Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2596(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0376/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0376/2007

Keskustelut :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Äänestykset :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0472

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 56k
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg
Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet
P6_TA(2007)0472B6-0376/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2007 EU:n ja Turkin välisistä suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2004 antamansa päätöslauselman komission määräaikaiskertomuksesta vuodelta 2004 ja Euroopan komission suosituksesta Turkin edistymisestä Euroopan unioniin liittymisen valmisteluissa(1),

–   ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman liittymisneuvottelujen aloittamisesta Turkin kanssa(2),

–   ottaa huomioon 27. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman Turkin edistymisestä liittymisen valmisteluissa(3),

–   ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission vuoden 2005 laajentumisstrategiasta(4) ja 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta laajentumisstrategiasta ja tärkeimmistä haasteista 2006–2007(5),

–   ottaa huomioon 3. lokakuuta 2005 hyväksytyn Turkkia koskevan neuvottelukehyksen,

–   ottaa huomioon neuvoston 23. tammikuuta 2006 tekemän päätöksen 2006/35/EY Turkin liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista(6),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen Turkin edistymisestä vuonna 2006 (SEC(2006)1390),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle laajentumisstrategiasta ja tärkeimmistä haasteista 2006–2007 (KOM(2006)0649),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että neuvottelut Turkin kanssa aloitettiin 3. lokakuuta 2005 neuvoston hyväksyttyä neuvottelukehyksen ja että neuvottelujen käynnistäminen on lähtölaukaus tulokseltaan avoimelle prosessille,

B.   ottaa huomioon, että Turkki on sitoutunut uudistuksiin, hyviin naapuruussuhteisiin ja asteittaiseen EU:n lainsäädäntöön mukautumiseen ja että nämä toimet pitäisi nähdä Turkin mahdollisuutena nykyaikaistua,

C.   ottaa huomioon, että kaikkien Kööpenhaminan kriteerien tinkimätön täyttäminen on yhä perustana unioniin liittymiselle ja että liittyminen riippuu myös unionin integraatiokyvystä joulukuussa 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti,

D.   ottaa huomioon, että Turkki ei ole vielä täyttänyt täysimääräisesti EY:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan mukaisia velvoitteitaan,

E.   ottaa huomioon, että vuosien 2002–2004 uudistusaallon jälkeen uudistusten vauhti on hidastunut Turkissa ja että 17. huhtikuuta 2007 Turkin hallitus hyväksyi ohjelman lainsäädäntönsä mukauttamisesta yhteisön säännöstöön 2007–2013 ja että Turkin uusi hallitus esitti 31. elokuuta 2007 ohjelmansa, johon kuului talouden vahvistaminen, uuden perustuslain laatiminen ja Turkin lähentämiseksi Euroopan unioniin tarvittavien uudistusten nopeuttaminen,

1.   kehottaa komissiota nimeämään määräaikaiskertomuksessaan seikat, joihin Turkin on ensi sijassa puututtava ja keskityttävä liittymiskumppanuuden yhteydessä sovittujen lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kiinnittämään erityistä huomiota tässä päätöslauselmassa esiin otettuihin asioihin; odottaa, että komissio käyttää kaikkia asianmukaisia keinoja tukeakseen tehokkaasti uudistusprosessia, ja muistuttaa Turkkia, että sen antamien sitoumusten noudattaminen liittymiskumppanuuden aikataulun mukaisesti on ensiarvoisen tärkeää uskottavuuden kannalta;

2.   onnittelee Turkkia vapaiden ja puolueettomien vaalien järjestämisestä, minkä ETYJ:n ja Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston lähettämä vaalitarkkailuvaltuuskunta sekä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen valtuuskunta totesivat; panee tyytyväisenä merkille, että Turkille valittiin vaaleissa parlamentti, jossa kaikki alueet ovat edustettuina ja jossa naisten osallistuminen on lisääntynyt, ja kannustaa vasta valittuja kansanedustajia sitoutumaan Turkin demokratian vahvistamiseen;

3.   panee tyytyväisenä merkille uuden presidentin valinnan osoituksena Turkin demokratian vahvuudesta; kehottaa presidentti Abdullah Gülia edistämään moniarvoisuutta ja Turkin kansan yhtenäisyyttä maallisessa valtiossa vaikeiden mutta välttämättömien uudistusten tiellä;

4.   odottaa, että Turkin uusi hallitus, jolla on vahva valtuutus ja kansan luottamus, kiihdyttää uudistusprosessia voidakseen täyttää liittymiskumppanuudessa määritellyt sitoumukset; kannustaa hallitusta pyrkimään laajaan yhteisymmärrykseen Turkin parlamentin ja Turkin kansalaisyhteiskunnan kanssa perustuslaillisista ja institutionaalisista kysymyksistä; muistuttaa, että Turkin kehitys oikeusvaltioperiaatteen mukaan hallituksi demokraattiseksi ja hyvinvoivaksi valtioksi ja lakien yhdenmukainen soveltaminen ovat ratkaisevan tärkeitä Turkille, sen yhteiskunnalle ja Euroopan unionille; panee tyytyväisenä merkille uuden hallituksen sitoumuksen tukea uudistusprosessia tulevina kuukausina ja vuosina;

5.   panee tyytyväisenä merkille Turkin uuden hallituksen aikomuksen hyväksyä uusi ja siviilien valtaan nojaava perustuslaki, jossa puolustetaan perustavia ihmisoikeuksia ja vapauksia; korostaa, että uudessa perustuslaissa on varmistettava vallanjako Turkin valtion demokraattisen ja maallisen luonteen takaamiseksi; kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan avointa ja konsensukseen perustuvaa perustuslakimenettelyä; muistuttaa tässä yhteydessä aiemmasta äänikynnystä koskeneesta suosituksestaan; korostaa, että perustuslailliset suunnitelmat eivät saa lykätä kiireellisiä uudistuksia, erityisesti rikoslain 301 pykälän osalta;

6.   panee tyytyväisenä merkille Turkin myönteisen taloudellisen kehityksen viime vuosina; pitää kuitenkin elintärkeänä työllisyyden parantamista ja Turkin yhteiskunnan sosiaalista yhteenkuuluvuutta parantavan uudistusstrategian kehittämistä;

7.   panee tyytyväisenä merkille Turkin hallituksen ponnistelut EU:n energialainsäädäntöön mukautumiseksi ja kannattaa neuvottelujen aloittamista energiaa koskevasta luvusta heti kun tekniset valmistelut on saatu päätökseen; kannustaa Turkkia liittymään täysjäsenenä Euroopan energiayhteisöön, jotta vahvistetaan EU:n ja Turkin entistä tiiviimpää energia-alan yhteistyötä energiahuollon varmuuden parantamiseksi, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuteen investoimiseksi; korostaa, että Turkki on merkittävä kauttakulkukeskus Euroopan unionin kaasutoimitusten monipuolistamisen kannalta; korostaa, että energiahankkeet, joissa Turkki on mukana Etelä-Kaukasiassa pitäisi avata kaikille EU:n naapuruuspolitiikkaan osallistuville alueen maille;

8.   panee merkille, että Turkin geostrateginen merkitys alueella ja sen rooli kuljetuksissa ja logistiikassa korostuvat tulevina vuosina; kehottaa komissiota laatimaan erityiskertomuksen viimeaikaisista tapahtumista ja tulevaisuuden haasteista;

9.   on huolissaan Turkin asevoimien jatkuvasta puuttumisesta poliittisiin prosesseihin; korostaa, että lisäponnisteluja tarvitaan, jotta armeija saadaan kokonaan tehokkaaseen siviilivalvontaan; korostaa, että kansallisen turvallisuusstrategian muotoilun ja täytäntöönpanon pitäisi olla siviiliviranomaisten valvonnassa; kehottaa varmistamaan sotilas- ja puolustuspolitiikan ja niihin liittyvien menojen täysimääräisen parlamentaarisen valvonnan; kehottaa myös varmistamaan valtion salaisten palvelujen, santarmiston ja poliisin parlamentaarisen valvonnan;

10.   panee tyytyväisenä merkille EU:n ja Turkin kansalaisyhteiskunnan dialogin ja pyytää komissiota raportoimaan sen puitteissa toteutusta toiminnasta; korostaa Turkin ja Euroopan unionin kansalaisyhteiskuntien välisten entistä tiiviimpien yhteyksien merkitystä; kehottaa komissiota lisäämään läsnäoloaan Turkin eri alueilla ja antamaan kohdistettua tukea kansalaisyhteiskunnalle ja tässä yhteydessä erityisesti kiinnittämään huomiota maan kaakkoisosaan; kehottaa Turkin hallitusta ottamaan Turkin kansalaisyhteiskunnan, joka on merkittävä demokratian edistäjä Turkissa, tiiviimmin mukaan uudistusprosessiin;

11.   viittaa edellä mainittuun 27. syyskuuta 2006 antamaansa päätöslauselmaan ja erityisesti päätöslauselman niihin kohtiin, jotka koskivat välttämättömiä uudistuksia oikeuslaitoksen toiminnan parantamiseksi ja korruption torjumiseksi, perusvapauksien sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, naisten oikeuksien suojelemiseksi, nollatoleranssipolitiikan soveltamiseksi kidutukseen sekä vähemmistöjen, uskonnollisten ja kulttuuristen oikeuksien suojelemiseksi; odottaa ennen näiden uudistusten täytäntöönpanossa saavutetun edistyksen arvioimista komission viimeisessä laajentumisstrategiassa ilmoittaman poliittisten kriteerien tehostetun seurannan tuloksia; kehottaa komissiota julkaisemaan kyseiset tulokset tulevassa edistymiskertomuksessaan;

12.   vaatii Turkin uutta hallitusta täyttämään kokonaisuudessaan EY:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan mukaiset velvoitteensa; muistuttaa, että jos Turkki laiminlyö liittymiskumppanuuden mukaiset sitoumuksensa, se vaikuttaa vakavasti neuvotteluprosessiin;

13.   pahoittelee, että useita ihmisiä syytetään yhä Turkin rikoslain 301 artiklan nojalla; tuomitsee voimakkaasti tuomiot, jotka Saris Seropyan ja Arat Dink saivat äskettäin tämän artiklan nojalla; kehottaa hallitusta ja vastavalittua parlamenttia varmistamaan, että mielivaltaiset rajoitukset väkivallattomaan mielipiteenilmaisuun sallivat rikoslain määräykset kumotaan ja sananvapaus ja lehdistönvapaus turvataan; pitää tätä uuden hallituksen ensisijaisimpana tehtävänä;

14.   korostaa, että on hyväksyttävä viipymättä säätiölaki, jolla lopetetaan vallitseva uskonnollisten vähemmistöjen asemaa koskeva oikeudellinen epävarmuus ja saadaan aikaan selkeä lainsäädäntökehys, jonka turvin vähemmistöt voivat harjoittaa uskontoaan vapaasti ja saavat mm. omistaa omaisuutta ja kouluttaa papistoa; jakaa neuvoston 24. heinäkuuta 2007 ilmaiseman huolen Turkin korkeimman oikeuden äskettäisen ekumeenista patriarkaattia koskeneen tuomion johdosta; vaatii Turkin uutta hallitusta saattamaan uskonnollisia vähemmistöjä koskevan politiikkansa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä yleissopimuksessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä määriteltyjen uskonnonvapauden periaatteiden mukaiseksi; kehottaa komissiota käsittelemään näitä asioita Turkin uuden hallituksen kanssa; kehottaa komissiota määrittelemään, miten neuvoston asetuksella (EY) N:o 1085/2006(7) perustettua liittymistä edeltävää välinettä voidaan käyttää kristillisen perinnön suojelemiseksi;

15.   tuomitsee jyrkästi Hrant Dinkin murhan, kristityn papin Andrea Santoron murhan, kolmen kristityn murhan Malatyassa, Ankaran terrori-iskun ja muun poliittisen tai uskonnollisen väkivallan; odottaa, että Turkin viranomaiset tutkivat perusteellisesti nämä tapaukset ja saattavat kaikki vastuulliset oikeuden eteen; korostaa, että on torjuttava tehokkaasti kaikkia ääriliikkeitä ja väkivaltaa ja estettävä ne kaikilla Turkin julkisen elämän tasoilla; kehottaa Turkin hallitusta lisäämään itsensä uhatuiksi ja syrjityiksi kokevien ryhmien, vähemmistöjen ja yksilöiden suojelua;

16.   kehottaa uutta hallitusta ryhtymään konkreettisiin toimiin varmistaakseen, että täysimääräisiä ammattiyhdistysoikeuksia kunnioitetaan EU:n ja Kansainvälisen työjärjestön ILOn normien mukaisesti; kannustaa sitä tukemaan työnantajajärjestöjen ja ammattiyhdistysten välisen sosiaalisen vuoropuhelun tiivistämistä; kehottaa komissiota käsittelemään tätä asiaa Turkin uuden hallituksen kanssa;

17.   panee tyytyväisenä merkille, että huomattava joukko turkkilaisia naisia on merkittävissä asemissa talouselämässä ja yliopistomaailmassa ja että Turkin parlamenttiin valittiin aiempaa enemmän naisia; korostaa, että naisten pääsy koulutukseen, tasavertainen kohtelu ja taloudelliset vaikutusmahdollisuudet ovat avainasemassa Turkin talouskasvun ja hyvinvoinnin jatkumisessa; pahoittelee, että naisten oikeuksien loukkaaminen ja erityisesti ns. kunniarikokset ovat yhä vakava huolenaihe; kehottaa komissiota siksi korostamaan uudelle hallitukselle, että sen on lisättävä ponnistelujaan syrjivien käytäntöjen ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, ja korostaa, että näihin ponnisteluihin pitää kuulua laaja julkinen kampanja ja useampien turvapaikkojen perustaminen hädänalaisille naisille;

18.   huomauttaa, että Kaakkois-Turkin sosiaalista ja taloudellista kehitystä varten tarvitaan kokonaisvaltainen strategia; kehottaa komissiota selvittämään, millä tavoin liittymistä valmistelevaa välinettä voidaan käyttää tukemaan Turkin uuden hallituksen työtä maan kaakkoisosan kehittämiseksi ja koordinoimaan tukea muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa;

19.   on huolissaan Turkin Kaakkois-Anatoliaa koskevan hankkeen sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja geopoliittisten ongelmien vaikutuksesta, sillä kyseiset patohankkeet vaikuttavat suoraan naapurivaltioiden vesihuoltoon; kehottaa komissiota valvomaan määräaikaiskertomuksessaan tarkasti vettä koskevan rajatylittävän yhteistyön kehittämistä kansainvälisten yleissopimusten, luonnon- ja ympäristönsuojelua koskevien direktiivien ja vesipuitedirektiivin mukaisesti(8) ja edistämään EU:n ympäristönormien soveltamista suuriin kaivos- ja patohankkeisiin;

20.   kehottaa Turkin uutta hallitusta käynnistämään poliittisen aloitteen pysyvän ratkaisun löytämiseksi kurdikysymykseen ja työskentelemään yhdessä rakentavassa hengessä Turkin suureen kansankokoukseen äskettäin valittujen edustajien ja maan kaakkoisosien vaaleilla valittujen pormestarien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa merkittävien parannusten saavuttamiseksi sosiaalisessa, taloudellisessa ja kulttuurielämässä; on tyytyväinen presidentti Gülin aloitteeseen tehdä ensimmäinen vierailu Turkin kaakkoisosaan;

21.   tuomitsee jyrkästi Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) ja muiden terroristiryhmien harjoittaman väkivallan Turkin maaperällä; ilmaisee solidaarisuutensa Turkille sen taistelussa terrorismia vastaan ja toistaa PKK:lle esittämänsä vaatimuksen, että sen on julistettava välittömästi ja ehdoitta tulitauko ja kunnioitettava sitä; korostaa tarvetta toteuttaa terrorismin torjuntaa tavalla, joka vastaa vallitsevaa uhkaa, ja sitoutumalla varauksetta kunnioittamaan kansainvälisiä oikeudellisia välineitä ja normeja; korostaa, että siviileihin kohdistuneelle väkivallalle ei voi koskaan olla mitään perusteluja;

22.   on hyvin huolissaan seurauksista, joita on Turkin joukkojen mahdollisilla rajat ylittävillä sotilaallisilla toimilla Pohjois-Irakissa; kehottaa Turkkia pidättäytymään kaikista Irakin aluetta loukkaavista suhteettomista sotilaallisista toimista ja vaatii Turkkia ja Irakia lisäämään sotilas- ja poliisiyhteistyötään, jolla voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä terrori-iskuja Pohjois-Irakista ja siten lauhduttaa jännittynyttä tilannetta Turkin ja Irakin rajalla; kehottaa neuvostoa tähdentämään konkreettista yhteistyötä Turkin ja Irakin alueellisen kurdihallituksen välillä, joista jälkimmäisen olisi kannettava vastuunsa ehkäistäessä Pohjois-Irakista tulevia terrori-iskuja;

23.   pitää erittäin tärkeänä Turkin sitoutumista hyviin naapuruussuhteisiin neuvottelukehyksessä esitettyjen vaatimusten mukaisesti; odottaa edelleen, että Turkki lopettaa taloussaarrot ja rajojen sulkemisen ja pidättyy naapurimaidensa vastaisista uhkauksista ja jännitystä lisäävistä sotilaallisista toimista; kehottaa vielä kerran Turkkia sitoutumaan vakaviin ja tehokkaisiin ponnisteluihin avoimien kiistojen ratkaisemiseksi kaikkien naapureidensa kanssa YK:n peruskirjan ja muiden asiaa koskevien kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti, rehellinen ja avoin keskustelu menneisyyden tapahtumista mukaan luettuna; toistaa Turkin ja Armenian hallitukselle osoittamansa kehotuksen aloittaa menneisyyttä ja nykyisyyttä koskeva sovintoprosessi ja kehottaa komissiota helpottamaan Turkin ja Armenian sovintoa hyödyntämällä Euroopan naapuruuspolitiikan ja Mustanmeren synergiaa koskevan EU:n politiikan alueellisia yhteistyöhankkeita;

24.   pahoittelee, että kokonaisvaltaisen ratkaisun löytämisessä Kyproksen kysymykseen ei ole edistytty merkittävästi; toistaa kehotuksensa molemmille osapuolille, että ne omaksuisivat rakentavan suhtautumisen kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamiseksi YK:n puitteissa EU:n perusperiaatteiden mukaisesti; muistuttaa tässä yhteydessä aiemmin antamistaan päätöslauselmista, joissa todetaan, että Turkin joukkojen vetäytyminen edistäisi ratkaisusta käytäviä neuvotteluja;

25.   panee tyytyväisenä merkille rahoitustuen välineen perustamisen Kyproksen turkkilaisyhteisön taloudellisen kehityksen edistämiseksi; kehottaa komissiota raportoimaan erityisesti tämän välineen täytäntöönpanosta ja tehokkuudesta;

26.   korostaa, että Turkilla on hyvät mahdollisuudet edistää vakautta, demokraattista hallintoa, keskinäistä luottamusta ja hyvinvointia Mustanmeren alueella, Etelä-Kaukasiassa ja Keski-Aasian alueella erityisesti alueellisten yhteistyöhankkeiden kautta; korostaa Turkin asemaa Lähi-idässä; kehottaa komissiota tiivistämään yhteistyötään Turkin hallituksen kanssa EU:n näitä alueita koskevassa politiikassa;

27.   muistuttaa komissiolle pyytäneensä jatkotutkimusta vuoden 2004 vaikutustutkimukselle ja pyytää toimittamaan sen vuoden 2007 loppuun mennessä;

28.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Turkin hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 226 E, 15.9.2005, s. 189.
(2) EUVL C 227 E, 21.9.2006, s.163.
(3) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
(4) EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 402.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0568.
(6) EUVL L 22, 26.1.2006, s. 34.
(7) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö