Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2105(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0336/2007

Předložené texty :

A6-0336/2007

Rozpravy :

PV 23/10/2007 - 17
CRE 23/10/2007 - 17

Hlasování :

PV 24/10/2007 - 8.26
CRE 24/10/2007 - 8.26
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0471

Přijaté texty
PDF 238kWORD 86k
Středa, 24. října 2007 - Štrasburk
Tabákový kouř: možnosti politiky na úrovni EU
P6_TA(2007)0471A6-0336/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2007 o zelené knize: "K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU" (2007/2105(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na zelenou knihu Komise: "K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU" (KOM(2007)0027),

-   s ohledem na Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2003 o kontrole tabáku (FCTC),

-   s ohledem na evropskou strategii WHO z roku 2004 pro politiku odvykání kouření,

-   s ohledem na doporučení politiky WHO z roku 2007 o ochraně před expozicí sekundárnímu tabákovému kouři,

-   s ohledem na prohlášení Komise před Parlamentem k nařízení REACH týkající se tabákových příměsí a příslušných pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu(1),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0336/2007),

A.   vzhledem k tomu, že tabákový kouř je složitou směsí jedovatých látek skládající se z více než 4000 látek, včetně jedů jako je kyselina kyanovodíková, čpavek a oxid uhelnatý, a také z více než 50 látek, které jsou prokazatelně rakovinotvorné,

B.   vzhledem k tomu, že v celé Evropské unii umírá na následky kouření ročně nejméně 650 000 lidí,

C.   vzhledem k tomu, že je vědecky dokázáno, že tabákový kouř a tabákové výrobky, které neprodukují kouř, způsobují těžké zdravotní komplikace a jsou příčinou předčasných úmrtí,

D.   vzhledem k tomu, že tabákový kouř poškozuje mj. dýchací cesty, což způsobuje podráždění sliznic, kašel, chraptivost, dušnost, snížení funkčnosti plic, vznik a zhoršení astmatu, zápalu plic, zánět průdušek a chronické obstruktivní onemocnění plic, a že poškození cév je tak značné, že může vést k srdečnímu infarktu a k mrtvici, a že více než zdvojnásobuje riziko věkem podmíněné degenerace makuly, což je v příčinou ztráty zraku (AMD),

E.   vzhledem k tomu, že přítomnost tabákového kouře obecně nebo na pracovišti prokazatelně zvyšuje riziko rakoviny plic a že např. u zaměstnanců v gastronomických provozech, kde je dovoleno kouřit, je pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic o 50 % vyšší než u zaměstnanců, kteří tabákovému kouři vystaveni nejsou,

F.   vzhledem k tomu, že podle odhadů umírá v Evropské unii na následky pasivního kouření ročně asi 80 000 lidí,

G.   vzhledem k tomu, že zejména děti jsou na tabákový kouř velmi citlivé, např. doma a v soukromých dopravních prostředcích,

H.   vzhledem k tomu, že tabákový kouř může být během těhotenství příčinou zvýšeného rizika poškození plodu, potratu, narození mrtvého plodu nebo předčasného porodu, pomalejšího růstu plodu, menšího obvodu hlavičky plodu a snížené porodní hmotnosti, a že existuje souvislost mezi pasivním kouřením a záněty středního ucha, závažným poškozením funkcí plic, astmatem a také syndromem náhlého úmrtím kojenců,

I.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a 25 z 27 jejích členských států již podepsalo a ratifikovalo Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), v jejíž preambuli je uvedeno, že nárok na ochranu před tabákovým kouřem vyplývá ze základních lidských práv a svobod a že v souladu s článkem 8 FCTC je ochrana před tabákovým kouřem nezadatelným právem,

J.   vzhledem k tomu, že největšího prospěchu pro společnost a hospodářství bude nejlépe dosaženo, pokud bude vytváření nekuřáckého prostředí doplňováno účinnými politikami odvykání kouření na úrovni EU nebo členských států, jako jsou: a) účinné programy na podporu odvykání ve vzdělávacích zařízeních, zdravotnických zařízeních, na pracovištích a sportovištích a také snazší přístup k terapiím zaměřeným na odvykání (k behavioristickým i farmakologickým terapiím) pro ty, kteří chtějí přestat kouřit, b) diagnostikování a léčba závislosti na tabáku v národních zdravotnických a vzdělávacích programech a c) spolupráce na usnadnění přístupu a finanční dostupnosti v souladu s článkem 14 FCTC,

K.   vzhledem k tomu, že povinností odpovědné politiky je vytvořit prostředí, v němž již není kouření považováno za normální, což bude kuřáky motivovat k tomu, aby kouření omezili či kouřit přestali, podpoří je v procesu odvykání a zabrání tomu, aby děti a mladiství kouřit začali,

L.   vzhledem k tomu, že pouze všeobecný zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně gastronomických provozů a provozů poskytujících nápoje, a také ve všech veřejných budovách a dopravních prostředcích může ochránit zdraví pracovníků a nekuřáků a že takový zákaz usnadní situaci těm, kteří chtějí s kouřením přestat,

M.   vzhledem k tomu, že není známo, že by došlo k náhlému poklesu tržeb v gastronomických podnicích v zemích, kde byl zaveden všeobecný zákaz kouření,

N.   vzhledem k tomu, že Světová banka ve své zprávě z roku 1999 "Zpomalení epidemie: vlády a hospodářské aspekty kontroly tabáku" poukázala na efektivnost nákladů daňových opatření k omezení poptávky po tabákových výrobcích a ke snížení celkové spotřeby tabáku a že WHO rovněž zdůraznila, že zdanění má největší účinek,

O.   vzhledem k tomu, že se v evropské strategii WHO pro politiku odvykání kouření z roku 2004 uvádí, že zásahy ve prospěch odvykání kouření (jak behavioristické, tak farmakologické) jsou důležitou a z hlediska nákladů efektivní součástí komplexní strategie kontroly tabáku, která v budoucnosti značně uspoří výdaje zdravotního systému,

P.   vzhledem k tomu, že je známo, že spotřeba tabáku evropskému hospodářství ročně způsobuje škody, jež lze vyjádřit ve stovkách miliard,

Q.   vzhledem k tomu, že náklady, které souvisí se spotřebou tabáku a zatěžují systémy zdravotní péče, nese celá společnost, a nikoliv jejich původci,

R.   vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby některé členské státy ve svých zemích podporovaly nákup tabákových výrobků nízkými daňovými sazbami za účelem zvýšení svých celkových daňových příjmů,

S.   vzhledem k tomu, že téměř 70 % obyvatelstva EU jsou nekuřáci, 27 % obyvatel kouří cigarety, 5 % ubalené cigarety a 1 % doutníky nebo dýmku,

T.   vzhledem k tomu, že se pro zákaz kouření na pracovištích vyslovilo 86 % občanů EU, pro zákaz kouření v ostatních veřejných prostorách 84 %, pro zákaz kouření v restauracích 77 % a pro zákaz kouření v barech a hostincích 61 % občanů EU,

U.   vzhledem k tomu, že výchova zaměřená na cílové skupiny, zejména na mládež, těhotné ženy a rodiče, pomáhá omezit spotřebu tabáku,

1.   vítá zelenou knihu Komise jako výchozí bod pro odpovědnou evropskou politiku na ochranu občanů před tabákovým kouřem, který je zdraví škodlivý;

2.   vítá postup těch členských států, které již vydaly účinná opatření na ochranu před pasivním kouřením;

3.   opakuje svůj požadavek předložený Komisi již v usnesení ze dne 23. února 2005 o Evropském akčním plánu v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví 2004–2010(2), a to zařadit co nejdříve tabákový kouř do směrnice o nebezpečných látkách(3) jako rakovinotvornou látku do kategorie 1, aby tabákový kouř spadal do oblasti působnosti směrnice o karcinogenech a mutagenech(4);

4.   vyzývá Komisi, aby vytvořila seznam a kvantifikovala konkrétní škodlivé dopady kouření u mládeže v členských státech a aby následně spolu s členskými státy, které se zavázaly k omezení kouření u mládeže o nejméně 50 % do roku 2025, formulovala evropské cíle pro členské státy zaměřené na snižování spotřeby tabáku u mládeže,

5.   aniž jsou dotčeny jakékoliv povinnosti vyplývající z právních předpisů Společenství zdůrazňuje, že členské státy mohou svobodně určit formu opatření, která mají být přijata na vnitrostátní úrovni, ale že by Komisi v polovině stanoveného období a na jeho konci měly podat zprávu o pokroku v omezování škodlivých účinků kouření u mládeže,

6.   připomíná, že Komise má podpůrnou úlohu v dosahování evropských cílů, která spočívá v pomoci členským státům vyměňovat si znalosti a osvědčené postupy a provádět evropský výzkum v oblasti boje proti škodlivým účinkům kouření u mládeže;

7.   vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu rámcové směrnice o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti(5), v němž bude vyžadovat, aby všichni zaměstnavatelé zajistili, že se na pracovišti nevyskytuje tabákový kouř;

8.   vyzývá členské státy, aby do dvou let zavedly neomezený zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně stravovacích zařízení, a také ve všech uzavřených veřejných budovách a dopravních prostředcích v Evropské unii; vyzývá Komisi, aby v případě, že všechny členské státy nedosáhnou uvedených cílů, předložila Parlamentu a Radě návrh opatření na ochranu nekuřáků v oblasti bezpečnosti práce a zároveň uznala stávající vnitrostátní ustanovení v členských státech;

9.   vyzývá členské státy, které zavedly úplný zákaz kouření na veřejných místech, v barech a restauracích, aby vypracovaly a podepsaly dobrovolnou chartu o evropské zóně bez tabákového kouře, a vytvořily tak na základě dobrovolného členství předvoj členských států, které již zavedly úplný zákaz kouření, a vyzývá členy charty, aby zvážili, zda této dobrovolné chartě neposkytnou pomocí postupu rozšířené spolupráce legislativní status;

10.   vyzývá členské státy, aby během dvou let zakázaly kouření na veřejných hřištích;

11.   vyzývá Komisi, aby vypracovala zprávu o nákladech, které vznikají národním systémům zdravotní péče a hospodářství Evropské unie v souvislosti s kouřením a působením tabákového kouře;

12.   vyzývá Komisi, aby do roku 2008, pokud to bude možné, předložila návrh na úpravu směrnice 2001/37/ES(6) o tabákových výrobcích , který bude obsahovat alespoň:

   - okamžitý zákaz všech příměsí způsobujících závislost,
   - okamžitý zákaz všech příměsí, o kterých je na základě dostupných toxikologických údajů známo, že jsou rakovinotvorné, mutagenní nebo toxické při reprodukci jako takové nebo při pyrolýze (spalování při teplotě 600° C až 950° C),
   - zavedení podrobného postupu pro registraci, hodnocení a povolování tabákových příměsí a úplného vyznačování všech tabákových příměsí na balení,
   - automatický zákaz všech příměsí, u kterých výrobci nebo dovozci tabákových výrobků nepředloží všechny požadované údaje do konce roku 2008 (mj. podle názvů a druhu sestavené seznamy všech obsažených látek, jejich množství a také jejich toxické vlastnosti),
   - povinnost výrobce veřejně zpřístupnit všechny existující údaje o toxických účincích příměsí a látek v tabákovém kouři, včetně toxických účinků látek vznikajících při pyrolýze (veřejné i interní údaje),
   - vytvoření kompendia o tabákových příměsích a látkách v tabákovém kouři a informování spotřebitelů o tomto kompendiu,
   - zavedení systému financování, který výrobcům tabákových výrobků uloží hradit všechny náklady spojené s vytvořením a činností struktur pro hodnocení a kontrolu (např. nezávislé laboratoře, personál, vědecké výzkumy),
   - uplatňování povinnosti výrobce ručit za své výrobky a zavedení odpovědnosti výrobce za financování všech nákladů souvisejících se zdravotními následky spotřeby tabáku,

13.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala další závazná opatření v rámci EU směřující k Evropě bez tabákového kouře a na podporu komplexní tabákové kontroly a strategie odvykání kouření, např:

   - zákaz užívání tabáku v přítomnosti mladistvých v soukromé dopravě v celé EU,
   - zákaz prodeje tabákových výrobků mládeži do 18 let v celé EU,
   - vydávání povolení k instalaci automatů na prodej cigaret pouze tehdy, pokud je zaručeno, že k nim nebudou mít mladiství přístup,
   - odstranění tabákových výrobků ze samoobslužných zón a výloh v maloobchodě,
   - zamezení prodeje tabákových výrobků mládeži do 18 let "na dálku" (např. prostřednictvím internetu);
   - podpora preventivních opatření a protikuřáckých kampaní zaměřených na mládež;
   - zákaz internetové reklamy na tabákové výrobky,
   - povzbuzování členských států v zavádění neinflačního zdanění všech tabákových výrobků,
   - zavedení vysoké minimální úrovně zdanění všech tabákových výrobků v celé EU,
   - přísnější kontroly pašování tabáku;

14.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jaká daňová opatření by mohla pomoci omezit spotřebu tabáku, zejména u mládeže, a žádá Komisi, aby na základě těchto šetření vydala doporučení pro členské státy;

15.   vyzývá všechny členské státy, aby přestaly podporovat nákup tabákových výrobků uplatňováním nízkých daňových sazeb ve svých zemích;

16.   vítá rozhodnutí Itálie zakázat veškerou přepravu neoznačených cigaret jako způsob boje proti pašování a v zájmu usnadnění určení původu;

17.   vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na změnu směrnice 2001/37/ES za účelem odstranění požadavku na uvádění obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na balení cigaret, které v současnosti kuřákům poskytuje zavádějící srovnání;

18.   vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na změnu směrnice 2001/37/ES za účelem začlenit obnovenou sérii větších a účinnějších obrazových varování povinně na všechny tabákové výrobky prodávané v Evropské unii, přičemž tato varování by měla být uvedena na obou stranách balení tabákového výrobku; domnívá se, že všechna varování by také měla zahrnovat jasné kontaktní údaje pro pomoc kuřákům při odvykání kouření uvedením bezplatného telefonního čísla nebo internetové stránky;

19.   zejména vyzývá Komisi, aby doporučila zařadit varování o souvislosti mezi kouřením a slepotou do revize směrnice 2001/37/ES, jelikož řada nejnovějších vědeckých studií poskytla shodné a nezvratné důkazy, že kouření vyvolává ztrátu vidění způsobenou věkem podmíněnou makulární degenerací; tato varování by se měla nacházet na seznamu varovných označení, která se používají pro tabákové výrobky, spolu s vhodným grafickým znázorněním zdůrazňujícím tuto informaci;

20.   vyzývá členské státy, aby kuřákům, kteří chtějí přestat kouřit, jejich záměr usnadnily podpůrnými opatřeními, např. intervencemi pro odvykání kouření:

   - zvýšeným přístupem k odvykacím terapiím – jak farmakologickým (např. k náhradní nikotinové terapii), tak behaviorálním (k poradenství) – prostřednictvím placení a intervence poskytovatelů zdravotní péče,
   - zvýšenou cenovou dostupností výrobků pro odvykání kouření (např. výrobků nahrazujících nikotin) snížením sazby DPH;

21.   zdůrazňuje, že podle evropské strategie WHO z roku 2004 pro politiku odvykání kouření má intenzivní poradenství poskytnuté lékařem v délce větší než 10 minut nejvyšší míru úspěchu v dosahování dlouhodobé abstinence; vyzývá proto členské státy, aby zavedly poradenství pro ukončení závislosti na nikotinu do vnitrostátního systému zdravotní péče tím, že povzbudí a vyškolí odborníky primární péče, aby se systematicky dotazovali pacientů na kouření a aby radili kuřákům, jak přestat kouřit, a aby za toto intenzivní poradenství platily;

22.   vyzývá členské státy, aby vedly informační a vzdělávací kampaně týkající se zdravého životního stylu přizpůsobené všem věkovým kategoriím a sociálním skupinám s cílem umožnit lidem nést odpovědnost za sebe a případně i za své děti;

23.   domnívá se, že by taková opatření na odvykání kouření měla zajistit, aby kuřáci, zejména mládež a ekonomicky slabší jedinci, měli přístup k cenově dostupným výrobkům pro odvykání kouření a k léčbě, včetně poradenství, aby se zajistilo, že neexistují nerovnosti, které by osoby, které jsou ve společnosti méně zvýhodněné, odradily od využívání těchto opatření;

24.   domnívá se, že by informace o tom, jak přestat kouřit, včetně bezplatných telefonních čísel nebo internetové adresy, měly být viditelně dostupné ve všech místech, kde jsou tabákové výrobky prodávány;

25.   vyzývá Komisi, aby na úrovni EU i nadále prováděla podpůrná opatření, např. opatření ke zvýšení informovanosti; domnívá se, že by rozvoj odbornosti lékařů a ostatního zdravotnického personálu měl být důležitou a prioritní oblastí;

26.   vyzývá Komisi, aby prozkoumala zdravotní rizika spojená s užíváním tabáku snus a jeho dopad na spotřebu cigaret;

27.   požaduje, jako jeden ze členů rozpočtového orgánu, aby bylo v této souvislosti financování opatření ke zvýšení informovanosti, která jsou v současné době hrazena z Tabákového fondu Společenství, zajištěno v plném rozsahu také po ukončení činnosti tohoto fondu;

28.   vyzývá Komisi a členské státy, aby do své zdravotní a rozvojové práce a práce se zeměmi s nízkými příjmy zahrnuly kontrolu tabáku jako klíčovou prioritu, aby byla zajištěna dostupnost veškerého nezbytného financování a technické pomoci, aby byli partneři EU ze států AKT schopni splnit své povinnosti vyplývající z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku; vyzývá Komisi, aby vždy rychle splácela všechny své finanční závazky spojené s Rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a s příslušnými iniciativami v rámci OSN;

29.   vyzývá Itálii a Českou republiku, aby co nejdříve ratifikovaly FCTC;

30.   odsuzuje přehlížení omezení kouření v Evropském parlamentu některými poslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu, např. kouřením na schodištích nebo v otevřeném poslaneckém baru ve Štrasburku;

31.   vyzývá předsednictvo a poukazuje přitom na povinnost být příkladem, aby s okamžitou účinností vydalo zákaz kouření ve všech prostorách Evropského parlamentu bez výjimky; vyzývá k důslednému prosazování tohoto zákazu;

32.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Texty přijaté dne 13.12.2006, P6_TA(2006)0552.
(2) Úř. věst. C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
(3) Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50).
(5) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).
(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26).

Právní upozornění - Ochrana soukromí