Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2119(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0343/2007

Predkladané texty :

A6-0343/2007

Rozpravy :

PV 22/10/2007 - 16
CRE 22/10/2007 - 16

Hlasovanie :

PV 24/10/2007 - 8.24
CRE 24/10/2007 - 8.24
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0469

Prijaté texty
PDF 407kWORD 111k
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg
Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel
P6_TA(2007)0469A6-0343/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 o stratégii Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (2007/2119(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o výsledkoch preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel (KOM(2007)0019),

–   so zreteľom na posúdenie vplyvov týkajúcich sa uvedeného oznámenia Komisie (SEK(2007)0060),

–   so zreteľom na šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva(1),

–   so zreteľom na šiesty(2) a siedmy (3) rámcový program pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2005 s názvom Víťazstvo v boji proti globálnym klimatickým zmenám (4).

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Obmedzenie globálnej klimatickej zmeny na 2 stupne Celzia: postup do roku 2020 a neskôr (KOM(2007)0002),

–   so zreteľom na svoje uznesenie o klimatických zmenách zo 14. februára 2007(5),

–   so zreteľom na závery predsedníctva zo zasadnutia Európskej rady z 8. a 9. marca 2007 o obnovenej stratégii EÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (jún 2006) a o úlohe environmentálnych technológií a ekologických inovácií pri spĺňaní cieľov lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť,

–   so zreteľom na správu Európskeho programu pre zmenu klímy z 31. októbra 2006 s názvom Hodnotenie a analýza redukčného potenciálu a nákladov na technologické a iné opatrenia na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov(6),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 1999/94/ES z 13. decembra 1999 o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a emisiách CO2 pri predaji nových osobných automobilov(7),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív(8) a návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES a zavádza sa mechanizmus na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív v cestnej doprave (KOM(2007)0018) predložený Komisiou,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0343/2007),

A.   keďže približne 19 % emisií CO2 v EÚ pochádza z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel, pričom absolútny objem emisií naďalej stúpa najmä ako dôsledok rastúceho počtu a výkonu nových automobilov,

B.   keďže najúspornejšou a najúčinnejšou politickou možnosťou na zníženie celkových emisií CO2 z osobnej dopravy je zvýšiť podiel verejnej dopravy; keďže je preto dôležité, aby sa prijímali opatrenia, ktoré podnietia a zlepšia kvalitu a rozsah verejnej dopravy, aby sa zatraktívnil prechod z osobných vozidiel na verejnú dopravu, a tým znížili celkové emisie CO2 spôsobené individuálnou prímestskou dopravou dochádzajúcich ľudí;

C.   keďže opatrenia týkajúce sa správania vodičov a infraštruktúry sa doteraz zanedbávali v stratégii EÚ na znižovanie CO2 z automobilov, napriek tomu, že majú vysoký potenciál na znižovanie emisií CO2;

D.   keďže cestná doprava je zodpovedná za 60 % spotreby ropy v celej EÚ, pričom neefektívne využívanie paliva zvyšuje ohrozenie energetickej bezpečnosti a prispieva k vysokým prevádzkovým nákladom a vyčerpávaniu svetových zásob ropy,

E.   keďže sú potrebné legislatívne opatrenia, aby bolo možné podporovať konštrukčné a technologické zmeny, ktoré sú v tomto odvetví potrebné, ak má priemysel pomôcť EÚ splniť jej ciele znížiť emisie do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s hladinou emisií v roku 1990,

F.   keďže prístup založený na dobrovoľnosti zlyhal, pretože sa zdá byť jasné, že automobilový priemysel nesplní svoj dobrovoľný záväzok objemu emisií 140 g CO2/km v roku 2008, keďže cieľ objemu emisií vo výške 120 g CO2/km bol po prvý raz navrhnutý v roku 1995 a Rada a Európsky parlament ho podporili v roku 1996 s lehotou na plnenie do roku 2005 a najneskôr do roku 2010,

G.   keďže Komisia vo svojom oznámení nazvanom Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie (KOM (2007)0022) načrtla kľúčové prvky budúcej stratégie znižovania emisií CO2 z motorových vozidiel založenej na integrovanom prístupe zameranom na dosiahnutie cieľa EÚ vo výške 120 g CO2/km do roku 2012 prostredníctvom kombinácie zásahov EÚ a členských štátov,

H.   keďže je potrebné podniknúť opatrenia na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov prostredníctvom integrovaného prístupu, ktorý by zahŕňal opatrenia v oblasti motorov, doplnkové opatrenia, biopalivá, ekologické jazdenie a opatrenia v oblasti infraštruktúry,

I.   keďže celkový objem emisií CO2 z automobilov závisí od komplexného vzťahu medzi účinnosťou motora, obsahom uhlíka v palivách, správaním sa vodiča, počtom najazdených kilometrov, kvalitou resp. preťaženosťou infraštruktúry a efektívnosťou komponentov v súvislosti s CO2,

J.   keďže sa ukázalo, že výrazné zníženie emisií CO2 by sa dalo dosiahnuť dôsledným dodržiavaním obmedzení rýchlosti vo všetkých členských štátoch,

K.   keďže dostupnosť a obnova vozového parku sú absolútne kľúčové pri znižovaní emisií CO2 z automobilov na cestách, zlepšovaní čistoty ovzdušia a bezpečnosti,

L.   keďže zdanenie a označovanie neprispeli k trojpilierovej stratégii EÚ na zníženie emisií CO2 z automobilov,

M.   keďže kľúčový význam spočíva v prijatí záväzných a jasne vymedzených cieľov týkajúcich sa emisií CO2 osobných automobilov, ktoré sú tak v záujme fungovania vnútorného trhu v oblasti automobilového priemyslu, ako aj v záujme poskytovania podrobných informácií, na základe ktorých môžu spotrebitelia vedomým rozhodnutím pri kúpe motorového vozidla výrazne prispieť k znižovaniu emisií CO2,

N.   keďže smernica 1999/94/ES nebola dostatočne účinná a členské štáty ju nedokázali jednotne transponovať,

O.   keďže boli úspešne zavedené niektoré kategórie energetickej účinnosti rozličných výrobkov (napr. elektrické a domáce spotrebiče), ktoré formou ľahko zrozumiteľného písmenového alebo farebného označenia poskytujú európskym spotrebiteľom praktickú pomoc pri rozhodovaní o kúpe, čo im umožňuje šetriť energiou a znižovať emisie CO2,

P.   keďže k zníženiu emisií CO2 musia prispieť všetky triedy kategórií vozidiel, pretože aj objem trhu je významný pri znižovaní emisií CO2,

Q.   keďže treba striktne sledovať ciele lisabonskej stratégie trvalo udržateľného rastu a zamestnanosti tým, že sa nebudú uplatňovať opatrenia, ktoré by zvýšili tlak na znižovanie počtu pracovných miest v automobilovom priemysle v Európe a ohrozili jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť,

Časový harmonogram a ciele

1.   berie na vedomie, že výrobcovia potrebujú päť až sedem rokov na to, aby čo najhospodárnejšie zmenili konštrukciu vozidiel, a preto uznáva, že priemerné emisie z automobilov umiestnených na trhu EÚ v roku 2008 pravdepodobne prekročia hranicu 150 g CO2/km; víta plán Komisie predložiť legislatívny rámec znižovania emisií CO2 na úrovni EÚ vrátane záväzných opatrení na zlepšenie palivovej hospodárnosti ľahkých vozidiel zdokonalením technológie motora, ako aj ďalšími technologickými zdokonaleniami a používaním biopalív; pripomína, že Rada v roku 1996 a Európsky parlament v roku 1997 podporili cieľ dosiahnuť v rámci vozového parku EÚ priemernú úroveň emisií 120g CO2/km na osobný automobil s pôvodným cieľovým dátumom stanoveným na rok 2005 a konečným termínom v roku 2010;

2.   trvá na tom, aby navrhované použitie doplnkových opatrení na dosiahnutie už dohodnutého cieľa objemu emisií 120 g CO2/km do roku 2012 bolo umožnené kvantifikovateľnými normami a verí, že právne predpisy by mali stanoviť jasné a merateľné ciele zníženia emisií, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom technických prostriedkov;

3.   navrhuje, aby sa stanovili záväzné ročné ciele emisií účinné od roku 2011 s cieľom podporovať technické zdokonalenie vozidiel, aby sa zabezpečilo, že len vďaka týmto opatreniam priemerné emisie zo všetkých osobných automobilov uvedených na trh EÚ v roku 2015 neprekročia 125 g CO2/km;

4.   vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétne legislatívne návrhy a opatrenia, ktoré by zabezpečovali, že prostredníctvom doplnkových opatrení v rámci integrovaného prístupu bude možné docieliť zníženie emisií minimálne o 10 g CO2/km s cieľom dosiahnuť celkovú limitnú hodnotu 120 g CO2/km;

5.   trvá na tom, že po 1. januári 2020 by priemerné emisie nemali prekračovať hranicu 95 g CO2/km, a verí, že EÚ by mala podporovať potrebné šírenie inovácií prostredníctvom siedmeho rámcového programu pre výskum; zdôrazňuje potrebu intenzívnej podpory výskumu a vývoja vozidiel s nulovou hodnotou emisií, ako sú vozidlá s elektrickým pohonom;

6.   pripomína svoje uznesenie zo 16. novembra 2005, ktoré požaduje "povinné limity na emisie CO2 pre nové vozidlá na úrovni 80 – 100 g CO2/km v strednodobom horizonte"; podporuje zámer Komisie presadzovať výskum, rozvoj a demonštráciu moderných technológií, predovšetkým dosiahnutie ambicióznejších cieľov v roku 2020; vyzýva Komisiu, aby zhodnotila možnosti postupného znižovania po roku 2012 prostredníctvom používania ľahších materiálov vo výrobe vozidiel a zároveň zabezpečila, aby boli dodržané súčasné právne predpisy a aby nebola narušená bezpečnosť na cestách pre cestujúcich a zraniteľných účastníkov premávky;

7.   pripomína, že už existuje rozsiahla sériová výroba priestorovo úsporných automobilov s nízkymi emisiami pre miestne použitie (tzv. gentlecars) s hodnotami pod 90 g CO2/km, a preto vyzýva Komisiu, aby súbežne so všetkými ostatnými opatreniami podporovala opatrenia na zabezpečenie využívania tzv. gentlecars namiesto vozidiel s vysokými emisiami CO2 tak často, ako je to možné;

8.   verí, že by dlhodobejšie ciele mali byť Komisiou potvrdené alebo revidované najneskôr v roku 2016 po podrobnom hodnotení vplyvu v oblasti nákladov a výnosov a po výsledku dohody po skončení Kjótskeho protokolu, a predpokladá, že tieto ciele si budú možno vyžadovať ďalšie znižovanie emisií až na 70 g CO2/km alebo menej do roku 2025;

9.   vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní záväzných legislatívnych opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť rýchlosť obnovy vozového parku, vzala do úvahy technickú uskutočniteľnosť, nákladovú efektívnosť, vplyv na životné prostredie a dostupnosť nových automobilov počas životného cyklu vozidiel;

10.   konštatuje, že právo Spoločenstva reguluje trh so 17 až 18 miliónmi vozidiel ročne, čo zodpovedá trhu s osobnými automobilmi v Spojených štátoch; očakáva, že ambície politiky EÚ týkajúcej sa zníženia emisií skleníkových plynov budú stimulovať hospodársky rast založený na vedomostiach a vytváranie pracovných miest v automobilovom dodávateľskom priemysle a že v celosvetovom meradle budú mať pozitívny vplyv na znižovanie emisií v doprave;

11.   odporúča, vzhľadom na ťažkosti, ktorým pri znižovaní priemerných emisií v navrhnutom časovom pláne môžu čeliť niektorí špecializovaní výrobcovia z dôvodu malého sortimentu vyrábaných automobilov, aby mal každý výrobca a dovozca právo ročne vylúčiť 500 označených automobilov zo zhromažďovania údajov na určenie priemerných emisií, za podmienky, že emisie a spotreba paliva týchto vozidiel budú v súlade s bežnými právnymi podmienkami uvedené na štítku a zákazníci na ne budú upozornení;

12.   okrem toho odporúča, aby Komisia vzhľadom na ťažkosti, ktorým pri znižovaní priemerných emisií v navrhnutom časovom pláne môžu čeliť niektorí výrobcovia s nízkym objemom výroby (vyrábajúci max. 300 000 vyrobených jednotiek) a noví výrobcovia s podielom na trhu menším než 1 % z dôvodu malého sortimentu vyrábaných automobilov zvážila, či by bolo možné do právnych predpisov začleniť návrhy, ktoré týmto špecializovaným výrobcom poskytnú ambiciózne ciele na zníženie emisií;

13.   pripomína významnú úlohu špecializovaných výrobcov kvalitných a výkonných automobilov, ktorí sú priekopníkmi v oblasti pokrokových technológií, zachovávajú vysoko kvalitné pracovné miesta, majú odbyt na celom svete a sú prínosom pre európske hospodárstvo, a konštatuje, že know-how týchto výrobcov by malo významnou mierou prispievať k znižovaniu emisií CO2 z automobilov;

14.   trvá na tom, že všetky pravidlá musia chrániť vnútorný trh a že členské štáty by mali vykonať predpisy EÚ v rovnakom čase a rovnakou metódou, aby sa zabránilo narušeniu a rozdrobeniu trhu.

Spoločná úloha výrobcov

15.   uznáva, že existujú veľké rozdiely v preferenciách spotrebiteľov, čo sa týka osobných automobilov a rôzneho zloženia vozového parku výrobcov; trvá na tom, že zníženie CO2 treba dosiahnuť pri všetkých automobiloch uvedených na trh a preto by síce mala byť možná istá diferenciácia podľa parametra užitočnosti, nemala by však zneutralizovať stimul k prechodu na vozidlá s nižšími emisiami ani znevýhodňovať úspešných prvých priekopníkov;

16.   zdôrazňuje, že je dôležité umožniť konkrétnym vozidlám prekročiť emisné limity, aby sa predišlo nadmernému narušeniu automobilového trhu, požaduje však, aby sa poskytla silná motivácia na znižovanie emisií, a preto navrhuje, aby sa ciele zníženia priemerných emisií do roku 2015 a 2020 a dočasné ročné ciele stanovovali na základe krivky hraničných hodnôt pre všetky vozidlá predané výrobcami a dovozcami, ktorá by si mala ako svoj počiatočný bod určiť profil nového parku osobných automobilov od 1. januára 2009;

17.   odporúča, aby bola krivka hraničných hodnôt definovaná matematickým vzorcom vyjadreným funkciou spájajúcou emisie CO2 každého vozidla s jeho stopou (rozchod krát rázvor kolies);

18.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila zodpovedajúce úsilie od všetkých výrobcov a stimuly na znižovanie emisií skleníkových plynov v rámci vozového parku; domnieva sa však, že žiadny budúci systém by nemal odmeňovať výrobcov historicky viac znečisťujúcich vozidiel, že vozidlá s vyšším obsahom emisií CO2 musia povinne viac prispievať k zníženiu CO2 a že schéma by mala odmeňovať najpokrokovejšie technológie a používanie alternatívnych palív podľa ich výsledkov, pokiaľ ide o emisie skleníkových plynov (hybridné, vodíkové, vozidlá na elektrický pohon alebo iné alternatívne palivá);

19.   vyzýva Komisiu, aby po zohľadnení názorov zainteresovaných subjektov predložila Rade a Európskemu parlamentu na zváženie návrhy s cieľom zabezpečiť, že tvar krivky bude brať do úvahy rozdiely vo veľkosti jednotlivých automobilov a technologické náklady na zníženie emisií a dostupnosť nových automobilov pre rozdielne typy zákazníkov, čo zabezpečí rôznorodosť a sociálnu spravodlivosť;

20.   poukazuje na rôzne legislatívne možnosti na dosiahnutie tohto cieľa; považuje za potrebné, ako uvádza Komisia vo svojom oznámení, "aby sa zabezpečilo, že ciele znižovania .... budú spravodlivé, aj pokiaľ ide o rôznych európskych automobilových výrobcov ", ale aby sa tiež efektívne odmeňovali najlepšie výsledky, pokiaľ ide o účinnosť vozidiel;

21.   navrhuje, aby bol od 1. januára 2011 zavedený nový mechanizmus zatvoreného trhu – systém na znižovanie kvót CO2 (Carbon Allowance Reductions System – CARS), prostredníctvom ktorého budú výrobcovia a dovozcovia platiť pokuty, a to úmerne k prekročeniu hraničných hodnôt emisií na predaný automobil, a že tieto pokuty bude možné vykompenzovať splatnými kreditmi, ktoré získajú novo registrované automobily daného výrobcu s emisiami pod krivkou hraničných hodnôt; domnieva sa, že pokuty za prekročenie CO2 na g/km by mali byť vyššie než odmeny;

22.   trvá na tom, že akýkoľvek systém obchodovateľných kvót medzi výrobcami vozidiel by mal byť oddelený od systému obchodovania s emisiami EÚ a od akéhokoľvek iného vonkajšieho systému uhlíkových kreditov či systému kompenzácií;

23.   vyzýva Komisiu, aby zaviedla osobitné kredity za skoré uvedenie technológií s veľmi nízkymi emisiami CO2 ako vozidlá na vodíkový pohon, palivové články a vozidlá s batériami nabíjateľnými z elektrickej siete (plug-in), ktoré by umožnili každému vozidlu tohto typu uvedenému odteraz do prvého roku od vykonávania zaradenie pod monitorovací postup CO2 ako ekvivalent k (napríklad) štyridsiatim tradičným vozidlám, so zmenšujúcim sa kreditom počas nasledujúcich rokov;

24.   verí, že pokuty by sa pre priemysel mali určiť predvídateľným a dôrazným spôsobom, a navrhuje, aby Komisia predložila príslušné návrhy na úroveň pokút/kreditov, vyjadrenú v EUR/g CO2;

25.   uznáva, že krivku hraničných hodnôt a úroveň pokút bude možno potrebné periodicky upravovať, a to na zohľadnenie vývoja v technológii vozidiel a na potlačenie akéhokoľvek spomalenia tempa znižovania emisií;

26.   odporúča, aby sa príjmy z finančných pokút použili na výskum a vývoj v oblasti znižovania emisií CO2 a na pomoc miestnej verejnej doprave;

27.   domnieva sa, že cenu kreditov by po počiatočnom stanovení Komisiou mal určovať trh, a že preto, aby výrobcovia a dovozcovia mali väčšiu flexibilitu a širšie spektrum možností, by sa kredity mali dať prevádzať do ďalších rokov alebo predávať či prevádzať na iné podniky či obchodné jednotky v rámci systému;

28.   žiada, aby boli informácie o emisnom výkone podľa vozidiel a podľa výrobcov sprístupnené verejnosti v ľahko dostupnom formáte, aby sa zabezpečila transparentnosť a uľahčilo porovnávanie medzi vozidlami a výrobcami;

29.   odporúča, aby výrobcovia a dovozcovia mohli využiť flexibilné možnosti, ako napríklad skupinový priemer, kredity za vozidlá na obnoviteľné palivá a banky, a aby sa mohli sami rozhodnúť, či si želajú, aby sa za uznaný obchodný subjekt považovala celá spoločnosť, alebo jednotlivé dcérske spoločnosti či obchodné jednotky priamo zodpovedné za výrobu daných vozidiel;

Testovanie, sledovanie údajov a špecifikácia vozidiel

30.   trvá na tom, že sa treba zaoberať celkovými hodnotami emisií skleníkových plynov na jedno vozidlo vrátane emisií spôsobených klimatizačnými systémami; okrem toho nalieha na Komisiu, aby vypracovala návrhy pre aktualizáciu skúšobných cyklov, ktoré by lepšie odrážali reálne jazdné podmienky;

31.   obhajuje myšlienku revízie postupov testovania s cieľom lepšie simulovať reálne jazdné podmienky a žiada, aby úpravy cyklu jazdy brali do úvahy technologický vývoj ako napr. inštaláciu šiesteho rýchlostného stupňa;

32.   vyzýva Komisiu, aby zaviedla nové merania a normy, ktoré umožnia priradenie fixných hodnôt z dôvodu spojenia znižovania emisií CO2 s užitočnými vylepšeniami, ako sú napríklad ukazovatele zaraďovania prevodov, využívanie ekonometrov, vysokovýkonná klimatizácia, lepšie mazivá, systémy štart/stop pri motore bežiacom na voľnobežné otáčky, pneumatiky s nízkym valivým odporom a sledovanie tlaku v pneumatikách, ktorých využívanie môže závisieť od správania jednotlivých vodičov; takisto odporúča zaviesť do vozidiel technológie povzbudzujúce ekologicky uvedomelé správanie vodiča, ako sú zobrazovanie spotreby a nákladov na palivo v prípade aktuálnej cesty v porovnaní s hodnotami pre často jazdené trasy, aktívne zariadenia upozorňujúce na obmedzenie rýchlosti a pomôcky pre vodiča na ovládanie rýchlosti vrátane obmedzovačov rýchlosti;

33.   vyzýva Radu, aby preskúmala postup testovania s cieľom určiť, či sa zohľadňuje súlad pravidiel výroby, a zabezpečila, aby k nim jednotlivé kompetentné orgány v rôznych členských štátoch nepristupovali rôzne;

34.   zdôrazňuje význam riešenia naliehavej otázky energetickej bezpečnosti a potrebu znížiť závislosť Európy od dovezených palív, znížiť emisie CO2 zlepšením energetickej účinnosti vozidiel a zlepšiť bezpečnosť na cestách;

35.   zastáva názor, že akékoľvek opatrenie na úsporu energie, ktoré zahŕňa zníženie spotreby paliva, bude mať veľmi pozitívny vplyv na bezpečnosť dodávok energie znížením závislosti Spoločenstva od dovozu prvotných energetických zdrojov a od medzinárodných cien uhľovodíkov;

Reklama a označovanie štítkami

36.   bez toho, aby mal dôveru v účinnosť navrhovanej dobrovoľnej dohody o propagácii nových automobilov, vyzýva Komisiu, aby zmenila a doplnila smernicu 1999/94/ES a aby zaviedla právne požiadavky v oblasti označovania, propagácie a predaja nových automobilov v rámci vnútorného trhu EÚ, najmä s ohľadom na jej riadnu transpozíciu, aby poskytovala spotrebiteľom podrobné a zrozumiteľné informácie;

37.   odporúča, aby boli stanovené minimálne povinné a jednotné požiadavky na uvádzanie informácií týkajúcich sa spotreby paliva (l/100 km) a emisií CO2 (g/km) nových automobilov na vozidlách a v reklame, vo všetkých marketingových a propagačných materiáloch a v predvádzacích salónoch viditeľným, farebne rozlíšeným a užívateľsky prístupným spôsobom na účely porovnania, a za vhodný model pre zobrazovanie požadovaných informácií považuje škálu označenia A – G používanú na porovnanie energetickej účinnosti niektorých elektrických spotrebičov;

38.   vyzýva Komisiu, aby navrhla pravidlá s podobnými cieľmi na pokrytie tých oblastí, ktoré súčasné právne predpisy nepokrývajú, ako je televízia, rádio a internetové materiály, ako aj inzeráty na nové automobily;

39.   poukazuje na to, že právne predpisy, ktoré požadujú, aby boli na cigaretových krabičkách uvádzané varovania týkajúce sa ohrozenia zdravia, sú užitočným príkladom, a navrhuje, aby aspoň 20 % priestoru určeného na propagáciu nových automobilov prostredníctvom reklamy, marketingových materiálov či informácií v predvádzacích salónoch bolo vyhradených na informácie o spotrebe paliva a emisií CO2 v schválenom formáte;

40.   odporúča, aby do informácií o spotrebe paliva vo všetkých marketingových, reklamných materiáloch a v predvádzacích salónoch boli zaradené výsledky testovania klimatizácie;

41.   navrhuje, aby sa zaviedol záväzný kódex pre reklamu, ktorý by zakázal nesprávne ekologické tvrdenia; odporúča, aby sa zaviedol systém hodnotenia environmentálneho výkonu "zelené hviezdičky", ktorý by zohľadnil všetky aspekty environmentálneho výkonu vrátane emisií CO2 (g/km) a emisií iných znečisťujúcich látok, spotreby paliva (l/100 km), hmotnosti, aerodynamiky, priestorovej účinnosti, hlukových a ekologických pomôcok riadenia, a tak podporil rastúci dopyt spotrebiteľov po vozidlách s nízkymi emisiami CO2;

Podpora dopytu spotrebiteľov

42.   je si vedomý významnej úlohy, ktorú môžu zohrať členské štáty v podpore dopytu spotrebiteľov po vozidlách verejnej dopravy a súkromných vozidlách s nižšími emisiami, a žiada, aby boli pripravené národné akčné plány obsahujúce opatrenia zamerané na tento cieľ;

43.   podporuje najmä využívanie daňových opatrení a nabáda členské štáty, aby zaviedli dane z nákupu, ako aj cestné dane na vozidlá s nadpriemernými emisiami;

44.   uznáva, že vek vozového parku a jazda nadmernou rýchlosťou ovplyvňujú emisie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli ekonomické stimuly pre vyraďovanie starých automobilov a aby zabezpečili, že časť daní z vozidiel sa môže meniť v závislosti od emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok; poukazuje na to, že s postupným zavádzaním technológií s nulovou hodnotou emisií CO2 by s tým súvisiaca daňová zložka mala zaniknúť v dlhodobom časovom horizonte;

45.   požaduje vytvorenie celoeurópskych vymedzení emisných hodnôt CO2, ktoré by členské štáty mohli využiť pri stanovení daňových úľav súvisiacich s emisiami, s cieľom zabrániť rozdrobenosti vnútorného trhu;

46.   podporuje zdaňovanie automobilov a alternatívnych palív na základe emisií CO2, čím sa poskytnú spotrebiteľom a výrobcom správne podnety;

Ľahké komerčné úžitkové vozidlá (N1) a iné kategórie

47.   podporuje úmysel Komisie regulovať emisie CO2 ľahkých komerčných vozidiel a naliehavo žiada Komisiu, aby návrhy predložila súčasne s návrhmi plánovanými pre osobné automobily;

48.   uznáva, že ľahké komerčné vozidlá majú iné vlastnosti a iný trh než osobné automobily; berie na vedomie nedostatok údajov o priemerných emisiách z tohto sektora a náklady na dosiahnutie zníženia emisií, ale domnieva sa, že pokiaľ to je možné, mali by normy a požiadavky zodpovedať normám a požiadavkám pre osobné automobily;

49.   pripomína, že Európsky parlament niekoľkokrát vyzval Komisiu, aby zvážila opatrenia obmedzujúce emisie CO2 pre všetky kategórie cestných vozidiel, a preto Komisiu naliehavo žiada, aby predložila vhodné regulačné návrhy pre ťažké nákladné vozidlá a dvojkolesové vozidlá najneskôr do 1. januára 2009;

Doplnkové opatrenia

50.   verí, že opatrenia, ktoré môžu pomôcť znížiť emisie CO2, ku ktorým však nemožno priradiť absolútnu hodnotu, by sa mali pokladať za čisto doplnkové a nemali by byť zaradené do návrhu súčasných právnych predpisov;

51.   domnieva sa, že okrajové opatrenia, kam patrí podpora efektívnejšieho jazdenia, biopalív a predovšetkým zlepšenie systémov riadenia dopravy, môžu prispieť k minimalizácii emisií CO2;

52.   vyzýva členské štáty, aby znížili objem tovaru prepravovaného ťažkými nákladnými vozidlami v prospech železničnej a vodnej dopravy, čím by sa znížil objem znečisťujúcich emisií a dopyt po rope;

53.   obáva sa, že zvýšené využívanie biopalív so sebou prináša riziko zvýšenia cien potravín pre ľudí s veľmi nízkymi príjmami a riziko rýchlejšieho ničenia tropických pralesov, a vyzýva Komisiu, aby predložila prísne pravidlá osvedčovania pre dovážané biopalivá, aby sa tak predišlo akýmkoľvek negatívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom;

54.   v každom prípade sa domnieva, že v kontexte revízie smernice 98/70/ES by sa mali posudzovať výhody biopalív pri znižovaní emisií CO2;

55.   trvá na tom, aby sa pripravilo osvedčovanie pre palivá vyrábané trvalo udržateľným spôsobom; vyzýva Komisiu, aby vo svojom legislatívnom návrhu započítala do plnenia cieľa len osvedčené palivá vyrábané trvalo udržateľným spôsobom; zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť a ešte viac podporovať biopalivá druhej generácie vyrábané z rastlín alebo častí rastlín, ktoré priamo nekonkurujú potravinárskemu využitiu a poskytujú väčšiu účinnosť;

56.   odporúča, aby sa po roku 2012 stanovili ďalšie ciele palivovej účinnosti s cieľom pokračovať v znižovaní emisií automobilov, pričom zainteresovaným stranám sa zabezpečí väčšia istota;

57.   vyzýva Komisiu, aby posúdila úlohu a potenciál plynných alternatívnych palív, ako sú skvapalnený ropný plyn a zemný plyn, ktoré môžu prispieť k okamžitému zníženiu emisií CO2 a k diverzifikácii dodávok energie;

58.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby brali do úvahy potrebu dôkladne poznať nové technológie pre motorové vozidlá a predovšetkým zabezpečiť školenia pre osobitné skupiny (ako sú strojárske dielne a technické skúšobne);

59.   vyzýva Komisiu, aby začala bezodkladne pripravovať kampaň na podporu ekologického jazdenia v celej EÚ ako súčasť stratégie na zníženie emisií CO2 z automobilov;

60.   vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu správu o tom, ako možno monitorovať prínosy ekologického jazdenia v oblasti emisií CO2, a ak sa Komisia domnieva, že to tak nie je, aby vysvetlila, prečo financuje projekt ECODRIVEN, ktorý sa zameriava na kvantifikovateľné zníženie emisií CO2 prostredníctvom ekologického jazdenia;

61.   podporuje zásadu, aby sa absolvovanie kurzu v ekologickom jazdení stalo povinnou požiadavkou pre získanie vodičského oprávnenia;

o
o   o

62.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.
(2) Ú. v. ES L 232, 29.8.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s.1.
(4) Ú. v. EÚ C 280 E, 18.11.2006, s.120.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2007)0038.
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
(7) Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s.16. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(8) Ú. v. EÚ L 350, 28.12.1998, s. 58. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia