Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2596(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0376/2007

Esitatud tekstid :

B6-0376/2007

Arutelud :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Hääletused :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0472

Vastuvõetud tekstid
PDF 130kWORD 100k
Kolmapäev, 24. oktoober 2007 - Strasbourg
ELi ja Türgi vahelised suhted
P6_TA(2007)0472B6-0376/2007

Euroopa Parlamendi 24. oktoobri 2007. aasta resolutsioon ELi ja Türgi vaheliste suhete kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 15. detsembri 2004. aasta resolutsiooni 2004. aasta korralise aruande ja Euroopa Komisjoni soovituse kohta seoses Türgi edusammudega ühinemisettevalmistuses(1);

–   võttes arvesse oma 28. septembri 2005. aasta resolutsiooni Türgiga läbirääkimiste alustamise kohta(2);

–   võttes arvesse oma 27. septembri 2006. aasta resolutsiooni Türgi edusammude kohta ühinemise suunas(3);

–   võttes arvesse oma 16. märtsi 2006. aasta resolutsiooni laienemist käsitleva komisjoni 2005. aasta strateegiadokumendi kohta(4) ja 13. detsembri 2006. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta laienemisstrateegia ja peamiste väljakutsete osas aastatel 2006–2007(5);

–   võttes arvesse 3. oktoobri 2005. aasta Türgiga läbirääkimiste raamistikku;

–   võttes arvesse 23. jaanuari 2006. aasta nõukogu otsust 2006/35/EÜ Türgi ühinemispartnerluse põhimõtete, prioriteetide ja tingimuste kohta(6) (edaspidi: ühinemispartnerlus);

–   võttes arvesse komisjoni 2006. aasta eduaruannet Türgi kohta (SEK(2006)1390);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule laienemisstrateegia ja peamiste väljakutsete kohta aastatel 2006–2007 (KOM(2006)0649),

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et Türgiga alustati läbirääkimisi 3. oktoobril 2005 pärast nõukogu poolt läbirääkimiste raamistiku heakskiitmist, ning arvestades, et nende läbirääkimiste alustamine on avatud protsessi algus;

B.   arvestades, et Türgi on kohustunud läbi viima reforme, arendama heanaaberlikke suhteid ning viima end järk-järgult vastavusse ELi nõuetega, ning arvestades, et neid pingutusi tuleks vaadelda kui Türgi enda võimalust moderniseeruda;

C.   arvestades, et kõigi Kopenhaageni kriteeriumide täielik täitmine ning liidu integratsioonivõime kooskõlas 2006. aasta detsembri Euroopa Ülemkogu järeldustega jääb ELiga ühinemise aluseks;

D.   arvestades, et Türgi ei ole veel täielikult rakendanud EÜ-Türgi assotsiatsioonilepingust ja selle lisaprotokollist tulenevaid sätteid;

E.   arvestades, et pärast muljetavaldavat reformide haripunkti 2002–2004 on reformide tempo Türgis aeglustunud; arvestades, et Türgi valitsus võttis 17. aprillil 2007. aastal vastu "ELi õigustikuga vastavusse viimise programmi 2007–2013", ning arvestades, et uus Türgi valitsus esitas 31. augustil 2007. aastal oma programmi, mis hõlmab majanduse tugevdamist, uue põhiseaduse koostamist ja Türgit ELile lähendavate reformide kiirendamist,

1.   kutsub komisjoni üles määratlema oma korralises aruandes need valdkonnad, millega Türgi peab tegelema esmajärjekorras, keskendudes ühinemispartnerluses sätestatud lühikese ja keskmise tähtajaga prioriteetide saavutamisele, ühtlasi kutsub komisjoni üles pöörama erilist tähelepanu käesolevas resolutsioonis rõhutatud valdkondadele; ootab, et komisjon kasutaks täiel määral kõiki asjakohaseid vahendeid toetamaks tõhusalt reformiprotsessi, tuletades samas Türgile meelde, et oma kohustuste täitmine ühinemispartnerluses sätestatud ajakava raames on Türgi usaldusväärsuse seisukohalt ülioluline;

2.   õnnitleb Türgit läbiviidud vabade ja õiglaste valimiste puhul, nagu sedastasid OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) valimiste hindamismissioon ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee delegatsioon; tervitab Türgi Rahvusassamblee valimist, milles on esindatud kõik piirkonnad ning suurenenud naiste osakaal, ning kutsub äsja valitud saadikuid üles võtma endale kohustuseks veelgi tugevdada demokraatiat Türgis;

3.   tervitab uue presidendi valimist kui märki Türgi demokraatia tugevusest; kutsub president Abdullah Güli üles edendama Türgi rahva pluralismi ja ühtsust ilmalikus riigis, mis on alustamas raskeid, kuid vajalikke reforme;

4.   loodab, et Türgi uus valitsus, kes toetub tugevale mandaadile ja rahva usaldusele, kiirendab reformide kulgu, et täita ühinemispartnerluses määratletud kohustused; innustab valitsust otsima Türgi parlamendis ja Türgi kodanikuühiskonnas laia konsensust põhiseaduslikes ja institutsioonilistes küsimustes; tuletab meelde, et Türgi arendamine demokraatlikuks ja jõukaks riigiks, mis järgib õigusriigi põhimõtteid ja kohaldab õigusnorme ühetaoliselt, on strateegilise tähtsusega Türgi, tema ühiskonna ja ELi jaoks; väljendab selles suhtes heameelt uue valitsuse lubaduse üle edendada eelseisvatel kuudel ja aastatel reformiprotsessi;

5.   tervitab Türgi uue valitsuse kavatsust võtta vastu uus kodanike põhiseadus, mis kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi; rõhutab vajadust tagada, et uus põhiseadus looks kontrolli- ja tasakaalumehhanismid, mis kindlustaksid Türgi riigi demokraatliku ja ilmaliku iseloomu; kutsub kõiki osapooli üles toetama avatud ja üksmeelset põhiseaduslikku protsessi; tuletab sellega seoses meelde oma varasemat soovitust valimiste künnise kohta; rõhutab, et põhiseadusega seotud kavad ei tohiks edasi lükata hädavajalikke reforme, eriti karistusseadustiku artikli 301 osas;

6.   väljendab heameelt Türgi positiivse majandusarengu üle viimastel aastatel; kuid peab oluliseks tõsta tööhõivet ja töötada välja reformistrateegia, mis tugevdaks Türgi ühiskonna sotsiaalset ühtekuuluvust;

7.   tervitab Türgi valitsuse pingutusi viia riik vastavusse ELi energiaalaste õigusaktidega ning toetab läbirääkimiste alustamist energia peatüki suhtes niipea, kui tehnilised ettevalmistused on lõpule viidud; innustab Türgit täisliikmena ühinema Euroopa Energiaühendusega, et veelgi tugevdada ELi ja Türgi vahelist energiaalast koostööd eemärgiga tugevdada energiavarustuse kindlust, toetada taastuvate energiaallikate kasutust ja investeeringuid energiatõhususse; rõhutab Türgi kui transiitkeskuse tähtsust ELi suunatud gaasitarnete mitmekesistamisel; rõhutab, et Türgit hõlmavad energiaprojektid Lõuna-Kaukaasias peaksid olema avatud kõigile kõnealuse piirkonna riikidele, kes on ELi naabruspoliitika partnerriigid;

8.   märgib, et lähiaastatel muutuvad kaalukamaks Türgi geostrateegiline positsioon piirkonnas ning roll transpordi ja logistika valdkonnas; kutsub komisjoni üles koostama eriaruannet viimaste arengute ja tuleviku väljakutsete kohta;

9.   on mures Türgi relvajõudude korduva sekkumise pärast poliitikasse; rõhutab täiendavate pingutuste vajalikkust, et tagada täielik ja tõhus tsiviilkontroll armee üle; rõhutab, et tsiviilvõimud peaksid teostama järelevalvet riikliku julgeolekustrateegia väljatöötamise ja rakendamise üle; nõuab täieliku parlamentaarse kontrolli kehtestamist sõjaväe- ja kaitsepoliitika ning sellega seotud kulude üle; nõuab lisaks parlamentaarset järelevalvet riigi salateenistuse, sandarmeeria ja politsei üle;

10.   tervitab ELi ja Türgi vahelist kodanikuühiskonna dialoogi ning palub komisjonil koostada aruanne selle raames läbiviidud tegevuste kohta; rõhutab Türgi ja ELi kodanikuühiskondade vaheliste tihenenud kontaktide tähtsust; kutsub komisjoni üles andma kodanikuühiskonnale sihtotstarbelist abi, olema Türgi eri piirkondades paremini nähtav ning pöörama selles kontekstis eritähelepanu riigi kaguosale; kutsub uut Türgi valitsust üles kaasama Türgi kodanikuühiskonda, mis on Türgi demokraatia oluline edendaja, palju aktiivsemalt reformiprotsessi;

11.   viitab oma eespool nimetatud 27. septembri 2006. aasta resolutsioonile, eelkõige lõigetele, mis käsitlevad reforme, mis on vajalikud, et parandada kohtunike tegevust, korruptsioonivastast võitlust, peamiste inimõiguste ja põhivabaduste austamist, naiste õiguste kaitset, nulltolerantsipoliitika rakendamist piinamise suhtes ning vähemuste, usuliste ja kultuuriliste õiguste kaitset; enne hinnangu andmist edusammudele nende reformide rakendamise kohta ootab ära tõhustatud järelevalve tulemused, mis käsitlevad komisjoni viimases laienemisstrateegias väljakuulutatud poliitilisi kriteeriume; palub komisjonil avaldada need tulemused järgmises eduaruandes;

12.   nõuab tungivalt, et uus Türgi valitsus rakendaks täielikult assotsiatsioonilepingust ja selle lisaprotokollist tulenevaid sätteid; tuletab meelde, et ühinemispartnerluses märgitud Türgi kohustuste täitmata jätmine avaldab läbirääkimisprotsessile jätkuvalt tõsist mõju;

13.   mõistab hukka asjaolu, et paljusid isikuid süüdistatakse jätkuvalt karistusseadustiku artikli 301 alusel; mõistab teravalt hukka Saris Seropyani and Arat Dinki hiljutise süüdimõistmise nimetatud artikli alusel; nõuab tungivalt valitsuselt ja äsja valitud parlamendilt, et nad tagaksid kõigi selliste sätete eemaldamise, mis võimaldavad rahumeelse arvamuse avaldamise suvalist piiramist, ning et tagataks sõna- ja ajakirjandusvabadus; peab seda uue valitsuse esmatähtsaks prioriteediks;

14.   rõhutab vajadust viivitamata vastu võtta sihtasutuste seadus, mis kõrvaldaks usuvähemuste õigusliku staatuse ebakindluse ning looks selge õigusliku raamistiku, mis võimaldab usuvähemustel oma usku vabalt praktiseerida, lubades neil muuhulgas omada vara ja koolitada vaimulikke; jagab muret, mida 24. juulil 2007 väljendas nõukogu seoses oikumeenilist patriarhi puudutava Türgi kassatsioonikohtu hiljutise lahendiga; nõuab tungivalt, et Türgi uus valitsus viiks oma lähenemise usuvähemustele kooskõlla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis määratletud usuvabaduse põhimõtetega ning Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigusega; kutsub komisjoni üles tõstatama neid küsimusi uue valitsusega; kutsub komisjoni üles tegema kindlaks, kuidas saaks nõukogu määrusega (EÜ) nr 1085/2006(7) kehtestatud ühinemiseelset rahastamisvahendit kasutada kristliku pärandi kaitsmiseks;

15.   mõistab teravalt hukka Hrant Dinki mõrva, kristliku preestri Andrea Santoro mõrva, kolme kristlase mõrva Malatyas, terrorirünnaku Ankaras ja kõik teised poliitiliselt ja usuliselt motiveeritud vägivallaaktid; ootab, et Türgi ametiasutused uuriksid neid juhtumeid põhjalikult ning annaksid vastutavad isikud kohtu alla; rõhutab pakilist vajadust tõhusalt võidelda kõikide ekstremismi ja vägivalla liikide vastu ning keelustada need kõikidel avaliku elu tasandeil Türgis; kutsub Türgi valitsust üles kaitsma veelgi enam neid elanikkonnarühmi, vähemusi ja üksikisikuid, kes tunnevad, et nad on ohus või neid võidakse diskrimineerida;

16.   kutsub uut valitsust üles võtma konkreetseid meetmeid, et tagada ametiühinguõiguste täielik järgimine kooskõlas Euroopa ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) standarditega; soovitab valitsusel toetada tööandjate liitude ja ametiühingute vahelise sotsiaalse dialoogi süvendamist; palub komisjonil arutada seda teemat uue valitsusega;

17.   tervitab asjaolu, et Türgis on paljudel naistel tugev positsioon majanduses ja akadeemilises maailmas ning senisest rohkem naisi on valitud Türgi parlamenti; rõhutab, et naiste juurdepääs haridusele, nende võrdne kohtlemine ja majanduslike võimaluste parandamine on võtmetähtsusega Türgi edasist majanduskasvu ja heaolu silmas pidades; avaldab kahetsust, et naiste õiguste rikkumised, eelkõige nn aukuriteod, teevad endiselt tõsiselt muret; nõuab seetõttu komisjonilt tungivalt, et komisjon rõhutaks uuele valitsusele vajadust tugevdada pingutusi naistevastase vägivalla ja diskrimineerivate tavade väljajuurimisel, ning rõhutab, et need pingutused peaksid muuhulgas hõlmama pikaajalist avalikku kampaaniat ja raskustesse sattunud naistele suuremal hulgal peavarju pakkumist;

18.   juhib tähelepanu sellele, et vaja on Kagu-Türgi sotsiaal-majandusliku arengu terviklikku strateegiat; kutsub komisjoni üles selgitama, kuidas saaks ühinemiseelset rahastamisvahendit kasutada selleks, et toetada pingutusi, mida Türgi uus valitsus peab tegema Kagu-Türgi arendamiseks, ühtlasi kutsub komisjoni üles kooskõlastama seda abi muude rahvusvaheliste finantsasutuste pakutava abiga;

19.   on mures Türgi Kagu-Anatoolia projekti sotsiaalsete, ökoloogiliste, kultuuriliste ja geopoliitiliste probleemide tagajärgede pärast, kus veepaisu projektid mõjutavad otseselt naaberriikide veevarustust; kutsub komisjoni üles teostama oma regulaarses aruandes järelevalvet piiriülese veekoostöö üle kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonide, loodus- ja keskkonnakaitse direktiivide ning vee raamdirektiiviga(8) ning edendama ELi ulatuslikku kaevandamist ja veepaisu projekte käsitlevate keskkonnastandardite kohaldamist;

20.   nõuab tungivalt, et uus valitsus teeks poliitilise algatuse kurdi küsimuse lõplikuks lahendamiseks ning, kaasates konstruktiivselt äsjavalitud Türgi Rahvusassamblee liikmeid ja riigi kaguosas valituks osutunud linnapeasid ja kodanikuühiskonna liikmeid, püüaks oluliselt parandada sotsiaalset, majandus- ja kultuurielu; tervitab president Güli algatust külastada esimest korda Türgi kaguosa;

21.   mõistab teravalt hukka Kurdistani Töölispartei (PKK) ja teiste terrorirühmituste toime pandud vägivallateod Türgi pinnal; väljendab oma solidaarsust Türgiga võitluses terrorismi vastu ning kordab oma nõudmist Kurdistani Töölisparteile kuulutada viivitamata välja tingimusteta relvarahu ja seda austada; rõhutab tungivalt vajadust pidada terrorismivastast võitlust viisil, mis vastab tekkinud ohule, ning kohustudes täielikult austama rahvusvahelisi õigusakte ja standardeid; rõhutab, et tsiviilisikute vastu toime pandud mis tahes vägivallale ei saa kunagi olla mingit õigustust;

22.   avaldab sügavat muret Türgi vägede võimaliku piiriülese Põhja-Iraagis toimepandava sõjalise tegevuse tagajärgede pärast; palub Türgil hoiduda Iraagi territoriaalset terviklikkust rikkuvatest ebaproportsionaalsetest sõjalistest operatsioonidest ning nõuab tungivalt Türgi ja Iraagi sõjalise ja politseialase koostöö süvendamist, et tõhusalt ennetada terrorismiakte Põhja-Iraagist, selleks et leevendada pingelist olukorda Türgi-Iraagi piiril; kutsub nõukogu üles nõudma konkreetset koostööd Türgi ja Iraagi Kurdistani piirkondliku valitsuse vahel, mis peab endale võtma kohustuse ennetada terrorismiakte Põhja-Iraagist;

23.   peab oluliseks Türgi kohustust edendada heanaaberlikke suhteid kooskõlas läbirääkimiste raamistikus sätestatud nõuetega; kinnitab oma lootust, et Türgi lõpetab igasuguse majandusblokaadi ja piiride sulgemise ning hoidub ähvardustest ja pinget tekitavast sõjalisest tegevusest seoses naaberriikidega; kutsub veel kord Türgit üles tegema tõsiseid ja intensiivseid jõupingutusi, et lahendada lõpetamata vaidlused kõigi oma naabritega, kooskõlas ÜRO harta ja teiste asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonidega, arutledes ausalt ja avatult mineviku sündmuste üle; kordab oma üleskutset Türgi ja Armeenia valitsustele alustada lepitusprotsessi nii oleviku kui ka mineviku osas ning kutsub komisjoni üles hõlbustama Türgi-Armeenia lepituse saavutamist, kasutades selleks ära Euroopa naabruspoliitika ja ELi Musta mere sünergia algatuse raames saavutatud piirkondlikku koostööd;

24.   avaldab kahetsust, et Küprose küsimuse tervikliku lahenduse leidmisel ei ole saavutatud mingit olulist edasiminekut; kordab oma üleskutset mõlemale poolele võtta konstruktiivne hoiak, et saavutada terviklik lahendus ÜRO raamistikus ELi aluspõhimõtetest lähtuvalt; sellega seoses tuletab meelde oma eelmisi resolutsioone, kus sedastatakse, et Türgi vägede väljaviimine hõlbustaks lahenduse üle peetavaid läbirääkimisi;

25.   kiidab heaks rahalise toetuse programmi loomise Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks; kutsub komisjoni üles eraldi aru andma selle programmi rakendamisest ja tulemuslikkusest;

26.   rõhutab Türgi potentsiaali Musta mere piirkonnas, Lõuna- Kaukaasia ja Kesk-Aasia piirkonnas kõnealustesse piirkondadesse stabiilsuse, demokraatliku valitsemistava, vastastikuse usalduse ja jõukuse toomisel, eelkõige piirkondlike koostööprojektide kaudu; rõhutab Türgi rolli Lähis-Idas; kutsub komisjoni üles tugevdama koostööd Türgi valitsusega, pidades silmas ELi poliitikat nende piirkondade suhtes;

27.   tuletab komisjonile meelde parlamendi nõuet saada 2004. aastal esitatud mõjuuuringu järelaruanne ning palub see esitada 2007. aastal;

28.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Türgi valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 226 E, 15.9.2005, lk 189.
(2) ELT C 227 E, 21.9.2006, lk 163.
(3) ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 284.
(4) ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 402.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0568.
(6) ELT L 22, 26.1.2006, lk 34.
(7) ELT L 210, 31.7.2006, lk 82.
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika