Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2105(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0336/2007

Внесени текстове :

A6-0336/2007

Разисквания :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0471

Приети текстове
PDF 311kWORD 97k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС
P6_TA(2007)0471A6-0336/2007

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно Зелената книга "Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" (2007/2105(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Зелената книга на Европейската комисия "Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС" (COM(2007)0027),

–   като взе предвид Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето от 2003 г. (РККТ),

–   като взе предвид Европейската стратегия на СЗО от 2004 г. за политика на спиране на тютюнопушенето,

–   като взе предвид политическите препоръки на СЗО от 2007 г. относно защитата от излагане на пасивно пушене,

–   като взе предвид изявлението на Комисията пред Парламента относно добавките в тютюневите изделия в контекста на преговорите по REACH и предложенията на Европейския парламент за изменения относно добавките в тютюневите изделия(1),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6-0336/2007),

А.   като има предвид, че тютюневият дим съдържа над 4 000 химически вещества, включително над 50 известни канцерогенни и много токсични агенти като циановодородна киселина, амоняк и въглероден монооксид;

Б.   като има предвид, че само в Европейския съюз в резултат на тютюнопушенето ежегодно умират най-малко 650 000 души;

В.   като има предвид, че е научно доказано, че тютюневият дим и тютюневите изделия без отделяне на дим причиняват тежки здравословни увреждания и преждевременна смърт;

Г.   като има предвид, че тютюневият дим уврежда респираторните пътища и причинява възпаления на лигавицата, кашлица, пресипналост, затруднено дишане, намалени стойности на белодробна функционалност, възникване и изостряне на астма и пневмония, бронхит и хронично-обструктивни белодробни страдания и до силно увреждане на кръвоносните съдове, което води до сърдечни инфаркти и инсулти, а също така увеличава над два пъти опасността от загуба на зрението в резултат на възрастова дегенерация на макулата (AMD);

Д.   като има предвид, че е доказано, че излагането на въздействие на тютюнев дим по принцип или на работното място води до значително повишаване на риска от заболяване от рак на белите дробове и че например вероятността за заболяване от белодробен рак при персонал в заведенията за обществено хранене, в които е разрешено пушенето, е с 50 % по-голяма отколкото при персонал, който не е изложен на въздействието на тютюнев дим;

Е.   като има предвид, че пасивното тютюнопушене убива годишно около 80 000 души в Европейския съюз;

Ж.   като има предвид, че децата са особено чувствителни към тютюневия дим, например в дома и в личните превозни средства;

З.   като има предвид, че при бременност тютюневият дим повишава риска от малформации, спонтанен аборт, смърт на зародиша и преждевременно раждане, забавяне на интраутеринното развитие на фетуса по отношение на ръст, тегло и размер на главата, и че съществува връзка между пасивното тютюнопушене и възпалението на средното ухо, затруднената белодробна функция, астмата и внезапната смърт при кърмачетата;

И.   като има предвид, че Европейският съюз и 25 от 27-те държави-членки вече подписаха и ратифицираха Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето (РККТ), в чийто преамбюл се съдържа позоваване на Устава на СЗО, в който е залегнало, че правото на всеки да се радва на най-високия достижим стандарт на здраве е едно от основните права на човека, и чийто член 8 от РККТ защитата от тютюнев дим е основно човешко право;

Й.   като има предвид, че максимална полза за обществото и икономиката ще бъде постигната по най-добрия възможен начин, когато създаването на зони без тютюнев дим бъде допълнено от ефективна политика за спиране на пушенето на равнището на ЕС и/или държавите-членки, под формата на: а) ефективни програми за насърчаване на спиране на пушенето, организирани в учебните заведения, здравните заведения, на работното място и в центровете за спорт, и по-добър достъп до терапии с цел спиране на пушенето (както поведенчески, така и фармакологични) за лица, които желаят да спрат да пушат, б) диагностициране и лечение на зависимостта от тютюна - в националните програми в областта на здравеопазването и образованието, в) сътрудничество, което улеснява достъпа и осигурява разумни цени съгласно член 14 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето (РККТ);

К.   като има предвид, че една отговорна политика има задачата да изгради среда, в която тютюнопушенето не се възприема като нормално, която поощрява пушачите да ограничат или откажат пушенето, която им осигурява подкрепа в процеса на спиране на пушенето и която възпрепятства младежите и децата от това да започнат да пушат;

Л.   като има предвид, че само пълната забрана на пушенето във всички затворени работни помещения, включително в заведенията за обществено хранене и в питейните заведения, както и във всички обществени сгради и в транспортните средства, може да съхрани здравето на персонала и непушачите и да допринесе в значителна степен за отказване от тютюнопушене;

М.   като има предвид, че в сферата на общественото хранене в държавите-членки, в които е наложена пълна забрана на пушенето, не се забелязва спад на оборота;

Н.   като има предвид, че в своя доклад от 1999 г. "Ограничаване на епидемията: правителствата и икономическите измерения на контрола на тютюнопушенето" Световната банка демонстрира разходната ефективност на данъчните мерки за намаляване на търсенето на тютюневи изделия и на цялостното потребление на тютюн, а СЗО също така подчерта, че данъчното облагане има най-голямо въздействие;

О.   като има предвид, че Европейската стратегия на СЗО за политика на спиране на тютюнопушенето потвърждава, че формите на намеса за спиране на пушенето (както поведенчески, така и фармакологични) представляват важен и разходно ефективен компонент на една всеобхватна стратегия за контрол на тютюнопушенето, която ще спести значителни разходи на системите на здравеопазване в бъдеще;

П.   като има предвид, че е известно, че потреблението на тютюневи изделия ежегодно нанася на европейските икономики щети, изразяващи се в стотици милиарди;

Р.   като има предвид, че нанесените от потреблението на тютюневи изделия разходи на системите на здравеопазване се поемат от обществото, а не от причинителите;

С.   като има предвид, че е неприемливо някои държави-членки да насърчават закупуването на тютюневи изделия на тяхна територия чрез по-ниски данъчни ставки с цел увеличаване на общите приходи от данъчно облагане;

Т.   като има предвид, че почти 70 % от населението на Европейския съюз са непушачи, 27 % пушат цигари, 5 % - ръчно свити цигари и 1 % - пури или лула;

У.   като има предвид, че 86 % от гражданите на Европейския съюз подкрепят забраната за тютюнопушене на работното място, 84 % - и на други обществени места, 77 % - в ресторантите и 61 % - в питейните заведения;

Ф.   като има предвид, че образователни мерки, насочени към определени целеви групи, по-специално към младите хора, бременните жени и родителите, съдействат за намаляване на потреблението на тютюн;

1.  Приветства Зелената книга на Комисията като изходно начало на една отговорна европейска политика за защита на гражданите от вредния за здравето тютюнев дим;

2.  Приветства подхода на държавите-членки, които вече са приели ефективни мерки за защита от пасивното тютюнопушене;

3.  Подновява своето изискване към Комисията, вече отразено в Резолюцията от 23 февруари 2005 г., относно Плана за действие "Околна среда и здраве" 2004-2010 г.(2) по на-бързия начин да определи тютюневия дим в околната среда като канцероген от клас 1 съгласно класификацията на Директивата за опасните вещества(3), като по този начин тютюневият дим в околната среда попадне в приложното поле на Директивата относно канцерогените и мутагените(4);

4.  Призовава Комисията да изготви списък и да определи количествени стойности на конкретните вредни въздействия на тютюнопушенето сред младите хора в държавите-членки с оглед на последващо формулиране на европейски цели, които целят да ограничат възприемането и потреблението на тютюн сред младите хора, като държавите-членки се ангажират да намалят тютюнопушенето в тази възрастова група най-малко с 50 % до 2025 г.;

5.  Без да се засягат задължения, наложени с общностно законодателство, подчертава, че държавите-членки са свободни да определят вида на мерките, които предприемат на национално равнище, но следва да докладват на Комисията, както в средата, така и в края на определения период, посочен в параграф 4, относно постигнатия напредък за намаляване на вредните въздействия на тютюнопушенето сред младежите;

6.  Отбелязва, че Комисията има спомагателни функции по отношение на постигането на европейските цели, като подпомага държавите-членки при обмена на знания и най-добри практики и при извършване на европейски проучвания във връзка с борбата с вредните въздействия на тютюнопушенето сред младежите;

7.  Призовава Комисията да внесе предложение за изменение на Рамковата директива за безопасността и здравето на работното място(5), което поставя изискване към всички работодатели да гарантират работни места без тютюнев дим;

8.  Призовава държавите-членки, в срок от две години, да наложат пълна забрана на тютюнопушенето във всички затворени работни помещения, включително и в заведенията за обществено хранене, във всички затворени обществени сгради и в обществения транспорт на територията на Европейския съюз; призовава Комисията, в случай че посочените цели не бъдат постигнати от всички държави-членки, до 2011 г. да представи пред Европейския парламент и Съвета предложение за разпоредби за защита на непушачите в контекста на защитата при заетост, при което да признае вече съществуващите национални разпоредби на държавите-членки;

9.  Призовава държавите-членки, които въведоха пълна забрана за пушене на обществени места, в барове и ресторанти, да създадат и подпишат харта, на доброволни начала, която провъзгласява "Европейска зона без тютюнев дим", като по този начин създадат водеща група от държави-членки, които вече са приели пълна забрана за пушене, въз основа на доброволното си участие, и призовава подписалите хартата да обмислят възможността за това тази "доброволна" харта да придобие правен статут посредством процедурата на засилено сътрудничество;

10.  Призовава държавите-членки да забранят пушенето на територията на обществени игрища в рамките на две години;

11.  Призовава Комисията да изготви доклад за разходите на националните системи на здравеопазване и икономиката на Европейския съюз, които възникват в резултат на пушенето и като последствие от въздействието на замърсяването, причинено от тютюнев дим;

12.  Призовава Комисията да предостави, при възможност до 2008 г, предложение за изменение на Директива 2001/37/EО(6) за тютюневите изделия, което да съдържа най-малко следното:

   незабавна забрана на всички предизвикващи никотинова пристрастеност добавки,
   незабавна забрана, на основа на наличните токсикологични данни, на всички известни като канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството добавки, които показват подобни свойства по принцип или в резултат на пиролиза (горене при 600 до 950° по Целзий),
   въвеждане на подробна процедура за регистрация, оценка и разрешаване на добавки при производството на тютюневи изделия и на цялостно отразяване на всички добавки върху етикета,
   автоматична забрана на всички добавки, за които производителите или вносителите на тютюневи изделия не могат да предоставят пълни данни до края на 2008 г. (както и списъци на всички съставки и техните количества, за всяка марка и за всеки вид, с токсикологични данни),
   задължаване на производителите да предоставят публичен достъп до всички налични токсикологични данни за съставките и добавките в тютюневия дим, включително и за тези, възникващи при пиролиза (открита и конфиденциална информация),
   съставяне на справочник за съставките и добавките на тютюневите изделия и на компонентите на тютюневия дим, и информиране на потребителите за тях,
   въвеждане на система за финансиране, при която всички разходи за изграждане и поддържане на структурите за оценка и контрол (например независими лаборатории, персонал, научни изследвания) се поемат от производителите на тютюневи изделия,
   прилагане на отговорността на производителя за качеството на изделията и въвеждане на отговорност на производителите за финансиране на всички разходи при увреждане на здравето в резултат на потребление на тютюневи изделия;

13.  Призовава Комисията да подкрепи всеобхватна стратегия за контрол и спиране на тютюнопушенето и да проучи и други мерки, целящи постигане на Европа без тютюнев дим, като например:

   забрана в целия ЕС на използването на тютюневи изделия в личните превозни средства в присъствието на непълнолетни лица,
   забрана в целия ЕС върху продажбата на тютюневи изделия на младежи под 18-годишна възраст,
   издаване на разрешителни за поставяне на автомати за продажба на цигари само, ако те са непълнолетни,
   премахване на тютюневите изделия от щандовете за самообслужване в търговията на дребно,
   забрана на продажбата от разстояние на тютюневи изделия (напр. по интернет) на младежи под 18 годишна възраст,
   насърчаване на превантивни мерки и кампании срещу тютюнопушенето сред младите хора,
   забрана на рекламата на тютюневи изделия по интернет,
   насърчаване на държавите-членки за въвеждане на независещо от инфлацията данъчно облагане върху всички тютюневи изделия,
   установяване в целия ЕС на високо минимално равнище на данъчно облагане върху всички тютюневи изделия,
   засилени мерки за контрол срещу контрабандата на тютюн;

14.  Призовава Комисията да проучи какви фискални мерки биха могли да подпомогнат намаляването на потреблението на тютюн, особено от младите хора, както и да отправи препоръки към държавите-членки въз основа на това проучване;

15.  Призовава всички държави-членки да прекратят насърчаването на закупуването на тютюневи изделия на тяхна територия чрез поддържане на ниски данъчни ставки;

16.  Приветства решението на Италия да въведе пълна забрана на превоза на цигари без етикет с оглед борба с контрабандата и улесняване на определянето на произхода;

17.  Призовава Комисията да внесе предложения за изменение на Директива 2001/37/ЕО с цел премахване на изискването за посочване върху цигарените опаковки на отделяния катран, никотин и въглероден монооксид, което понастоящем предоставя на пушачите подвеждаща информация за сравнение;

18.  Призовава Комисията да внесе предложения за изменение на Директива 2001/37/ЕО с оглед включване на нов каталог от предупредителни изображения с по-големи размери и по-силно послание, които да бъдат задължително поставяни върху всички тютюневи изделия, продавани в Европейския съюз, както и с оглед поставяне на подобни изображения от двете страни на тютюневите опаковки; счита, че всички предупреждения следва също така да съдържат ясна информация за контакт с цел получаване на помощ за отказване от пушенето, като съответен безплатен телефонен номер или интернет сайт;

19.  По-специално, призовава Комисията да препоръча включването на предупреждение относно връзката между пушенето и слепотата при преразглеждането на Директива 2001/37/ЕО, тъй като няколко скорошни научни изследвания предоставиха категорични и последователни доказателства, че пушенето предизвиква загуба на зрението в резултат на свързана с възрастта дегенерация на макулата; такива предупреждения следва да се появят в списъка с предупреждения относно употребата върху тютюневите изделия, придружени от съответни графични изображения в подкрепа на посланието;

20.  Призовава държавите-членки да стимулират желаещите да се откажат от пушенето с мерки за подкрепа, включително форми на намеса за спиране на пушенето, като:

   разширяване на достъпа до терапии за спиране на пушенето - както фармакологични (напр. никотино-заместваща терапия), така и поведенчески (консултиране) - чрез възстановяване на разходите и намеса от страна на доставчиците на здравноосигурителни услуги,
   осигуряване на по-достъпни цени на продуктите за спиране на пушенето (напр. никотино-заместващи продукти) чрез намаляване на ставката на ДДС;

21.  Посочва, че, съгласно Европейската стратегия на СЗО от 2004 г. за политика на спиране на тютюнопушенето, интензивното консултиране с лекар в продължение на повече от 10 минути има най-големи шансове за успех с оглед постигане на дългосрочно въздържане от тютюнопушене; призовава следователно държавите-членки да включат консултирането за прекратяване на никотиновата зависимост в националните системи на здравеопазване посредством подпомагане и обучение на специалисти по първична медицинска помощ, които систематично да задават въпроси на пациентите относно пушенето и да съветват пушачите да спрат тютюнопушенето, както и да възстановяват направените от тях разходи във връзка с подобно интензивно консултиране;

22.  Призовава държавите-членки да проведат информационни и образователни кампании по въпросите на здравословния начин на живот, съобразени с нуждите на всички възрастови и социални групи, за да бъдат хората в състояние да поемат отговорност за самите себе си и, по целесъобразност, за своите деца;

23.  Счита, че такива мерки за спиране на пушенето следва да осигурят достъп на пушачите, по-специално на младите хора и на лицата с финансови затруднения, до продукти и терапевтични средства за спиране на пушенето на разумни цени, включително до консултиране, за да се избегне неравнопоставеност, която да попречи на членовете на обществото в по-неизгодно положение да се възползват от тях;

24.  Счита, че информацията относно начините за спиране на тютюнопушенето, включително безплатни телефонни номера или адреси на интернет сайтове, следва да бъде ясно посочена във всички търговски обекти, където се продават тютюневи изделия;

25.  Поощрява Комисията да продължи да провежда мерки за финансово стимулиране на равнище на ЕС, като например мерки за ангажиране на обществото с проблема; счита, че развитието на уменията на лекари и друг персонал, работещ в областта на здравеопазването, следва да бъде разглеждано като съществена област, на която се отдава приоритетно значение;

26.  Призовава Комисията спешно да проучи рисковете за здравето, свързани с потреблението на снус, както и неговото въздействие върху потреблението на цигари;

27.  Изисква в тази връзка, като част от бюджетния орган, финансирането на тези мерки за постигане на осведоменост, което се извършва понастоящем от фонд "Тютюн" на Общността да се гарантира и по-нататък след преустановяване на фонда;

28.  Призовава Комисията и държавите-членки да включат контрола на тютюнопушенето като ключов приоритет в тяхната работа в областта на здравеопазването и развитието и да сътрудничат със страните с ниски доходи, за да осигурят предоставянето на цялата необходима финансова и техническа помощ, така че партньорите на ЕС от АКТБ да са в състояние да спазват поетите задължения по РККТ; призовава Комисията винаги да осигурява навременно спазване на всички финансови ангажименти по РККТ и свързаните с нея инициативи в системата на ООН;

29.  Призовава Италия и Чешката република да ратифицират в най-кратък срок Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнопушенето;

30.  Осъжда незачитането, показано от страна на някои членове и служители на Европейския парламент, на ограниченията по отношение на тютюнопушенето в Европейския парламент, като например пушенето на стълбищата или в открития бар на членовете на ЕП в Страсбург;

31.  Призовава Бюрото да даде пример като издаде забрана за пушене във всички помещения на Европейския парламент без изключение , която да влезе в сила незабавно; призовава за стриктно прилагане на тази забрана;

32.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове от 13.12.2006 г., P6_TA(2006)0552.
(2) OВ C 304 E от 1.12.2005 г., стр. 264.
(3) Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1).
(4) Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).
(5) Директива на Съвета 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работното място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1).
(6) Директива 2001/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (ОВ L 194 от 18.7.2001 г., стр. 26).

Правна информация - Политика за поверителност