Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2097(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0391/2007

Předložené texty :

A6-0391/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 6
CRE 23/10/2007 - 6

Hlasování :

PV 24/10/2007 - 8.25
CRE 24/10/2007 - 8.25
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0470

Přijaté texty
PDF 309kWORD 76k
Středa, 24. října 2007 - Štrasburk
Příspěvek daňové a celní politiky k Lisabonské strategii
P6_TA(2007)0470A6-0391/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o příspěvku daňové a celní politiky k Lisabonské strategii (2007/2097(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Příspěvek daňové a celní politiky k Lisabonské strategii" (KOM(2005)0532),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Koordinace systémů přímých daní členských států na vnitřním trhu" (KOM(2006)0823),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Zdanění při odchodu a potřeba koordinace daňových politik členských států" (KOM(2006)0825),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro VaV" (KOM(2006)0728),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Provádění lisabonského programu Společenství: Dosavadní pokrok a další kroky směrem ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob" (KOM(2006)0157),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Daňové zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích" (KOM(2006)0824),

-   s ohledem na svůj postoj ze dne 10. března 2004 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2005 o zdanění podniků v Evropské unii: společný konsolidovaný základ pro daň z příjmu právnických osob(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie(3),

-   s ohledem na neformální zasedání Rady ve složení pro hospodářství a finance ze dne 10. a 11. září 2004 a na neformální zasedání Rady pro hospodářství a finance ze dne 7. a 8. dubna 2006,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru "Odstraňování překážek malých a středních podniků ve vnitřním trhu v podobě daně z příjmu právnických osob – nástin možného pilotního projektu pro zdanění podle domovského státu" (KOM(2005)0702),

-   s ohledem na evropský daňový průzkum Komise (SEK(2004)1128),

-   s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Lisabonu konaného ve dnech 23. a 24. března 2000, ze zasedání Evropské rady ve Stockholmu konaného ve dnech 23. a 24. března 2001, ze zasedání Evropské rady v Barceloně konaného ve dnech 15. a 16. března 2002 a ze zasedání Evropské rady v Bruselu konaných ve dnech 22. a 23. března 2005, 15. a 16. prosince 2005 a 23. a 24. března 2006,

-   s ohledem na zprávu OECD o škodlivé daňové konkurenci: Nová globální záležitost, 1998,

-   s ohledem na zprávu Komise o struktuře daňových systémů v Evropské unie, 2006,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0391/2007),

A.   vzhledem k tomu, že národní daňové systémy musí stále více zohledňovat internacionalizaci hospodářství a potřeba shromažďovat lidský kapitál ve znalostní společnosti,

B.   vzhledem k tomu, že existence 27 různých daňových systémů v rámci Evropské unii brání hladkému fungování vnitřního trhu, otevírá značné možnosti narušování daňového základu, způsobuje v přeshraničním obchodu a podnikání značné dodatečné administrativní náklady a náklady v souvislosti s dodržováním předpisů, brání restrukturalizaci společností, snižuje konkurenceschopnost společností EU v celosvětovém měřítku a vede ke dvojímu zdanění,

C.   vzhledem k tomu, že usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 o budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie zdůrazňuje, že jakýkoli budoucí systém vlastních zdrojů v EU musí dodržovat zásady daňové suverenity členských států a daňové neutrality, a že zároveň jako jedno z možných dlouhodobých řešení budoucnosti vlastních zdrojů Evropské unie uvádí uložení daně Společenství nebo nových vnitrostátních daní, z nichž by Evropská unie měla přímý zisk,

D.   vzhledem k tomu, že daňová soutěž v EU v minulosti vedla a i nadále v celé EU vede k hospodářským ziskům díky dynamickému prostředí pro společnosti, avšak vhodná koordinace daní na evropské úrovni, jejímž cílem není harmonizace daňových sazeb, může přispět k tomu, že výhody daňové soutěže budou ještě lépe rozděleny mezi podniky, jejich zaměstnance a spotřebitele,

E.   vzhledem k tomu, že v některých zemích Evropské unie, v nichž daňové příjmy z kapitálu vzrostly díky vyššímu celkovému hospodářskému růstu, a zvláště díky založení mnoha nových společností a výrazného růstu jejich zisku, na rozdíl od zemí, v nichž se po snížení hospodářského růstu objem příjmů snížil,

F.   vzhledem k tomu, že celková úroveň zdanění v jednotlivých členských státech EU se pohybuje mezi 28,4 % a 50,5 % HDP, což vede k různé míře dopadu na hospodářství,

G.   vzhledem k tomu, že je nezbytné hledat efektivnější využití daňových pobídek pro výzkum a vývoj, protože výzkum a vývoj ovlivňuje růst a zaměstnanost,

H.   vzhledem k tomu, že daňová politika členských států musí být koordinovanější, aby byly splněny cíle Lisabonské strategie; vzhledem k tomu, že Evropa musí vytvořit svůj vlastní hospodářský a sociální rámec, v němž konkurenční výhoda spočívající v rozmanitosti kulturního dědictví a intelektuálního kapitálu umožní růst produktivity založený na inovaci,

I.   vzhledem k tomu, že v nynější roztříštěné struktuře daňových systémů existují mezery umožňující daňové úniky; vzhledem k tomu, že daňové příjmy ušlé v důsledku podvodů a daňových úniků dosahují jen v případě daně z přidané hodnoty odhadem 200 až 250 miliard EUR,

J.   vzhledem k tomu, že přesnou mírou daňového zatížení je skutečná daňová sazba, která zahrnuje nominální daňovou sazbu a daňový základ,

K.   vzhledem k tomu, že zdanění energie je užitečným nástrojem jak při uplatňování zásady "znečišťovatel platí", tak při odstraňování znečištění u zdroje; vzhledem k tomu, že je nutné řešit stále rostoucí dopad dopravy na životní prostředí, a tím i změnu klimatu,

L.   vzhledem k tomu, že zdanění energie a systém EU pro obchodování s emisemi jsou dvěma významnými ekonomickými nástroji využívanými k řešení spotřeby energie a emisí CO2;

Příspěvek daňové politiky k Lisabonské strategii

1.   připomíná, že rozhodnutí spojená s daňovou politikou v podobě daňových pobídek pro podniky jsou hlavním nástrojem pro rozvoj a zvyšování zaměstnanosti a že rovněž vedou k vyšším investicím do výzkumu a vývoje a k rozvoji technologií šetrných k životnímu prostředí; zdůrazňuje však, že ačkoli daňová politika může podstatným způsobem přispět k Lisabonské strategii, je třeba neustále sledovat způsob přerozdělování dodatečných příjmů vzniklých díky této daňové úlevě pro podniky, aby se zajistilo, že dodatečné příjmy budou skutečně použity na podporu investice do inovací a do energeticky účinných technologií;

2.   konstatuje, že dochází ke snižování sazeb daně z příjmu právnických osob v Evropské unii a v jiných zemích OECD, které odráží rostoucí celosvětovou hospodářskou soutěž, strukturální změny a vývoj na finančních trzích, poznamenává však, že celková úroveň zdanění v Evropě je stále vyšší než v jiných zemích OECD; upozorňuje na skutečnost, že veřejné příjmy jako celek se zvýšily, přestože skutečné daňové sazby pro právnické osoby se výrazně snižují; konstatuje, že je třeba zavést koordinovaný daňový rámec zahrnující režim daní z příjmů právnických osob, který by byl výhodný pro podniky – zejména pro malé a střední podniky – a který by byl zaměřen na obnovu růstu a vytváření zaměstnanosti;

3.   považuje za nezbytné zavést politiku veřejných financí příznivou pro růst a zaměstnanost v hospodářství, podpořit zdravou daňovou soutěž v Evropské unii tak, aby daňové zatížení bylo rozloženo mezi zaměstnance a spotřebitele, podniky a osoby s kapitálovými příjmy; zdůrazňuje, že Evropská unie musí podporovat daňová opatření, aby podpořila vytváření nových podniků a technologickou inovaci;

4.   zdůrazňuje, že daňové systémy v členských státech obecně zašly příliš daleko tím, že uplatňují relativně vysoké sazby na pásma nízkého zdanění, což odrazuje od riskování a zahajování nových činností;

5.   domnívá se, že je možné, aby existoval konkurenceschopný daňový režim, který by nenarušoval státní financování, což se ukázalo u těch evropských zemí, které v posledním desetiletí dosáhly zvýšení daňových příjmů snižováním daní doprovázeným rozšiřováním daňového základu za současné kontroly výdajů, čímž snížily své schodky;

6.   vítá úmysl Komise řešit tyto problémy na základě účtování vnitropodnikových cen v rámci Evropské unie;

7.   vítá koncepci zdanění malých a středních podniků jako právnických osob v zemi původu, kterou Komise předložila ve formě pilotního projektu;

8.   je si vědom problémů, s nimiž se potýkají malé a střední podniky v Evropské unii a v OECD při financování svých projektů, a podporuje poskytování daňových pobídek podporujících malé a střední podniky v tom, aby více využívaly mechanismy střednědobého financování jako podnikatelský základní kapitál, sítě soukromých investorů a tzv. business angel networks;

9.   poukazuje na schodky veřejných příjmů, které vznikají v Evropské unii v důsledku daňových úniků, a žádá Komisi a členské státy, aby učinily další opatření k boji proti daňovým podvodům;

10.   je toho názoru, že k účinnému boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům je třeba radikální změny ve způsobu fungování daňových služeb založené na moderních zásadách organizace a řádné správy, a zdůrazňuje, že Komise by měla iniciovat zásadní kroky na podporu koordinace v tomto odvětví na úrovni Společenství;

11.   je toho názoru, že je nutné zachovat daňové zvýhodnění veřejných či poloveřejných podniků zaměřených na poskytování veřejných služeb v oblasti daně z přidané hodnoty; domnívá se, že je třeba zavést systém jednoho správního místa pro podniky, které mají v celé EU povinnost platit daň z přidané hodnoty;

12.   žádá členské státy, aby zajistily spravedlivější rozdělování daňové zátěže prostřednictvím lepší struktury a lepšího zaměření výdajové stránky rozpočtu;

13.   staví se kriticky vůči trendu zvyšování sazeb daně z přidané hodnoty v Evropské unii, protože tento krok působí regresivně a snižuje poptávku; zdůrazňuje, že zkušenosti v některých členských státech ukázaly, že rozšíření daňového základu vede k vyšším příjmům, že díky růstu zaměstnanosti dochází k růstu spotřeby a že vytvoření vhodných podmínek vede k regulaci činností v rámci šedé ekonomiky, což je proces, který by zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty mohlo narušit;

14.   opakovaně vyjadřuje svou podporu pokusům zavést nižší sazby daně z přidané hodnoty pro služby s vysokým podílem lidské práce jakož strukturální prvek systému daní z přidané hodnoty, přičemž by členské státy mohly tyto sazby flexibilně používat i v odvětví blízkých služeb, které jsou převážně místní a nenarušují přeshraniční hospodářskou soutěž;

15.   domnívá se, že s ohledem na nízkou energetickou produktivitu v EU je třeba uskutečnit rozsáhlé daňové reformy za účelem restrukturalizace evropského hospodářství, pro které je stále charakteristické nedostatečné využívání zdrojů pracovních sil a nadměrné využívání přírodních zdrojů; podporuje Komisi v její snaze rozšířit daňovou politiku o smělé cíle v oblasti životního prostředí; je toho názoru, že taková opatření by mohla podpořit intenzivnější výzkum a používání technologií v oblasti životního prostředí, což by rozvinulo konkurenční potenciál Evropské unie v této oblasti;

16.   připomíná, že je třeba zaujmout zcela nový přístup k politice spotřebních daní; zdůrazňuje, že politika by se neměla ubírat směrem určování minimální daňové sazby na úrovni Společenství, místo toho by však měl být přijat obecný kodex chování, jehož cílem by bylo podpořit členské státy, aby více sblížily své značně nesourodé sazby spotřební daně;

17.   je toho názoru, že daňová politika by obecně měla přispívat k tomu, aby v průmyslu docházelo k internalizaci externích nákladů, avšak považuje za užitečné, aby byla zachována, resp. zavedena daňová a další podpora čistých, jiných než fosilních zdrojů energie;

18.   domnívá se, že zvýšení daní z pohonných hmot by mělo pozitivní dopad na životní prostředí, pokud by byly dostupné hospodárné a přitažlivé prostředky hromadné dopravy;

19.   domnívá se, že by tomu tak mělo být proto, že některé země dohánějící zpoždění se potýkají s vyššími externími náklady, za které by neměly být postihovány;

20.   zdůrazňuje, že je třeba i nadále snižovat zdanění týkající se zaměstnanosti, což je nejlepší způsob, jak dosáhnout lisabonského cíle 70% zaměstnanosti;

21.   domnívá se, že pro dokončení jednotného trhu je důležité zjednodušit celní předpisy a racionalizovat celní řízení, aby se snížily administrativní náklady podniků, které uskutečňují přeshraniční operace, avšak má za to, že k dosažení tohoto cíle by rovněž mohlo napomoci zjednodušení povinnosti podniků v rámci přeshraničního působení; podporuje postup směrem ke zjednodušenému systému výběru daně z přidané hodnoty z přeshraničního prodeje v EU například zavedením mechanismu přenesení daňové povinnosti;

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob

22.   podporuje snahu Komise o vytvoření celoevropského konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob; konstatuje, že společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob povede k větší transparentnosti, protože společnostem umožní působit v zahraničí podle stejných pravidel jako doma, zvýší objem přeshraničního obchodu a investic a podstatně sníží administrativní náklady a možnost daňových úniků a podvodů; domnívá se, že je třeba zavést opatření zvláště určená ke snížení nákladů malých a středních podniků na dosažení souladu s daňovými předpisy, např. daňová ustanovení domácího státu;

23.   připomíná, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob je politikou, kterou je možné provádět v rámci mechanismu posílené spolupráce, jak je již stanoveno ve Smlouvách;

24.   připomíná, že společný konsolidovaný daňového základu z příjmu právnických osob bude zahrnovat společná pravidla týkající se základu daně a nijak se nedotkne svobody členských států nadále stanovovat vlastní výši daňových sazeb;

25.   vítá záměr Komise zavést společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob i v rámci posílené spolupráce; zdůrazňuje však, že jde až o druhé nejlepší řešení, protože pokud neexistuje komplexní systém pro celé Společenství, mohou být výhody transparentnosti a nižších administrativních nákladů částečně oslabeny;

26.   vítá přístup Komise založený na tom, že by měl být nový daňový základ jednotný a měl by představovat zjednodušení a doporučuje, aby byl při vymezování rámce společných standardů vyvinut mechanismus rozdělování příjmů dotčených členských států; rovněž se domnívá, že ke zřízení skutečně společného sjednoceného daňového základu je také nezbytné vytvořit srovnatelné, nebo nejlépe společné, registrační doklady pro přeshraniční hospodářské činnosti;

27.   vítá sdělení Komise nazvané "Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro výzkum a vývoj" a zdůrazňuje, že je třeba sdílet osvědčené postupy a vyjasnit v co největší míře slučitelnost takových pobídek s právem Společenství;

28.   zdůrazňuje, že zelené daně jsou flexibilním nástrojem politiky pro dosažení stanovených cílů, pokud jde o znečištění životního prostředí, pro poskytování pobídek pro technologické inovace a pro další snižování emisí znečišťujících látek;

29.   podporuje Komisi, aby hledala řešení otázek týkajících se konsolidace účetních závěrek, zdaňování a daňové správy velkých skupin s přeshraničním působením;

Cesta k účinnějšímu využívání daňových pobídek pro výzkum a vývoj

30.   domnívá se, že daňové pobídky pro činnost v oblasti výzkumu a vývoje mají velký význam pro dosažení cílů Lisabonské strategie, např. zvýšení výdajů na vědu a výzkum v Evropě, zejména co se týče usnadnění výzkumu a vývoje a i-aktivit pro MSP; poznamenává nicméně, že takové daňové pobídky pro výzkum a vývoj by neměly být využívány jako nepřímé dotace pro velké podniky;

31.   je přesvědčen, že daňová politika by měla být vypracována tak, aby ve všech odvětvích hospodářství vedla k růstu založenému na produktivitě díky tomu, že by daňovým poplatníkům bylo umožněno buď odečítat výdaje na vědu a výzkum, nebo ohledně těchto výdajů uplatnit daňové odpisy;

32.   je přesvědčen, že vzhledem k technologickým rozdílům mezi členskými státy EU existují rozdíly v daňové politice a že je třeba přijmout opatření na úrovni Společenství pouze tam, kde opatření přijatá členskými státy nemohou zajistit účinné řešení; zastává názor, že podpora vhodných postupů pro vytváření daňových pobídek pro vědu a výzkum a lepší koordinace daňové politiky by členským státům pomohla splnit lisabonské cíle;

Zdanění podniků při jejich přesídlení

33.   naléhavě žádá Komisi, aby zvolila aktivnější strategii ohledně extrateritoriálních finančních středisek;

34.   podporuje názor Komise, že při přemístění aktiv do třetí země z důvodu nedostatečné přeshraniční správní spolupráce je při odchodu takového podniku odůvodněné vybírat splatnou daň;

Daňový režim v případě ztrát při přeshraničním podnikání

35.   poznamenává, že Soudnímu dvoru jsou často předkládány případy v oblasti zdanění zejména z důvodu nedostatečné transparentnosti a značné složitosti evropských daňových systémů, a z toho důvodu požaduje zjednodušení daňových zákoníků v celé Evropě; je toho názoru, že v případech zahrnujících ztráty, které v rámci přeshraničního působení utrpěly zahraniční dceřiné společnosti, musí být odstraněno dvojí zdanění mateřských společností, daňová povinnost musí být rozložena mezi členské státy rovnoměrně, ztráty nelze zohledňovat dvakrát a musí se předcházet vyhýbání se placení daně;

36.   shledává, že bez možnosti přeshraničního vyrovnávání ztrát budou podniky usilovat o to, aby své zisky zdaňovaly v zemích, v nichž je domácí trh dostatečně velký na vytvoření takového zisku, který umožní vyrovnat možné ztráty v zahraničí;

37.   domnívá se, že je nezbytné usilovat o vytvoření systému přeshraničního vyrovnávání ztrát, a to jak pro společnosti, tak pro skupiny s jednotkami v zahraničí; vítá sdělení Komise o daňovém zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích;

38.   domnívá se, že sdělení Komise o daňovém zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích představuje základ pro další diskusi, zvláště pokud jde o možná řešení navržená ve sdělení pro zavedení systému vyrovnávání a opětovného nabývání ztrát hostitelským členským státem, dokud nebude používán společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob;

o
o   o

39.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 102 E , 28.4.2004, s. 569.
(2) Úř. věst. C 286 E, 23.11.2006, s. 229.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0098.

Právní upozornění - Ochrana soukromí