Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2596(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0376/2007

Внесени текстове :

B6-0376/2007

Разисквания :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Гласувания :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Приети текстове :

P6_TA(2007)0472

Приети текстове
PDF 299kWORD 75k
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
Турция
P6_TA(2007)0472B6-0376/2007

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2007 г. относно отношенията между ЕС и Турция

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 декември 2004 г. относно редовния доклад от 2004 г. и препоръката на Европейската комисия относно напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС(1) ,

–   като взе предвид своята резолюция от 28 септември 2005 г. относно започването на преговорите с Турция(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2006 г. относно напредъка на Турция по пътя на присъединяване към ЕС(3),

–   като взе предвид своите резолюции от 16 март 2006 г. относно стратегическия документ на Комисията за разширяването от 2005 г.(4) и от 13 декември 2006 г. относно съобщението на Комисията по стратегията на разширяване и основните предизвикателства 2006-2007(5),

–   като взе предвид рамката за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–   като взе предвид Решение 2006/35/EО на Съвета от 23 януари 2006 г. относно принципите, приоритетите и условията, съдържащи се в документа "Партньорство за присъединяване с Турция"(6) ("Партньорство за присъединяване"),

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка, постигнат от Турция през 2006 г. (SEC(2006)1390),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно стратегията за разширяване на ЕС и основните предизвикателства за периода 2006-2007 г. (COM(2006)0649),

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.   като има предвид, че преговорите за присъединяване с Турция започнаха на 3 октомври 2005 г. след одобрение от Съвета на рамката за преговори, и като има предвид, че със започването на тези преговори се поставя началото на един отворен процес;

Б.   като има предвид, че Турция е поела ангажимент за провеждане на реформи, поддържане на добросъседски отношения и постепенно сближаване с ЕС, и като има предвид, че тези усилия трябва да се разглеждат като възможност за модернизиране на самата Турция;

В.   като има предвид, че пълното изпълнение на критериите от Копенхаген, както и интеграционният капацитет на ЕС, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от декември 2006 г, остават основата за присъединяване към ЕС;

Г.   като има предвид, че Турция все още не е изпълнила напълно разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране между ЕО и Турция и Допълнителния протокол към него;

Д.   като има предвид, че след вълната от реформи през периода 2002 - 2004 г., темпът на реформите в Турция се забави; като има предвид, че на 17 април 2007 г. турското правителство прие "Програма за сближаване с достиженията на правото на ЕС за периода 2007-2013 г." и че на 31 август 2007 г. новото турско правителство представи своята програма, която включва укрепване на икономиката, създаване на нова конституция и ускоряване на реформите, необходими за сближаването на Турция с ЕС;

1.  Призовава Комисията в редовния си доклад да определи въпросите, които Турция следва да разгледа приоритетно, като насочи вниманието си към изпълнението на краткосрочните и средносрочните приоритети, заложени в документа "Партньорство за присъединяване", и като обърне специално внимание на посочените в настоящата резолюция въпроси; очаква от Комисията да използва пълноценно всички подходящи средства за ефективна подкрепа на процеса на реформи, като припомня на Турция, че изпълнението на ангажиментите й в сроковете, определени в документа "Партньорство за присъединяване", е от първостепенно значение за запазване на доверието в нея;

2.  Поздравява Турция за провеждането на свободни и честни избори, както бе посочено от мисията за оценка на изборите, изпратена от Службата за демократични институции и права на човека на ОССЕ и делегацията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа; приветства избора на Турско велико народно събрание, в което са представени всички региони и в което представителството на жените е по-голямо, и насърчава новоизбраните депутати да се ангажират с по-нататъшното укрепване на демокрацията в Турция;

3.  Приветства избора на нов президент, като знак за укрепване на демокрацията в Турция; призовава президента Abdullah Gül да насърчава плурализма и единството на турския народ в една светска държава по пътя й към трудните, но необходими реформи;

4.  Очаква от новото турско правителство, което разполага със силен мандат и доверие от страна на народа, да ускори процеса на реформи, за да изпълни задълженията, определени в документа "Партньорство за присъединяване"; насърчава правителството да търси по-широк консенсус в рамките на турския парламент и с турското гражданско общество по конституционни и институционални въпроси; припомня, че превръщането на Турция в демократична и благоденстваща страна, основана на принципа на правовата държава, наред с единното прилагане на правните норми, е от стратегическо значение за Турция, нейното общество и ЕС; в тази връзка приветства ангажимента на новото правителство за засилване на процеса на реформи през следващите месеци и години;

5.  Приветства намерението на новото турско правителство за приемане на нова гражданска конституция, която да защитава основните права и свободи на човека; подчертава необходимостта да се гарантира, че с новата конституция ще се създаде система на контрол и балансиране, която да гарантира демократичния и светски характер на турската държава; призовава всички страни да подкрепят един открит и консенсусен конституционен процес; в тази връзка припомня своята предходна препоръка за избирателния праг; подчертава, че в конституционните планове не трябва да се отлагат неотложно необходимите реформи, по-специално относно член 301 от Наказателния кодекс;

6.  Приветства положителното икономическо развитие на Турция през последните години; въпреки това счита, че е от съществено значение да се увеличи заетостта и да се разработи стратегия за реформи, която да допринесе за по-голямо социално сближаване на турското общество;

7.  Приветства усилията на турското правителство за приемане на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката и подкрепя започването на преговорите по глава "Енергетика" незабавно след приключване на техническата подготовка; насърчава Турция да се присъедини като пълноправен член към Европейската енергийна общност, като по този начин се засили сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на енергетиката, насочено към подобряване на сигурността на енергийните доставки, подпомагане на използването на възобновяеми енергийни източници и влагането на инвестиции в енергийна ефективност; подчертава значението на Турция като транзитен център за диверсификацията на доставките на газ за ЕС; подчертава, че енергийните проекти с участието на Турция в Южен Кавказ следва да са отворени за всички страни от този регион, които участват в политиката на съседство на ЕС;

8.  Отбелязва, че през следващите години значението на геостратегическото положение на Турция в региона и ролята й в областта на транспорта и логистиката ще нарастват; призовава Комисията да изготви специален доклад за най-новите тенденции и бъдещите предизвикателства;

9.  Изразява загриженост за многократната намеса на турските въоръжени сили в политическия процес; подчертава, че трябва да се положат още усилия за осигуряване на пълен и ефективен граждански контрол върху военните сили; подчертава, че цивилните органи следва да осъществяват контрол върху изготвянето и прилагането на националната стратегия за сигурност; призовава за установяване на пълен парламентарен контрол върху военната и отбранителна политика, както и върху всички свързани с нея разходи; освен това призовава за парламентарен контрол върху дейността на тайните служби на страната, жандармерията и полицията;

10.  Приветства диалога между гражданското общество в ЕС и Турция и призовава Комисията да докладва за извършените в тази област дейности; подчертава значението на засилените контакти между гражданското общество в Турция и в ЕС; призовава Комисията да предостави целева помощ за подкрепяне на по-голямото участие на гражданското общество в отделните региони на Турция и в тази връзка - да обърне специално внимание на югоизточната част от страната; призовава новото турско правителство да включи по-интензивно в процеса на реформи гражданското общество на страната, което допринася много за развитието на демокрацията в Турция;

11.  Позовава се на гореспоменатата си резолюция от 27 септември 2006 г. относно Турция, и по-специално на параграфите, отнасящи се за реформите, необходими за подобряване функционирането на съдебната система и борбата с корупцията, зачитането на основните права и свободи на човека, защитата на правата на жените, прилагането на политиката за пълна нетърпимост към мъченията, както и защитата на правата на малцинствата, религиозните и културните права; преди извършването на оценка на постигнатия напредък при прилагането на тези реформи, очаква от Комисията да съобщи резултатите от засиленото наблюдение на изпълнението на политическите критерии, оповестено от самата нея в последната й стратегия за разширяване на ЕС; призовава Комисията да публикува тези резултати в предстоящия си доклад за напредъка;

12.  Настоятелно призовава турското правителство към пълно изпълнение на разпоредбите, произтичащи от Споразумението за асоцииране и Допълнителния протокол към него; припомня, че неизпълнението от Турция на ангажиментите, посочени в документа "Партньорство за присъединяване", ще продължава да затруднява сериозно процеса на преговори;

13.  Изразява съжаление за факта, че много хора все още са подложени на наказателно преследване по член 301 от Наказателния кодекс; силно осъжда неотдавнашната присъда на Saris Seropyan и Arat Dink по този член; настоятелно призовава правителството и новоизбрания парламент да гарантират премахването на всички разпоредби на Наказателния кодекс, даващи възможност за произволно ограничаване на изразяването на ненасилствено мнение, както и да гарантират свободата на словото и свободата на пресата; разглежда този въпрос като най-важен приоритет на новото правителство;

14.  Подчертава необходимостта от незабавно приемане на Закон за фондациите, насочен към преодоляване на настоящата правна несигурност относно статуса религиозните малцинства и определящ ясна законова рамка, която да дава възможност на малцинствата да изповядват свободно религията си, като им дава право, наред с другото, да притежават собственост и обучават духовници; споделя изразената от Съвета на 24 юли 2007 г. загриженост по отношение на неотдавнашната присъда, произнесена от турския касационен съд по отношение на Вселенската патриаршия; настоятелно призовава турското правителство да приведе подхода си към религиозните малцинства в съответствие с принципите за свобода на вероизповеданието, така както те са определени в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека; призовава Комисията да постави тези въпроси пред новото правителство; също така призовава Комисията да посочи начините за използване на предприсъединителния инструмент, създаден с Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета(7), за защита на християнското наследство;

15.  Остро осъжда убийството на Hrant Dink, убийствата на християнския свещеник Andrea Santoro и на трима християни в Малатия, терористичното нападение в Анкара и всички други актове на насилие по политически или религиозни подбуди; очаква турските власти да разследват обстойно тези случаи и да подведат под съдебна отговорност всички лица, отговорни за тези деяния; подчертава неотложната нужда от ефективна борба срещу всички видове екстремизъм и насилие и забраняването им във всички области на обществения живот в Турция; призовава турското правителство да увеличи подкрепата си за групите, малцинствата или лицата, които се чувстват изложени на заплаха или дискриминация;

16.  Призовава новото правителство да предприеме конкретни мерки, за да гарантира спазването на всички синдикални права в съответствие с европейските стандарти и стандартите на Международната организация на труда; насърчава турското правителство да подкрепи засилването на социалния диалог между сдруженията на работодателите и синдикатите; призовава Комисията да обсъди този въпрос с новото правителство;

17.  Приветства факта, че множество жени в Турция заемат важни постове в сферата на икономиката и в академичните среди и че все повече жени биват избирани в турския парламент; подчертава, че достъпът до образование, равното третиране и осигуряването на икономически възможности за жените са от съществено значение за икономическия растеж и благоденствието на Турция; изразява съжаление за нарушенията на правата на жените, и по-специално на така наречените "престъпления на честта", които си остават въпрос, даващ основания за сериозна загриженост; следователно настоятелно призовава Комисията да подчертае пред новото правителство необходимостта от полагане на повече усилия за изкореняване на насилието и дискриминационните практики срещу жени, и изтъква, че тези усилия трябва да включват, наред с другото, продължителна публична кампания и предоставяне на повече убежища за жени в беда;

18.  Изтъква необходимостта от цялостна стратегия за социално-икономическо развитие на югоизточната част на страната; призовава Комисията да посочи по какъв начин предприсъединителният инструмент може да се използва за подкрепа на усилията, които новото турско правителство трябва да положи за развитието на Югоизтока, и да координира тази помощ съвместно с предоставената по други международни финансови институции;

19.  Изразява загриженост относно последиците от социалните, екологични, културни и геополитически проблеми, произтичащи от турския проект в Югоизточен Анадол, при който проектите за язовир имат пряко въздействие върху водоснабдяването на съседните страни; призовава Комисията в редовния си доклад да следи отблизо развитието на трансграничното сътрудничество в областта на водоснабдяването, в съответствие с международните конвенции, директивите за опазване на природата и околната среда и Рамковата директива за водите(8) и да насърчи прилагането на стандартите на ЕС по отношение на околната среда спрямо мащабните минни проекти и строежи на бентове;

20.  Настоятелно призовава новото правителство да подеме политическа инициатива, насочена към трайно уреждане на кюрдския въпрос, и да работи, с активното участие на новоизбраните представители на Турското велико народно събрание, избраните кметове и гражданското общество в югоизточната част на страната, за значително подобряване на социалния, икономическия и културния живот; приветства инициативата на президента Gül за първо посещение в Югоизточна Турция;

21.  Остро осъжда насилието, извършвано от Кюрдската работническа партия (ПКК) и други терористични групи на турска територия; изразява солидарността си с Турция в борбата й срещу тероризма и повтаря призива си към ПКК да обяви незабавно и безусловно примирие и да го спазва; подчертава необходимостта от продължаване на борбата срещу тероризма съразмерно на степента на заплаха и при пълно зачитане на международните правни инструменти и норми; подчертава, че никога не може да има извинение за каквото и да е насилие срещу цивилни граждани;

22.  Изразява дълбока загриженост от последствията от евентуални трансграничи военни действия от страна на турските сили в Северен Ирак; отправя призив към Турция да се въздържа от непропорционални военни операции, нарушаващи границите на Ирак, и призова Турция и Ирак да засилят военното и полицейското си сътрудничество с цел ефективно предотвратяване на терористични действия от територията на Северен Ирак, и намаляване на напрежението на турско-иракската граница; призовава Съвета да настоява за установяване на действително сътрудничество между Турция и Регионалното кюрдско правителство в Ирак, което да поеме своята отговорност за предотвратяването на терористични нападения от Северен Ирак;

23.  Отдава голямо значение на ангажимента на Турция за добросъседски отношения в съответствие с изискванията, изложени в рамката за преговори; отново изразява очакването си, че Турция ще прекрати всякаква икономическа блокада и затваряне на границата и ще се въздържа от отправяне на заплахи или предприемане на военни действия срещу съседни страни, които могат да доведат до създаване на напрежение; отново призовава Турция да положи сериозни и интензивни усилия за разрешаване на нерешените спорове с всички съседни страни, в съответствие с хартата на ООН и други международни конвенции в тази област, включително и с честно и открито обсъждане на миналите събития; отново призовава турското и арменското правителство да започнат процес на помирение за настоящето и миналото и призовава Комисията да улесни турско-арменското помирение, като използва регионалното сътрудничество в рамките на Европейската политика на съседство и политиката за Черноморско взаимодействие;

24.  Изразява съжаление за това, че не е постигнат съществен напредък в намирането на цялостно решение на кипърския въпрос; отново призовава двете страни да възприемат конструктивен подход към цялостното решаване на въпроса в рамките на ООН, на базата на принципите, на които се основава ЕС; в тази връзка припомня предишните си резолюции, в които се посочва, че оттеглянето на турските сили би улеснило преговорите по уреждането на въпроса;

25.  Приветства създаването на инструмент за финансова помощ, с оглед насърчаване на икономическото развитие на турската кипърска общност; призовава Комисията да изготви специален доклад за прилагането и ефективността на този инструмент;

26.  Подчертава значението на потенциала на Турция по отношение на Черноморския регион, Южен Кавказ и Централноазиатския регион за установяване на стабилност, демократично управление, взаимно доверие и благоденствие в тези региони, по-специално чрез проекти за регионално сътрудничество; подчертава ролята на Турция в Близкия Изток; призовава Комисията да засили сътрудничеството си с турското правителство по отношение на политиката на ЕС към тези региони;

27.  Припомня на Комисията, че Парламентът е поискал от нея да изготви доклад за последващите дейности след представеното през 2004 г. проучване на въздействието, и изисква този доклад да му бъде представен през 2007 г.;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на правителството и парламента на Турция.

(1) ОВ C 226 E, 15.9.2005 г., стр. 189.
(2) ОВ С227 Е, 21.9.2006 г., стр. 163.
(3) ОВ С 306 Е, 15.12.2006 г., стр. 284.
(4) ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 402.
(5) Приети текстове, P6_TA(2006)0568.
(6) ОВ L 22, 26.1.2006 г., стр. 34.
(7) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
(8) Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност