raksturlielumiem un tirgus; atzīmē informācijas trūkumu par šī sektora radītajiem vidējiem emisiju lielumiem un izmaksām, ieviešot samazinājumus, bet uzskata, ka iespēju robežās standartiem un prasībām ir jābūt tādiem pašiem kā tiem, kas noteikti vieglajiem automobiļiem;

49.   atgādina, ka Eiropas Parlaments ir vairākkārt aicinājis Komisiju izskatīt CO2 ierobežojošus pasākumus visām autotransporta kategorijām, un tādēļ mudina Komisiju vēlākais līdz 2009. gada 1. janvārim izvirzīt piemērotus regulēšanas priekšlikumus lielas kravnesības transportlīdzekļiem un divu riteņu transportlīdzekļiem;

Papildu pasākumi

50.   uzskata, ka pasākumi, kas var palīdzēt samazināt transportlīdzekļu CO2 emisijas, bet kuriem nevar piešķirt absolūtu vērtību, ir jāuzskata tikai par papildu pasākumiem, un tos nedrīkst iekļaut pašreiz ierosinātajos tiesību aktos;

51.   uzskata, ka papildu pasākumi, tostarp efektīvākas braukšanas veicināšana, biodegvielas un jo īpaši satiksmes vadības sistēmu uzlabošana, var veicināt CO2 emisiju samazināšanu līdz minimumam;

52.   mudina dalībvalstis samazināt tādu preču apjomu, ko pārvadā smagie kravas transportlīdzekļi, priekšroku dodot dzelzceļa un ūdensceļu transportam, kas samazinātu piesārņojošu vielu emisijas un arī pieprasījumu pēc naftas;

53.   pauž bažas, ka aktīvāka biodegvielu izmantošana draud paaugstināt pārtikas cenas cilvēkiem ar ļoti zemiem ienākumiem un paātrināt tropisko lietus mežu iznīcināšanu, un aicina Komisiju ierosināt stingrus ievesto biodegvielu sertifikācijas noteikumus, lai izvairītos no jebkādas negatīvas sociālās un ekoloģiskās ietekmes;

54.   katrā ziņā uzskata, ka biodegvielu priekšrocības, samazinot CO2 emisijas, ir jāapsver saistībā ar Direktīvas 98/70/EK pārskatīšanu;

55.   uzstāj, ka ilgtspējīgi ražotām biodegvielām ir jāizstrādā sertifikācija; aicina Komisiju tās normatīvajā priekšlikumā ļaut ņemt vērā, sasniedzot 120 g CO2/km mērķi, tikai tādas biodegvielas, kas sertificētas kā ilgtspējīgas; uzsver, ka otrās paaudzes biodegvielas, kas iegūtas no augiem vai augu daļām, kuras tieši nekonkurē ar pārtikas patēriņu un nodrošina lielāku efektivitāti, ir jāattīsta un jāatbalsta vēl vairāk;

56.   iesaka noteikt turpmākus degvielas efektivitātes mērķus pēc 2012. gada, lai turpinātu samazināt transportlīdzekļu radīto emisiju, vienlaikus nodrošinot lielāku noteiktību visām ieinteresētajām pusēm;

57.   aicina Komisiju apsvērt tādu iespējamo gāzveida alternatīvo degvielu lomu kā sašķidrinātā naftas gāze un dabasgāze, kas var veicināt tūlītēju CO2 emisiju samazināšanu un energoapgādes dažādošanu;

58.   aicina Komisiju un dalībvalstis ņemt vērā nepieciešamību padziļināt zināšanas par jaunajām transportlīdzekļu tehnoloģijām un jo īpaši nodrošināt apmācību konkrētām grupām (piemēram, inženierpakalpojumu darba semināri un semināri par tehnisko apkopi);

59.   aicina Komisiju nekavējoties sākt ES mēroga ekoloģiska braukšanas stila kampaņas sagatavošanu, kura būtu stratēģijas par automobiļu radītās CO2 emisijas samazināšanu daļa;

60.   aicina Komisiju ziņot Eiropas Parlamentam par to, kā ekobraukšanas radītās CO2 priekšrocības var padarīt uzraugāmas, un, ja Komisija uzskata, ka tas nav iespējams, tad paskaidrot, kāpēc Komisija finansē ECODRIVEN projektu, kura mērķis ir noteikta apjoma CO2 samazinājums, vadot auto ekoloģiskā veidā;

61.   atbalsta principu, ka ekobraukšanas apmācības iziešanai jākļūst par obligātu prasību, lai iegūtu vadītāja apliecību;

o
o   o

62.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.
(2) OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.
(3) OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
(4) OV C 280 E, 18.11.2006, 120. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0038.
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
(7) OV L 12, 18.1.2000., 16. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
(8) OV L 350, 28.12.1998., 58. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika