Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2596(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0376/2007

Ingivna texter :

B6-0376/2007

Debatter :

PV 24/10/2007 - 4
CRE 24/10/2007 - 4

Omröstningar :

PV 24/10/2007 - 8.27
CRE 24/10/2007 - 8.27

Antagna texter :

P6_TA(2007)0472

Antagna texter
PDF 130kWORD 52k
Onsdagen den 24 oktober 2007 - Strasbourg
Turkiet
P6_TA(2007)0472B6-0376/2007

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2007 om förbindelserna mellan EU och Turkiet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 15 december 2004 om Europeiska kommissionens återkommande rapport 2004 och dess rekommendation om Turkiets framsteg på väg mot anslutning(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 28 september 2005 om inledandet av förhandlingar med Turkiet(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 27 september 2006 om Turkiets framsteg inför anslutningen(3),

–   med beaktande av sina resolutioner av den 16 mars 2006 om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005)(4) och av den 13 december 2006 om kommissionens meddelande om utvidgningsstrategin och de största utmaningarna 2006-2007(5),

–   med beaktande av förhandlingsramen för Turkiet av den 3 oktober 2005,

–   med beaktande av rådets beslut 2006/35/EG av den 23 januari 2006 om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Turkiet(6) (nedan kallat "partnerskapet för anslutning"),

–   med beaktande av kommissionens rapport från 2006 om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning (SEK(2006)1390),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet "Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2006–2007" (KOM(2006)0649),

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Anslutningsförhandlingarna med Turkiet inleddes den 3 oktober 2005 efter det att rådet godkänt förhandlingsramen. Inledandet av dessa förhandlingar utgör startskottet för en process med ovisst slut.

B.  Turkiet har förbundit sig att genomföra reformer, utveckla goda grannförbindelser och gradvis anpassa sig till EU. Dessa ansträngningar bör ses som en möjlighet för Turkiet att genomföra moderniseringar på egen hand.

C.  Alla Köpenhamnskriterier och kravet på unionens integrationsförmåga, i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2006, måste fortfarande vara helt uppfyllda för att man ska kunna ansluta sig till EU.

D.  Turkiet har ännu inte genomfört bestämmelserna i associeringsavtalet EG-Turkiet och tilläggsprotokollet fullt ut.

E.  Efter en våg av reformer som infördes mellan 2002 och 2004 har reformtakten i Turkiet mattats av. Den 17 april 2007 antog den turkiska regeringen sitt program för anpassning till EU:s regelverk 2007–2013, och den 31 augusti 2007 lade den nya turkiska regeringen fram ett program som bland annat är inriktat på att stärka ekonomin, utarbeta en ny författning och påskynda de reformer som behövs för att föra Turkiet närmare EU.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin återkommande rapport fastställa vilka frågor som Turkiet i första hand måste ta itu med. I detta sammanhang bör fokus ligga på att uppfylla de prioriteringar på kort och medellång sikt som fastställs i partnerskapet för anslutning. Kommissionen uppmanas också att fästa särskild vikt vid de frågor som tas upp i den här resolutionen. Parlamentet förväntar sig att kommissionen fullt utnyttjar alla lämpliga medel för att stödja reformprocessen på ett effektivt sätt och påminner Turkiet om att det är ytterst viktigt för landets trovärdighet att det fullgör sina åtaganden inom den tidsfrist som fastställs i partnerskapet för anslutning.

2.  Europaparlamentet ger Turkiet en eloge för att man hållit fria och rättvisa val, vilket uppgetts av valövervakningsdelegation från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter och en delegation från Europarådets parlamentariska församling. Parlamentet gläds åt att det har valts en turkisk nationalförsamling där alla regioner är representerade och där de kvinnliga ledamöterna har blivit fler. Parlamentet uppmanar de nyvalda ledamöterna att arbeta för att stärka demokratin ytterligare i Turkiet.

3.  Europaparlamentet välkomnar valet av den nye presidenten och ser det som ett tecken på styrkan i den turkiska demokratin. President Abdullah Gül uppmanas att främja mångfald och det turkiska folkets enhet i en sekulär stat som är på väg mot att genomföra svåra men nödvändiga reformer.

4.  Europaparlamentet förväntar sig att den nya turkiska regeringen, som har ett starkt mandat och allmänhetens förtroende, påskyndar reformprocessen så att man uppfyller åtagandena i partnerskapet för anslutning. Regeringen uppmanas att nå ett brett samförstånd inom det turkiska parlamentet och med det turkiska civila samhället om författningsfrågor och institutionella frågor. Parlamentet påminner om att Turkiets omvandling till en demokratisk och välmående rättsstat som på ett enhetligt sätt tillämpar rättsnormerna är av strategisk betydelse för Turkiet, landets civila samhälle och EU. I detta sammanhang välkomnas den nya regeringens löfte att stärka reformarbetet under de kommande månaderna och åren.

5.  Europaparlamentet gläds åt att den nya turkiska regeringen avser att anta en ny civil författning som kommer att skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Parlamentet framhåller att det är nödvändigt att se till att den nya författningen skapar ett maktdelningssystem som garanterar den turkiska statens demokratiska och sekulära karaktär. Samtliga parter uppmanas att stödja en öppen och samförståndsinriktad författningsprocess. I detta sammanhang påminner parlamentet om sin tidigare rekommendation om spärren till parlamentet. Parlamentet betonar att författningsplanerna inte bör leda till en senareläggning av mycket brådskande reformer, inte minst när det gäller artikel 301 i strafflagen.

6.  Europaparlamentet välkomnar de senaste årens positiva ekonomiska utveckling i Turkiet men anser att det är absolut nödvändigt att öka sysselsättningen och att utforma upp en reformstrategi som kan stärka den sociala sammanhållningen i det turkiska samhället.

7.  Europaparlamentet välkomnar den turkiska regeringens ansträngningar för att anpassa sig till EU:s regelverk om energifrågor och stöder planerna på att inleda förhandlingar om energikapitlet så snart de tekniska förberedelserna har avslutats. Turkiet uppmuntras att ansluta sig till den europeiska energigemenskapen som fullvärdig medlem för att ytterligare stärka energisamarbetet mellan EU och Turkiet, vilket syftar till att förbättra energiförsörjningssäkerheten, stödja användningen av förnybara energikällor och främja investeringar i energieffektivitet. Parlamentet understryker att Turkiet är ett mycket viktigt transitland för diversifieringen av gasleveranserna till EU. Parlamentet betonar att energiprojekt som involverar Turkiet i Sydkaukasien bör vara öppna för alla de länder i regionen som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

8.  Europaparlamentet konstaterar att Turkiets geostrategiska läge i regionen och landets roll på transport- och logistikområdet kommer att bli viktigare under de kommande åren. Kommissionen uppmanas att utarbeta en särskild rapport om den senaste utvecklingen och de framtida utmaningarna.

9.  Europaparlamentet är oroat över att den turkiska armén gång på gång blandar sig i den politiska processen, och betonar att ytterligare ansträngningar måste göras för att säkra en fullständig och effektiv civil kontroll över militären. Parlamentet understryker också att de civila myndigheterna bör övervaka utformningen av den nationella säkerhetsstrategin och genomförandet av denna strategi. Parlamentet kräver att det införs en fullständig parlamentarisk kontroll över militären och försvarspolitiken och alla därmed sammanhängande utgifter. Parlamentet efterlyser vidare en parlamentarisk kontroll över landets säkerhetstjänst och olika poliskårer.

10.  Europaparlamentet välkomnar dialogen mellan de civila samhällena i EU och Turkiet och uppmanar kommissionen att informera om de insatser som gjorts i detta sammanhang. Parlamentet betonar vikten av att kontakterna mellan de civila samhällena i Turkiet och EU ökar. Kommissionen uppmanas att förse det civila samhället med riktat stöd, att öka sin närvaro i Turkiets olika regioner och att i detta sammanhang särskilt uppmärksamma situationen i landets sydöstra delar. Parlamentet uppmanar den nya turkiska regeringen att göra landets civila samhälle, som är en viktig kraft för att främja demokratin i Turkiet, mycket mer delaktigt i reformprocessen.

11.  Europaparlamentet hänvisar till sin ovannämnda resolution av den 27 september 2006, särskilt de punkter som beskriver vilka reformer som krävs för att stärka rättsväsendet och korruptionsbekämpningen och förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, skyddet av kvinnors rättigheter, genomförandet av en politik för nolltolerans mot tortyr samt skyddet av minoriteters rättigheter och religiösa och kulturella rättigheter. Parlamentet väntar med att bedöma genomförandet av sådana reformer tills man fått resultaten av den intensifierade övervakning av de politiska kriterierna som kommissionen aviserade i sin senaste utvidgningsstrategi. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra dessa resultat i sin kommande lägesrapport.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den nya turkiska regeringen att fullt ut genomföra bestämmelserna i associeringsavtalet och dess tilläggsprotokoll. Parlamentet påminner om att förhandlingsprocessen även i fortsättningen kommer att påverkas allvarligt om Turkiet inte uppfyller sina åtaganden i partnerskapet för anslutning.

13.  Europaparlamentet beklagar djupt att en rad människor fortfarande åtalas enligt artikel 301 i strafflagen. Parlamentet fördömer starkt de fällande domar som nyligen avkunnats mot Saris Seropyan och Arat Dink enligt denna artikel. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen och det nyvalda parlamentet att se till att alla bestämmelser i strafflagen som tillåter godtyckliga begränsningar av rätten att ge uttryck för fredliga åsikter upphävs och att yttrandefriheten och pressfriheten garanteras. Enligt parlamentet bör detta vara en av de viktigaste uppgifterna för den nya regeringen.

14.  Europaparlamentet betonar att det omedelbart måste antas en lag om stiftelser som kan undanröja den rättsosäkerhet som kännetecknar de religiösa minoriteternas nuvarande status och skapa en tydlig rättslig ram som gör det möjligt för dem att fritt utöva sin religion, bland annat genom att låta dem äga fastigheter och utbilda präster. Parlamentet delar den oro som rådet gav uttryck för den 24 juli 2007 över den turkiska kassationsdomstolens senaste dom om den ekumeniske patriarken. Parlamentet uppmanar med kraft den nya turkiska regeringen att tillämpa en politik för religiösa minoriteter som stämmer överens med de principer om religionsfrihet som definieras i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och i Europadomstolens rättspraxis. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta upp de här frågorna med den nya regeringen. Dessutom uppmanas kommissionen att ange hur föranslutningsinstrumentet, inrättat genom rådets förordning (EG) nr 1085/2006(7) kan användas för att skydda det kristna arvet.

15.  Europaparlamentet fördömer starkt mordet på Hrant Dink, mordet på den kristne prästen Andrea Santoro, morden på tre kristna i Malatya, terroristattacken i Ankara och alla andra våldshandlingar med politiska eller religiösa förtecken. Parlamentet förväntar sig att de turkiska myndigheterna utreder i dessa fall fullt ut och ställer alla ansvariga inför rätta. Parlamentet understryker att det finns ett akut behov av att bekämpa alla former av extremism och våld på ett effektivt sätt och att förbjuda dem på alla nivåer av det offentliga livet i Turkiet. Den turkiska regeringen uppmanas att öka skyddet för dessa grupper, minoriteter eller enskilda som känner sig utsatta för hot och diskriminering.

16.  Europaparlamentet uppmanar den nya regeringen att vidta konkreta åtgärder för att se till att fackliga rättigheter respekteras fullt ut i enlighet med EU:s och Internationella arbetsorganisationens normer. Den nya regeringen uppmuntras också att stödja en intensifierad social dialog mellan arbetsgivarföreningarna och fackföreningarna. Kommissionen uppmanas att ta upp den här frågan med den nya regeringen.

17.  Europaparlamentet gläds åt att ett stort antal kvinnor i Turkiet innehar starka positioner inom näringslivet och den akademiska världen och att fler kvinnor har valts in i Turkiets parlament. Parlamentet understryker att utbildningsmöjligheter, likabehandling och ekonomiskt inflytande för kvinnor är en förutsättning för ytterligare ekonomisk tillväxt och välstånd i Turkiet. Parlamentet beklagar att kränkningar av kvinnors rättigheter, särskilt de s.k. "hedersbrotten", alltjämt är ett mycket allvarligt problem. Kommissionen uppmanas därför med kraft att betona att den nya regeringen måste stärka sina insatser för att utrota våld och diskriminering mot kvinnor, och betonar att dessa insatser bland annat bör medföra att en långvarig offentlig kampanj genomförs och att fler härbärgen för kvinnor i nöd skapas.

18.  Europaparlamentet påpekar att det behövs en övergripande strategi för den socioekonomiska utvecklingen i sydöstra Turkiet. Kommissionen uppmanas att visa på vilket sätt föranslutningsinstrumentet kan användas för att stödja de insatser som den nya turkiska regeringen måste göra för att utveckla de sydöstra delarna av landet. Kommissionen uppmanas också att samordna detta stöd med det stöd som tillhandahålls av andra internationella finansinstitut.

19.  Europaparlamentet oroar sig för konsekvenserna av de sociala, ekologiska, kulturella och geopolitiska problemen i samband med det turkiska projektet för sydöstra Anatolien, där vattendammprojekt direkt inverkar på vattenförsörjningen i grannländerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samband med sin återkommande rapport noggrant övervaka hur det gränsöverskridande vattensamarbetet utvecklas i förhållande till internationella konventioner, natur- och miljöskyddsdirektiv samt ramdirektivet för vatten(8), och att främja tillämpningen av EU:s miljöstandarder på storskaliga gruvarbeten och vattenfördämningsprojekt.

20.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den nya regeringen att starta ett politiskt initiativ som gynnar en varaktig lösning på kurdfrågan och att – med konstruktiv samverkan av de nyvalda ledamöterna i Turkiets nationalförsamling, de valda borgmästarna och det civila samhället i landets sydöstra delar – arbeta för att kraftigt förbättra det sociala, ekonomiska och kulturella livet. Parlamentet välkomnar president Güls initiativ att för första gången besöka Turkiets sydöstra delar.

21.  Europaparlamentet fördömer starkt de våldshandlingar som Kurdistans arbetarparti (PKK) och andra terroristgrupper gjort sig skyldiga till på turkisk mark. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med Turkiet i dess kamp mot terrorismen och upprepar sin uppmaning till PKK om att utlysa ett omedelbart och ovillkorligt eldupphör och respektera det. Parlamentet understryker behovet att gå vidare i kampen mot terrorismen på ett sätt som står i proportion till den aktuella hotbilden och som till fullo är förenligt med internationella rättsliga instrument och standarder. Parlamentet understryker att det aldrig finns någon ursäkt för någon slags våld mot civila.

22.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över konsekvenserna av eventuella gränsöverskridande militära åtgärder från de turkiska styrkornas sida i norra Irak. Parlamentet uppmanar Turkiet att avstå från alla oproportionerliga militära åtgärder som kränker Iraks territoriella suveränitet. Parlamentet uppmanar med kraft Turkiet och Irak att utöka det militära och polisiära samarbetet för att effektivt förhindra terroristverksamhet från norra Irak och därmed minska spänningarna vid den turkisk-irakiska gränsen. Parlamentet uppmanar rådet att verka för ett konkret samarbete mellan Turkiet och den kurdiska regionala regeringen i Irak, som bör påta sig sitt ansvar att förhindra terroristattacker från norra Irak.

23.  Europaparlamentet fäster stor vikt vid att Turkiet åtagit sig att utveckla goda grannförbindelser i enlighet med kraven i förhandlingsramen. Parlamentet upprepar att det förväntar sig att Turkiet upphör med varje form av handelsblockad och stängning av gränser och avstår från hot eller spänningsskapande militära aktiviteter mot grannländerna. Parlamentet uppmanar än en gång Turkiet att göra seriösa och intensiva insatser för att lösa kvarstående tvister med samtliga grannländer, i överensstämmelse med FN-stadgan och andra relevanta internationella konventioner, och att i detta sammanhang genomföra en öppenhjärtig diskussion om det förflutna. Parlamentet upprepar också sin uppmaning till regeringarna i Turkiet och Armenien att inleda en försoningsprocess som omfattar både nutiden och det förflutna samt uppmanar kommissionen att underlätta försoningen mellan Turkiet och Armenien och samtidigt dra fördel av det regionala samarbete som genomförs inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och synenergipolitiken för Svartahavsområdet.

24.  Europaparlamentet beklagar att det inte har gjorts några betydande framsteg med att finna en helhetslösning på Cypernfrågan. Parlamentet upprepar sin uppmaning till båda parterna att visa en konstruktiv hållning, så att det blir möjligt att i FN:s regi finna en lösning som bygger på EU:s grundläggande principer. Parlamentet påminner i det här sammanhanget om sina tidigare resolutioner där det slagits fast att ett tillbakadragande av de turkiska styrkorna skulle underlätta förhandlingarna om en lösning.

25.  Europaparlamentet välkomnar att det inrättats ett instrument för ekonomiskt stöd för att främja den ekonomiska utvecklingen i det turkcypriotiska samhället. Kommissionen uppmanas att lägga fram en särskild rapport om genomförandet av detta instrument och om instrumentets effektivitet.

26.  Europaparlamentet betonar att Turkiet har en viktig potentiell roll i Svartahavsområdet, Sydkaukasien och Centralasien när det gäller att skapa stabilitet, demokratiska styrelseformer, ömsesidigt förtroende och välstånd i dessa regioner, särskilt genom regionala samarbetsprojekt. Parlamentet framhäver Turkiets roll i Mellanöstern. Parlamentet uppmanar kommissionen att stärka sitt samarbete med den turkiska regeringen när det gäller EU:s politik gentemot de här regionerna.

27.  Europaparlamentet påminner kommissionen om sin begäran om en uppföljning av konsekvensbedömningen från 2004 och begär att den ska läggas fram 2007.

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till medlemsstaternas och Turkiets regering och parlament.

(1) EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 189.
(2) EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
(3) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 284.
(4) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 402.
(5) Antagna texter, P6_TA(2006)0568.
(6) EUT L 22, 26.1.2006, s. 34.
(7) EUT L 210, 31.7.2006, s. 82.
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy