Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2097(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0391/2007

Ingivna texter :

A6-0391/2007

Debatter :

PV 23/10/2007 - 6
CRE 23/10/2007 - 6

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.25
CRE 24/10/2007 - 8.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0470

Antagna texter
PDF 133kWORD 54k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin
P6_TA(2007)0470A6-0391/2007

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin (2007/2097(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om "Skattepolitikens och tullpolitikens bidrag till Lissabonstrategin" (KOM(2005)0532),

–   med beaktande kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Samordning av medlemsstaternas direkta skattesystem på den inre marknaden" (KOM(2006)0823),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Utflyttningsbeskattning och behovet av samordning av medlemsstaternas skattepolitik" (KOM(2006)0825),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén "I riktning mot en effektivare användning av skattelättnader till förmån för forskning och utveckling" (KOM(2006)0728),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Framstegen hittills och de nästa stegen på vägen mot en gemensam konsoliderad bolagsskattebas" (KOM(2006)0157),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer" (KOM(2006)0824),

–   med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt av den 10 mars 2004 om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 90/434/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater(1),

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 13 december 2005 om beskattning av företag i Europeiska unionen: en gemensam konsoliderad bolagsskattebas(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för Europeiska unionens egna medel(3)

–   med beaktande av rådet för ekonomiska och finansiella frågors informella möten den 10-11 september 2004 och den 7–8 april 2006,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Undanröjande av bolagsskatterelaterade hinder för små och medelstora företag på den inre marknaden – utkast till ett tänkbart pilotprojekt med hemlandsbeskattning" (KOM(2005)0702),

–   med beaktande av kommissionens EU-skatteenkät (SEK(2004)1128),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23–24 mars 2000, Europeiska rådets möte i Stockholm den 23–24 mars 2001, Europeiska rådets möte i Barcelona den 15–16 mars 2002 och Europeiska rådets möte i Bryssel den 22–23 mars 2005, den 15–16 december 2005 och den 23–24 mars 2006,

–   med beaktande av OECD:s rapport om skadlig skattekonkurrens från 1998,

–   med beaktande av kommissionens rapport från 2006 om beskattningsstrukturerna i Europeiska unionen,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0391/2007), och av följande skäl:

A.  De nationella skattesystemen måste i ökad utsträckning beakta ekonomins globalisering och behovet i ett kunskapsbaserat samhälle av att bygga upp humankapitalet.

B.  Förekomsten av 27 olika skattesystem i Europeiska unionen utgör ett hinder för att den inre marknaden ska fungera smidigt, orsakar avsevärda extrakostnader för gränsöverskridande handel och affärsverksamhet när det gäller administration och efterlevnad av regelverket, hindrar omstrukturering av företag, gör europeiska företag mindre konkurrenskraftiga på global nivå och leder till fall med dubbelbeskattning.

C.  I parlamentets resolution av den 29 mars 2007 om framtiden för EU:s egna medel betonas att ett framtida system för egna medel i Europeiska unionen måste respektera principen om medlemsstaternas skattemässiga suveränitet och principen om skatteneutralitet och även nämna, som ett möjligt långsiktigt alternativ för Europeiska unionens egna medel i framtiden, införande av en gemenskapsskatt eller nya nationella skatter som direkt skulle gå till EU.

D.  Skattekonkurrensen inom EU har lett och fortsätter att leda till ekonomiska vinster i hela EU genom ett dynamiskt företagsklimat, men tillbörlig skattesamordning på EU-nivå där man inte försöker harmonisera skattesatserna kan bidra till att skattekonkurrensens fördelar sprids ännu mer bland företagen, deras anställda och konsumenterna.

E.  I vissa länder i Europeiska unionen har skatteinkomsterna av kapital ökat på grund av högre allmän ekonomisk tillväxt och särskilt på grund av tillkomsten av många nya företag och en avsevärd ökning av deras vinster. Detta står i kontrast till de länder där skatteinkomstpotentialen har minskat till följd av lägre tillväxt.

F.  De övergripande skattenivåerna i EU:s olika medlemsstater varierar mellan 28,4 och 50,5 procent av BNP, vilket leder till slutsatsen att det föreligger olika snedvridningsnivåer i ekonomin.

G.  Med tanke på den inverkan på tillväxt och arbetstillfällen som forskning och utveckling har är det nödvändigt att utreda en effektivare användning av skattestimulanser för att främja forskning och utveckling.

H.  För att nå Lissabonstrategins mål är en ökad samordning av medlemsstaternas skattepolitik nödvändig. EU måste bygga upp tydliga ekonomiska och sociala ramar som omvandlar de konkurrensfördelar som beror på Europa mångfaldiga kulturarv och intellektuella kapital till innovationsdriven produktivitetstillväxt.

I.  Inslag i den nuvarande fragmenteringen av skattesystemen utgör kryphål som möjliggör skatteflykt. Inkomstbortfallet till följd av fusk och skatteflykt beräknas uppgå till 200-250 miljarder euro enbart när det gäller moms.

J.  Det korrekta måttet på skattebördan är den effektiva skattesatsen vilken består av den nominella skattesatsen och en skattebas.

K.  Energibeskattning är ett användbart verktyg eftersom det både tillämpar principen om att nedsmutsaren betalar och åstadkommer en minskning av utsläppen vid källan. Det brådskar med åtgärder för att ta itu med trafikens ökande miljöpåverkan för att hantera klimatförändringen.

L.  Energibeskattningen och EU:s system för handel med utsläppsrätter är två viktiga instrument som används för att påverka energikonsumtionen och koldioxidutsläppen.

Skattepolitikens bidrag till Lissabonstrategin

1.  Europaparlamentet påminner om att besluten om skattepolitik, framför allt frågan om att förse företag med skattemässiga incitament, utgör ett av de främsta medlen när det gäller att utveckla och öka antalet sysselsättningstillfällena men också för att öka investeringarna i forskning och utveckling samt i miljövänlig teknik. För att skattepolitiken i väsentlig mån skall bidra till Lissabonstrategin behövs emellertid en kontinuerlig övervakning av hur dessa extra intäkter som sådana skattelättnader innebär för företagen omfördelas, så att de faktiskt används till förmån för investeringar i innovation och teknik som främjar ett bättre energiutnyttjande.

2.  Europaparlamentet konstaterar att det finns en trend med sjunkande företagsskattesatser både i EU och andra OECD-länder, vilket återspeglar den ökade globala konkurrensen, strukturförändringar och utvecklingen på finansmarknaderna, men konstaterar samtidigt att den totala beskattningen i Europa fortfarande är högre jämfört med andra OECD-länder. Parlamentet pekar även på det faktum att de offentliga inkomsterna i sin helhet har ökat trots minskade effektiva företagsskattesatser. Parlamentet konstaterar att det behövs samordnade skatteramar, inbegripet ett system för företagsbeskattning, som skulle gynna företagen, i synnerhet små och medelstora företag, och syfta till att blåsa nytt liv i tillväxten och generera sysselsättning.

3.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att det inrättas en politisk miljö för offentlig finansiering som gynnar tillväxten och sysselsättningen i ekonomin och för att främja sund skattekonkurrens inom Europeiska unionen så att skattebördan delas brett mellan arbetstagare och konsumenter, företag och kapitalinkomster. Parlamentet påpekar att Europeiska unionen måste främja skattesystem som uppmuntrar skapande av nya företag och tekniska innovationer.

4.  Europaparlamentet betonar att medlemsstaternas skattesystem i allmänhet har gått för långt när det gäller tillämpning av relativt höga skattesatser i låga inkomstskikt, vilket avhåller människor från att ta risker och starta företag.

5.  Europaparlamentet anser att man kan ha konkurrenskraftiga skattesystem utan att undergräva statsfinanserna, vilket man kunnat se i de europeiska länder som under det senaste årtiondet har ökat sina skatteinkomster genom en sänkning av skatterna och en breddning av skattebaserna, samtidigt som de kontrollerat de löpande utgifterna och därmed minskat sina underskott.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att utarbeta lösningar på problemet med prisberäkning inom Europeiska unionen.

7.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens försöksprojekt där beskattningen av små och medelstora företag sker i det land där företagen är registrerade.

8.  Europaparlamentet erkänner de svårigheter som små och medelstora företag har i Europeiska unionen och andra OECD-länder med att finansiera sina projekt och stöder införande av skattestimulanser för att uppmuntra små och medelstora företag att i högre utsträckning använda sig av mekanismer för mellanformer av finansiering, såsom t.ex. andelskapital och nätverk för affärsänglar.

9.  Europaparlamentet pekar på de minskade offentliga intäkter som skattefusk leder till i EU och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att bekämpa skattefusket.

10.  Europaparlamentet anser att en effektiv bekämpning av skattesmitning och skattebedrägeri kräver en grundläggande omläggning av det sätt på vilket skattebyråerna fungerar, på basis av moderna organisationsprinciper och sund förvaltning, och betonar att kommissionen på det här området måste ta betydelsefulla initiativ för att stärka samordningen på gemenskapsnivå.

11.  Europaparlamentet anser att momsfördelarna för samhällsnyttigt inriktade offentligt och delvis offentligt ägda företag måste behållas. Parlamentet anser att förenklad handläggning för att hantera företagens EU-täckande momsplikt måste införas.

12.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att åstadkomma mera rättvisa i fördelningen av skattebördan och genom struktur och målinriktning när det gäller budgetens utgiftssida.

13.  Europaparlamentet kritiserar trenden inom Europeiska unionen med höjd moms eftersom det har en dämpande effekt och minskar konsumenternas efterfrågan. Parlamentet framhåller att erfarenheterna från vissa medlemsländer har visat att man får större inkomster när skattebasen breddas, sysselsättningstillväxten leder till ökad konsumtion och förutsättningarna är de rätta för att verksamheter i den svarta ekonomin skall bli vita, och att detta är en process som skulle komma i fara med en ökning av momssatserna.

14.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för försök med lägre momssatser på arbetskraftsintensiva tjänster som ett strukturellt inslag i momssystemet, med flexibilitet för medlemsstaterna att tillämpa sådana satser i sektorer för nära tjänster som främst är lokala och inte snedvrider gränsöverskridande konkurrens.

15.  Europaparlamentet stöder kommissionen i dess ansträngningar att anpassa skattepolitiken till ambitiösa miljömål. Parlamentet anser att sådana åtgärder kan främja ökad forskning inom och ökad tillämpning av miljöteknik och på så sätt utveckla Europeiska unionens konkurrensmöjligheter på detta område. Parlamentet framhåller emellertid att åtgärder måste vidtas för att undvika att en ännu större börda läggs på fattiga hushåll.

16.  Europaparlamentet konstaterar att det behövs en ny strategi när det gäller politiken för punktskatter. Parlamentet framhåller att en politik som är inriktad på att fastställa minimiskattesatser på gemenskapsnivå bör avvisas och att man istället bör anta en allmän uppförandekod, i syfte att uppmuntra medlemsstaterna att tillnärma sina punktskattesatser vilka skiljer sig kraftigt åt.

17.  Europaparlamentet anser att skattepolitiken rent allmänt skall bidra att industrin internaliserar externa kostnader, men anser att det vore klokt att behålla respektive införa skattestimulanser och andra stimulanser för att främja rena, icke-fossilbränslebaserade alternativa energiformer.

18.  Europaparlamentet anser att en ökning av bränsleskatterna skulle ha positiva miljöeffekter om ekonomiska och attraktiva masstransportmedel finns tillgängliga.

19.  Europaparlamentet menar att länder som håller på att komma i fatt ekonomiskt står inför högre externa kostnader, för vilket de inte ska bestraffas.

20.  Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta att sänka skatter på arbetskraft som ett viktigt sätt att uppnå Lissabonmålet om en sysselsättningsnivå på 70 procent.

21.  Europaparlamentet menar att det är viktigt för fullbordandet av den inre marknaden att tullagstiftningen och tullförfarandena förenklas i syfte att minska de administrativa kostnaderna för företag som är delaktiga i gränsöverskridande transaktioner samtidigt som man behåller de förenklade skyldigheterna för företag med gränsöverskridande verksamhet. Parlamentet ställer sig bakom en rörelse mot ett förenklat system för momsuppbörd för gränsöverskridande försäljning i Europeiska unionen, exempelvis genom genomförande av en mekanism som innebär att mottagaren betalar.

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas

22.  Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar för att skapa en konsoliderad bolagsskattebas för hela EU. Parlamentet konstaterar att en gemensam konsoliderad bolagsskattebas kommer att leda till ökad insyn genom att företagen har möjlighet att verka i enlighet med samma regler utomlands såväl som hemma, gränsöverskridande handel och investeringar kommer att öka och de administrativa kostnaderna och möjligheterna till skatteflykt och skattefusk avsevärt kommer att minska. Parlamentet anser att det är nödvändigt att införa åtgärder som är särskilt utformade för att minska de kostnader som drabbar små och medelstora företag som efterlever skattebestämmelserna, exempelvis skattebestämmelser i hemlandet.

23.  Europaparlamentet konstaterar att den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen är en politik som kan föras i enlighet med mekanismen om förstärkt samarbete som redan finns inskriven i fördragen.

24.  Europaparlamentet påminner om att en konsoliderad bolagsskattebas innebär gemensamma bestämmelser när det gäller skattebasen och på inget sätt påverkar medlemsstaternas frihet att fortsätta att fastställa sina egna skattesatser.

25.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att dra igång initiativet för en konsoliderad bolagsskattebas även inom ramen för förstärkt samarbete. Parlamentet påpekar dock att detta är den näst bästa lösningen eftersom avsaknaden av ett heltäckande gemenskapssystem innebär att vinsterna med öppenhet och lägre administrativa kostnader delvis minskar.

26.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens utgångspunkt att den nya skattebasen ska vara enhetlig och innebära en förenkling och rekommenderar att man utvecklar en mekanism för fördelning av inkomsterna bland de medlemsstater som berörs, samtidigt som man fastställer ramar med gemensamma standarder. Parlamentet anser vidare att när det gäller att inrätta en i sann mening gemensam och enhetlig skattebas är det också viktigt att skapa jämförbara, eller helst, gemensamma registreringshandlingar för gränsöverskridande ekonomisk verksamhet.

27.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande "I riktning mot en effektivare användning av skattelättnader till förmån för forskning och utveckling" och uppmärksammar behovet av att man delar med sig av bästa metoder och tydliggör, så långt det bara är möjligt, i vilken utsträckning sådana stimulanser är förenliga med gemenskapsrätten.

28.  Europaparlamentet framhåller att grön skatteväxling är ett flexibelt instrument för att uppnå ett visst utsläppsmål, tillhandahålla stimulanser för tekniska innovationer och för att ytterligare minska utsläppen.

29.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att behandla frågan om konsolidering av räkenskaper, beskattning och skatteförvaltning för stora koncerner med verksamhet över gränserna.

Vägar till ett effektivt skattemässigt främjande av forskning och utveckling

30.  Europaparlamentet anser att skattestimulanser för att främja forskning och utveckling är av stor betydelse för att nå Lissabonstrategins mål, exempelvis en ökning av utgifterna för forskning och utveckling i Europa, särskilt när det gäller att underlätta F&U+I-aktiviter för små och medelstora företag. Parlamentet konstaterar emellertid att sådana skattestimulanser inte bör användas som indirekta bidrag till nationella företag.

31.  Europaparlamentet är övertygat om att skattepolitiken bör utarbetas på ett sådant sätt att den främjar produktivitetsstyrd tillväxt i alla sektorer av ekonomin genom att skattebetalarna tillåts att antingen dra av eller göra skattemässiga avskrivningar för utgifter för forskning och utveckling.

32.  Europaparlamentet anser att teknikgapet mellan EU:s medlemsstater medför skattepolitiska skillnader och att åtgärder endast bör vidtas på EU-nivå när åtgärder i enskilda medlemsstater inte innebär en effektiv lösning. Parlamentet anser att främjande av goda metoder vid utformningen av skatteinitiativ som avser forskning och utveckling och bättre samordning av skattepolitiken skulle hjälpa medlemsstaterna att uppfylla Lissabonmålen.

Beskattning vid flytt till utlandet

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en mera proaktiv strategi när det gäller finanscentra i skatteparadis utanför EU.

34.  Europaparlamentet stöder kommissionens åsikt att det på grund av bristande gränsöverskridande samarbete mellan myndigheterna är berättigat att kräva att upplupen skatt ska betalas direkt vid flytt av tillgångar till tredje land.

Skattemässig behandling av förluster vid ärenden som rör överskridande av gränser

35.  Europaparlamentet konstaterar att fall som avser beskattning ofta tas upp i EG-domstolen och att detta främst beror på bristen på insyn och att skattesystemen i EU är så invecklade. Parlamentet efterlyser därför en förenkling av skattelagstiftningen inom Europeiska unionen. Parlamentet anser att man måste undvika dubbelbeskattning av moderbolag i situationer med gränsöverskridande förluster som görs av utländska dotterbolag, att beskattningsrätten måste fördelas rättvist mellan medlemsstaterna, förluster inte kunna skrivas av två gånger och skatteflykt förebyggas.

36.  Europaparlamentet konstaterar att utan kanaler för gränsöverskridande utjämning av förluster kommer koncerner att se till att deras vinst beskattas i länder där storleken på deras hemmamarknad är stor nog att kompensera eventuella förluster utomlands.

37.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att arbeta mot ett system för gränsöverskridande utjämning, både för företag och koncerner med utländska dotterbolag. Parlamentet har tagit del av kommissionens meddelande om skattemässig behandling av förluster i gränsöverskridande situationer.

38.  Europaparlamentet uppfattar kommissionens meddelande om behandling av förluster i gränsöverskridande situationer som ett underlag för fortsatta diskussioner, särskilt när det gäller de möjliga lösningar i avvaktan på att den konsoliderade bolagsskattebasen skall börja tillämpas, vilket anges i meddelandet om genomförande av ett system för utjämning av förluster och återtagande av värdmedlemsstaten.

o
o   o

39.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 569.
(2) EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 229.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0098.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy